MÌØENÍ A HYGIENICKÉ HODNOCENÍ NÍZKOFREKVENÈNÍCH MAGNETICKÝCH POLÍ V PRACOVNÍM PROSTØEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌØENÍ A HYGIENICKÉ HODNOCENÍ NÍZKOFREKVENÈNÍCH MAGNETICKÝCH POLÍ V PRACOVNÍM PROSTØEDÍ"

Transkript

1 MÌØENÍ A HYGIENICKÉ HODNOCENÍ NÍZKOFREKVENÈNÍCH MAGNETICKÝCH POLÍ V PRACOVNÍM PROSTØEDÍ MEASUREMENT AND HYGIENIC EVALUATION OF LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS IN THE WORKING ENVIRONMENT LUDÌK PEKÁREK, PAVEL ŠÍSTEK, LUKÁŠ JELÍNEK Státní zdravotní ústav, Praha SOUHRN Systematický prùzkum expozice zamìstnancù nízkofrekvenènímu magnetickému poli provádìný v letech 2001 až 2005 ukázal, že v øadì provozù se v pøístupných místech pøekraèuje referenèní hodnota pro magnetickou indukci stanovená v naøízení vlády è. 480/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed neionizujícím záøením. Nejvyšší pøípustná hodnota pro hustotu elektrického proudu indukovaného v tìle exponované osoby, která je rozhodující pro posouzení expozice, je však pøekraèována jen zøídka. K vyhodnocení expozice polím s èasovým prùbìhem odlišným od sinusového je nutné zohlednit frekvenèní závislost fyziologické úèinnosti elektrických proudù indukovaných v tìle exponovaných osob. To bylo provedeno v èasové oblasti integrální filtrací prùbìhu hustoty indukovaného proudu v èase vypoèítaného z digitálního záznamu èasového prùbìhu napìtí indukèní sondy. Jsou uvedeny reprezentativní pøíklady výsledkù mìøení a jejich hygienického zhodnocení. Klíèová slova: výskyt magnetických polí; expozice magnetickému poli; filtrace signálu; zdroje magnetických polí SUMMARY Monitoring exposure of employees to low-frequency magnetic fields, carried out by the authors in the years , has shown, that in many workplaces the reference values set in the governmental regulation No 480/2000 Coll., on protection of health against the non-ionizing radiation, have been exceeded. On the other hand, the basic limit values for the induced current density have been exceeded rarely. The results are summarized in Fig. 1. To evaluate exposure to low-frequency fields with non-sinusoidal time-course, the induced current density must be weighted by its frequency-dependent physiological effectiveness. That was completed in the time domain, using integral filtration of the current density computed from the digitally recorded signal from the calibrated coil. The frequency spectrum of the signal need not be calculated for that purpose. Several representative examples of the results of measurement and of their hygienic evaluation are shown. Key words: occurence of magnetic fields, exposure to magnetic field, signal filtration, sources of magnetic fields Výskyt hygienicky významných magnetických polí na pracovišti Všude, kudy je veden a kde je využíván elektrický proud energetické sítì, je pøítomné magnetické pole s frekvencí 50 Hz (v Severní a Jjižní Americe 60 Hz). Pole, které mùže pøi expozici èlovìka zpùsobit pøekroèení nejvyšší pøípustné hodnoty stanovené v uznávaných mezinárodních standardech, se však vyskytuje jen ve speciálních provozech. Jsou to pøedevším chemické provozy s elektrolytickou výrobou chlóru, mìnírny elektrického proudu pro železnici, tramvaje a metro, trolejbusy a vozy elektrických drah, nìkterá místa v elektrických lokomotivách, indukèní pece, zaøízení na elektrické sváøení, elektrárny, magnetické luminiscenèní defektoskopy nebo zaøízení na magnetizaci a demagnetizaci feromagnetických pøedmìtù. Výsledky hygienického vyhodnocení, které uvádíme dále, pocházejí z mìøení provedených pracovníky Národní refe- renèní laboratoøe pro neionizující elektromagnetická pole a záøení a Státního zdravotního ústavu v letech ve výrobních provozech, v administrativních místnostech a v nìkterých bytech. Nìkolik mìøení v pracovním prostøedí, kde se vyskytovalo magnetické pole s intenzitou blízkou referenèní hodnotì, jsou spolu se zpùsobem hygienického hodnocení expozièní situace popsána dále podrobnìji. Èasovì promìnná magnetická pole se vyskytují také v blízkosti domácích spotøebièù. Ubývají velmi rychle se vzdáleností od tìchto zdrojù a zabírají proto jen velmi malý prostor. Ani v bezprostøední blízkosti bìžnì dostupných domácích spotøebièù nepøekroèí expozice tìmto polím pøípustné hodnoty stanovené pro ostatní osoby. V souvislosti s nacházenou velmi slabou korelací mezi výskytem dìtské leukémie a pøítomností velmi slabého magnetického pole s frekvencí 50 Hz bylo bìhem minulých pìtadvaceti let, po která se epidemiologické studie s touto problematikou provádìjí, velmi dùkladnì promìøeno také støídavé magne- 31

2 32 tické pole v blízkosti výrobkù jako jsou elektrické podušky, elektrické holicí strojky, zaøízení na sušení a ondulování vlasù, elektrické ohøívaèe nohou, lednièky, vysavaèe a jiné. Výsledky byly uveøejnìny v tabulkách mnoha publikací. Základní frekvence pole v okolí výrobních zaøízení i domácích spotøebièù není vždy 50 Hz platí to o magnetickém poli v blízkosti obrazovek televizorù a poèítaèových monitorù a také o magnetickém poli v blízkosti síśových adapterù pro domácí spotøebièe a kanceláøskou techniku. U kabelù rozvodu energetické sítì pak nebývá prùbìh magnetického pole v jejich okolí sinusový. Souvisí to se zpùsobem odbìru proudu, který je zkreslen pøítomností feromagnetických èástí v používaných spotøebièích (motorech, transformátorech) a pøerušovaným odbìrem proudu usmìròovaèi, záøivkami a jinými spotøebièi s nelineární voltampérovou charakteristikou. Mìøení magnetického pole a metoda vyhodnocování expozice K zjištìní èasového prùbìhu vektoru magnetické indukce B a jeho èasové derivace db/dt, které je úmìrná rozhodující dozimetrická velièina hustota proudu indukovaná v tìle exponované osoby sloužilo èasovì promìnné napìtí na výstupu kalibrované indukèní sondy. Jeho prùbìh byl pøi mìøení ukládán v pamìti digitálního osciloskopu s údaji pro jednu køivku. Záznam byl pozdìji pøenesen do poèítaèe a numericky zpracován. Po korekci zohledòující velikost samoindukce indukèní sondy byl získán èasový prùbìh derivace db/dt velikosti magnetické indukce a z nìho vypoètena hustota elektrického proudu indukovaného v tìle. Pro zjištìní maximální možné expozice v posuzovaném pracovním místì se nejdøíve našlo místo, které bylo pracovníkùm pøístupné a v kterém byla amplituda signálu osciloskopu maximální. Nacházelo se vizuálním sledováním zmìny prùbìhu napìtí a èíselného údaje o jeho špièkové hodnotì na obrazovce osciloskopu pøi zmìnách polohy a orientace sondy. Numerickým zpracováním záznamu byl pak nalezen pøesný èasový prùbìh velikosti èasové derivace magnetické indukce v mìøeném místì a jeho integrací i èasový prùbìh velikosti magnetické indukce. V situacích, kdy magnetické pole vytváøely proudy s rùznými fázemi, se místo indukèní sondy s jednou cívkou používala kalibrovaná sonda s tøemi navzájem kolmými cívkami. V tom pøípadì se èasový prùbìh výstupního napìtí každé ze tøí cívek samostatnì zaznamenal do pamìtí tøí kanálù osciloskopu a po pøenesení tìchto záznamù do poèítaèe se urèil výsledný èasový prùbìh vektoru magnetické indukce a jeho èasové derivace. Vektor v tomto pøípadì rotuje v tøírozmìrném prostoru a pøesné vyhodnocení expozice je obtížnìjší. Èasový prùbìh magnetické indukce a její derivace je zøídkakdy pøesnì sinusový. K posouzení expozice magnetickému poli, jehož prùbìh se silnì liší od sinusového, je možné použít rozklad signálu do Fourierovy øady, zvážit jednotlivé frekvenèní složky koeficientem frekvenèní závislosti nejvyšších pøípustných hodnot a zpìtnì sestavit fyziologicky vážený èasový prùbìh hustoty indukovaného proudu v tìle exponované osoby. Ten se pak porovná s nejvyšší pøípustnou hodnotou stanovenou pro hustotu indukovaného proudu. Výhodnìjší se však ve vìtšinì pøípadù ukázalo použití bezrozmìrné èasové funkce, kterou jsme oznaèili symbolem a nazvali funkcí pøekroèení. K jejímu výpoètu jsme využili Smìrnici ICNIRP publikovanou v roce 2003 (6), v které byla køivka pro frekvenèní závislost referenèní hodnoty pro magnetickou indukci složená z pøímek s ostrými zlomy nahrazena hladkou køivkou a byla doplnìna závislost fáze sinusového signálu na frekvenci. Referenèní hodnota je ovšem jen pomocnou velièinou a pøi mìøeních, která jsme provádìli, se témìø vždy ukázalo, že nejvyšší pøípustná hodnota, která je rozhodující pro hygienické posouzení, èasto nebývá pøekroèena ani pøi nìkolikanásobném pøekroèení referenèní hodnoty. Upravili jsme proto i frekvenèní závislost nejvyšší pøípustné hodnoty pro hustotu indukovaných proudù tak, aby obsahovala závislost amplitudy i fáze sinusového signálu. Pro hygienické vyhodnocení jsme sestavili poèítaèový program s integrální numerickou filtrací namìøeného signálu. Nemá-li být pøekroèena nejvyšší pøípustná hodnota pro hustotu indukovaného proudu, nesmí bezrozmìrná funkce získaná touto integrální filtrací v žádném místì celého vyšetøovaného èasového intervalu pøekroèit hodnotu jedna. Integrální filtrace v èasové oblasti je zvláštì výhodná pro fyziologické vážení neperiodických prùbìhù pole. Fyziologickou váhu jednotlivých frekvencí koherentního signálu (základní frekvence a vyšších harmonických) je u periodického signálu samozøejmì možné uplatnit i u jednotlivých spektrálních komponent s následujícím seètením modifikované Fourierovy øady. Pøehled zjištìných hodnot expozice Obr. 1 shrnuje výsledky sedmdesáti vyhodnocených mìøení v rùzných typech interiérù. Každá z vodorovných krátkých úseèek odpovídá mìøené ve vyšetøovaném místì nejménì pøíznivé expozièní situaci. Procenta vyznaèená na stupnici svislé osy znamenají procenta z nejvyšší pøípustné hodnoty pro zamìstnance (první dva sloupce) nebo pro ostatní osoby (vìtšina údajù v posledním sloupci obr. 1). Dvì nejvýše položené úseèky v prvním sloupci tabulky, které nápadnì vyboèují z prùmìru, pocházejí z mìøení v novém typu tramvaje a odpovídají procentùm nejvyšší pøípustné expozice pro ostatní osoby. Prostor ve voze s maximem expozice mìl malý rozmìr a byl nalezen v tìsné blízkosti stìny v místì, kudy je veden proud kabely ze støechy k motorùm v podvozku. (Na støeše vozu mìøeného typu je mìniè vyrábìjící ze stejnosmìrného proudu odebíraného sbìraèem z troleje tøífázový proud pro pohon asynchronních motorù.) procento z nejvyšší p ípustné hodnoty 1 000, ,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001 provozy využívající magnetické pole b žné provozy byty a kancelá ské prostory Obr. 1: Pøehled výsledkù mìøení úrovní nízkofrekvenèních magnetických polí v provozech, bytech a kanceláøích. Výsledky jsou porovnány s nejvyššími pøípustnými hodnotami pro hustotu indukovaného proudu stanovenými v naøízení vlády è. 480/2000 Sb.

3 Pøíklady výsledky mìøení a jeho vyhodnocení Magnetické pole u vakuové indukèní pece U vstupu pøívodních kabelù do aparatury na vakuové ohøívání a kalení kovových souèástek bylo osciloskopem zaznamenáno magnetické pole s frekvencí 50 Hz se sinusovým prùbìhem a s amplitudou magnetické indukce rovnou 0,0037 tesla (tedy s efektivní hodnotou 0,0026 T). Tato hodnota pøekraèuje 5,2krát referenèní hodnotu 0,0005 T (= 500 μt) stanovenou pro zamìstnance v naøízení vlády è. 480/2000 Sb. Pro pole, které by bylo homogenní, by pøi kolmém smìru vektoru magnetické indukce na hrudník exponované osoby vyšla ze vzorce (1) hustota indukovaného proudu v tìle rovná 0,019 A.m -2, tedy 1,9krát vyšší než nejvyšší pøípustná hodnota 0,01 A.m -2 stanovená pro zamìstnance. Pøekroèení ukazuje køivka (funkce pøekroèení W j (t)) na dolním grafu obr. 2 s maximem 1,9 vypoètená z osciloskopického záznamu. Ve skuteènosti však pole ubývalo strmì se vzdáleností od kabelù a do místa s uvedenou maximální absolutní hodnotou se vešla nejvýš hlava èlovìka. V tom pøípadì je ovšem proudová smyèka uzavírající indukovaný proud menší aproximujeme-li ji jako kružnici s polomìrem 0,08 metru, vyjde indukovaná proudová hustota pro expozici zamìstnance v místì s nejvyšším zjištìným polem nižší než stanovená nejvyšší pøípustná hodnota. Magnetické pole u vstupních kabelù mìnírny Horní graf na obr. 3 je èasový prùbìh velikosti magnetické indukce získaný z digitálního záznamu napìtí na indukèní sondì. Sonda byla v tomto pøípadì ve vzdálenosti 0,25 metru od trojice kabelù pøivádìjících tøífázový proud s frekvencí 50 Hz k usmìròovaèùm mìnírny. Cívka sondy byla orientována tak, aby signál na osciloskopu byl maximální. B / tesla U induk ní pece asový pr b h funkce p ekro ení Obr. 2: Magnetické pole a funkce pøekroèení u kabelù indukèní pece B / tesla M nírna - vstupní kabely asový pr b h funkce p ekro ení Obr. 3: Magnetické pole a funkce pøekroèení u vstupních kabelù mìnírny Prùbìh pole se velmi liší od sinusového. Jeho amplituda je 0,00058 tesla, což by u sinusového prùbìhu s frekvencí 50 Hz odpovídalo efektivní hodnotì 0, T, tedy hodnotì nižší, než je referenèní hodnota 0,0005 tesla stanovená pro zamìstnance pro frekvenci 50 Hz. Èasový prùbìh pole je však dalek od sinusového, a k rozhodnutí, zda je nebo není pøekroèena nejvyšší pøípustná hodnota pro indukovaný proud v tìle exponované osoby, je nutné zohlednit nesinusový prùbìh pole. Køivka na obr. 3 dole oznaèená symbolem (funkce pøekroèení) byla získána numerickou filtrací digitálního záznamu napìtí sondy. Z prùbìhu bezrozmìrné velièiny (t) je patrné, že nejvyšší pøípustná hodnota pro hustotu indukovaného proudu je pøekroèena 1,8krát. Pole však strmì klesalo s rostoucí vzdáleností od kabelù. Protože pro výpoèet funkce pøekroèení (t) na obr. 3 byla použita maximální možná velikost smyèky v tìle, je nutné výsledek korigovat podle skuteèné velikosti smyèky, která se mùže pøi expozici èlovìka v dané situaci realizovat. I pøi opatrném posouzení možného pøiblížení hlavy ke kabelùm (prùmìr smyèky 0,08 m) vede korekce k výsledku, že ve vzdálenosti 0,25 metru od vstupních kabelù není v tomto pøípadì nejvyšší pøípustná hodnota pro hustotu indukovaného proudu pøekroèena. Tento výsledek však není pøesný, protože v blízkosti vedení s tøemi fázemi se vektor magnetického pole v prostoru otáèí a mìøení pole v jednom smìru k pøesnému zjištìní expozièní situace nestaèí. Magnetické pole u tøífázových vedení Skuteèný èasový prùbìh vektoru magnetického pole u tøífázových vedení lze zjistit sondou s tøemi navzájem kolmými cívkami. Na obr. 4 je znázornìn takto získaný èasový prùbìh vektoru magnetické indukce v tøírozmìrném prostoru. Byl poøízen u skøínì pro silový rozvod proudu energetické sítì. Vektor magnetické indukce B(t) rotuje a mìní pøi tom svou velikost. (Pro lepší pøehlednost 33

4 34 jsou v grafu vyneseny prùmìty tøírozmìrné køivky do tøí souøadnicových rovin.) Pro hygienické zhodnocení bylo nutné posoudit maximální hustotu proudu indukovaného tímto rotujícím polem v tìle exponované osoby. K pøekroèení v daném pøípadì nedocházelo. asový pr b h vektoru magnetické indukce B (pata vektoru je v bod [0,0,0]) Obr. 4: Vektor magnetického pole u kabelù pøivádìjících tøi fáze síśového proudu k usmìròovaèùm mìnírny. Vektor rotuje a mìní pøi tom svou velikost Magnetické pole u aparatury na výrobu permanentních magnetù Impuls magnetické indukce s následujícími tlumenými oscilacemi na grafu obr. 5 je èasový prùbìh magnetického pole u aparatury na výrobu permanentních magnetù. Souèástku vkládá pracovnice obsluhy do magnetizaèního solenoidu a jednosmìrný impuls proudu je volen tak, aby dosažená magnetizace byla ponìkud vìtší než požadovaná. Tlumenými oscilacemi magnetického pole je pak magnetizace souèástky snížena na stanovenou hodnotu. Magnetizaèní cívka má prùmìr jen 5 centimetrù, magnetická indukce uvnitø solenoidu však dosahuje šesti tesla. K zhodnocení expozice pracovnice byla z oscilogramu vypoètena funkce pøekroèení (t) pro místo mezi obsluhující osobou a solenoidem, kde byla umístìna mìøicí sonda. Vektor magnetické indukce v tomto pøípadì míøil kolmo k hrudníku pracovnice, takže polomìr proudové asový pr b h magnetiza ního impulsu a demagnetizace B(t) / tesla získaný integrací záznamu induk ní sondy Obr. 5: Magnetizaèní impuls u pøístroje pro magnetizaci J, J mod / A.m Odporové svá ení (natupo a odtavením) J mod J Obr. 6: Srovnání filtrované a skuteèné proudové hustoty; magnetické pole bylo zmìøeno u poloautomatu na odporové sváøení oceli smyèky byl pro výpoèet zvolen rovný 0,22 metru. V místì sondy byla pøípustná hodnota pøekroèena, nebyla však pøekroèena v místì, kde sedí obsluhující osoba. Magnetické pole u aparatury pro odporové sváøení natupo Na obr. 6 je èasový prùbìh hustoty J indukovaného elektrického proudu vypoètený z oscilogramu zaznamenaného tìsnì u aparatury, a prùbìh Jmod této hustoty po numerické filtraci zapoèítávající pokles fyziologické úèinnosti indukovaného proudu s rostoucí frekvencí. (Zamìstnanec pøi práci stojí v místì, kdy k pøekroèení nejvyšší pøípustné hodnoty pro proudovou hustotu nedojde). Je dobøe patrné, že ostrá maxima indukovaného proudu vyvolaná výboji (jiskøením) jsou pro hygienické hodnocení bezvýznamná. Proud použitý pro sváøení má v tomto pøípadì frekvenci 50 Hz. Okamžiky prùchodu jisker se pøesnì neopakují, takže jde vlastnì o neperiodický prùbìh. Integrální filtrace signálu však - na rozdíl od Fourierovy øady - periodicitu nevyžaduje. Pøístroj pro magnetoterapii Bizarní èasové prùbìhy magnetického pole lze èasto nalézt u tak zvaných aplikátorù (cívek) pøístrojù pro magnetoterapii. Na obr. 7 je na horním grafu pøíklad èasového prùbìhu magnetického pole v ose cívky pøikládané k vybranému místu tìla pacienta. Jak je známo, na léèebné procedury se hygienické limity nevztahují. Pøekroèení nejvyšší pøípustné hodnoty patrné z èasového prùbìhu funkce (t) je tedy v tomto pøípadì v poøádku, exponovaný pacient je pod odborným dohledem. Hygienické posouzení je však nutné provést pro expozici obsluhujícího personálu. Pøi výpoètu funkce pøekroèení (t) uvedené na obr. 7 nebyla uplatnìna korekce na velikost smyèky (mìøený aplikátor mìl prùmìr jen 20 cm, tedy 2,2krát menší než je prùmìr kruhové smyèky v tìle, s kterým výpoèet poèítal). Pøi zapoètení korekce na velikost smyèky vychází expozice osob obsluhy nižší, než je nejvyšší pøípustná hodnota pro zamìstnance. Stojí za pøipomenutí, že u tìhotné ženy, i když je v zamìstnání, je nutné pøi posuzování expozice uvažovat nejvyšší pøípustnou hodnotu stanovenou pro ostatní osoby, která je pìtkrát nižší. Ta by v tomto pøípadì již mohla být pøi obsluze aparatury v tìsné blízkosti aplikátoru pøekroèena.

5 B / tesla Magnetoterapeutický p ístroj asový pr b h funkce p ekro ení Obr. 7: Magnetické pole a funkce pøekroèení WJ u cívky aplikátoru pøístroje pro magnetoterapii Je-li známa geometrická konfigurace vodièù a je-li znám èasový prùbìh proudù, které vodièi protékají, mùže být k zjišśování expozièní situace výpoèet èasto výhodnìjší než mìøení. V tomto èlánku jsme se omezili na hodnocení expozice podle výsledkù mìøení. Vyhledávání provozù se zdroji nízkofrekvenèních polí, u kterých nelze vylouèit pøekroèení nejvyšších pøípustných hodnot pro zamìstnance, a zhodnocení expozièních situací v tìchto místech je v souèasné dobì velmi aktuální. Opatøení, která bylo nutné po vyhodnocení expozièních situací provést, si zatím nevyžádala nákladnìjší úpravy. Velikost nízkofrekvenèních magnetických polí v bytech a v jiných místech bìžnì pøístupných ostatním osobám (obyvatelstvu) je témìø vždy hluboko pod hodnotami, které by mohly zpùsobit expozici pøekraèující nejvyšší pøípustné hodnoty stanovené v naøízení vlády è. 480/2000 Sb. pro ostatní osoby. LITERATURA 1. Naøízení vlády è. 480/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 2000 o ochranì zdraví pøed neionizujícím záøením. 2. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal waveforms below 100 khz with ICNIRP guidelines. Health Physics Vol. 84, March 2003, No. 3, pp Metodický návod hlavního hygienika ÈR è.j. HEM Závìr Pøi hodnocení expozice nízkofrekvenènímu magnetickému poli je v pøípadech, kdy se zjistí pøekroèení referenèní hodnoty, nutné urèit hustotu indukovaného elektrického proudu v tìle exponované osoby. Ukazuje se totiž, že nejvyšší pøípustná hodnota stanovená pro hustotu indukovaných proudù v tìle èasto nebývá pøekroèena ani pøi nìkolikanásobném pøekroèení referenèní hodnoty. U prùbìhù pole, které se silnì liší od sinusového, je kromì toho tøeba správnì zohlednit frekvenèní závislost nejvyšší pøípustné hodnoty pro hustotu indukovaného proudu, což lze spolehlivì provést jen zpracováním záznamu celého èasového prùbìhu pole. Jsou-li zdrojem pole vodièe vedoucí rùzné fáze støídavého proudu, je nutné mít k hygienickému zhodnocení k dispozici èasový záznam prùbìhù pole ze tøí navzájem kolmých smìrù. Pøehled užívaných pojmù Nejvyšší pøípustné hodnoty pro expozici elektrickému, magnetickému a elektromagnetickému poli: Základní fyzikální dozimetrické velièiny, jejichž úroveò se hodnotí v tìle. Referenèní hodnoty: Fyzikální dobøe mìøitelné velièiny, pomocí nichž se zjišśuje, zda u exponované osoby nemohou být pøekroèeny nejvyšší pøípustné hodnoty. Integrální filtrace: Matematická operace, pøi níž se pøepoèítává zjištìný signál (èasový prùbìh pole) na fyziologický úèinek v tìle. doc. RNDr. Ludìk Pekárek, DrSc., Státní zdravotní ústav, Národní referenèní laboratoø pro neionizující elektromagnetická pole a záøení Pøedloženo k publikaci Správné odpovìdi testu znalostí ze strany 51: 1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b, 9c, 10b, 11a, 12a 35

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

K hygienickému hodnocení počítačových monitorů

K hygienickému hodnocení počítačových monitorů Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/k-hygienickemu-hodnocenipocitacovych-monitoru K hygienickému hodnocení počítačových monitorů 1. říjen 2007 Ing. Lukáš Jelínek Velmi často se setkáváme

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy Trivium z optiky 45 7 draz a lom V této kapitole se budeme zabývat průchodem (lomem) a odrazem světla od rozhraní dvou homogenních izotropních prostředí Pro jednoduchost se omezíme na rozhraní rovinná

Více

Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu

Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu M. Klvaòa, Astronomický ústav Akademie vìd Èeské republiky, observatoø Ondøejov, Èeská republika, mklvana@asu.cas.cz M. Švanda, Matematicko-fyzikální

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

Regulátor výkonu RV3-25/P

Regulátor výkonu RV3-25/P Regulátor výkonu RV3-25/P Tento návod obsahuje dùle ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty Příloha č. 1 Při hodnocení expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (0 Hz 10 MHz) je určující veličinou modifikovaná proudová hustota J mod indukovaná v tělesné tkáni. Jak je uvedeno v nařízení

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti FOERSTER MAGNATEST D Zkušební systém 3.623 Obr. 1: MAGNATEST D 3.623 FOERSTER MAGNATEST D 3.623 je zkušební systém pro nedestruktivní kontrolu rùzných magnetických a/nebo elektrických vlastností kovových

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE CONSORTA Praha s.r.o. Poděbradská 12, 190 00 Praha 9 tel. +420 266 039 059 www.consorta.cz Ochrana vůči prostředí

Více

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ Autoři: Ing. Zdeněk CHÁRA, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., e-mail: chara@ih.cas.cz Ing. Bohuš KYSELA, Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.060.01; 33.100.01 2002 Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

Více

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí I[ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-436219/2007/00PNI/EIN488-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. Žáková/ 4425 Datum 5.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti Název a íslo úlohy #7 - Disperze v optických vláknech Datum m ení 14. 5. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 19. 5. 2015 Hodnocení 1 Úvod V této úloze jsme

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9

Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 2 Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9 More effective letter typing on mobile phone without using T9 Jan Beneš xbenes32@stud.feec.vutbr.cz

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-121435/2008/00PNI/EIA/525-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 29.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

4.5.4 Magnetická indukce

4.5.4 Magnetická indukce 4.5.4 Magnetická indukce Předpoklady: 4501, 4502, 4503 Př. 1: Do homogenního magnetického pole se svislými indukčními čarami položíme svislý vodič s proudem. Urči směr síly, kterou bude na vodič působit

Více

Měření na nn vývodech distribučních transformoven

Měření na nn vývodech distribučních transformoven Měření na nn vývodech distribučních transformoven Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODR, Antonín KUBŠ, Jiøí BABKA 1. Úvod Mìøení v distribuèních transformaèních stanicích s transformací vn/nn (DTS) zahrnuje mìøení

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška Bezpečnost práce s lasery Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Bezpečnost práce s lasery korpuskulární α, β; kosmické záření protony, mezony;

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

univerzální øídící jednotka pro obsluhu solárních panelù a øízení základních funkcí

univerzální øídící jednotka pro obsluhu solárních panelù a øízení základních funkcí SRJ30 univerzální øídící jednotka pro obsluhu solárních panelù a øízení základních funkcí Solární øídicí jednotka SRJ30 je bazénu (osvìtlení, ). Funkce bazénu lze ovládat podle zadaného programu nebo pomocí

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika. FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM I FJFI ƒvut v Praze Úloha #9 Akustika. Datum m ení: 18.10.2013 Skupina: 7 Jméno: David Roesel Krouºek: ZS 5 Spolupracovala: Tereza Schönfeldová Klasikace: 1 Pracovní úkoly 1. Domácí

Více

Popis programu. Ovládání programu

Popis programu. Ovládání programu Popis programu Program pro mìøení a evidenci výøezù na pilnici shromažïuje, dále zpracovává, zobrazuje a archivuje data o všech výøezech, které projedou mìøícím zaøízením. Zpracovaná data, jako jsou prùmìr

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-323890/2007/00PNI/EIN440-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda /5911 Datum 15.11.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Compilation and Distribution Mode of Meteorological Messages in ACR Artillery

Compilation and Distribution Mode of Meteorological Messages in ACR Artillery PODPORA A ZABEZPEČENÍ Prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc., npor. Ing. Karel Šilinger Režim sestavování a distribuce u dělostřelectva AČR Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 3, s. 90 94, ISSN 1210-3292

Více

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech JAN KAŠPÁREK Klíčová slova: pozorovací vrt barometrický tlak podzemní voda SOUHRN Příspěvek se zabývá vlivem změn barometrického tlaku

Více

VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI

VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI ADDITION OF FLUE ASH FROM THE COMBUSTION OF BROWN COAL AS A CEMET REPLACEMENT - INFLUENCE

Více

4.2 DŮVOD A CÍLE ŘEŠENÍ (VČETN Ě DOLOŽENÍ JEJICH MĚŘITELNOSTI):

4.2 DŮVOD A CÍLE ŘEŠENÍ (VČETN Ě DOLOŽENÍ JEJICH MĚŘITELNOSTI): Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě ročník 2011 ZÁVĚ REČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ bronzového stupn ě ceny stříbrného stupn ě ceny inovace (zatrhněte cenu, o jakou soutěžíte) 1. NÁZEV

Více

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68 1. Základní zákony elektromagnetismu 6 1.1. Zákon elektromagnetické indukce 6 1.2. Spřažený tok vzduchové cívky 12 1.3. Spřažený tok cívky s feromagnetickým jádrem 17 1.4. Druhá Maxwellova rovnice 18 1.4.1.

Více

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE RESIDENTIAL ENVIRONMENT SEAT ON THE PRICE OF REAL ESTATE FOR HOUSING Markéta Nichtová Univerzita

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

Fraktální analýza tiskových struktur

Fraktální analýza tiskových struktur Fraktální analýza tiskových struktur O. Zmeškal, M. Nežádal, M. Buchníček, J. Fedák * Ústav fyzikální a spotřební chemie, FCH VUT Brno, Purkyňova 118, 612 00 Brno * Katedra polygrafie a aplikované fotochemie,

Více

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS Tomáš Vicherek 1 Anotace: Článek pojednává o metodě průběžných korekcí maximální dosahované

Více

Paralyzér v hodině fyziky

Paralyzér v hodině fyziky Paralyzér v hodině fyziky JOSEF HUBEŇÁK Univerzita Hradec Králové Experimenty s elektrickou jiskrou a s výboji v plynech jsou působivou součástí hodiny fyziky a mohou vyvolat trvalý zájem o předmět. V

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci P Ø Í R U È K A pro poradce sítì zemìdìlského poradenství Mze ÈR pro vyplòování

Více

TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA

TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 obchod@btl.cz www.btl.cz BTL Slovakia, s.r.o. Pri Rajčianke 37,

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace Název zakázky Ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Název projektu Číslo projektu TECHNICKÁ SPECIFIKACE Dodávka technologií pro monitoring a trasování kanalizačního

Více

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů D Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovek a diod) pomocí fotogoniometru 2. Určete

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P. ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Metodický list - Coach

Metodický list - Coach Metodický list - Coach Optika POROVNÁNÍ SVITU ZÁŘIVKY A ŽÁROVKY Fyzikální princip Zářivka je nízkotlaká výbojka, která se používá jako zdroj světla. Tvoří ji zářivkové těleso, jehož základem je nejčastěji

Více

Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

PHOBOS NL BT INSTALAÈNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL ELEKTROMECHANICKÝ POHON PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY

PHOBOS NL BT INSTALAÈNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL ELEKTROMECHANICKÝ POHON PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY D811517 ver. 04 07/05/07 CZ ELEKTROMECHANICKÝ POHON PRO KØÍDLOVÉ RÁNY 8 027908 2 9 8 4 9 2 PHOOS NL T INSTALAÈNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Via Lago di Vico, 44 36015 Schio (VI) Tel.naz. 0445 696511 Tel.int.

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům 2 UNIGER TYP ZS1 UNIGER SE DVĚM ÚROVNĚMI UNIGER TYP ZVC TECHNICKÉ ÚDJE 4 6 8 10 1 2 3

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 2 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ 1. PODZVUKOVÝCH PROUDOVÝCH LETOUNŮ Žádost o typová osvědčení podaná 6. října 1977 nebo později 2. VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,

Více

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007 ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 I N T E G R O V A N Ý PŘEKLAD TÜV SÜD AUTO CZ DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK,

Více

KempHoogstad daňové novinky. Prosinec 2013

KempHoogstad daňové novinky. Prosinec 2013 KempHoogstad daňové novinky Prosinec 2013 Obsah: 1. Obchodní korporace daně a účetnictví... 2 2. Daň z přidané hodnoty... 3 3. Zaměstnanci a fyzické osoby... 4 4. Majetkové daně... 5 Stejně jako téměř

Více

Presostaty a termostaty, typ KPS

Presostaty a termostaty, typ KPS Popis Jednotky KPS jsou tlakem øízené spínaèe. Poloha kontaktù závisí na vstupním tlaku a na nastavené mezní hodnotì. U této série byl kladen dùraz zejména na tyto po adavky: Vysoká tìsnost Robustní a

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách Název veejné zakázky: Dodávka systému pro mení a vyhodnocování vibraních mení Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Technická podmínka:

Více

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Akustická laboratoř Ústavu fyzikálního inženýrství zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1016 Technická 2896/2, 616 69 Brno tel. 541142834,

Více

LABORATORNÍ ÚLOHA č.1

LABORATORNÍ ÚLOHA č.1 Vyodnocení odebíranýc proudů spotřebičů používanýc v domácnostec a kanceláříc LABORATORNÍ ÚLOHA č Vyodnocení odebíranýc proudů spotřebičů používanýc v domácnostec a kanceláříc Cíl úloy: Seznámit se s analyzátorem

Více

Systém podporuje různé typy referencí. Referenci může provést jak systémová část software, tak PLC program.

Systém podporuje různé typy referencí. Referenci může provést jak systémová část software, tak PLC program. 15. REFERENCE Systém podporuje různé typy referencí. Referenci může provést jak systémová část software, tak PLC program. 15.1 Konfigurace pro referenci O metodě zreferování souřadnice rozhoduje v konfiguraci

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-102737/2007/00PNI/EIA/341-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. lákavá /4425 Datum 16.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY POKROČILÉ TECHNIKY MODELOVÁNÍ A SIMULACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE A Jiří Popelka Stránka 1 Obsah Zadání... 3 Parametry úlohy... 3 Cíl... 3 Řešení...

Více

Směrnice k Pravidlům hry ICCF Turnaje jednotlivců a družstev (platné od 1. 1. 2016)

Směrnice k Pravidlům hry ICCF Turnaje jednotlivců a družstev (platné od 1. 1. 2016) Směrnice k Pravidlům hry ICCF Turnaje jednotlivců a družstev (platné od 1. 1. 2016) Směrnice k Pravidlům hry ICCF Turnaje jednotlivců a družstev Klasická pošta Článek 1a Pravidla šachu FIDE se nacházejí

Více

ŘEŠENÍ MAGNETICKÉHO POLE VÁLCOVÉHO OPTIMALIZOVANÉHO ELEKTROMAGNETU

ŘEŠENÍ MAGNETICKÉHO POLE VÁLCOVÉHO OPTIMALIZOVANÉHO ELEKTROMAGNETU ŘEŠENÍ MAGNETICKÉHO POLE VÁLCOVÉHO OPTIMALIZOVANÉHO ELEKTROMAGNETU Stanislav Zaacze, Lubomír Iváne VŠB- TU Ostrava, FEI Katedra eletrotechniy Abstract Příspěve se zabývá řešením magneticého pole válcového

Více

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner, Ing.Tomáš Melichar PhDr. Abstract Cement bonded particle boards are manufactured

Více

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), jako

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical

Více