Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II."

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. metodický materiál pro ZŠ

2 Anotace Manuál Náměty exkurzí zaměřených na EVVO vzniká jako výstupní materiál projektu Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Druhý díl této publikace, stejně jako první z roku 2010, je tvořen vždy pro každou lokalitu metodickým listem, pracovním listem pro žáky, hodnocením exkurze a motivační fotodokumentací. Celý materiál poskytuje ostatním učitelům možnost využití praktických zkušeností s výjezdem, zařazení ověřených aktivit i využití pracovních listů, které jsou vytvořeny učiteli pro určité ročníky. Materiály mohou sloužit také pouze jako inspirace pro další možnosti výukové činnosti v terénu a lze je samozřejmě upravit pro vlastní potřebu. Snažili jsme se opět objevovat zajímavosti a krásy hlavně jižních Čech a nejbližšího okolí tak, aby realizace činnosti byla v možnostech škol a jejích klientů.třetí etapa exkurzí proběhne v říjnu 2011 a následně vznikne navazující třetí díl tohoto manuálu. Mgr.Marta Bakalová koordinátorka EVVO a projektu OP VK 2

3 Obsah Úvod... 4 Vlastní exkurze... 5 Blatná - zámek, zámecký park. Mačkov domov Petra 1.ročník... 5 ZOO Dvorec u Borovan 1. ročník Zámek Červená Lhota. Úzkokolejka z Benešova nad Lipou do Obrataně 2.ročník Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať 3.ročník Giganti doby ledové - Výstaviště Holešovice. Petřínské zahrady Praha 3. ročník Třeboňsko 4.ročník Husitské dny Tábor, Housův mlýn 4.ročník Toulcův dvůr.- SEV - Praha 5.ročník Skanzen Řepora 5.ročník Prášily Archeopark, botanická zahrada 6.ročník Prášily Archeopark 6.ročník NPR Červené Blato, CHKO Třeboňsko, zámek a zámecký park Třeboň 7. ročník ZOO Praha 7. ročník Šumava - medvědí stezka, Kubova Huť horské koloběžky 7. ročník Třeboň Dům přírody, naučná stezka kolem Světa, záchranná stanice živočichů 8. ročník Kašperské hory 8.ročník Křivoklátsko hrad a okolí 9.ročník Šumava Lenora, Kvilda, Horská Kvilda, Povydří 9. ročník Černé a Čertovo jezero 9. ročník Závěr

4 Úvod Naše škola, která získala třikrát mezinárodní titul Ekoškola, se již několik let věnuje ekologické výchově v různých formách. Jednou z nich je projektová výuka, při níž žáci získávají komplexní dovednosti, schopnosti a návyky, které využijí ve všech oblastech svého života. Splňují zde kompetence pracovní, komunikativní, sociální i občanské a v neposlední řadě se učí řešit problémy. Navázali jsme tak již na minulé projekty z cyklu Poznáváme náš kraj a jeho přírodní krásy a zajímavosti. Tentokrát jsme se rozjeli částečně i za hranice našeho Jihočeského kraje. Součástí projektu Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek v rámci Globálního grantu CZ.1.07./ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou právě projektové exkurze, jejichž první část se uskutečnila v květnu a červnu 2010 a druhá etapa pak v květnu a červnu 2011.Každá třída v rámci projektu vyjela do přírodně, kulturně, historicky či jinak zajímavých míst našeho kraje a jeho okolí. Exkurze jsou zaměřené podobně jako celý projekt na rozvoj environmentálního vzdělávání a ekologické gramotnosti žáků v kontextu s vnímáním světa současného mladého člověka. Na organizaci každém výjezdu se od počátku až do konce podíleli spolu s učiteli i žáci. Vše začínalo plánováním lokality, termínem, obědovým menu, aktivitami v místě i finančním zajištění akce, které bylo v zásadní části řešené právě dotací z výše uvedeného operačního programu. Díky projektu si žáci osvojili pravidla práce v týmu, učili se spolupracovat, respektovat své názory a upevňovat vzájemné vztahy. Lokality, o kterých často jen slyšeli, navštívili v doprovodu odborníka. Informace získané zážitkovým poznáváním porovnávali se svými původními znalostmi, třídili a zpracovávali. Vlastní prožitek přímo v terénu je motivací pro ekologické chování a jednání dětí v jejich každodenním životě. Informace z jednotlivých lokalit v podání žáků jsou ve formě velmi zdařilých plakátových výstupů vystaveny v koridoru školy. Tyto výstupní práce jsou zde zachyceny rovněž ve fotodokumentačním materiálu. Exkurze byly vždy zaměřené pro určitou věkovou kategorii. Objevuje se však i jedna lokalita zpracovaná pro různé ročníky. Náměty je potřeba brát jako možná doporučení či varianty, lze přizpůsobit popř. se nechat alespoň inspirovat. Veškeré materiály z projektových exkurzí, tedy metodika, pracovní listy, hodnocení i fotogalerie je pro další využití k výjezdovým akcím žáků v rámci udržitelnosti projektu zpracována do metodických manuálů Náměty exkurzí zaměřených na EVVO I a Náměty exkurzí zaměřených na EVVO II. Poslední etapa projektových exkurzí se uskuteční v září a říjnu 2011, aby žáci měli možnost poznávat přírodu také v jiném ročním období než na jaře. Následně vznikne třetí díl metodického materiálu. Větší množství informací o přírodě a s ní spojenou historií života člověka vede děti k možnostem pochopení významu ochrany našeho přírodního a životního prostředí. Pak už je jen krůček k vlastní zodpovědnosti v rámci trvale udržitelného rozvoje života na naší planetě. A tak se ekologická gramotnost stává přirozenou součástí základního vzdělání každého člověka. 4

5 Vlastní exkurze Blatná - zámek, zámecký park. Mačkov domov Petra 1.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Blatná zámek, zámecký park Mačkov domov Petra Termín: Třída: 1.A Počet ţáků: celkem 24 z toho chlapců: 14 dívek: 10. Pedagogický dohled: Zuzana Hrdličková, Vladimíra Votavová Předpokládaná cena: doprava: cca Kč stravování: = Kč ostatní: vstup na zámek = Kč vstup do Mačkova = Kč Klíčové kompetence: kompetence k učení : pozorování a získávání informací kompetence komunikativní : schopnost komunikace mezi ţáky, schopnost formulovat své myšlenky v mluvené i psané formě kompetence sociální : schopnost spolupráce při řešení problémů Program - aktivity, pouţité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): 8:00 hod. odjezd od školy 8:30 10:00 hod. pobyt v zámeckém parku, procházka k rybníku, pozorování daňků a dalších ţivočichů jejich ţiv. prostředí, části těla - vedený rozhovor 10:15 hod. prohlídka zámku, výstava strašidel výklad a následný rozhovor o tom, co si zapamatovali a komu se co líbilo vypracováno na pracovním listě 11:15 12:15 hod. oběd 12:15 12:45 hod. prohlídka náměstí v Blatné, práce s plánkem města 12:45 hod.- odjezd do Mačkova 13:00 15:30 pobyt v domově Petra ţáci rozděleni do skupin: 1. jízda na koních, krmivo, péče o koně, pozorování jejich pohyb, části těla, následná práce s myšlenkovou mapou, bezpečnost 2.koupání v bazénu, jízda na tobogánu, hry s míčem, bezpečnost a následná výměna skupin 15:30 hod. odjezd do Písku 16:00 hod. - návrat 5

6 Souvislosti: a) průřezová témata: environmentální výchova b) mezipředmětové vztahy: český jazyk prvouka výtvarná výchova Vyuţití informací a poznatků v praktickém ţivotě Správné návyky a chování ke zvířatům a v přírodě. Očekávaný výstup: sledování aktuálního stavu ţivotního prostředí, ochrana zvířat plakát na nástěnku pracovní listy doplňované při skupinové práci formou myšlenkové mapy Vypracoval: Mgr. Z. Hrdličková Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

7 Pracovní list Blatná - zámek, zámecký park. Mačkov domov Petra 1.ročník Zámek, který jsme navštívili, se jmenuje... Namaluj ho. Prošli jsme zámecký park. Které živočichy jste tam viděli? Co se ti tam líbilo?

8 Doplň do obrázku části těla koně: 8

9 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: Blatná zámek, park Mačkov Domov Petra - koupání, jízda na koních Termín: Třída: 1.A Počet ţáků: celkem 22 z toho chlapců: 13, dívek: 9. Skutečná cena: stravování: Kč ostatní - vstupné na ţáka: 30 Kč,celkem: 660 Kč Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím, možná rizika): Exkurze probíhala přesně podle plánu. Počasí se vydařilo. Pouze jízda na koních byla na chvilku přerušena kvůli přeháňce. Stravování proběhlo v restauraci Beseda proti zámku bez problémů. V Domově Petra nás vřele uvítaly, ale nadšeni z nás nebyly. Vlastní zhodnocení akce: - z pohledu učitele: Exkurze se vydařila, děti měly mnoho záţitků. Líbilo se jim na zámku, na výstavě strašidel, v zámeckém parku, kde pozorovaly několik ţivočichů. Jídlo si vybraly podle vlastní chutě, ve městě si pochutnaly na zmrzlině. Koupáním a jízdou na koních byly nadšeny. Cestu autobusem dobře zvládly, netrvala ani půl hodiny. - z pohledu dětí: všechny byly spokojeny. Doporučené kontakty ( ové adresy, telefonní čísla): Domov Petra Mačkov tel Restaurace Beseda pan Křešnička tel Blatná zámek Přehled výstupních materiálů: pracovní list, plakát, publikace Vypracoval: Mgr. Z. Hrdličková Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

10 Fotodokumentace 10

11 ZOO Dvorec u Borovan 1. ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: ZOO Dvorec u Borovan Termín: Třída: 1.B Počet ţáků: celkem 24 z toho chlapců:15 dívek: 9. Pedagogický dohled: Mgr. A. Adámková, p. vychovatelka J. Hrůzová Předpokládaná cena: doprava: cca 7000Kč stravování:100kč ostatní: vstupy 80Kč Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální k.,komunikativní k. Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): 8.00 odjezd z Písku prohlídka ZOO,rozdělení dětí do 4 skupin,zadání úkolů: 1. Jaká zvířata se nacházejí ve zdejší ZOO(děti se rozejdou se svým dozorem,vţdy dvě skupiny a zjišťují,jaká zvířata a druhy-savci,ptáci.. se zde nacházejí. Toto si zapisují do svého sešitu). 2. Vyberte si se svojí skupinou jedno zvíře a zjistěte o něm co nejvíce informací-jakého věku se zvíře doţívá, kolik se narodí mláďat,kde všude na světě se nachází..) 3. Soutěţe- otázky: Kolik zvířat jste objevili? Která zvířata patří mezi savce? Která zvířata patří mezi ptáky? Našli jste nějaké plazy? Čím se vyznačují savci? Jak se narodí ptáci? Ţáci soutěţí ve skupinách, dostávají za správné odpovědi body. Vyhodnocení soutěţe sraz na domluveném místě odjezd do Borovan na představení zhlédnutí pohádky uváděné místním spolkem O udatném Matyášovi na téma: Kaţdý můţe být statečný a odváţný i kdyţ nebojuje v boji odjezd do Češňovic na oběd oběd Češňovice odjezd do Písku příjezd do Písku Metody: práce ve skupině, rozhovor Aktivity: soutěţe, pracovní listy,výtvarné ztvárnění 11

12 Souvislosti: a) průřezová témata:osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, kreativita, komunikace b) mezipředmětové vztahy: Prvouka, VV Vyuţití informací: pro další společné zpracování Očekávaný výstup: sebepoznání, komunikace mezi ţáky, získání informací o zdejších zvířatech, pracovní list, plakát Vypracoval: Mgr. A. Adámková Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

13 Pracovní list ZOO Dvorec u Borovan 1. ročník Jména:. 1.Jaká zvířata se nacházejí ve zdejší ZOO bez ohledu na kontinent,kde ţijí? Vyberte si jedno zvíře a zjistěte o něm co nejvíce informací.například : odkud pochází,čím se ţiví,kolik můţe mít mláďátek a podobně a zapište. 3.Proč jste si vybrali právě tohoto ţivočicha? Co nejzajímavějšího jste se v této ZOO dozvěděli? 13

14 5.Zvířátko,které jste popisovali,nakreslete. 5.Líbila se vám tato exkurze do ZOO?

15 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: ZOO Dvorec u Borovan Termín: Třída: 1.B Počet ţáků: celkem 23 z toho chlapců: 14 dívek: 9 Skutečná cena: stravování: 100Kč ostatní - vstupné na ţáka: 40Kč ZOO, 40Kč Pohádka v Borovanech Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím, možná rizika): 1. Odjezd 8.00 z Písku příjezd do ZOO Dvorec u Borovan 3. Vlastní práce, rozdělení dětí do skupin,určení úkolů,plnění úkolů 4. Soutěţe + vyhodnocení zhlédnutí pohádky v Borovanech 6. odjezd na oběd do Češňovic příjezd do Písku Moţná rizika: velký provoz na této trase Písek České Budějovice,počítat se zpoţděním. Vlastní zhodnocení akce: z pohledu učitele: exkurze byla poučná, děti se seznámily s některými druhy,které ještě nikdy neviděly např. rys ostrovid, lemuři - děti pracovaly se zaujetím,jevily zájem o nové informace - děti se s chutí zapojily do soutěţí - děti komunikovaly mezi sebou ve skupině s cílem uspět v soutěţích - další den všechny získané informace uvedly do pracovního listu z pohledu dětí: - nebály se a s radostí pracovaly - s chutí získávaly pro ně nové informace - vyhledávaly pro ně uţitečné informace Doporučené kontakty ( ové adresy, telefonní čísla): ZOO Dvorec u Borovan : web: Pohádka v Zámečku v Borovanech: p.kolářová, , , mail 15

16 Přehled výstupních materiálů: pracovní list, plakát Vypracoval: Mgr. A. Adámková Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum: Podpis: Datum:

17 Fotodokumentace 17

18 Zámek Červená Lhota. Úzkokolejka z Benešova nad Lipou do Obrataně 2.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Zámek Červená Lhota, lesopark a vodní plocha v jeho okolí, jízda úzkokolejkou z Benešova nad Lipou do Obrataně Termín: Třída: 2.A Počet ţáků: celkem 24 z toho chlapců: 11 dívek: 13. Pedagogický dohled: Předpokládaná cena: Mgr. Ludmila Pohnanová, Jitka Hynková stravování: 2600,- Kč ostatní: 1300,-Kč - vstupné do zámku Klíčové kompetence: Kompetence k učení seznámení s historií zámku, s jeho polohou, seznámení s okolním lesoparkem, s jeho rostlinami, seznámení s vodním dílkem Kompetence pracovní tvoření obrazů z přírodnin Kompetence sociální práce ve dvojicích a ve skupině Kompetence k ochraně přírody - ochrana přírody Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): - prohlídka exteriéru zámku, později prohlídka vnitřních prostor 1.patra s průvodkyní - procházka lesoparkem podél vodního dílka se zastávkami a úkoly - hry Slepý strom (ve dvojici 1 má zavázané oči a je odveden k jednomu stromu, ten si osahá, pak se vrátí, oči otevře a hledá strom, kterého se dotýkal) - Šoulačka pohybovat se po mechu, listí apod., poslouchat zvuky a pak hádat jen podle sluchu, po čem jde spoluţák - Pátrací hry najdi rostliny, které popisuje učitel nebo jiný ţák (list,větvičku, apod.) - Lesní obraz skupiny skládají obraz z přírodnin a pojmenují ho - přejezd do Benešova nad Lipou a projíţďka úzkokolejkou - před odjezdem seznámení s prostředím formou zhlédnutím filmu Zlatovláska - oběd v restauraci Restaurant Červená Lhota 18

19 Souvislosti: a) průřezová témata: Enviromentální výchova ochrana přírody, chování v přírodě, spojejí s historií b) mezipředmětové vztahy: Prvouka poznávání rostlin dřevin, bylin Český jazyk vyprávění o Červené Lhotě, pohádka natáčení pohádky Zlatovláska Výtvarná výchova obraz z přírodnin, malba Červené Lhoty Vyuţití informací: Ţáci podle svých moţností vyuţívají získané vědomosti v hodinách prvouky. Ţáci budou respektovat pravidla chování v přírodě. Ţáci budou vyuţívat své vědomosti o historii v průběhu výuky. Očekávaný výstup: pracovní list shrnutí poznatků z exkurze, výtvarná práce a fotodokumentace, plakát Vypracoval: Mgr. Ludmila Pohnanová Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum: Podpis: Datum:

20 Pracovní list Zámek Červená Lhota. Úzkokolejka z Benešova nad Lipou do Obrataně 2.ročník 1. Jak se jmenuje vodní zámek, který jsme navštívili?. 2. Které rostliny Tě nejvíce zaujaly? 3. Jak se jmenuje oblast, kterou projížděl vláček úzkokolejky? Nakresli obrázek, který se bude podobat obrazu z přírodnin a bude se jmenovat stejně. 5. Co se Ti nejvíce líbilo? 20

21 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: Zámek Červená Lhota, Česká Kanada Termín: Třída: 2.A Počet ţáků: celkem 23 z toho chlapců: 10 dívek: 13. Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč): Exkurze proběhla podle plánu. Navštívili jsme vše, co bylo připravené a téţ časově vše proběhlo podle předpokladů. Před exkurzí jsme zhlédli pohádku Zlatovláska, jejíţ část byla natáčená právě na zámku Červená Lhota. Cesta trvala necelé 2 hodiny. Na parkoviště jsme tak přijeli krátce před desátou. Po občerstvení dětí jsme vyrazili na prohlídku zámku. Malé nákupy dětí následovaly po 50 minutové prohlídce. Ve 12.00hodin jsme se přesunuli do venkovního areálu Restaurantu Červená Lhota. Tam se děti najedly, odpočinuly. Odtud jsme odešli na prohlídku okolí zámku. Prošli jsme se podél vodního dílka, poznávali jsme a prohlédli si nádherně nakvetlé keře rododendronů i další rostliny. Na loučce jsme hráli hry ve dvojicích - Slepý strom ( 1 ţák má zavázané oči a je odveden k nějaké rostlině, kterou si osahá, pak se vrátí zpět, oči otevře a hledá rostlinu, ke které byl dovedený), Pátračku (ţáci měli najít a přinést list lípy, buku a květ pryskyřníku) a Lesní obraz ( dvojice skládala obrázek z přírodnin pouţily i utrţené rostliny z předcházející hry a pak ho měly pojmenovat, zapamatovat si ho), který jsem kaţdé dvojici nafotila. Odtud jsme se vrátili k autobusu a přejeli na zastávku úzkokolejky do Benešova nad Lipou. Projeli jsme trať do Obrataně a tam jsme nastoupili do autobusu a vrátili se zpět ke škole. Následovalo hodnocení s dětmi, vypracování pracovního listu zaměřeného na poznávání přírody, kolorovaná kresba Červené Lhoty podle předlohy a pokus o reportáţ z výletu. Fotky lesního obrazu jsme porovnávali s nakreslenými lesními obrazy. Vlastní zhodnocení akce: Domnívám se, ţe celá exkurze se velmi vydařila, dětem se líbil jak zámek, tak i vycházka a hry.na louce si v praxi ověřily své znalosti z prvouky. Důleţitou roli sehrálo zhlédnutí pohádky děti reagovaly slovy, ţe jedou do pohádky, a také příjemné počasí, které nás provázelo celý den. Potěšila mě také pozitivní reakce na jízdu úzkokolejkou. Pro většinu dětí je vlak mimořádným záţitkem. Vše však zastínil záţitek z pouţití WC ve starém vlaku, coţ jsem nečekala, ale myslím si, ţe si děti uvědomily, ţe spousta běţných věci dříve nebyla na takové úrovni, na jakou dnes jsou zvyklé. 21

22 Přehled výstupních materiálů: pracovní list, obrázek Červené Lhoty,fotografie, pokus o reportáţ Vypracoval: Mgr. Ludmila Pohnanová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

23 Fotodokumentace 23

24 Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: zámek Březnice, bylinková zahrada Termín: Třída: 2.B Počet ţáků: 18 celkem toho chlapců: 13 dívek: 5. Pedagogický dohled: Předpokládaná cena: M. Kohoutová, L. Pohnanová, J. Hynková doprava: cca Kč stravování: 100 Kč na ţáka ostatní: vstupné 70 Kč na ţáka Klíčové kompetence: Kompetence k učení - samostatné pozorování a porovnávání získaných informací. Kompetence občanské pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí, péče o zdraví. Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): Metody a formy práce: pozorování, rozhovor, skupinová práce určování druhů bylin Program aktivity: pracovní list- seznámení s cílem exkurze výtvarné ztvárnění kreslení bylin viděných v zahradě hod odjezd od školy hod - prohlídka zámku hod oběd hod - prohlídka bylinkové zahrady plnění úkolů - výklad význam pěstování a sběru léčivek - hry hledání barev a tvarů listy, květy, plody, povídání si o nich výběr slov, přirovnání k něčemu, na co je která bylinka vhodná - zahradní nej hledáme rostlinu nejvyšší, nejmenší, nejnápadnější, nejbarevnější, nejtmavší hod prohlídka parku upozornění na význam lípy léčivé účinky květů hod odjezd hod hod návrat ke škole Souvislosti: a) průřezová témata: environmentální výchova význam pěstování a sběru bylin b) mezipředmětové vztahy: Prvouka rostliny, VV kresba rostlin Vyuţití informací: Podle svých moţností přispívat k prevenci zdraví, přispívat k ochraně rostlin a ţivotního prostředí 24

25 Očekávaný výstup: Získání informací na základě pozorování a osvěty v péči o tělesné a duševní zdraví pracovní list, plakát Vypracoval: Mgr. Marie Kohoutová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

26 Pracovní list 1 Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník Úkoly v bylinkové zahradě 1. Zapiš si jména 5 bylinek, které vidíš na zahradě a umíš je poznat ve volné přírodě. 2. Která bylinka je v zahradě nejvyšší. 3. Která bylinka je v zahradě nejnižší.. 4. Která bylinka je nejbarevnější Která bylinka je podle tebe nejkrásnější Napiš jméno bylinky, která má fialovou barvu Z které bylinky bys uvařil čaj pro klidný spánek?... 26

27 Pracovní list 2 Zámek Březnice, bylinková zahrada - 2.ročník 1.Napiš 5 názvů bylinek, které jsi v zahradě viděl 2. Škrtni výraz, který neoznačuje léčivou rostlinu: sedmikráska, kopretina, kopřiva, lípa, leknín, divizna, mateřídouška, modřín, heřmánek, pýr, ředkvička, meduňka, máta 3.Odpověz celou větou na otázku: Čemu prospívá heřmánkový čaj? 4. Nakresli 2 léčivé rostliny, které si přesně pamatuješ a připiš jejich název. 5. Hodnocení exkurze označ červeně: hezká nelíbila se mi nevím 27

28 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: zámek Březnice, bylinková zahrada Termín: Třída: 2.B Počet ţáků: celkem 14 z toho chlapců: 11 dívek: 3 Skutečná cena: stravování: 100 Kč na ţáka ostatní - vstupné na ţáka: 70 Kč Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím,možná rizika) Exkurze proběhla podle plánu. Navíc jsme zařadili prohlídku kaktusů místního pěstitele, který v tento den pořádal zdarma návštěvu svých skleníků. Vlastní zhodnocení akce: - z pohledu učitele: Exkurzi hodnotím jako velmi zdařilou. Děti s velkým zaujetím plnily úkoly spojené s exkurzí do bylinkové zahrady. Se zájmem si porovnávaly své poznatky. Některé pracovaly ve dvojici, jiné samostatně. Povedl se získat zájem o význam léčivek. Občerstvení v restauraci Na statku bylo kvalitní v příjemném prostředí, s velmi vlídnou a ochotnou obsluhou. Dobu oběda a relaxace dětem dokonale zpříjemnilo přilehlé pěkně vybavené dětské hřiště. Zpestřením byla i prohlídka kaktusů a získání informací o jejich pěstování. Děti uvítaly i moţnost jejich zakoupení za velmi příznivou cenu v rámci svého kapesného a získání dárku pro rodiče. - z pohledu dětí: Dětem se exkurze velmi líbila a se zájmem zpracovávaly své poznatky. Doporučené kontakty ( adresy, telefonní čísla): Zámek Březnice: Restaurace Na statku: Přehled výstupních materiálů: pracovní list pro plnění úkolů v bylinkové zahradě, pracovní list jako výstupní kontrola poznatků, fotodokumentace, plakát Vypracoval: Mgr. Marie Kohoutová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

29 Fotodokumentace 29

30 Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať 3.ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať Termín: Třída: 3. A Počet ţáků: celkem 22 z toho chlapců: 10 dívek: 12. Pedagogický dohled: Mgr. Jitka Mituchová, Dagmar Buštová Předpokládaná cena: stravování: 2400,- ostatní: průvodce IC Kvilda Klíčové kompetence: Kompetence k učení - seznámení se s pojmem slatě, jak a kdy vznikaly a jak dnes vypadají - poznávání rostlin, které se v oblasti slatí vyskytují (byliny a dřeviny) - nejznámější šumavské slatě Kompetence občanské - ochrana přírody - chování v přírodě, - chování v Národním parku Šumava Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): - návštěva Chalupské slatě a Jezerní slatě výklad průvodce z Národního parku Šumava, - odborný výklad a vysvětlení pojmů, pozorování ţivota (rostlin a ţivočichů) v oblasti slatí - návštěva IC Kvilda shlédnutí filmu o slatích - vyhledávání informací na internetu, v atlasech rostlin (před výjezdem) a jejich porovnání se skutečností - vyplnění pracovního listu ( po výjezdu) utřídění získaných informací a vědomostí - CHKO Šumava a její význam - pozorování přírody a krajiny na Šumavě srovnání s okolím Písku oběd: hotel Rankl, Horská Kvilda 30

31 Souvislosti: a) průřezová témata: Environmenlární výchova ochrana přírody, význam národních přírodních chráněných parků a chování v nich, vyuţívání přírodního bohatství člověkem a nutnost zachovávání rovnováhy v přírodě b) mezipředmětové vztahy: Prvouka rostliny rozdělení (byliny - dřeviny; uţitkové okrasné; léčivé zákonem chráněné jedovaté...), podmínky a znaky ţivota rostlin Český jazyk slohové zpracování: popis částí rostlin,popis dne Matematika počítání vzdálenosti km (převody jednotek) Výtvarná výchova obrázek rostliny, šumavské krajiny Vyuţití informací: Ţáci podle svých moţností vyuţijí získané vědomosti v hodinách prvouky a přírodovědy. Ţáci budou respektovat pravidla chování v přírodě a v národních chráněných přírodních rezervacích. Ţáci si budují postoje k ochraně přírody a ţivotního prostředí. Očekávaný výstup: pracovní list shrnutí získaných informací, fotodokumentace, slohové a výtvarné práce ţáků, plakát Vypracoval: Mgr. Jitka Mintuchová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

32 Pracovní list Slatě Šumava Chalupská slať, Jezerní slať 3.ročník 1. Oblast, která vznikla pohybem ledovce v době ledové a kde i dnes rostou severské rostliny se nazývá 2. Jmenuj alespoň jednu léčivou rostlinu rostoucí na slatích. 3. Jmenuj alespoň jeden strom, který roste na slatích.. 4.Doplň: Rosnatka okrouhlolistá a rosnatka anglická jsou. rostliny, které rostou na šumavských slatích. 5. Mech, který velmi násává vodu a způsobuje vznik rašeliny se nazývá K čemu se používala nebo používá dnes rašelina? Jmenuj a nakresli několik zástupců živočichů ze slatí: Jak se ti exkurze líbila? ( Vybarvi smajlíky čím víc je jich vybarvených, tím víc se ti tam líbilo. ) 32

33 Hodnocení projektové exkurze Název, lokalita: Šumavské slatě Chalupská slať, Jezerní slať Termín: 11. květen 2011 Třída: 3. A Počet ţáků: celkem 21 z toho chlapců: 10 dívek: 11. Skutečná cena: stravování: 21 ţáků, 2 dospělí pedagogický dozor tj Kč ostatní - vstupné na ţáka: průvodci z Národního parku Šumava zdarma Průběh exkurze (v čem se lišil od plánu a proč, co doporučujete dalším exkurzím, možná rizika): Exkurze proběhla podle plánu. Odjeli jsme v 8 hod a v 8.30 jsme se sešli s průvodkyní ze Šumavského národního parku u Chalupské slatě ve Svinné ladě. Následovala prohlídka Chalupské slatě s odborným výkladem o chování v zónách národního parku, o vzniku rašeliniště, o rostlinách a ţivočiších, kteří se zde vyskytují v přímé konfrontaci se skutečností. Většinu rostlin a ţivočichů děti opravdu na místě viděly a pozorovaly. (V prvouce ve třetím ročníku právě probíráme rostliny a různá hlediska jejich členění léčivé, jedovaté, zákonem chráněné; byliny, dřeviny; části těla rostlin jejich funkce; obratlovci, bezobratlí; společné znaky ţivota rostlin; znaky ţivota ţivočichů. Získané vědomosti děti opakovaly a upevňovaly.) Pak následovala návštěva IC v Kvildě, kde jsme shlédli film o šumavských slatích a děti znovu na plátně viděly záběry rašelinišť a dozvěděly se vše o jejich vzniku, fauně a flóře. Po prohlídce IC v Kvildě jsme přejeli na další rašeliniště Jezerní slať. Z vyhlídkové věţe děti pozorovaly slať shora a odborné informace a výklad vyslechly od pracovníka NP Šumava, který nás i zde provázel. Exkurzi jsme zakončili občerstvením v hotelu Rankl v Horské Kvildě. V 15 hod jsme nastoupili do autobusu a vraceli se do Písku. Celý den nám přálo krásné slunečné počasí, které přispělo k výborné atmosféře uprostřed šumavské přírody. Vlastní zhodnocení akce: - z pohledu učitele: Ţáci v terénu vyuţili získané vědomosti z hodin prvouky a prohloubili je. Přiblíţili si ţivot v mokřadech a slatích, jeho charakteristiky rostliny, ţivočichy tohoto ekosystému. Některé rostliny ţáci znali z projektových dnů, kdy vybírali vhodné druhy na školní zahradu (vřes, borovice kleč,... ). - z pohledu dětí: Děti byly s exkurzí spokojeny. Doporučené kontakty ( ové adresy, telefonní čísla): IC Kvilda Hotel Rankl Horská Kvilda

34 Přehled výstupních materiálů: přehled rostlin rostoucích na slatích fólie s fotografiemi a popisy rostlin, Šumavská rašeliniště přehledná publikace, pracovní list Šumavské slatě, fotodokumentace, slohové zpracování exkurze, plakát Vypracoval: Mgr. Jitka Mintuchová Podpis: Datum: Schválil: Mgr. J. Vávrová Podpis: Datum:

35 Fotodokumentace 35

36 Giganti doby ledové - Výstaviště Holešovice. Petřínské zahrady Praha 3. ročník Projektová exkurze - metodický list Název, lokalita: Giganti doby ledové - Výstaviště Holešovice. Petřínské zahrady, Praha Termín: 27. dubna 2011 Třída: 3. B, C Počet ţáků: celkem 39 z toho chlapců: 21 dívek: 18 Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Štěpánová, Mgr. D. Mojţišková, Vladimíra Votavová Předpokládaná cena: doprava: 4 700,- Kč stravování: 100,- Kč/osoba ostatní: 60,- Kč ( vstupné na osobu ) Klíčové kompetence: Kompetence k učení vyslechnutí a pochopení odborného výkladu průvodce, samostatné vytváření dotazů na průvodce, samostatné pozorování a porovnávání získaných informací a nalézání souvislostí Program - aktivity, použité metody a formy práce (příprava průběhu exkurze): - pracovní list seznámení s cílem exkurze, na co se mají děti během jejího průběhu zaměřit, po exkurzi vyplnění listu - seznámení s dobou ledovou, jejím průběhem, zařazení do časové osy - výtvarné ztvárnění nejsympatičtější zvíře doby ledové soutěţ. - odborný výklad průvodce provedení po výstavě. - shlédnutí Petřínských zahrad porovnání s navrhovanými rostlinami při projektovém dnu. Dopolední program: projíţďka Prahou, prohlídka výstavy Doba ledová s průvodcem, absolvování procházky zrcadlovými bludišti. Oběd: restaurace Apetit Praha v.o.s. Odpolední program: přejezd autobusem k lanové dráze na Petřín.výjezd lanovkou na Petřín., cestou z vrcholu virtuální prohlídka staré Prahy, odjezd autobusem do Písku. 36

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 12. 6. 2007 Charakteristika školy Jedná

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová

Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová 1 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole k 30.9.2013

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ROK 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola,

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č. j. : 305/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Projednána

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více