Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II."

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. metodický materiál pro ZŠ

2 Anotace Manuál Náměty exkurzí zaměřených na EVVO vzniká jako výstupní materiál projektu Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Druhý díl této publikace, stejně jako první z roku 2010, je tvořen vždy pro každou lokalitu metodickým listem, pracovním listem pro žáky, hodnocením exkurze a motivační fotodokumentací. Celý materiál poskytuje ostatním učitelům možnost využití praktických zkušeností s výjezdem, zařazení ověřených aktivit i využití pracovních listů, které jsou vytvořeny učiteli pro určité ročníky. Materiály mohou sloužit také pouze jako inspirace pro další možnosti výukové činnosti v terénu a lze je samozřejmě upravit pro vlastní potřebu. Snažili jsme se opět objevovat zajímavosti a krásy hlavně jižních Čech a nejbližšího okolí tak, aby realizace činnosti byla v možnostech škol a jejích klientů.třetí etapa exkurzí proběhne v říjnu 2011 a následně vznikne navazující třetí díl tohoto manuálu. Mgr.Marta Bakalová koordinátorka EVVO a projektu OP VK 2

3 Obsah Úvod... 4 Vlastní exkurze... 5 Blatná - zámek, zámecký park. Mačkov domov Petra 1.ročník... 5 ZOO Dvorec u Borovan 1. ročník Zámek Červená Lhota. Úzkokolejka z Benešova nad Lipou do Obrataně 2.ročník Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať 3.ročník Giganti doby ledové - Výstaviště Holešovice. Petřínské zahrady Praha 3. ročník Třeboňsko 4.ročník Husitské dny Tábor, Housův mlýn 4.ročník Toulcův dvůr.- SEV - Praha 5.ročník Skanzen Řepora 5.ročník Prášily Archeopark, botanická zahrada 6.ročník Prášily Archeopark 6.ročník NPR Červené Blato, CHKO Třeboňsko, zámek a zámecký park Třeboň 7. ročník ZOO Praha 7. ročník Šumava - medvědí stezka, Kubova Huť horské koloběžky 7. ročník Třeboň Dům přírody, naučná stezka kolem Světa, záchranná stanice živočichů 8. ročník Kašperské hory 8.ročník Křivoklátsko hrad a okolí 9.ročník Šumava Lenora, Kvilda, Horská Kvilda, Povydří 9. ročník Černé a Čertovo jezero 9. ročník Závěr

4 Úvod Naše škola, která získala třikrát mezinárodní titul Ekoškola, se již několik let věnuje ekologické výchově v různých formách. Jednou z nich je projektová výuka, při níž žáci získávají komplexní dovednosti, schopnosti a návyky, které využijí ve všech oblastech svého života. Splňují zde kompetence pracovní, komunikativní, sociální i občanské a v neposlední řadě se učí řešit problémy. Navázali jsme tak již na minulé projekty z cyklu Poznáváme náš kraj a jeho přírodní krásy a zajímavosti. Tentokrát jsme se rozjeli částečně i za hranice našeho Jihočeského kraje. Součástí projektu Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek v rámci Globálního grantu CZ.1.07./ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou právě projektové exkurze, jejichž první část se uskutečnila v květnu a červnu 2010 a druhá etapa pak v květnu a červnu 2011.Každá třída v rámci projektu vyjela do přírodně, kulturně, historicky či jinak zajímavých míst našeho kraje a jeho okolí. Exkurze jsou zaměřené podobně jako celý projekt na rozvoj environmentálního vzdělávání a ekologické gramotnosti žáků v kontextu s vnímáním světa současného mladého člověka. Na organizaci každém výjezdu se od počátku až do konce podíleli spolu s učiteli i žáci. Vše začínalo plánováním lokality, termínem, obědovým menu, aktivitami v místě i finančním zajištění akce, které bylo v zásadní části řešené právě dotací z výše uvedeného operačního programu. Díky projektu si žáci osvojili pravidla práce v týmu, učili se spolupracovat, respektovat své názory a upevňovat vzájemné vztahy. Lokality, o kterých často jen slyšeli, navštívili v doprovodu odborníka. Informace získané zážitkovým poznáváním porovnávali se svými původními znalostmi, třídili a zpracovávali. Vlastní prožitek přímo v terénu je motivací pro ekologické chování a jednání dětí v jejich každodenním životě. Informace z jednotlivých lokalit v podání žáků jsou ve formě velmi zdařilých plakátových výstupů vystaveny v koridoru školy. Tyto výstupní práce jsou zde zachyceny rovněž ve fotodokumentačním materiálu. Exkurze byly vždy zaměřené pro určitou věkovou kategorii. Objevuje se však i jedna lokalita zpracovaná pro různé ročníky. Náměty je potřeba brát jako možná doporučení či varianty, lze přizpůsobit popř. se nechat alespoň inspirovat. Veškeré materiály z projektových exkurzí, tedy metodika, pracovní listy, hodnocení i fotogalerie je pro další využití k výjezdovým akcím žáků v rámci udržitelnosti projektu zpracována do metodických manuálů Náměty exkurzí zaměřených na EVVO I a Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. Poslední etapa projektových exkurzí se uskuteční v září a říjnu 2011, aby žáci měli možnost poznávat přírodu také v jiném ročním období než na jaře. Následně vznikne třetí díl metodického materiálu. Větší množství informací o přírodě a s ní spojenou historií života člověka vede děti k možnostem pochopení významu ochrany našeho přírodního a životního prostředí. Pak už je jen krůček k vlastní zodpovědnosti v rámci trvale udržitelného rozvoje života na naší planetě. A tak se ekologická gramotnost stává přirozenou součástí základního vzdělání každého člověka. 4

5 Vlastní exkurze Blatná - zámek, zámecký park. Mačkov domov Petra 1.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Blatná zámek, zámecký park Mačkov domov Petra Termín: Třída: 1.A Počet ţáků: celkem 24 z toho chlapců: 14 dívek: 10. Pedagogický dohled: Zuzana Hrdličková, Vladimíra Votavová Předpokládaná cena: doprava: cca Kč stravování: = Kč ostatní: vstup na zámek = Kč vstup do Mačkova = Kč Klíčové kompetence: kompetence k učení : pozorování a získávání informací kompetence komunikativní : schopnost komunikace mezi ţáky, schopnost formulovat své myšlenky v mluvené i psané formě kompetence sociální : schopnost spolupráce při řešení problémů Program - aktivity, pouţité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): 8:00 hod. odjezd od školy 8:30 10:00 hod. pobyt v zámeckém parku, procházka k rybníku, pozorování daňků a dalších ţivočichů jejich ţiv. prostředí, části těla - vedený rozhovor 10:15 hod. prohlídka zámku, výstava strašidel výklad a následný rozhovor o tom, co si zapamatovali a komu se co líbilo vypracováno na pracovním listě 11:15 12:15 hod. oběd 12:15 12:45 hod. prohlídka náměstí v Blatné, práce s plánkem města 12:45 hod.- odjezd do Mačkova 13:00 15:30 pobyt v domově Petra ţáci rozděleni do skupin: 1. jízda na koních, krmivo, péče o koně, pozorování jejich pohyb, části těla, následná práce s myšlenkovou mapou, bezpečnost 2.koupání v bazénu, jízda na tobogánu, hry s míčem, bezpečnost a následná výměna skupin 15:30 hod. odjezd do Písku 16:00 hod. - návrat 5

6 Souvislosti: a) průřezová témata: environmentální výchova b) mezipředmětové vztahy: český jazyk prvouka výtvarná výchova Vyuţití informací a poznatků v praktickém ţivotě Správné návyky a chování ke zvířatům a v přírodě. Očekávaný výstup: sledování aktuálního stavu ţivotního prostředí, ochrana zvířat plakát na nástěnku pracovní listy doplňované při skupinové práci formou myšlenkové mapy Vypracoval: Mgr. Z. Hrdličková Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

7 Pracovní list Blatná - zámek, zámecký park. Mačkov domov Petra 1.ročník Zámek, který jsme navštívili, se jmenuje... Namaluj ho. Prošli jsme zámecký park. Které živočichy jste tam viděli? Co se ti tam líbilo?

8 Doplň do obrázku části těla koně: 8

9 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: Blatná zámek, park Mačkov Domov Petra - koupání, jízda na koních Termín: Třída: 1.A Počet ţáků: celkem 22 z toho chlapců: 13, dívek: 9. Skutečná cena: stravování: Kč ostatní - vstupné na ţáka: 30 Kč,celkem: 660 Kč Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím, možná rizika): Exkurze probíhala přesně podle plánu. Počasí se vydařilo. Pouze jízda na koních byla na chvilku přerušena kvůli přeháňce. Stravování proběhlo v restauraci Beseda proti zámku bez problémů. V Domově Petra nás vřele uvítaly, ale nadšeni z nás nebyly. Vlastní zhodnocení akce: - z pohledu učitele: Exkurze se vydařila, děti měly mnoho záţitků. Líbilo se jim na zámku, na výstavě strašidel, v zámeckém parku, kde pozorovaly několik ţivočichů. Jídlo si vybraly podle vlastní chutě, ve městě si pochutnaly na zmrzlině. Koupáním a jízdou na koních byly nadšeny. Cestu autobusem dobře zvládly, netrvala ani půl hodiny. - z pohledu dětí: všechny byly spokojeny. Doporučené kontakty ( ové adresy, telefonní čísla): Domov Petra Mačkov tel Restaurace Beseda pan Křešnička tel Blatná zámek Přehled výstupních materiálů: pracovní list, plakát, publikace Vypracoval: Mgr. Z. Hrdličková Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

10 Fotodokumentace 10

11 ZOO Dvorec u Borovan 1. ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: ZOO Dvorec u Borovan Termín: Třída: 1.B Počet ţáků: celkem 24 z toho chlapců:15 dívek: 9. Pedagogický dohled: Mgr. A. Adámková, p. vychovatelka J. Hrůzová Předpokládaná cena: doprava: cca 7000Kč stravování:100kč ostatní: vstupy 80Kč Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální k.,komunikativní k. Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): 8.00 odjezd z Písku prohlídka ZOO,rozdělení dětí do 4 skupin,zadání úkolů: 1. Jaká zvířata se nacházejí ve zdejší ZOO(děti se rozejdou se svým dozorem,vţdy dvě skupiny a zjišťují,jaká zvířata a druhy-savci,ptáci.. se zde nacházejí. Toto si zapisují do svého sešitu). 2. Vyberte si se svojí skupinou jedno zvíře a zjistěte o něm co nejvíce informací-jakého věku se zvíře doţívá, kolik se narodí mláďat,kde všude na světě se nachází..) 3. Soutěţe- otázky: Kolik zvířat jste objevili? Která zvířata patří mezi savce? Která zvířata patří mezi ptáky? Našli jste nějaké plazy? Čím se vyznačují savci? Jak se narodí ptáci? Ţáci soutěţí ve skupinách, dostávají za správné odpovědi body. Vyhodnocení soutěţe sraz na domluveném místě odjezd do Borovan na představení zhlédnutí pohádky uváděné místním spolkem O udatném Matyášovi na téma: Kaţdý můţe být statečný a odváţný i kdyţ nebojuje v boji odjezd do Češňovic na oběd oběd Češňovice odjezd do Písku příjezd do Písku Metody: práce ve skupině, rozhovor Aktivity: soutěţe, pracovní listy,výtvarné ztvárnění 11

12 Souvislosti: a) průřezová témata:osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, kreativita, komunikace b) mezipředmětové vztahy: Prvouka, VV Vyuţití informací: pro další společné zpracování Očekávaný výstup: sebepoznání, komunikace mezi ţáky, získání informací o zdejších zvířatech, pracovní list, plakát Vypracoval: Mgr. A. Adámková Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

13 Pracovní list ZOO Dvorec u Borovan 1. ročník Jména:. 1.Jaká zvířata se nacházejí ve zdejší ZOO bez ohledu na kontinent,kde ţijí? Vyberte si jedno zvíře a zjistěte o něm co nejvíce informací.například : odkud pochází,čím se ţiví,kolik můţe mít mláďátek a podobně a zapište. 3.Proč jste si vybrali právě tohoto ţivočicha? Co nejzajímavějšího jste se v této ZOO dozvěděli? 13

14 5.Zvířátko,které jste popisovali,nakreslete. 5.Líbila se vám tato exkurze do ZOO?

15 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: ZOO Dvorec u Borovan Termín: Třída: 1.B Počet ţáků: celkem 23 z toho chlapců: 14 dívek: 9 Skutečná cena: stravování: 100Kč ostatní - vstupné na ţáka: 40Kč ZOO, 40Kč Pohádka v Borovanech Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím, možná rizika): 1. Odjezd 8.00 z Písku příjezd do ZOO Dvorec u Borovan 3. Vlastní práce, rozdělení dětí do skupin,určení úkolů,plnění úkolů 4. Soutěţe + vyhodnocení zhlédnutí pohádky v Borovanech 6. odjezd na oběd do Češňovic příjezd do Písku Moţná rizika: velký provoz na této trase Písek České Budějovice,počítat se zpoţděním. Vlastní zhodnocení akce: z pohledu učitele: exkurze byla poučná, děti se seznámily s některými druhy,které ještě nikdy neviděly např. rys ostrovid, lemuři - děti pracovaly se zaujetím,jevily zájem o nové informace - děti se s chutí zapojily do soutěţí - děti komunikovaly mezi sebou ve skupině s cílem uspět v soutěţích - další den všechny získané informace uvedly do pracovního listu z pohledu dětí: - nebály se a s radostí pracovaly - s chutí získávaly pro ně nové informace - vyhledávaly pro ně uţitečné informace Doporučené kontakty ( ové adresy, telefonní čísla): ZOO Dvorec u Borovan : web: Pohádka v Zámečku v Borovanech: p.kolářová, , , mail 15

16 Přehled výstupních materiálů: pracovní list, plakát Vypracoval: Mgr. A. Adámková Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum: Podpis: Datum:

17 Fotodokumentace 17

18 Zámek Červená Lhota. Úzkokolejka z Benešova nad Lipou do Obrataně 2.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Zámek Červená Lhota, lesopark a vodní plocha v jeho okolí, jízda úzkokolejkou z Benešova nad Lipou do Obrataně Termín: Třída: 2.A Počet ţáků: celkem 24 z toho chlapců: 11 dívek: 13. Pedagogický dohled: Předpokládaná cena: Mgr. Ludmila Pohnanová, Jitka Hynková stravování: 2600,- Kč ostatní: 1300,-Kč - vstupné do zámku Klíčové kompetence: Kompetence k učení seznámení s historií zámku, s jeho polohou, seznámení s okolním lesoparkem, s jeho rostlinami, seznámení s vodním dílkem Kompetence pracovní tvoření obrazů z přírodnin Kompetence sociální práce ve dvojicích a ve skupině Kompetence k ochraně přírody - ochrana přírody Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): - prohlídka exteriéru zámku, později prohlídka vnitřních prostor 1.patra s průvodkyní - procházka lesoparkem podél vodního dílka se zastávkami a úkoly - hry Slepý strom (ve dvojici 1 má zavázané oči a je odveden k jednomu stromu, ten si osahá, pak se vrátí, oči otevře a hledá strom, kterého se dotýkal) - Šoulačka pohybovat se po mechu, listí apod., poslouchat zvuky a pak hádat jen podle sluchu, po čem jde spoluţák - Pátrací hry najdi rostliny, které popisuje učitel nebo jiný ţák (list,větvičku, apod.) - Lesní obraz skupiny skládají obraz z přírodnin a pojmenují ho - přejezd do Benešova nad Lipou a projíţďka úzkokolejkou - před odjezdem seznámení s prostředím formou zhlédnutím filmu Zlatovláska - oběd v restauraci Restaurant Červená Lhota 18

19 Souvislosti: a) průřezová témata: Enviromentální výchova ochrana přírody, chování v přírodě, spojejí s historií b) mezipředmětové vztahy: Prvouka poznávání rostlin dřevin, bylin Český jazyk vyprávění o Červené Lhotě, pohádka natáčení pohádky Zlatovláska Výtvarná výchova obraz z přírodnin, malba Červené Lhoty Vyuţití informací: Ţáci podle svých moţností vyuţívají získané vědomosti v hodinách prvouky. Ţáci budou respektovat pravidla chování v přírodě. Ţáci budou vyuţívat své vědomosti o historii v průběhu výuky. Očekávaný výstup: pracovní list shrnutí poznatků z exkurze, výtvarná práce a fotodokumentace, plakát Vypracoval: Mgr. Ludmila Pohnanová Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum: Podpis: Datum:

20 Pracovní list Zámek Červená Lhota. Úzkokolejka z Benešova nad Lipou do Obrataně 2.ročník 1. Jak se jmenuje vodní zámek, který jsme navštívili?. 2. Které rostliny Tě nejvíce zaujaly? 3. Jak se jmenuje oblast, kterou projížděl vláček úzkokolejky? Nakresli obrázek, který se bude podobat obrazu z přírodnin a bude se jmenovat stejně. 5. Co se Ti nejvíce líbilo? 20

21 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: Zámek Červená Lhota, Česká Kanada Termín: Třída: 2.A Počet ţáků: celkem 23 z toho chlapců: 10 dívek: 13. Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč): Exkurze proběhla podle plánu. Navštívili jsme vše, co bylo připravené a téţ časově vše proběhlo podle předpokladů. Před exkurzí jsme zhlédli pohádku Zlatovláska, jejíţ část byla natáčená právě na zámku Červená Lhota. Cesta trvala necelé 2 hodiny. Na parkoviště jsme tak přijeli krátce před desátou. Po občerstvení dětí jsme vyrazili na prohlídku zámku. Malé nákupy dětí následovaly po 50 minutové prohlídce. Ve 12.00hodin jsme se přesunuli do venkovního areálu Restaurantu Červená Lhota. Tam se děti najedly, odpočinuly. Odtud jsme odešli na prohlídku okolí zámku. Prošli jsme se podél vodního dílka, poznávali jsme a prohlédli si nádherně nakvetlé keře rododendronů i další rostliny. Na loučce jsme hráli hry ve dvojicích - Slepý strom ( 1 ţák má zavázané oči a je odveden k nějaké rostlině, kterou si osahá, pak se vrátí zpět, oči otevře a hledá rostlinu, ke které byl dovedený), Pátračku (ţáci měli najít a přinést list lípy, buku a květ pryskyřníku) a Lesní obraz ( dvojice skládala obrázek z přírodnin pouţily i utrţené rostliny z předcházející hry a pak ho měly pojmenovat, zapamatovat si ho), který jsem kaţdé dvojici nafotila. Odtud jsme se vrátili k autobusu a přejeli na zastávku úzkokolejky do Benešova nad Lipou. Projeli jsme trať do Obrataně a tam jsme nastoupili do autobusu a vrátili se zpět ke škole. Následovalo hodnocení s dětmi, vypracování pracovního listu zaměřeného na poznávání přírody, kolorovaná kresba Červené Lhoty podle předlohy a pokus o reportáţ z výletu. Fotky lesního obrazu jsme porovnávali s nakreslenými lesními obrazy. Vlastní zhodnocení akce: Domnívám se, ţe celá exkurze se velmi vydařila, dětem se líbil jak zámek, tak i vycházka a hry.na louce si v praxi ověřily své znalosti z prvouky. Důleţitou roli sehrálo zhlédnutí pohádky děti reagovaly slovy, ţe jedou do pohádky, a také příjemné počasí, které nás provázelo celý den. Potěšila mě také pozitivní reakce na jízdu úzkokolejkou. Pro většinu dětí je vlak mimořádným záţitkem. Vše však zastínil záţitek z pouţití WC ve starém vlaku, coţ jsem nečekala, ale myslím si, ţe si děti uvědomily, ţe spousta běţných věci dříve nebyla na takové úrovni, na jakou dnes jsou zvyklé. 21

22 Přehled výstupních materiálů: pracovní list, obrázek Červené Lhoty,fotografie, pokus o reportáţ Vypracoval: Mgr. Ludmila Pohnanová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

23 Fotodokumentace 23

24 Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: zámek Březnice, bylinková zahrada Termín: Třída: 2.B Počet ţáků: 18 celkem toho chlapců: 13 dívek: 5. Pedagogický dohled: Předpokládaná cena: M. Kohoutová, L. Pohnanová, J. Hynková doprava: cca Kč stravování: 100 Kč na ţáka ostatní: vstupné 70 Kč na ţáka Klíčové kompetence: Kompetence k učení - samostatné pozorování a porovnávání získaných informací. Kompetence občanské pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí, péče o zdraví. Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): Metody a formy práce: pozorování, rozhovor, skupinová práce určování druhů bylin Program aktivity: pracovní list- seznámení s cílem exkurze výtvarné ztvárnění kreslení bylin viděných v zahradě hod odjezd od školy hod - prohlídka zámku hod oběd hod - prohlídka bylinkové zahrady plnění úkolů - výklad význam pěstování a sběru léčivek - hry hledání barev a tvarů listy, květy, plody, povídání si o nich výběr slov, přirovnání k něčemu, na co je která bylinka vhodná - zahradní nej hledáme rostlinu nejvyšší, nejmenší, nejnápadnější, nejbarevnější, nejtmavší hod prohlídka parku upozornění na význam lípy léčivé účinky květů hod odjezd hod hod návrat ke škole Souvislosti: a) průřezová témata: environmentální výchova význam pěstování a sběru bylin b) mezipředmětové vztahy: Prvouka rostliny, VV kresba rostlin Vyuţití informací: Podle svých moţností přispívat k prevenci zdraví, přispívat k ochraně rostlin a ţivotního prostředí 24

25 Očekávaný výstup: Získání informací na základě pozorování a osvěty v péči o tělesné a duševní zdraví pracovní list, plakát Vypracoval: Mgr. Marie Kohoutová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

26 Pracovní list 1 Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník Úkoly v bylinkové zahradě 1. Zapiš si jména 5 bylinek, které vidíš na zahradě a umíš je poznat ve volné přírodě. 2. Která bylinka je v zahradě nejvyšší. 3. Která bylinka je v zahradě nejnižší.. 4. Která bylinka je nejbarevnější Která bylinka je podle tebe nejkrásnější Napiš jméno bylinky, která má fialovou barvu Z které bylinky bys uvařil čaj pro klidný spánek?... 26

27 Pracovní list 2 Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník 1.Napiš 5 názvů bylinek, které jsi v zahradě viděl 2. Škrtni výraz, který neoznačuje léčivou rostlinu: sedmikráska, kopretina, kopřiva, lípa, leknín, divizna, mateřídouška, modřín, heřmánek, pýr, ředkvička, meduňka, máta 3.Odpověz celou větou na otázku: Čemu prospívá heřmánkový čaj? 4. Nakresli 2 léčivé rostliny, které si přesně pamatuješ a připiš jejich název. 5. Hodnocení exkurze označ červeně: hezká nelíbila se mi nevím 27

28 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: zámek Březnice, bylinková zahrada Termín: Třída: 2.B Počet ţáků: celkem 14 z toho chlapců: 11 dívek: 3 Skutečná cena: stravování: 100 Kč na ţáka ostatní - vstupné na ţáka: 70 Kč Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím,možná rizika) Exkurze proběhla podle plánu. Navíc jsme zařadili prohlídku kaktusů místního pěstitele, který v tento den pořádal zdarma návštěvu svých skleníků. Vlastní zhodnocení akce: - z pohledu učitele: Exkurzi hodnotím jako velmi zdařilou. Děti s velkým zaujetím plnily úkoly spojené s exkurzí do bylinkové zahrady. Se zájmem si porovnávaly své poznatky. Některé pracovaly ve dvojici, jiné samostatně. Povedl se získat zájem o význam léčivek. Občerstvení v restauraci Na statku bylo kvalitní v příjemném prostředí, s velmi vlídnou a ochotnou obsluhou. Dobu oběda a relaxace dětem dokonale zpříjemnilo přilehlé pěkně vybavené dětské hřiště. Zpestřením byla i prohlídka kaktusů a získání informací o jejich pěstování. Děti uvítaly i moţnost jejich zakoupení za velmi příznivou cenu v rámci svého kapesného a získání dárku pro rodiče. - z pohledu dětí: Dětem se exkurze velmi líbila a se zájmem zpracovávaly své poznatky. Doporučené kontakty ( adresy, telefonní čísla): Zámek Březnice: Restaurace Na statku: Přehled výstupních materiálů: pracovní list pro plnění úkolů v bylinkové zahradě, pracovní list jako výstupní kontrola poznatků, fotodokumentace, plakát Vypracoval: Mgr. Marie Kohoutová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

29 Fotodokumentace 29

30 Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať 3.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať Termín: Třída: 3. A Počet ţáků: celkem 22 z toho chlapců: 10 dívek: 12. Pedagogický dohled: Mgr. Jitka Mituchová, Dagmar Buštová Předpokládaná cena: stravování: 2400,- ostatní: průvodce IC Kvilda Klíčové kompetence: Kompetence k učení - seznámení se s pojmem slatě, jak a kdy vznikaly a jak dnes vypadají - poznávání rostlin, které se v oblasti slatí vyskytují (byliny a dřeviny) - nejznámější šumavské slatě Kompetence občanské - ochrana přírody - chování v přírodě, - chování v Národním parku Šumava Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): - návštěva Chalupské slatě a Jezerní slatě výklad průvodce z Národního parku Šumava, - odborný výklad a vysvětlení pojmů, pozorování ţivota (rostlin a ţivočichů) v oblasti slatí - návštěva IC Kvilda shlédnutí filmu o slatích - vyhledávání informací na internetu, v atlasech rostlin (před výjezdem) a jejich porovnání se skutečností - vyplnění pracovního listu ( po výjezdu) utřídění získaných informací a vědomostí - CHKO Šumava a její význam - pozorování přírody a krajiny na Šumavě srovnání s okolím Písku oběd: hotel Rankl, Horská Kvilda 30

31 Souvislosti: a) průřezová témata: Environmenlární výchova ochrana přírody, význam národních přírodních chráněných parků a chování v nich, vyuţívání přírodního bohatství člověkem a nutnost zachovávání rovnováhy v přírodě b) mezipředmětové vztahy: Prvouka rostliny rozdělení (byliny - dřeviny; uţitkové okrasné; léčivé zákonem chráněné jedovaté...), podmínky a znaky ţivota rostlin Český jazyk slohové zpracování: popis částí rostlin,popis dne Matematika počítání vzdálenosti km (převody jednotek) Výtvarná výchova obrázek rostliny, šumavské krajiny Vyuţití informací: Ţáci podle svých moţností vyuţijí získané vědomosti v hodinách prvouky a přírodovědy. Ţáci budou respektovat pravidla chování v přírodě a v národních chráněných přírodních rezervacích. Ţáci si budují postoje k ochraně přírody a ţivotního prostředí. Očekávaný výstup: pracovní list shrnutí získaných informací, fotodokumentace, slohové a výtvarné práce ţáků, plakát Vypracoval: Mgr. Jitka Mintuchová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

32 Pracovní list Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať 3.ročník 1. Oblast, která vznikla pohybem ledovce v době ledové a kde i dnes rostou severské rostliny se nazývá 2. Jmenuj alespoň jednu léčivou rostlinu rostoucí na slatích. 3. Jmenuj alespoň jeden strom, který roste na slatích.. 4.Doplň: Rosnatka okrouhlolistá a rosnatka anglická jsou. rostliny, které rostou na šumavských slatích. 5. Mech, který velmi násává vodu a způsobuje vznik rašeliny se nazývá K čemu se používala nebo používá dnes rašelina? Jmenuj a nakresli několik zástupců živočichů ze slatí: Jak se ti exkurze líbila? ( Vybarvi smajlíky čím víc je jich vybarvených, tím víc se ti tam líbilo. ) 32

33 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: Šumavské slatě Chalupská slať, Jezerní slať Termín: 11. květen 2011 Třída: 3. A Počet ţáků: celkem 21 z toho chlapců: 10 dívek: 11. Skutečná cena: stravování: 21 ţáků, 2 dospělí pedagogický dozor tj Kč ostatní - vstupné na ţáka: průvodci z Národního parku Šumava zdarma Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím, možná rizika): Exkurze proběhla podle plánu. Odjeli jsme v 8 hod a v 8.30 jsme se sešli s průvodkyní ze Šumavského národního parku u Chalupské slatě ve Svinné ladě. Následovala prohlídka Chalupské slatě s odborným výkladem o chování v zónách národního parku, o vzniku rašeliniště, o rostlinách a ţivočiších, kteří se zde vyskytují v přímé konfrontaci se skutečností. Většinu rostlin a ţivočichů děti opravdu na místě viděly a pozorovaly. (V prvouce ve třetím ročníku právě probíráme rostliny a různá hlediska jejich členění léčivé, jedovaté, zákonem chráněné; byliny, dřeviny; části těla rostlin jejich funkce; obratlovci, bezobratlí; společné znaky ţivota rostlin; znaky ţivota ţivočichů. Získané vědomosti děti opakovaly a upevňovaly.) Pak následovala návštěva IC v Kvildě, kde jsme shlédli film o šumavských slatích a děti znovu na plátně viděly záběry rašelinišť a dozvěděly se vše o jejich vzniku, fauně a flóře. Po prohlídce IC v Kvildě jsme přejeli na další rašeliniště Jezerní slať. Z vyhlídkové věţe děti pozorovaly slať shora a odborné informace a výklad vyslechly od pracovníka NP Šumava, který nás i zde provázel. Exkurzi jsme zakončili občerstvením v hotelu Rankl v Horské Kvildě. V 15 hod jsme nastoupili do autobusu a vraceli se do Písku. Celý den nám přálo krásné slunečné počasí, které přispělo k výborné atmosféře uprostřed šumavské přírody. Vlastní zhodnocení akce: - z pohledu učitele: Ţáci v terénu vyuţili získané vědomosti z hodin prvouky a prohloubili je. Přiblíţili si ţivot v mokřadech a slatích, jeho charakteristiky rostliny, ţivočichy tohoto ekosystému. Některé rostliny ţáci znali z projektových dnů, kdy vybírali vhodné druhy na školní zahradu (vřes, borovice kleč,... ). - z pohledu dětí: Děti byly s exkurzí spokojeny. Doporučené kontakty ( ové adresy, telefonní čísla): IC Kvilda Hotel Rankl Horská Kvilda

34 Přehled výstupních materiálů: přehled rostlin rostoucích na slatích fólie s fotografiemi a popisy rostlin, Šumavská rašeliniště přehledná publikace, pracovní list Šumavské slatě, fotodokumentace, slohové zpracování exkurze, plakát Vypracoval: Mgr. Jitka Mintuchová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

35 Fotodokumentace 35

36 Giganti doby ledové - Výstaviště Holešovice. Petřínské zahrady Praha 3. ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Giganti doby ledové - Výstaviště Holešovice. Petřínské zahrady, Praha Termín: 27. dubna 2011 Třída: 3. B, C Počet ţáků: celkem 39 z toho chlapců: 21 dívek: 18 Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Štěpánová, Mgr. D. Mojţišková, Vladimíra Votavová Předpokládaná cena: doprava: 4 700,- Kč stravování: 100,- Kč/osoba ostatní: 60,- Kč ( vstupné na osobu ) Klíčové kompetence: Kompetence k učení vyslechnutí a pochopení odborného výkladu průvodce, samostatné vytváření dotazů na průvodce, samostatné pozorování a porovnávání získaných informací a nalézání souvislostí Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): - pracovní list seznámení s cílem exkurze, na co se mají děti během jejího průběhu zaměřit, po exkurzi vyplnění listu - seznámení s dobou ledovou, jejím průběhem, zařazení do časové osy - výtvarné ztvárnění nejsympatičtější zvíře doby ledové soutěţ. - odborný výklad průvodce provedení po výstavě. - shlédnutí Petřínských zahrad porovnání s navrhovanými rostlinami při projektovém dnu. Dopolední program: projíţďka Prahou, prohlídka výstavy Doba ledová s průvodcem, absolvování procházky zrcadlovými bludišti. Oběd: restaurace Apetit Praha v.o.s. Odpolední program: přejezd autobusem k lanové dráze na Petřín.výjezd lanovkou na Petřín., cestou z vrcholu virtuální prohlídka staré Prahy, odjezd autobusem do Písku. 36

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO I.

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO I. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Náměty exkurzí zaměřených na EVVO I. metodický materiál pro ZŠ Anotace Manuál Náměty exkurzí zaměřených na EVVO vznikl jako výstupní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2014 Programy pro školy realizuje občanské sdružení Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost sdružení. Vážení učitelé,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Telč, renesanční perla Vysočiny Realizační tým Metodik Mgr. Ludmila Morkesová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Morkesová, CJL Mgr. Ivana Vaňková, CJL - NEJ Ing. Jaroslava Hánová, ITE Projektový den

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Název projektu: Bezpečně na školní výlet

Název projektu: Bezpečně na školní výlet Název projektu: Bezpečně na školní výlet Úvod: Akce byla připravena v rámci účasti školy v Projektu č. 4 Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i., Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů Osvěta a

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Děti, pozor, silnice!

Děti, pozor, silnice! 1 Příloha č. 6 ke ŠVP Škola hrou Projekt P6 Děti, pozor, silnice! Autor projektu: Kateřina Jonáková (k průřezovém tématu Enviromentální vzdělávání - Dopravní výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Přílohy:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO III.

Náměty exkurzí zaměřených na EVVO III. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Náměty exkurzí zaměřených na EVVO III. metodický materiál pro ZŠ Anotace Manuál Náměty exkurzí zaměřených na EVVO vzniká jako výstupní

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více