METODICKÝ NÁVOD PRO OBLAST SPOLUPRÁCE ÚP ČR SE ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ NÁVOD PRO OBLAST SPOLUPRÁCE ÚP ČR SE ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ"

Transkript

1 METODICKÝ NÁVOD PRO OBLAST SPOLUPRÁCE ÚP ČR SE ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ Praha 2015

2 OBSAH I. KULATÉ STOLY PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍMI ČI POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 5 1. Popis kulatých stolů Organizátoři a účastníci kulatých stolů Cílová skupina kulatých stolů Cíle a přínosy kulatých stolů 7 2. Témata kulatých stolů 8 3. Organizace kulatých stolů Přípravná fáze Realizační fáze Časová náročnost a četnost 11 II. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A DALŠÍ INFORMACE Oznámení volného místa Evidenční povinnost Informační povinnost Zaměstnanci ze zahraničí sociální a zdravotní pojištění Zaměstnanci z EU, EHP a Švýcarska Zaměstnanci ze států mimo EU, EHP a Švýcarska, se kterými má ČR uzavřenou dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení Zaměstnanci z ostatních zemí mimo EU, EHP a Švýcarska 20 III. EURES A SLUŽBY PRO ZAMĚSTNAVATELE Pomoc při výběru nových zaměstnanců z databáze EURES Vyhledávání vhodných kandidátů Zadávání volných pracovních míst Registrace, šíření volných pracovních míst na evropském portálu Informace o evropských trzích práce Účast na projektu Your first EURES Job Účast na burzách práce, seminářích Propagace aktivit 25 IV. PŘÍLOHY Příklad pozvánky na kulatý stůl Příklad evaluačního dotazníku 29

3 4 I. KULATÉ STOLY PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍMI ČI POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

4 KULATÉ STOLY PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍMI I ČI POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 1Popis kulatých stolů Jedná se o skupinové poradenské schůzky určené pro stávající či potenciální zaměstnavatele cizích státních příslušníků či jejich zástupce (personalisty a další), jejichž prostřednictvím jsou poskytovány informace týkající se problematiky zahraniční zaměstnanosti. Tyto informace jsou poskytovány na základě: a) zkušeností příslušných pracovníků ÚP ČR s nejčastějšími dotazy a problémy, s nimiž se zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci potýkají, b) cíleného zjišťování potřeb zaměstnavatelů, c) proběhlých změn legislativy související se zaměstnáváním cizích státních příslušníků. Forma skupinového poradenství umožňuje diskusi a výměnu názorů, zjištění potřeb, přání a požadavků zaměstnavatelů a předání potřebných nebo žádaných informací zaměstnavatelům ze strany ÚP ČR. Tento cílený postup lze využít jak pro zaměstnavatele, kteří již cizí státní příslušníky zaměstnávají, tak pro ty, kteří jejich zaměstnávání zvažují (například z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly na tuzemském pracovním trhu). 1.1 Organizátoři a účastníci kulatých stolů Službu poskytují obvykle v prostorách krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen KrP ÚP ČR) kompetentní pracovníci veřejných služeb zaměstnanosti z úseku trhu práce (jako hlavní organizátoři) ve spolupráci s dalšími odborníky z ostatních oddělení příslušné KrP (EURES poradci, pracovníci zprostředkování a poradenství, pracovníci monitoringu). Organizátory schválí ředitel odboru zaměstnanosti příslušné KrP ÚP ČR. Pracovníci KrP ÚP ČR během kulatého stolu se zaměstnavateli projednávají nejčastější potíže a dotazy související s agendou zahraniční zaměstnanosti a informují o možných řešeních. 1.2 Cílová skupina kulatých stolů 1.3 Cíle a přínosy kulatých stolů Cíle kulatých stolů vycházejí z 8 písm. b), 8a odst. 1 písm. a), b), g) a q) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a týkají se mimo jiné poskytování informací o realizaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. 8 písm. b) zakotvuje spolupráci Generálního ředitelství ÚP ČR na tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a zaměstnanosti s dalšími subjekty veřejné správy a zaměstnavateli. 8a odst. 1 písm. a) zakotvuje možnost KrP ÚP ČR vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti v souvislosti s monitoringem trhu práce a přípravou opatření ze strany ÚP ČR. 8a odst. 1 písm. b) zakotvuje spolupráci KrP ÚP ČR na tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a zaměstnaností s dalšími subjekty veřejné správy a zaměstnavateli. 8a odst. 1 písm. g) zakotvuje poskytování poradenských, informačních a dalších služeb v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů ze strany KrP ÚP ČR pro fyzické osoby a zaměstnavatele. 8a odst. 1 písm. q) zakotvuje spolupráci KrP ÚP ČR s územními samosprávnými celky, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských zdrojů. Hlavní cíle a přínosy spočívají ve: zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání cizích státních příslušníků a dále o možnostech uplatňování a využívání s tím spojených postupů, práv a povinností, zefektivnění procesu předávání informací mezi veřejnými službami zaměstnanosti a zaměstnavateli cizích státních příslušníků a dále prohloubení spolupráce mezi jednotlivými pracovišti služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelskými subjekty a dalšími relevantními aktéry trhu práce. Cílová skupina se zpravidla skládá ze stávajících či potenciálních zaměstnavatelů cizích státních příslušníků (zaměstnanců ze zahraničí) nebo jejich zástupců (personalistů a dalších), ale i ze zástupců hospodářské komory nebo profesních svazů, případně dalších relevantních aktérů trhu práce. Termín cizí státní příslušník zahrnuje jak občany EU/EHP (nejsou dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, považováni za cizince), tak i občany třetích zemí bez ohledu na druh pobytového oprávnění v ČR. 6 7

5 KULATÉ STOLY PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍMI I ČI POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 2 3 Témata kulatých stolů Konkrétní témata kulatých stolů se zaměstnavateli cizích státních příslušníků se odvíjejí od výše popsaných cílů a jsou stanovována, jak již bylo uvedeno, na základě průzkumu potřeb zaměstnavatelů a dále na základě zkušeností pracovníků agendy zahraniční zaměstnanosti ÚP. Obecně lze identifikovat tyto okruhy témat: zaměstnanecké karty, modré karty a povolení k zaměstnání ( 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) procedury, náležitosti pracovních míst a žádostí, povinnosti, zaměstnávání občanů třetích zemí s volným přístupem na trh práce ( 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), plnění informační a evidenční povinnosti ( 87, 88 a 102 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), zaměstnávání občanů EU/EHP a Evropské služby zaměstnanosti (EURES), potíže na straně zaměstnavatelů při zaměstnávání pracovníků ze zahraničí, výměna zkušeností mezi pracovníky ÚP ČR a zaměstnavateli, informování o novinkách, připravovaných legislativních změnách, metodických postupech apod. Organizace kulatých stolů 3.1 Přípravná fáze Za účelem maximalizace přínosu kulatého stolu pro cílovou skupinu je nutné věnovat zvýšené úsilí přípravné fázi, která spočívá především v sestavení seznamu témat a jejich rozpracování a dále v oslovování zaměstnavatelů nebo jejich zástupců. Návrh na pořádání kulatého stolu předkládá vedoucí oddělení trhu práce řediteli příslušné KrP ÚP ČR. V případě schválení informuje také ředitele odboru zaměstnanosti KrP ÚP ČR. Příprava seznamu témat jednání: a. Před uskutečněním kulatého stolu je nutné zajistit maximum aktuálních informací se zaměřením na problematiku zahraniční zaměstnanosti. Informace by se měly týkat například legislativních změn a úprav či nových projektů ÚP ČR a dalších zainteresovaných subjektů. V rámci příprav se doporučuje vycházet ze zkušeností získaných z již realizovaných jednání kulatých stolů. b. Souběžně s oslovováním zaměstnavatelů cizích státních příslušníků z databáze příslušné KrP ÚP ČR se dále doporučuje s dostatečným časovým předstihem (2 3 týdny) před konáním kulatého stolu provést mezi zaměstnavateli průzkum jejich potřeb, a to buď formou jednoduchého elektronického dotazníku, nebo telefonicky. c. Dalším zdrojem informací pro přípravu témat jednání jsou zkušenosti kompetentních pracovníků agendy zahraniční zaměstnanosti ÚP ČR, kteří před konáním kulatého stolu sestaví na základě svých aktuálních poznatků z praxe seznam horkých aktuálních témat. Příprava obsahu jednání: d. Na základě témat sestavených v krocích a), b) a c) je nutné vyhledat, určit a oslovit účastníky za ÚP ČR či případně za spolupracující subjekty (OAMP MV, MPSV atp.). e. Setkání by se měl vždy zúčastnit pracovník agendy zahraniční zaměstnanosti ÚP ČR a případně též poradce EURES a monitoringu. Dalšími účastníky mohou být i pracovníci zprostředkování a poradenství. f. Účastníci za ÚP ČR připraví pro účely kulatého stolu prezentace a případné další informační materiály, které budou poskytnuty cílové skupině. Organizačně-technické přípravy: g. Organizátor rezervuje místnost pro konání kulatých stolů v prostorách ÚP ČR. h. Organizátor kulatého stolu připraví návrh pozvánky obsahující kromě data a místa konání i návrh programu s jednotlivými body. Pozvánku předloží ke schválení řediteli příslušné KrP ÚP ČR. i. Na základě databáze ÚP ČR bude sestaven seznam zaměstnavatelů, kteří budou následně pozváni. Dále je možné pozvat zástupce hospodářské komory nebo profesních svazů. Organizátor dále zajistí promítací plátno, PC (notebook s internetovým připojením) + dataprojektor, v případě potřeby ozvučení. Součástí organizace je i případné zajištění občerstvení pro účastníky (v případě schválení financování ze strany KrP ÚP ČR). 8 9

6 KULATÉ STOLY PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍMI I ČI POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 3.2 Realizační fáze Každé jednání kulatého stolu se bude lišit podle témat stanovených v přípravné fázi. Přesto je vhodné dodržovat základní zásady při realizaci kulatého stolu. Průběh kulatého stolu: a) Kulatý stůl musí být veden zkušeným moderátorem, který dobře zná danou problematiku. 3.3 Časová náročnost a četnost Časová náročnost přípravy a realizace jednotlivých kulatých stolů se budou odvíjet od jejich navrhovaného programu. Mezi rozesláním pozvánek a realizací kulatého stolu by však neměla být doba kratší než dva týdny. Samoný kulatý stůl by měl trvat 3 4 hodiny. Četnost setkání vyplývá z potřeb zaměstnavatelů a pracovníků ÚP ČR. Dále je ovlivňována legislativními a dalšími změnami v oblasti zaměstnávání cizích státních příslušníků. b) Po přivítání účastníků a podpisu prezenční listiny následuje představení účastníků za ÚP ČR. c) Následuje prezentace jednotlivých témat dle pozvánky. d) Kromě edukativních prvků ve formě skupinového poradenství pro zaměstnavatele by měl každý z bodů programu poskytovat prostor pro diskusi a sběr podnětů ze strany zaměstnavatelů, protože kulaté stoly slouží k oboustrannému poskytování informací týkajících se zaměstnávání pracovníků ze zahraničí mezi ÚP ČR a zaměstnavateli, případně jejich zástupci. e) Na konci jednání by mělo proběhnout anonymní dotazníkové šetření určené ke zhodnocení proběhlého kulatého stolu a dále ke sběru připomínek a podnětů ze strany zaměstnavatelů. f) Závěr, zhodnocení moderátorem. Doporučení ke zpracování a předávání informací z kulatých stolů a jejich evaluace: g) Organizátor kulatého stolu za ÚP ČR by měl zajistit zpracování zápisu z jednání. h) Zápis z jednání by měl kromě seznamu účastníků a programu obsahovat především shrnutí diskuse a dále přepis dotazů a odpovědí účastníků setkání. i) Po skončení kulatého stolu by mělo být vyhodnoceno dotazníkové šetření (viz bod e) provedené účastníky kulatého stolu. j) Organizátor na základě zápisu a vyhodnocení případného dotazníkového šetření vypracuje stručnou zprávu, kterou zašle společně se zápisem a PPT prezentacemi účastníkům setkání, a to nejlépe do tří dnů od konání kulatého stolu

7 12 II. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A DALŠÍ INFORMACE

8 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A DALŠÍ INFORMACE II 1 Tato kapitola představuje rozvedení některých okruhů témat kulatých stolů uvedených v bodě 2. kapitoly I. a může sloužit mimo jiné jako stručný podklad pro tvorbu prezentací k problematice zahraniční zaměstnanosti ÚP ČR. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnávat cizí státní příslušníky, 1 je potřeba seznámit ho s jeho právy a povinnostmi. Práva zaměstnavatelů se odvíjejí především od 34 a 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dle 34 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může zaměstnavatel využívat pomoci ÚP ČR ve formě informací o trhu práce či případně poradenských činností. Dle 35 zákona č. 435/2004, Sb. o zaměstnanosti, může zaměstnavatel oznámit KrP ÚP volná pracovní místa, která jsou následně nabízena uchazečům. V případě, že by se zaměstnavatel rozhodl obsadit volná pracovní místa cizinci, je povinen kromě obecných zásad vyplývajících z pracovněprávních předpisů dbát na dodržování specifických povinností vážících se k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Tyto povinnosti jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti a v zásadě je lze shrnout do následujících oblastí. Oznámení volného místa Zamýšlí-li zaměstnavatel zaměstnat cizince, který potřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, nahlásí volné pracovní místo a jeho charakteristiku (druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky související s výkonem činností na hlášeném pracovním místě, informace o pracovních a mzdových podmínkách, druhu pracovněprávního vztahu, délce zaměstnání), dále může připojit i doplňující informace např. o možnostech ubytování, dojíždění, stravování atd. Zároveň vyjádří svůj zájem zaměstnat na hlášeném pracovním místě cizince. Bude-li se jednat o cizince, který k výkonu zaměstnání v České republice potřebuje zaměstnaneckou kartu, udělí zaměstnavatel spolu s nahlášením charakteristiky volného místa i souhlas s jeho zařazením do centrální evidence volných míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Pokud se bude jednat o pracovní místo, na které by bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, nevyjadřuje zaměstnavatel souhlas se zařazením místa do centrální evidence zaměstnaneckých nebo modrých karet. 1 Pojem cizí státní příslušník zahrnuje občany EU, jejich rodinné příslušníky, cizince, kteří k výkonu zaměstnání potřebují pracovní oprávnění, a cizince, kteří k výkonu zaměstnání v ČR pracovní oprávnění nepotřebují. Nahlášené volné pracovní místo musí splňovat parametry 38 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tzn. že nabídka nesmí být diskriminační nebo v rozporu s pracovněprávními předpisy. Zaměstnavatel má povinnost cizinci nabídnout stejné pracovní podmínky, jaké jsou obvyklé v daném pracovním zařazení pro občana ČR. U míst pro cizince, kteří budou držiteli zaměstnanecké karty, navíc musí zaručit, že týdenní pracovní doba bude nejméně 15 hodin a mzda, bez ohledu na rozsah vykonané práce, nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. 2Evidenční povinnost Zaměstnavatel cizích státních příslušníků má povinnost vést evidenci těchto zaměstnanců. Evidence obsahuje tyto údaje: identifikační údaje zaměstnance, pohlaví, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má dále povinnost uchovávat kopie dokladů 2 prokazujících oprávněnost pobytu cizince 3 na území České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že výkon zaměstnání bez platného pobytového oprávnění (je-li vyžadováno) se stává nelegální prací, jejíž umožnění je klasifikováno jako správní delikt sankcionovaný mimo jiné pokutami nezanedbatelné výše, lze v souvislosti se zaměstnáváním cizích státních příslušníků zaměstnavatelům doporučit, aby dbali na aktuálnost a platnost dokladů svých zaměstnanců prokazujících oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky. 2 Kopie dokladů zaměstnavatel uchovává po dobu trvání zaměstnání a dobu tří let od skončení zaměstnání. 3 Je-li podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých dalších zákonů, pobytové oprávnění vyžadováno

9 3 Informační PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A DALŠÍ INFORMACE povinnost Druh informace Termín oznámení Typ zaměstnance ze zahraničí Zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli zaměstnanci ze zahraničí vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, má povinnost o této skutečnosti písemně informovat příslušnou KrP ÚP ČR, a to nejpozději v den jejich nástupu k výkonu práce. Toto se netýká cizinců, kteří mají volný přístup na trh práce ČR dle 98 písm. f) až i) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (např. řidiči kamionů, kteří jsou k výkonu práce na území ČR vysláni svým zahraničním zaměstnavatelem, akreditovaní novináři nebo vojenský a civilní personál ozbrojených sil vysílajícího státu). Informace obsahují údaje v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést. Dojde-li ke změně některého z údajů vedených v evidenci, je zaměstnavatel povinen nahlásit tuto změnu nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl. Zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU nebo cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce ČR, vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, jsou povinni nejpozději do deseti kalendářních dnů informovat příslušnou KrP ÚP ČR o ukončení jejich zaměstnání nebo vyslání. Tato povinnost se vztahuje rovněž na případy předčasného ukončení zaměstnání cizinců, kteří k výkonu zaměstnání na území ČR potřebují povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, a na případy, kdy cizinci již povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nepotřebují, např. při splnění podmínek pro volný přístup na trh práce ČR dle 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Rovněž je třeba mít na paměti, že cizinec nemůže mít současně povolení k zaměstnání a zaměstnaneckou nebo modrou kartu u stejného zaměstnavatele na stejnou profesi. Pokud cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, na základě výpovědi z některého z důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení zaměstnání. Pokud cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta nebo modrá karta, nenastoupí do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen ÚP ČR nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo, tuto skutečnost písemně oznámit. Nástup Ukončení Změna údajů vedených v evidenci Předčasné ukončení Nenastoupení Skutečnost, že cizinec již nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu Nejpozději v den nástupu Do deseti kalendářních dnů Do deseti kalendářních dnů Do deseti kalendářních dnů Do deseti kalendářních dnů Do 45 kalendářních dnů Do deseti kalendářních dnů Občan EU, rodinný příslušník občana EU nebo občana ČR, cizinec, který k výkonu zaměstnání na území ČR potřebuje povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, cizinec, který povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nepotřebuje Občan EU, rodinný příslušník občana EU nebo občana ČR, cizinec, který k výkonu zaměstnání na území ČR potřebuje povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, cizinec, který povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nepotřebuje Občan EU, rodinný příslušník občana EU nebo občana ČR, cizinec, který k výkonu zaměstnání na území ČR potřebuje povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, cizinec, který povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nepotřebuje Cizinec, který k výkonu zaměstnání potřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu Cizinec, který k výkonu zaměstnání potřebuje povolení k zaměstnání Cizinec, který k výkonu zaměstnání potřebuje zaměstnaneckou nebo modrou kartu Cizinec, který k výkonu zaměstnání dosud potřeboval povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu II 16 17

10 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A DALŠÍ INFORMACE II 4 Zaměstnanci ze zahraničí sociální a zdravotní pojištění Pro účely pojištění zaměstnanců zaměstnaných u české společnosti lze rozlišit: 4.1 Zaměstnanci z EU, EHP a Švýcarska U pracovníka migrujícího v rámci EU, EHP a Švýcarska je nutné určit stát, pod jehož systém sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění bude zaměstnanec spadat. Při určování příslušných právních předpisů u migrujících pracovníků jsou stěžejní tato koordinační nařízení: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen nařízení 883/2004), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004 (dále jen nařízení 987/2009), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení 883/2004 a 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí (není aplikováno Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Velkou Británií, Dánskem), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012, kterým se mění nařízení 883/2004 a nařízení 987/2009. Tato nařízení jsou nadřazená právním předpisům ČR a jedním z jejich základních principů je, že migrující pracovníci odvádějí pojistné pouze do systému sociálního zabezpečení jednoho státu. Příslušný systém se určuje podle místa výkonu práce. Výjimkou z tohoto principu je: Zaměstnání, které je vykonáváno v rámci vyslání kratšího než 24 měsíců (v takovém případě se zaměstnanec účastní domovského sociálního a zdravotního systému). Zaměstnavatel tedy odvádí pojistné nadále do českého systému. Aby byly zahraniční instituce informovány, že se jedná o vyslání, je potřeba u okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) požádat o vystavení formuláře A1. Zaměstnavatel a zaměstnanec vyplní společnou žádost o vystavení potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (formulář A1) a předají ji na příslušnou OSSZ. Ta žádost posoudí a vystaví formulář A1, kterým určí příslušné právní předpisy, tj. stát, do jehož systému má být odváděno pojistné. Při souběžném výkonu zaměstnání ve více než dvou členských státech je zpravidla příslušný ten systém, kde má zaměstnanec bydliště, ve smyslu centra zájmů / obvyklého bydliště (pokud zde vykonává činnost zabírající alespoň 25 % jeho pracovního času). 4 Začátek souběžné činnosti ve více státech je potřeba oznámit na OSSZ podle sídla zaměstnavatele. Zaměstnavatel a zaměstnanec vyplní společnou žádost o vystavení potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (formulář A1) a předají ji na příslušnou OSSZ. Ta žádost posoudí a vystaví formulář A1, kterým určí příslušné právní předpisy, tj. stát, do jehož systému má být odváděno pojistné. Příklady: Česká firma zaměstná zaměstnance, který má trvalé bydliště v Náchodě, žije ale s rodinou v Polsku. Část svých pracovních povinností bude vykonávat v Náchodě a přibližně druhou polovinu pracovní doby bude trávit v Polsku. Jedná se o zaměstnance, který vykonává činnost ve více státech, a přestože má pracovní poměr s českou společností a trvalé bydliště v ČR, vzhledem k tomu, že skutečné bydliště je v Polsku a více než 25 % pracovní doby také tráví v Polsku, bude podléhat polskému systému (příslušnost k sociálnímu systému a systému zdravotního pojištění se určí pomocí formuláře A1). Odvody v tomto případě platí zaměstnavatel polské straně nebo lze se zaměstnancem sepsat dohodu, že odvody si bude platit polské straně sám, nicméně v takovém případě je to zaměstnavatel, který ručí za to, že se tak skutečně stane. Česká firma zaměstná občanku Slovenska, která má trvalý pobyt i bydliště ve smyslu centra zájmů na Slovensku. ČR je státem výkonu zaměstnání. V souladu se základním principem nařízení 883/2004 bude Slovenka spadat pod české právní předpisy, tj. pojistné bude odváděno do českého sytému sociálního zabezpečení. Česká firma zaměstná občana Německa a na 12 měsíců jej vyšle pracovat do Rakouska. Zaměstnavatel a zaměstnanec vyplní společnou žádost o vystavení potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (formulář A1) a předají ji na příslušnou OSSZ. Ta žádost posoudí a vystaví formulář A1, kterým určí příslušné právní předpisy, tj. stát, do jehož systému má být odváděno pojistné, v tomto případě ČR. Pojistné bude odváděno do českého systému sociálního zabezpečení. 4 Obecná koordinační pravidla, je možné žádat o výjimky. Výjimku lze udělit za předpokladu souhlasu institucí zúčastněných států

11 4.2 Zaměstnanci ze států mimo EU, EHP a Švýcarska, se kterými má ČR uzavřenou dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení 5 V tomto případě se uplatní pravidla uvedená v dané smlouvě. Smlouvy se mohou vztahovat buď pouze na občany smluvních států, nebo na všechny osoby, které jsou účastny tamějšího systému sociálního zabezpečení. Obecně zaměstnanci přijatí do pracovního poměru u české společnosti, kteří pracují jen v České republice, podléhají českému systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Český zaměstnavatel s nimi pak zachází stejně jako s ostatními zaměstnanci. Jsou-li však vysláni svým zahraničním zaměstnavatelem, mohou být nadále pojištěni ve svém domovském státě záleží na znění dané mezinárodní smlouvy. 4.3 Zaměstnanci z ostatních zemí mimo EU, EHP a Švýcarska III. EURES A SLUŽBY PRO ZAMĚSTNAVATELE Zaměstnavatel postupuje stejně jako v případě občanů ČR. Jiný případ je ale u zaměstnanců zahraničního zaměstnavatele pracujících u české osoby jménem svého zahraničního zaměstnavatele (poskytujícího služby) za tyto odvádí odvody jejich zahraniční zaměstnavatel a oni se mohou na českém systému účastnit dobrovolně. Další výjimka nastává v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele pracuje u českého zaměstnavatele jeho jménem a pod jeho vedením. V takovém případě jsou odvody povinností českého subjektu, neboť tento se stává tzv. smluvním zaměstnavatelem. 5 Situace, kdy se nejedná o občany třetích zemí migrující v rámci EU/EHP, Švýcarska. 20

12 EURES A SLUŽBY PRO ZAMĚSTNAVATELE III Tato kapitola rozvádí jeden z okruhů témat kulatých stolů uvedených v bodě 2. kapitoly I. a může sloužit mimo jiné jako stručný podklad pro tvorbu prezentací k problematice služeb EURES pro zaměstnavatele. ÚP ČR nabízí zaměstnavatelům pomoc při náročném a zodpovědném procesu výběru nových zaměstnanců. Kromě evidence zájemců a uchazečů o zaměstnání může ÚP ČR v této věci využívat dalšího nástroje, který představuje služba EURES 6 (Evropské služby zaměstnanosti). Ta byla zřízena za účelem podpory pracovní mobility v rámci Evropské unie a disponuje mimo jiné užitečnými informacemi o evropském trhu práce. 1Pomoc při výběru nových zaměstnanců z databáze EURES EURES poradci na ÚP ČR mohou vytipovat, na základě kritérií a požadavků zaměstnavatelů, vhodné kandidáty ze své databáze. Volné pracovní místo, případně informace o náboru, je inzerováno jak na nástěnkách, tak on-line na portálech a sociálních sítích. Volné pracovní místo, které chce zahraniční zaměstnavatel zadat do databáze VM ÚP ČR, musí mít nahlášené také v databázi volných pracovních míst ve své zemi. Referenční číslo tohoto volného místa sdělí zahraniční zaměstnavatel EURES poradci, který na základě kontroly zadá VM do databáze VM ÚP ČR. Ověřováním VPM se minimalizují podvodné nabídky, uchazeči je však vždy dále doporučena opatrnost a kontrola všech náležitostí pracovní smlouvy. Pracovníci EURES provedou předvýběr vhodných uchazečů a nabídnou zorganizování úvodních setkání v prostorách úřadu. Cílem je představit kandidátům konkrétního zaměstnavatele s jasně definovanými nabízenými pracovními pozicemi. V případě zájmu poradci umožní zaměstnavateli představit svou firmu a volné pozice osobně a zajistí tak setkání s potenciálními uchazeči o volné pracovní pozice. ÚP ČR rovněž může připravit vhodné kandidáty na výkon budoucí profese například formou rekvalifikace. 2Vyhledávání vhodných kandidátů Zaměstnavatel může také sám vyhledávat kandidáty v databázi ÚP ČR ( nebo po krátké registraci v celoevropské databázi uchazečů ze zahraniční na portále EURES europa.eu. Stačí uvést své požadavky zadáním do jednoduché tabulky s přednastavenou nabídkou v oblasti vzdělání, směnnosti pracovní pozice, pracovního úvazku a místa výkonu práce. Před nabídku lze doplnit vyhledávání konkrétního textu v nabídce zájemce o zaměstnání. Na základě takovéto specifikace zaměstnavatel obdrží profily zájemců o zaměstnání, kteří vyhovují zadaným požadavkům. U každého vybraného uchazeče je uvedeno referenční číslo, prostřednictvím kterého se může zaměstnavatel s uchazečem spojit. 3Zadávání volných pracovních míst K zadávání volných pracovních míst na portál MPSV je potřeba registrace zaměstnavatele u příslušné krajské pobočky ÚP ČR ( sz/zamest/udrzbavm). Zájemce o danou pozici může reagovat prostřednictvím webové aplikace, v případě zájmu může zaměstnavatel uvést své přímé telefonické či ové spojení. Evidence volných pracovních míst obsahuje: identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa (určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením). Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda se jedná o zaměstnání na dobu určitou, informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další podrobnosti, které zaměstnavatel považuje za vhodné zveřejnit. 6 EURES ČR je zakotven mimo jiné v 8a, odst. 1, písm. p) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

13 4 Registrace, šíření volných pracovních míst 7 na evropském portálu EURES dále nabízí zaměstnavatelům rozšířené hledání vhodných kandidátů do jejich firem nejen v rámci ČR, ale i v evropské databázi prostřednictvím registrace na Evropském portálu pracovní mobility Zde mají také přístup k životopisům uchazečů o zaměstnání z 32 členských států sítě a rovněž jejich nabídka volného pracovního místa se tak může šířit do všech zemí EU/EHP a Švýcarska. Samozřejmě mohou volit i prioritní šíření, tj. do zemí, odkud mají zájem kandidáty nabírat. Účast na burzách práce, seminářích EURES A SLUŽBY PRO ZAMĚSTNAVATELE EURES ČR aktivně spolupracuje se zaměstnavateli také při pořádání veletrhů, burz práce, náborů či seminářů. EURES nabízí prostory, stánky a zázemí pro zaměstnavatele, kteří mají zájem zaměstnávat zahraniční pracovníky ze zemí EU/EHP a Švýcarska. Úzká spolupráce přináší benefity všem zúčastněným aktérům, tedy zaměstnavatelům, uchazečům či zájemcům o práci a samozřejmě i síti poradců EURES, kteří vytvářejí podmínky za účelem spárování nabídky s poptávkou (matching). III 5 6 Informace o evropských trzích práce EURES ČR také poskytuje zaměstnavatelům podrobné informace o situaci na evropských trzích práce. Na webových stránkách je dostupná řada užitečných odkazů a informačních brožur či průvodců. Jsou zde zveřejňovány rovněž pravidelné akce sítě EURES či kontakty na EURES poradce v jednotlivých krajích. Novinky lze sledovat i na sociálních sítích Facebook, LinkedIn a Twitter. Účast na projektu Your first EURES Job Možnost účasti v projektu Your first EURES Job (Tvoje první práce přes EU- RES) pro malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) se sídlem v zemích EU a EHP je novým produktem, který poskytuje služba EURES. 8 Poradci EURES nabízejí zaměstnavatelům účast na pravidelných přednáškách o službách sítě EURES, kulatých stolech a diskusních seminářích týkajících se podpory mobility pracovníků v rámci EU/EHP a Švýcarska. Propagace aktivit EURES ČR propaguje nabízené služby sítě prostřednictvím tiskových zpráv, PR článků, inzerce a hlavně na webových stránkách a sociálních sítích. Cílem je zvýšit povědomí o síti EURES u odborné i široké veřejnosti a cílové skupiny informovat o možnostech mobility na pravidelně aktualizovaných portálech EURES: Jde o jedinečnou příležitost získat mladého uchazeče o zaměstnání ze zemí EU a EHP do 35 let věku s profilem odpovídajícím potřebám zaměstnavatele. Zaměstnavatel může získat finanční příspěvek na integrační program pro nově přijatého uchazeče ze zahraničí (např. jazykový kurz, odborné zaučení). Uchazeč získá příspěvek na cestu za zaměstnavatelem do jiné země a příspěvek na přestěhování za prací do jiné země. Databáze s více než 30 tisíci kandidáty z 32 zemí Evropy je dobrým zdrojem pro hledání kvalitních pracovníků. Více na

14 26 IV. PŘÍLOHY

15 PŘÍLOHY IV 1 Příklad pozvánky na kulatý stůl 2 Příklad evaluačního dotazníku Vážená paní, vážený pane, DOTAZNÍK HODNOCENÍ NÁSTROJE dovolujeme si Vás pozvat na diskusní kulatý stůl pro současné či potenciální zaměstnavatele zahraničních pracovníků se zaměstnanci Úřadu práce (ÚP) ČR a dalšími aktéry trhu práce. Setkání se uskuteční v pondělí (9.00 cca 13.00) na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Ostravě-Vítkovicích (Mírová 96/32, Vítkovice, místnost 302, 2. patro). Odborníci z ÚP ČR budou informovat o novinkách v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků. Během společného jednání bude prostor prodiskutovat případné bariéry, nejasnosti či současné administrativní postupy, se kterými se zaměstnavatelé setkávají či potýkají při zaměstnávání zahraničních pracovníků v každodenní praxi. Na jednání byli pozváni zástupci ÚP ČR, současných či potenciálních zaměstnavatelů zahraničních pracovníků, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V příloze naleznete informační materiál pro zaměstnavatele, který obsahuje stručný přehled problematiky zaměstnávání cizích státních příslušníků. Tento dokument je základním východiskem pro komplexní uchopení pondělní prezentace. Těšíme se na setkání s Vámi a na případnou další spolupráci. Název: Kulaté stoly pro zaměstnavatele cizích státních příslušníků Datum a místo konání: Lektor: Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi a komentáře nám poskytnou zpětnou vazbu a pomohou nám zlepšit naši práci. Za vyplnění dotazníku předem děkujeme. U každé otázky označte prosím jedno číslo (stupnice od 1 nejlepší do 5 nejhorší), případně zaškrtněte Váš výběr či doplňte komentář. Budeme rádi, jestliže připojíte poznámku, kterou blíže objasníte svůj výběr. 1. Jak hodnotíte jednání jako celek? Poznámka: 2. Jak hodnotíte získané informace z hlediska přínosu pro Vaši činnost? Poznámka: 3. Jak hodnotíte přínos prezentovaných témat? Hodnocení jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší) Téma Vaše hodnocení Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků EURES a spolupráce se zaměstnavateli 28 29

16 Zaměstnávání cizinců z třetích zemí obecně Zaměstnanecké karty Modré karty Výjimky dle 98 ZoZ (volný přístup na trh práce ČR) Informační a evidenční povinnosti Informace o tiskopisech 4. Jak hodnotíte předložené studijní materiály? Poznámka: 5. Která témata / které části jste postrádal/a?. 6. Která témata / které části by podle Vás měla/y být prezentována/y detailněji?. 7. Časovou dotaci této vzdělávací akce považujete za: zbytečně vysokou přiměřenou odpovídající obsahu spíše nedostatečnou rozhodně nedostatečnou Poznámka: 8. Další připomínky a náměty:. 30

17

Hlášenka volného pracovního místa

Hlášenka volného pracovního místa Úřad práce České republiky www.uradprace.cz facebook.com/uradprace.cr Příloha č. 1 ke směrnici č. 2/2015 Vysvětlivky viz 2. strana (bo poslední strana). Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců II. Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců 1 OBSAH Část první: Meziresortní spolupráce v oblasti boje proti nelegálnímu

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Projekt Welcome Package pro investory. Aktualizováno dne 21. března 2016 Autor: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Projekt Welcome Package pro investory. Aktualizováno dne 21. března 2016 Autor: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Projekt Welcome Package pro investory Aktualizováno dne 21. března 2016 Autor: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 1 Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Spolugestoři:

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66 OBSAH Personální bezpečnost Personální bezpečnost... 4 Bezpečnostní způsobilost Bezpečnostní způsobilost... 22 Průmyslová bezpečnost Průmyslová bezpečnost... 34 Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo

Více

Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna novelu zákona o zaměstnanosti

Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna novelu zákona o zaměstnanosti Tisková zpráva ze dne 27. srpna 2008 Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna novelu zákona o zaměstnanosti Poslanecká sněmovna v pátek 22. srpna 2008 schválila novelu zákona o zaměstnanosti a změnu

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Př ířuč ka přo zamě stnavatělě. k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010

Př ířuč ka přo zamě stnavatělě. k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010 Př ířuč ka přo zamě stnavatělě k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. 1. 12. 2015 Základní informace Projekt Záruky pro mladé v Kraji vysočina byl připraven Úřadem práce ČR v souladu s Operačním

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY Účast na důchodovém a nemocenském pojištění, nárok na dávky, práva a povinnosti důchodové pojištění rodičovství OSVČ sirotčí důchod práce v zahraničí ukončení

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Hlášenka volného pracovního místa

Hlášenka volného pracovního místa Úřad práce České republiky www.uradprace.cz facebook.com/uradprace.cr Vysvětlivky viz 2. strana (bo poslední strana). Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři stejný význam. Hlášenka

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 2007, v odboru 12 Financování územních rozpočtů a programové financování, odd. 1203 Legislativa a

Více

mohou začít Zelené karty mají začít platit od 1. ledna 2009. Kdy si je cizinci 1 vyzvedávat?

mohou začít Zelené karty mají začít platit od 1. ledna 2009. Kdy si je cizinci 1 vyzvedávat? září 2008 Zelené karty nejsou jen nástrojem ke zrychlení procesu získávání zaměstnanců ze zahraničí. Rozhovor s Jiřím Sezemským, tiskovým mluvčím MPSV, a Zdeňkem Králem, zástupcem ředitele OAMP MV Abstrakt:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb vedoucí oddělení zdravotnictví: Ing. Lenka Zdražilová tel.: 495 817 506 mailto:lzdrazilova@kr-kralovehradecky.cz zástupkyně vedoucí oddělení: Marie

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE k projektu SÍDLIŠTĚ příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova CZ.1.04/3.3.05/96.00178 Uzavřená mezi: realizátorem projektu: LIBUŠE, spolek

Více

1. Provozovatelem poradenství je Martin Linda s trvalým bydlištěm U Lidušky, Nymburk 1362/2a a zapsaný v živnostenském rejstříku IČO: 04350022.

1. Provozovatelem poradenství je Martin Linda s trvalým bydlištěm U Lidušky, Nymburk 1362/2a a zapsaný v živnostenském rejstříku IČO: 04350022. I. Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ), o spolupráci s výživovým poradcem Martinem Lindou upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci profese

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Studie č. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostředí v odvětví stavebnictví

Studie č. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostředí v odvětví stavebnictví Studie č. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostředí v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001)

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) 101/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Více

MOŽNOST ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ Z UKRAJINY (ZELINÁŘSKÉ DNY 2018)

MOŽNOST ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ Z UKRAJINY (ZELINÁŘSKÉ DNY 2018) 29.1.2018 MOŽNOST ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ Z UKRAJINY (ZELINÁŘSKÉ DNY 2018) OBSAH SOUČASNÉ MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZE ZAHRANIČÍ PROJEKT ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PRO PRACOVNÍKY DO ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 31. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých.

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých. Název a sídlo zadavatele: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 219 Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 IČ: 70 10 69 75 DIČ: CZ70106975 (není plátcem

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod ve smyslu 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Smlouva o odvádění odpadních vod ve smyslu 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění SMLOUVA č.: (číslo odběru) O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ, KTEROU UZAVŘELI: 1. SMLUVNÍ STRANY Provozovatel kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Kamenný Přívoz (dále jako dodavatel):

Více

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby Praha 2010 OBSAH Slovo náměstka ministra 5 Slovo úvodem 6 1. Obecné informace o veřejné službě 6 1.1. Co je to veřejná služba? 6 1.2. Na co se veřejná služba zaměřuje? 6 1.3. Kde je institut veřejné služby

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydal: Schválil: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace ředitel školy Mgr. Viktor Verner Účinnost: od 1. ledna 2012 Článek 1. Obecná ustanovení Na

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

V Ý Z V A K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

V Ý Z V A K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky V Ý Z V A K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL: Obec Petrovice u Karviné zastoupená: doc. Ing. Marian Lebiedzik Ph.D. starosta obce adresa: Petrovice u

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

Sdílení nápadů a myšlenek

Sdílení nápadů a myšlenek Sdílení nápadů a myšlenek Autoři: Mgr. Jaroslav Bezchleba, Ing. Eva Kašparová projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Popis sdílení nápadů a myšlenek Struktura popisu Každá forma sdílení nápadů

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více