ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 11/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 11/2017"

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 11/2017 dne od 8.00 hod, CSS DSO Tišnovsko Předklášteří Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko zahájil předseda svazku Jiří Dospíšil v 8:00 hodin. Přítomní: viz prezenční listina SV je usnášeníschopný. Jmenovitě: Jiří Dospíšil Ladislav Tichý Ing. Lubomír Katolický Ing. Jiří Mráz Antonín Nahodil, DiS. Radomír Pavlíček Milan Peringer Ludmila Špačková Ing. Pavel Vejrosta Dále přítomni: Lenka Knechtová, manažerka CSS Ing. David Lacina, specialista na veřejné zakázky Hosté: Ing. Mgr. Drago Sukalovský, starosta města Kuřim, člen výboru pro dopravu a územní plánování JMK Mgr. Martin Maleček, náměstek hejtmana JMK, pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování Ing. Michal Burian, Ph.D. Navržený program jednání: 1. Zahájení technické záležitosti 2. Destinační společnost v oblasti Brno a okolí 3. Projekt Svazková školka a centrum volného času 4. Projekt TyJáTr FEST 2017 smlouvy, příspěvky 5. Rozpočtové opatření č Zpráva o činnosti CSS 7. Různé diskuze, připomínky 8. Závěr 1

2 1. Zahájení technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu, zahájení). Předseda svazku Jiří Dospíšil zahájil jednání správního výboru a přivítal přítomné členy správního výboru. K předloženému návrhu programu podal předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil návrh na zařazení a předsunutí nového bodu do programu s názvem Seznámení s reakcí na žalobu na ZÚR JMK vzhledem k přítomnosti zástupců Jihomoravského kraje. Navržený program jednání: 1. Zahájení technické záležitosti 2. Seznámení s reakcí na žalobu na ZÚR JMK 3. Destinační společnost v oblasti Brno a okolí 4. Projekt Svazková školka a centrum volného času 5. Projekt TyJáTr FEST 2017 smlouvy, příspěvky 6. Rozpočtové opatření č Zpráva o činnosti CSS 8. Různé diskuze, připomínky 9. Závěr Předseda DSO Jiří Dospíšil za ověřovatele navrhl: Ing. Jiřího Mráze, Ladislava Tichého jako zapisovatelku navrhl: Lenku Knechtovou Správní výbor DSO Tišnovsko schvaluje upravený program jednání a za ověřovatele zápisu z jednání SV č. 11/2017 schvaluje pana ing. Jiřího Mráze a pana Ladislava Tichého. Zapisovatelkou stanovuje paní Lenku Knechtovou. Hlasování č. 1: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 8) Usnesení bylo přijato 2. Seznámení s reakcí na žalobu na ZÚR JMK Předseda správního výboru přivítal zástupce Jihomoravského kraje pana Mgr. Martina Malečka, člena Rady JMK, který je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování a pana Ing. Mgr. Draga Sukalovského, starostu města Kuřim, člena výboru pro dopravu a územní plánování JMK. Mgr. Martin Maleček přednesl krátký úvod k aktuální situaci ve věci územního plánování Jihomoravského kraje. V červenci 2017 byl na Krajský soud v Brně podán Návrh na zrušení opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Vedení kraje byl předán žalobní návrh, který čítá více jak 200 stran textu a dalších listinných příloh. Navrhovatelům jde o zrušení celých zásad územního rozvoje a vadí jim zejména některé záměry silnic a vymezení dopravních koridorů. Náměstek hejtmana Mgr. Martin Maleček uvedl, že zásady územního rozvoje vymezují další řadu důležitých věcí pro rozvoj Jihomoravského kraje, jako např. železniční, leteckou, kombinovanou a cyklistickou dopravu, realizaci protipovodňových opatření. Problém s protipovodňovými opatřeními by se týkal především města Brna. Ohroženy jsou i koridory pro energetiku, vodní hospodářství a územní systém ekologické stability. Dále se domnívá, že v žalobním 2

3 návrhu jsou uváděná fakta používána účelově, jednostranně a bez reálných základů, což mj. potvrzují odborníci Českého hydrometeorologického ústavu nebo odborníci na dopravu. Kraj plní zákonnou povinnost, soudem byl požádán o vyvěšení informace, právnické osoby mohou přistoupit a stát se vedlejšími účastníky soudního řízení. Obce mají právo se vyjádřit k obsahu žaloby a vznášet námitky. V případě zájmu o podporu ZÚR JMK se mohou přihlásit jako vedlejší účastník řízení. Úkolem soudu je zvážit obecný zájem pro všechny města a obce v JMK. Nabízí se možnost, aby podporovatelé ZÚR JMK vystoupili na obranu zásad a soud zvážil rozložení sil. Některé obce přistoupily k žalobě předem. Jihomoravský kraj komunikuje se všemi obcemi. Do je možnost přistoupit do řízení i na straně JMK. Předseda DSO Tišnovsko vznesl dotaz na varianty možného postoje obcí. Mgr. Martin Maleček uvedl, že je možnost přistoupit na stranu navrhovatelů, nebo na stranu žalovaného tzn. Jihomoravského kraje. Ing. Mgr. Drago Sukalovský doplnil, že na straně navrhovatelů je 15 obcí, 2 občanská sdružení a další jednotlivci. K připomínkám navrhovatelů žaloby uvedl, že z mezivládní dohody vyplývá, že dopravu do Rakouska je možné vést pouze trasou Brno, Mikulov, Vídeň. V případě zrušení ZÚR JMK dojde k posunu řešení D43 až o 6 let. Ing. Pavel Vejrosta vznesl dotaz na připojení na stranu žalovaného, jak prakticky postupovat, jak na zastupitelstvu obce argumentovat. Požádal o zformulování podkladů týkajících se dopadu případného zrušení ZÚR JMK na region Tišnovsko. Mgr. Martin Maleček uvedl, že podklady lze vyžádat u vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ing. arch. Evy Hamrlové. Proběhla diskuse, které konkrétní obce jsou dotčeny v rámci soudního řízení. Mgr. Martin Maleček uvedl, že v rámci dopravního napojení jsou všechny obce DSO Tišnovsko dotčeny ve svých právech, a proto se jich žaloba na ZÚR JMK dotýká. Ing. Mgr. Drago Sukalovský doplnil, že stačí i obecná formulace k připojení na stranu žalovaného. Soud poskytne lhůtu k vyjádření. Dále bylo konstatováno, že za současného stavu se jeví jako reálný odhad rok 2035 na realizaci D43. Nikdo ovšem nemůže předvídat posun ve vývoji a technologiích. Předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil konstatoval, že žaloba na ZÚR JMK se týká celého ORP Tišnov a navrhl, aby každá obec projednala situaci individuálně a sama rozhodla, jaký postoj v této věci zaujme. Členové správního výboru se po krátké diskusi shodli, že správní výbor DSO nebude k žalobě připojovat DSO Tišnovsko a nechá postoj k žalobě na ZÚR JMK na jednotlivých obcích. Dále předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil navrhl, aby se odbor územního plánování MěÚ Tišnov obrátil přímo na vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ing. arch. Evu Hamrlovou, vyžádal si informace ve vztahu k Tišnovsku. Po zpracování budou rozeslány včetně instrukcí členským obcím DSO Tišnovsko. Správní výbor DSO Tišnovsko byl seznámen s postojem Jihomoravského kraje k žalobě na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, informace bere na vědomí a ukládá předsedovi DSO Tišnovsko zajistit podklady týkající se dopadu případného zrušení ZÚR JMK na území regionu Tišnovsko a tyto zaslat členským obcím DSO Tišnovsko. 3

4 Hlasování č. 2: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 3. Destinační společnost v oblasti Brno a okolí Předseda správního výboru přivítal pana Michala Buriana, zástupce destinační organizace Brno a okolí. Pan Michal Burian informoval členy správního výboru o situaci v oblasti cestovního ruchu. V rámci Jihomoravského kraje má vzniknout pět turistických oblastí. Situace oblasti Brno a okolí není růžová už kvůli názvu, dále dotační tituly na podporu cestovního ruchu nabízí minimum finančních prostředků na podporu cestovního ruchu a stupeň spolupráce v cestovním ruchu je o třídu nižší než např. v Rakousku. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch nejde dělat shora, počítá se se státní podporou regionálním destinačním společnostem, které současně budou podporovány kraji. Ovšem podpora bude možná pouze po splnění stanovených kritérií. Na konci října 2017 tak mohou o finanční prostředky žádat pouze certifikované společnosti, které splní pravidla. Pan Michal Burian přijal výzvu k založení destinační společnosti pro oblast Brno a okolí. Z Brna má podporu. Proto založil spolek se sídlem na jeho soukromé adrese v Železném a podal na soud žádost o registraci. Následně reagoval na změnu pravidel a došlo k úpravě stanov. Město Brno zúřaduje později, a proto není zakládajícím členem a přistoupí v říjnu. Výhodou pro členy z řad podnikatelů je možnost jejich vlastní reklamy a propagace. Každý člen má pouze jeden hlas. Malý člen má stejný hlas jako velký, proto Brno nikoho nepřeválcuje. Financování je v plánu ze tří zdrojů - příspěvky, kraj a stát, vlastní aktivity. Pro veřejnou správu se předpokládá 1 Kč pro člena na obyvatele. Bez pomoci samospráv není možné fungování. Na první rok činnosti se předpokládá 300 tis. Kč. Jiné příspěvky budou pro neziskovky a komerční sféru (obrat). Cílem je zvýšit příjezd turistů kolem roku Tvorba produktů se bude týkat pouze těch členů, kteří mají potenciál. Cílem dnešní prezentace je informovat DSO Tišnovsko o existenci společnosti, jejím fungování a DSO Tišnovsko by nemělo v této společnosti chybět jako člen. Ludmila Špačková, starostka obce Hradčany, se dotázala, co společnost udělá pro její obec v rámci cestovního ruchu a jakým způsobem. Pan Michal Burian vysvětlil, že pokud obec nabízí atrakci s potenciálem, tak v kanceláři společnosti ji poskládají do nabídky dalších akcí. Činnost společnosti bude zaměřena na zpracování tisíce nabídek a na výběr smysluplných produktů, které nabídne turistovi jako informace pro uskutečnění výletu. Snaha bude o dlouhodobé financování mimo dotace a veřejnou podporu. Ing. Pavel Vejrosta, starosta městyse Nedvědice, upozornil na existenci Destinační společnosti Koruna Vysočiny. Dle názoru pana Michala Buriana se jedná o jinou oblast, turista nezná hranice, do budoucna je možná spolupráce. Radomír Pavlíček, starosta obce Železné, upozornil i na zkušenosti s fungování v rámci meziregionální spolupráce. Jiří Dospíšil, předseda DSO Tišnovsko, se dotázal na financování. 4

5 Pan Michal Burian předpokládá jeden milion ročně, příspěvek kraje 500 tis. Kč. Příspěvek státu je v současné době nejistý a předpoklad je, že přispěje na provoz. Dále by státní peníze šly přímo na produkty. Další vývoj bude - do konce září registrace u soudu, do konce října splní destinační společnost požadovaná pravidla. Dojde ke změně sídla společnosti, výkonný výbor má být jmenován z různých oblastí a z různých subjektů. Pro certifikaci se předpokládá vytvoření strategického plánu. Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí informace prezentované panem Michalem Burianem ve věci zakládání destinační společnosti pro oblast Brna a okolí. Hlasování č. 3: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 4. Diskuse k projektu Svazková školka a centrum volného času Radomír Pavlíček, starosta obce Železné, shrnul činnost DSO Tišnovsko v projektu Svazková školka vybrány příspěvky od obcí, 52 garantovaných míst, dotace kraje na projekční práce, proběhlo výběrové řízení na projektanta, projektová dokumentace bude zpracována od Ing. Výlety. Aktuálně byla projektová dokumentace rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům a Radomír Pavlíček řeší další dokumentaci ke stavbě. Jedná se zejména o pozemek, který je ve vlastnictví soukromé osoby geometrický plán na rozdělení pozemku, dohoda o odprodání pozemku obci Železné. Na projektové práce čerpá DSO Tišnovsko dotaci z Jihomoravského kraje, termín profinancování dotace je Činnost svazkové školky řeší Radomír Pavlíček s právním týmem Svazu měst a obcí, výstupy z jednání byly správnímu výboru předávány průběžně. Dále konzultuje s Mgr. Katzovou, zakladatelkou svazkového školství v Údolí Desné a Karlovarský venkov. Aktuální informace z MŠMT v současné době není dotační titul na podporu svazkového školství vyhlášený. Starosta obce Železné zvažuje i možnost, aby realizátorem stavby byla obec Železné, která zbuduje stavbu školky a předá ji do hospodaření svazkovému školství. Radomír Pavlíček navrhl, že nadále bude obec Železné a DSO Tišnovsko společně zjišťovat možnosti financování výstavby školky. Pokud bude jednodušší stavět školku pod hlavičkou obce, tak obec Železné je připravena převzít investorství. Členové správního výboru po krátké diskusi konstatovali, že vzhledem k nejasným podmínkám financování stavby školky, není nutné svolávat valnou hromadu v září Současně s rozesláním zápisu ze správního výboru 11/2017 půjde informace ke svazkovému školství na obce v DSO Tišnovsko v průvodním u. Na závěr předložil Radomír Pavlíček, starosta obce Železné, smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou podle občanského zákoníku mezi majitelem pozemku panem Richardem Svobodou bytem Výstavní 899/12a, Brno a stavebníkem DSO Tišnovsko a požádal správní výbor o její schválení. 5

6 Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí aktuální informace o postupu projektu Svazková školka a centrum volného času a o administrování dotace z Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK 2017, dotační titul DT6 Společné integrované projekty na projekt Svazková školka a Centrum voleného času ve výši ,- Kč pro rok Hlasování č. 4: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato Správní výbor DSO Tišnovsko schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou podle občanského zákoníku mezi majitelem pozemku panem Richardem Svobodou, bytem Výstavní 899/12a, Brno a stavebníkem DSO Tišnovsko a pověřuje předsedu DSO Tišnovsko Jiřího Dospíšila jejím podpisem. Hlasování č. 5: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 5. Projekt TyJáTr FEST 2017 smlouvy, příspěvky Manažerka CSS DSO Tišnovsko Lenka Knechtová seznámila členy správního výboru s aktuálním přehledem spolufinancování v rámci projektu TyJáTr FEST 2017 a přečetla výši příspěvků od jednotlivých obcí a dalších podporovatelů akce. DSO Tišnovsko zajišťuje všechny příjmy smluvně. Výdaje účinkujícím jsou evidovány u PhDr. Miriam Jedličkové, která v rámci DPP zajišťuje realizaci projektu. Proběhla krátká diskuse ke způsobu schvalování příjmů a výdajů projektu. Členové správního výboru se dohodli, že pověří předsedu DSO Tišnovsko podpisem smluv, které se týkají příjmů projektu. Výdaje projektu budou projednány a schváleny dne za účasti PhDr. Miriam Jedličkové. Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o stavu příjmů projektu TyJáTr FEST 2017 a pověřuje předsedu DSO Tišnovsko podpisem smluv zajišťujících příjmy, které budou v souvislosti s tímto projektem předloženy k podpisu. Hlasování č. 6: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato Správní výbor DSO Tišnovsko ukládá předsedovi DSO Tišnovsko Jiřímu Dospíšilovi a PhDr. Miriam Jedličkové zpracování stavu výdajů na projekt TyJáTr FEST 2017 včetně zajištění jeho financování do Hlasování č. 7: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 6

7 6. Rozpočtové opatření č. 4 Manažerka CSS DSO Tišnovsko Lenka Knechtová přečetla v příjmech přislíbené příspěvky od jednotlivých obcí (Černvír 1 000,- Kč, Skalička 5 000,- Kč, Předklášteří 5 000,- Kč, Železné 5 000,- Kč, Šerkovice 2 000,- Kč, Dolní Loučky 3 000,- Kč, Lomnice 3 000,- Kč), dotace z JMK na Tyjátr FEST 2017 a příjem z reklamy na Tyjátr FEST 2017 (přislíbeno firmou Siemens - fa bude vystavena ) v celkové výši ,- Kč, které jsou zahrnuty i do výdajů. Příjem pod 3636 je za vyhotovení strategického plánu pro městys Lomnice ve výši ,- Kč, který bude ve výdajích určen na navýšení platby SMO ČR, dle nového dodatku ke smlouvě. Správní výbor DSO Tišnovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 8: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 7. Zpráva o činnosti CSS Manažerka CSS DSO Tišnovsko Lenka Knechtová informovala členy správního výboru o projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce SMO ČR, který probíhá v souladu se smlouvou a dodatkem ke smlouvě. Hlavním úkolem je v oblasti veřejné správy poskytování administrativní podpory obcím a dále oblast přípravy a realizace společných projektů. Uvedla, že činnost Centra společných služeb je v současném období zaměřená na oblasti: b) poradenství obcím zejména v oblasti nových úprav zákonů a postupů v oblasti školství, obecně závazných vyhlášek např. o nočním klidu, o rozpočtové odpovědnosti, kontrolu podmínek a požadavků této odpovědnosti, zadávání veřejných zakázek, zákon o poskytování informací. a) na projektový management tj. obce jej využívají v současnosti hlavně v oblasti kontrol dotací a komunikace s kontrolními orgány, poradenství k doložení různých příloh žádostí, monitoring dotací, publicita, udržitelnost, archivace dokumentů. K bylo ukončeno monitorování aktivit CSS za období Ze strany CSS DSO Tišnovsko bylo vykázání aktivit řádně splněno. Hlavní aktivitou v červenci 2017 bylo odborné poradenství pro obce - zadávání veřejných zakázek, realizace projektů, čerpání dotací, povinnosti obcí. Pokračovaly práce na projektech - TyJáTr Fest 2017, Svazková školka a centrum volného času, Městská policie, BANÁT - osvěta a komunikační kampaň v oblasti ekologické výchovy a odpadového hospodářství. Ukončen byl projekt Rekonstrukce účelové komunikace Maršov - Šmelcovna. Specialista na veřejné zakázky se zúčastnil vzdělávání v Ostravě. Dále byl nápomocen obci Níhov na projekt rekonstrukce rybníka v rámci výběrového řízení. Obec Níhov se obrátila na specialistu ještě v dalším projektu a to s rekonstrukcí požární hasičky, kde proběhla konzultace a následné poradenství. V srpnu 2017 se budou pracovníci CSS věnovat odbornému poradenství pro obce - zadávání veřejných zakázek, realizace projektů, čerpání dotací, zákonné povinnosti obcí, samosprávná činnost obcí. V realizaci máme projekty - TyJáTr Fest 2017, Svazková školka a centrum volného času, Městská policie, BANÁT - osvěta a komunikační kampaň v oblasti ekologické výchovy a odpadového 7

8 hospodářství. Specialista na veřejné zakázky osloví obce s nabídkou spolupráce v oblasti zadávání veřejných zakázek. V přípravě je Informační zpravodaj, termín předání na SMO ČR je do Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce SMO ČR a zprávu o činnost CSS. Hlasování č. 9: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 8. Různé diskuze, připomínky Předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil a manažerka CSS DSO Tišnovsko Lenka Knechtová informovali členy správního výboru o oznámení, že v souladu s 8a a 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen kontrolní řád ), zahájil kontrolní orgán Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO , sídlem Kounicova 271/13, Brno (dále jen kontrolní orgán ) veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky dotace, která byla DSO Tišnovsko poskytnuta na projekt s názvem Tišnovsko nový turistický cíl reg. číslo CZ.1.11/2.2.00/ (dále jen kontrola ). Předmětem kontroly ex- post je: 1. Ověření plnění smluvních podmínek příjemcem. 2. Ověření souladu údajů uvedených v Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu se skutečným stavem projektu. 3. Kontrola souvisejících dokladů. 4. Kontrola shody kopií účetních dokladů s jejich originály předloženými příjemcem v minimálním rozsahu vzorku 15 % dosavadních výdajů projektu. 5. Prohlídka místa realizace projektu. Výkonem kontroly byli pověřeni níže uvedení zaměstnanci kontrolního orgánu: Ing. Eva Bušinová, vedoucí kontrolní skupiny Ing. Jitka Novotná, členka kontrolní skupiny. Kontrola byla provedena dne v místě realizace projektu od 9.00 hod., v místě kanceláře CSS DSO Tišnovsko v Předklášteří a dále probíhá na pracovišti kontrolního orgánu. V rámci fyzické kontroly nebylo nalezeno značení k zastavení prohlídkových okruhů v katastru obce Předklášteří a to: č. 8 Socha svatého Jana Nepomuckého a č. 12 Hřbitovní kostelík.; v katastru městyse Doubravník nebylo nalezeno značení k zastavení prohlídkových okruhů č. 4 Oltářní obraz Nalezení svatého kříže, č. 5 Pernštejnské náhrobky, č. 6 Kamenické detaily v kostele a č. 7 Pohřební kaple hrabat Mitrovských. Požadované informace má DSO Tišnovsko zaslat nejpozději do

9 Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými finančními prostředky dotace, která DSO Tišnovsko byla poskytnuta na projekt s názvem Tišnovsko nový turistický cíl reg. číslo CZ.1.11/2.2.00/ Hlasování č. 10: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 (přítomno 9) Usnesení bylo přijato 9. Závěr Správní výbor stanovil další termín správního výboru na , v 8 hod. na CSS DSO Tišnovsko v Předklášteří a pověřuje předsedu DSO Tišnovsko Jiřího Dospíšila a PhDr. Miriam Jedličkovou přípravou informace o výdajích na akci TyJáTr FEST Jednání správního výboru ukončil předseda svazku Jiří Dospíšil v hod. Jiří Dospíšil předseda DSO Tišnovsko Zápis ověřili: Ing. Jiří Mráz člen správního výboru DSO Ladislav Tichý člen správního výboru DSO Zapsala: Lenka Knechtová 9

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 14/2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 14/2017 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 14/2017 dne 13. 9. 2017 od 15.00 hod, Vzdělávací zařízení Krajského ředitelství HZS Jihomoravského

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 18 /2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 18 /2017 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 18 /2017 dne 14. 11. 2017 od 8:00 hod, CSS DSO Tišnovsko Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 2/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 2/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 2/2016 dne 23.2.2016 od 16:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 16 /2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 16 /2017 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 16 /2017 dne 18. 10. 2017 od 08:00 hod, CSS DSO Tišnovsko Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č.2/2017

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č.2/2017 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č.2/2017 Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří Navržený program jednání: konané dne 22. 5. 2017 od 17.00 hod. 1. Zahájení technické záležitosti 2. Schválení závěrečného

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 2/2016

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 2/2016 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 2/2016 konané dne 28. 6. 2016 od 17.00 hod. Místo konání: Obecní úřad, Předklášteří, 2. patro, sál Navržený program jednání: 1. Zahájení technické záležitosti 2.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 6/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 6/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 6/2016 dne 26.7.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 1/2017

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 1/2017 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 1/2017 Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří Navržený program jednání: konané dne 22. 03. 2017 od 16.00 hod. 1. Zahájení technické záležitosti 3. Inventarizační

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 2/2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 2/2018 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 2/2018 Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří konané dne 23. 5. 2018 od 16:30 hod. Navržený program jednání: 1. Zahájení technické záležitosti 2. Schválení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 15 /2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 15 /2017 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 15 /2017 dne 3. 10. 2017 od 08:00 hod, CSS DSO Tišnovsko Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 5/2016

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 5/2016 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 5/2016 Místo konání: MěKS, Tišnov, velký sál Navržený program jednání: konané dne 15.12.2016 od 16.00 hod. 1. Zahájení technické záležitosti 2. Volba ustavující volební

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kvalifikované valné hromady Školské právnické osoby č. 1 /2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kvalifikované valné hromady Školské právnické osoby č. 1 /2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kvalifikované valné hromady Školské právnické osoby č. 1 /2018 konané dne 5. 9. 2018 od 16.00 hod na OÚ Železné Zahájení: Jednání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 17 /2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 17 /2017 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO č. 17 /2017 dne 30. 10. 2017 od 13:00 hod, CSS DSO Tišnovsko Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 1 /2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 1 /2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 1 /2018 konané dne 15. 1. 2018 od 8.00 hod v CSS DSO Tišnovsko Zahájení: Jednání Rady DSO Tišnovsko zahájil předseda

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS Z ÚVODNÍHO SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ DSO TIŠNOVSKO ze dne 24.8.2016 Místo: Obecní

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

ZÁPIS ZE 7. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ TIŠNOVSKO ze dne

ZÁPIS ZE 7. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ TIŠNOVSKO ze dne Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS ZE 7. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ TIŠNOVSKO ze dne 12.6.2019 Místo: CSS DSO Tišnovsko,

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS Z 6. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ DSO TIŠNOVSKO ze dne 12. 12. 2018 Místo: salonek

Více

Z Á Z N A M. z jednání Rady regionu. konané dne od 9 hod v kanceláři SORP v Písku, Velké nám. 1

Z Á Z N A M. z jednání Rady regionu. konané dne od 9 hod v kanceláři SORP v Písku, Velké nám. 1 Z Á Z N A M z jednání Rady regionu Přítomni: Omluveni: konané dne 2. 9. 2015 od 9 hod v kanceláři SORP v Písku, Velké nám. 1 Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta, Hana

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 1/2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 1/2018 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DSO TIŠNOVSKO č. 1/2018 Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří Navržený program jednání: konané dne 20. 2. 2018 od 16:30 hod. 1. Zahájení technické záležitosti 2. Schválení

Více

Zápis č. 11. ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne

Zápis č. 11. ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne Zápis č. 11 ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne 9. 4. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Hosté: viz prezenční listina viz prezenční listina viz prezenční listina

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 5/2018 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATOVÁCLAVSKO, z. s. konané dne 28. března 2018 v kulturním sále ZŠ Tuchlovice od 17,00 hod. Zahájení zasedání Valné hromady Místní akční skupiny

Více

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování.

Předsedající předložil návrh programu jednání. Vyzval přítomné, zda chtějí program doplnit. Nebylo tomu tak a přistoupilo se k hlasování. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 13.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6 Luděk Smolík,

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 2 /2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 2 /2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 2 /2018 konané dne 14. 2. 2018 od 8.00 hod v CSS DSO Tišnovsko Zahájení: Jednání Rady DSO Tišnovsko zahájil předseda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 12. března 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 12. března 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 12. března 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martin Křivonožka,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO ŠLAPANICKO č. 5

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO ŠLAPANICKO č. 5 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO ŠLAPANICKO č. 5 konané dne 13. 9. 2016 od 10:00 hod. Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno Navrženy program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY A 6. SETKÁNÍ STAROSTŮ ze dne 11. 12. 2018 Místo: Nepomuk

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 21. 08. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 17.12.2018 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 2/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 2/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 2/2016, které se konalo 21.3.2016 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.: IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.: IČ: , Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, konaného dne 29.10.2018 v místnosti RC bývalé základní školy, Bukovany č. p. 57, od 18:00 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Datum konání: 14. září 2016 Čas zahájení: 16:00 hodin

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni:

Z Á P I S z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni: O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2018 Přítomni: Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice Den konání: 21.6.2019 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 19:30 hodin 21:00 hodin Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 4. 2018 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne 7. 6. 2016 Přítomni zastupitelé obce: Ing. arch. Čeněk Feix, Stanislav Koranda, Ing. Vojtěch Poláček, Ing. Vladimíra Sýkorová, Mgr. Ludmila

Více

Zápis z 10. členské schůze

Zápis z 10. členské schůze Zápis z 10. členské schůze Spolku nazvaného: Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s. IČ: 22719849, se sídlem: Pařížská 2249, Kročehlavy, 272 01 Kladno, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Zápis ze zasedání valné hromady č. 27

Zápis ze zasedání valné hromady č. 27 Zápis ze zasedání valné hromady č. 27 Datum a místo konání: 14.3.2012 budova MD ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha Přítomni : viz. Prezenční listina Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Konstatování

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 29. listopadu 2017 Přítomni: Motyčka Jan, Pavlíček Radomír, Synek Jaromír, Mgr. Marek Ševčíková Kamila, Veselá Simona, Malíková

Více

Místní akční skupina Zálabí, z. s. nám. Komenského 235, Týnec nad Labem

Místní akční skupina Zálabí, z. s. nám. Komenského 235, Týnec nad Labem Místní akční skupina Zálabí, z. s. nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem Zápis č.: 1/2018 z 1. zasedání Rady MAS konaného dne 15. února 2018 od 14 hodin, Hotel Racek, Masarykovo náměstí 499, 281

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice konaného dne 26.11.2018 Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová Ph.D., Omluvena: MVDr. Ivana Koláčková

Více

Zápis č.2/2017 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.2/2017 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.2/2017 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 14. června 2017 Čas zahájení: 15:00 hodin Místo: obec Hvožďany, budova obecního úřadu Přítomni: Omluveni: členů

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zpráva o činnosti výboru kontrolního (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Zpráva o činnosti výboru kontrolního (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 23. zasedání konané dne 17. prosince 2015 Materiál k bodu č. 5 programu: Zpráva o činnosti výboru kontrolního (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení:

Více

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. srpna 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne v kulturním domě

Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne v kulturním domě Zápis z veřejné schůze Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne 19.9.2018 v kulturním domě Přítomni: Ing. Radka Formánková, Lumír Konečný, Mgr. Lenka Žikešová, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Petr Fila,

Více

Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin.

Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin. Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 8. 2. 2016 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: Hosté: Občanů: 1 Program : 1. Zahájení 2. Smlouvy E.On věcná břemena 3. Rozpočet

Více

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 30. 03. 2017 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis č.4/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.4/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.4/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 14. září 2016 Čas zahájení: 16:00 hodin Místo: zasedací místnost Dobrovolného svazku obcí, Tyršova 106, 261 01

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne Obec Anenská Studánka Zastupitelstvo obce Anenská Studánka čj. OUAS 503/2019 Spis: OUASs 443/2019 Sp. zn.: 101.2.1. Sk. zn.: A Sk.lh.: 10 Počet listů dokumentu: 3 Počet příloh/ listů: 9/20 Zápis č. 4/2019

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC

OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostelec č. 50/2018 konaného dne 20. prosince 2018 v 17.00 hod. v kanceláři starostky obce Přítomni: Mgr. Jan Strejček,

Více

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Přítomni: Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která

Více

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF Zápis č. 1/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 29. března 2017 od 17:30 hodin v kanceláři OF Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :

Více

Zápis č. XXXIII. z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. července Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp.

Zápis č. XXXIII. z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. července Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XXXIII. z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. července 2018 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Hodina zahájení: 18:00 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konaného dne , od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konaného dne , od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konaného dne 2. 11. 2018, od 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Penzion Na Červeném Potoce, Červený Potok 25.11.2011, od 12. hodin Ing. Oldřich Žďárský,

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS Z 5. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ DSO TIŠNOVSKO ze dne 23. 5. 2018 Místo: Obecní

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zasedání Zastupitelstva obce Žilina bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním místostarostou

Více

Zápis z Valné hromady a Revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko konané dne v Dačicích

Zápis z Valné hromady a Revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko konané dne v Dačicích Zápis z Valné hromady a Revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko konané dne 4. 12. 2017 v Dačicích Přítomni: 16 členských obcí dle prezenční listiny Omluvené obce: Budeč, Červený Hrádek,

Více