SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31"

Transkript

1 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor, Energy Benefit Centre a.s. Vypracoval: Lukáš Diviš Datum:

2 Obsah 1 ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY IDENTIFIKACE SITUACE MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO SOUČASNÝ STAV TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU KLIMATICKÉ A VÝPOČTOVÉ PODMÍNKY VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZDROJ TEPLA BILANCE ZDROJE TEPLA PŘI VÝPOČTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTĚ KOTELNA, TECHNICKÁ MÍSTNOST OTOPNÁ SOUSTAVA PŘÍPRAVA TV POTRUBNÍ ROZVODY OTOPNÁ TĚLESA TEPELNÉ IZOLACE ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ODVOD SPALIN VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ TRANSPORT ZAŘÍZENÍ REGULACE A ELEKTRO STAVBA KANALIZACE, VODOVOD ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ ZÁVĚR

3 Seznam výkresů: 01. PŮDORYS 1. PP situace 1: PŮDORYS 1. NP 1: PŮDORYS 2. NP 1: PŮDORYS 3. NP 05. PŮDORYS výřez 1: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA M 1:50 1 ÚVOD V rámci snižování ekologické zátěže okolního prostředí je pro vytápění objektu navržen nový zdroj tepla (automatický kotel na dřevní pelety), který nahradí původní zdroj tepla- dva kotle na hnědé uhlí a elektrická akumulační kamna. Na základě zadání investora bude zdroj tepla instalován v 1. podzemním podlaží budovy v nově vybudované kotelně. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - projektová dokumentace zateplení objektu, - energetický audit objektu - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - technické podklady - osobní prohlídka objektu Pozn: V této projektové dokumentaci nesmí být uvedeny konkrétní výrobci a zařízení. Z tohoto důvodu musí být před vlastní realizací zohledněna tato skutečnost montážní dokumentace dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, zásobníky, armatury, otopná tělesa atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky musí být před realizací ověřeny, stejně jako připojovací rozměry, transportní rozměry, požadavky na související profese a další návaznosti. Zařízení musí být dodáno jako funkční celek a toto je třeba zohlednit při zpracování cenové nabídky a vlastní realizaci. 2

4 3 IDENTIFIKACE Zadavatel a provozovatel Název Město Mšeno Adresa Náměstí Míru 1, Mšeno Telefon Zástupce Ing. Martin Mach starosta města IČ Předmět projektové dokumentace Předmět Výměna zdroje tepla Zařízení Multifunkční objekt Adresa Na Skaličkách 31, Mšeno Katastrální území Mšeno Zpracovatel 1: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Luboš Knor Adresa Křenova 438/3, , Praha 6 Kontakt Zpracovatel 2: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Lukáš Diviš Adresa Křenova 438/3, , Praha 6 Kontakt

5 4 SITUACE MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO Obr. č.1 - Situace multifunkčního objektu Mšeno (katastrální mapa) 5 SOUČASNÝ STAV Multifunkční objekt byl vystavěn v roce 1904 a je situován v rohové části Náměstí míru na svažité parcele. Jedním štítem přiléhá k sousední budově, hlavní vstup do objektu je z náměstí z jižní strany. Jedná se o celopodsklepenou budovu s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Zastřešení je provedeno valbovou střechou s dřevěnou vaznicovou soustavou a krytinou z pálených tašek. Půdorys budovy je lichoběžníkový s dvěma přístavky (sociální zázemí a schodiště). Multifunkční objekt Mšeno je v současné době vytápěn dvěma kotli na tuhá paliva (hnědé uhlí) a elektrickými akumulačními kamny. Tepelné ztráty místností vytápěných kotli na tuhá paliva jsou pokryty ocelovými článkovými otopnými tělesy. Tato jsou na otopnou soustavu napojena pomocí radiátorového kohoutu na přívodním potrubí a pomocí topenářského šroubení na potrubí vratném. Zdrojem tepla pro vytápění je hnědé uhlí a elektrická energie. Výkon kotlů je regulován pouze přívodem spalovacího vzduchu do spalovacího prostoru v závislosti na teplotě topné vody. Obsluha elektrických akumulačních kamen je zajištěna v dozorovém režimu, provoz je řízen automaticky, jsou osazeny prostorové termostaty REGO. 4

6 Teplá voda je připravována lokálně celkem ve dvou elektrických bojlerech Tatramat a v jednom kombinovaném zásobníku. 6 TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU Tepelně-technické výpočty objektu byly provedeny v souladu s ČSN EN 12831, ČSN EN ISO a ČSN Tepelná ztráta objektu byla stanovena na základě návrhu snížení energetické náročnosti dle projektu zateplení budovy. 6.1 KLIMATICKÉ A VÝPOČTOVÉ PODMÍNKY Výpočet tepelné ztráty byl proveden pro následující podmínky: Lokalita: Mělník Venkovní výpočtová teplota: -13 C Průměrná teplota v topném období: 3,7 C Počet dní v topném období: 219 Normální krajinná oblast, nechráněná poloha, řadová budova. 6.2 VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY Pro výpočet tepelných ztrát a návrh otopné soustavy byly uvažovány následující vnitřní výpočtové teploty v jednotlivých místnostech: Obytné místnosti: 20 C Umývárny, přípravny: 24 C Ordinace: 24 C Čekárny: 20 C Chodby: 15 C Schodiště: 10 C 6.3 TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Tepelná ztráta objektu byla převzata z energetického auditu zpracovaného v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí. Pro navrhovaný stav objektu po provedení všech úprav dle projektu zateplení budovy byla stanovena celková tepelná ztráta objektu na úrovni Q ZTR = 26,7 kw. 5

7 7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Projektová dokumentace řeší rekonstrukci otopné soustavy a změnu zdroje tepla pro vytápění. Zdrojem tepla pro vytápění bude kotel s automatickou dodávkou paliva- dřevních pelet, který bude umístěn v suterénu budovy. V suterénu objektu bude ze stávajícího skladu vybudována kotelna, ve které bude umístěn nový zdroj, zásobník paliva, akumulační nádoba a veškerá technologie ÚT. Z kotle bude vedena topná voda do akumulační nádoby, která bude sloužit jako anuloid a zároveň jako vyrovnávací nádrž. Dále bude topná voda vedena do kombinovaného rozdělovače- sběrače. Z důvodu rozdílného provozu v jednotlivých podlažích budou z kombinovaného rozdělovačesběrače vyvedeny 3 směšované okruhy. Teplota náběhové vody a spínání oběhových čerpadel jednotlivých okruhů bude regulováno v závislosti na venkovní teplotě a dle časového programu. Dle požadavku investora bude na všech topných větvích instalováno měření spotřeby tepla. Stávající technologie ÚT- kotle na hnědé uhlí, otopná tělesa, armatury a rozvody budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Stejně tak elektrická akumulační kamna. 7.1 ZDROJ TEPLA Novým zdrojem tepla bude teplovodní kotel s automatickou dodávkou paliva dřevních pelet o jmenovitém tepelném výkonu 30 kw. Palivo pro spalovací proces je dopravováno automaticky pomocí šnekového dopravníku ze zásobníku o objemu 500 litrů, umístěného vedle kotle a je tak zajištěn bezobslužný provoz kotle pouze s nutností pravidelného doplňování paliva a odstraňování popele z popelníku. Samotný provoz hořáku na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem ( spirálou ). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří nebo se spalování zcela utlumí. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Kouřovod bude proveden v Ø152mm. Zaústění kouřovodu bude do sopouchu stávajícího komínového tělesa, které bude vyvložkováno nerezovou vložkou Ø160mm. 6

8 Parametry zdroje tepla Automatický kotel na biomasu dřevní pelety Jmenovitý tepelný výkon: 30 kw Účinnost kotle: 92,4 % Palivo: dřevní pelety o výhřevnosti MJ.kg-1 Třída kotle dle ČSN 303-5: 5 Minimální teplota vratné vody: 60 C Potřebný komínový tah: 21 Pa Pracovní přetlak vody: 2,5 bar Objem zásobníku paliva: 500 dm 3 Hmotnost kotle: 370 kg Rozměry kotle (v š h): Průměr kouřovodu: 152 mm Tlaková ztráta 0,23 mbar Napájecí napětí: 230V / 50Hz Elektrický příkon: 97 W Vybavení kotle: mikroprocesorový regulátor provozu kotle, podavač paliva s hořákem, zásobník paliva, automatické odpopelnění, havarijní termostat, havarijní hasicí zařízení Účinnost a emisní parametry Dle požadavku dotačního programu musí instalovaný kotel splňovat požadavky nízkoemisního spalovacího zdroje na minimální účinnost výroby tepla a emisní parametry. Sledovaný parametr (při referenčním obsahu kyslíku 10 %): Výkon kotle: do 50 kw Minimální garantovaná účinnost (%): 82 Přípustná komínová ztráta (%): 14 Nejvyšší přípustná koncentrace znečišťující látky ve spalinách : Kotel: do 50 kw CO (mg/m 3 ) 2200 TOC (mg/m 3 ) 80 TZL (mg/m 3 ) 70 7

9 7.2 BILANCE ZDROJE TEPLA PŘI VÝPOČTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTĚ Tepelná bilance zdroje tepla: Kotel na dřevní pelety Celkem výkon zdroje 30 kw 30 kw Tepelná bilance potřeby tepla v objektu při venkovní výpočtové teplotě (te= -13 C) Výpočtová tepelná ztráta objektu 26,7 kw Navýšení pro ohřev TV 0 kw Celkem potřeba tepla 26,7 kw Celkový výkon navrženého zdroje tepla 30 kw pokrývá celkovou tepelnou ztrátu objektu 26,7 kw při t e = - 13 C. 7.3 KOTELNA, TECHNICKÁ MÍSTNOST Nový zdroj tepla (kotel na dřevní pelety se zásobníkem paliva) bude instalován v nově zbudované kotelně na betonový základ o výšce minimálně 50 mm nad okolní podlahou. Umístění kotle v kotelně musí respektovat požadavky výrobce na provádění čištění a údržby kotle (dostatečný manipulační prostor kolem kotle a nad kotlem). Kotel bude mít ve svém kotlovém okruhu zařazené oběhové čerpadlo s filtrem nečistot, zpětnou klapku a termostatický směšovací ventil, který bude zajišťovat požadavek minimální teploty vratné vody do kotle 60 C. Ke kotli bude přiřazena akumulační nádrž o objemu 500 litrů, která bude instalována rovněž v kotelně. Akumulační nádrž bude dle doporučení výrobce kotle zapojena jako anuloid- mezi kotlovým okruhem a okruhem otopných těles. V technické místnosti bude dále instalována tlaková expanzní nádoba o objemu 200 litrů a kombinovaný rozdělovač-sběrač, ze kterého budou vyvedeny jednotlivé topné větve ÚT. 7.4 OTOPNÁ SOUSTAVA Soustava je koncipována jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosné látky a uzavřenou tlakovou expanzní nádobou, s teplotním spádem na tělesech 70/55 C. Napojení na zdroj tepla je z kombinovaného rozdělovače- sběrače, umístěného v kotelně v 1.PP. Otopná soustava je dle požadavku investora rozdělena do 3 topných okruhů, v závislosti na rozdílném provozu jednotlivých prostor objektu. Náběhová teplota topné vody do jednotlivých topných větví bude samostatně regulována pomocí servopohonu směšovacího ventilu v závislosti na 8

10 venkovní teplotě. Dle požadavku investora bude na všech topných větvích probíhat měření dodaného tepla, pomocí souprav ultrazvukových měřičů tepla. Oběh teplonosné látky v jednotlivých topných okruzích zabezpečuje elektronická oběhová čerpadla s adaptabilní regulací výkonu v závislosti na diferenčním tlaku. Množství vody v systému bude doplňováno ručním dopouštěním vody z vodovodního rozvodu. Odvzdušňování soustavy bude provedeno přes otopná tělesa a přes odvzdušňovací ventily umístěné v příslušných místech na potrubí. Vypouštění vody ze soustavy bude prováděno přes vypouštěcí kohouty na potrubí a na kombinovaném rozdělovači-sběrači, kde bude prováděno i napouštění a případné dopouštění otopné soustavy. Z toho vyplývá požadavek na ZTI - provést vysazení odbočky na potrubí studené vody a v kotelně osadit výtokový ventil a zpětnou klapku ½ pro nasazení napouštěcí hadice 16/23 mm. 7.5 PŘÍPRAVA TV Příprava TV pro bude prováděna ve stávajících elektrických zásobníkových ohřívačích, instalovaných přímo v jednotlivých odběrných místech. Projekt toto neřeší. 7.6 POTRUBNÍ ROZVODY Potrubní rozvody okruhu zdroje tepla i otopné soustavy v budově jsou z trub měděných tvrdých, resp. polotvrdých v dimenzích dle výkresové dokumentace, spojovaných měkkým pájením. Vedení potrubí je v trasách dle výkresové dokumentace. Hlavní potrubní rozvody budou vedeny pod stropem 1.PP, resp. v 1.PP po stěně odkud budou vyvedena jednotlivá stoupací potrubí. Potrubní rozvody vedené po objektu budou tepelně izolovány a vedeny v drážkách v podlaze, popř. v drážkách ve zdech. Přípojky jednotlivých otopných těles budou opatřeny kryty přípojek pro otopná tělesa s integrovaným termostatickým ventilem. Potrubí vedené pod stropem 1.PP bude izolováno pomocí návleků z kašírované minerální vlny, s povrchovou úpravou z Al- fólie. Izolované potrubí po objektu v drážkách v podlahách, resp. ve zdech bude opatřeno polyetylenovými tepelně izolačními návleky, stejně budou řešeny prostupy konstrukcemi. Stoupací potrubí do 2.NP a 3.NP vedené po povrchu bude opatřeno polyetylenovými tepelně izolačními návleky, které budou doplněny PVC fólií tl. 0,35 mm v bílé barvě, určenou pro povrchovou úpravu polyetylenových návleků. 9

11 7.7 OTOPNÁ TĚLESA Jsou navržena ocelová desková otopná tělesa v provedení s integrovaným termostatickým regulačním ventilem- připojení zespoda. Otopná tělesa s integrovaným TRV jsou na otopnou soustavu napojena přes dvojité regulační uzavíratelné šroubení. Integrované termostatické regulační ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi. Všechna tělesa jsou z výroby vybavena odvzdušňovacím ventilem. Navržený teplotní spád těles je vzhledem ke zdroji tepla 70/55 C. Detailní umístění otopných těles ve 3.NP bude upřesněno na místě, po konzultaci s investorem, s ohledem na vestavbu sociálního zařízení, kterou tento projekt neřeší. 7.8 TEPELNÉ IZOLACE Potrubí ÚT bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb. Potrubí v 1.PP bude izolováno izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníkové folie, včetně izolace tvarovek. Tepelné izolace ostatního potrubí budou řešeny tepelnou izolací z pěnového polyetylenu. Tepelné izolace potrubí vedeného po povrchu po objektu budou opatřené PVC fólií tloušťky 0,35 mm v bílé barvě určené pro povrchovou úpravu tepelných izolací. Tvarovky budou provedeny systémovým řešením výrobce PVC folie. Potrubí ÚT vedené z hlavního rozvodu k otopnému tělesu ve vytápěné místnosti (z drážky v podlaze, resp. ve zdi) bude bez tepelné izolace a opatřené reaktivním nátěrem v bílé barvě. Izolování potrubí dle značení ve výkrese. Obr.: Vzorové provedení tepelných izolací vedených mimo technické prostory, opatřených PVC folií 10

12 7.9 ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Dle ČSN bude otopná soustava zabezpečena pojišťovacím ventilem s otevíracím přetlakem 2,5 bar a tlakovou expanzní nádobou o objemu 200 l, napojené na zdroj tepla přes obslužnou armaturu pro expanzní nádobu s vypouštěním a zaplombováním otevřené polohy a kontrolní tlakoměr s vyznačenou hodnotou minimálního a maximálního povoleného tlaku v soustavě ODVOD SPALIN Kotel bude napojen do samostatné komínové vložky. Řešení odtahu spalin je řešeno podle ČSN Podle stejné normy bude provedena výroba a montáž odtahů spalin. Kotel bude napojen na novou samostatnou nerezovou komínovou vložku vedenou ve stávajícím komínovém tělese. Předpokládaný rozměr 160 mm. Vložka bude obsahovat všechny tvarovky, včetně vybíracího otvoru, sopouchu pro napojení kouřovodu apod. Průměr komínové vložky musí odpovídat technickým požadavkům výrobce kotle. Vložka bude umístěna do stávajícího zděného komínu. Před uvedení kotle do provozu musí být provedena revize komínu. Kouřovod kotle bude proveden z nerezového spalinového potrubí 152 mm. Před instalací nového zdroje musí být provedeno výpočtové ověření spalinové cesty na základě konkrétního nabízeného výrobku (kotel na dřevní pelety) a musí být v souladu s technickými požadavky výrobce. Nové řešení odtahu spalin bude provedeno v souladu s ČSN Před uvedením kotle do provozu musí být provedena revize komína VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Větrání technické místnosti bude řešeno pomocí VZT žaluzie 300x600 osazené v neotvíravé části okna v kotelně. VZT žaluzie bude horizontálně rozdělena na dvě poloviny. Horní část bude sloužit pro přívod čerstvého vzduchu do kotelny. Na spodní část VZT žaluzie bude napojeno VZT potrubí o průměru 150 mm, které bude staženo k podlaze a bude sloužit jako odvodní potrubí POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ Požární zpráva je předmětem samostatné části projektové dokumentace TRANSPORT ZAŘÍZENÍ Kotel je pro účely transportu dodáván v rozebraném stavu (zásobník paliva, podavač paliva s hořákem). Pro transport zařízení do kotelny tak bude možné využit stávající schodiště a dveře. 11

13 8 REGULACE A ELEKTRO Kotel je z výroby vybaven regulátorem provozu kotle a kotlového okruhu, hořák je vybaven regulátorem dodávky paliva Regulátor kotle bude společně s regulátorem hořáku zajišťovat následující funkce: - řízení provozu kotle - automatická dodávka paliva, zapalování paliva - ovládání spalinového ventilátoru - řízení teploty topné vody na výstupu z kotle - ochrana kotle proti přehřátí - ovládání oběhového čerpadla v kotlovém okruhu -nabíjení akumulační nádrže Regulátor kotle bude doplněn o ekvitermní regulátor otopné soustavy- 3 směšovaných okruhů ÚT s elektronickými oběhovými čerpadly. Programovatelným ekvitermním regulátorem budou řízeny požadované poklesy teplot, spínání a rozepínání oběhových čerpadel v okruhu ÚT vybavených trojcestným ventilem dle časového programu s týdenním režimem. V místnostech vytápěných otopnými tělesy budou tělesa osazena termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Čidlo venkovní teploty se musí umístit na severní fasádu, kde bude vystaveno nepříznivým klimatickým podmínkám, nebude chráněno před větrem a nesmí být ovlivňováno výdechy klimatizace nebo jinými podobnými zdroji. Při realizaci a zpracování montážní dokumentace je třeba zapracovat veškeré požadavky na ovládání a jištění výrobce zdroje tepla. Regulace a elektro zajistí napájení, jištění a uzemnění a ovládání včetně kabeláže: - 1 ks teplovodní kotel P= 97 W 230V / 50Hz - 1 ks hořák, včetně dopravníku paliva 230V / 50 Hz - 1 ks oběhové čerpadlo kotlového okruhu P= 45 W /230V /50Hz - 3 ks oběhové čerpadlo otopného systému P= 22 W /230V /50Hz - 3 ks servopohon trojcestného směšovacího ventilu 230V - 1 ks připojení čidla venkovní teploty - 1 kpl propojovací kabeláž mezi zdroji tepla, čidly teplot, regulátorem a ovládanými zařízeními - 1 ks kalové čerpadlo s plovákovým spínačem- P=250 W/230V/50Hz 12

14 - 3 ks měřič ultrazvukový tepla- 230V/50Hz - nově bude provedeno osvětlení místností Kotelna, včetně nových vypínačů a elektrorozvodů, jištění bude provedeno z nově instalovaného podružného elektrorozvaděče - nově budou v místnostech Kotelna instalován 1 ks dvojzásuvky 230V, jištění bude provedeno z nově instalovaného podružného elektrorozvaděče 9 STAVBA Profese ÚT v rámci stavebních přípomocí zajistí: - Vybudování betonového základu pod nový zdroj tepla. - Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovou vložkou, včetně všech tvarovek - Vybudování jímky pro instalaci přečerpávacího kalového čerpadla - Příprava okenního rámu pro osazen VZT žaluzie 300x600 mm - Odstranění stávajících vnitřních omítek v místnosti Kotelna - Zhotovení nových sanačních omítek a provedení malby v místnosti Kotelna - Zhotovení nové nášlapné vrstvy v místnosti Kotelna - cementový potěr+epoxidový nátěr - Opravení stávající ocelové zárubně vstupních dveří do kotelny a osazení nového dveřního křídla - Demontáž stávajících kotlů na tuhá paliva, včetně příslušenství - Demontáž stávajících otopných těles, včetně připojovacích armatur - Demontáž stávajících ocelových rozvodů ÚT - Demontáž stávajících elektrických topidel - Provedení prostupů pro potrubí ÚT, ZTI stěnách a stropech. Zazdění stávajících nevyužitých prostupů. Po montáži bude provedeno začištění prostupů. - Sekání drážek v podlahách popř. ve zdi pro potrubí ÚT Stavební práce budou prováděny za provozu budovy. Průběh stavebních prací je třeba koordinovat s uživatelem. 10 KANALIZACE, VODOVOD Profese ÚT v rámci přípomocí zajistí: - Napojení kalového čerpadla z jímky v kotelně na stávající kanalizaci. - Pro doplňování studené vody do systému ÚT bude v technické místnosti osazen přívod vody s výtokovým kohoutem DN 15 se zpětným ventilem DN 15. Pro vypouštění a napouštění 13

15 systému ÚT bude k dispozici ohebná hadice, bude provedeno napojení na stávající rozvody studené vody 11 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ dle ČSN Před vyzkoušením a uvedením zařízení do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Přitom na všech k tomu určených místech je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Tlaková zkouška Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem, vodou teploty maximálně 50 C. Zařízení se prohlédne, nesmí se projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a provede se potvrzení provedené zkoušky ve stavebním deníku. Zkouška podlahového vytápění je popsána ve stati o provedení podlahového vytápění. Dilatační zkouška Provede se před zazděním prostupů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se postup ještě jednou opakuje. Při podrobné prohlídce se zjišťují netěsnosti zařízení popř. jiné závady. Zjistí-li se nějaké závady, po odstranění se musí zkouška opakovat. Zkoušky se provádějí za účasti investora a jejich výsledek se zapíše do stavebního deníku. Topná zkouška Provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace apod. V průběhu této zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů, včetně havarijních. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, projeví- li se tato potřeba. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o tomto 14

16 zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a dodavatele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a do protokolu. 12 ZÁVĚR Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná soustava musí být plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové poměry v otopné soustavě a provést odvzdušnění otopné soustavy. 15

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK Základní škola a Mateřská škola Frymburk, č.p. 112 Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Energy Benefit Centre

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing. Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a 1 T e c h n i c k á z p r á v a Úst edního vytáp ní Akce Úprava vytáp ní objektu ÚZSVM Místo Láze ská 1268/12, D ín I Investor ÚZSVM ÚP Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, Ústí nad Labem Zpracovatel projektu

Více

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele v rozsahu (DVZ) Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického

Více

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 Výchozí podklady pro zpracování projektu Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 a) stavební dispozice objektů b) zaměření stávajícího stavu c) příslušné předpisy a ČSN. d) technická dokumentace navrhovaných

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II Objekt : Profese : Stavba : DRNOVICE - ANVIS AVT SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.0. Všeobecně Projektová dokumentace řeší návrh vytápění objektů Spodní stavba, D1; E12; F12, F34 a F (1.NP), zajišťuje přívod topného media pro krytí potřeby tepla pro VZT zařízení -

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST:

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu Změny vyhrazeny Logano S161 a zvláštnosti Moderní koncept kotle ocelový teplovodní zplyňovací kotel pro spalování dřeva v jedno- i vícegeneračních rodinných domech 2 velikosti kotle o jmenovitém tepelném

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

AkuCOMFORT 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AkuCOMFORT 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI AKUMULAČNÍ Hercules NÁDOBY U26 AkuCOMFORT Návod 500 k obsluze L AkuCOMFORT 750 L AkuCOMFORT 1000 L AkuCOMFORT 1500 L AkuCOMFORT 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Obsah: str. 1. Popis nádoby... 3 2. Montáž...

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1.1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice rekonstrukce tepelného hospodářství dodávka stavby 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 477407 1.3. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX R ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE OBJEKT A OBJEKT B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 02 - OBJEKT B - BYTOVÝ DŮM DPS SO 02.16 MĚŘENÍ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace 1. Úvod Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřní vodoinstalace v objektu Základní školy Vítkov na ulici Komenského 754 v městě Vítkov, katastrální území Vítkov [782998], parcelní číslo 1774. Nemovitost

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu

Více