Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny."

Transkript

1 Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Telefon: Stručný životopis: studium na Slezské univerzitě (od 1993/1994 oboru Historie muzeologie) o 1996 Bc. o 1999 Mgr postgraduální studium na FF MU v Brně. (obor: Historie české dějiny) o 2006 Ph.D. o kvalifikační práce: Vévoda Přemek Opavský ( ). Ve službách posledních Lucemburků habilitační řízení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně; o jmenování docentem pro obor Historie české dějiny o kvalifikační práce: Komunikující společenství. Sjednocování politického prostoru pozdně středověkého Slezska Odborné působení: od r odborný asistent pro dějiny českého středověku se zaměřením na dějiny Slezska na Ústavu historických věd (dříve Ústav historie a muzeologie) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. od r docent PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI (výběrová bibliografie) a) Monografie Čapský M.: Vévoda Přemek Opavský ( ). Ve službách posledních Lucemburků, Matice moravská: Brno Opava Čapský M.: Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska. Argo: Praha b) Kapitoly v monografiích

2 Čapský M.: Urban History Between Cultural Transfer and Historical Comparison: On the Formation of Late Medieval Urban Identities in Prague and Wrocław from the Perspective of Histoire Croisé, in: V. Čapská a kol., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, , Opava 2014, s Čapský M.: Splendor Silesiae. Rituály, ceremonie a festivity na dvorech slezských knížat. In: Nodl, M. Šmahel, F. (edd.), Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014, s Čapský M. Prix, D.: Slezsko v pozdním středověku. In: Jirásek, Z. a kol.: Slezsko v dějinách českého státu I. (od pravěku do roku 1490). Praha 2012, s (autorský podíl s ) Čapský M.: Górny Śląsk w okresie późnego średniowiecza ( ). In: Bahlcke J. Gawrecki, D. Kaczmarek, R.: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europiejskiego regionu Gliwice 2011, s Čapský M.: Dědictví přemyslovské epochy. In: Wihoda, M. Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s Čapský M.: Hradec nad Moravicí do pozdního středověku. In: Jirásek, Z.a kol.: Hradec v dějinách, Hradec nad Moravicí 2010, s Čapský M.: Opava v pozdním středověku, in: Müller, K. Žáček, R. (edd.) Opava. Historie/Kultura/Lidé, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s c) Původní vědecké články v odborných periodicích Čapský M.: Komunikacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowieczna Świdnica. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 68, 2013, č. 3, s Čapský M.: Komunikační sítě vratislavské diecéze v pozdním středověku. Slezský sborník 111, 2013, s. 5-1 Čapský M.: Komunikační sítě pozdně středověkých slezských měst mezi kooperací a konkurencí. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 23, 2012, s Čapský M.: Przestrzeń jako miejsce pamięci. W sprawie hołdów książąt śląskich skladanych władcom czeskim, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 66, 2011, č. 2, s Čapský M.: Komunikační sítě jako prostředek k utváření společné identity, Příspěvek k formování zemského vědomí v pozdněstředověkém Slezsku. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 66, 2011, č. 3, s Čapský M.: Obchodní význam Vratislavi ve 14. a 15. století. Studia mediaevalia Bohemica 1, 2009, s Čapský M.: Lov a jeho role na dvorech slezských knížat. Mediaevalia historica Bohemica 12, 2009 (Supplementum 3. Dvory a rezidence ve středověku III.), s

3 Čapský M.: Marné hledání paměti. Opavští Přemyslovci ve stínu zájmu nejstaršího dějepisectví moravsko-slezského pomezí, ČMM 123, 2004, s N/L Čapský, M.: Enigma tvrze. Příspěvek k topografii Opavy středověku a raného novověku. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, 2003, s Čapský M.: Ekonomická regrese českomoravské bailie řádu německých rytířů a pokusy o její řešení, Husitský tábor 13, 2002, s d) Editorství tematických sborníků/kolektivních monografií. Čapský, M. a kol.: Komunikace ve středověkém městě. Opava Bobková, L. Čapský, M. Korbelářová, I. a kol.: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. Opava e) Původní vědecké články ve sbornících Čapský M.: Obchod, hanza - české země a Pobaltí. In: Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts, Brno 2013, s Čapský M.: Jagd als Privileg, höfisches Vergnügen und Pflicht. Jagdforste schlesischer Fürsten während des Hoch- und Spätmittelalters. In: Krivoklát - Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation, edd. Jiří Fajt Markus Hörsch Vladislav Razím, Leipzig 2014, p Čapský M.: Der Briefverkehr Sigismunds von Luxemburg mit schlesischen Fürsten und Städten. In: Hruza, K. Kaar, A.: Kaiser Sigismund. Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen ( ). Wien Köln Weimar 2012, s Čapský M.: Die wirtschaftliche Entwicklung der Ballei Böhmen des Deutschen Ordens im Spätmittelalter. In: Borchardt K. Jan L. (eds.): Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa Mittelalter, Brno 2011, s Čapský M.: Moravsko-slezské pomezí v závěru vlády Jana Lucemburského. In Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s Čapský M.: Hospodářský obraz moravsko-slezského pomezí v době vlády Jana Lucemburského. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s Čapský M.: Das Land als Kommunikationsraum. Ein Beitrag zur Herausbildungdes schlesischen Landesbewusstsein im Spätmittelalter. In: Bobková, L. Zdichynec, J. (eds.): Geschichte Erinnerung Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im Jahrhundert (=Die Kronläder in der Geschichte des böhmischen Staates V), Praha 2011, s

4 Čapský M.: Působení řádu německých rytířů ve farní správě předhusitských českých zemí. In: Derwich, M. Pobog-Lenartowicz, A. (eds.): Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, Warszawa Wrocław Opole 2010, s Čapský M.: Landesarchiv in Troppau. In: Bahlcke, J. Mrozowicz, W. (hrsg.): Adel in Schlesien, B. 2. Repertorium-Forschungsperspektiven Quellenkunde Bibliographie, München 2010, s Čapský, M.: Hejtmanský úřad v politických aspiracích pozdně středověké Vratislavi. In: Bobková, L. Čapský, M. Korbelářová, I. (eds.): Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009, s Čapský M.: Král obklopený kacíři. Slavnosti na počet Ladislava Pohrobka ve Svídnici a ve Vratislavi. In: Nodl, M. Šmahel, F. (eds.): Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století(=colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 12), Praha 2009, s Čapský M.: Spolek slezských knížat a jeho role v protihusitské politice Zikmunda Lucemburského (K otázce kontinuity mocenských mechanismů pozdního lucemburského období). In: Barciak, A.: Piastowie Śląscy w kulturze i europieskich dziejach. Katowice Čapský M.: Konstruování (ne)spravedlivého zeměpána. Viktorin z Poděbrad v roli rozhodčího sirotčích sporů. In: Nodl M. Wihoda M. (eds.): Rituál smíření a jeho řešení ve středověku, Matice moravská, Brno 2008, s Čapský, M.:...okna sklenná, ale některá kolečka od povětší vybita... Reflexe rozpadu zeměpanské rezidenční sítě na pozdně středověkém Opavsku. In: Bobková, L. Konvičná, J. (eds.): Korunní země v dějinách českého státu, sv. III. Rezidence a správní sídla v zemích české koruny ve století, Praha 2005, s Čapský M.: Proměny dvorské elity jako odraz poklesu prestiže opavských Přemyslovců. In: Dvořáčková-Malá, D. (ed.): Dvory a rezidence ve středověku. Praha 2006, s Čapský M.: Příspěvek k problematice pozdněstředověké městské migrace. Opavští měšťané v Krakově. In: Nodl M. (ed.): Sociální svět středověkého města (=Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 5), Praha 2006, s Čapský M.: Zeměpán, země a sakrální legitimizace zeměpanské moci na pozdně středověkém Opavsku. In: Bobková, L. Konvičná, J. (eds.): Korunní země v dějinách českého státu, sv. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve století. Praha, 2005, s Čapský M.: Gottlieb Biermann a jeho přínos k výzkumu středověkých dějin Rakouského Slezska, in: Soukup, P. Šmahel, F.: Německá medievistika v českých zemích, (Práce z dějin vědy 18), Praha 2004, s Čapský, M.: Příchod františkánů-observantů do Opavy a jeho odraz v městském prostředí. In: Barciak, A. (ed.): Wkład kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic. Katowice w 137. rocznice uzyskania praw miejskich, Katowice 2003, s Čapský, M.: Spolek slezských knížat a jeho pokus o společnou obranu jižní hranice Slezska proti husitům. Poznámky k významu a datování grotkovského sněmu, in: Borovský, T. Jan, L. Wihoda, M. (eds.): Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s

5 Grantové projekty: GAČR: Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci v konfliktu s městskou radou, GP P405/11/ řešitel Přemek Opavský a husitství, GAČR 404/02/155 - řešitel MŠMT ČR: Výzkumný záměr MSM : Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy (člen řešitelského týmu) MZV ČR: Hornoslezská středověká knížata v komparativní perspektivě (Projekt s Opolskou univerzitou v Opolí) - řešitel Mezinárodní projekty: Cohesion building of multietnic societies (Mezinárodní grantový projekt koordinovaný Vratislavskou univerzitou) účastník projektu od r EuroCOREDE Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (ESF and GAČR COR/10/E008 účastník projektu)

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7.

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Jako 14. svazek edice Osobnosti českých a moravských dějin

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz

Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz Středov edověké hrady www.muzeumcl.cz vzdělávac vací program VMG ČL Historicko-antropologický seminář 2012 Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz lbc.cz Co je to hrad a kdo ho zkoumá? Neodmyslitelná

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / Vladimír Březina / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / České Budějovice 2008 Vladimír Březina Rytířský stav v Čechách a na Moravě

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY Ing. arch. Jan Falta Statutární město Hradec Králové, Odbor památkové

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009

Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009 Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009 Poslání Naší vizí je evropská společnost vědomá si hodnot a civilizační identity, na kterých stojí. Usilujeme o evropské politické společenství, které z těchto

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Přednáškový

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více