Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7"

Transkript

1 Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 milí přátelé, poslání Společnost přátel přírody má za sebou již čtrnáctý rok své činnosti. Co se nám v tomto roce povedlo? Na prvním místě bych chtěl uvést zejména úspěšný rozvoj našeho dlouhodobého a klíčového projektu Nový prales, kde se nám díky veřejné sbírce podařilo vykoupit dalších sedmnáct hektarů lesa, včetně unikátních více než stoletých porostů. Nový prales se tak stává naší vlajkovou lodí na poli obnovy přirozených lesů, možná přesněji bych měl uvést vlajkovou lodí v moři smrkových monokultur. Čmelák Společnost přátel přírody je společenství lidí, kteří podporují a provádějí aktivity ve prospěch přírody, krajiny a trvale udržitelného života. Naším posláním je chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a osvětou. Důležitým krokem bylo rozhodnutí o změně nevyhovujících prostor za nové. Šťastnou shodou okolností jsme začali spolupracovat s další neziskovou organizací, která provozuje občanskou poradnu, poradnu pro oběti trestných činů a poskytuje vzdělávací kurzy a společně jsme opravili a zprovoznili objekt od města, který v současné době užívají obě organizace. Samozřejmě jsme pokračovali i v našich dalších činnostech, jak v oblasti ekologické výchovy, zapojování dobrovolníků do naší činnosti, tak i v činnosti mateřského centra a protikorupčních aktivitách. Poslední změnou, která se stala již v letošním roce, je změna názvu sdružení z původního Společnost přátel přírody na Čmelák Společnost přátel přírody. Tím došlo ke spojení názvu organizace s logem a webovými stránkami a věřím, že tento nový název přispěje jak k lepšímu zapamatování u veřejnosti, tak k odlišení našeho sdružení od dalších organizací. Moje poděkování patří všem, kdo nás v uplynulém roce podporovali a spolupracovali s námi a věřím, že si vaši přízeň udržíme i v dalších letech. Plány do budoucna Čmelák Společnost přátel přírody není v současné době již pouze čistě ekologickou organizací, ale své aktivity propojuje také se sociálním sektorem. I v následujících letech chceme pokračovat v započatém trendu rozšiřování a zkvalitňování činností směřujících nejen k ochraně přírody, ale také k realizaci programů a projektů s ekologickou tématikou i dalších sociálních aktivit a služeb. Rádi bychom i nadále směřovali k vytyčenému cíli stát se významnou ekologickou neziskovou organizací, která prakticky ukazuje alternativní pohledy na lesní hospodářství, obnovuje konkrétní přírodní lokality a zároveň nabízí širokému spektru zájemců další zajímavé a smysluplné volnočasové aktivity. Jan Korytář předseda sdružení kontakt Čmelák Společnost přátel přírody Švermova 32 Liberec tel./fax

3 pro lidi Ekovýchova v roce 2007 V roce 2007 jsme realizovali na všech typech škol celkem 90 ekovýchovných programů, které navštívilo 1928 dětí. Těší nás, že početnou cílovou skupinou se staly také děti z mateřinek, kde se uskutečnilo celkem 25 těchto programů. Do 44 mimolibereckých škol jsme výukové programy přivezli a zpřístupnili je tak i těm, kteří nemají sami možnost přepravit se do středisek ekologické výchovy. V rámci projektu Škola v lese jsme připravili pro děti třídenní pobytový program Ochránci planety a dvoudenní harmonizační program Společně na mizivku. Dny plné poznání prožilo na Mariánskohorských boudách, uprostřed přírody, během devíti pobytů, celkem 161 dětí. opravit a vystavět oplocenky a zároveň v nich provést úklid klestí. Stále častěji nám pomáhají v naší činnosti organizované skupiny, např. Hnutí Brontosaurus, skautské oddíly z libereckého kraje nebo studenti ze středních či vysokých škol. Pro širokou veřejnost jsme zorganizovali dvě exkurze na Ještědský hřeben do Nového pralesa. Nabídky shlédnout tento ojedinělý projekt využilo téměř 100 lidí. Mateřské centrum Čmelák Mateřské centrum Čmelák pokračovalo i v roce 2007 v činnosti spojené s rozvojem vzdělávacích i odpočinkových aktivit určených rodičům na mateřské dovolené. Mezi nejúspěšnější patřily kurzy práce na PC, kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé či kurz sociálně právní pomoci. Své zájemce si našly i přednášky o zdravém životním stylu, přednášky psychologa, kurzy domácí masáže, aromaterapie, arteterapie, řada kreativních kurzů apod. Během přednášek měly maminky možnost využít službu hlídání dětí. Podařilo se nám zorganizovat několik již tradičních akcí jako je Drakiáda, Podzimní slavnost, Zdobení stromečku pro zvířátka, Maškarní ples, bazárky dětského oblečení, divadelní představení apod. Hojně navštěvován byl i Klub pro rodiče s miminky. V měsíci květnu jsme spoluorganizovali Benefiční koncert na zámku Lemberk, jehož výtěžek byl určen našemu MC. V průběhu roku využilo služeb centra přes 1400 rodičů a obdobný počet dětí. Více na Díky grantové podpoře MŽP ČR se nám podařilo zrekonstruovat Lesní naučnou stezku Harcov, kde je umístěno jedenáct nových informačních tabulí. Třídní kolektivy zde s námi mohou absolvovat nový výukový program. Dobrovolníci v roce 2007 Pomoc dobrovolníků je pro naši organizaci velmi cenná. Během pěti víkendových akcí v terénu a dvou Týdnů pro les, z nichž jeden byl i se zahraniční účastí ve spolupráci s organizací Inex SDA, zvládlo přes 300 převážně mladých lidí vysázet několik tisíc kusů nových sazenic, Rok 2007 v číslech Celkem víkendovek a Týdnů pro les 7 Celkem dobrovolníků 307 Celkem účastníků EV programů 1928 Celkem ekologických programů 90 Celkem pobytových programů 9 Celkem účastníků pobytových programů Škola v lese 161 Celkem rodičů účastnících se programů MC 1 412

4 pro přírodu Oddělení pro přírodu Oddělení pro přírodu má na starosti aktivity směřující k obnově přirozených lesů a ke zvyšování pestrosti naší krajiny. Malé lesní bioškolky Náš dlouhodobý program pěstování sazenic původních dřevin dle zásad biozemědělství s ohledem na přírodu pokračoval úspěšně i v roce Do lesů nejen v Libereckém kraji bylo z našich školek vysazeno přes sazenic. Sami jsme vysadili nebo zajistili výsadbu více než sazenic. Pro výsadby v dalších letech je rozpěstováno přes stromků. Na podzim jsme vysadili 100 sazenic vzácných a chráněných tisů do Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Pozemkový spolek Náš pozemkový spolek čítal ke konci roku dvanáct lesních a dva mokřadní pozemky a jeden kilometr potoka, to vše o celkové rozloze téměř půl miliónu metrů čtverečních. V roce 2007 se rozvíjel především náš hlavní projekt Nový prales (viz níže). Na pozemcích v Minkovicích, Jirkově, Březové a Bezděčíně jsme na podzim vysadili sazenic původních druhů. Na plánovanou přeměnu našeho mokřadního pozemku u Jablonného v Podještědí se nám podařilo vypracovat architektonickou studii a studii proveditelnosti záměru. S místním dětským domovem vytrvale likvidujeme černé skládky. Nový prales V roce 2007 se nám podařilo významně rozšířit plochu našeho projektu Nový prales na Ještědském hřebenu o dalších 15 hektarů. Nové pozemky získané na jaře netvoří tentokrát jen mladá smrková monokultura, ale také tři hektary dospělého listnatého lesa, který je na Ještědském hřebeni unikátní svou přirozenou a velmi pestrou dřevinnou skladbou. Hlavní podíl stromů tvoří buky a javory kleny, nalezneme zde také javory mléče, jasany, břízy, osiky a v nebývale velkém množství i lípy velkolisté, jilmy horské a třešně ptačí. Když pomineme stejnověkost tohoto porostu a chybějící jedli, máme tu jedinečnou ukázku přirozeně smíšeného a druhově bohatého starého lesa. Na začátku srpna se nám podařilo vyjednat získání dalšího lesa, který se svým charakterem nejvíce blíží cílovému stavu projektu. Jde o více než 110 let starý les o rozloze 3 ha, tvořený zejména smrky a buky, místy i javorem klenem. Celková plocha projektu, na které vytváříme přírodě blízký les s charakterem pralesa, dnes čítá již více než 25 hektarů. Více informací na Šance pro jilmy Projekt Šance pro jilmy měl v roce 2007 již svůj pátý ročník. Stejně jako v předešlých letech bylo naším cílem za pomoci škol v regionu vysadit do Libereckého kraje co největší množství odrostlých sazenic jilmů a při té příležitosti informovat o problematice mizení jilmů širokou veřejnost. V roce 2007 jsme za pomoci 35 škol, dětských domovů a domů dětí umístili do krajiny dalších 752 sazenic jilmu. Díky velikému zájmu škol jsme část jilmů, které se nedostávaly, nahradili sazenicemi buků, javorů, dubů, jeřábů a olší. Děti jich vysadily celkem 142. Partnerem projektu byl již tradičně Liberecký kraj a MŽP ČR. Za uplynulé tři roky se nám převážně do krajiny Libereckého kraje podařilo umístit již přes 4000 jilmů. Rok 2007 v číslech Záchrana genofondu lesních dřevin a lesní bioškolky sazenic původních dřevin vysazených z našich školek sazenic původních dřevin v lesních školkách Nový prales získaných metrů čtverečních nových pozemků Šance pro jilmy jilmů vysazených do Libereckého kraje 752 škol, dětských domovů a domů dětí zapojených do projektu 35 Pozemkový spolek rozloha našich pozemků (ha) 47,3

5 fundraising a propagace, EU projekty Veřejná sbírka V rámci veřejné sbírky zaměřené na podporu projektu Nový prales přispělo v roce 2007 celkem 1034 dárců částkou Kč. Získané finanční prostředky umožnily rozšířit stávající plochy. Sponzoring I v roce 2007 jsme se snažili pokračovat v započatém trendu rozvíjet dlouhodobou spolupráci s podnikatelským sektorem. Celkem se nám podařilo získat od 52 společností finanční podporu ve výši Kč. Spolupráce s firmami Albi, IKEA a Freudenberg potřeby pro domácnost (Vileda) se rozvíjela i v rámci projektu Patron lesa. Výsledky naší činnosti jsme v terénu prezentovali v průběhu tří dobrovolnických dnů v Novém pralese, které jsme pro zaměstnance firem uspořádali v průběhu dubna, června a října Vzhůru ke hvězdám Projekt podpořený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů napomohl rozšířit počet pracovních míst a zároveň umožnil profesní vzdělávání zaměstnanců SPP. Strategickým cílem bylo zvýšit touto cestou jejich kvalifikaci a dovednosti pro rozvoj aktivit v našem regionu i v partnerství s organizacemi z EU. V rámci projektu absolvovali pracovníci SPP několik krátkodobých i dlouhodobých kurzů např. kurz angličtiny, práce s grafickými programy, marketing a fundraising, komunikace, řízení a týmová spolupráce, dobrovolnictví apod. Samolepka Prosíme, nevhazujte reklamní materiály Ve spolupráci s městskými informačními centry v celé ČR se podařilo prodat v loňském roce dalších kusů samolepek, jejichž prostřednictvím chceme bránit vkládání nevyžádaných reklamních tiskovin do schránek. I touto formou napomohli všichni, kteří si samolepku pořídili, k ochraně přírody. Granty a dotace Kromě tradičních zdrojů, kterými jsou zejména MŽP ČR a Úřad práce v Liberci, se nám podařilo získat i finanční příspěvky od významných českých nadací. Také příspěvky z evropských dotací z Evropského sociálního fondu a Společného regionálního operačního programu významně napomohly rozvoji našich aktivit v roce Projekty realizované v roce 2007 z podpory MŽP ČR Škola v lese, Ekovýchova na okraji kraje, Šance pro jilmy, Záchrana genofondu tisu červeného a Lesní naučná stezka. Rok 2007 v číslech Celkem přispěvatelů do veřejné sbírky Celkem počet členů 324 Celkem výtěžek z veřejné sbírky Celkem finanční podpora od členů Celkem počet firemních sponzorů 52 Celkem finanční podpora od sponzorů Celkem počet prodaných samolepek Celkem příjmy z prodeje samolepek Druhý schod Projekt byl podpořen z Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu. Jeho cílem byla profesionalizace čtyř vybraných mateřských center v Libereckém kraji v Liberci, Semilech, Turnově a Hejnicích, která zároveň nabízejí vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro matky na mateřské dovolené před vstupem na trh práce. V rámci projektu bylo zakoupeno základní vybavení pro fungování jednotlivých MC, vydána brožura pro zájemce o vznik dalších MC a každé centrum si vytvořilo vlastní webové stránky. V uvedených MC vzniklo 10 nových pracovních míst, realizovalo se zde několik týdenních kurzů práce na PC, sociálních dovedností, komunikace aj., které úspěšně absolvovalo přes 80 žen. Prevence korupčního jednání Cílem projektu, podpořeného MV ČR, je pokračovat v boji proti korupci v našem regionu, mapovat vybrané kauzy a zvýšením informovanosti o možnostech právní ochrany mobilizovat účast občanů na boji proti korupčnímu jednání. Kromě poskytování bezplatné právní pomoci osobám provozujeme i protikorupční server kde je možné získat více informací o této problematice.

6 hospodaření Aktiva částka Pasiva částka Stavby Vlastní jmění Software Nerozdělený zisk Movitý majetek Dodavatelé Pozemky Zálohy Oprávky ke stavbám Zaměstnanci Oprávky k softwaru Zdravotní a sociální pojištění 0 Oprávky k movitým věcem Silniční daň Nedokončená výroba Daň z přidané hodnoty Pokladna Ostatní přímé daně 15 Bankovní účty Jiné závazky Odběratelé Výdaje příštích období 115 Zálohy Dohadné účty pasivní Pohledávky Náklady příštích období Přijmy příštích období 810 Celkem Celkem Hospodářský výsledek Náklady částka Výnosy částka Spotřeba materiálu Příjmy z hlavní činnost i Nedokončená výroba Reklama Režijní materiál Změna stavu nedokončené výroby Knihy a časopisy Ekologické výukové programy Pohonné hmoty Síť středisek ekologické výchovy Pavučina Energie, voda Sponzorské dary Potraviny dobrovolníci Individuální dárci Opravy a udržování Veřejná sbírka Cestovné Ministerstvo životního prostředí ČR Služby Ministerstvo vnitra ČR Účetnictví Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Nájemné Úřady práce Telefony a poštovné Statutární město Liberec Nákupy pozemků ze sbírky Liberecký kraj Leasing Liberecký kraj Druhý schod Mzdové náklady Úřad práce Liberec Vzhůru ke hvězdám Mzdy brigádníci Nadace rozvoje občanské společnosti Sociální a zdravotní pojištění Nadace VIA Pojištění Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Odpisy Nadace Divoké husy Daně Nadace Škola hrou Ostatní daně a poplatky Ostatní Pokuty a penále Poplatky Úroky Ostatní náklady Celkem Celkem Hospodářský výsledek

7 podpořené projekty děkujeme za podporu Nadace rozvoje občanské společnosti Obnova přirozených lesů na Ještědském hřebenu Kč Přeměna dřevinné skladby lesů na Ještědském hřebenu Grantový fond Libereckého kraje Šance pro Jilmy Kč Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje Fond vzdělávání města Liberce Jak se žilo před 100 lety Kč Vytvoření nového výukového programu pro školy Nadace VIA Rozvoj Mateřského centra Čmelák Kč Podpora činností mateřského centra Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor EV v Libereckém kraji Kč Podpora ekovýchovných programů pro školy v Libereckém kraji Nadace Divoké husy Vybavení mateřského centra Kč Ministerstvo vnitra ČR Prevence korupce Kč Sledování vybraných kauz a provoz informačního serveru Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MC vlastní cestou Kč Podpora rozvoje služeb mateřského centra Ministerstvo životního prostředí ČR Šance pro Jilmy Kč Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje Lesní naučná stezka Kč Rekonstrukce Lesní naučné stezky ve spolupráci se ZŠ Na Výběžku EV na okraji kraje Kč Podpora ekovýchovných programů pro školy mimo oblasti SEV v Libereckém kraji Škola v lese Kč Podpora pobytových programů v Jizerských horách Záchrana tisů v Libereckém kraji Kč Sběry osiva, pěstování a výsadba sazenic chráněného tisu červeného Studie Jablonné Kč Zpracování studie proveditelnosti revitalizace mokřadního území Program stabilizace lesa v Jiz. horách a na Ještědu Kč Výsadba listnatých dřevin a jedlí do smrkových monokultur a jejich ochrana před zvěří Pozemkový spolek SPP 2007* Kč Rozvoj aktivit pozemkového spolku včetně získávání nových pozemků do vlastnictví Ochrana biodiverzity 2007* Kč Sběry osiva, pěstování a výsadba sazenic vzácných původních dřevin (*Prostřednictvím ÚVR ČSOP) SROP ERDF grantové schéma KÚ Libereckého kraje Druhý schod Kč Podpora, profesionalizace a rozvoj mateřských center v Libereckém kraji ESF OPRLZ Grantové schéma Úřadu práce Liberec Vzhůru ke hvězdám Kč Zvýšení odbornosti zaměstnanců SPP k realizaci evropských projektů Společnosti A. RAYMOND JABLONEC, s. r. o. A.S.A. ABB, s.r.o. ALBI Česká Republika, a. s. Allpack, s.r.o. ANANDA LINE, s.r.o. Antonín Hluštík AQUATEST, a. s. Arvin Meritor LVS Liberec a.s. BENOX, s.r.o. Cígler Software IPL, s.r.o. CTP Invest, spol. s r.o. DGS Druckguss Systeme s.r.o. DŽD Dražice strojírna s.r.o. Earth Tech CZ s.r.o. Epicentrum EPR, s.r.o. FILINGER, a. s. Freudenberg Potřeby pro domácnost Hanibal sport IKEA ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. Ing. Arch. Taťána Tzoumasová Ing. Richard Stiebitz Ing. Vlastimil Ladýř LADEO IRIDIA s.r.o. IVAR CS spol. s r.o. Jizerské pekárny, s.r.o. JUSTR, s. r. o. Kablo elektro, a.s. KOHÚT A SPOL. KOPOS Kolín, a.s. KORADO, a.s. Krby Urban Lukáš Pleticha Mandy Zlín, s.r.o. METALCOM Kutná Hora a.s. NeraAgro, spol.s r.o. OD Tesco Stores, a.s. PhDr. Milan Štěpanovič Pulsklima, s.r.o. Reproart Liberec Salma creativ team, s.r.o. SEVEROČESKÉ DOLY a.s. SILVACO Stavby silnic a železnic, a.s. SVED elektrotechnické družstvo Tarmac TNS Aisa s.r.o. Tomáš Procházka MUZIKOTERAPIE UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ, Matěj Trejtnar Vaillant Group Czech s.r.o. VOKOUN & POKORNÝ, s.r.o. Wiremetal Miloš Zástěra Nadace Nadace Divoké husy, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Škola hrou, Nadace VIA. Státní správa a samospráva Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Liberecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Probační a mediační služba Liberec, Správa CHKO Český ráj, Správa CHKO Jizerské hory, Statutární město Liberec, Úřad práce Liberec. Lidé Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc v lesních školkách i v terénu a za spolupráci při realizaci akcí pro děti a veřejnost. Děkujeme všem členům a dárcům, kteří svou finanční podporou napomáhají udržovat a zkvalitňovat činnosti spojené s ochranou přírody a ekologickou výchovou i našimi dalšími aktivitami.

8 Čmelák Společnost přátel přírody děkuje za podporu Antonín Hluštík Cígler Software IPL, s.r.o. EARTH s.r.o. Earth Tech CZ s.r.o. EPR, s.r.o. Ing. Arch. Taťána Tzoumasová Kablo elektro, a.s. KOPOS Kolín, a.s. KORADO, a.s. Lukáš Pleticha Mandy Zlín, s.r.o. Nadace Škola hrou OD Tesco Stores, a.s. PhDr. Milan Štěpanovič Reproart Liberec Salma creativ team, s.r.o. Ing. Richard Stiebitz TNS Aisa s.r.o. Tomáš Procházka MUZIKOTERAPIE UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ, Matěj Trejtnar

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím NĚKOLIK SLOV ÚVODEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Sídlo: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař Kontakty: www.toulcuvdvur.cz, tel./fax: 271 750 548 www.sdruzenisraz.cz,

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

V roce 2008 pro naše sdružení pracovali: OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Výroční zpráva 2008

V roce 2008 pro naše sdružení pracovali: OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2008. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Výroční zpráva 2008 Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Magistrát hlavního města Prahy Nadace Divoké husy Nadace na ochranu zvířat SSEV Pavučina MŠMT MPSV MK ČR VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007 využily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Děkujeme za finanční granty na realizované projekty, které podpořily: Hlavní město Prahy Nadace Divoké husy Nadace Terezy Maxové dětem SSEV Pavučina MŠMT VÚŽV Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení SRAZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

a 2003 Výroční zpráv

a 2003 Výroční zpráv Výroční zpráva 2003 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

2012 Vydalo: Sdružení Krajina Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou www.sdruzenikarajina.cz, info@ sdruzenikrajina.cz Zpracovali: Ing. K.

2012 Vydalo: Sdružení Krajina Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou www.sdruzenikarajina.cz, info@ sdruzenikrajina.cz Zpracovali: Ing. K. 2012 Vydalo: Sdružení Krajina Počítky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou www.sdruzenikarajina.cz, info@ sdruzenikrajina.cz Zpracovali: Ing. K. Marečková, Ing. T. Blažek, D. Sobotková Grafické zpracování: Tržil

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva. Spolek pro volný čas NOVOVESAN. občanského sdružení. patron roku 2010- skřítek Stromofous

Výroční zpráva. Spolek pro volný čas NOVOVESAN. občanského sdružení. patron roku 2010- skřítek Stromofous Výroční zpráva 2010 občanského sdružení Spolek pro volný čas NOVOVESAN Spolek pro volný čas NOVOVESAN (zkráceně NOVOVESAN) je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina:

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina: výroční zpráva 2013 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Telefon: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní spojení: ČSOB, pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 1 2 3 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 3 Úvodní slovo 4 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2002 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více