ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 4 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ BĚHOUN PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2012 HASIČI A UPLYNULÝ ROK 2012 TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY KULTURNÍ CENTRUM

2 DUBEN 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Třetí řádné jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2012 proběhlo ve středu 21. března. Před vlastním zahájením zasedání oznámil starosta Lukáš Pohanka rezignaci Josefa Rampáčka (Unie pro sport a zdraví) na svůj zastupitelský mandát. Důvodem bylo jeho značné pracovní vytížení. Po složení slibu se novým zastupitelem stal pan Aleš Preisler (Unie pro sport a zdraví). Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 19 bodů. Po schválení programu proběhla diskuse občanů, v rámci níž zazněly dotazy týkající se návrhu vyhlášky o regulaci hazardu, Vratislavického zpravodaje a dalších témat. Následovala kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a prezentace zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice n. N. za rok Tuto zprávu vzali zastupitelé na vědomí, stejně tak i informace finančního výboru. Následovalo schválení majetkoprávních operací. Diskutovaným bodem se stala zpráva o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE za rok Dalším předloženým bodem byly dotace z Fondu životního prostředí MO Vratislavice n. N. Po projednání však nebyla dotace schválena. Zastupitelé schválili plán oprav výtluků komunikací a chodníků v roce 2012 a plán jarního úklidu komunikací a chodníků, údržby zeleně a úklidu černých skládek. Oba materiály jsou uveřejněny v tomto čísle Vratislavického zpravodaje. Po přijetí informací kontrolního výboru byly vyřízeny náměty a připomínky zastupitelů z minulého zasedání. V bodu informace starosty byli zastupitelé informováni o činnosti strážníka okrskáře za měsíc únor 2012, o odstoupení od smlouvy s firmou European Development & Investment či o návrhu textu kroniky Vratislavic n. N. za druhé pololetí roku V rámci vypořádání podnětů a připomínek zastupitelů byl opozicí Rada MO se sešla na svých pravidelných jednáních dne a Páté zasedání rady MO dne schválilo několik majetkoprávních operací týkajících se záměru prodeje a pronáj mů na parcelách v k. ú. Vratislavice nad Nisou, dále schválila žádosti na zřízení věcných břemen. Ekonomický odbor připravil na jednání rady podklady pro schválení směrnice č. 4/2012 k DPH, tato směrnice byla radou i schválena. Odbor školství, kultury a sportu měl k projednání připraveno několik bodů. Tak jako v minulém roce rada schválila Klubu pro zdraví obyvatel Liberecka, o. s., příspěvek na realizaci příměstského tábora pro předškolní děti s trvalým bydlištěm rodičů v k. ú. Vratislavice nad Nisou s názvem Prázdninová aktivní babička, která se realizuje v MŠ Lísteček, s příspěvkem ve výši 800 Kč na dítě. Podrobné informace o této akci najdete uvnitř zpravodaje. Rada se dále zabývala vyhodnocením věcných připomínek ke zpracování kroniky Vratislavic panem Františkem Jelínkem. Technickému odboru schválila rada zadávací dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Opravy výtluků komunikací a chodníků v k. ú. Vratislavice nad Nisou, kdy bylo osloveno pět firem zabývajících se touto činností, dále byla schválena zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Vodovod a plynovod Vratislavice nad Nisou Za Tratí, kde bylo osloveno rovněž pět firem. Rada dále schválila plán oprav výtluků komunikací a plán jarního úklidu v k. ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2012, jarní svoz velkoobjemových kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu. Rada odsouhlasila i úplnou uzavírku komunikací bezejmenné a ul. Východní z důvodu realizace II. etapy Rekonstrukce a dostavby inženýrských sítí při ul. Tanvaldská a úplnou uzavírku komunikace v ul. Zavřená ve dnech 29. a z důvodu pokládání kabelového vedení NN. Většinou na žádost občanů bylo schváleno odstranění dřevin, které ohrožovaly z důvodu svého stáří své okolí. Základní organizace Českého včelařského svazu požádala o spolufinancování chovatelské činnosti nákupem technického vybavení pro svoji organizaci, i tuto žádost rada MO podpořila. Šesté zasedání RMO dne souhlasilo se zněním zásad postupu při privatizaci nemovitostí a pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML v k. ú. Vratislavice nad Nisou, dále schválilo několik předložen materiál navrhující odvolání starosty MO Lukáše Pohanky. Po diskusi však tento materiál nebyl schválen na program jednání. Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO slavice.cz v sekci Orgány městského obvodu/ Zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MO VRATISLAVICE NAD NISOU V BŘEZNU majetkoprávních operací týkajících se záměrů prodeje a pronájmů na parcelách v k. ú. Vratislavice nad Nisou a žádostí na zřízení věcných břemen. Velkou diskusí proběhlo jednání rady ve věci pronájmů pozemků na plakátovací plochy. Rada neschválila návrh firmy Rengl, s. r. o., na umístění plakátovací plochy v ul. Rochlická a vyřazení plakátovací plochy v ul. na Zámeckém vrchu. Naopak souhlasí s návrhem náhradního umístění plakátovací plochy v ul. Rochlická, v parčíku u potravin U nás. Ekonomický odbor předložil radě ke schválení dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu ČS, a. s. Odboru kultury, školství a sportu bylo schváleno usnesení, které vydává organizační a provozní řád Kulturního centra VRATISLAVICE , schválení přijetí nadačního příspěvku MŠ Lísteček od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Dále bylo schváleno zadání veřejné zakázky na příměstský tábor MO Vratislavice nad Nisou panu Ing. Zdeňkovi Žďánskému, který tyto příměstské tábory pro děti z k. ú. Vratislavice nad Nisou bude organizovat již třetím rokem k velké spokojenosti rodičů i dětí. Dále byla schválena pravidla pro zápůjčku elektronických čteček knih čtenářům knihovny, zároveň s hodnocením činnosti knihovny za rok V materiálech technického odboru byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě mezi smluvními stranami Severočeskou vodárenskou společností a firmou Integra stavby, a. s., o finančním vyrovnání. Rada schválila i zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na veřejnou zakázku Protipovodňový monitorovací varovný systém MO Vratislavice nad Nisou, zásadně zamítla záměr zřízení zařízení ke sběru a zpracování autovraků v areálu Intextu. Opět bylo přijato několik usnesení k žádostem občanů ve věci kácení dřevin. Technickému odboru je uloženo radou MO zajistit realizaci výběrového řízení na dodávku dětského hřiště na základě požadavků paní ředitelky MŠ v ul. Poštovní. Rada se zabývala i přípravou k projektu cyklostezky ODRA-NISA. Technickému odboru je uloženo připravit časový a finanční harmonogram realizace projektu na k. ú. Vratislavic nad Nisou. Tajemník MO předložil radě ke schválení nové statuty komisí rady MO, všechny byly schváleny. Z důvodu změn v legislativě rada schválila i nový pracovní řád ÚMO Vratislavice nad Nisou. Jarmila Jedličková, tajemnice redakční rady

3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MILÍ VRATISLAVIČÁCI, domnívám se, že si zasloužíte vědět, co se v posledních dnech událo. Na středu 4. dubna se na žádost opozičních zastupitelů konalo mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu. Na programu měl být bod o odvolání starosty. Na jeho zařazení se ale zastupitelé nakonec nedohodli a k hlasování nedošlo. Nicméně považuji za důležité vám situaci objasnit ze svého pohledu. Důvody pro mé odvolání byly definovány tři. Ten první souvisel s vrácením daně z nemovitosti, jejíž plošné navýšení, vratislavický obvod nevyjímaje, schválili v září loňského roku liberečtí zastupitelé. V říjnu 2011 jsme na zastupitelstvu městského obvodu jednali o vracení daně z nemovitosti vám, vratislavickým občanům. Zastupitelstvo mi uložilo vypracovat potřebné podklady a metodiku pro vyplácení rozdílu navýšené daně. To jsem učinil ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří a spolu s vyjádřením ředitele libereckého finančního úřadu svým kolegům zastupitelům předložil na listopadovém zastupitelstvu tak, jak bylo požadováno. Na prosincovém zasedání pak zastupitelé rozhodli o tom, že finanční výbor městského obvodu připraví podklady pro další postup ve vrácení daně v návaznosti na rozpočet roku Finanční výbor pod vedením paní Ing. Skalické dosud další řešení zastupitelům nepředložil. Tvrzení opozičních zastupitelů, že jsem bránil v naplnění přijatého usnesení, je nepravdivé. Postupoval jsem zcela v souladu s usnesením zastupitelstva. Jako druhý důvod bylo uvedeno špatné hospodaření městského obvodu. K tomuto bodu mohu jen říci, že rok 2011 skončil ve Vratislavicích s téměř 20milionovým přebytkem. V průběhu loňského roku jsme kromě řádného zajištění veškerých služeb souvisejících s chodem městského obvodu také investovali do dalšího rozvoje obce. Jak všichni víte, tak v říjnu byla otevřena nová mateřská škola, provozujeme školní autobus, máme revitalizovaný lesopark, upravená dětská hřiště, rekonstruovali jsme kanalizace a vodovody, udržujeme komunikace i městskou zeleň, investujeme do inženýrských sítí. Snažíme se, aby se kvalita života ve Vratislavicích zvyšovala, a ono se to daří. Jsem velmi rád, že i v rozpočtu pro rok 2012 se podařilo zachovat financování všech standardních služeb, na něž jste byli zvyklí. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a Vratislavice nejsou zatíženy žádným úvěrem. V neposlední řadě je třeba říci, že městský obvod, kterého jsem starostou od května 2008, investoval do zkvalitnění života a poskytování služeb občanům městského obvodu do více než 150 miliónů korun, čímž se zároveň o tuto částku navýšila hodnota majetku městského obvodu a tím se zvýšila kvalita života ve Vratislavicích. Tento fakt v konečném důsledku znamená to, že jako jediná část statutárního města Liberec se můžeme pochlubit, že nám vzrůstá počet trvale přihlášených obyvatel, kterých je v současné době více než Můj údajně nezodpovědný přístup k vedení městského obvodu a touha po zviditelnění a vlastním finančním profitu byl tím třetím důvodem k odvolání. Toto důrazně odmítám. Funkci starosty ve Vratislavicích beru zodpovědně a vždy se snažím postupovat ve vašem zájmu a v zájmu dalšího rozvoje Vratislavic. I já jsem občanem Vratislavic a žiji zde se svou rodinou. Všechny důvody pro mé odvolání z funkce starosty Vratislavic nad Nisou považuji za vykonstruované, což lze doložit příslušnými dokumenty. Mohu se jen domnívat, co je skutečnou motivací mých politických protivníků. Zatím jediným výsledkem jejich konání je zmatek a destabilizace dobře fungujících Vratislavic. Vratislavice jsou dobrým místem pro život a byl bych velmi rád, kdyby to tak zůstalo. Dovolte mi ještě, abych svým koaličním partnerům poděkoval za podporu a racionální přístup k této nepříjemné záležitosti. Na závěr mi dovolte vás pozvat na setkání s radními městského obvodu. V pondělí 23. dubna od 17 hodin budeme v multifunkčním sále Kulturního centra Vratislavice odpovídat na vaše otázky či připomínky a těšíme se na setkání s vámi. Váš starosta, Lukáš Pohanka SETKÁNÍ OBČANŮ S RADOU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU RADA MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU POŘÁDÁ DNE OD 17 HODIN V KULTURNÍM CENTRU VRATISLAVICE V MULTIFUNKČNÍM SÁLE 1. SETKÁNÍ OBČANŮ S ČLENY RADY MĚSTSKÉHO OBVODU....dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC- -VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec- -Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec- -Vratislavice nad Nisou Číslo: 04/2012 Vyšlo: 13. dubna 2012 Vydává: Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Lenka Černá, Mgr. Ivana Pokorná, Mgr. Libor Rygál, Ladislav Slánský Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje:

4 DUBEN 2012 JARNÍ SVOZ 2012 NA K. Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU ROZPIS STANOVIŠŤ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ DOVOZ ODVOZ VKO ULICE MÍSTO VKO pátek pátek ) Na Břehu (u č. p. 99) 2) Skloněná 3) Sídliště Zelené údolí (u č. p. 1204) 4) Májová (parkoviště u prodejny) 5) Dopravní (u č. p. 544) 6) Východní (cesta k č. p. 178) 7) Východní (u 49. MŠ) 8) Pod Skalkou (p. Lašák č. p. 201 p. Pospíšilová č. p ) 1) Lesopark (Pobočná Rumburská) 2) Východní Sladovnická 3) Kořenovská (křižovatka) 4) Pivovarská 5) Prosečská Za Kinem (spojka od č. p. 777) 6) Svornosti (umístění u modřínu) 7) Vnitřní 8) Za Mlýnem u č. p ) Za Tratí u č. p ) ul. Krajní pondělí pondělí DRUHÁ ETAPA REKONSTRUKCE A DOSTAVBY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘI ULICI TANVALDSKÁ ZAHÁJENA V půlce měsíce března byla zahájena II. etapa stavby Rekonstrukce a dostavba inženýrských sítí při ulici Tanvaldská. Součástí této etapy je vybudování splaškové a dešťové kanalizace v ulici Východní k mateřské škole. Součástí této trasy je i rea lizace křížení kanalizací s tramvajovou tratí Liberec Jablonec nad Nisou v 9,6 km. Další částí je vybudování nové splaškové kanalizace v ulici Východní ke kapličce a částečně i do jednosměrné komunikace ulice Východní. V současné době již provádíme výstavbu splaškové kanalizace v ulici Šikmá. Po umístění kanalizací budou provedeny opravy konstrukce komunikací a provedeny živičné povrchy v celé šíři vozovky. Prosíme občany o rpělivost při provádění prací v uvedených úsecích. Rovněž byly zahájeny i úpravy prostoru dosypáním ornicí a zatravněním mezi silnicí I. třídy v ulici Tanvaldská a chodníkem. V současné době provádíme intenzivní čištění komunikací a chodníků po zimě, na kterých jsou ještě zbytky posypového materiálu. Samozřejmě je naší snahou zajistit úklid v co nejkratším možném termínu. Rovněž v nejbližších dnech zahájíme práce na zámeckém parku, lesoparku, parku naproti restauraci Svoboda, údržbě travnatých ploch na sídlišti Zámecký vrch a samozřejmě i v jiných lokalitách. Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru PLÁN JARNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ V ROCE 2012 Čištění komunikací bude probíhat strojně vozidlem Mercedes Benz UNIMOG U 400, čištění chodníků vozidlem ČICHO, multikárou M 26 s předním kartáčem a ručně. Práce budou probíhat v následujících termínech a lokalitách: sídliště Textilana: ulice Donská, Kozácká, U Sila, Krajní, Seniorů, Křížová, Ořechová, viladomy na rušičce lokalita ulice Pivovarská: ulice Kapraďová, Májová, Vinařská, U Cihelny, U Strže, Pivovarská, Chmelařská, Za Mlýnem lokalita ulice Dlouhomostecká: ulice Dlouhomostecká, Za Cukrárnou, Pod Tyršovým vrchem, Dopravní, Zapadlá lokalita Mojžíšův pramen: ulice K Mojžíšovu prameni, Tyršův vrch, Borůvková, Sedmidomky lokalita ulice Kořenovská: ulice Lovecká, Kořenovská, Na Břehu, Za Kinem lokalita Proseč: ulice Prosečská, U Lesa, Pampelišková, U Studánky, Nad Kyselkou, U Šamotky, Za Tratí, Milířská PLÁN OPRAV VÝTLUKŮ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ Sídliště nad ZŠ, ulice Vnější, Vnitřní, Zámecký vrch, Skloněná, Dřevařská, Dlážděná, Náhorní, Nad Školou s pokračováním od hřbitova k pivovaru a na ulici Kunratickou, Svornosti, Krajová, Okálová, Obvodní, Tulipánová, Leknínová, Rýmařovská, Nad Strání, Na Rozcestí a k Sedmidomkům termín: do ulice Dopravní, Za Drogerií, Rumburská, Pobočná, Zapadlá, Za Cukrárnou, Na Břehu, U Tělocvičny a Poštovní, Za Mlýnem, Vinařská, Pivo varská, U Strže, U Cihelny, Májová, Chmelařská a Kapraďová termín: do ulice U Sila, Donská (po Tanvaldskou), Kozácká, Východní (od ulice Tanvaldské k rušičce), Východní (od ulice Tanvaldské k ulici Kunratické), Zavřená, Zvonková, Pod Skalkou, Křivá, Šikmá, Sladovnická, Donská (od ulice Tanvaldské k ulici Sladovnické) termín: do ulice Prosečská, U Lesa, U Studánky, Nad Kyselkou, Tyršův vrch, K Mojžíšovu prameni, U Šamotky, Za Tratí, Kořenovská, Lovecká a Na Břehu termín: do Výše jmenované práce budou provedeny v období květen srpen Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru Petr Janků, vedoucí technického střediska 4

5 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PRVNÍ KOLO GRANTŮ ZE SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO FONDU MO ROZDĚLENO Zastupitelstvo městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na svém zasedání dne schválilo v rámci 1. kola dotací ze Sportovního a kulturního fondu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou rozdělení dotačních příspěvků níže uvedeným žadatelům. Všem příjemcům dotace gratulujeme a doporučujeme pozorné pročtení smlouvy o poskytnutí dotace. Všechny zájemce o poskytnutí dotace z výše uvedených grantů upozorňujeme na včasné podání žádosti o dotaci: 2. kolo (realizace projektů od 1. června do 30. listopadu) uzávěrka žádostí kolo (realizace projektů od 1. října do 31. března) uzávěrka žádostí Děkujeme za vaši práci, která se především věnuje dětem a mládeži, a přejeme vám úspěšnou realizaci vašich projektů. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu KULTURNÍ FOND ŽADATEL Místní organizace svazu důchodců Vratislavice nad Nisou SDH Vratislavice nad Nisou Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou ZŠ Vratislavice nad Nisou ZŠ Vratislavice nad Nisou NÁZEV AKCE Kulturní, společenské a turistické akce seniorů a důchodců (leden duben) Letní tábor mladých hasičů Kulturní léto seniorů: Letní slavnost, Zahradní slavnost Senior estrády Mladý Evropan (Německo Drážďany) Exkurze Památník Terezín NAVRŽENÁ DOTACE Kč Kč Kč Kč Kč Kč SPORTOVNÍ FOND ŽADATEL Klub cyklistů pivovar Vratislavice SK MAXTRI Liberec Cvičení rodičů s dětmi SLUNÍČKA Stanislav Abrt Beach Volley Vratislavice n. N., o. s. NÁZEV AKCE Rozvoj amatérského a cyklistického sportu Vratislavický běhoun 25. ročník, O putovní pohár starosty MOV Cvičení rodičů s dětmi SLUNÍČKA 2. ročník Vratislavického nářezu Volejbal doprava a nocleh český pohár juniorky NAVRŽENÁ DOTACE Kč Kč Kč Kč Kč PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2012 V minulých letech využily desítky vratislavických rodičů možnost příměstského tábora, jehož účelem je zajistit dětem kvalitní náplň volného prázdninového času v době, kdy jsou jejich rodiče nuceni chodit do zaměstnání. Zastupitelé městského obvodu proto také v letošním roce odsouhlasili poskytnutí finanční dotace na realizaci této akce. Příměstský tábor je jako v minulých letech určen výhradně pro žáky Základní školy Liberec Vratislavice n. N., příspěvkové organizace, či pro děti rodičů, kteří mají trvalé bydliště v katastru Vratislavic nad Nisou. Pro děti je opět připraven program plný výletů, soutěží, koupání a kreativního tvoření. Táboroví vedoucí využijí zázemí nejen základní školy, ale také lesoparku, zámeckého parku, sportovního areálu Na Rozcestí či koupaliště Sluníčko. V letošním roce se příměstský tábor uskuteční v počtu pěti týdenních turnusů (pondělí až pátek), přičemž maximální kapacita jednoho turnusu je stanovena pro dětí. Podrobnější informace a přihlášky na příměstský tábor budou k dispozici od na webových stránkách či na podatelně úřadu městského obvodu. Termíny jednotlivých turnusů: Cena příměstského tábora: 900 Kč hradí zákonní zástupci dítěte částku nutno přeposlat na bankovní účet realizátora tábora. Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou přispívá Kč na každého dětského účastníka tábora. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 5

6 DUBEN 2012 VRATISLAVICKÁ KNIHOVNA ZAPŮJČUJE ELEKTRONICKÉ ČTEČKY KNIH Registrovaní čtenáři starší 18 let s platnou registrací mohou využít nabídky půjčování čteček elektronických knih. K dispozici jsou dvě čtečky s různými čtenářskými funkcemi. Čtečky se půjčují na 14 dnů na základě smlouvy o výpůjčce a složení kauce v hodnotě Kč. Pravidla používání čteček elektronických knih: 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu i absenčnímu užití v prostorách knihovny. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému, uživatel stvrzuje převzetí čtečky na výpůjčním potvrzení. 2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé starší 18 let. 3. Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel skládá kauci ve výši Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky. 4. Výpůjční lhůta je 14 dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí zpozdné (10 Kč za každý JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK? Pokud chcete znát odpověď na tuto otázku, tak si přijďte prohlédnout do vratislavské knihovny putovní výstavu s názvem Je esperanto mrtvý jazyk?, kterou pořádá Český esperantský svaz a Esperantský klub La Ponto Písek ve spolupráci s naší knihovnou. Výstava vás seznámí s problematikou mnohojazyčnosti ve světě, s pokusy o její řešení a s okolnostmi vzniku i možnostmi současného využití esperanta, určeného pro usnadnění rovnoprávné mezinárodní komunikace. Výstava se pokouší pomocí faktů nabourat navyklé stereotypy či předsudky vůči tomuto jazyku. Výstava probíhá od do v rámci otevírací doby vratislavské knihovny. Vstup volný. Markéta Fizková, knihovnice Regionální zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže a pořady to vše uslyšíte na libereckých frekvencích 91.3 FM, FM na vlnách Českého rozhlasu SEVER. Každé všední ráno začínáme Dobrým ránem na Severu již od 5. hodiny. Vašimi průvodci jsou kalendářní den). 5. Čtečka je půjčována s nahranými knihami, které jsou dle autorského zákona tzv. volné. Čtenář není oprávněn nahrané elektronické knihy ze čtečky mazat ani jiné přidávat. 6. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář. 7. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení. 8. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen v souladu se smlouvou zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů. 9. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství. 10. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu SPOLUPRÁCE S ČESKÝM ROZHLASEM SEVER 6 Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Chystáme přehled denního tisku, zastavíme se u zajímavého kalendária, přiblížíme vám různé události, reportáže z našeho kraje. V 8.30 přivítáme zajímavého hosta, který vám poradí (právník, finanční poradce, veterinář, M. O. LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KRONIKÁŘE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Podmínky na uchazeče: minimálně středoškolské vzdělání výborná znalost práce s PC a internetem znalost historie regionu, znalost místních poměrů a zájem o dění v rámci městského obvodu ve všech oblastech jeho života výborné stylistické schopnosti výborná znalost českého jazyka schopnost získávat, třídit a vyhodnocovat informace tak, aby poskytovaly přehled o životě ve městském obvodu v průběhu roku fotografování, případně práce s kamerou časová flexibilita Výběr z přihlášených zájemců provede rada městského obvodu. Předpokládaný rozsah práce cca 20 hodin měsíčně bude odměňován na základě smlouvy o dílo. ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO DO 11:00 HODIN. Své přihlášky do výběrového řízení můžete zaslat písemně na adresu Úřad městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 nebo předat osobně na podatelnu úřadu. V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis. K přihlášce je nutno připojit životopis (obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a zkušenostech) a ukázku psaného textu v rozsahu 1 normostrany. lékař, bylinkářka, astroložka ). Tříhodinový blok s názvem Dopolední expres s Alenou Perkovou nebo Jindrou Moravcovou startuje úderem 9. hodiny. Je plný různých životních témat, která vás budou zajímat (cestování, móda, kultura, hobby ). Polední Tandem známého moderátora Jana Rosáka začíná ve 12 hodin. Ve 13 hodin vysíláme na Severu Písničky na přání s Mírou Tartárkem a po 14. hodině odpolední blok s Ivetou Kalátovou. Zde jsou na programu především informace z Liberecka, kulturní tipy, včetně hodiny dobrých zpráv. Písničky na přání nabízíme i po 16. hodině a večerním časem vás provede David Hamr. Mimochodem vždy v úterý a ve čtvrtek po vysíláme tzv. pracovní poradnu s poradci, zprostředkovateli práce, právníky, personalisty apod. Pohodový poslech a hezké jarní dny s námi. Český rozhlas SEVER

7 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ VRATISLAVICKÉ TRHY Se zacátkem jara prinášíme do Vratislavic tradicní trhy pro širokou verejnost. Prijdte si nakoupit nejen cerstvou zeleninu, ale také další originální výrobky od místních prodejcu.... VRATISLAVICKÉ... JE STEJNE NEJLEPŠÍ... V SOBOTU O D 9:00 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE VÍCE INFORMACÍ PRO ZÁJEMCE O PRODEJ: Informační centrum, Nad Školou 1675, Liberec 30, tel , místo pro život 7

8 DUBEN 2012 INFORMACE O ČINNOSTI VRATISLAVICKÉHO STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE Zpráva zahrnuje období od do Během uplynulého období prováděl strážník okrskář standardní kontrolu okrsku na základě místní znalosti i na základě podnětů občanů. V ranních hodinách byla zvýšená pozornost věnována bezpečnosti silničního provozu při přecházení školní mládeže na přechodu pro chodce v ulici Nad Školou a při příchodu dětí k hlavnímu vchodu do ZŠ. V prostoru u zastávky MHD Lékárna byl odchycen volně pobíhající pes. Dle identifikační známky byl zjištěn majitel, kterému byl pes posléze předán. Na žádost Krajského soudu v Plzni byl opakovaně proveden pokus o doručení písemnosti v ulici Seniorů. Na základě podnětu DPS Marta byl zvýšen dohled a kontrola okolí areálu DPS z důvodu pokusů o vniknutí do areálu za účelem narušování občanského soužití a veřejného pořádku. Dohled nad dodržováním veřejného pořádku a tabákového zákona byl prováděn na zastávce MHD Kostel a jejím blízkém okolí. Pozornost byla věnována i kontrole volně pobíhajících psů při venčení v zámeckém parku. V uplynulé době byly řešeny tyto přestupky: 12 v dopravě jeden řešen na místě blokovou pokutou ve výši 100 Kč, 5 přestupků ve veřejném pořádku vyřešeno na místě domluvou a 1 přestupek v oblasti územní samosprávy vyřešeno na místě blokovou pokutou ve výši 100 Kč. Vojtěch Vítek, strážník okrskář (redakčně upraveno) POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU INFORMUJE V průběhu měsíce února 2012 naši policisté řešili ukázkového darebáka. Jednalo se o muže ve věku 51 let, který oslovoval starší spoluobčany a pod záminkou různých smyšlených legend, například péče o nemocnou babičku a potřebu úhrady její léčby, vylákal od seniora částku ve výši Kč. Provedeným prošetřením tohoto muže bylo zjištěno, že má takovýchto podvodů na svědomí více, a to nejen v našem služebním obvodu. Naši policisté mu sdělili podezření z přečinu podvod dle 209 odst. 1 trestního zákoníku a případ dále předali Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci. Jedním z dalších a ne tak častých případů bylo vyřešení devatenáctileté řidičky, která řídila motorové vozidlo Škoda. V ulici Rochlická byla kontrolována hlídkou policie a chovala se podezřele. Byla vyzvána k provedení orientační zkoušky na přítomnost návykové látky, která byla pozitivní. Následovalo lékařské vyšetření, znalecký posudek a na samotném konci případu bylo zjištěno, že naplnila skutkovou podstatu přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle 274 odst. 1 trestního zákoníku, za což jí bylo sděleno podezření a hrozí jí trest odnětí svobody ve výši 1 roku. S příchodem jara jsme zaznamenali krádeže věcí z vozidel, a proto vyzýváme majitele, aby svá vozidla řádně zabezpečovali a nenechávali ve vozidlech viditelně žádné cenné věci. npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení INFORMACE K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM ROZSAHU BEZÚPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (k provedení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2012) Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení 123 odst. 2 tohoto zákona. Nově se v 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Vzhledem k tomu, že novela č. 472/2011 Sb. neobsahuje pro tento případ přechodná ustanovení, je uvedený 123 v novelizovaném znění účinný již od 1. ledna 2012 a vztahuje se na všechny děti v posledním ročníku MŠ. Současně je třeba poznamenat, že uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. ledna Při posuzování nároku na bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ je však třeba vzít v úvahu další aspekty, které rozsah bezúplatné docházky mohou ovlivnit podle toho, zda se jedná o standardní případ předškolního vzdělávání s obvyklým nástupem do základního vzdělávání, nebo jde o dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky (PŠD), apod. V praxi se mohou vyskytnout zejména následující případy: a) Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ (tj. dosud mu nebyla odložena PŠD) a ve školním roce 2012/2013 nastoupí do základní školy, se bude bezplatně vzdělávat v MŠ až do konce své docházky (31. srpna 2012). b) Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2012/2013 bude mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ 31. prosince Počínaje 1. lednem 2013 hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. c) Dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ druhým rokem (již mu byl povolen odklad PŠD), se vzdělává od 1. ledna 2012 do 31. srpna 2012 bezúplatně. Od 1. září 2012 má povinnost zahájit PŠD. d) Dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 1. září 2012 (jedná se o dítě narozené v období 1. září 2005 až 31. srpna 2006), bude čerpat bezúplatnou docházku v období školního roku 2012/2013 (1. září 2012 až 31. srpen 2013). e) Dítě, které bude do posledního ročníku MŠ přijato až v průběhu školního roku 2011/2012, popř. 2012/2013, bude mít nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu 12 měsíců ode dne přijetí do MŠ. V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí v průběhu školního roku, změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ. Výše uvedené ustanovení 123 odst. 2 se vztahuje na děti bez zdravotního postižení navštěvující MŠ zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 8

9 HASIČI A UPLYNULÝ ROK 2011 Jednotka požární ochrany Vratislavice nad Nisou je zařazena v kategorii JPO III. K byl jednotce vyhlášen poplach celkem 35krát. Jednalo se o 27 požárů, 5 taktických cvičení, 2 likvidace ropných látek a 1 technickou pomoc. V jednotce je 19 členů, kteří musí každoročně projít minimálně 40hodinovým školením a podrobit se zdravotní prohlídce. Dle zařazení v jednotce mají členové odborné způsobilosti k výkonům jednotlivých funkcí, každá odborná způsobilost se zúčastňuje tzv. cyklického školení v rozsahu 16 hodin ročně. V našem případě je to 6 velitelů, 10 řidičů strojníků, 4 technici chemicko-technické služby, 13 nositelů dýchací techniky, 7 obsluhovatelů motorových a rozbrušovacích pil, 6 obsluhovatelů vysokozdvižných plošin a 6 vůdců malého plavidla. V požární zbrojnici jsou připraveny 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 dopravní automobil, 1 vysokozdvižná plošina, 1 požární záchranný člun a 1 nafukovací člun. Díky kladnému přístupu statutárního města Liberec a MO Vratislavice nad Nisou je vybavení jednotky na velmi dobré úrovni. Nejvíce nás potrápila naše nejstarší vozidla DA 12, PP 20 a hlavně CAS 32, u které se měnil celý motor a ještě dvakrát seřizoval. Jednotka pro MO Vratislavice n. N. zajistila požární hlídku při pálení čarodějnic a stanoviště s úkoly při pochodu na Císařský kámen. V rámci preventivně výchovné činnosti jsme zajistili den otevřených dveří pro ZŠ Vratislavice n. N. a MŠ Sídliště. Zúčastnili jsme se soutěže Hasičská noc pod K hasičské mládeži jsem se dostala v roce A proto bych to vzala trochu z jiného soudku a z té poslední desetiletky vytáhla nejdříve pár nej. Třináctičlenný kolektiv MH, scházející se v jednom družstvu, se nám podařilo rozšířit až na padesátičlenný, který je rozdělen podle věku do čtyř skupin (přípravka mladší žáci starší žáci a dorost). Ke dvěma proškoleným vedoucím, které byly k počtu dětí dostačující na začátku, jsme postupně rozšířili naše řady a dnes se můžeme pyšnit skvělým osmičlenným týmem školených vedoucí s osvědčením minima a vedoucí kolektivu. Za deset let nám všichni mladí hasiči nějak vyrostli a někteří i již pilně pracují pro náš sbor. V JPO najdete mezi hasiči Pepu Dojčinoviče, Michala Stejskala, Petra Karáska a Milana Hylmara, u dětí pilně pracuje vedoucí Jolča Bužíková, v žádném případě již nelze mluvit o dětech, ale já je takové ještě znám. Za danou desetiletku jsme mnohokrát připravovali a podporovali naši mládež na hasičských soutěžích. Každé umístění na bedně oceňujeme a dokážeme si ho stále vážit, i když na pomyslnou bednu naše mládež stoupala již více jak šedesátkrát. Činnost MH není ale jen o kroužku a soutěžích. Do celoroční práce patří všechny aktivity. Za ta léta jsme s dětmi byli na 5 letních táborech, 8 víkendových akcích a minimálně 25 jednodenních výletech. Kroužek MH působí v neziskové organizaci, tudíž i jeho činnost je hodně závislá na finanční podpoře ostatních. Nejvíce prostředků získáváme od Úřadu městského obvodu ve Vratislavicích n. N. a statutárního města Liberec, dále od našich milých a pravidelných sponzorů firmy Elitronic, Liktoom a Termizo a na volnočasovou VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Ještědem, výstupu na Manhattan a tradičního Předvánočního kapra. Při práci na technice a její údržbě bylo odpracováno 280 hodin, na ošetřování technických a ochranných prostředků 160 hodin. M. Petr Míka, velitel JPO Vratislavice nad Nisou HODNOCENÍ ČINNOSTI KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ ZA LÉTA aktivitu nám částečně přispívají i OSH v Liberci a Krajský úřad. Za posledních deset let jim můžeme poděkovat za pomoc při vybavení prostředí pro pravidelné schůzky, zajištění technického vybavení i sportovního oblečení určeného na hasičské závody a přispění i na programy spojené s výlety, exkurzemi či letními tábory. Přestože se nezvládl v roce 2011 uskutečnit letní tábor, tak byl rok úspěšný. Uspořádali jsme výlet na Obří sud Javorník, víkendové soustředění na chatě Muhu v Jindřichově i zajistili program o podzimních prázdninách. Mladší i starší žáci úžasně bojovali o prvenství a postup v obvodovém kole hry Plamen. Nakonec jsme ročník zakončili dvěma bronzovými místy, ale starší žáci se zúčastnili ještě i kola okresního, kde se nám již ve velké konkurenci další postup nepodařil. Své první závody si vyzkoušely i děti z naší přípravky, v požárním útoku konaném v Karlinkách skončily na 7. místě z 11 družstev. Na závěr děkuji celému svému týmu pracujícímu s mládeží za zvládnutí všech úkolů, vzájemnou pomoc i podporu v daném roce. Děkuji všem za finanční podporu na činnost hasičské mládeže, bez které bychom se neobešli. A děkuji dětem, že do kroužku MH rády chodí. A co mají mladí hasiči před sebou? O velikonočních prázdninách nás čeká exkurze do pražského technického muzea, 14. dubna první hasičské závody v Jeřmanicích, 28. dubna se podílíme na soutěži malých zdravotníků s ČČK konané u nás ve Vratislavicích n. N. Nabitý program máme už i na květen a červen. O letních prázdninách opět pořádá sdružení dobrovolných hasičů z Vratislavic tábor pro hasičské i nehasičské děti ve věku od 5 do 15 let. Ten letošní, na který máme ještě poslední volná místa pro děti od 9 let, se koná na chatě Muhu v Jindřichově, okres Jablonec n. N. Zájemci se více mohou dozvědět na našich stránkách Mgr. Daniela Petrová 9

10 DUBEN 2012 ROZTLESKÁVAČKY O kroužek roztleskávaček je každý rok velký zájem především mezi děvčaty. Pravidelně každý čtvrtek chodí mladší i starší děvčata do tělocvičny školy, kde pod vedením paní Zorky Škodové nacvičují různé sestavy. Kroužek existuje při škole již čtvrtým rokem a děvčata ve žlutočerných dresech můžete vidět na akcích, které pořádá vratislavický městský obvod. Díky grantu z úřadu mají děvčata možnost cvičit s originálními pompony. Jejich sestavu můžete zhlédnout také na Vratislavických Velikonocích v sobotu Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice n. N. JARNÍ KONCERT DĚTÍ ZE ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU Srdečně vás zveme na jarní koncert dětí ze ZŠ Vratislavice nad Nisou, který se bude konat v úterý 24. dubna od hod. v Kulturním centru VRATISLAVICE Vstup je zdarma. Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice n. N KARNEVAL V pátek před jarními prázdninami se sešli žáci 1.A a 1.C v tělocvičně, aby si společně užili karneval. Po krátké přehlídce všech masek jsme se rozdělili do družstev a začalo velké soutěžení. Kromě slalomů různých typů jsme si vyzkoušeli i chůzi s pingpongovým míčkem na lžíci nebo přechod po stopách, který byl opravdu náročný. Na závěr přišla oblíbená soutěž s nafukovacími balónky a diskotéka. Pak jsme se přesunuli zpátky do tříd a učili se v maskách. Všichni dostali malé odměny za soutěžení a masky. Mgr. Zuzana Vraná, Mgr. Jolana Hegedüsová NEJDELŠÍ AUTODRÁHU V LIBERECKÉM KRAJI MAJÍ VRATISLAVICE NAD NISOU! Ve středu proběhlo v areálu Základní školy Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvkové organizace, slavnostní otevření nejdelší autodráhy v Libereckém kraji. Vratislavický autodráhový kroužek vedený panem Liborem Sitou v průběhu šesti měsíců zrenovoval zakoupenou starší autodráhu a od března vratislavickým dětem nabízí možnost vyzkoušet si svou dovednost a soutěživost. Starosta městského obvodu Lukáš Pohanka popřál všem závodníkům mnoho štěstí v nadcházejících soutěžích a poděkoval jim za výbornou reprezentaci městského obvodu. Autodráhový kroužek zajišťuje vyplnění volného času dětí. Kroužek umožňuje nejen vlastní závodění na autodráze, ale učí děti zručnosti při opravách modelů a stavbě nových modelů používaných na profesionálních autodráhách. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 10

11 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ OKRESNÍ KOLO ZŠ TŘÍD Žáci naší školy ze tříd reprezentovali školu v okresním kole v basketbalu na ZŠ U Školy. V obtížné skupině jsme mimo domácí hokejové ZŠ měli atletickou základní školu Dobiášova a ZŠ Ostašov. Náš basketbalový tým byl složen ze žáků jak ze 7., tak i z 6. třídy, a tudíž správná souhra týmu vznikala až během turnaje. I proto jsme první zápas s Dobiáškou prohráli 12:22, hodně košů jsme dostali hlavně v závěru utkání. Následně jsme porazili v poklidu ZŠ Ostašov 14:8. A protože ZŠ U Školy porazila ZŠ Dobiášova, tak jsme se po bojovném a kvalitním výkonu vítězstvím nad hokejovou ZŠ U Školy 17:10 dostali do hry o postup do finále okresního kola. V konečném počítání míčů, neboť body měly 3 ZŠ stejné, jsme bohužel jen díky pár košům nepostoupili. Chlapci poznali, že je basketbal tvrdou a namáhavou hrou a že k dobrým výkonům jen nutná souhra celého týmu. ZŠ Vratislavice dobře reprezentovali: 6. třída J. Šícha, D. Milko, O. Nishonov, 7. třída P. Thiele, Z. Rampáček, J. Hrubeš, T. Budský. MÍČOVKY NA DUKLE LIBEREC V neděli se naše vybrané týmy míčovek (3. 5. třída) měly možnost zúčastnit turnaje v minivolejbalu organizovaném volejbalovou akademií mládeže pana Josefa Smolky. Z našich přihlášených 4 týmů mohly hrát pouze 2, protože ostatní účastníci se nedostavili. V kategorii starších si Martin Lank s Adamem Plašilem a dívky Terka Jablonská a Barča Podzimková zahráli proti týmům soupeře z Dukly Liberec. Hrálo se systémem každý s každým s trošku pozměněnými pravidly oproti turnaji v Novém Boru. Na menším hřišti všichni potrénovali minibeach s odbitím vrchem na 3 a zkusili si podání. O 5. a 6. místo si mezi sebou zahrály naše týmy, úspěšnější byli chlapci. Dalším turnajem bude beach přehazovaná, minibeach v Praze na Pankráci, a to v sobotu BV VRATISLAVICE STÁLE V ČELE KRAJSKÉHO PŘEBORU Páté kolo krajského přeboru juniorek ve volejbalu se odehrálo v neděli ve Varnsdorfu. Soutěž se hraje turnajovým systémem a ve Varnsdorfu se hrálo na 3 kurtech najednou. Juniorky z Beach Volley Vratislavice potvrdily svoji vedoucí pozici v soutěži a vyhrály všechna utkání. Nejvyšší úroveň měl zápas s celkově druhým týmem Bižuterií Jablonec B. Po napínavé a vyrovnané koncovce prvního setu, který skončil 25:23 pro Vratislavice, byl už druhý set jasnější záležitostí děvčat z Vratislavic. Ty se připravují na finálový turnaj Českého poháru, který se bude konat 24. a v Hradci Králové. Za BV Vratislavice hrály: Terka Stašáková, Teri Kvapilová, Niki Patzaková, Áďa Glaserová, Áňa Bartoňová, Gabča Vazačová, Petra Charyparová a Lůca Pokorná. Mgr. Jan Kvapil JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU A 20. ROČNÍK O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY VRATISLAVIC NAD NISOU 11

12 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE V tomto čísle budou psát všichni o jaru. V KC už jsme však jednou nohou v podzimu, protože příprava dobrých pořadů nasmlouvaných za dobrých podmínek se neuděje ze dne na den. Ještě nám sice zní v uších potlesk téměř vyprodaného sálu po nádherném koncertu kytaristy Štěpána Raka ( standing ovation jsme tu ještě neměli), ještě se otřásáme smíchem nad překvapivým komediantstvím Lukáše Vaculíka, ale už například víme, že 8. listopadu přijede profesor Rak zahrát následný koncert i se synem Matějem. Tak si to zapište do diářku, vážení návštěvníci. Ale k tomu, co nás čeká bezprostředně. LUCIA ŠORALOVÁ A LA ALMA Čtvrtek v Návštěvníci Kulturního centra Vratislavice budou mít od možnost navštívit koncert Lucie Šoralové, který je součástí čtyřdílného hudebního cyklu Rebelující dámy české hudby. Lucia Šoralová má za sebou mnohé spolupráce na úspěšných muzikálových projektech, jako jsou například Dracula, Krysař, Hamlet nebo muzikál Vlasy. Byla také hostem známé slovenské kapely Elán na jejich londýnském koncertě v roce Repertoár skupiny La Alma tvoří vlastní písně i skladby převzaté či zhudebněné villonské balady Michala Horáčka. Návštěvníci koncertu se tedy mohou těšit na výjimečné hudební vystoupení, přislíbena je i účast textaře a hudebníka Michala Horáčka. Vstupné 220,- PREZENTACE ATELIÉRU FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pátek ve 14 hodin Kulturnímu centru ve Vratislavicích se podařilo navázat spolupráci se současnou uměleckou scénou. Jedním z příkladů, které se v následujících měsících objeví na programu Desítek, je i prezentace ateliéru Interaktivních médií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér, který vede renomovaný umělec Pavel Kopřiva, představuje progresivní tendence současného umění, které klade důraz na interaktivitu uměleckého projevu a zapojení samotného diváka do konečné podoby uměleckého artefaktu. Součástí akce bude tvůrčí dílna určená všem zájemcům o současné umění, zábavná prezentace ateliéru Interaktivních médií a práce současných 12 DUBEN 2012 studentů, včetně originální hudební produkce a také koncert v prostoru kavárny kulturního centra. Přijďte se seznámit a možná i lépe porozumět současnému umění. Toto je jedinečná příležitost! Vstupné 50,- VÁCLAV HAVEL AUDIENCE Úterý v Václav Havel napsal svou asi nejhranější komedii zdánlivě o nápoji, který miloval, o pivu. Ale nebyl by to Havel, kdyby za rozhovorem dvou mužů, spisovatele Vaňka a jeho vedoucího sládka, nebyla zpráva hlubší než nejhlubší pivovarský tank a humor černější než vratislavický tmavý ležák. Vaněk je uvězněný v době totality jako dělník v pivovaře. Naskytne se mu možnost povýšit na místo skladníka, pokud ovšem bude sám na sebe donášet sládkovi. Profesionální divadlo Zahrada (J. Holek a P. Landovský) hraje tuto komedii se všemi vůněmi i absurditami doby nejen totalitní. Představení je vhodné i pro středoškoláky (aspoň to nebudou muset číst). LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P Čtvrtek v Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete, a pěknou řádkou hitů na kontě (Tenhle vítr jsem měl rád; Soukromá cesta do nikam; Jekyll a Hyde; Píši Vám, Karino ) nedávno vstoupil mezi šedesátníky. Místo aby se Luboš Pospíšil a 5P pohodlně vezli na vlně úspěšného narozeninového turné korunovaného vyprodaným koncertem v pražské Akropoli, připravili řadovou desku z čerstvého materiálu nazvanou Chutnáš po cizím ovoci, se kterou se rozjeli křížem krážem po republice. Aby ne, když mnoho recenzentů píše o nejlepším albu od dob...a nestřílejte na milence (1986). DAN DRECHSLER S ČAJEM KOLEM SVĚTA Středa v 19 hodin Přednáška s ochutnávkami čaje. D. Drechsler, jeden z našich největších odborníků na čaj, jeho pěstování, druhy, chutě a čajový obřad u nás provede účastníky zeměmi proslulými pěstováním této vzácné rostliny, seznámí je s odlišnými chutěmi a vlastnostmi čajů, z nichž některé na místě ochutnají. Mimořádné a překvapivé zážitky nejen na jazyku. NEZÁVISLÉ UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ DRINKART Pátek neděle Nezávislé umělecké sdružení drinkart představuje v současné době skutečně živou kulturu na území Liberce. Členy toho sdružení jsou profesionální umělci, studenti uměleckých oborů, výtvarníci, módní návrháři, herci, hudebníci a mnoho dalších. Sdružení drinkart má za sebou několik velmi úspěšných skupinových prezentací, které dokázaly zaujmout a přitáhnout stovky návštěvníků. Součástí této víkendové akce bude divadelní premiéra punkové odnože libereckého divadla F. X. Šaldy, těšit se můžeme na novou původní hru Tomáše Dianišky. Dále se uskuteční několik koncertů, módních přehlídek, k vidění budou prezentace umělců, mezi jinými například Jan Nálepa, Richard Loskot nebo liberecký architektonický ateliér, dnes již se světovým renomé, MJÖLK architekti. Celé kulturní centrum se promění ve velkou uměleckou galerii, ve které členové skupiny drinkart představí svou tvorbu, a během dne bude také probíhat několik tvůrčích dílen. Bude toho opravdu mnoho! Vratislavické kulturní centrum se na první květnový víkend stane centrem skutečně živé současné kultury. Těšíme se, že se přijdete také podívat! KONCERT V KAVÁRNĚ VLASTA TŘEŠŇÁK A BAND Pátek ve 20 hodin Vlasta Třešňák, folkový kytarista, zpěvák, spisovatel, možná nejkvalitnější textař mezi našimi písničkáři, přiveze se svým Bandem do kavárny Desítek průřez svým repertoárem. Jeho posluchačem je každý, kdo umí vnímat sílu slov, naléhavost hudby v rytmu folku a blues a ono zvláštní vyzařování moudrého člověka, jehož nezlomila ani totalita ani nucená emigrace, ba ani současné komerční poskakování v rytmu všeobjímajícího popíku středního proudu.

13 BÁRA HRZÁNOVÁ & CONDURANGO Úterý v Populární herečka se vrátila ke své někdejší studentské kapele, inspirované zvukem skupiny Nerez a latinskoamerickými rytmy, do jisté míry i Marsyas a moderním českým folkem vůbec. Současnou tvář kapely tvoří sestava z počátku 90. let. Vedle Báry Hrzánové (zpěv, percussion, trubka) ji tvoří Vladimír Kosík (zpěv, kytara, harmonika, percussion), Ivo Novák (kytara, zpěv) a Míla Šikola (violoncello). Od loňského roku doplňuje folkový repertoár i pár čísel bigbítové sekce s názvem Druhá máma. Závěrečný koncert cyklu Rebelující dámy české hudby. A nač se můžete těšit v následujících týdnech? Představí se půvabné divadelní ztvárnění Vančurova Rozmarného léta, světová hra P. Shaffera Amadeus, proslavená filmovou, Oscary ověnčenou adaptací M. Formana, folková skupina Kantoři, nezařaditelná kapela Jablkoň a konečně krásná Tereza Kostková v Dostojevského Bílých nocích. Sledujte web KC. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V zimě studí ruce i nos, zábavy ovšem není nikdy dost, vždy se najde důvod přeci k zábavě si dopomoci, milé děti už to znají a KC centrum navštěvují. Maškarní karneval zde v březnu byl a děti pěkně pobavil, písně, tance, soutěže děti vtáhly do děje. Vzbudit radost v dětských očích je úkolem obtížným, zdaří-li se tato snaha, je pro nás vítězstvím nejsladším. MEDVÍDEK PÚ NEBO TAK NĚJAK Ani v měsíci dubnu v kulturním centru nezapomínáme na ty nejmenší návštěvníky a přicházíme s divadelním představením pro děti. Do Vratislavic nad Nisou zavítá loutkový soubor z Turnova - Čmukaři. V hravém představení se objeví Medvídek Pú i jeho přátelé. Na dobrodružství hlavních hrdinů se můžete těšit dne od 10 hodin, vstupné činí 50 Kč. Více informací na webu www. vratislavice cz či na telefonním čísle Děti i maminky, věděly jste, že knihu o Medvídkovi Pú napsal Alan Alexander Milne? Zajímavostí je, že Milne pojmenoval postavu Medvídka Pú (anglicky: Winnie the Pooh) podle hračky, plyšového medvídka, kterou daroval svému synovi Christopheru Robinu Milnemu k jeho prvním narozeninám. Syn v jeho knihách ztvárňuje hlavní postavu, Kryštůfka Robina. O tři roky později, roku 1924, A. Milne navštívil ZOO v Londýně se svým tehdy čtyřletým synem. Christopher si zde velmi zamiloval medvědici nazývanou Winnie, byla velmi laskavým medvědem, krotkým stvořením, známým pro svou hravost, nikdy by nikomu neublížila. Christopher tak pojmenoval svého plyšového medvídka po medvědici Winnie a po labuti Pú (Pooh), kterou jednoho dne na prázdninách s tatínkem potkali. Christopherova hračka medvídka je nyní vystavena v Donnellově knihovně v New Yorku. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ POHÁDKA ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Milé děti, jste odvážné a máte rády loupežníky? Pokud zní odpověď ano, nenechte si ujít výpravnou pohádku o tom, jak si zvířátka odvahou a chytrostí s loupežníky poradila. Že nevíte, kde že se bude tento děj odehrávat? Odpověď je přeci jednoduchá, naši nejmenší loupežníčkové, v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE , dne od 10 hodin. Hrají děčínští herci z Divadelního spolku Karla Čapka. Pohádka potrvá 50 minut. Ve hře na motivy Oldřicha Daňka Zvířátka a Petrovští vystoupí pes Hafík, kočka Míca, koza Trkalka, kohout Kokrháč, loupežník Bumbác, loupežník Choroš a jiné pohádkové postavy. Během představení uslyšíte plno písniček, pobavíte se nejednou veselou příhodou a těšit se můžete i na opravdickou loupežnickou bandu v čele s vůdkyní Bambitkou. Součástí pohádky jsou i originální a krásné kostýmy, bude se na co dívat. Nakonec bude objasněna i záhada hrozného zvířete Kokopeska. Vstupné 50,- PROGRAM MC KAMÍNEK NA DUBEN 2012 Út Výtvarničení beránek Čt Pohádka Jak koťátko hledalo svoji maminku Út Příběh Ája a Pája jedou na výlet Čt Cvičení za MC Kamínek Renata Zítová 13

14 DUBEN 2012 TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY S ČLENY SVAZU DŮCHODCŮ ČR Chůze je jednoduchý a přirozený způsob pohybu ke zmírnění problémů s klouby, zády a zvyšuje fyzickou kondici. Pohyb v kolektivu přátel své generace má pozitivní dopad i na psychickou rovnováhu a uvolňuje případný stres z neduhů, které se stárnutím přicházejí. Z tohoto poznání vychází i místní organizace, která usiluje mimo jiné o rozšíření aktivit společenského, kulturního a sportovního vyžití lidí naší generace. Především sestavuje programy zimních a letních pěších výletů s cílem zamezení samoty seniorů a posílení fyzické kondice. V současné době je ukončován program zimních akcí a na společné schůzi členů byl schválen plán letních akcí na období od 2. května do 28. listopadu Na pravidelné středy, kdy je vždy nejhezčí počasí z celého týdne, jsou připraveny tyto akce: Středa 11. dubna Výletní trasa od České chalupy přes Rudolfov do Liberce. Odjezd do místa srazu ve autobusem č. 18 ze stanice MHD. Vede Ing. Robert Jokl. Středa 18. dubna Trasa za vedení Dalibora Mejdany povede z Kateřinek přes Javorový vrch zpět do Liberce. Ranní odjezd z MHD Fügnerova v Středa 25. dubna Na tento výlet zve výletníky vedoucí trasy Luboš Třešňák. Z MHD Fügnerova se vyjede v 8.26 a trasa povede z Krásné Studánky do Chrastavy. Středa 2. května Na tento den je naplánována trasa Raspenava Hejnice dlouhá 10 km. Vedoucím bude Josef Žežulka. Odjezd vlakem z Liberce v Středa 9. května Turistický výlet o délce cca 12 km je naplánován z Hrádku n. N. do Rynoltic. Povede jej Ing. Robert Jokl. Ranní odjezd vlakem z Liberce je v Středa 16. května Opět vlakem ČD z Liberce v 8.31 na trasu z Rychnova u Jablonce n. N. na Malou Skálu. Délka trasy 10 km a vedoucím výletu je Luboš Třešňák. Pořádané akce nemají za cíl jen doplnění doporučovaných 10 tisíc kroků nebo 6 ušlých kilometrů denně, ale zejména mají utužovat přátelství a odstraňovat množící se separatistické nálady. Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) VELIKONOČNÍ VESELICE Dne 3. dubna 2012 ve vratislavické Desítce proběhla velikonoční veselice, kterou organizovala komise komunitního plánování MO. Akce se pěkně vydařila, sešlo se dost lidí, vesměs jsme se vzájemně znali a hezky si spolu popovídali. Hrála nám slavná kapela Plechařinka s kapelníkem panem Čihákem. V repertoáru muzikanti měli hlavně polky, valčíky, ale i krásné melodické tango. Vložili i směs písní ze Semaforu, na niž jsme si zatancovali všichni společně do kruhů. Jinak to byly tance tentokrát hlavně pro páry. Moderování programu se ujala paní Gisa Tichá za nepřítomnou Mgr. Vladimíru Hoření. Uprostřed veselice byla ohlášena soutěž velikonočních výrobků. Sešlo se pár krásných věciček: slepičky, kuřátka, kraslice, zajíčci i složitě pletená pomlázka. Všichni zúčastnění soutěže vyhráli lístek na masáže pro zlepšení zdravíčka. Jako pohoštění nám děvčata z komise komunitního plánování nosila podle přání čaje, kafíčka a všichni jsme dostali indiánka ve tvaru slípky a velikánského tradičního jidáše. Odpoledne prožité s Plechařinkou a mnoha přáteli bylo příjemné. Za tuto zdařilou akci komisi komunitního plánování městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou děkujeme. Jiřina Marešová TRÉNUJ SVŮJ MOZEK POHYBEM KE ZDRAVÍ řekly si seniorky z Vratislavic, a proto každé pondělí zaplní sál Kulturního centra VRATISLAVICE Při cvičení, které je přiměřené jejich věku, a příjemné relaxační hudbě dodají organismu tolik potřebnou energii. Jsou spokojené a oceňují, že mají cvičení v pěkném prostředí a v místě bydliště. za seniorky Vratislavic Věra Fendrychová 14 Už název napovídá, že komise komunitního plánování připravila pro seniory na úterý 6. března zbrusu novou akci. Trénuj mozek. Což o to, ten máme všichni v pořádku, ale ta paměť začne stávkovat, když se nám to nejméně hodí. Každý se občas zarazí a pomyslí si jak se ta paní jmenuje? Jak se jmenuje ta kniha, ten film, ten herec? Kam jsem to jenom mohla dát? Pro co jsem to vlastně šla? A tak jsme se rozhodli paměť trochu procvičit a oživit. Pro každého, kdo přišel, bylo připraveno malé občerstvení, tužka, aršíky čtverečkovaného papíru na piškvorky a pro další část akce pár předtištěných listů s texty na doplňování. Navíc tam byl také sympatický mládenec student, který velel počítači. Pro začátek tam zadal jména všech přítomných a turnaj v piškvorkách mohl začít. Někteří hru znali ze studentských let, ostatní se to rychle naučili a klání mohlo začít. Soutěžící dvojice určoval počítač, který také vyhodnocoval pořadí s body soutěžících. Druhá část byla tak trochu o slovní zásobě, o znalosti zeměpisu, trochu o postřehu a představivosti. Každý ví, že opakem slova zlý je hodný, a různých slov k doplnění opačného významu byla celá stránka. Další úkol zněl k uvedeným pohořím přiřaďte jejich nejvyšší hory. Nejvyšší horou Krkonoš je Sněžka to ví asi každý, ale jaká je nejvyšší hora Šumavy nebo Českého středohoří? Ale i tento testík se v pohodě zvládl, protože v každém týmu byli čtyři soutěžící a když se hlavy dají dohromady, vyřeší se skoro všechno. Úkolem č. 3 bylo z nesmyslné změti písmen správně sestavit evropské město. Je celkem jasné, že SOOL je Oslo, ale co je to BNÍERL? A na podobném základě byl i úkol č. 4, který zněl: z přeskupených písmen vytvořte křestní jména. SLAVTA je JUBILANTI V měsíci únoru 2012 oslavili svá jubilea: 70 let Marie Šerberová 75 let Blažena Čermáková 90 let Natálie Novotná 91 let Ludmila Kurešová 96 let Ilona Sýkorová Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. Vlasta, to ještě ujde, ale jaké jméno se skrývá např. za písmeny VOURKDABA, VĚLNA- STA nebo JMÁREEŠI? Tipněte si. Legrace a zábavy bylo hodně a každá skupina se urputně a do posledního dechu snažila vyřešit všechno správně. Zvítězili vlastně všichni, ale někteří byli přece jen o vlas rychlejší, tak jak to bývá v životě ten umí to a ta zas tohle I ceny pro vítěze byly skvělé, vstupenky na masáž a do solné jeskyně. Při dnešní drahotě něco gratis vždycky přijde vhod. Příště přijďte všichni, vždyť jde o zábav, a když žádné bodíky nezískáte o co jde? Vlastně o nic! Ale určitě se pobavíte a něco se dozvíte. Abych nezapomněla ach ta paměť dostavil se i reportér z rozhlasové stanice Sever a paní Mgr. Hoření mu poskytla krátký rozhovor. Vysílali to 7. března, ale to už je stejně pryč. Gisa Tichá

15 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ČERNOBÍLÁ SLUNÍČKA Ve cvičení rodičů s dětmi Sluníčka se dne ve velké tělocvičně ZŠ Vratislavice konal netradiční karneval v černobílé barvě. Sladili jsme také celou výzdobu tělocvičny do těchto dvou barev. Rodiče s dětmi vyrobili černobílé papírové řetězy a další ozdoby, nafoukli jsme a rozvěsili černobílé balónky a všechny děti i rodiče přišli v černobílých maskách. Velké kouzlo masek bylo v tom, že si je všichni vyrobili doma, a skutečně nápadů byly spousty, například notový sešit, bubák, pavouk, templáři a spousta dalších. Opět byli všichni zapojení do tanečků a soutěží. Rodiče dětí zpestřili odpoledne různými dobrotami pro všechny. Vyhlásili jsme 3 masky malinkých dětí, 3 masky velkých dětí a 3 rodinné masky, poté byly odměněny všechny krásné masky. Jsme pyšné na naše děti i jejich rodiče, je s nimi výborná spolupráce, vždy se nadšeně zapojí a rádi pomohou. Celé odpoledne se úžasně vydařilo, všichni jsme se výborně pobavili. Děkujeme Sluníčkům a jejich rodičům, děkujeme za skvělou pomoc panu Žežulkovi a v neposlední řadě městskému obvodu ve Vratislavicích. za cvičení rodičů s dětmi Sluníčka Martina, Zuzka, Vlaďka GYMNASTICKÉ VYSTOUPENÍ NA SPORTOVNÍM PLESE V V sobotu 17. března 2012 se v Kulturním centru VRATISLAVICE uskutečnil sportovní ples. Kromě tradičního poslechu a tance za doprovodu skvělé kapely Hitfakers se během večera představily i některé dětské oddíly, které v TJ Jiskra provozují svoji pravidelnou činnost. V rámci programu a na zahájení plesu vystoupila i malá skupina děvčat z gymnastického oddílu. Před návštěvníky plesu dívky předvedly asi patnáctiminutové cvičení na gymnastickém koberci a několikrát si vysloužily pochvalný a obdivný potlesk. Na závěr jejich vystoupení ocenila i předsedkyně TJ Jiskra Jana Křehnáčová celoroční snažení a úspěchy na závodech a každá dívka si odnesla sladkou odměnu. Moc děkujeme všem děvčatům za pěkné cvičení a že si udělala čas na vystoupení, rodičům děkujeme za pochopení a vedení TJ za možnost veřejně se představit. Fotky z celé akce si můžete prohlédnout na Lenka Počerová PREVENTAN CUP VYBÍJENÁ Vybraní žáci 4. a 5. tříd naší vratislavické základní školy se zúčastnili okresního kola ve vybíjené v ZŠ Aloisina výšina. Bojovali statečně a v duchu fair play a nakonec se umístili na 3. místě, těsně za favority. Od postupu do krajského kola nás dělilo jen pár vybitých hráčů. Tak snad příští rok! Více fotografií najdete na záložka fotogalerie. J. Svobodová TAEBO Vážení sportovní nadšenci, pokračujeme dál se cvičením Taebo v úterý od 19 hodin v tělocvičně ZŠ Vratislavice a v pátek od 18 hodin v tělocvičně pod hasičárnou. Cvičení je určeno pro muže i ženy, začátečníky i pokročilé. Těším se na vás. Více informací na Stanislav Abrt 15

16 01 DVA KOCOUŘI - pohádkové představení Divadla nad Labem 10:00 Originální pohádka z dílny Ivany Zajáčkové. Autorské loutkové představení pro nejmenší děti, vyprávějící o tom, jaké rošťárny vyváděli dva kocouři - Zrzek a Mourek - celý jeden týden. Vstupné: 50 Kč 03 Velikonoční veselice 16:00 17:00 Akce komise komunitního plánování. 04 DANCE STUDIO ALICE - Velikonoční pohár 06 10:00 19:00 20:00 18:00 ANTONÍN KRATOCHVÍL - fotografická dílna ANTONÍN KRATOCHVÍL - Warphotographer 11 Přednáška - BARVY MALAJSIE 19:30 Cestopisná přednáška v malém multifunkčním sále. Přednáší RNDr. Jaroslav Hofmann. Vstupné: 60 Kč 12 Lucia Šoralová a La Alma (host Michal Horáček) 3. koncert 4 dílného cyklu Rebelující dámy české hudby Jeden z nejoriginálnějších hlasů současného popu tentokrát ve službách šansonu. Vstupné: 220 Kč 14 Prezentace ateliéru FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP 14:00 v Ústí n. Labem Ateliér Interaktivní média reflektuje aktuální tendence výtvarného umění, designu i vizuální komunikace a zároveň nejnovější poznatky techniky. V prostorách KC představí ukázky své aktuální tvorby, proběhne multimediální přednáška, hudební produkce a tvůrčí dílny. 15 MEDVÍDEK PÚ nebo tak nějak 10:00 Hravé představení o dobrodružstvích medvídka a jeho přátel. Hrají Čmukaři Turnov. Vstupné: 50 Kč 17 V. HAVEL - Audience 19:30 19:30 Oblíbený titul světového autora čerpajícího z vlastní pivovarnické praxe a (nejen) totalitních mravů. Divadlo Zahrada, hrají J. Holek a P. Landovský jr. Vstupné: 150 Kč 19 Koncert - LUBOŠ POSPÍŠIL 25 Přednáška: S ČAJEM KOLEM SVĚTA (s ochutnávkami čajů) 19:00 20:00 Přednáška světoznámého fotografa na pozadí životního příběhu. Vstupné: 90 Kč HITFAKERS - česko-albánské funky Hudba v kavárně Malý multifunkční sál. Přednáší Dan Drechsler. Vstupné: 70 Kč 28 Jazzový večer. Hraje BITMAP TRIO. 10:00 Soutěživé klání kurzistů D.S.A., sóla, dua, formace Street Dance, Show Dance lektorů D.S.A. + taneční překvapení V.I.P. hostů. Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci, texty básníka P. Šruta, spolupráce s D. Kollerem, Vl. Mišíkem, R. Hladíkem, osobitý projev rockera, který ví, o čem zpívá. Vstupné: 220 Kč Hudba v kavárně O. Daněk: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Výpravná pohádka o tom, jak si zvířátka chytrostí a odvahou poradila s loupežníky. Hraje DS Čapek Děčín. Vstupné: 50 Kč 02 Vernisáž fotografií zpěváka PETERA NAGYHO 18: Umělecký festival DRINKART Umění nejen pro mladé koncerty, módní přehlídka, premiéra divadla mladých z F.X.Šaldy, výtvarné výstavy, výtvarné a architektonické dílny. Vstupné: 150 Kč na oba dny 13 O Budulínkovi 10:00 Sváťovo dividlo pro děti. Vstupné: 50 Kč 15 19:30 Bára Hrzánová & Condurango 4. koncert z cyklu REBELUJÍCÍ DÁMY ČESKÉ HUDBY. Populární zpěvačka se vrátila ke své studentské kapele inspirované hudbou skupin Nerez, Marsyas a latinskoamerickými rytmy. Bigbeatová sekce Druhá máma. Vstupné: 250 Kč 14 Přednáška - Lužičtí Srbové, Německo současnosti 18:00 Malý multifunkční sál. Přednáší p. Turek. Vstupné: 50 Kč 18 20:00 Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO Divadelní adaptace slavné prózy, v níž tři stárnoucí pánové nacházejí v krásné Anně, pomocnici kouzelníka Arnoštka, poslední šanci dotknout se dívčí něhy. S laskavým humorem hraje VAD Kladno. Vstupné: 150 Kč 19 Mišmaš párty TOPSTAR Divadelní klub a Kavárna , taneční párty, míchané drinky, soutěže. 22 MŠ Tanvaldská 16:00 Jarní koncert pro rodiče a přátele školy. 24 MŠ Lísteček 16:00 Jarní koncert pro rodiče a přátele školy. 19:30 Koncert - Skupina JABLKOŇ Svérázná hudba české skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranicích folku, jazzu, popu i moderní vážné hudby. Vstupné: 170 Kč 30 Přednáška - První pomoc pro maminky 18:00 Kavárna GARETH DICKSON 19:30 Koncert skotského folkaře. Nominace na Grammy. 25 Hudba v Kavárně kytarista ADAM PAVLÍČEK 20:00 Mladý kytarista krom vlastní tvorby hraje klasiku, jazz i alternativní žánry :30 P.Shaffer: AMADEUS Divadelní hra proslavená oscarovým filmem M.Formana. Střet oficiálního císařského komponisty A.Salieriho s mladým W.A.Mozartem, setkání průměrnosti s genialitou. Hraje Rádobydivadlo Klapý (naposledy u nás Romance pro křídlovku). Vstupné: 150 Kč Přednáší Jan Červenka. Vstupné: 50 Kč DUBEN KVĚTEN VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ - DUBEN

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání:

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání: Ekonomické oddělení 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 7. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU Věc: Informace Finančního výboru z 1. 9. 2010

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 5/2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Starosta. 1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 12. 2010. Bod pořadu jednání: 15. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Starosta. 1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 12. 2010. Bod pořadu jednání: 15. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY Starosta 1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 12. 2010 Bod pořadu jednání: 15. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY Věc: Operační plán zimní údržby Důvod předložení: Seznámení

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku 1. KANALIZACE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více