TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice."

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.0. Všeobecně Projektová dokumentace řeší návrh vytápění objektů Spodní stavba, D1; E12; F12, F34 a F (1.NP), zajišťuje přívod topného media pro krytí potřeby tepla pro VZT zařízení - příprava v komerčních prostorech objektů D1; E12; F12, F34 a F (1.NP) 2. etapy Centrum Malešice v Praze. Vytápění zajišťuje vytápění komerce - 1. NP a mezipatro (wellness, obj. E) a vytápění bytů - od 2. NP výše. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice. Výchozí podklady: - projektová dokumentace stavební části - požadavky specialisty zpracovávající část vzduchotechnika - požadavky investora Vytápění bude provedeno v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy zejména: ČSN Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení ČSN Požární tabulky ČSN Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN EN 1264 Podlahové vytápění ČSN Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění ČSN Provoz zařízení pro úpravu vody ČSN Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti ČSN Průmyslové armatury. Pojistné ventily ČSN Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Příruby PN 2,5 až PN 250 ČSN Elektrické instalace budov ČSN Zásobování teplem. Všeobecné zásady ČSN Tepelné sítě ČSN Materiál pro tepelná energetická zařízení - Část 1 až 8 ČSN Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot - Technické dodací předpisy ČSN Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot ČSN Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry ČSN Tepelná ochrana budov ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami ČSN Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

2 ČSN ČSN ČSN ČSN EN 1443 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování Požární bezpečnost staveb. Změny staveb Zemní práce Komíny - všeobecné požadavky Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly Tepelné soustavy v budovách vyžadující kvalifikovanou obsluhu Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 1: Hodnocení svarových spojů Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu Kovová průmyslová potrubí Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 396/1992 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon č. 177/2006 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. úřadu, Vyhláška č. 192/2005 Sb. Vyhláška č. 591/2006 Sb. Vyhláška č. 148/2007 Sb. Vyhláška č. 193/2007 Sb. Obchodní zákon Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Zákon o technických požadavcích na výrobu. Zákon o ochraně veřejného zdraví kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost) Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích o energetické náročnosti budov kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu

3 Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních a dále souvisejících předpisů Stavební konstrukce budou provedeny z materiálů splňující požadavek ČSN z r. 04/ Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. venkovní stěna: -1 U = 0,38 W m -2 K okno: -1 U = 1,70 W m -2 K dveře: -1 U = 1,70 W m -2 K venkovní stěna pod terénem: -1 U = 0,38 W m -2 K podlahy: -1 U = 0,46 W m -2 K střecha: -1 U = 0,24 W m -2 K okno, součinitel infiltrace i = 0, ,67 m 2 s -1 Pa dveře, součinitel infiltrace i = 1, ,67 m 2 s -1 Pa 2.0. Navržené řešení Místo stavby: Praha Nadmořská výška 181 m n.m. Letní výpočtová teplota t el = 30 C Zimní výpočtová teplota t ez =-13 C Letní výpočtová entalpie 54,1 kj/ kg s.v. Potřeba tepla byla stanovena dle ČSN EN Výpočet tepelného výkonu, pro oblastní teplotu -12 C, charakteristický parametr B = 6,0 Pa 0,67. Odhad vlivu tepelných mostů ΔU tbk (metoda charakteristických tepelných mostů dle ČSN ) mezi konstrukcemi byl stanoven na 5 % k výpočtu součinitele prostupu tepla U (s mírnými tepelnými mosty - typové či opakované řešení). Zdroj tepla a strojní zařízení vytápění pro jednotlivé objekty bude umístěno v 1. PP. V 1. PP budou umístěny 3 předávací stanice voda / voda: jedna stanice pro objekt D1, která bude umístěna v prostoru pod objektem D1, druhá stanice pro objekt E1 a E2 (společná) bude umístěna v prostoru pod objektem E2, třetí bude umístěna v prostoru pod objekty F - společná pro objekty F včetně komerčních prostorů. zima: léto: Primárním teplonosnou látkou je horká voda z teplárenského rozvodu CZT: 120/60 C 80/50 C Předávací stanice nejsou předmětem PD. Objekt Spodní stavba Zdrojem tepla pro vytápění bude předávací stanice horká voda - voda. Otopná voda pro vytápění je přivedena ocelovým izolovaným potrubním rozvodem z předávací stanice obj. D1. Kromě teplovodních otopných těles jsou v suterénu umístěny elektrické přímotopy (součást dodávky specializace elektro). Jištění teplovodní otopné soustavy je řešeno na strojním zařízení vytápění (součást

4 strojního zařízení předávacích stanic) Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, s teplotním spádem otopné vody: - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy a teplovzdušnou jednotkou Regulace otopné vody pro vytápění je součástí strojního zařízení vytápění v předávací stanici. Armatury otopné soustavy budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 10. Vypouštění otopné soustavy je ruční pomocí vypouštěcích kohoutů osazených v nejnižším místě. V jednotlivých okruzích vytápění jsou navrženy regulační armatury pro zaregulování průtoku. Teplovzdušná jednotka (zajišťující vytápění prostoru myčky) je osazena uzavírací armaturou s el. pohonem, která na základě teploty v prostoru otevírá, nebo uzavírá průtok otopné vody teplovzdušnou jednotkou. Pro stav, kdy je uzavřen průtok teplovzdušnou jednotkou je v potrubním rozvodu umístěn bypass osazen armaturou s el. pohonem, která je otevřena v případě uzavření průtoku otopné vody teplovzdušnou jednotkou. V případě průtoku otopné vody teplovzdušnou jednotkou je uzavírací armatura s el. pohonem v bypassu uzavřena. Současně je v bypassu vyvažovací armatura pro zaregulování průtoku a tlakové ztráty bypassem - průtok a tlaková ztráta odpovídá průtoku a tlakové ztrátě teplovzdušné jednotce. Oběh vody v okruhu otopné vody bude zajišťovat oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček. Oběhové čerpadlo je součástí strojního zařízení vytápění - není součástí PD vytápění. Rozvody potrubí jsou navrženy: - z ocelových závitových trubek bezešvých dle ČSN z ocelových hladkých trubek bezešvých dle ČSN jakost materiálu ocelového potrubí: a Ocelové potrubí je vyvedeno z místnosti předávací stanice a je vedeno do místa spotřeby tepla - do myčky aut a do prostoru zázemí myčky aut. Ocelové potrubí je vedeno: - volně pod stropem v 1. PP Potrubí bude tepelně izolováno. Potrubí bude osazeno návarky a odběry pro tlakoměry, tlaková čidla apod. Spojování potrubí bude závitovými spoji nebo svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem. Pro změnu směru budou použity kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5 D. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spád potrubí min. 0 až 3 promile. Dilatace potrubí bude zajištěna vytvořenými kompenzátory tvaru U. Do předem určených míst budou rovněž stažena odvzdušnění a vypouštění soustavy tak, aby bylo možné provádět provozní údržbu soustavy bez narušení chodu objektu. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Prostupy potrubí stěnami a stropy budou opatřeny prostupovými manžetami. Potrubí je na nejnižších místech opatřeno vypouštěním, na nejvyšších místech odvzdušněním. Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem, neizolované potrubí je opatřeno

5 ovým nátěrem. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Dále budou potrubí označena číselně pro rozlišení jednotlivých větví. Uzavírací a regulační armatury v potrubí budou označena popisem určujícím příslušnost k větvi nebo uživateli. Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí: DN 15 1,3 m DN 20 1,6 m DN 25 1,9 m DN 32 2,2 m DN 40 2,5 m Ø 57x2,9 2,7 m Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Při průchodu potrubním rozvodem stavební konstrukcí mezi jednotlivými požárními úseky bude potrubní rozvod osazen požárními ucpávkami ve kvalitě max. EI60. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximálně C1. Do světlosti 50 mm ucpávky protipožárním tmelem Nad světlost DN 50 mm protipožární manžety. Otopnou plochu tvoří: - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ KLASIK. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. - otopný žebřík KORALUX CLASSIC umístěný v koupelně. Součástí dodávky otopného tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka, souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu. Otopný žebřík může být vybaven el. adaptérem pro napojení na el. proud (provoz mimo otopné období) - není součástí PD. - elektrické přímotopy - umístěny v technických místnostech v 1.PP, zajišťují převážně temperaci technických místností - součást dodávky specializace elektro Otopná tělesa jsou opatřena: - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací Danfoss RA-N, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení - otopné registry, podlahové konvektory, otopné žebříky, desková otopná tělesa typu klasik. Připojovací šroubení otopných těles na potrubní rozvody je navrženo pomocí šroubení Danfoss RLV, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, zaregulování, plnění a vypouštění. Ventily jsou navrženy: - s termostatickými hlavicemi umístěnými přímo na otopných tělesech - s termostatickými hlavicemi umístěnými na zdi a propojenými s hlavicemi ventilu kapilárou délky 5 m (otopná tělesa myčka) Doplňování otopné soustavy bude provedeno ve strojovně vytápění (ze zpětného potrubí primárního okruhu horké vody). Po dokončení montážních prací bude proveden štítky popis nové strojní části vytápění. Před uvedením do provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu příslušných předpisů zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti, dilatační, topnou zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů okruhů otopné soustavy. Součástí zkoušek je hydraulické vyregulování otopné soustavy.

6 Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Montáž jednotlivých zařízení se řídí montážním návodem jednotlivých výrobců zařízení. Technické údaje, tepelná bilance vytápění - teplovodní celkem 6,7 kw 6,7 kw výpočtová potřeba tepla: - max. hodinová: 6,7 kwh - roční: 10,34 MWh/rok t.j. 37,224 GJ vytápění elektrickými přímotopy 2,5 kw výpočtová potřeba tepla: - max. hodinová: 2,5 kwh - roční: 3,89 MWh/rok Objekt D1 Jako zdroj tepla pro vytápění, přípravu TV a pro zajištění potřeby tepla pro VZT zařízení bude předávací stanice horká voda - voda (v předávací stanici napojeno vytápění Spodní stavby). Otopná voda je rozdělena do okruhů vytápění: - byty 1. pásmo - byty 2. pásmo - komerční prostory 1.NP - myčka - VZT zařízení (komerční prostory) Vzhledem k počtu podlaží objektu D1 je vlastní vytápění objektu bytové části rozděleno do dvou tlakových pásem. 1. pásmo vytápění je 1. NP až 10. NP. 2. pásmo je 11. NP až 18. NP (okruhy vytápění v předávací stanici): - potřeba tepla 1. pásmo (byty) 138,0 kw - potřeba tepla 2. pásmo (byty) 114,7 kw - potřeba tepla komerce (v 1.NP) 28,1 kw - potřeba tepla VZT zařízení (komerční prostory) 29,0 kw - potřeba tepla myčka 6,7 kw Jištění teplovodní otopné soustavy je řešeno na strojním zařízení vytápění (součást strojního zařízení předávacích stanic) Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, s teplotním spádem otopné vody: - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy - byty 1. pásmo, 2. pásmo

7 - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy komerce - 70/50 C - VZT zařízení Regulace otopné vody pro vytápění je součástí strojního zařízení vytápění v předávací stanici. Otopná voda pro VZT zařízení bude neregulovaná, regulace VZT zařízení pomocí regulačního uzlu u VZT zařízení - pro regulaci VZT jednotek budou VZT jednotky osazeny regulačním uzlem (směšovací armatura) s oběhovým čerpadlem, regulace (není součástí PD vytápění - bude řešeno nájemcem komerčního prostoru). Armatury otopné soustavy budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 10. Vypouštění otopné soustavy je ruční pomocí vypouštěcích kohoutů osazených v nejnižším místě. V jednotlivých okruzích vytápění jsou navrženy regulační armatury pro zaregulování průtoku. Oběh vody v okruhu otopné vody budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickým řízením otáček. Oběhová čerpadla jsou součástí strojního zařízení vytápění - nejsou součástí PD vytápění. Rozvody potrubí jsou navrženy: - z ocelových závitových trubek bezešvých dle ČSN z ocelových hladkých trubek bezešvých dle ČSN z plastového potrubí jakost materiálu ocelového potrubí: a Ocelové potrubí je vyvedeno z místnosti předávací stanice do jednotlivých šachet a dále stoupací potrubí je navrženo v ocelovém provedení. Potrubí vedené do 1. NP (komerční prostory) bude z šachty vyvedeno pod stropem a osazeno uzávěrem. Vlastní rozvody potrubí si zajistí pronajímatel komerčního prostoru. V jednotlivých podlažích kde jsou byty, je stoupací ocelové potrubí vyvedeno odbočkou ze stoupacího potrubí do patrového rozdělovače a sběrače otopné vody, na který je napojeno plastové potrubí potrubí pro vytápění jednotlivých bytů - co byt to samostatný vývod potrubního rozvodu z patrového rozdělovače a sběrače. Výstupní potrubí do bytu (přívod otopné vody) bude osazeno ruční uzavírací armaturou a kombinovaným automatickým vyvažovacím ventilem Danfoss AB-PM, který zajišťuje tři funkce: regulační ventil s lineární charakteristikou, regulátor diferenčního tlaku a omezovač průtoku. Armatura je osazena el. pohonem, který bude napojena na prostorový termostat, který ji bude ovládat - otevírat / uzavírat - ovládání průtoku otopné vody do otopných těles v bytě. Vratné potrubí vedené z bytu bude osazeno měřičem tepla. Požadovaný průtok bude zajištěn pomocí kombinovaného automatického vyvažovacího ventilu. Přívodní a vratné společné potrubí vedené do patrového rozdělovače a sběrače bude osazeno uzavíracími armaturami a v přívodním potrubí filtrem. Přípojky patrových rozdělovačů a sběračů budou na vertikální potrubí napojeny pomocí tlakových hadic. Z patrového rozdělovače a sběrače je do otopných těles jednotlivých bytů vedeno plastové potrubí, které je vedeno v podlaze. Potrubí vedené v podlaze bude izolováno. Jako plastové potrubí je navrženo Uponor eval PE-Xa, 6 bar pro otopná tělesa (alternativně 10 bar). Ocelové potrubí je vedeno: - volně pod stropem v 1. PP - v šachtě mezi jednotlivými podlažími Potrubí bude tepelně izolováno. Potrubí bude osazeno návarky a odběry

8 pro tlakoměry, tlaková čidla apod. Spojování potrubí bude závitovými spoji nebo svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem. Pro změnu směru budou použity kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5 D. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spád potrubí min. 0 až 3 promile. Dilatace potrubí vedené v šachtě (byty) bude zajištěna vytvořenými kompenzátory tvaru U. Větve odbočující ze stoupačky v jednotlivých podlažích jsou opatřeny uzavíracími armaturami. Tyto armatury umístěné v šachtě budou přístupné pomocí přístupových prostorů. Do předem určených míst budou rovněž stažena odvzdušnění a vypouštění soustavy tak, aby bylo možné provádět provozní údržbu soustavy bez narušení chodu objektu. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Prostupy potrubí stěnami a stropy budou opatřeny prostupovými manžetami. Potrubí je na nejnižších místech opatřeno vypouštěním, na nejvyšších místech odvzdušněním. Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem, neizolované potrubí je opatřeno ovým nátěrem. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Dále budou potrubí označena číselně pro rozlišení jednotlivých větví. Uzavírací a regulační armatury v potrubí budou označena popisem určujícím příslušnost k větvi nebo uživateli. Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí: DN 15 1,3 m DN 20 1,6 m DN 25 1,9 m DN 32 2,2 m DN 40 2,5 m Ø 57x2,9 2,7 m Ø 76x3,2 3,4 m Ø 89x3,6 3,8 m Ø 108x4,0 4,3 m Ø 133x4,5 5,1 m Ø 159x4,5 6,0 m Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Při průchodu potrubním rozvodem stavební konstrukcí mezi jednotlivými požárními úseky bude potrubní rozvod osazen požárními ucpávkami ve kvalitě max. EI60. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximálně C1. Do světlosti 50 mm ucpávky protipožárním tmelem Nad světlost DN 50 mm protipožární manžety. Otopnou plochu tvoří: - otopné výměníky - otopné registry Licon OR, typ OR-J1 (výška x hloubka 50x50 mm); OR- J2 (výška x hloubka 50x120 mm); OR D2 (výška x hloubka 110x120 mm). Registry jsou umístěny volně nad podlahou pod okny. Zakrytí registrů je řešeno ve stavební části. Zakrytí bude provedeno tak, aby výkon registru zůstal zachován při požadovaných

9 parametrech otopné vody a vnitřní teplotě 20 C - podlahové konvektory bez ventilátoru Licon. Navržené podlahové konvektory jsou hloubky 90 mm a šířky 340 a 420 mm. Podlahový konvektor bude zapuštěn v podlaze. Navržené podlahové konvektory jsou navrženy v stupni výbavy Varianta Economic. Součástí dodávky výbavy Varianta Economic je černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem, odvzdušňovacím ventilem a s tvarovanými lamelami pro vyšší výkon, eloxový AL rám, profil U, v barvě přírodního hliníku, fixační kotvy pro upevnění kanálu k podlaze, pár nerezových pružných hadic, krycí deska sololit, chránící výměník před prachem a nečistotami na staveništi, stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Kromě stupně výbavy Varianta Economic je možno použít stupně výbavy Varianta Exlusive, Varianta Inox a a Varianta InPool. Podlahový konvektory budou osazeny pochůzí mřížkou v základním - standardním provedení: rámeček U, profil stříbrný. Kromě Al mřížky je možno použít dřevěné mřížky, nebo mřížky v provedení nerez. - otopné žebříky KORALUX CLASSIC umístěné v koupelnách. Součástí dodávky otopného tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka, souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu. Středové připojeníotopný žebřík může být vybaven el. adaptérem pro napojení na el. proud (provoz mimo otopné období) - není součástí PD. - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ VENTIL KOMPAKT, která jsou umístěna převážně pod okenními parapety. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ KLASIK. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. Otopná tělesa jsou opatřena: - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací Danfoss RA-N, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení - otopné registry, podlahové konvektory, otopné žebříky, desková otopná tělesa typu klasik. Připojovací šroubení otopných těles na potrubní rozvody je navrženo pomocí šroubení Danfoss RLV, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, zaregulování, plnění a vypouštění. - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací - otopná tělesa RADIK typ VENTIL KOMPAKT - ventil součást dodávky otopného tělesa. Připojovací šroubení otopných těles typu VENTIL KOMPAKT na potrubní rozvody je navrženo pomocí rohového šroubení Heimeier Vekolux, s připojením DN15 vnitřní závit - dvoutrubkový rozvod. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, plnění a vypouštění. Ventily jsou navrženy: - s termostatickými hlavicemi umístěnými přímo na otopných tělesech - s termostatickými hlavicemi umístěnými na zdi a propojenými s hlavicemi ventilu kapilárou délky 5 m (podlahový konvektor, otopný registr) Doplňování otopné soustavy bude provedeno ve strojovně vytápění (ze zpětného potrubí primárního okruhu horké vody). Po dokončení montážních prací bude proveden štítky popis nové strojní části vytápění. Před uvedením do provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu příslušných předpisů zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti, dilatační, topnou zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů okruhů otopné soustavy. Součástí zkoušek je hydraulické vyregulování otopné soustavy. Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní

10 předpisy a vyhlášky. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Montáž jednotlivých zařízení se řídí montážním návodem jednotlivých výrobců zařízení. Technické údaje, tepelná bilance vytápění byty - 1. pásmo vytápění byty - 2. pásmo vytápění komerce VZT zařízení vytápění myčka celkem 138,0 kw 114,7 kw 28,1 kw 29,0 kw 6,7 kw 316,5 kw výpočtová potřeba tepla: - max. hodinová: 316,5 kwh - roční: 491,9 MWh/rok t.j ,84 GJ Objekt E12 Jako zdroj tepla pro vytápění, přípravu TV a pro zajištění potřeby tepla pro VZT zařízení bude předávací stanice horká voda - voda. Otopná voda je rozdělena do okruhů vytápění: - byty objekt E1 - byty objekt E2 - komerční prostory 1.NP + wellness - VZT zařízení (komerční prostory) - potřeba tepla byty objekt E1 94,4 kw - potřeba tepla byty objekt E2 88,7 kw - potřeba tepla komerce - (1.NP + wellness) 31,1 kw - potřeba tepla VZT zařízení wellness 59,0 kw - potřeba tepla VZT zařízení komerce 26,0 kw Jištění teplovodní otopné soustavy je řešeno na strojním zařízení vytápění (součást strojního zařízení předávacích stanic) Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, s teplotním spádem otopné vody: - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy - byty - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy komerce - 45/35 C - okruh podlahového vytápění části wellnes - 70/50 C - VZT zařízení Regulace otopné vody pro vytápění otopnými tělesy je součástí strojního zařízení vytápění v předávací stanici. Regulace otopné vody podlahového vytápění je součástí strojního zařízení podlahového vytápění - v prostoru umístění rozdělovače a sběrače podlahového vytápění. Otopná voda pro VZT zařízení bude neregulovaná, regulace VZT

11 zařízení pomocí regulačního uzlu u VZT zařízení - pro regulaci VZT jednotek budou VZT jednotky osazeny regulačním uzlem (směšovací armatura) s oběhovým čerpadlem, regulace VZT jednotek komerčních prostor není součástí PD vytápění - bude řešeno nájemcem komerčního prostoru). Součástí PD jsou regulační uzly pouze u VZT jednotek nájemní jednotky wellness (VZT jednotky součástí PD specializace VZT) VZT jednotky, které jsou vybaveny regulačním uzlem, budou také osazeny měřičem tepla (součást dodávky specializace MaR). Armatury otopné soustavy budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 10. Vypouštění otopné soustavy je ruční pomocí vypouštěcích kohoutů osazených v nejnižším místě. V jednotlivých okruzích vytápění jsou navrženy regulační armatury pro zaregulování průtoku. Oběh vody v okruhu otopné vody budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickým řízením otáček. Oběhová čerpadla jsou součástí strojního zařízení vytápění - nejsou součástí PD vytápění, kromě čerpadla okruhu podlahového vytápění. Současně jsou oběhová čerpadla navržena u VZT jednotek (wellness), jako součást regulačního uzlu VZT jednotky - viz výkresová část. Rozvody potrubí jsou navrženy: - z ocelových závitových trubek bezešvých dle ČSN z ocelových hladkých trubek bezešvých dle ČSN z plastového potrubí jakost materiálu ocelového potrubí: a Ocelové potrubí je vyvedeno z místnosti předávací stanice do jednotlivých šachet a stoupací potrubí. Potrubí vedené do 1. NP (komerční prostory) bude z šachty vyvedeno pod stropem a osazeno uzávěrem. Vlastní rozvody potrubí si zajistí pronajímatel komerčního prostoru. V jednotlivých podlažích kde jsou byty, je stoupací ocelové potrubí vyvedeno odbočkou ze stoupacího potrubí do patrového rozdělovače a sběrače otopné vody, na který je napojeno potrubí pro vytápění jednotlivých bytů - co byt to samostatný vývod potrubního rozvodu z patrového rozdělovače a sběrače. Výstupní potrubí do bytu (přívod otopné vody) bude osazeno ruční uzavírací armaturou a kombinovaným automatickým vyvažovacím ventilem Danfoss AB-PM, který zajišťuje tři funkce: regulační ventil s lineární charakteristikou, regulátor diferenčního tlaku a omezovač průtoku. Armatura je osazena el. pohonem, který bude napojena na prostorový termostat, který ji bude ovládat - otevírat / uzavírat - ovládání průtoku otopné vody do otopných těles v bytě. Vratné potrubí z bytu bude osazeno měřičem tepla. Požadovaný průtok bude zajištěn pomocí kombinovaného automatického vyvažovacího ventilu. Přívodní a vratné společné potrubí vedené do patrového rozdělovače a sběrače bude osazeno uzavíracími armaturami a v přívodním potrubí filtrem. Přípojky patrových rozdělovačů a sběračů budou na vertikální potrubí napojeny pomocí tlakových hadic. Z patrového rozdělovače a sběrače je do otopných těles jednotlivých bytů vedeno plastové potrubí, které je vedeno v podlaze. Potrubí vedené v podlaze bude izolováno. Jako plastové potrubí je navrženo Uponor eval PE-Xa, 6 bar pro otopná tělesa (alternativně 10 bar). Ocelové potrubí je vedeno: - volně pod stropem v 1. PP - v šachtě mezi jednotlivými podlažími Potrubí bude tepelně izolováno. Potrubí bude osazeno návarky a odběry

12 pro tlakoměry, tlaková čidla apod. Spojování potrubí bude závitovými spoji nebo svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem. Pro změnu směru budou použity kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5 D. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spád potrubí min. 0 až 3 promile. Dilatace potrubí vedené v šachtě (byty) bude zajištěna vytvořenými kompenzátory tvaru U. Větve odbočující ze stoupačky v jednotlivých podlažích jsou opatřeny uzavíracími armaturami. Tyto armatury umístěné v šachtě budou přístupné pomocí přístupových prostorů. Do předem určených míst budou rovněž stažena odvzdušnění a vypouštění soustavy tak, aby bylo možné provádět provozní údržbu soustavy bez narušení chodu objektu. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Prostupy potrubí stěnami a stropy budou opatřeny prostupovými manžetami. Potrubí je na nejnižších místech opatřeno vypouštěním, na nejvyšších místech odvzdušněním. Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem, neizolované potrubí je opatřeno ovým nátěrem. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Dále budou potrubí označena číselně pro rozlišení jednotlivých větví. Uzavírací a regulační armatury v potrubí budou označena popisem určujícím příslušnost k větvi nebo uživateli. Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí: DN 15 1,3 m DN 20 1,6 m DN 25 1,9 m DN 32 2,2 m DN 40 2,5 m Ø 57x2,9 2,7 m Ø 76x3,2 3,4 m Ø 89x3,6 3,8 m Ø 108x4,0 4,3 m Ø 133x4,5 5,1 m Ø 159x4,5 6,0 m Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Při průchodu potrubním rozvodem stavební konstrukcí mezi jednotlivými požárními úseky bude potrubní rozvod osazen požárními ucpávkami ve kvalitě max. EI60. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximálně C1. Do světlosti 50 mm ucpávky protipožárním tmelem Nad světlost DN 50 mm protipožární manžety. Otopnou plochu tvoří: - otopné výměníky - otopné registry Licon OR, typ OR-J1 (výška x hloubka 50x50 mm); OR- J2 (výška x hloubka 50x120 mm); OR D2 (výška x hloubka 110x120 mm). Registry jsou umístěny volně nad podlahou pod okny. Zakrytí registrů je řešeno ve stavební části. Zakrytí bude provedeno tak, aby výkon registru zůstal zachován při požadovaných

13 parametrech otopné vody a vnitřní teplotě 20 C - podlahové konvektory bez ventilátoru Licon. Navržené podlahové konvektory jsou hloubky 90 mm a šířky 340 a 420 mm. Podlahový konvektor bude zapuštěn v podlaze. Navržené podlahové konvektory jsou navrženy v stupni výbavy Varianta Economic. Součástí dodávky výbavy Varianta Economic je černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem, odvzdušňovacím ventilem a s tvarovanými lamelami pro vyšší výkon, eloxový AL rám, profil U, v barvě přírodního hliníku, fixační kotvy pro upevnění kanálu k podlaze, pár nerezových pružných hadic, krycí deska sololit, chránící výměník před prachem a nečistotami na staveništi, stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Kromě stupně výbavy Varianta Economic je možno použít stupně výbavy Varianta Exlusive, Varianta Inox a a Varianta InPool. Podlahový konvektory budou osazeny pochůzí mřížkou v základním - standardním provedení: rámeček U, profil stříbrný. Kromě Al mřížky je možno použít dřevěné mřížky, nebo mřížky v provedení nerez. - otopné žebříky KORALUX CLASSIC umístěné v koupelnách. Součástí dodávky otopného tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka, souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu. Středové připojeníotopný žebřík může být vybaven el. adaptérem pro napojení na el. proud (provoz mimo otopné období) - není součástí PD. - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ VENTIL KOMPAKT, která jsou umístěna převážně pod okenními parapety. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ KLASIK. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. - podlahové vytápění systém Uponor Otopná tělesa jsou opatřena: - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací Danfoss RA-N, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení - otopné registry, podlahové konvektory, desková otopná tělesa klasik a otopné žebříky. Připojovací šroubení otopných těles na potrubní rozvody je navrženo pomocí šroubení Danfoss RLV, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, zaregulování, plnění a vypouštění. - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací - otopná tělesa RADIK typ VENTIL KOMPAKT - ventil součást dodávky otopného tělesa. Připojovací šroubení otopných těles typu VENTIL KOMPAKT na potrubní rozvody je navrženo pomocí rohového šroubení Heimeier Vekolux, s připojením DN15 vnitřní závit - dvoutrubkový rozvod. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, plnění a vypouštění. Ventily jsou navrženy: - s termostatickými hlavicemi umístěnými přímo na otopných tělesech - s termostatickými hlavicemi umístěnými na zdi a propojenými s hlavicemi ventilu kapilárou délky 5 m (podlahový konvektor, otopný registr, otopná tělesa myčka) Pro okruh podlahového vytápění je navrženo podlahové vytápění se zabetonovanými trubkami UPONOR, s kyslíkovou bariérou, systém Tecto, plastová trubka Uponor PE-Xa 17, φ17x2,0. Otopné trubky budou přichyceny k podkladní vrstvě - systémové desce ND 30-2, kterou tvoří tepelná izolace běžná pro soustavu Uponor. Rozteč trubek podlahového vytápění je uvedena ve výkresové dokumentaci. Jednotlivé topné hady podlahového vytápění budou napojeny na rozdělovač a sběrač podlahového vytápění pomocí připojovacích armatur, které jsou součástí systému. Dále je navržena jemná regulace s měřením průtoku vody (součást rozdělovače a sběrače podlahového vytápění). Rozdělovač a sběrač bude zapuštěn do svislé stavební konstrukce, případně bude umístěn na svislou stavební konstrukci - dle požadavku investora. V místě přechodu trubek do

14 betonové vrstvy a dilatačního celku bude nutné uložit trubky do flexibilních plastových chrániček. V místě napojení potrubí podlahového vytápění na rozdělovač a sběrač podlahového vytápění bude v podlaze instalována deska přívodu trubky. Betonová otopná plocha musí být zhotovena podle pokynů pro provádění podlahového systému vytápění Uponor. Na položené podlahové vytápění se provede betonový potěr s přísadou Uponor VD 450, alternativně VD 550 (přísady nelze použít pro tekuté (samonivelační) a anhydritové potěry) o min. tl. 45 mm nad trubkou. Při pokládání keramické dlažby v místě dilatace je nutné pokládat dlaždice se spárami, které se vyplní trvale elastickým materiálem. Jednotlivé okruhy podlahového vytápění budou po naplnění vodou a odvzdušnění odzkoušeny. Po provedené zkoušce je možno provést betonáž ploch. Po dokonalém vytvrdnutí betonu je možno uvést vytápění do provozu tak, že teplotu otopné vody je nutné zvyšovat max. o 5 C denně. Dilatační spáry topných polí podlahového vytápění budou provedeny v místě styku dvou sousedních kachlí povrchové dlažby, podlahy. Pokládání podlahového vytápění, zejména provádění dilatačních polí - rozměry dilatačních polí v závislosti na velikosti kachlí povrchové dlažby nutno provádět po konzultaci (příp. v součinnosti) s pracovníky provádějící pokládání povrchové vrstvy - dlažby, podlahy. V projektové dokumentaci jsou nakresleny dilatační pole, avšak skutečné provedení dilatačních polí bude upraveno vzhledem k rozměru nášlapné vrstvy (posunutí dilatačního pole do cca 30 cm). Montáž podlahového vytápění je předepsaná montážním návodem systému UPONOR. Montáž podlahového vytápění musí provádět odborná firma jejiž pracovníci jsou řádně proškoleni v pokládání podlahového vytápění systému Uponor. Současně je požadavek technologie parní sauny a části wellnes - whirpool, na přivedení otopné vody do lavic na sedění a to v části parní sauny a v části whirpool. Potrubní rozvod bude přiveden z rozdělovače a sběrač podlahového vytápění - požadavek na teplotu C. Požadovaný průtok a tlaková ztráta od dodavatele technologie parní sauny a části whirpool nedodány. Před zabetonováním potrubního rozvodu budou provedeny tlakové a funkční zkoušky instalovaného potrubí. Tlakové zkoušky budou prováděny tlakovým vzduchem po dobu 10 hodin. Po úspěšné tlakové zkoušce bude proveden protokol o tlakové zkoušce. Doplňování otopné soustavy bude provedeno ve strojovně vytápění (ze zpětného potrubí primárního okruhu horké vody). Po dokončení montážních prací bude proveden štítky popis nové strojní části vytápění. Před uvedením do provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu příslušných předpisů zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti, dilatační, topnou zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů okruhů otopné soustavy. Součástí zkoušek je hydraulické vyregulování otopné soustavy. Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

15 Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Montáž jednotlivých zařízení se řídí montážním návodem jednotlivých výrobců zařízení. Technické údaje, tepelná bilance vytápění byty E1 vytápění byty E2 vytápění komerce - wellness 1.NP + mezipatro vytápění komerce - 1.NP VZT zařízení wellness VZT zařízení komerce celkem 94,4 kw 88,7 kw 31,1 kw 14,3 kw 59,0 kw 26,0 kw 313,5 kw výpočtová potřeba tepla: - max. hodinová: 313,5 kwh - roční: 474,8 MWh/rok t.j ,28 GJ Objekt F12 Jako zdroj tepla pro vytápění, přípravu TV a pro zajištění potřeby tepla pro VZT zařízení bude předávací stanice horká voda - voda. Otopná voda je rozdělena do okruhů vytápění: - byty 1. pásmo - byty 2. pásmo - komerční prostory 1.NP - VZT zařízení (komerční prostory) - VZT zařízení komerční plochy velikosti cca m2 Vzhledem k počtu podlaží objektu F1 je vlastní vytápění objektu bytové části rozděleno do dvou tlakových pásem. 1. pásmo vytápění je 1. NP až 10. NP. 2. pásmo je 11. NP až 15. NP. - potřeba tepla 1. pásmo byty F1 100,3 kw - potřeba tepla 2. pásmo byty F1 59,3 kw - potřeba tepla byty F2 70,5 kw - potřeba tepla komerce (v 1.NP) 17,3 kw - potřeba tepla VZT zařízení (komerční prostory) 24,0 kw - potřeba tepla VZT zařízení komerční plochy velikosti cca m2 94,0 kw Jištění teplovodní otopné soustavy je řešeno na strojním zařízení vytápění (součást strojního zařízení předávacích stanic) Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, s teplotním spádem otopné vody: - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy - byty 1. pásmo, 2. pásmo - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy komerce - 70/50 C - VZT zařízení

16 Regulace otopné vody pro vytápění je součástí strojního zařízení vytápění v předávací stanici. Otopná voda pro VZT zařízení bude neregulovaná, regulace VZT zařízení pomocí regulačního uzlu u VZT zařízení - pro regulaci VZT jednotek budou VZT jednotky osazeny regulačním uzlem (směšovací armatura) s oběhovým čerpadlem, regulace (není součástí PD vytápění - bude řešeno nájemcem komerčního prostoru). Součástí PD je pouze regulační uzel u VZT jednotky komerční plochy velikosti cca m2 (součást PD specializace VZT). Měření spotřeby tepla VZT jednotky vybavené regulačním uzlem je ve strojovně předávací stanice, okruh nájemní jednotky o ploše velikosti cca m2. Armatury otopné soustavy budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 10. Vypouštění otopné soustavy je ruční pomocí vypouštěcích kohoutů osazených v nejnižším místě. V jednotlivých okruzích vytápění jsou navrženy regulační armatury pro zaregulování průtoku. Oběh vody v okruhu otopné vody budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickým řízením otáček. Oběhová čerpadla jsou součástí strojního zařízení vytápění - nejsou součástí PD vytápění. Oběhové čerpadlo navrženo pouze u VZT jednotky nájemní jednotky o ploše velikosti cca m2, jako součást regulačního uzlu VZT jednotky - viz výkresová část. Rozvody potrubí jsou navrženy: - z ocelových závitových trubek bezešvých dle ČSN z ocelových hladkých trubek bezešvých dle ČSN z plastového potrubí jakost materiálu ocelového potrubí: a Ocelové potrubí je vyvedeno z místnosti předávací stanice do jednotlivých šachet a stoupací potrubí. Potrubí vedené do 1. NP (komerční prostory) bude z šachty vyvedeno pod stropem a osazeno uzávěrem. Vlastní rozvody potrubí si zajistí pronajímatel komerčního prostoru. V jednotlivých podlažích, kde jsou byty je stoupací ocelové potrubí vyvedeno odbočkou ze stoupacího potrubí do patrového rozdělovače a sběrače otopné vody, na který je napojeno potrubí pro vytápění jednotlivých bytů - co byt to samostatný vývod potrubního rozvodu z patrového rozdělovače a sběrače. Výstupní potrubí do bytu (přívod otopné vody) bude osazeno ruční uzavírací armaturou a kombinovaným automatickým vyvažovacím ventilem Danfoss AB-PM, který zajišťuje tři funkce: regulační ventil s lineární charakteristikou, regulátor diferenčního tlaku a omezovač průtoku. Armatura je osazena el. pohonem, který bude napojena na prostorový termostat, který ji bude ovládat - otevírat / uzavírat - ovládání průtoku otopné vody do otopných těles v bytě. Vratné potrubí z bytu bude osazeno měřičem tepla. Požadovaný průtok bude zajištěn pomocí kombinovaného automatického vyvažovacího ventilu. Přívodní a vratné společné potrubí vedené do patrového rozdělovače a sběrače bude osazeno uzavíracími armaturami a v přívodním potrubí filtrem. Přípojky patrových rozdělovačů a sběračů budou na vertikální potrubí napojeny pomocí tlakových hadic. Z patrového rozdělovače a sběrače je do otopných těles jednotlivých bytů vedeno plastové potrubí, které je vedeno v podlaze. Potrubí vedené v podlaze bude izolováno. Jako plastové potrubí je navrženo Uponor eval PE-Xa, 6 bar pro otopná tělesa (alternativně 10 bar). Ocelové potrubí je vedeno: - volně pod stropem v 1. PP

17 - v šachtě mezi jednotlivými podlažími Potrubí bude tepelně izolováno. Potrubí bude osazeno návarky a odběry pro tlakoměry. tlaková čidla apod. Spojování potrubí bude závitovými spoji nebo svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem. Pro změnu směru budou použity kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5 D. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spád potrubí min. 0 až 3 promile. Dilatace potrubí vedené v šachtě (byty) bude zajištěna vytvořenými kompenzátory tvaru U. Větve odbočující ze stoupačky v jednotlivých podlažích jsou opatřeny uzavíracími armaturami. Tyto armatury umístěné v šachtě budou přístupné pomocí přístupových prostorů. Do předem určených míst budou rovněž stažena odvzdušnění a vypouštění soustavy tak, aby bylo možné provádět provozní údržbu soustavy bez narušení chodu objektu. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami. Zámečnické konstrukce pro uložení potrubí, objímky a závěsy jsou v dodávce potrubí. Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Prostupy potrubí stěnami a stropy budou opatřeny prostupovými manžetami. Potrubí je na nejnižších místech opatřeno vypouštěním, na nejvyšších místech odvzdušněním. Izolované potrubí je opatřeno základním nátěrem, neizolované potrubí je opatřeno ovým nátěrem. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Dále budou potrubí označena číselně pro rozlišení jednotlivých větví. Uzavírací a regulační armatury v potrubí budou označena popisem určujícím příslušnost k větvi nebo uživateli. Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí: DN 15 1,3 m DN 20 1,6 m DN 25 1,9 m DN 32 2,2 m DN 40 2,5 m Ø 57x2,9 2,7 m Ø 76x3,2 3,4 m Ø 89x3,6 3,8 m Ø 108x4,0 4,3 m Ø 133x4,5 5,1 m Ø 159x4,5 6,0 m Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Při průchodu potrubním rozvodem stavební konstrukcí mezi jednotlivými požárními úseky bude potrubní rozvod osazen požárními ucpávkami ve kvalitě max. EI60. Na ucpávky je nutné použít hmoty stupně hořlavosti maximálně C1. Do světlosti 50 mm ucpávky protipožárním tmelem Nad světlost DN 50 mm protipožární manžety. Otopnou plochu tvoří: - otopné výměníky - otopné registry Licon OR, typ OR-J1 (výška x hloubka 50x50 mm); OR- J2 (výška x hloubka 50x120 mm); OR D2 (výška x hloubka 110x120 mm). Registry jsou

18 umístěny volně nad podlahou pod okny. Zakrytí registrů je řešeno ve stavební části. Zakrytí bude provedeno tak, aby výkon registru zůstal zachován při požadovaných parametrech otopné vody a vnitřní teplotě 20 C - podlahové konvektory bez ventilátoru Licon. Navržené podlahové konvektory jsou hloubky 90 mm a šířky 340 a 420 mm. Podlahový konvektor bude zapuštěn v podlaze. Navržené podlahové konvektory jsou navrženy v stupni výbavy Varianta Economic. Součástí dodávky výbavy Varianta Economic je černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem, odvzdušňovacím ventilem a s tvarovanými lamelami pro vyšší výkon, eloxový AL rám, profil U, v barvě přírodního hliníku, fixační kotvy pro upevnění kanálu k podlaze, pár nerezových pružných hadic, krycí deska sololit, chránící výměník před prachem a nečistotami na staveništi, stavěcí šrouby s nivelací cca 25 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Kromě stupně výbavy Varianta Economic je možno použít stupně výbavy Varianta Exlusive, Varianta Inox a a Varianta InPool. Podlahový konvektory budou osazeny pochůzí mřížkou v základním - standardním provedení: rámeček U, profil stříbrný. Kromě Al mřížky je možno použít dřevěné mřížky, nebo mřížky v provedení nerez. - otopné žebříky KORALUX CLASSIC umístěné v koupelnách. Součástí dodávky otopného tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka, souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu. Středové připojeníotopný žebřík může být vybaven el. adaptérem pro napojení na el. proud (provoz mimo otopné období) - není součástí PD. - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ VENTIL KOMPAKT, která jsou umístěna převážně pod okenními parapety. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. - ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK typ KLASIK. Jako příslušenství dodávky otopného tělesa je uchycení otopného tělesa, zaslepovací zátka a odvzdušňovací armatura. Výška otopných těles je 300 a 600 mm. Otopná tělesa jsou opatřena: - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací Danfoss RA-N, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení - otopné registry, podlahové konvektory, desková otopná tělesa klasik a otopné žebříky. Připojovací šroubení otopných těles na potrubní rozvody je navrženo pomocí šroubení Danfoss RLV, s připojením DN 15 v rohovém, nebo přímém provedení. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, zaregulování, plnění a vypouštění. - radiátorovými ventily s nastavitelnou předregulací - otopná tělesa RADIK typ VENTIL KOMPAKT - ventil součást dodávky otopného tělesa. Připojovací šroubení otopných těles typu VENTIL KOMPAKT na potrubní rozvody je navrženo pomocí rohového šroubení Heimeier Vekolux, s připojením DN15 vnitřní závit - dvoutrubkový rozvod. Připojovací šroubení umožňuje uzavření, plnění a vypouštění. Ventily jsou navrženy: - s termostatickými hlavicemi umístěnými přímo na otopných tělesech - s termostatickými hlavicemi umístěnými na zdi a propojenými s hlavicemi ventilu kapilárou délky 5 m (podlahový konvektor, otopný registr, otopná tělesa myčka) Doplňování otopné soustavy bude provedeno ve strojovně vytápění (ze zpětného potrubí primárního okruhu horké vody). Po dokončení montážních prací bude proveden štítky popis nové strojní části vytápění. Před uvedením do provozu je nutno veškeré zařízení propláchnout a provést ve smyslu příslušných předpisů zkoušku tlakovou, zkoušku těsnosti, dilatační, topnou zkoušku za účelem prověření funkce a technických parametrů okruhů otopné soustavy. Součástí

19 zkoušek je hydraulické vyregulování otopné soustavy. Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN Montáž jednotlivých zařízení se řídí montážním návodem jednotlivých výrobců zařízení. Technické údaje, tepelná bilance vytápění byty F1, 1. pásmo vytápění byty F1, 2. pásmo vytápění byty F2 vytápění komerce VZT zařízení komerce VZT zařízení komerční plochy velikosti cca m2 celkem 100,3 kw 59,3 kw 70,5 kw 17,3 kw 24,0 kw 94,0 kw 365,4 kw výpočtová potřeba tepla: - max. hodinová: 365,4 kwh - roční: 568,0 MWh/rok t.j ,8 GJ Objekt F34 Jako zdroj tepla pro vytápění, přípravu TV a pro zajištění potřeby tepla pro VZT zařízení bude předávací stanice horká voda - voda. Otopná voda je rozdělena do okruhů vytápění: - byty objekt F3 - byty objekt F4 - komerční prostory 1.NP - potřeba tepla byty objekt F3 71,3 kw - potřeba tepla byty objekt F4 74,0 kw - potřeba tepla komerce - (1.NP) 23,9 kw - potřeba tepla VZT zařízení (komerční prostory) 20,0 kw Jištění teplovodní otopné soustavy je řešeno na strojním zařízení vytápění (součást strojního zařízení předávacích stanic) Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody, s teplotním spádem otopné vody: - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy - byty - 70/55 C - okruh vytápění otopnými tělesy komerce - 70/50 C - VZT zařízení Regulace otopné vody pro vytápění je součástí strojního zařízení vytápění v předávací stanici. Otopná voda pro VZT zařízení bude neregulovaná, regulace VZT zařízení pomocí regulačního uzlu u VZT zařízení - pro regulaci VZT jednotek budou VZT

20 jednotky osazeny regulačním uzlem (směšovací armatura) s oběhovým čerpadlem, regulace (není součástí PD vytápění - bude řešeno nájemcem komerčního prostoru). Armatury otopné soustavy budou použity běžné závitové a přírubové pro min. přetlak PN 10. Vypouštění otopné soustavy je ruční pomocí vypouštěcích kohoutů osazených v nejnižším místě. V jednotlivých okruzích vytápění jsou navrženy regulační armatury pro zaregulování průtoku. Oběh vody v okruhu otopné vody budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickým řízením otáček. Oběhová čerpadla jsou součástí strojního zařízení vytápění - nejsou součástí PD vytápění. Rozvody potrubí jsou navrženy: - z ocelových závitových trubek bezešvých dle ČSN z ocelových hladkých trubek bezešvých dle ČSN z plastového potrubí jakost materiálu ocelového potrubí: a Ocelové potrubí je vyvedeno z místnosti předávací stanice do jednotlivých šachet a stoupací potrubí. Potrubí vedené do 1. NP (komerční prostory) bude z šachty vyvedeno pod stropem a osazeno uzávěrem. Vlastní rozvody potrubí si zajistí pronajímatel komerčního prostoru. V jednotlivých podlažích kde jsou byty je stoupací ocelové potrubí vyvedeno odbočkou ze stoupacího potrubí do patrového rozdělovače a sběrače otopné vody, na který je napojeno potrubí pro vytápění jednotlivých bytů - co byt to samostatný vývod potrubního rozvodu z patrového rozdělovače a sběrače. Výstupní potrubí do bytu (přívod otopné vody) bude osazeno ruční uzavírací armaturou a kombinovaným automatickým vyvažovacím ventilem, který zajišťuje tři funkce: regulační ventil s lineární charakteristikou, regulátor diferenčního tlaku a omezovač průtoku. Armatura je osazena el. pohonem, který bude napojena na prostorový termostat, který ji bude ovládat - otevírat / uzavírat - ovládání průtoku otopné vody do otopných těles v bytě. Vratné potrubí z bytu bude osazeno měřičem tepla. Požadovaný průtok bude prováděn pomocí kombinovaného automatického vyvažovacího ventilu. Přívodní a vratné společné potrubí vedené do patrového rozdělovače a sběrače bude osazeno uzavíracími armaturami a v přívodním potrubí filtrem. Přípojky patrových rozdělovačů a sběračů budou na vertikální potrubí napojeny pomocí tlakových hadic. Z patrového rozdělovače a sběrače je do otopných těles jednotlivých bytů vedeno plastové potrubí, které je vedeno v podlaze. Potrubí vedené v podlaze bude izolováno. Jako plastové potrubí je navrženo Uponor eval PE-Xa, 6 bar pro otopná tělesa (alternativně 10 bar). Ocelové potrubí je vedeno: - volně pod stropem v 1. PP - v šachtě mezi jednotlivými podlažími Potrubí bude tepelně izolováno. Potrubí bude osazeno návarky a odběry pro tlakoměry. tlaková čidla apod. Spojování potrubí bude závitovými spoji nebo svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem. Pro změnu směru budou použity kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5 D. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami.

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění 01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění Z P R Á V A číslo paré: Datum : 03.2013 Číslo zakázky : 01/11 AIP : Ved. projektant : Vypracoval : Stupeň PD: Akce : Ing. Anton Jurica Richard Schart

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 Výchozí podklady pro zpracování projektu Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 a) stavební dispozice objektů b) zaměření stávajícího stavu c) příslušné předpisy a ČSN. d) technická dokumentace navrhovaných

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing. Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II Objekt : Profese : Stavba : DRNOVICE - ANVIS AVT SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud...

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud... 1 Obsah 1 Údaje o projektu... 2 1.1 Umístění stavby... 2 1.2 Rozsah stavby... 2 1.3 Předmět řešení:... 2 1.4 Rozsah dokumentace a zodpovědní projektanti profesí:... 2 1.5 Navrhovaná etapizace:... 2 1.6

Více

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb technická zpráva zařízení pro vytápění staveb AKCE: INVESTOR: Rodinný dům Klenovice na Hané ETAPA 1 Marcela Vimmer Klenovice na Hané 227 MÍSTO STAVBY: Klenovice na Hané, p.č. 465/1 ČÍSLO ZAKÁZKY: 02-03-11

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6".

k zadání vzduchotechnického zařízení na akci Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6. T e c h n i c k á z p r á v a k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6". Obsah technické zprávy: 1.Úvod -Účel

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Specifikace materiálu D.1.4.a.02 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ České Budějovice říjen 2015 Vypracoval: Eva Nehonská

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

REKONSTRUKCE TOPNÉ SOUSTAVY

REKONSTRUKCE TOPNÉ SOUSTAVY TERMI s. r. o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf, PSČ 407 47 REKONSTRUKCE TOPNÉ SOUSTAVY Česká Lípa, Lukostřelecká 2186-8 Datum: 14. 7. 2015 tel+fax: mobil: email: webové stránky: IČO: DIČ: 412 371 407

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ Obsah 1. Úvod... 2 2. Výchozí podklady... 2 3. Koncepce... 2 4. Izolace... 3 5. Protipožární opatření... 3 6. Vliv na životní prostředí... 3 7. Potřebné energie... 3 8. Požadavky

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a 1 T e c h n i c k á z p r á v a Úst edního vytáp ní Akce Úprava vytáp ní objektu ÚZSVM Místo Láze ská 1268/12, D ín I Investor ÚZSVM ÚP Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, Ústí nad Labem Zpracovatel projektu

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a

Více

1. Úvod. 2. Podklady. 3. Popis stávajícího stavu

1. Úvod. 2. Podklady. 3. Popis stávajícího stavu Obsah 1. Úvod...2 2. Podklady...2 3. Popis stávajícího stavu...2 4. Demontáže...3 5. Stavební úpravy...3 6. Tepelná bilance...4 7. Technické řešení nové výměníkové stanice...4 8. Elektroinstalace...7 9.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace :

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace : Zateplení budovy C (č.50) Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 19, Karlovy Vary Výměna odpadního potrubí kanalizace a stoupaček vody Zdravotně technické instalace TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

ESET - topná fólie technická dokumentace

ESET - topná fólie technická dokumentace ESET - topná fólie technická dokumentace použití sada s topnou fólií pro velkoplošné vytápění plovoucích lamino a dřevěných podlah technické údaje a výrobní program typ objednací číslo výkon (W) délka

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace 1. Úvod Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřní vodoinstalace v objektu Základní školy Vítkov na ulici Komenského 754 v městě Vítkov, katastrální území Vítkov [782998], parcelní číslo 1774. Nemovitost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více