PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ"

Transkript

1 PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

2 O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající době stát vydává miliardy na boj s kriminalitou, ale jen minimální prostředky na skutečnou resocializaci pachatelů trestní činnosti a pomoc obětem. Spolek STOP RECIDIVĚ! si klade za cíl spolupracovat s odborníky na prevenci kriminality, psychology, psychiatry a občany, kteří chtějí nabídnout pomocnou ruku těm pachatelům, kteří mají upřímnou snahu změnit svůj dosavadní styl života a vydat se na cestu bez páchání další trestní činnosti. Domníváme se, že tématu odnětí svobody a resocializaci odsouzených je věnována stále malá pozornost veřejnosti a to i přes to, že se jedná o téma stále aktuální, poněvadž počet odsouzených k trestu odnětí svobody v České republice neustále stoupá a je jedním z nejvyšších na světě co do počtu osob ve výkonu trestu. Nezpochybňujeme skutečnost, že za trestní čin musí následovat přiměřený trest, ale také by měla následovat pomocná ruka, která by nalezla způsob kompenzace pro oběť trestní činnosti a pachatele, pro jeho resocializaci. Team specialistů, kteří s naším spolkem spolupracují, jsou zárukou kvalifikovaného přístupu a odborně strukturalizované pomoci. STOP RECIDIVĚ! zaměstnává i osoby propuštěné z výkonu trestu, kteří si chtějí dobrovolnickou prací pro spolek uhradit dluh společnosti a najít novou cestu jak se začlenit do společnosti a být její nedílnou plodnou součástí. Působnost STOP RECIDIVĚ! je po celé České republice. V případě, že pachatelem nebo obětí je osoba nehovořící česky, můžete kontaktovat naše kvalifikované kurátory hovořící anglicky nebo španělsky. Pokud chcete požádat o spolupráci se spolkem STOP RECIDIVĚ! vyplňte online formulář spolupráce na webových stránkách STOP RECIDIVĚ! nebo si stáhněte totožný formulář ve formátu DOC nebo PDF a zašlete jej na naší kontaktní adresu. Mějte na paměti, že spolupráce by měla být započata v ideálním případě alespoň 6 měsíců před předpokládaným podáním podmíněného propuštění z výkonu trestu na svobodu, nebo předpokládaným koncem trestu. U alternativních trestů ihned kdy byl trest uložen.

3 NAŠE VIZE Vize: společnost bez recidivistů a chronických pachatelů trestní činnosti. Cíle: minimalizovat recidivu páchání trestní činnosti u odsouzených pachatelů trestní činnosti kvalifikovaným působením specialistů spolku STOP RECIDIVĚ! Hodnoty: věříme, že recidiva je něco jako nemoc lidské duše, která má svou formu léčby a je v silách člověka se sní poprat jako s jakoukoliv jinou nemocí. Všichni jsme lidé a zdraví by měli pomoci nemocným. Společenská prospěšnost: minimalizace recidivy pachatelů trestní činnosti je na okraji zájmu společnosti, ačkoliv by to mělo být prioritou. STOP RECIDIVĚ! je jednoznačně všeobecně prospěšným konceptem pro započetí sofistikované pomoci nestátní institucí v dané problematice. Spolehlivý partner: STOP RECIDIVĚ! chce být kvalifikovaným, respektovaným a XXX partnerem i pro orgány státní správy, kterých se problematika pachatelů trestní činnosti, vězeňství dotýká. Z tohoto aspektu chceme neustále rozvíjet vztahy s justicí, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou a dalšími institucemi. Dostupnost: Služby spolku STOP RECIDIVĚ! jsou dostupné zdarma všem klientům bez rozdílu. Spolek je financován korporativními a individuálními sponzory.

4 NAŠE SLUŽBY ODSOUZENÝM Mezi základní formy služeb pachatelům trestní činnosti a odsouzeným patří: zajištění grantů a financování denního nebo dálkového studia rekvalifikační programy a studia pomoc se zajištěním ubytování pomoc se zajištěním práce pomoc řešit dluhy a exekuce pomoc s řešením vlastní minulosti psychologická, sociální a rodinná pomoc spolupráce s kurátory STOP RECIDIVĚ! spolupráce s kurátory Probační a mediační služby ČR mediační služba právní poradenství zastupování před orgány státní správy resocializační programy spolupráce s odsouzeným ve výkonu trestu před podáním podmínečného propuštění nebo koncem trestu dohled nad odsouzenými, kteří jsou propuštění na podmínečné propuštění příprava odsouzeného na návrat do běžného civilního života obecně prospěšné práce a alternativní tresty atd.

5 NAŠE SLUŽBY OBĚTEM Spolupráce s poškozeným, obětí nebo osobou postiženou trestní činností tedy s tím, komu byla způsobena škoda na majetku, zdraví nebo morální újma, je nedílnou součástí práce spolku STOP RECIDIVĚ! Kurátoři spolku, na které se poškozený nebo oběť mohou pomoci s: právním poradenství psychologickou poradnou mediací s pachatelem trestní činnosti dosáhnutí narovnání a úhrady škody navázat spolupráci s Probační a mediační službou ČR navázat spolupráci s dalšími organizacemi pomáhajícím obětem trestní činnosti Výše uvedené služby poskytuje STOP RECIDIVĚ! klientům v trestním řízení zdarma a obrátit se na ni mohou jak obvinění pachatelé, odsouzení, ale rovněž také poškození trestnou činností. Pokud jste poškozený nebo oběť trestní činnosti a chcete požádat o spolupráci se spolkem STOP RECIDIVĚ! vyplňte online formulář spolupráce ZDE nebo si stáhněte totožný formulář ve formátu DOC nebo PDF a zašlete jej na naší kontaktní adresu.

6 RESOCIALIZACE Mezi základní resocializační programy určené pro odsouzené, kteří jsou ve výkonu trestu patří: dálková studia u českých a zahraničních institucí uvědomění si odpovědnosti za spáchanou trestní činnost prevence kriminality a sociálně patologických jevů vzdělání pro zvýšení kompetencí a dovedností s cílem nalezení vhodného zaměstnání pomoc s obnovením pracovních návyků pomoc s obnovením sociálních a společenských hodnot pomoc se snížením sociální izolace U drogově závislých pachatelů rovněž: eliminace rizik vzniku závislosti omezení užívání drog motivace k abstinenci od návykových látek pomoc při začleňování osob užívajících návykové látky do společnosti Všechny programy mohou být rovněž začleněny společně se spoluprací s Probační a mediační službou ČR, Centem drogové závislosti a dalšími občanskými sdruženími. Program realizované resocializace odsouzených pachatelů, je velmi pozitivně vnímán i soudy při podaných žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu na svobodu, přeměně výkonu trestu na domácí vězení nebo změnu způsobu výkonu trestu do lehčího typu věznice.

7 PROGRAM STOP RECIDIVĚ! Program STOP RECIDIVĚ! je určen jak prvotrestaným tak i více trestaným pachatelům, kteří byli odsouzeni k podmíněnému nebo k trestu odnětí svobody. Program STOP RECIDIVĚ! je složen z několika fází spolupráce: 1. navázaní spolupráce 2. zpracování osobnostní charakteristiky pachatele 3. analýza trestní činnosti 4. uvědomění si trestní odpovědnosti 5. vypracování programu působení na pachatele 6. změna hodnot pachatele a určení pozitivních společenských hodnot 7. resocializace pachatele 8. pomoc se získání práce, ubytování, sociální pomoc 9. upevnění vztahů v rodině 10. příprava pro běžný život 11. působení na pachatele v oblasti náhrady způsobené škody oběti a škod spojených s trestním řízením 12. dohled nad pachatelem 13. spolupráce se státními orgány Program STOP RECIDIVĚ! může být zahájen pouze s odsouzeným, který si uvědomuje dopad své předchozí trestní a kriminální činnosti na společnost, oběť, rodinu pachatele a další skutečnosti.

8 DOHLED NAD ODSOUZENÝM Odsouzenému, který se po čas výkonu trestu vzorně choval a je u něj dán předpoklad, že bude pokračovat v resocializační a nekriminální činnosti i po podmíněném propuštění na svobodu nebo po konci trestu, můžeme nabídnout orgánům dohled nad propuštěným odsouzeným. Standardně spolupracujeme s Probační a mediační službou ČR jakožto i se soudy ve věci dohledu nad propuštěným pachatelem. Pro podmínečně propuštěné pachatele, nebo i odsouzené k podmínečnému či alternativnímu trestu, máme připravenu řadu individuálních programů dohledu, společensky prospěšných činností a aktivit, zaměřených na prevenci recidivy, resocializaci a napravení škod způsobených trestní činností.

9 OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE Obecně prospěšné práce jsou postupem času od doby, kdy byli ukotveny v trestním zákoně nejčastěji ukládaným alternativním trestem, který není trestem spojeným s odnětím svobody. Spolek STOP RECIDIVĚ! nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj alternativní trest, na některém obecně prospěšně společensky zaměřeném programu, nebo dohlédnout nad jeho plněním, pokud k takové alternativě přistoupí soud nebo Probační a mediační služba. Přínos obecně prospěšných prací, které se ukládají u drobné kriminality (primárně u přečinů) má přínos jak pro stát, který ušetří na jinak vězněné osobě až 1000 Kč denně, tak i obecně kladný společenský aspekt, kdy práce je vykonávána zdarma, bez nároku na odměnu.

10 SPOLUPRÁCE Chci být spolupracovník STOP RECIDIVĚ! STOP RECIDIVĚ! je spolkem osob, které pojí jednotný cíl, pomoci pachatelům v jejich resocializaci a obětem v jejich ochraně. Pokud chcete externě spolupracovat se spolkem jako dobrovolník, neváhejte se spojit s námi a začněte třeba tím, že nám pošlete svůj životopis a dopis o jakou formu spolupráce máte zájem. Chci být jednorázový nebo pravidelný dárce spolku STOP RECIDIVĚ! STOP RECIDIVĚ! je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci pomoci obětem trestní činnosti tak specialisté věnující svůj soukromý čas spojený s resocializací osob ve výkonu trestu a pachatelů trestní činnosti. Spolek není financovaný vládními institucemi ani granty, jeho činnost je omezena do darů institucionálních a soukromých filantropů z České republiky a zahraničí. Pokud i vám není tato problematika lhostejná, staňte se jednorázovým nebo dlouhodobým dárcem, případně řádným nebo čestným členem spolku STOP RECIDIVĚ!. Jsem pachatel a chci spolupracovat se spolkem STOP RECIDIVĚ! Pokud chcete požádat o spolupráci se spolkem STOP RECIDIVĚ! vyplňte formulář spolupráce se spolkem a zašlete jej na naší kontaktní adresu. Mějte na paměti, že spolupráce by měla být započata v ideálním případě alespoň 6 měsíců před předpokládaným podáním podmíněného propuštění z výkonu trestu na svobodu, nebo předpokládaným koncem trestu. U alternativních trestů ihned kdy byl trest uložen. Jsem oběť trestní činnosti a chci spolupracovat se spolkem STOP RECIDIVĚ! Pokud jste poškozený nebo oběť trestní činnosti a chcete požádat o spolupráci se spolkem STOP RECIDIVĚ! vyplňte formulář spolupráce nebo si stáhněte totožný formulář ve formátu DOC nebo PDF a zašlete jej na naší kontaktní adresu.

11 KONTAKTY STOP RECIDIVĚ! z.s Pod Višňovkou 1661/31 Budova A Praha 4 Krč Česká Republika IČ: Klientská linka: Tel: Fax: Kurátoři: Tel: Fax: Kontakt pro státní instituce: Tel Fax: Všeobecné informace: recidive.cz recidive.cz Datova schránka: skype: stoprecidive Kontakt pro média: Kontakt pro donátory a sponzory:

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce: Marie Kuntová Tento text neprošel jazykovou

Více

Integrace bývalých vězňů na pracovní trh

Integrace bývalých vězňů na pracovní trh Integrace bývalých vězňů na pracovní trh Lifelong Learning Programme Program Grundtvig Název projektu : Development of Ex-Prisoners Integration into the Labour Market DEPILM Zpráva 2010 2012 Tato brožura

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13 3/2014 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Soudkyně EU Irena Pelikánová: V občanském zákoníku je příliš mnoho doktrinálních zásahů Křehká šance na úspěšný návrat do života Terapie

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

INSTITUT DOHLEDU U PODMÍNĚNÉHO PROPUŠTĚNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu

INSTITUT DOHLEDU U PODMÍNĚNÉHO PROPUŠTĚNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI INSTITUT DOHLEDU U PODMÍNĚNÉHO PROPUŠTĚNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědný řešitel výzkumu : Mgr. Jan Rozum Spoluřešitelé : Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Petr

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Bc. Lucie Slezáková Únor 1998 OBSAH Úvod 1 1. Charakteristika cílové skupiny 2 1.1. Charakteristika klientů výchovných ústavů 2 1.2.

Více

Průvodce pro výstup z vězení

Průvodce pro výstup z vězení Průvodce pro výstup z vězení Průvodce, kterého držíte právě v ruce, má za cíl pomoci Vám připravit se lépe na tolik očekávané propuštění z vězení. Již ve vězení můžete podniknout řadu kroků, které Vám

Více

Probace a mediace SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 4/2005

Probace a mediace SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 4/2005 Obálka 04/2005 28.11.2005 22:07 Str. 1 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce,

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 2 Centrum SOS Archa krizová pomoc Diakonie ČCE středisko v Plzni 5 Centrum SOS Archa aktivity primární prevence

Více

TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI

TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TEORETICKÉ A TRESTNĚPOLITICKÉ ASPEKTY REFORMY TRESTNÍHO PRÁVA V OBLASTI TRESTNÍCH SANKCÍ I. TRESTNÍ SANKCE A JEJICH ODRAZ V PRAXI, TISKU A V NÁZORECH VEŘEJNOSTI

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

... na svobodu! jaké šance mají propuštění vězni začít slušný život. Vzpomínka na Tomáše Vlasáka str. 36. Jak se vyvíjí kriminalita mládeže.. str.

... na svobodu! jaké šance mají propuštění vězni začít slušný život. Vzpomínka na Tomáše Vlasáka str. 36. Jak se vyvíjí kriminalita mládeže.. str. čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci 2/2008 Vězeňství ve Svaté zemi str. 2 Příslušníci VS ČR v akci na Dnech Olomouckého kraje str. 6 Švýcarská zkušenost: Návštěva kantonu Curych str. 31...

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více