Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s."

Transkript

1

2

3 Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, s. JUDr. Eva Janečková, 2015 ISBN (brož.) ISBN (e-pub)

4 Seznam zkratek Všechny citované právní předpisy jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně v textu uvedeno jinak. trestní řád trestní zákoník občanský zákoník zákon o obětech trestných činů zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

5 Úvod Ústava České republiky ve svém článku 2 odst. 4 říká, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Je-li však nějaké konání zákonem zakázané, člověk tak potom konat nesmí, a koná-li tak přesto, potom je povinností státu přimět zákon přestupující subjekt, aby se daného jednání zdržel, a zajistit, aby nesl za své jednání odpovědnost. Co však dělat v situaci, kdy nějaký subjekt zamýšlí protiprávně jednat nebo už protiprávně jednat začal a není pravděpodobné, že by se v dané chvíli mohla uplatnit donucující role státu? Bránit sebe, své blízké nebo svůj majetek je nezadatelným morálním právem člověka. Právo na sebeobranu je proto ustanoveno také legislativně. V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou stranách. Takové jednání má zpravidla právní následky. Být dobře připraven na řešení tak rizikové situace, jakou je sebeobrana, si vyžaduje alespoň základní znalost jejích právních aspektů. Jak je všeobecně známo, neznalost zákona neomlouvá. Každý by proto měl být alespoň v hrubých rysech obeznámen s právní podstatou sebeobrany a tím snížit riziko právního postihu za své jednání, kterého se veřejnost často obává. O sebeobraně, boji z blízka nebo pouličním boji se často mluví jako o boji, kde neplatí žádná pravidla. To však není zcela pravda. Samozřejmě, útočník žádné morální zásady nebo právní normy nerespektuje. Ale je to právě on, kdo stanovuje pravidla, za kterých se konfliktní situace odehraje. Na to musí obránce pamatovat a podle toho se na případný útok takticky připravit. Dále existují pro obranu pravidla, která stanovuje právní řád. Pokud se má obránce vyhnout právnímu postihu za porušení zákona, musí tyto meze dodržovat. V rámci obrany se většinou obránce musí dopustit jednání, které by za obvyklých okolností bylo posouzeno jako protiprávní. Zákon na tyto situace pamatuje a stanovuje tzv. okolnosti vylučující protiprávnost činu. Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že jich se sebeobrana a situace, kdy by se museli bránit, netýká. Jak však bude uvedeno dále, počet trestných činů je vysoký a každý z těchto činů má nějakou oběť.

6 6/17 Především násilné trestné činy, zejména znásilnění, patří mezi nejméně oznamované delikty, ačkoli je, s výjimkou vraždy, znásilnění považováno za nejvíce zraňující zločin. Oficiální statistiky doprovází tzv. vysoká latence (zatajování a skrývání činů). Častěji bývají oznamovány případy, kdy došlo k vážnějším tělesným zraněním nebo byl čin spáchán neznámým agresorem. Podíváme-li se konkrétně na statistiky znásilnění, je uváděno, že v ČR je oficiálně registrováno jedno až dvě znásilnění denně předpokládá se, že znásilnění je oznamováno pouze v 8 % případů. Znásilnění, ke kterému došlo v rámci rodinných a partnerských vztahů, je nahlašováno pouze v 3 % případů. Se sexuálním násilím se v průběhu svého života setká až 25 % žen a 6 10 % mužů oficiální statistiky postihují pouze zlomek skutečného výskytu jevů sexuálního násilí. V souvislosti se spácháním trestného činu je nutné zmínit pojem viktimizace, která nabývá zvláštního významu právě u násilných trestných činů. Slovo trauma pochází z řečtiny a znamená ránu, která se znovu otevírá. Rozlišuje se traumatická událost, traumatický zážitek a individuální traumatická reakce. Zkráceně můžeme hovořit o prožitku intenzivního stresoru (události), který pro postiženou osobu subjektivně představuje ohrožení života nebo masivní ohrožení psychické integrity. Působením vnějšího činitele jsou vyřazeny (blokovány) biologické a psychické adaptační mechanismy oběti. Jestliže není traumatická zkušenost zpracována a integrována, je spojena s poměrně širokou škálou tělesných a psychických následků symptomů. Mezi nejčastěji zmiňované patří znovuprožívání traumatu ve vzpomínkách, snech, flashback (vůlí neovlivnitelné vybavování např. pachů, obrazů), vyhýbání se podnětům, které připomínají traumatickou zkušenost, vzrušivost, popudlivost, podrážděnost apod. Podle současné viktimologie je jádrem viktimizace určité narušení životní rovnováhy oběti. Trestný čin a jeho následky více či méně poškozují kvalitu života v několika směrech. Běžná kvalita života, kterou představují především uspokojivé sociální vztahy, finanční jistota, představa o osobní budoucnosti, schopnost pracovat či iluze dobrého světa, se snižuje, neboť zločin do těchto dimenzí vnáší nerovnováhu. Jelikož je každý trestný čin odlišný od jiného trestného činu a každá oběť prožívá jiné situace, musíme vycházet z následujících faktů: Prožívání viktimizace je individuální. To znamená, že stejný zločin může generovat různé obrazy viktimizace, respektive oběti. Všechny oběti vykazují krátkodobé následky, jen některé oběti vykazují následky dlouhodobé. Existují zvláště zraňující zločiny a existují také zvláště zranitelné oběti. 1 Termín viktimizace pochází z kriminologické psychologie. Viktimizace je proces, během něhož se potenciální oběť stává obětí skutečnou. Rozlišují se různá stadia. Primární viktimizace je traumatická zkušenost. Jedná se o přímou újmu způsobenou pachatelem oběti. K primární viktimizaci dochází nevyhnutelně vždy, když se jedinec stane obětí trestného činu. Tímto okamžikem viktimizace zpravidla začíná, avšak zdaleka nekončí. Obětí je samotný trestný čin vnímán jako začátek dalších nepříjemností, které zpravidla trvají delší časový úsek než samotný trestný čin. Trestný čin je obětí vnímán jako svévolná událost, jež nemá logické

7 7/17 opodstatnění, vysvětlující, proč se stal. Vždy zastihne jedince nepřipraveného a vždy se jedná o kritickou událost, která se vymyká běžné lidské zkušenosti. Během probíhajícího útoku se jednotlivé oběti chovají různě. Některé jsou útokem zcela paralyzovány a jsou zcela pasivní, jiné oběti mohou reagovat křikem, voláním o pomoc, pokusem o útěk či se začnou aktivně bránit. Zvolit optimální variantu chování je samozřejmě obtížné, poněvadž oběť je útokem zaskočena, nachází se ve stresu a neví, co může od pachatele očekávat. Naopak pachatel je většinou na útok připraven, a proto je ve výhodě. Optimální chování záleží na konkrétní situaci. Někdy je lépe zůstat zcela pasivní, např. když je pachatel ozbrojen střelnou zbraní, a někdy je naopak výhodnější aktivní sebeobrana. Nalezením optimálních taktik chování obětí se zabývá viktimologická prevence. Chování oběti působí významně na vývoj trestného činu a především na samotné chování pachatele. Důraz na chování oběti je kladen již ve fázi před zahájením trestného činu, kdy oběť sama může svým chováním vyprovokovat pachatele. Takovéto chování má za následek nejčastěji ublížení na zdraví. Například trestný čin znásilnění může být způsoben vyzývavým stylem oblékání či chováním, které může v pachateli vyvolat mylnou domněnku, že oběť s pohlavním stykem souhlasí. Neopatrnost, lehkomyslnost a důvěřivost oběti vede zase často k majetkové trestné činnosti. Opačný přístup oběti spočívající v nevyhledávání viktimogenních oblastí, situací a konfliktů a ve smírném řešení sporů vede k předcházení viktimizaci. Újma přímo způsobená pachatelem v rámci trestného činu (primární viktimizací) zahrnuje tzv. primární rány. Rozlišujeme tři druhy primárních ran: a) fyzická újma zahrnuje všechny druhy zranění až po usmrcení; b) finanční újma spočívá v jakékoli újmě, kterou oběť pociťuje na svém majetku; jedná se o poškození cizí věci, ztrátu majetku, ušlý zisk a také o náklady na léčení; c) emocionální újma nelze přesně definovat, jsou značně rozmanité, záleží na konkrétní osobnosti jedince a míře jejího prožívání (např. nespavost, úzkostné stavy, fobie, plačtivost, snížená pracovní výkonnost aj.). Sekundární viktimizace zahrnuje druhotné poškozování oběti, které je zapříčiněno necitlivým či negativním přístupem k oběti. Sekundární viktimizace zahrnuje všechny ostatní negativní vedlejší důsledky spáchaného činu, které nastaly po jeho ukončení. Do této fáze se řadí především nevhodné zacházení s obětí ze strany orgánů činných v trestním řízení, samotné jednání pachatele po spáchání trestného činu, ale také sociální prostředí, ve kterém se oběť nachází. Není tedy omezen zdroj, který může tuto újmu způsobit. Může se jím stát kdokoli, kdo přichází s obětí do styku, a to jak z titulu formální instituce, tak z privátní sféry poškozeného. V mnoha případech tak sekundární viktimizaci způsobují osoby, na které se oběť obrací s prosbou o pomoc. V této souvislosti bývá uváděna základní zásada, jež spočívá v tom, že všechny osoby, které k oběti přistupují na základě své profese, si musí jasně uvědomit, že oběť trestný čin nespáchala. Stejně jako při primární viktimizaci i zde oběť zažívá újmu (sekundární rány). Tato újma bývá hlavně psychologického rázu a je tvořena především těmito třemi pocity: 2

8 8/17 a) pocit nedůstojnosti pocit ponížení a ztráty lidské důstojnosti je průvodním jevem především u poškozených mravnostními delikty, jako je např. znásilnění či sexuální zneužívání, a to jako důsledek možného necitlivě vedeného výslechu, netaktního a necitlivého přístupu osob, které s obětí přicházejí do styku v rámci trestního řízení. Stejný pocit však může vyvolávat nevhodná reakce okolí nebo necitlivý zásah medií. Empirické výzkumy prokázaly, že se veřejnost takovýchto obětí straní na základě vlastního přesvědčení, že na trestném činu nese oběť také svou vinu. Je tím myšleno vinění oběti nad rámec objektivity, zveličování podílu oběti na spáchaném skutku, hledání viny tam, kde svou roli nesehrála, a především mýty, předsudky a stereotypy, které se zavinění týkají; b) pocit izolace tento pocit úzce souvisí s předchozím pocitem nedůstojnosti a zpravidla bývá jeho důsledkem. Okolí přestane s obětí komunikovat a snaží se jí vyhýbat nebo kontakt s ní omezovat na minimum. Toto chování je způsobeno jednak výše uvedeným mýtem a jednak neznalostí této situace, kdy okolí neví, jak s obětí komunikovat, a ve snaze jí neublížit se od ní raději zcela distancuje. Opakem tohoto jednání bývá tzv. strategie ignorování faktu trestného činu. Jedná se o situace, kdy blízké okolí komunikuje s obětí, jako by se nic nestalo, vyhýbá se hovoru o negativním zážitku a vybízí ji k tomu, aby na kritický incident konečně zapomněla. Tato strategie blokuje přirozené mechanismy vyrovnávání se s traumatem. Zavedené mýty, které říkají, že je třeba se k oběti chovat, jako by se nic nestalo, nebo že oběť je nemocným člověkem, kterého vyléčí odpočinek a klid, jsou naprostým výmyslem. Oběť nikdy zcela nezapomene na trestný čin a na návrat do všedního života nemůže pasivně čekat. Takováto jednání oběť velmi citlivě vnímá a tuto změnu může po čase chápat jako změnu vlastní osobnosti, když se utvrzuje v dojmu, že ji kritická událost změnila natolik, že již není schopna se vrátit do běžného života; c) pocit nespravedlnosti souvisí s nesouladem představy poškozeného o průběhu trestního řízení a jeho průběhu reálného. Tento pocit vyvolávají nejčastěji okolnosti jako např. vyšetřování pachatele na svobodě, shovívavé tresty nebo podmíněné odsouzení, nedostatek informací, délka celého trestního řízení, příp. odkládané soudní jednání, nedostatečná ochrana soukromí poškozeného a samotné procesní role poškozeného v přípravném řízení i před soudem a dále ochrana společenských práv oběti. Tento pocit dále posiluje vědomí, že pachateli trestného činu je věnována mnohem větší pozornost ze strany státu, co se týče zachovávání jeho zákonných práv, možností resocializace, polehčujících okolností apod., což poškozenému přirozeně může přijít absurdní v porovnání s následky trestného činu tak, jak je na sobě poškozený sám vnímá. Poškozený je v průběhu celého trestního řízení považován za zdroj informací, který napomáhá k odsouzení pachatele a je odkázán prakticky sám na sebe a své sociální okolí, zatímco pachatel má v zákonem stanovených případech státem nařízeného a státem hrazeného obhájce. V posledních letech se objevuje snaha s touto problematikou bojovat prostřednictvím sociálních služeb, které mají za cíl zajistit péči o oběti trestných činů. 3 Na obecné úrovni jsou pochody sekundární viktimizace popisovány takto: očerňování oběti;

9 9/17 obviňování a přenášení viny na oběť; nerespektování soukromí oběti; poškozování dobrého jména oběti; bagatelizace újmy. 4 Obrana proti násilně jednající osobě je vysoce emocionálně zátěžovou situací, během které je extrémně těžké usuzovat racionálně a jednat podle teoretických pouček. Z výše uvedeného však vyplývá, že být obětí je ještě více zatěžující. 1 Čírtková, L. Zločin očima oběti. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2/2011, s Čírtková, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s Hofrichter, T. Viktimizace a pomoc obětem trestného činu. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta UK v Praze, 2012, s. 20 a násl. 4 Čírtková, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014, s. 61 a násl.

10 KAPITOLA 1 Kriminalita v ČR Rozsah kriminality je počet činů, které lze z hlediska trestního práva definovat jako trestné činy, případně činy jinak trestné (není-li osoba, která čin spáchala, trestně odpovědná), spáchaných na vymezeném území, např. na území státu, kraje či obce, za určité časové období, zpravidla za rok. Prostřednictvím statistických údajů o kriminalitě získáváme informace pouze o kriminalitě registrované (zjevné), tj. té, která vyšla najevo, a byla proto evidována v oficiálních statistikách. Jde tedy vždy jen o větší či menší část kriminality skutečné. Rozdíl mezi kriminalitou skutečnou a kriminalitou registrovanou je označován jako kriminalita latentní (skrytá). Přestože je velice obtížné zjistit skutečnou míru latence, některé obecnější poznatky z těchto výzkumů vyplývají: V podstatě u všech druhů kriminality je latentní kriminalita vyšší než kriminalita registrovaná (méně je trestných činů oznámených než neoznámených). Míra latentní kriminality se liší podle jednotlivých druhů kriminality (větší míra latence se předpokládá u domácího násilí, sexuálně motivovaných trestných činů mezi rodinnými příslušníky, zneužívání dětí, drogové kriminality, organizovaného zločinu, hospodářské kriminality aj.). Míra latence je zpravidla vyšší u méně závažných majetkových trestných činů než u závažnější majetkové kriminality. S vyšší četností trestné činnosti se zvyšuje pravděpodobnost policejní registrace. Z geografického pohledu se minimálně ve velkých městech do značné míry překrývají základní charakteristiky latentní kriminality s kriminalitou registrovanou. Ženy se dopouštějí trestné činnosti méně často než muži, stejně jako je tomu u kriminality registrované, i když rozdíl mezi nimi je u latentní kriminality nižší. Existuje vysoká míra latentní kriminality u dětí a mládeže, zejména u méně závažných trestných činů. Použijeme-li kriminální statistiky při vyvozování závěrů o vývoji skutečné kriminality, je nutné vycházet ze skutečnosti, že tyto statistiky reflektují především fungování a efektivitu institucí kontroly zločinnosti. Částečný vzestup či pokles registrované kriminality lze také přisuzovat změně v možnostech a schopnostech policie zjistit, že došlo ke spáchání trestného činu, případně odhalit pachatele, přičemž ke změně vývoje skutečné kriminality dojít nemusí, pouze se přesune část latentní kriminality do kriminality skutečné.

11 11/17 Objasněnost je počet registrovaných trestných činů, u kterých byl policií odhalen pachatel, bez ohledu na to, zda byl potom trestně stíhán. Míra objasněnosti se udává v procentech a rozlišuje se podle jednotlivých druhů kriminality, vliv má také oblast, kde byl čin spáchán. Míra objasněnosti ovlivňuje důvěru obyvatelstva v efektivitu orgánů činných v trestním řízení. To koresponduje se zvýšením či snížením ochoty obyvatel oznamovat trestné činy, což pak způsobuje přesun části latentní kriminality do kriminality registrované nebo naopak. Tím se opět ovlivní míra objasněnosti kriminality, jež společně s tím, jaká je míra latentní kriminality, ovlivňuje představu pachatele (případně budoucího pachatele) o tom, zda bude úspěšný, případně jaká je pravděpodobnost, že jeho čin bude oznámen a on sám bude dopaden. 1.1 Prevence kriminality Ačkoli jsou definice prevence kriminality dosti pružné, vycházejme z popisu prevence kriminality jako souboru nejrůznějších mimotrestních aktivit, které se orientují na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jejího zmenšení. Půjde tedy o působení na faktory kriminality, příležitosti a podněty k páchání trestné činnosti, potenciální pachatele, potenciální oběti a o vytváření zábran proti páchání trestných činů. Do takto koncipovaného modelu prevence kriminality tedy nezahrnujeme prevenci represí. Za primární prevenci lze považovat např. plánování výstavby sídliště tak, aby bylo plnohodnotnou součástí města, aby mělo dostatek obchodů, služeb, škol, hřišť a jiných zařízení pro aktivity ve volném čase. Sekundární prevence zaměřuje svoje aktivity na potenciální pachatele, potenciální oběti a kriminogenní situace. Mohou to být např. děti bez náležitého dozoru, děti dopouštějící se záškoláctví, narkomani, bezdomovci aj. Příkladem sekundární sociální prevence je zařazení nezaměstnaných do programu profesní přípravy nebo práce streetworkerů. Kriminogenní situace, na jejíž překonání se sekundární prevence zaměřuje, může mít podobu např. nebezpečné křižovatky nebo nádražní haly, kde se shromažďují kriminální živly, ale i dezorganizované městské čtvrti, chatové kolonie apod. Terciární prevence si klade za cíl zamezit opakování trestné činnosti, tedy předcházet recidivě jak pachatele, tak recidivě viktimologické. Předpokládá tudíž, že už ke spáchání trestného činu došlo. U obětí půjde i o předcházení sekundární viktimizaci, napravení následků trestného činu a poskytnutí potřebné pomoci. U pachatelů jde o jejich sociální reintegraci, kterou se zabývá penologie. Jinak než podle adresátů preventivní činnosti přistupují ke klasifikaci prevence autoři zaměřující se na samotný obsah preventivních činností. Určující je pro ně otázka, co konkrétně lze učinit, aby k trestnému činu nedošlo. Prevence se stává srozumitelným úkolem, vycházímeli z teorie, že každý zločin potřebuje nutně tři prvky pachatele, oběť a místo, kde se odehraje. Kriminálnímu jednání pak účinně předejdeme, vyřadíme-li ze hry alespoň jeden z elementů.

12 12/17 Zločin se nestane, pokud chybí pachateli vhodná oběť, a to i přes to, že podmínky k jeho spáchání mohou být ideální. Stejně tak se může potenciální oběť pohybovat ve velmi rizikovém prostředí, ale není-li přítomen člověk se sklony k deviantnímu chování, nemusí se ničeho bát. Ani setkání oběti s pachatelem nemusí vyústit ve spáchání trestného činu, pokud k němu dojde na místě, které pro hladký průběh deliktu nevytváří příznivou situaci. Přestože podobné rozbory vyznívají zcela triviálně, většina teorií prevence kriminality stejně jako zcela konkrétních a běžných preventivních opatření v podstatě neodráží nic jiného než příklon k jedné straně zmíněného trojúhelníku (pachatel oběť místo). Odpovídá mu i další často používané členění preventivních aktivit na prevenci viktimologickou (zaměřenou na oběť), prevenci sociální (zaměřenou na téma osobnost pachatele a kriminogenních faktorů, které ji mohou nepříznivě formovat) a prevenci situační (orientovanou na místo či podmínky, za nichž ke zločinům dochází). Každá z nich má svoje silné i slabé stránky. Viktimologická prevence vychází z viktimologických výzkumů, které jsou krom jiného zdrojem poznatků o činitelích, jež přispívají ke zvýšenému riziku viktimizace. Samotné preventivní aktivity spočívají ve zprostředkování těchto informací potenciálním obětem, a to nejčastěji formou plošné osvěty. Podstatou viktimologické prevence je tedy její informační moment. Je orientována především na potenciální i skutečné oběti a svoji činnost zaměřuje na osvětu, poradenství, vštěpování obecných i speciálních zásad ochrany ohrožených osob. Osvětová činnost poučuje o tom, jak se mají lidé chovat, aby sebe a svůj majetek zbytečně nevystavovali zvýšenému nebezpečí napadení, ale také jak se před útokem bránit a jak se chovat během a po útoku. Do viktimologické prevence zahrnujeme rovněž výcvikové kurzy verbální a fyzické sebeobrany, terapeutické a rehabilitační zacházení po přestálém útoku i prevenci viktimologické recidivy aj. Důležitým aspektem viktimologické prevence je její přiměřenost. Pokud budou občané každodenně vystavováni znepokojivým zprávám o hrozícím nebezpečí, může to vést až k posedlosti riziky všeho druhu a opevňovací mentalitě, kdy nejenže ze svých obydlí vytvářejí nedobytné tvrze, ale zároveň omezují na minimum své cesty do nebezpečného světa. Paradoxně přitom platí, že čím méně se nás do něj vydá a čím omezenější se stanou mezilidské vztahy a přirozené kontakty, tím nebezpečnější svět venku skutečně bude. U viktimologické prevence je proto vždy potřeba domýšlet, v jaké míře je přínosem a v jaké už je ke škodě lidského společenství. Sociální prevence se svými aktivitami orientuje na kriminogenní faktory ovlivňující pachatele a jeho sklony k trestné činnosti. Termín sociální prozrazuje, že důraz je kladen na působení společnosti. Společnost a stát dociluje žádoucího stupně konformity lidského chování především vnější kontrolou. Jedná se hlavně o právní řád, mravní řád a jednotlivá náboženství, přičemž nejsou míněna pouze formulovaná pravidla lidského chování, ale i zvyky, zvyklosti, obyčeje a rituály. S těmito normativními systémy souvisí také korespondující hodnotové systémy, kulturní a subkulturní tradice a jednotlivé životní styly. Působení normativních systémů se vyznačuje sankcionováním určitého typu chování, ať už jde o sankce negativní (pokuty, tresty, morální izolace aj.), či pozitivní (odměny, pochvala, morální ocenění aj.). Základním cílem veškerých intervencí je pozitivně zasáhnout do průběhu života jedince, a to za účelem

13 13/17 oslabení rizikových vlivů a posílení vlivů ochranných. Možná i proto by se více hodil termín vývojová prevence, který se ale v naší zemi na rozdíl od zahraničí příliš neuchytil. Nejlépe se do formování jedince zasahuje v období dětství, z tohoto důvodu je většina programů zaměřena na děti a mládež. Objevují se snahy pozitivně ovlivnit výchovné procesy v rodině a ve škole, nabízet mládeži vhodné způsoby trávení volného času, předcházet nezaměstnanosti a veškerým problémům s ní spojených, podporovat a propagovat zdravý životní styl a prosociální hodnoty. Situační prevence je zaměřená na odstraňování kriminogenních situací, na omezování příležitostí ke spáchání zločinu a na zvyšování rizika dopadení pachatele. Vzorem je staré známé přísloví příležitost dělá zloděje. Často citovaným příkladem je vývoj počtu sebevražd ve Velké Británii mezi roky , kdy jejich množství významně pokleslo. Příčina byla velice prostá. Plynárny se tehdy rozhodly nahradit prudce jedovatý svítiplyn netoxickým zemním plynem, čímž zákonitě ubylo sebevražd spáchaných pomocí plynu. Zarážející však byl fakt, že významně poklesl i celkový počet sebevražd. Přestože se lidem dál nabízela spousta jiných možností, jak odejít ze světa, mnozí z nich alternativu nehledali a od svého záměru upustili. Předejít zločinu v daném slova smyslu se pak jeví jako snadný úkol. Prohlédneme-li okolnosti, za nichž k trestnému činu dochází, stačí pozměnit jejich strukturu tak, aby se páchání deliktů stalo nemožným nebo alespoň velmi namáhavým. Snažíme se tedy: 1. zvýšit námahu, kterou musí pachatel při činu vynaložit (např. bezpečnostní zámky, mříže na oknech, uzamykatelná řadicí páka v autě apod.); 2. zvýšit riziko, že bude pachatel dopaden (kamerové systémy, alarmy, dohled zaměstnanců v obchodech aj.); 3. snížit zisk, který pachateli zločin vynese (označování majetku, omezené množství peněz na přepážkách apod.). Je zřejmé, že situační prevence vychází ze stejných zákonitostí jako klasická kriminologie uvažuje tedy o pachateli jako o racionálním a kalkulujícím jedinci, který váží klady a zápory a trestný čin předem promýšlí. Zavádění situační prevence je rychlejší, jednodušší a mnohdy i levnější než ostatní formy prevence. Výsledky jsou bezprostřednější a zřetelnější a účinnost určitého programu snadněji ověřitelná, proto je také státem nejvíce podporovaná. Na druhé straně je účinnost situační prevence pouze krátkodobá nebo vede k tzv. přesunu kriminality. Přesun kriminality může mít pět forem: 1. teritoriální přesun kriminality (např. do sousedství, kde není objekt tak dobře zabezpečen); 2. časový přesun (např. krádeže se z večerních hodin přesunou do časných ranních hodin); 3. funkční přesun (např. místo ke krádežím vloupáním dochází k loupežím); 4. přesun v taktice (např. pachatel namísto vniknutí do objektu dveřmi rozbije okno); 5. přesun v objektu (např. místo přepadávání ozbrojených majitelů obchodů dochází k přepadávání podnapilých chodců). 5

14 1.2 Vývoj kriminality v ČR 14/17 Tabulka kriminality 6, 7 : 8 Rok Zjištěno Objasněno V České republice vzrostla kriminalita meziročně téměř o sedm procent. Jednou z příčin nárůstu je i amnestie bývalého prezidenta Václava Klause. Loni policisté evidovali přes trestných činů, objasněnost se pohybovala kolem 43 procent. Jde o čtvrtý nejnižší počet zjištěných deliktů za posledních 20 let. Podle něho se kriminalistům loni podařilo zajistit pachatelům majetek a peníze v hodnotě 8,5 miliardy, což je o 40 procent více než o rok dříve.

15 15/17 Amnestie není jediným kriminogenním faktorem, ale je dost významným. Od začátku loňského roku, kdy byla amnestie vyhlášena, již policie stíhá 40 procent z celkem 6300 propuštěných vězňů. Při amnestii vyhlášené Václavem Havlem v roce 1990 se do dvou let vrátila do vězení zhruba polovina propuštěných. Největší nárůst policisté zaznamenali u majetkových deliktů, které činí přes 60 procent celkové kriminality. Vyšší počet deliktů však policisté evidovali i u loupeží, hospodářské trestné činnosti nebo drogové kriminality. Počet odhalených drogových deliktů narostl o více než čtvrtinu. Nejvýrazněji zasáhl růst registrované kriminality hlavní město, kde bylo spácháno meziročně o osm tisíc skutků více a zároveň čtvrtina všech trestných činů. Celkem bylo v loňském roce stíháno lidí, více než polovinu tvořili recidivisté. 9 Z výše uvedeného je zřejmé, že dochází k nárůstu kriminality. K prudkému nárůstu začalo docházet po roce Důvody mohou být zejména následující: Statistická čísla ovlivněna legislativními změnami. Amnestie prezidenta hromadné propuštění vězňů bez jejich přípravy na život na svobodě (bez bydlení, zaměstnání, financí, rodiny). Soustředění těchto osob do průmyslových aglomerací a velkých měst. Mylné chápání svobody a demokracie některými občany, kdy si je vysvětlovali ve svůj prospěch, na úkor jiných. Dochází ke změnám hodnotového systému majetek hraje významnou roli, což vede ke snaze o rychlé zbohatnutí. Devalvace základních civilizačních hodnot (úcta k životu, tělesné a morální integritě). Obecné nedodržování právních norem, chybějící povědomí občanské odpovědnosti, úcty k zákonům. Vymizení institucionální kontroly (policie, státní zastupitelství, soud) tyto orgány takřka vymizely z očí veřejnosti. Kompromitace za činnost v minulém režimu, přebudováváním aparátu, nepřehlednost a nedostatek právních předpisů. Kriminální citlivost občanů, narůstá vědomí, že stát není schopen se vypořádat s kriminalitou a zaručit bezpečnost občanů. Otevření se světu, příliv profesionální importované kriminality. Do kriminálně exponovaného věku přicházejí silné populační ročníky z let

16 5 16/17 6 Dnem 1. ledna 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který zavedl dělení trestných činů na přečiny a zločiny. Od tohoto okamžiku již nelze sledovat pouze spáchané trestné činy tak, jak bylo prováděno do 31. prosince roku 2009, ale je třeba sledovat tři samostatné kategorie trestné činnosti přečiny, zločiny a dále i případy, které jsou kvalifikovány podle předchozího zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 7 Statistické přehledy kriminality. 8 Statistický výkaz za období od do Stich, J. Základní aspekty sebeobrany. Diplomová práce. Praha: Fakulta tělesné výchovy UK v Praze, 2013.

17 @Created by PDF to epub

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Kriminalita a prevence

Kriminalita a prevence Kriminalita a prevence Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Bohdan Lajčuk Mikulov

Bohdan Lajčuk Mikulov Bohdan Lajčuk Mikulov 21.10.2013 Co je to kybernetická bezpečnost? K Y B E R N E T I C K Á B E Z P E Č N O S T Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé VIKTIMOLOGIE Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Povinnost iniciativy (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Obecně povinnosti Předem stanovený souhrn činností, chování, jednání a vystupování, který povinná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Vzpomeňte na minule Jaké jsou faktory vzniku deviací? Jak může osobnost pachatele ovlivnit

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období 163 8. funkční období 163 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 2011 Parlament České republiky Senát

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

10. KRIMINALITA. O čem je mapový oddíl KRIMINALITA? Co znázorňují mapy?

10. KRIMINALITA. O čem je mapový oddíl KRIMINALITA? Co znázorňují mapy? 10. KRIMINALITA O čem je mapový oddíl KRIMINALITA? Kriminalita sice patří k závažným společenským jevům, ale v Česku existuje jen málo děl, které by se jí věnovaly a zaměřily se na vývoj kriminality v

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice č. j.: Spr 00196/2014-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více