Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun"

Transkript

1 nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: V Lanškrouně dne 17. září 2014 Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun Datum jednání: Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun Přítomni: doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. (předseda FV), Ing. Josef Pohan, Ing. Aleš Brokeš, Ing. Blanka Švobová, Mgr. Radim Vetchý, Mgr. Radka Krejčová (tajemnice FV) Omluveni: Ing. Stanislav Kačer, Richard Nosek Nepřítomni: Ing. Tomáš Resler, Ing. Antonín Smejkal Hosté: - Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Body plynoucí z minulých jednání finančního výboru 3. Analýza rozpočtů Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. a Technických služeb Lanškroun, s. r. o. 4. Různé 5. Závěr jednání Zahájení jednání Jednání bylo zahájeno v 15:15 hod. Předseda finančního výboru přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky. Ověřovatelem byla ustanovena paní Švobová a pan Brokeš

2 Body plynoucí z minulých jednání finančního výboru Pan předseda se vyjádřil k procesu schvalování Účetní závěrky města Lanškroun za rok Po nastudování kritiky od pana Pohana v případě schválení účetní závěrky a závěrečného účtu, postřehů od paní Krčové a pana Nejezchleba (auditor se zaměřením na obce a příspěvkové organizace), dospěl k názoru, že se ztotožňuje s názorem pana Pohana, neboť zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví je nadřazen vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Byť by měly být tyto dva právní dokumenty v souladu, tak tomu není. Vyhláška nemá podporu v zákoně, avšak Ministerstvo financí České republiky tuto situaci i přes počet negativních připomínek akceptuje. Pan Pohan doplnil pana předsedu o informaci při procesu schvalování účetních závěrek v oblasti podnikatelské sféry, kde subjekty předkládají vypracovanou účetní závěrku bez možnosti oprav, které tak zabraňují zkreslování údajů v hospodářské a obchodní evidenci. Poukázal na komunikaci s vedoucí finančního odboru paní Krčovou a starostkou paní Švarcovou, kde upozorňoval na spory s firmou Gurman, které mají být obsaženy v účetní závěrce. Do konce března měly dostatek času tuto informaci do závěrky zahrnout. Paní Přibylová (externí auditor) na jednání zastupitelstva sama podotkla, že účetní závěrka k nepodává věrný a poctivý obraz. Přesto několik zastupitelů zvedlo ruku a závěrku schválilo. Pan předseda se dále přesunul k problematice Společenského domu. Sdělil, že prezentace výsledků statistického šetření na téma budoucnost kulturního domu mají být předloženy dne Mezi členy finančního výboru proběhla diskuze k anketě. Zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne byl zpracován s připomínkami paní Sitové a pana Vetchého. V zápise mimo jiné zazněl návrh řešení podnětu k šetření pana Krajčiho na prošetření oprávněnosti úhrady daňového dokladu společnosti, která prováděla údajný průzkum veřejného mínění na budoucnost Společenského domu. Jednání zastupitelstva je naplánované v termínu , kde by se k této kauze měli vyjádřit. Pan předseda poukázal na zajímavě zpracovanou tabulku srovnání hospodaření obcí v Pardubickém kraji a soukromých firem v regionu Lanškroun od pana Pohana. Pan předseda se dotázal, co náleží do podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům a vysvětlení výše příjmu Vysokého Mýta. Pan Pohan odpověděl. Také dodal, že tabulka byla zpracována již v roce 2012, následně předložena zastupitelům. Pan Vetchý dodal, že tabulek od pana Pohana bylo zpracováno několik, ale na zastupitelstvu města nebyly brány v potaz. Analýza hospodaření Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. a Technických služeb Lanškroun, s. r. o

3 Tajemnice finančního výboru seznámila členy s ovou komunikací pana Skalického, od kterého žádala vyjádření ohledně předání informací, o které ho požádal pan Pohan. Pan Skalický odpověděl, že podklady, které si pan Pohan vyžádal, odeslal již před časem a předpokládá, že to bylo vše, co požadoval. Pan Pohan tuto skutečnost vyvrátil s tím, že pana Skalického oslovil a dožadoval se poskytnutí těchto informací: 1. Výkaz zisku a ztrát za společnost po jednotlivých střediscích (položkově po druhových nákladech s rozdělením tržeb podle odběratelů) za rok 2011, 2012 a Taktéž rozvahu za tyto roky. 2. Odpracované hodiny po jednotlivých střediscích za roky 2011, 2012 a Odvedené výkony v hmotných jednotkách po jednotlivých střediscích v letech 2011, 2012 a Účtovou osnovu let 2011, 2012 a Finanční plán roku 2011, 2012 a 2013 s příslušným rozborem ve vztahu k dosažené skutečnosti těchto let. V rozsahu, který je zasílám radě města. Pan Skalický reagoval na zprávu pana Pohana tak, že příslušné materiály zaslal radě města. Rada města tyto informace dále neposkytla. Pan Pohan podotknul, že na základě uloženého úkolu finančním výborem ohledně analýzy hospodaření těchto dvou společností vypracoval pouze materiál s názvem Plnění povinností při správě cizího majetku (péče řádného hospodáře) v pojetí volených zástupců Města Lanškroun při řízení společností Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (dále jen MěBP) a Technické služby Lanškroun, s. r. o. (dále jen TS) v letech 2010 až 2013., který tvoří přílohu č. 3 zápisu finančního výboru č. 5 ze dne Pan Pohan seznámil členy finančního výboru se svým dokumentem. Dále proběhla diskuze o změně financování Technických služeb. Pan Vetchý sdělil, že dochází k navyšování objemu prací, a tím také o navýšení výdajů rozpočtovými opatřeními. Pan Pohan popsal systém práce rozdělený na sektory s činnostmi kontrolované jednotlivými odbory města. Není však znám počet vykonané práce ani cena. Chybí zde benchmarking. Pan Pohan by v tomto případě rád dostal odpověď na otázku ku příkladu kolik stojí vyvezení jedné popelnice. Pan Brokeš sdělil, že financování TS, především tedy analýza výdajů městem Lanškroun na jejich služby byla jedna z prvních věcí, kterou finanční výbor řešil. Dle jeho názoru nedošlo k posunu. Pan Pohan poukázal v případě zisku na zbytečnou úhradu daně do státního rozpočtu. Pan Pohan se v této souvislosti vrátil k sestavování rozpočtu, které je dle jeho slov chybné. Na běžném účtu se hromadí finanční prostředky, avšak stále není splacen úvěr bance. Jako podnikatel by si tuto situaci nemohl dovolit mít finance a neplatit dluhy. Dle jeho názoru se dá exaktně spočítat vzniklá škoda. Nové zastupitelstvo bude mít možná snahu tuto statistiku realizovat a budou si pokládat dotazy, proč se to dělo. Nový občanský zákoník je dost striktní a veřejné funkce budou více pod tlakem než dříve

4 Pan Vetchý měl společně s panem Pohanem zpracovat analýzu rozpočtů TS a MěBP. Tento rozbor neuskutečnil, avšak se plně ztotožňuje s názorem pana Pohana. Různé V dokumentu plnění povinností při správě cizího majetku se pan Pohan navrhl zabývat otázkou, kterou zde položil: 1. Jak finanční výbor plní úkoly dané Jednacím řádem Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun uvedené v kapitole 2 Základní úkoly finančního výboru? Jednací řád v kapitole 2 - Základní úkoly finančního výboru poukazuje na provádění činností vyplývající ze zákona o obcích, a to především prováděním kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města Lanškroun, a dále projednávání dílčích návrhů rozpočtů předkládané předkladateli (ředitelé PO, s. r. o.). V této souvislosti se pan Pohan obrací na kontrolní výbor s žádostí o provedení kontroly plnění úkolů finančního výboru se zaměřením na výše uvedené body. Dále žádá kontrolní výbor o provedení kontroly plnění povinností vyplývajících z Kontrolního řádu města Lanškroun se zaměřením na článek 10 (body 10.1, 10.2, 10.5 a 10.6), dále pak se zaměřením na článek 11 (body 11.1, 11.3, 11.4 a 11.5). Pan Pohan přečetl výčet pravomocí finančního a kontrolního výboru na základě Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 10 vydaných Ministerstvem vnitra České republiky, Odborem dozoru a kontroly veřejné správy. Pan Brokeš sdělil, že souhlasí s panem Pohanem, především v oblasti iniciativní pravomoci kontrolního výboru zkontrolovat v podstatě cokoliv. Pan předseda dal hlasovat o navrženém usnesení: 13/2014 Finanční výbor Zastupitelstva města Lanškroun žádá Kontrolní výbor Zastupitelstva města Lanškroun, aby dle svého Jednacího řádu ze dne , článku 4.1, písm. a) a b), provedl kontrolu plnění úkolů finančního výboru se zaměřením na provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města Lanškroun a projednávání dílčích návrhů rozpočtu předkládané s předkladateli (ředitelé PO, s. r. o.). Dále finanční výbor žádá kontrolní výbor o provedení kontroly plnění povinností vyplývajících z Kontrolního řádu města Lanškroun se zaměřením na článek 10 (body 10.1, 10.2, 10.5 a 10.6), dále pak se zaměřením na článek 11 (body 11.1., 11.3, 11.4 a 11.5). Termín realizace: rok 2014/2015 Odpovídá: předseda kontrolního výboru Pro: doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., Ing. Josef Pohan, Ing. Aleš Brokeš, Ing. Blanka Švobová, Mgr. Radim Vetchý Proti: - Zdržel se:

5 Absence: Richard Nosek, Ing. Stanislav Kačer, Ing. Tomáš Resler, Ing. Antonín Smejkal Usnesení bylo přijato. Pan předseda shrnul své působení ve funkci předsedy finančního výboru. Dále poděkoval všem členům za odvedenou práci, především v přípravě a aktivitě při jednáních. Souhrn přijatých usnesení: 13/2014 Finanční výbor Zastupitelstva města Lanškroun žádá Kontrolní výbor Zastupitelstva města Lanškroun, aby dle svého Jednacího řádu ze dne , článku 4.1, písm. a) a b), provedl kontrolu plnění úkolů finančního výboru se zaměřením na provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města Lanškroun a projednávání dílčích návrhů rozpočtu předkládané s předkladateli (ředitelé PO, s. r. o.). Dále finanční výbor žádá kontrolní výbor o provedení kontroly plnění povinností vyplývajících z Kontrolního řádu města Lanškroun se zaměřením na článek 10 (body 10.1, 10.2, 10.5 a 10.6), dále pak se zaměřením na článek 11 (body 11.1., 11.3, 11.4 a 11.5). Termín realizace: rok 2014/2015 Odpovídá: předseda kontrolního výboru Ukončení jednání Jednání bylo ukončeno v 16:40 hod. Schválil: Zapsala: doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. Mgr. Radka Krejčová Ověřovatelé: Ing. Aleš Brokeš Ing. Blanka Švobová Příloha č. 1 prezenční listina - 5 -

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) 150617_51_03_01_01 Příloha - znění zápisu se všemi zaznamenanými připomínkami (včetně požadovaného formátování) člena FV Ing. Pohana změny proti schválenému zápisu jsou vyznačeny šedým podbarvením: Zápis

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5507/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 16. února 2015

Více

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2012, konaného dne 17. září 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013

Zápis. 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11.06.2013 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více