CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR Návod k instalaci pro odborníka (2010/10) CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ"

Transkript

1 menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX O ZBR 65-2 ZBR (2010/10) CZ

2 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití Všeobecně Normy, předpisy a směrnice Topné zařízení Kombinace s příslušenstvím k odtahu spalin Pokyny k montáži Všeobecně Pokyny k odvádění kondenzátu Konstrukční typ B (závislý na vzduchu z prostoru) Konstrukční typ C (nezávislý na vzduchu z prostoru) Vyúsťovací otvory Připojení pomocí dvojitého potrubí Vedení odděleným potrubím Svislé vedení odtahu spalin(b 23, C 33(x), C 43(x), C 53(x), C 83(x) ) Místo pro instalaci vedení vzduch/spaliny Umístění revizních otvorů Míry odstupů nad střechou Vodorovné vedení odtahu spalin (C 13(x) ) Vedení vzduch/spaliny C 13(x) vnější stěnou Vedení odtahu spalin nad střešním vikýřem Umístění revizních otvorů Spalinové potrubí v šachtě Požadavky na vedení spalin Stavební vlastnosti šachty Kontrola rozměrů šachty Čištění stávajících šachet a komínů Potrubí vzduch/spaliny na (C 53(x) ) Vícenásobné osazení Kaskáda Požadavky na prostor instalace Požadavky na šachtu Určení parametrů Kontrola vodorovné délky potrubí odtahu spalin Výpočet ekvivalentní celkové délky potrubí Lekviv Různé situace při vedení odtahu spalin Závislé na vzduchu z prostoru podle B Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 33(x) vodorovně Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 33(x) svisle Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 43(x) Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 53(x) Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 53(x) Formulář pro výpočet délky trubek odtahu spalin Kaskáda Montážní rozměry (v mm) Vodorovné vedení vzduch/spaliny Svislé vedení vzduch/spaliny Délky potrubí odvodu spalin Všeobecně Výpočet délek potrubí odtahu spalin na příkladu C 33(x) Analýza způsobu provedení (2010/10)

3 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné pokyny Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě a opatřeny rámečkem. V situacích, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je v trojúhelníku místo vykřičníku symbol blesku. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. POZOR znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít ke zranění osob, které ohrožuje život. 1.2 Bezpečnostní pokyny Bezchybnou funkci zaručíte jen tehdy, budete-li dodržovat tento návod k instalaci. Změny vyhrazeny. Montáž smí provést pouze autorizovaný instalatér. Při montáži přístroje je nutné dodržovat požadavky příslušného návodu k instalaci. Nebezpečí při zápachu spalin B Vypněte topné zařízení. B Otevřete okna a dveře. B Uvědomte autorizovanou servisní firmu. Umístění, přestavba B Přístroj smí instalovat pouze odborná firma. Díly vedoucí spaliny nijak neupravujte. Uvedení zařízení do provozu, servisní prohlídky, opravy, přestavby a údržbu smí provádět pouze autorizovaná servisní firma, jejíž technik má platnou průkazku servisního technika Junkers. Řešení odtahu spalin podléhá následné konrole a schválení revizním technikem na komíny. Důležité informace Další symboly Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. Symbol B Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu Tab. 1 výčet/položka seznamu (2. rovina) (2010/10) 3

4 Použití 2 Použití 2.1 Všeobecně Před montáží kondenzačního kotle a vedení odtahu spalin se informujte u příslušného stavebního úřadu a u revizního technika komínových systémů, zda neexistují námitky. Provedení systému odtahu spalin je schváleno v certifikátu kotle CE. Proto používejte pouze originální díly systému odtahu. Maximálně přípustná délka potrubí spalovacího vzduchu / odtahu spalin závisí na plynovém kondenzačním kotli a na počtu ohybů v potrubí spalovacího vzduchu / spalinové trubce. Jejich výpočet najdete v kapitole 5 od str. 15. Povrchová teplota potrubí spalovacího vzduchu se pohybuje pod 85 C. Podle TRGI resp. TRF není nutné udržovat od hořlavých stavebních hmot odstupy. Předpisy (LBO, FeuVO) jednotlivých zemí se v této záležitosti mohou lišit a minimální odstupy od hořlavých stavebních hmot předepisovat. Pouze u vedení odtahu spalin od kaskády: Povrchová teplota může překročit 85 C. Je nutné dodržet minimální odstupy od hořlavých stavebních hmot podle příslušných předpisů (LBO, FeuVO). 2.2 Normy, předpisy a směrnice 2.3 Topné zařízení Topné zařízení ZBR 65-2 ZBR 98-2 Tab. 3 Výrobní ident. číslo a certifikát CE-0063 BP 3663 Uvedená topná zařízení jsou přezkoušena a schválena podle evropských směrnic pro plynové přístroje (92/42/EHS, 2004/108/ES, 2006/96/ES, 2009/142/ES) a podle normy ČSN EN Kombinace s příslušenstvím k odtahu spalin Používáno je následující spalinové příslušenství: Spalinové příslušenství dvojité potrubí Ø 100/150 mm Spalinové příslušenství jednotlivé potrubí Ø 100 mm Pro spalinové kaskády plynových kondenzačních jednotek je možné použít toto spalinové příslušenství: Spalinové příslušenství jednotlivé potrubí Ø 160 mm Spalinové příslušenství jednotlivé potrubí Ø 200 mm Spalinové příslušenství jednotlivé potrubí Ø 250 mm. Označení AZ/AZB najdete stejně jako objednací čísla originálního spalinového příslušenství v aktuálním ceníku. Pro montáž a provoz topného zařízení respektujte v daných zemích platné specifické normy a směrnice! Odborný topenář a/nebo provozovatel systému jsou povinni postarat se o to, aby celý systém splňoval platné (bezpečnostní) předpisy uvedené v tabulce 2: Normy / předpisy / směrnice ATV Popis Pracovní list A 251 Kondenzáty z kondenzačních kotlů TRGI Tab. 2 Technická pravidla pro plynové instalace Normy, předpisy a směrnice (2010/10)

5 Pokyny k montáži 3 Pokyny k montáži 3.1 Všeobecně Z důvodů certifikace systému kotle používejte výhradně spalinové systémy pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu z prostoru, které jsou nabízeny výrobcem jako příslušenství. Při montáži a provozu topného systému se řiďte ustanoveními specifických národních norem a směrnic! Odborný topenář a/nebo provozovatel systému jsou povinni postarat se o to, aby celý systém splňoval všechny platné a bezpečnostní předpisy. B Dodržujte návody k instalaci příslušenství k odtahu spalin. B Položte vodorovný odvod spalin se 3 stoupáním (= 5,2 %, 5,2 cm na metr) po směru proudění spalin. B Ve vlhkých a tepelně neizolovaných prostorách potrubí spalovacího vzduchu izolujte. B Revizní otvory instalujte tak, aby byly co nejlépe přístupné. B Při použití zásobníků vezměte v úvahu jejich rozměry pro instalaci spalinového příslušenství. B Před montáží příslušenství k odtahu spalin: Těsnění na hrdlech lehce namažte bezrozpouštědlovým tukem (např. vazelínou). B Při montáži vedení spalin/spalovacího vzduchu nasuňte příslušenství k odvodu spalin vždy až na doraz do hrdla Pokyny k odvádění kondenzátu Plynové kondenzační kotle Junkers doporučujeme připojit na sběrné potrubí odvodu vzniklého kondenzátu a jeho likvidaci prostřednictvím společného neutralizačního boxu. Totéž platí u kaskád pro trychtýřový sifon na sběrači spalin. Odvádění kondenzátu Potrubí pro odvod kondenzátu je třeba zhotovit z antikorozních materiálů podle ATV-A 251. Patří mezi ně: kameninové roury, trubky z tvrzeného PVC, trubky z PVC, trubky z PE-HD, polypropylénové trubky, trubky ABS/ ASA, litinové trubky s vnitřním smaltováním nebo povlakem, ocelové trubky s plastovým povlakem, nerezavějící ocelové trubky, trubky z borokřemičitého skla. Neutralizace Podle instrukčního listu ATV A 251 z listopadu 1998 není za následujících okrajových podmínek nutná žádná neutralizace kondenzátu: Součet maximálních jmenovitých tepelných zatížení Počet bytů Počet pracovníků v kancelářských budovách 50 kw kw kw kw 5 50 Tab. 4 Rozhodujícím kritériem tedy je, aby kondenzát s odpadní vodou byl odváděn z budov sloužících k obytným nebo srovnatelným účelům. Pod pojmem budovy se srovnatelnými účely se rozumí např. nemocnice, domovy, atd. S nimi srovnatelné jsou budovy sloužící jiným užitným účelům, jako jsou např. správní budovy, průmyslové a živnostenské podniky, pokud jejich odpadní voda svou kvalitou vyhovuje domácí odpadní vodě. Protože předpisy pro odvod kondenzátu do kanalizace se v jednotlivých zemích mohou lišit, je nutné odvod kondenzátu před montáží topenišť konzultovat s vodohospodářským úřadem Konstrukční typ B (závislý na vzduchu z prostoru) U topných zařízení typu B je spalovací vzduch odebírán z prostoru instalace. V tomto případě je nutné dodržet zvláštní předpisy pro prostor instalace a provoz závislý na vzduchu z prostoru. Kotel smí být instalován jen v takových místnostech, ve kterých je dostatek spalovacího vzduchu. Kotel nesmí být provozován v prostorách, ve kterých se stále zdržují osoby. Otvory pro přívod spalovacího vzduchu (u vedení odtahu spalin podle B 23 ) Při celkovém jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 50 kw je nutné, aby byly dodrženy průřezy otvorů vedoucích do vnějšího prostředí nejméně 150 cm 2 plus 2cm 2 na každou kw přesahující 50 kw. Průřez je nutné rozdělit na jeden horní a jeden dolní stejně veliký otvor. Oba otvory se musí nacházet v jedné stěně a nesmí být možné je uzavřít. Horní otvor nesmí být níže než 1,80 m nad podlahou, spodní otvor musí být v blízkosti podlahy (2010/10) 5

6 Pokyny k montáži Příklady ZBR 65-2: Velikost větracího otvoru: 150 cm cm 2 /kw (65 50) kw) = 180 cm 2. Zapotřebí jsou dva otvory s průřezem po 90 cm 2. ZBR 98-2: Velikost větracího otvoru: 150 cm cm 2 /kw (98 50) kw) = 246 cm 2. Zapotřebí jsou dva otvory s průřezem po 123 cm 2. Kaskáda s 2 ZBR 65-2 Celkový jmenovitý tepelný výkon 130 kw Velikost větracího otvoru: 150 cm cm 2 /kw (130 50) kw) = 310 cm 2. Zapotřebí jsou dva otvory s průřezem po 155 cm 2. Kryty Připevnit lze drátěnou síť nebo mříž - velikost ok nesmí být menší než 10 mm a průměr drátu menší než 0,5 mm - zůstane-li zachován potřebný průřez. Potrubí přívodu spalovacího vzduchu Jsou-li k otvorům pro přívod spalovacího vzduchu připojována potrubí, nesmí tím být zmenšen objem proudícího vzduchu. Obr. 1 Příklady konstrukčního řešení otvorů vyústění (rozměry v m) 1 Spaliny 2 Přiváděný vzduch Konstrukční řešení vyúsťovacích otvorů konzultujte s revizním technikem komínových systémů. Chybné konstrukční řešení otvorů vyústění může způsobit zvýšení emisí a poruchy hořáku. 3.3 Připojení pomocí dvojitého potrubí Připojení odtahu spalin na horní straně topného zařízení je připravené k montáži vedení s dvojitým potrubím. Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu lze vést jak uvnitř prostoru instalace, tak i dalšími místnostmi. Průřez potrubí musí vyhovovat údajům uvedeným v grafu 4 TRGI Konstrukční typ C (nezávislý na vzduchu z prostoru) U spalinových systémů konstrukčního typu C je spalovací vzduch kotle přiváděn do domu z venku. Spaliny jsou odváděny ven. Opláštění kotle je provedeno plynotěsně a je součástí přívodu spalovacího vzduchu. Při provozu nezávislém na vzduchu z prostoru je tedy nutné, aby opláštění kotle bylo vždy nasazené a vůči prostoru instalace uzavřené - utěsněné, je-li kondenzační kotel vprovozu. Obr. 2 Dvojité potrubí (nezávislé na vzduchu z prostoru) 3.2 Vyúsťovací otvory Nacházejí-li se vyústění přívodu spalovacího vzduchu a systému odtahu spalin vedle sebe, je nutno provést stavební úpravu, aby se zabránilo nasávání spalin. Požadavky normy DIN (a zvláště údaje o konstrukčním řešení otvorů vyústění) a ustanovení obecných stavebních schvalovacích předpisů souvisejících se soustavou musejí být dodrženy. 1 Dvojité potrubí Ø 100/150 mm 2 Připojovací adaptér Ø 100/150 Použijte pouze připojovací adaptér dodaný s topným zařízením. Vyústění přívodu vzduchu musí být navíc chráněno proti vnikání dešťové vody (2010/10)

7 Pokyny k montáži 3.4 Vedení odděleným potrubím Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin probíhá samostatnými trubkami. Zde může být nasávání spalovacího vzduchu vedeno jak v závislosti na vzduchu z prostoru, tak i nezávisle na vzduchu z prostoru. Příprava na způsob provozu nezávislý na vzduchu z prostoru Při provozu nezávislém na vzduchu z prostoru je nasávání spalovacího vzduchu vedeno samostatnou trubkou. Příprava na způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru (konstrukční typ B 23 ) Při provozu závislém na vzduchu z prostoru je nutno použít v přívodu vzduchu mřížku. Shora padající nečistoty se tak nemohou dostat do kotle. Obr. 4 Instalace odděleného potrubí 1 Spalinová trubka Ø Utěsnění přívodu vzduchu 3 Nasávací trubka spalovacího vzduchu Ø Krytka Obr. 3 Vedení spalin samostatnou trubkou(závislé na vzduchu z prostoru) Použijte pouze připojovací adaptér dodaný s topným zařízením. 1 Spalinová trubka Ø Mřížka přiváděného vzduchu Ø Připojovací adaptér Ø 100/150 Použijte pouze připojovací adaptér dodaný s topným zařízením (2010/10) 7

8 Pokyny k montáži 3.5 Svislé vedení odtahu spalin(b 23, C 33(x), C 43(x), C 53(x), C 83(x) ) Místo pro instalaci vedení vzduch/spaliny Podle TRGI jsou platné tyto předpisy: Umístění topných zařízení v místnosti, ve které se nad stropem nachází pouze střešní konstrukce: Je-li pro strop požadována určitá doba požární odolnosti, musí být potrubí přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin v úseku mezi horní hranou stropu a střešního pláště opatřeno obložením, které má rovněž tuto dobu požární odolnosti a je vyrobené z nehořlavých stavebních hmot. Není-li pro strop požadována žádná doba požární odolnosti, musí být potrubí přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin od horní hrany stropu až ke střešnímu plášti vedeno šachtou z nehořlavých, tvarově stálých stavebních hmot, nebo být instalováno v kovové ochranné trubce (mechanická ochrana). Překlenuje-li potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin v budově jednotlivá patra, je nutné potrubí mimo prostoru umístění vést šachtou s dobou požární odolnosti nejméně 90 minut a u obytných budov malé výšky nejméně 30 minut. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku netěsnících montážních míst! B Připojení ke stávající spalinové šachtě proveďte - po konzultaci s jejím dodavatelem - na straně spalin musí být důkladně utěsněno Umístění revizních otvorů U vedení spalin do délky 4 m zkoušených společně s plynovým topeništěm postačuje jeden revizní otvor. Spodní revizní otvor svislého úseku spalinového potrubí smí být uspořádán takto: ve svislém úseku spalinového zařízení přímo nad zavedením spojovacího dílu nebo bočně ve spojovacím dílu ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od ohybu do svislé části spalinového systému nebo na čelní straně přímého spojovacího dílu ve vzdálenosti nejvýše 1 m od ohybu do svislé části spalinového systému. Systém pro odvod spalin, který nemůže být čištěn z vyústění, musí mít další horní revizní otvor do 5 m pod vyústěním. Svislé části spalinových potrubí, které jsou vedeny šikmo v úhlu větším než 30 mezi osou a svislicí, vyžadují ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od míst zlomu revizní otvory. U svislých částí lze od horního revizního otvoru upustit, pokud: je svislá část spalinového systému vedena nejvýše jednou šikmo v úhlu až 30 a spodní revizní otvor není od vyústění vzdálen více než 15 m. Revizní otvory instalujte tak, aby byly co nejlépe přístupné (2010/10)

9 Pokyny k montáži Míry odstupů nad střechou Šikmá střecha Plochá střecha Aby mohly být dodrženy míry minimálních odstupů nad střechou, může být vnější trubka střešní průchodky prodloužena spalinovým příslušenstvím Prodloužení chráničky až o 500 mm. A α Tab. 6 1 m 45,, v oblastech bohatých na sníh 30 Hořlavé stavební hmoty Nehořlavé stavební hmoty X 1500 mm 500 mm A Tab. 5 X α Obr. 6 Střešní průchodka pro šikmou střechu O O Manžety pro šikmou střechu jsou vhodné pouze pro sklony střech mezi 25 a 45. Obr. 5 Střešní průchodka pro plochou střechu (2010/10) 9

10 Pokyny k montáži 3.6 Vodorovné vedení odtahu spalin (C 13(x) ) Nezávisle na vedení spalin lze při vedení odděleným potrubím přivádět spalovací vzduch svisle nebo také vodorovně Vedení vzduch/spaliny C 13(x) vnější stěnou V jednotlivých zemích je nutné dodržovat různé předpisy o maximálním tepelném výkonu (např. TRGI 2008, TRF 1996, LBO, FeuVO, TPG..., ČSN ,...). Dodržujte minimální odstupy od oken, dveří, výstupků zdí a od vzájemně umístěných vyústění spalin. Vyústění dvojitého potrubí nesmí být podle TRGI a LBO montováno do šachty pod úrovní země Vedení odtahu spalin nad střešním vikýřem U krytiny stavby je nutné dodržet minimální odstupy podle TRGI. Příslušenství Junkers pro odtah spalin, kterými se instalují tzv. Střešní vikýře, splňují požadavky na minimální rozměry. Vyústění spalinového příslušenství musí střešní nástavby, otvory do místností a nechráněné díly konstrukce z hořlavých stavebních hmot, s výjimkou zastřešení, převyšovat minimálně o 1 m nebo být od nich vzdáleno nejméně 1,5 m. Pro vodorovné vedení spalinové trubky nad střechou se střešním vikýřem neexistuje ze strany úředních předpisů žádné omezení výkonu v provozu vytápění Umístění revizních otvorů U vedení spalin do délky 4 m zkoušených společně s plynovým topeništěm postačuje jeden revizní otvor. Ve vodorovných úsecích vedení odtahu spalin/ spojovacích dílů je nutné počítat minimálně s jedním revizním otvorem. Maximální odstup mezi revizními otvory činí 4 m. Revizní otvory je třeba umístit na ohybech větších než 45. Pro vodorovné úseky/spojovací díly postačí celkem jeden revizní otvor, pokud vodorovný úsek před revizním otvorem není delší než 2 m a pokud se revizní otvor ve vodorovném úseku nachází nejvýše 0,3 m od svislé části, a pokud se ve vodorovném úseku před revizním otvorem nenachází více než dva ohyby. Popř. je zapotřebí další revizní otvor v blízkosti topeniště, aby se zbytky po vymetání nedostávaly do topeniště. 3.7 Spalinové potrubí v šachtě Požadavky na vedení spalin Na vedení odtahu spalin v šachtě smí být připojeno pouze jedno topeniště. Montuje-li se potrubí odtahu spalin do stávající šachty, musí být příp. přítomné připojovací otvory vyrobeny z vhodných stavebních hmot a být těsně uzavřeny. Šachta musí být zhotovena z nehořlavých, tvarově stálých stavebních hmot a mít dobu požární odolnosti nejméně 90 minut. U budov s malou výškou postačí doba požární odolnosti 30 minut Stavební vlastnosti šachty U konstrukčních typů B 23, C 33(x), C 83(x) jsou základní stavební sady spalinového systému podle směrnice o plynových spotřebičích 2009/142/ES s ohledem na ČSN EN 483 přípustné společně s kotlem (systémová certifikace). To je dokumentováno identifikačním číslem výrobku na typovém štítku kotle. Potrubí odtahu spalin k šachtě jako odděleně vedené potrubí (B 23, C 53(x) ) Spalinové potrubí musí být uvnitř šachty po celé výšce odvětrávané. Prostor instalace musí mít jeden otvor s volným průřezem 150 cm 2 nebo dva otvory po 75 cm 2 vedoucí do venkovního prostoru. Přívod spalovacího vzduchu šachtou na principu protisměrného proudu (C 33(x) ) Přívod spalovacího vzduchu se uskutečňuje jako protiproud, který v šachtě omývá spalinové potrubí. Šachta není v rozsahu dodávky. Otvor do venkovního prostředí není zapotřebí. K odvětrávání šachty nesmí být vytvářen žádný otvor. Mřížka vzduchu není potřeba. Přívod spalovacího vzduchu dvojitým potrubím v šachtě (C 33(x) ) Přívod spalovacího vzduchu se uskutečňuje kruhovou štěrbinou dvojitého potrubí v šachtě. Šachta není v rozsahu dodávky. Otvor do venkovního prostředí není zapotřebí. K odvětrávání šachty nesmí být vytvářen žádný otvor. Mřížka vzduchu není potřeba (2010/10)

11 Pokyny k montáži Kontrola rozměrů šachty Před instalací potrubí odtahu spalin B Zkontrolujte, zda šachta splňuje přípustné rozměry pro uvažovaný případ použití. Jsou-li rozměry a min nebo D min menší, je instalace nepřípustná. Maximální rozměry šachty nesmí být překročeny, protože spalinové příslušenství by jinak nemohlo být v šachtě uchyceno Čištění stávajících šachet a komínů Vedení odtahu spalin ve větrané šachtě (B 23x, C 83(x) ) Jsou-li spaliny odváděny větranou šachtou (obr. 14, obr. 15, obr. 23), není nutné žádné čištění. Vedení vzduch/spaliny v protiproudu (C 33(x), C 43(x) ) Uskutečňuje-li se přívod vzduchu šachtou v protiproudu (obr. 20, obr. 21), je nutné šachtu čistit takto: Obr. 7 Čtvercový průřez Typ vedení spalin a min a max Tuhé (jednotlivá trubka) Ø 100 mm (B 23 ) 150 mm 300 mm Dřívější užívání šachty/komína Větrací šachta Vedení spalin při spalování plynu Vedení spalin při spalování oleje nebo pevného paliva Tab. 9 Nutné čištění důkladné mechanické čištění důkladné mechanické čištění důkladné mechanické čištění; uzavření povrchu za účelem zamezení vypařování zbytků ve zdivu (např. síry) do spalovacího vzduchu Tuhé (dvojité potrubí) Ø 100/150 mm Obr. 8 Kruhový průřez 200 mm 300 mm Ohebné - flexi Ø 100 mm 150 mm 300 mm Tab. 7 Typ vedení spalin D min D max Tuhé (jednotlivá trubka) Ø 100 mm (B 23 ) Tuhé (dvojité potrubí) Ø 100/150 mm 150 mm 350 mm 200 mm 350 mm Ohebné - flexi Ø 100 mm 170 mm 350 mm Tab. 8 Chcete-li se vyhnout uzavření povrchu šachty (zacelovacím nástřikům na vnitřních stěnách komínové šachty): Zvolte způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru nebo nasávejte vzduch dvojitým potrubím v šachtě nebo samostatným potrubím z venkovního prostoru. 3.8 Potrubí vzduch/spaliny na (C 53(x) ) Spalinové příslušenství Sada pro vedení spalin na fasádě lze mezi nasáváním vzduchu a dvojitým zásuvným hrdlem popř. Koncovkou v každém místě rozšířit spalinovým příslušenstvím Prodloužení dvojitého potrubí a Koleno dvojitého potrubí (15-90 ). V tom případě je nutné jejich vzduchové potrubí příslušně sesadit. Použít lze také spalinové příslušenství Revizní otvor. Příklad montáže je uveden na obr. 22 na str Vícenásobné osazení Topné zařízení ZBR 65-2 a ZBR 98-2 není pro provoz při vícenásobném osazení v přetlaku dovoleno (2010/10) 11

12 Pokyny k montáži 3.10 Kaskáda Potrubí odtahu spalin stavebních sad spalinové kaskády je systémově certifikované společně s plynovým kondenzačním kotlem CerapurMaxx ZBR 65-2 a ZBR Respektujte zásadní pokyny ( str. 5). U kaskád s plynovými kondenzačními kotli CerapurMaxx ZBR 65-2 a ZBR 98-2 je při jmenovitých tepelných výkonech vyšších než 100 kw zapotřebí speciální prostor pro umístění. U kaskád pracujících v podtlakovém provozu musí mít sběrač spalin a spalinová trubka v šachtě či na fasádě stejný průměr. Nesmí se montovat žádné rozšíření. V jedné kaskádě je možné použít celkem čtyři kondenzační kotle CerapuMaxx ZBR 65-2 a ZBR Celkové maximální jmenovité tepelné zatížení kaskády nesmí překročit 392 kw Požadavky na šachtu Průřez šachty musí mít určité minimální rozměry, aby zbývající volný průřez postačoval pro montáž a větrání potrubí odtahu spalin. Ø Spalinové potrubí [mm] Minimální rozměr šachty Ø kruhové [mm] hranaté [mm] Tab. 10 Minimální rozměry průřezu šachty pro montáž potrubí odtahu spalin Sadou určenou pro šachtu Způsob činnosti Přístroje pracují v podtlakovém provozu. Tím se zajišťuje, aby spaliny nemohly proudit zpět přes kotel. Uzavírací spalinové klapky jsou tak zbytečné Požadavky na prostor instalace Celkový jmenovitý tepelný výkon nad 50 kw Podle TRGI 2008 nesmí být prostor instalace používán jiným způsobem, s výjimkou zavedení domovních přípojek instalace dalších topenišť, tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek a stacionárních spalovacích motorů, a také ke skladování paliv. Dále nesmějí být oproti jiným místnostem k dispozici žádné otvory, s výjimkou otvorů pro dveře. Dveře musejí být samotěsnicí a samouzavírací. Ostatní prostory instalace podle TRGI 2008 Odlišně od TRGI 2008 smějí být plynová topeniště instalována, jestliže to vyžaduje užívání těchto místností a plynová topeniště mohou být provozována bezpečně nebo se tyto místnosti nacházejí ve volně stojících budovách, které jako takové slouží k provozu topenišť a skladování paliva (2010/10)

13 Montážní rozměry (v mm) 4 Montážní rozměry (v mm) 4.1 Vodorovné vedení vzduch/spaliny K odvodu kondenzátu: B Položte vodorovný odvod spalin se 3 stoupáním (= 5,2 %, 5,2 cm na metr) po směru proudění spalin ,2 % SK Obr. 9 Vedení odtahu spalin O 1 T-kus 90 s revizním otvorem (Ø 100/150 mm nebo Ø 100 mm) S K Ø 100 mm Ø 100/150 mm cm 130 mm 180 mm cm 135 mm 185 mm cm 140 mm 190 mm cm 145 mm 195 mm Tab (2010/10) 13

14 Montážní rozměry (v mm) 4.2 Svislé vedení vzduch/spaliny Ø 100/150 Ø 100/ O Obr. 10 Montážní rozměry 1 Vedení vzduch/spaliny svislé (Ø 100/150 mm) 2 Revizní otvor (Ø 100/150 mm) (2010/10)

15 Délky potrubí odvodu spalin 5 Délky potrubí odvodu spalin 5.1 Všeobecně V tomto návodu jsou vyobrazení systémů znázorněna pouze schematicky. Více podrobností najdete v dokumentaci k příslušenství. Plynové kondenzační kotle jsou vybaveny ventilátorem, který vytlačuje spaliny do spalinového potrubí. V důsledku odporu při proudění dochází v potrubí odtahu spalin k brzdění spalin. Spalinová potrubí proto nesmějí překročit určitou délku, aby bylo zaručeno bezpečné odvádění spalin do venkovního prostředí. Tato délka je maximální, ekvivalentní délka potrubí L ekviv, max. Je závislá na plynovém kondenzačním kotli, vedení spalovacího vzduchu a vedení spalinové trubky. V ohybech jsou odpory při proudění větší než v přímém potrubí. Proto se jim přiřazuje ekvivalentní délka, která je větší než jejich fyzická délka. Ze součtu vodorovných, svislých a ekvivalentních délek potrubí použitých kolen vychází ekvivalentní délka vedení spalin L ekviv. Celková délka musí být menší než maximální ekvivalentní délka potrubí. Kromě toho nesmí v mnoha případech odtahu spalin délka vodorovných částí spalinového potrubí L w překročit určitou hodnotu. 5.2 Výpočet délek potrubí odtahu spalin na příkladu C 33(x) (obr. 11 na str. 17) Analýza způsobu provedení Z této montážní situace lze stanovit následující hodnoty: Druh vedení potrubí odtahu spalin (v tomto příkladu: v šachtě) Vedení spalin podle TRGI (v tomto příkladu: C 33(x) ) Plynový kondenzační kotel (v tomto příkladu: ZBR 65-2) Vodorovná délka potrubí odtahu spalin: (v tomto příkladu: L w = 1,5 m) Svislá délka potrubí odtahu spalin: (v tomto příkladu: L s = 7 m) Počet 90 -kolen v potrubí odtahu spalin (v tomto příkladu: 2) Počet 15 -, 30 - a 45 kolen v potrubí odtahu spalin (v tomto příkladu: 2) Určení parametrů Konstrukční typ B 23 C 13(x) C 33(x) C 43(x) C 53(x) C 83(x) Vedení odtahu spalin závislý na vzduchu z prostoru ( kapitola 5.3.1) vodorovný ( kapitola 5.3.2) svislý ( kapitola 5.3.3) v šachtě ( kapitola 5.3.3) přívod stěnou, fasáda ( kapitola 5.3.4) přívod stěnou, připojení do šachty ( kapitola 5.3.6) Dvojité potrubí Tab. 12 Vedení spalinového potrubí Jednotlivá trubka Flexibilní x x x x x x x x x x x B Z následujících příslušných tabulek ( kapitola 5.3) podle vedení spalin dle TRGI, plynového kondenzačního kotle a průměru spalinové trubky zjistěte tyto hodnoty: maximální ekvivalentní délku potrubí ekvivalentní délky příslušných kolen popř. maximální vodorovnou délku potrubí Určení parametrů Kvůli vedení spalinové trubky šachtou podle C 33(x) je nutné zjistit parametry z tabulky 22. Pro ZBR 65-2 z toho vyplývají tyto hodnoty ( str. 22): = 30,9 m (průřez šachty ) = 3 m ekvivalentní délky pro 90 -kolena: 2 m ekvivalentní délky pro 15, 30 - a 45 -kolena: 1 m (2010/10) 15

16 Délky potrubí odvodu spalin Kontrola vodorovné délky potrubí odtahu spalin Délka vodorovného potrubí odvodu spalin L w musí být menší než maximální délka vodorovného potrubí odvodu spalin : Tab. 13 Vodorovná délka L w L w? 1,5 m 3 m o.k. Tato podmínka je splněna Výpočet ekvivalentní celkové délky potrubí L ekviv Ekvivalentní délka potrubí L ekviv se vypočítá ze součtu délek vodorovných a svislých odvodů spalin (L w, L s ) a ekvivalentních délek ohybů. Nezbytné 90 ohyby jsou v maximálních délkách započítány. Každý dodatečně vestavěný ohyb musí být zohledněn v jeho ekvivalentní celkové délce. Ekvivalentní celková délka potrubí musí být menší než maximální ekvivalentní délka potrubí: L ekviv Formulář pro výpočet délky potrubí odtahu spalin se nachází v příloze na str. 26. Délka/počet Ekvivalentní dílčí délka Celkem přímá délka L W 1,5 m 1 = 1,5 m Vodorovně ohyb m = 4 m ohyb m = 0 m přímá délka L S 7m 1 = 7 m Svisle ohyb m = 0 m ohyb m = 2 m Ekvivalentní celková délka potrubí L ekviv Maximální ekvivalentní délka potrubí L ekviv 14,5 m 30,9 m o.k. Tab. 14 Ekvivalentní celková délka je s 14,5 m menší než maximální ekvivalentní délka 30,9 m. Tento způsob provedení odvodu spalin je tudíž v pořádku (2010/10)

17 Délky potrubí odvodu spalin L = 1 m L = 1 m LS = 7 m Ø100 L = 2 m L = 2 m Ø100/150 L W = 1,5 m RS Obr. 11 Příklad výpočtu délek spalinového potrubí (2010/10) 17

18 Délky potrubí odvodu spalin 5.3 Různé situace při vedení odtahu spalin Závislé na vzduchu z prostoru podle B 23 Vedení samostatné trubky spalin svisle střechou (Ø 100 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen Vedení samostatné trubky spalin vodorovně střechou (Ø 100 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Kotel Kotel ZBR ,3 2 1 ZBR ,6 Tab. 15 Délky potrubí u B 23 - střecha, svisle maximální ekvivalentní délka potrubí L s svislá délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí ZBR ,3 ZBR ,6 Tab. 16 Délky potrubí u B 23 - střecha, vodorovně 1) 90 -koleno na přístroji je v maximálních délkách již zohledněno L w 2 1 maximální ekvivalentní délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí Obr. 12 Vedení samostatné trubky spalin střechou-svisle (B 23 ) Obr. 13 Vedení samostatné trubky spalin střechouvodorovně (B 23 ) (2010/10)

19 Délky potrubí odvodu spalin Vedení samostatné trubky spalin v šachtě (Ø 100 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Vedení samostatné Flexi trubky spalin v šachtě (Ø 100 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Kotel Kotel ZBR ,3 ZBR , Tab. 17 Délky potrubí u B 23 - v šachtě, tuhé 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny ZBR ,0 ZBR , Tab. 18 Délky potrubí u B 23 - v šachtě, ohebné - flexi 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí > 1000 > 1000 Obr. 14 Vedení samostatné trubky spalin v šachtě (B 23, tuhé) Obr. 15 Vedení samostatné trubky spalin v šachtě (B 23, ohebné - flexi) RS (2010/10) 19

20 Délky potrubí odvodu spalin Vedení samostatné trubky spalin na fasádě (Ø 100/150 mm, Ø 100 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Kotel ZBR ,3 ZBR , Tab. 19 Délky potrubí u B 23 - fasáda 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno na fasádě jsou v maximálních délkách již zohledněny L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí >1000 Ø100/ /150 LS L W RS Obr. 16 Vedení samostatné trubky spalin na fasádě (B 23 ) (2010/10)

21 Délky potrubí odvodu spalin Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 33(x) vodorovně Vedení dvojitého potrubí (Ø 100/150 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 33(x) svisle Vedení dvojitého potrubí (Ø 100/150 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen Kotel Kotel ZBR ,0 ZBR ,0 Tab. 20 Délky potrubí u C 33(x) 1) 90 -koleno na přístroji je v maximálních délkách již zohledněno L w 2 1 maximální ekvivalentní délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí ZBR ,7 2 1 ZBR ,7 Tab. 21 Délky potrubí u C 33(x) - střecha maximální ekvivalentní délka potrubí L s svislá délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí L W LS 5,2 % Ø100/ RS Obr. 17 Vedení dvojitého potrubí vodorovně (C 33(x) ) Obr. 18 Vedení dvojitého potrubí svisle (C 33(x) ) RS (2010/10) 21

22 Délky potrubí odvodu spalin Vedení spalin a vzduchu v šachtě, trubka spalin Ø 100 mm (vodorovná část Ø 100/150 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Kotel Průřez šachty [mm] ,7 ZBR , , , , ZBR , , ,3 Tab. 22 Délky potrubí u C 33 - v šachtě 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí > 1000 Obr. 19 Vedení odtahu spalin v šachtě dle C (2010/10)

23 Délky potrubí odvodu spalin Vedení spalin a vzduchu v šachtě, Flexi trubka spalin Ø 100 mm (vodorovná část Ø 100/150 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Kotel Průřez šachty [mm] , ,2 ZBR , , , , ,9 ZBR , , ,0 Tab. 23 Délky potrubí u C 33(x) - v šachtě, ohebné - flexi 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí > 1000 Obr. 20 Vedení odtahu spalin v šachtě - flexi dle C (2010/10) 23

24 Délky potrubí odvodu spalin Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 43(x) Vedení spalin a vzduchu stávající komínovou šachtou, trubka spalin Ø 100mm (vodorovná část Ø 100/150 mm) Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Přístroj Průřez šachty [mm] ,7 ZBR , , , , ZBR , , ,3 Tab. 24 Délky potrubí u C 43(x) 1) 90 -koleno na přístroji a koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí Obr. 21 Vedení dvojité trubky až ke stávající komínové šachtě (C 43(x) ) (2010/10)

25 Délky potrubí odvodu spalin Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 53(x) Dvojité vedení na fasádě (Ø 100/150 mm) Kotel L s L w ZBR ,3 ZBR ,6 maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Tab. 25 Délky potrubí u C 53(x) - fasáda 1) 90 -koleno na přístroji je v maximálních délkách již zohledněno Nezávislé na vzduchu z prostoru podle C 53(x) Oddělené vedení vzduchu a spalin, potrubí spalin v šachtě (Ø 100 mm) Přístroj L s L w ZBR ,6 ZBR ,8 maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) L 1 + L w Tab. 26 Délky potrubí u C 53(x) - šachta 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny L S L S L 1 L W L W O Obr. 22 Vedení dvojitého potrubí na fasádě (C 53(x) ) Obr. 23 Oddělené vedení vzduchu a spalin, potrubí spalin v šachtě (C 83(x) ) (2010/10) 25

26 Délky potrubí odvodu spalin 5.4 Formulář pro výpočet délky trubek odtahu spalin Vodorovná délka L w L w? Tab. 27 m m Délka/počet Ekvivalentní dílčí délka Celkem přímá délka L W = Vodorovně ohyb 90 = ohyb 45 = přímá délka L S = Svisle ohyb 90 = ohyb 45 = Ekvivalentní celková délka potrubí L ekviv Maximální ekvivalentní délka potrubí L ekviv Tab (2010/10)

27 Délky potrubí odvodu spalin 5.5 Kaskáda Spalinová kaskáda v šachtě nebo na fasádě 1) Počet přístrojů Kombinace přístrojů Výkon [kw] L s,min Průměr sběrače spalin Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 250 mm L s,max 2 ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR , ZBR ZBR , ZBR , ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR ZBR Tab. 29 Délky potrubí u B 23 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny L s,min L s,max L s,min L s,max L s L w maximální ekvivalentní délka potrubí svislá délka potrubí vodorovná délka potrubí maximální vodorovná délka potrubí 1) L s L w Ø A G A G A G A W Obr O 1) 90 -koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny A G A W Tab. 30 0,525 m... 1 m 0,65 m... 2 m (2010/10) 27

28 Bosch Termotechnika s.r.o. Obchodní divize Junkers Prùmyslová 372/ Praha 10 - tìrboholy Tel.: Fax: Internet:

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (200/05) CZ Obsah ÚVOD - Plastové

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ mode reset press 5s Návod k instalaci a údržbě pro odborníka CerapurCompact Plynový kondenzační kotel ok 0 010 005 914-001 6720842892 (2015/06) CZ ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin 6 70 6 97 08/006 CZ Pro odbornou firmu Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel Logamax U0-/8T 6 70 6 6-00.O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu Návod pro instalaci systému odvodu spalin Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-5/ MFA 6 70 6 95 CZ (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 0..2007 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, 30 a 42 kw ( 80/25)... str. 2-5 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem 42 kw ( 00/50)... str. 5-7

Více

AZB 861. Základní příslušenství pro vedení výfuku spalin o Ø 100 mm v šachtě společného komína LAS pro kondenzační přístroje. Obj. č.

AZB 861. Základní příslušenství pro vedení výfuku spalin o Ø 100 mm v šachtě společného komína LAS pro kondenzační přístroje. Obj. č. 60 AZB 861 Základní příslušenství pro vedení výfuku spalin o Ø 100 mm v šachtě společného komína LAS pro kondenzační přístroje. Obj. č. 7 719 002 263 ø102 M8 50 Ø103 103 Ø20 350 500 35 500 Ø100 4 x 200

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART Pokyny k odtahu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART 6 720 612 662-00.2O ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... 6 720 615 723 CZ (2008/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL

Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL Pokyny k odvodu spalin pro Kompaktní plynov kondenzaèní kotel CERASMARTMODUL 6 720 612 261-00.1O ZBS 16/83S-2 MA... ZBS 22/120S-2 MA... ZBS 30/150S-2 MA... 6 720 612 412 CZ (05.09) OSW Obsah Obsah Bezpeènostní

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU Pokyny k odvodu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU 6 720 614 093-00.1O ZWSB 22/28-3 A... 6 720 615 456 CZ (2008/01) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul...

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... 6 70 6 6-00.O ZBS 4/00 S-3 MA.. ZBS /00 S-3 MA.. ZBS 30/50 S-3 MA.. ZBS /0 S-3 MA.. ZBS /75 S-3 MA..

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus Plynový kondenzační kotel 6 720 646 857-00.1ITL 6 720 811 727(2015/03) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus GB212-15...50 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro CERAPURACU-Smart plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Návod k montáži k odtahu spalin pro

Návod k montáži k odtahu spalin pro Návod k montáži k odtahu spalin pro Plynový nástěnný kotel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-0/4K Logamax U5-0/4 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 64 94 CZ (0/008) OSW Obsah

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50 Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 020-00.1O Pokyny k vedení odtahu spalin ogamax plus GB172-24 T50 6 720 644 024 (2013/01) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus Plynové kondenzační přístroje 6720813784-1.1TD Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logama plus GB162-70/85/100 V2 6720813787 (2015/07) cs Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus Plynové kondenzační kotle 6 720 647 719-000.1TD 6720819812 (2016/09) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus GB192 i Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin

Pokyny k vedení odtahu spalin Pokyny k vedení odtahu spalin Plynová kondenzační jednotka 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB172-14 GB172-24 GB172-24K Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 619 654 (03/2010)

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace Pro GB062/GB172/GB172T/GB162-15 až 45 Pro GB162-70- 100 DO Střešní instalace C33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího vzduchu Plochá střecha

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka Plynová kondenzační jednotka 6 720 808 076 (2013/06) CZ 6 720 643 912-000.1TD Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB162-15 45 V3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (2009/02) CZ Obsah ÚVOD - Plastové systémy vedení

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti

Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti Provoz nezávislý na vzduchu místnosti s přívodem spalovacího vzduchu přes mezikruží

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007. Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kompaktní kondenzační vytápěcí centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pro odbornou

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Platný od 01.04.2008 Obsah: Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE... str. 2-3 Řešení pro kotle Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA... str. 4-5 Řešení pro kotle

Více

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE katalog ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA moderní potrubní systémy Spalinové systémy jsou moderní potrubní systémy vyráběné renomovaným německým výrobcem zabývajícím se vývojem

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví

NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví 1. Úvod: Bezpečnostní skříně pro skladování tlakových láhví se stlačenými plyny: Protipožární bezpečnostní skříně pro bezpečné skladování 50litrových

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Úsporné řešení pro vaše topení ÚVOD PLYNOVÝCH KOTLŮ Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření

Více

Pasport tlakové nádoby

Pasport tlakové nádoby Pasport tlakové nádoby 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: Název a adresa provozovatele Název a adresa výrobce Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, Ahlen, Německo Název a adresa dovozce REFLEX CZ, s.r.o. Sezemická

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz

Více

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ Instalační návod Vedení odtahu spalin Celsius WT 14 AM1... 6 720 680 204 (2008/12) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a symboly............ 3 1.1 Vysvětlení použitých symbolů.......... 3 1.2 Bezpečnostní

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o.

Více

Návod k použití. Model Heaven 2.0. s externí ventilační jednotkou

Návod k použití. Model Heaven 2.0. s externí ventilační jednotkou Návod k použití Model Heaven 2.0 s externí ventilační jednotkou Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí,

Více

Návod k použití. Model Heaven Glass 2.0. s externí ventilační jednotkou

Návod k použití. Model Heaven Glass 2.0. s externí ventilační jednotkou Návod k použití Model Heaven Glass 2.0 s externí ventilační jednotkou 2 Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální

Více

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou JACK 100 100 215 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO,

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více