Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)"

Transkript

1 150617_51_03_01_01 Příloha - znění zápisu se všemi zaznamenanými připomínkami (včetně požadovaného formátování) člena FV Ing. Pohana změny proti schválenému zápisu jsou vyznačeny šedým podbarvením: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun Datum jednání: Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) Přítomni: Ing. Josef Fuchs, MBA (předseda), Ing. Jiří Hejl, Jaroslav Mareš, Ing. Josef Pohan, Ing. Tomáš Resler, RNDr. Lada Sitová (tajemnice výboru) Omluveni: RNDr. Lukáš Boháč, Ing. Aleš Brokeš, Ing. Milan Minář, JUDr. Milan Slezák Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Účetní závěrka roku Závěrečný účet města 4. Různé 5. Ukončení jednání 1. Zahájení jednání Jednání bylo zahájeno v Předseda přivítal přítomné. Informoval, že omluveni jsou p. Brokeš, p. Minář, p. Boháč a p. Slezák. Ověřovateli byli určeni p. Resler a p. Hejl. 2. Různé P. Pohan ve svém u zaslaném členům výboru dne 25. května navrhl zařadit bod jednání, ve kterém by mu p. předseda odpověděl na dosud zaslané otázky. K tomu se hned v úvodu rozběhla diskuse, která způsobila předřazení bodu Různé na začátek jednání. P. Pohan se ptal, proč zastupitelé a vedení města nereagují na jeho y. P. předseda navrhl, aby své dotazy sepsal znovu jednoduše a přehledně tak, aby to nebylo rozloženo do 13 mailů a nebyly tam nadbytečné invektivy. P. Pohan oponoval, že mu není jasné jaké invektivy má předseda FV na mysli. Pokud jsou to přetrvávající a opakované připomínky k mizerné práci některých úředníků městského úřadu, které se projevují i ve finančních ztrátách, tak nechť to invektivy jsou

2 P. Pohan dále oponoval, že doplňující poznámky a vysvětlení jsou z jeho pohledu nutné pro porozumění daným dotazům. P. Pohan také ve svém u kritizoval to, že podklady k jednání jsou zasílány pozdě a jsou podle jeho názoru neúplné. Typickým příkladem je trojlist s popisem položek VZZ a R, které měly být komentovány v Příloze k účetním výkazům. Tento materiál nemá očíslované listy, nemá název, k čemu se vyjadřuje, nemá datum vyhotovení, nemá identifikaci zhotovitele a ani identifikaci osoby, která jej schválila. Dále je to tabulka s názvem soudní spory. Tato opět nemá datum vyhotovení, nemá identifikaci zhotovitele a ani schvalovatele. P. Pohan dále připomněl předsedovi FV, že jej několikrát a opakovaně upozorňoval, že přebírá od úředníků materiály, které nemají pro jednání FV žádnou vypovídací hodnotu a nemohou vůbec sloužit pro kvalifikované vyjádření názoru pro ZM dle zákona o obcích (viz 119, odst. 2 zákona č.128/2000 Sb.) Ke kritice pozdního dodání podkladů se připojili i další členové výboru, protože např. Zpráva o kontrolní činnosti od tajemníka přišla až v tomto týdnu. P. Resler podotkl, že on by při svém vytížení potřeboval takto rozsáhlé podklady dva víkendy předem, aby si je stihnul prostudovat. Předseda informoval, že bude jednat se starostou a tajemníkem a připomínky přednese. P. Hejl doporučil sepsat stížnost, ve které by bylo jasně vymezeno, co nebylo včas dodáno. P. Pohan upozornil, že o podklady má žádat předseda jako člen zastupitelstva. P. Pohan dále konstatoval, že v zápise ze ZM k jeho kritice finančního hospodaření a řízení TS a MBP z července 2014!!!, strana 39 citace: Pan Maixner sdělil přítomným, že dalším úkolem finančního výboru byla analýza hospodaření Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o., kde pan Pohan došel k velmi zajímavým závěrům a mělo by to být impulsem k dalším obdobným analýzám a především možnosti využití finančního výboru. Paní Krčová oznámila, že je seznámena s vyjádřením pana Pohana, ale také i s oponenturou pana Ing. Zdeňka Nejezchleba, která mnohé závěry pana Pohana vyvrací. Tato oponentura nebyla ještě předložena finančnímu výboru. Konec citace. Ani po dotazu na ZM, předsedu KV a předsedu FV nikdo z nich vůbec neudělal nic, aby se zeptal paní Krčové, kde ta oponentura vlastně je? Výsledkem je další naprosto katastrofální vývoj finančního hospodaření TS za rok O mnoho horší než za původně kritizované období roku Vše budu podrobně popisovat v budoucnu mimo zápis. Zatím jen tuto krátkou informaci, a sice že vytvořená přidaná hodnota TS byla o 5 mil. Kč nižší než vyplacené mzdy, které rostly i přes pokles výkonů!!! Na účtech společností MBP a TS se dlouhodobě válí a zahnívá skoro 30 mil. Kč a město platí ZBYTEČNĚ úroky z úvěrů

3 P. Pohan se pozastavil nad tím, že MBP vykázal zisk a zaplatil z něj daň. Proč tyto peníze zbytečně odešly z města? P. Mareš, bývalý ředitel a jednatel MBP, vysvětlil, že tato městem zřízená s.r.o. dostává poplatky za správu majetku jak od města, tak od sdružení vlastníků jednotek, město tedy zaplacením zmíněné daně o žádné prostředky nepřišlo. P. předseda informoval, že na minulém jednání přijal FV doporučující usnesení o předkládání účetní závěrky k projednání FV tak, aby bylo možno tuto závěrku připomínkovat před odesláním, ale při dalších jednáních se ukázalo, že to z časových důvodů není možné stihnout. P. Pohan oponoval, že ve firmách to možné je, přičemž město i firmy se řídí stejným zákonem. Podle jeho názoru se neliší ani prováděcí vyhláška. P. Pohan je dále toho názoru, když o datu vyhotovení ÚZ budou rozhodovat úředníci městského úřadu, tak není možné očekávat změnu k lepšímu. Pak se pan starosta bude muset dále smiřovat s tím, že podepíše účetní závěrku v polovině února následujícího roku, která bude opět v rozporu se zákonem o účetnictví. P. Pohan opětovně konstatoval, že rozpočet města na rok 2015 není vybilancovaný. Pokud totiž v kapitole investic jsou označeny položky, které budou hrazeny z fondu obnovy v nižší než jeho aktuální výši, která je cca 28 mil., musí se jinde v rozpočtu objevit zbylá část tohoto vytvořeného fondu. Dále pak připomněl, že rozpočet města na rok 2015, který byl projednáván na FV byl zcela jiný než byl projednáván následně na ZM a předseda FV o tom na jeho jednání vůbec neinformoval. P. předseda konstatoval, že doporučil, aby zastupitelstvo upravilo plán obnovy tak, aby odpovídal skutečně plánovaným investicím, ale dosud to nebylo provedeno. 3. Účetní závěrka roku 2014 P. předseda zrekapituloval předložené materiály. P. Pohan konstatoval, jak již dříve uvedl, že předložené materiály nejsou autorizované, a tedy jsou nezpůsobilé vůbec k projednávání ve FV. P. Pohan konstatoval, že účetní závěrka města není úplná, jak požaduje zákon o účetnictví. Byly vypracovány dodatky, ale ty nejsou její součástí. Vysvětlení oprav v účetní závěrce bez čísel a účtů je podle jeho názoru vadné. Nesdílí názor autorů účetní závěrky, kteří v příloze komentují položky až od určité hladiny významnosti, má jiný názor na to, co by tam mělo být popsáno. Příkladem jsou třeba ve VZZ tyto položky: řádek č. 32 Tvorba a zúčtování rezerv ve výši ,00 Kč, řádek č. 33 Tvorba opravných položek ve výši ,08 Kč, řádek č. 34 Náklady z vyřazených pohledávek výši ,71 Kč, - 3 -

4 Ostatní neúplnosti byly vyjmenovány v minulém zápisu. Předpokládám jinou hladinu významnosti než anonymní zpracovatel, viz výše. Z celého zpracování ÚZ 2014 čiší snaha zamezit informování veřejnosti o mizerném hospodaření s majetkem odpovědných osob města. Zcela zřejmě v tomto případě vznikla škoda a nemalého rozsahu!!! Předseda podotkl, že cílem FV nemají být zbytečně nadsazené požadavky. Viděl např. ÚZ jedné městské části, která byla mnohem méně propracovaná než v Lanškrouně. To ale samozřejmě není důkaz, že bychom nemohli chtít něco popsat podrobněji. P. Pohan sdělil, že podle jeho názoru musí být informace v ÚZ takové, aby byli všichni její UŽIVATELÉ podrobně a úplně seznámeni se všemi významnými položkami a rozdíly mezi běžným a minulým účetním obdobím, protože oni ty další doplňující informace, které si vyžádal a dostal FV, nemají. Další nedostatky ÚZ roku 2014: 1) Nebyly předloženy ÚZ finančních investic města firem EKOLA a VaK Jablonné. 2) Nebyly předloženy úplné závěry z finančních kontrol: a) Roční zpráva o kontrolní činnosti je datována , i když se má předložit do na Krajský úřad (viz bod 11.5 Kontrolního řádu (dále jen KŘ). b) Hodnocení vnitřního kontrolního systému je na necelé straně roční zprávy a je velmi obecné a tedy nevyhovující. c) Nebyl předložen roční plán interního auditu na rok 2014, který má být vyhotoven do ) Nebyly předloženy úpravy ÚZ roku 2013 provedené do roku 2014??? v tomto případě by měly být upraveny i údaje minulého období ve VZZ a R roku 2014!!! Tyto nebyly předloženy, i když na tuto skutečnost byl předseda FV před jednáním upozorněn. 4) V ÚZ roku 2014 nebyla podle interních předpisů města zaúčtována tvorba Fondu obnovy v aktivech rozvahy! 5) V této souvislosti je vadné i přezkoumání KÚ na straně 3 bod B 1. 6) Identifikace soudních sporů a jejich vztah do účetní evidence je vadné. Hlasováno o usnesení: 04/2015: FV navrhuje doplnit komentáře v příloze účetní závěrky roku 2014 o informace, které mu byly poskytnuty na základě požadavku z minulého jednání, a to do verze ÚZ určené pro jednání ZM. Dále doporučuje respektovat tyto připomínky i při zpracování ÚZ v dalších letech

5 Pro: Josef Fuchs, Jiří Hejl, Jaroslav Mareš, Josef Pohan, Tomáš Resler Proti, zdržel se: - Absence: Lukáš Boháč, Aleš Brokeš, Milan Minář, Milan Slezák P. Hejl podal informace, jak probíhá jednání ve škodní komisi, aktuálně o jednání o škodě 385 tis. odstupné Gurman. P. Pohan doporučil, aby se pro závěrku přeceňovaly účasti města ve společnostech, v nichž má město podstatný vliv, a ÚZ tak dávala lepší obraz majetku města. P. Hejl upozornil, že z předložené tabulky soudních sporů nevyplývá u těch ukončených jejich výsledek. P. Pohan se vrátil k otázce analytického vyjádření fondu obnovy. Měl by být vidět v účetnictví na obou stranách, ale ho v předložených podkladech ho vidí jen na straně jedné. Pan předseda FV byl na tuto skutečnost upozorněn přípisem dne a dosud se nijak nevyjádřil. Dále se vyjádřil ke Zprávě o kontrolní činnosti část A je z jeho pohledu velmi krátká, nedostatečná. Do 15. března měl být zpracován roční plán interního auditu - požaduje předložení tohoto plánu na rok 2014 a Závěrečný účet roku 2014 Citace 17 zákona č.250/2000 Sb. Závěrečný účet (1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. (2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. P. Pohan zhodnotil předložený text závěrečného účtu roku Od loňského se podle jeho názoru příliš neliší. Upozornil na to, že v úvodu textu chybí krátké zdůvodnění, proč byly příjmy vyšší jen o 10 mil. Kč a výdaje nižší jen o 37 mil. Kč a celkový rozpočet byl plánován deficitní o 47 mil. Kč a ve skutečnosti je deficit jen 5 mil. Kč. To se přechází na straně naprosto bez komentáře, i když to je naprosto významný rozdíl. Je pravda, že na dalších stránkách se tyto informace možná najdou, ale to vyžaduje podrobnější čtení. Zcela ale chybí informace o stavu úvěru v průběhu roku

6 Podle jeho názoru by se v kapitole o majetkových účastech na straně 29 měly objevit i městské s.r.o., i když se o nich pojednává i v závěru textu. Není zde vůbec vyhodnocení hospodaření ve finančních účastech EKOLA a VaK. V tabulce majetkové ukazatele města jsou popisována pasiva, která zcela zjevně nejsou majetkem! U příspěvkových organizací na stranách 30, 31, 32, 33 a 34 není vůbec žádné zhodnocení finančního hospodaření. Celkově je podle jeho názoru závěrečný účet neúplný a není udělán tak, jak říká zákon. Na straně 42 je zhodnocení finančního hospodaření MBP a TS prezentováno pouze informací o dosaženém výsledku hospodaření. Přičemž toto hospodaření se významně pořád zhoršuje! To je zcela neúplné. P. Pohan upozornil, že účetní závěrky TS a MBP, které byly zaslány členům FV, nejsou podepsané - není tedy jasné, že jsou platné. Přesto se k hospodaření TS a MBP na základě těchto předložených účetních závěrek vyjádřil. Pozastavil se nad tím, že na účtech těchto s.r.o. leží peníze, které by podle jeho názoru mohlo město využít. Hospodaření TS je velmi špatné, nevydělali si ani na platy. Připomínky měl p. Pohan také k inventarizaci inventarizační komise by se podle něj měly zabývat zejména pohledávkami, hlídat, jestli ta položka má cenu, jaká je tam uvedena. Chybí závěry, návrhy na opatření, to už neřeší zákon o inventarizacích. Navíc si povšiml, že u komisí č. 2 a 3 není napsáno, kdy jejich inventarizace probíhala, a že chybí návrh na vypořádání některých rozdílů. Není zde znám písemný závěr zodpovědných osob za majetek města (rada nebo ZM). Vadné položky inventarizace na základě jen malých předaných vzorků: 1) Kde jsou závěry inventarizace k položkám, viz výše: Tvorba a zúčtování rezerv ve výši ,00 Kč, Tvorba opravných položek ve výši ,08 Kč, Náklady z vyřazených pohledávek výši ,71 Kč, 2) Jako kuriozitu inventur lze označit předložený inventurní soupis účtu č. 384-Výnosy příštích období. Zde se inventarizuje nájemné z hrobových míst do 2008, 2009, 2010 atd., místo aby tam byly položky výnosy příštích období roku 2015, atd. Dále komise diskutovala o otázce budoucích investic města, zejména do polikliniky a Společenského domu. Členové konstatovali, že částečné řešení pomocí úvěru by bylo schůdné, protože úvěry jsou dnes opravdu levné, ale bylo by vhodné zafixovat úrokovou sazbu na co nejdelší dobu - nejméně na 10 let. Je zde také možnost hledat a využít dotační tituly, ovšem je nutno počítat s tím, že mají jisté podmínky, které pak po řadu let generují další provozní náklady. Bylo hlasováno o následujících doporučujících usneseních pro jednání ZM: FV doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok

7 Pro: Josef Fuchs, Jaroslav Mareš, Tomáš Resler Proti: Josef Pohan Zdržel se: Jiří Hejl Absence: Lukáš Boháč, Aleš Brokeš, Milan Minář, Milan Slezák Výhrada: ÚZ roku 2014 je neúplná a tedy nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Věrný obraz nesplňuje fond obnovy není analyticky vedený na druhé straně. FV doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet ML za rok Pro: Jaroslav Mareš Proti: Josef Pohan Zdržel se: Josef Fuchs, Jiří Hejl, Tomáš Resler Absence: Lukáš Boháč, Aleš Brokeš, Milan Minář, Milan Slezák Výhrady: ZÚ JE NEÚPLNÝ. Chybí stav úvěru, u příspěvkových organizací není porovnání plánu a dosaženého stavu, chybí zhodnocení finančního hospodaření 100% vlastněných s.r.o. (TS a MBP). Usnesení nebyla přijata, při dané účasti by totiž k přijetí musela panovat 100% shoda. 5. Závěr jednání Předseda ukončil jednání v 20 hodin. Příští jednání dosud není naplánováno. Schválené usnesení: 04/2015: FV navrhuje doplnit komentáře v příloze účetní závěrky roku 2014 o informace, které mu byly poskytnuty na základě požadavku z minulého jednání, a to do verze ÚZ určené pro jednání ZM. Dále doporučuje respektovat tyto připomínky i při zpracování ÚZ v dalších letech. Schválil: Zapsala: Ing. Josef Fuchs, MBA RNDr. Lada Sitová Ověřovatelé: Ing. Jiří Hejl Ing. Tomáš Resler - 7 -

8 Příloha č. 1 - Prezenční listina - 8 -

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5507/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 16. února 2015

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Financování obcí zprávy 3/2006

Financování obcí zprávy 3/2006 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II 4 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více