KONANÉ DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONANÉ DNE 09. 02. 2015"

Transkript

1 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka Tarabová člen rady Omluveni: - 3. jednání Rady Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou zahájil Lukáš Pohanka, starosta, ve 13,19 hod. Konstatoval, že na jednání jsou přítomni všichni členové rady městského obvodu. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Markétu Seckou. Lukáš Pohanka, starosta, představil členům rady program dnešního jednání. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 3. zasedání rady MO dne KONTROLA USNESENÍ Členům rady MO byl předložen soubor probíhajících usnesení a navržená usnesení k vypuštění. Dále proběhla diskuse, kdy byla probrána usnesení k vypuštění. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení 162/03/2014 týkající se záměru pronájmu Sportovního areálu Na Rozcestí jako celku. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání ruší část usnesení č. 219/03/2014 týkající se jednání s p. Plechatým o směně pozemku p.č při ul. Pivovarská v k.ú. Vratislavice. 2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Projednávání jednotlivých bodů v Majetkoprávních operacích byly přítomny Jitka Špidlenová a Michaela Dorníková, referentky technického odboru správa majetku. A) Záměr prodeje pozemků 1) p.p.č.2075/8 2) p.p.č ) p.p.č.2075/8 Sl. Dorníková odprezentovala radě žádost od občana ve věci prodeje p.p.č. 2075/8 (oddělené z p.p.č. 2075/1), v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem rozšíření pozemku. 1

2 Ing. Krušina vznesl dotaz, proč je pozemek tak úzký. Sl. Dorníková vysvětlila, že fyzicky je to až ke komunikaci. P. Pohanka sdělil obavy s případným rozšířením komunikace a Mgr. Hoření doplnila připomínku k zimní údržbě. Po krátké diskusi rada došla k závěru, že nejvýhodnější bude ponechat to v současném stavu. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 2075/8, při ul. Donská v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Z: TOM T: 01/ 2) p.p.č Dále sl. Dorníková prezentovala radě žádost od občana ve věci prodeje p.p.č. 3099, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem zajištění přístupu k pozemku p.p.č. 3086/1. Mgr. Hoření sdělila, že by bylo vhodné, aby toto zůstalo v našem majetku. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 3099, při ul. K Mojžíšovu prameni v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Z: TOM T: 01/ B) Záměr směny pozemků 1) p.p.č.1421 a 1408 (SML) za p.p.č. 1409/4, 1407/4, 1409/5 a 1431/3 (TJ Jiskra) Sl. Dorníková představila radě záměr směny pozemků mezi SML a TJ Jiskra z důvodu vypořádání pozemků hřiště, které vlastní TJ Jiskra a vypořádání pozemků pod sokolovnou. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny p.p.č a 1421, při ul. U Tělocvičny, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit vypracování znaleckého posudku. Z: TOM T: 04/ C) Různé 1) Žádost o přidělení bytu občan V materiálech byla radě předložena žádost občana o přidělení služebního bytu. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 1. schvaluje zařazení bytu č. 5 v budově č.p. 325, ul. Tanvaldská, Liberec XXX do kategorie služebních bytů 2. doporučuje přidělení služebního bytu č. 5, o velikosti 2+1, v budově č.p. 325, ul. Tanvaldská, Liberec XXX, občanovi, zaměstnankyni Technického střediska, a ukládá starostovi předložit tento materiál radě města Liberec. Z: TOM T: 02/ 2

3 D) PRONÁJMY A VÝPŮJČKA POZEMKŮ 1) p.p.č. 195 TRAFICON INVEST s.r.o. 1) p.p.č. 195 TRAFICON INVEST s.r.o. 2) p.p.č občan 3) p.p.č.321 občan 4) p.p.č. 321 občan P. Špidlenová předložila radě žádost od spol. TRAFICON INVEST s.r.o. o zrušení nájemní smlouvy č.j. 645 dohodou, a to k Jako důvod uvádějí přesun stánku na jiný prostor. Po krátké diskusi rada došla k závěru, že nejvhodnějším řešením bude ukončit nájemní smlouvu dohodou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost spol. TRAFICON INVEST s.r.o., Kubelíkova 150/4, Liberec IX, IČ ze dne o ukončení nájemní smlouvy č.j. 645 na pronájem části p.p.č. 195 v k.ú. Vratislavice nad Nisou dohodou k a bere na vědomí ukončení této smlouvy výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, t.j Z: TOM T: 02/ 2) p.p.č občan P. Špidlenová dále prezentovala radě žádost od občana o ukončení smlouvy na pronájem pozemku dohodou k V případě neakceptování tohoto data podává výpověď. Jako důvod uvádí prodej nemovitosti. Po krátké diskusi rada došla k závěru, že nejvhodnějším řešením bude dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 1) neschvaluje žádost občana ze dne o ukončení nájemní smlouvy č.j. 652 na pronájem p.p.č dohodou k a bere na vědomí ukončení této smlouvy výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, t.j ) schvaluje záměr pronájmu p.p.č v ul. Prosečská, k.ú. Vratislavice nad Nisou Z: TOM T: 04/ 3) p.p.č.321 občan P. Špidlenová předložila radě výpověď nájemní smlouvy č.j. 432 na od občana na pronájem části p.p.č. 321, a to k Jako důvod uvádějí obtížnost starat se o zahradu po změně bydliště. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 1) bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č.j. 432 na pronájem části p.p.č. 321 s občanem výpovědí, a to ) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 321 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 3) schvaluje záměr pachtu p.p.č. 321 v k.ú. Vratislavice nad Nisou Z: TOM T: 06/ 3

4 4) p.p.č. 321 p. Ullrich Na závěr tohoto bodu předložila p. Špidlenová radě výpověď smlouvy o výpůjčce od občana č.j. 544 na výpůjčku části p.p.č Toto souvisí s předchozím bodem. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí ukončení Smlouvy o výpůjčce č.j. 544 na výpůjčku části p.p.č. 321 s občanem výpovědí, a to Z: TOM T : 04/ 5 pro E) STANOVISKO K PŘIPOJENÍ KE KOMUNIKACI 1) p.p.č. 2061/1 přes p.p.č. 2058/4 občan Občan požádala o souhlas s připojením p.p.č. 2058/7 v jejím vlastnictví ke komunikaci na p.p.č. 2061/1 v ul. Sladovnická. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 2058/7 (přes p.p.č. 2058/4) ke komunikaci na p.p.č. 2061/1 v ul. Sladovnická dle předložené situace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. Z:TOM T : 02/ F) VĚCNÁ BŘEMENA - SLUŽEBNOSTI 1) p.p.č. 2058/4 občan 2) p.p.č. 2058/4, 2058/5, 2061/1 občan 1) p.p.č. 2058/4 občan P. Špidlenová předložila radě žádost občan o zřízení služebnosti na p.p.č. 2058/4 z důvodu zpřístupnění p.p.č. 2058/7 v jejím vlastnictví. Přes tento pozemek ve vlastnictví SML bude občan přejíždět při výjezdu na komunikaci. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 2058/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka p.p.č. 2058/7 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady zálohy ve výši 1.400,-Kč bez DPH a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T : 03/ 2) p.p.č. 2058/4, 2058/5, 2061/1 občan Dále p. Špidlenová předložila další žádost občana o zřízení služebnosti na výše uvedených pozemcích za účelem zřízení vodovodní přípojky k plánovanému RD na p.p.č. 2058/7 v jejím vlastnictví. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2058/4, 2058/5 a 2061/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 2058/7 v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 1.510,-Kč bez DPH a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T : 03/ 4

5 G) ZMĚNY USNESENÍ - SLUŽEBNOSTI 1) p.p.č. 2133/1 občan 2) p.p.č. 1513/3 a 1515/3 DP REAL IMMO s.r.o. ( SVS a.s.) 1) p.p.č. 2133/1 občan P. Špidlenová uvedla radě, že dne byl na městský obvod doručen geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene jako podklad pro výpočet ceny za zřízení služebnosti a sepsání smlouvy o zřízení služebnosti. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : a) ruší usnesení č. 615/09/2014 ze dne b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č v k.ú Vratislavice nad Nisou, občana, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 5.000,-Kč bez DPH a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T : 03/ 2) p.p.č. 1513/3 a 1515/3 DP REAL IMMO s.r.o. ( SVS a.s.) P. Špidlenová informovala radu o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 6100/2013/121 ze dne se spol. DP REAL IMMO s.r.o. Dne jsme obdrželi žádost o zřízení služebnosti - vedení vodovodního řadu na p.p.č. 1513/3 a 1515/3 s tím, že vlastníkem sítě bude Severočeská vodárenská společnost a.s. a spol. DP REAL IMMO s.r.o. bude investorem stavby. Současně jsme obdrželi geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene jako podklad pro výpočet ceny za zřízení služebnosti. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : a) ruší usnesení č. 167/03/2013 ze dne b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1513/3 a 1515/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ ( investor stavby DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ ) za cenu ,-Kč bez DPH a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení NTL plynovodu, vodovodních, kanalizačních a plynovodních přípojek, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1513/3 a 1515/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 1512/2, 1514, 1515/1 a 1513/5 v k.ú Vratislavice nad Nisou, DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ , a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši ,-Kč bez DPH a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Z: starosta T : 03/ 5

6 H) ZRUŠENÍ USNESENÍ 1) pacht p.p.č. 2093/1 - občan P. Špidlenová informovala radu o obdržení sdělení od občana, že o pach p.p.č. 2093/1 nemá zájem. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 13/01/ ze dne 7.1. ve věci pachtu p.p.č. 2093/1 v ul. Donská. Z:TOM T: 02/ 3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU Projednávání jednotlivých bodů v Informacích odboru kultury, školství a sportu byl přítomen Bc. Lukáš Kájínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu. 1. I. kolo dotací z Kulturního a Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou v roce 6

7 KULTURNÍ DOTACE - 1. KOLO (příjem žádostí do ) (stav KF k ) číslo grantu žadatel název akce termín akce celkové náklady v KČ výše požadované dotace v KČ návrh dotace v Kč účel dotace datum přijetí žádosti 01/01//33 Místní organizace Svazu důchodců Vratislavice Organizované společné zájezdy a exkurze duben - prosinec přeprava osob, vstupy na památky /01//33 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou Kulturní léto seniorů - Letní slavnost, Zahradní slavnost červen - srpen honoráře pro účinkující /01//33 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou Kulturní léto seniorů - Senior Estrády červenec - srpen honoráře pro účinkující /01//33 Kouzelný svět hlíny - Hrubá Táňa Materiál a pracovní pomůcky pro keramický kroužek únor - červen materiál a pracovní pomůcky pro děti do keramického kroužku 6.1. CELKEM

8 SPORTOVNÍ DOTACE - 1. KOLO (příjem žádostí do ) (stav SF k ) číslo grantu žadatel název akce termín akce celkové náklady v KČ výše požadované dotace v KČ návrh dotace v Kč účel dotace datum přijetí žádosti 01/01//34 Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou Letní pobytový tábor mladých hasičů příspěvek na ubytovací služby pobytového tábora /01//34 Cvičení rodičů s dětmi SLUNÍČKA Cvičení rodičů s dětmi leden květen pronájem tělocvičny, tombola, ceny na karneval, divadélko k MDD /01//34 TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou, o. s. Vybavení sportovních oddílů, fotbal únor - duben materiální podpora rozšiřujících se fotbalových oddílů, podpora zimní činnosti /01//34 TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou, o. s. Vybavení sportovních oddílů, gymnastika únor - červenec materiální dovybavení - obnova a sjednocení gymnastických dresů /01//34 TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou, o. s. Vybavení sportovních oddílů, aerobic únor - červenec startovné a přepravné na soutěže, vzdělávání trenérek /01//34 Sita Libor, Autodráhový modelářský kroužek Celoroční pronájem prostor leden prosinec celoroční pronájem prostor 7.1. CELKEM

9 Po krátké diskusi došla rada k závěru, že souhlasí s navrženou výši přidělených dotací dle návrhu Komise kultury, školství a tělovýchovy. Rada má požadavek u sportovního grantu č. 3 - aby na teplákových soupravách bylo umístěno logo městského obvodu. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s rozdělením dotačních příspěvků žádajícím právnickým a fyzickým osobám v rámci 1. kola dotací z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a Sportovního fondu Liberec Vratislavice nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu MO. Z: starosta T: 02/ 2. Čerpání prostředků z investičního fondu ZŠ Bc. Kájínek vysvětlil radě změnu v užívání části objektu Základní školy z původního bytu školníka na školní družinu bylo nutné provést zhotovení zástěn na WC. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, čerpat finanční prostředky z investičního fondu ZŠ na zhotovení zástěn na WC v prostorách školní družiny ve výši ,- Kč včetně DPH. Z: OKŠS T: 02/ 3. Plán oprav a údržby pro rok, stěhování cvičné kuchyňky za účelem zřízení nové třídy Bc. Kájínek předložil radě od ředitele základní školy Žádost o schválení plánu objemu oprav na rok a Žádost o povolení stěhování kuchyňky a zřízení učebny. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání: a) schvaluje plán oprav a údržby pro rok ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, dle důvodové zprávy b) schvaluje přestěhování cvičné kuchyňky za účelem zřízení nové učebny v ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, dle důvodové zprávy Z: OKŠS T: 02/ 4. MŠ - termínový rozpis DOD, přijímacího řízení, přerušení provozu Bc. Kájínek prezentoval radě termínový rozpis dnů otevřených dveří v mateřských školách a termínový rozpis příjmů žádostí k předškolnímu vzdělávání a termínový rozpis přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí termínový rozpis dnů otevřených dveří, příjmu žádostí k předškolnímu vzdělávání, přerušení provozu v době letních prázdnin MŠ Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace, MŠ Lísteček, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace, a MŠ Sídliště, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy Z: OKŠS T: 02/ 9

10 5. Zvýhodněné využívání prostor sokolovny Vratislavice Komise komunitního plánování Bc. Kájínek prezentoval radě návrh na zvýhodněný pronájem zrcadlového sálu pro seniory, kteří chodí cvičit do Sokolovny pod záštitou Komise komunitního plánování rady MO a to v pondělí od 10,00 hod. do 11,00 hod. Po krátké diskusi rada došla k závěru, že tito senioři budou mít zvýhodněný pronájem zrcadlového sálu na 125,- Kč na hodinu. Mgr. Hoření zdůraznila, že v Liberci chodí senioři cvičit zdarma do Palachovky mají tam zdarma prostory a cvičitelku. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem prostor v objektu sokolovny Vratislavice nad Nisou, zrcadlový sál, za poloviční ceníkovou cenu členům Komise komunitního plánování Vratislavice nad Nisou, s podmínkou standardní rezervace. Z: OKŠS T: 02/ Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel (Mgr. Hoření) 6. Návrh termínové listiny kulturně-společenských a sportovních akcí pořádaných MO Liberec Vratislavice nad Nisou v roce Bc. Kájínek předložil radě návrh termínové listiny kulturně-společenských akcí a sportovních akcí pořádaných MO. Po krátké diskusi rada s návrhem termínů souhlasila, dále z navržených termínů zvolila pro konání akce Velikonoce termín a pro akci Rozsvícení vánočního stromu Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje termínový harmonogram kulturně-společenských a sportovních akcí pořádaných Městským obvodem Liberec Vratislavice nad Nisou v roce dle schváleného rozpočtu a důvodové zprávy Z: OKŠS T: 02/ 7. Příloha č. 1 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍDLIŠTĚ, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvkové organizace Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh přílohy č. 1 zřizovací listiny MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace a ukládá starostovi předložit tuto přílohu č. 1 ke schválení na jednání RMO. Z: starosta, OKŠS T: 02/ 8. Návrh přílohy č.1 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvkové organizace Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh přílohy č. 1 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvkové organizace a ukládá starostovi předložit tuto přílohu ke schválení na jednání ZMO. Z: starosta T: 02/ 10

11 9. Návrh přílohy č. 1 zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvkové organizace Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh přílohy č. 1 zřizovací listiny MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSTEČEK, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace a ukládá starostovi předložit tuto přílohu ke schválení na jednání ZMO. Z: starosta T: 02/ P. Pohanka vyhlásil v 15,32 hod. přestávku a ukončil ji v 15,40 hod. 4. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA PROJEKTY A DOTACE Projednávání jednotlivých bodů v Informacích technického odboru byla přítomna Lenka Marelová, pracovník pro projekty a dotace. 1. Dotace z fondu Libereckého kraje z Programu resortu Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu podprogram: Kulturní aktivity v Libereckém kraji - na akci: Vratislavické slavnosti P. Marelová představila radě výzvu k podání žádosti o dotaci na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu podprogram: 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Maximální výše podpory je ,-Kč, maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů (%) je 70%. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost na čerpání dotace z programu Dotačního fondu Libereckého kraje z Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu podprogram: 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji a ukládá starostovi tuto žádost podepsat a podat. Z: starosta, KTD T: 02/ 5. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU Projednávání jednotlivých bodů v Informacích technického odboru byl přítomen Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru. 1. Žádost o pokácení dřevin ve vlastnictví SML při ulici Křivá na p.p.č a při ulici Východní na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o pokácení 2ks jasanů nacházejících se na p.p.č a p.p.č. 2133/1, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů v době vegetačního klidu dřevin. Z: TO, starosta T: 02/ 2. Žádost o pokácení dřevin ve vlastnictví SML při ul. Zámecký Vrch na p.p.č. 1280/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o pokácení 3ks dřevin nacházejících se na p.p.č. 1280/1, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML a pověřuje TS k jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin. Z: TO, starosta T: 02/ 11

12 3. Žádost o pokácení dřevin ve vlastnictví SML při ul. Pod Skalkou na p.p.č. 2362/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o pokácení 2ks smrků nacházejících se na p.p.č. 2362/1, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů v době vegetačního klidu dřevin. Z: TO, starosta T: 02/ 4. Žádost o pokácení dřevin ve vlastnictví SML na nároží ulic Tanvaldská - Skloněná na p.p.č v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o pokácení 1ks javoru mléče nacházejícího se na p.p.č. 1281, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví SML a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromu v době vegetačního klidu dřevin. Z: TO, starosta T: 02/ 5. Žádost o pokácení dřevin ve vlastnictví SML při ulici Dřevařská na p.p.č. 1241/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o pokácení 1ks břízy bělokoré nacházející se na p.p.č. 1241/2, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromu v době vegetačního klidu dřevin. Z: TO, starosta T: 02/ 6. Žádost o pokácení dřevin ve vlastnictví SML při ulici Za Tratí na p.p.č v k.ú. Vratislavice nad Nisou Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o pokácení 1ks břízy bělokoré nacházející se na p.p.č. 3537, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromu v době vegetačního klidu dřevin. Z: TO, starosta T: 02/ 7. Projektové záměry Ing. Mejsnar a p. Podlipný předložili radě MO návrh přehledu projektových záměrů. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí přehled připravovaných projektových záměrů a ukládá TO zajistit přípravu jednotlivých projektových záměrů, po schválení finančních prostředků v ZMO na realizaci záměrů Z: TO T: 02/ 8. Žádost o udělení výjimky z nočního klidu Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje udělení výjimky z nočního klidu dne od od hod do do hod v souvislosti s pořádáním akce Poslední leč v prostorech restaurace U Prasete. Z: TO T: 02/ 12

13 6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 2. ZMO DNE Po krátké diskusi rada souhlasí s navrženým program na 2. jednání zastupitelstva MO. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s takto navrženým programem jednání 2. ZMO dne : 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Diskuse občanů 5. Výroční zpráva ZŠ za rok 2013/ Výroční zprávy MŠ za rok 2013/ Informace finančního výboru 8. Prodej p.p.č. 2209/24 a 2209/25 při ul. Krajní kolo dotací z Kulturního fondu MO kolo dotací ze Sportovního fondu MO 11. Přílohy zřizovacích listin MŠ 12. Podněty a připomínky zastupitelů 7. INFORMACE STAROSTY A) ZÁPISY KOMÍSÍ: 1. Zápis z 1. jednání Komise redakční rady dne Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z 1. jednání Komise redakční rady ze dne Zápis z 1. jednání Komise životního prostředí dne Rada Městského obvodu Liberec- Vratislavice nad Nisou po projednání 1) bere na vědomí zápis z 1. jednání Komise životního prostředí dne ) schvaluje Statut Komise životního prostředí rady MO v předloženém znění. 7. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY Ing. Mejsnar informoval radu o rezignaci členů Komise životního prostředí rady MO. Rezignovali Ing. Jakub Jeništa a Ing. Eva Müllerová. Po krátké diskusi rada jmenovala Mgr. Tomáše Rece a Moniku Bažantovou do funkce člena Komise životního prostředí rady MO. 13

14 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pro projednání: a) bere na vědomí rezignaci Ing. Jakuba Jeništy a Ing. Evy Müllerové na funkci člena Komise životního prostředí rady MO b) jmenuje do funkce člena Komise životního prostředí rady MO Mgr. Tomáše Rece a Moniku Bažantovou. Jednání rady bylo ukončeno v 17,17 hod. Zápis provedla Markéta Secká dne Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta 14

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 22. Informace finančního výboru Věc: Informace Finančního

Více

KONANÉ DNE 27. 04. 2015

KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE 29. 09. 2014

KONANÉ DNE 29. 09. 2014 Z Á P I S Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 29. 09. 2014 Přítomni: Aleš Preisler starosta Vladimír Braun, MBA místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

KONANÉ DNE 07. 04. 2015

KONANÉ DNE 07. 04. 2015 Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 03. 2018 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 11. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Z Á P I S ZE 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 03. 10. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady

Více

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

Návrh Rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací z Kulturního fondu MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Lukáš Pohanka, starosta

Návrh Rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací z Kulturního fondu MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Lukáš Pohanka, starosta Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 17. 02. 2010 Bod pořadu jednání: 9. NÁVRH RADY MO LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 12. 09. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 11. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRODEJE POZMEKŮ PŘI UL. VÝCHODNÍ Věc: Doplňující podmínky

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 03. 2019 Usnesení č. 103/03/2019 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 05. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 11. 03. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Z Á P I S Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 06. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 03. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Z Á P I S Z 3. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 3. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 3. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 01. 08. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav Krušina

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N KONTROLNÍ VÝBOR 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 2. 2009 Bod pořadu jednání: 8) Informace kontrolního výboru Věc:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

KONANÉ DNE 16. 02. 2015

KONANÉ DNE 16. 02. 2015 Z Á P I S ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 16. 02. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE 02. 03. 2015

KONANÉ DNE 02. 03. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 02. 03. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 12. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 09. 2015 Bod pořadu jednání: 13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s p. Borisem

Více

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 04. 2018 Přítomni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Mgr.

Více

27. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

27. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 27. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 03. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 01. 08. 2018 Usnesení č. 250/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Nové názvy ulic Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Lubor Franců odbor strategie a územní

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

které se konalo dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

které se konalo dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 38. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2018 Přítomni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Mgr.

Více

KONANÉ DNE 05. 10. 2015

KONANÉ DNE 05. 10. 2015 Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 06. zasedání zastupitelstva města dne: 23.06.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 06. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Mgr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 01. 2019 Usnesení č. 20/01/2019 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH.

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH. Důvodová zpráva A.1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu uložení zatrubnění místní vodoteče s vlastníkem p.p.č. 1552/4, 1549/2, 1549/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 od 9,08 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

KONANÉ DNE 07. 01. 2015

KONANÉ DNE 07. 01. 2015 Z Á P I S Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2015 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Ing. Jiří Mejsnar místostarosta

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 7. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 25. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 07. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 04. 2018 Usnesení č. 106/04/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 18. 06. 2018 Usnesení č. 222/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Z Á P I S Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 02. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 24. 09. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

KONANÉ DNE 25. 05. 2015

KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 25. 05. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Celková cena : 1,291.600,- Kč

Celková cena : 1,291.600,- Kč Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ POZEMKŮ IZ TANVALDSKÁ/ŠIKMÁ Věc: Prodej pozemků IZ - Tanvaldská/Šikmá Důvod

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. STAROSTA 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 4. 3. 2009 Bod pořadu jednání: 11) Prodej bytové v č.p. 37 Věc: Prodej bytové

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více