Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES"

Transkript

1 Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento předpis obsahuje požadavky na formální úpravu a vymezuje charakteristiku absolventských, jakož i dalších prací, odevzdaných nebo obhajovaných na Vyšší odborné škole SOKRATES. 2) Tento předpis se vztahuje na všechny studijní programy realizované Vyšší odbornou školou SOKRATES. 3) Ustanovení tohoto předpisu se přiměřeně uplatní rovněž pro seminární a další studentské práce. 4) Seminární a další studentské práce mají stejnou strukturu jako absolventské práce, přičemž jejich struktura je zkrácena o abstrakt a seznam klíčových slov. Rozsah seminárních a dalších studentských prací je odpovídajícím způsobem zkrácen. Seminární a další studentské práce jsou odevzdávány v jednom vyhotovení v kroužkové vazbě. Článek 2 Plagiarismus 1) Plagiarismem se pro účely tohoto předpisu rozumí každý případ, kdy se autor kvalifikační práce vědomě, ať už přímo nebo nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o autorovu vlastní práci nebo myšlenku. 2) Povinností autora kvalifikační práce je zřetelně odkazovat na všechny původní zdroje, které ve své práci použil. 3) Jakékoliv podezření z plagiarismu v konečné verzi kvalifikační práce jsou vedoucí práce, školitel, oponent nebo pedagog povinni oznámit řediteli Vyšší odborné školy SOKRATES s podnětem k zahájení disciplinárního řízení. Část II: Absolventská práce Článek 3 Charakteristika práce 1) V absolventské práci autor prokazuje schopnost uplatnění základů vědecké práce. Zadané téma může být zpracováno přehledovou metodou za předpokladu správného citování použitých zdrojů. Je vhodné zapojení vlastních pohledů autora na zásadní otázky spojené s pokrytou problematikou. 1

2 Strana: 2/11 2) Absolventská práce musí být strukturována tak, aby v souladu s cílem práce byla provázaným logickým celkem, včetně návaznosti kapitol a subkapitol, a použité jednotné terminologie. 3) Nezbytným východiskem a předpokladem obhajitelné práce je explicitní a bezrozporná formulace cíle práce. Stanovený cíl musí být bezpodmínečně dodržen, jinak nelze práci doporučit k obhajobě. 4) Absolventská práce se skládá z úvodu, jednotlivých kapitol a závěru. Věcně by pak měla obsahovat dvě základní části, a to část teoreticko-metodickou a část aplikačně-ověřovací. 5) Kapitoly by měly reflektovat logický postup řešení a hierarchickou strukturu práce s možnými dílčími závěry. Předmětem teoreticko-metodické části je obvykle vymezení obecného rámce a teoretických konceptů. Na to navazuje charakteristika a popis přístupů, metod a prostředků k řešení dané problematiky. Účelem aplikačně-ověřovací části je aplikovat teoretická a metodická východiska a přístupy na konkrétní podmínky. To znamená analyzovat danou problematiku na reálných datech, ověřit zvolené postupy a metody, včetně kriteriálního zhodnocení. 6) Absolventská práce musí být vypracována na základě alespoň 20 odborných zdrojů, z nichž alespoň 10 musí být představováno odbornými publikacemi (knihy, články v odborných periodicích atp.). Všechny použité zdroje musejí být uvedeny v seznamu literatury. Článek 4 Rozsah absolventské práce 1) Rozsah absolventské práce se pohybuje v rozmezí 50 až 80 tisíc znaků včetně mezer, jiný rozsah je možný pouze výjimečně s náležitým odůvodněním po písemném souhlasu vedoucího práce a zástupce ředitele. 2) Do rozsahu textu se započítává hlavní text práce včetně poznámek pod čarou. Titulní strana, prohlášení o původnosti textu, obsah, bibliografie, shrnutí a případné přílohy se do konečného počtu znaků nezapočítávají. Článek 5 Formální požadavky absolventské práce 1) Vzhledem k tomu, že absolventská práce je považována za exaktní, logickou a vědeckou práci, měla by být psána v trpném rodě, eventuálně v 1. osobě množného čísla. Práce by neměla být psána v 1. osobě jednotného čísla. 2) Veškerá vyjádření v textu jsou psána jako věta. Například: Soustavu institucionálních podmínek tvoří především: - politický systém, - hospodářský systém - byrokracie, - velké sociální skupiny, - nadnárodní a mezinárodní organizace. 3) Není vhodné psát za názvy kapitol a nadpisy dvojtečku, tečku apod. 4) Jednotlivé kapitoly se číslují, mimo kapitoly Úvod a Závěr. V práci je třeba vytvořit a důsledně využívat hierarchickou strukturu práce tak, aby systém číslování a označování vyjadřoval návaznost jednotlivých částí, například: 2

3 Strana: 3/11 1 Kapitola 1.1 Podkapitola Podpodkapitola a) dílčí část podkapitoly - vyjmenování faktorů v dílčí části apod. 5) Názvy jednotlivých kapitol musí co nejpřesněji vystihovat jejich obsah. Název kapitoly nenahrazuje počátek věty. 6) Obrázky, tabulky, grafy a rovnice se v textu označují a číslují posupně dle kapitoly a pořadí v rámci kapitoly, např. Tabulka 1.1 nebo Obrázek 1.1. Všechny použité obrázky, tabulky, grafy, rovnice a přílohy musí být v textu zmíněny a vysvětleny. Číslování rovnic se uvádí v kulatých závorkách na řádku se vzorcem vpravo, např. (1.3). Poznámky pod čarou se uvádějí dole na jednotlivých stránkách. 7) Absolventská práce musí být psána na formát papíru A4, okraje nahoře a dole 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo 2 cm. Jedna stránka má mít zpravidla 35 řádků. Stránky musí být průběžně očíslovány. Stránky absolventské práce se číslují od obsahu, což je stránka 3, až po seznam zkratek včetně. Přílohy se číslují zvlášť římskými číslicemi. 8) Při psaní textu práce v textovém editoru se doporučuje: - písmo: používat proporcionální fonty jako je Arial, Times New Roman nebo Garamond; velikost pro hlavní text 12 bodů, pro poznámky pod čarou 10 bodů, nadpis první úrovně 16 bodů (tučně), druhé úrovně 14 bodů (tučně), třetí úrovně 12 bodů (tučně), - řádkování: pro hlavní text 1,5 řádku, pro poznámky pod čarou jednoduché (1 řádek), - odstavec: zarovnávat do bloku; první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci nedělat mezery, - nadpisy: kapitoly jsou číslovány arabskými číslicemi; je vhodné používat maximálně nadpisy třetí úrovně (například 2.3.1). Kapitoly první úrovně začínají vždy na nové straně. Příklad doporučené podoby textu je součástí tohoto předpisu jako Příloha č. 1. 9) Pro zvýraznění některých dalších výrazů je přípustné použít různé typy písma (kurzíva, tučně). V absolventské práci by nemělo být využito podtrhávání textu. 10) Text a přílohy musí splňovat formální požadavky, tedy musí být bez překlepů, gramatický, stylistických a tiskařských chyb. Nedostatky tohoto typu mohou snižovat klasifikaci i u jinak obsahově kvalitní práce. Článek 6 Odevzdání a náležitosti práce 1) Absolventská práce musí být odevzdána ve 2 vyhotoveních, přičemž oba výtisky musí být knižně svázány v tuhých deskách, výtisky se nevrací. Desky mají černou barvu a stříbrnou ražbu písmem. Vzor desek kvalifikační práce je součástí tohoto předpisu jako Příloha č. 3. 3

4 Strana: 4/11 2) Současně s výtisky práce musí být odevzdána elektronická verze práce ve formátu *.doc (resp. *.docx) a zároveň ve formátu *.pdf na CD/DVD. Na tomto CD/DVD musí být rovněž soubor obsahující stručnou anotaci práce v českém a anglickém jazyce, a seznam klíčových slov, rovněž v českém i anglickém jazyce. 3) Spolu s odevzdáním absolventské práce předá student dvojí podepsané vyhotovení Licenční smlouvy o užití školního díla. 4) To, že student vypracoval závěrečnou práci samostatně, musí být doloženo prohlášením, které je součástí absolventské práce. Znění prohlášení: Prohlašuji, že jsem (absolventskou, seminární atp.) práci na téma (XXX) vypracoval/a samostatně a citoval/a jsem všechny použité zdroje. V (místo) dne (datum) (Podpis autora textu) 5) Řazení listů v odevzdaných absolventských prací musí být následující: a) titulní strana, jejíž struktura je vymezena v čl. 4 odst. 4, b) prohlášení o původnosti práce, jehož struktura je vymezena v čl. 6 odst. 4., c) obsah práce (uvádí se obsah práce, úvod, všechny kapitoly, závěr, seznam použitých zdrojů, seznam zkratek), d) úvod, který plní zejména metodologicko-koncepční funkci, obvykle obsahuje a s přihlédnutím k druhu kvalifikační práce zejména tyto skutečnosti: - explicitní vymezení cíle a tématu práce, - časové a obsahové vymezení textu (popřípadě také územní), - zhodnocení dosavadního zpracování tématu, - charakteristiku použitých zdrojů, jejich zhodnocení, - zdůvodnění použité metody, definice hypotéz a výzkumných otázek, - vysvětlení členění práce, stručný přehled obsahu. e) vlastní text práce, dělený do kapitol, podkapitol a odstavců, f) závěr, který obvykle obsahuje: - stručný popis postupu, - shrnuty poznatky a závěry vyplývající z práce s ohledem na zadaný cíl stanovený v úvodu, - také lze uvést náměty pro další navazující práce. g) seznam použitých zdrojů (bibliografie), ve kterém jsou uváděny pouze zdroje, které jsou v práci skutečně citovány. Bibliografii je vhodné rozdělit do kategorií (například sekundární zdroje, primární zdroje, právní předpisy, judikatura), h) seznam zkratek, i) shrnutí (abstrakt) práce v anglickém jazyce a v českém jazyce v rozsahu odpovídajícím druhu kvalifikační práce, abstrakt obvykle obsahuje zejména tyto skutečnosti: - problém, který je řešen, jeho význam, případně zasazení do kontextu, - cíl práce, - způsob, jakým se postupuje k cíli; pomocí jakých metod, - klíčové výsledky a zjištění, - hlavní závěr, z kterého je zřejmý přínos práce, tj. abstrakt by měl být konstruován až poté, co je práce hotova. j) seznam klíčových slov v českém a anglickém jazyce, k) seznam příloh, l) jednotlivé přílohy. 6) Práce je vytištěna na papír formátu A4 (na výšku) a vázána po levé straně. 4

5 Strana: 5/11 7) Titulní strana obsahuje následující údaje: - horní část: Vyšší odborná škola SOKRATES, - střední část: jméno a příjmení autora, název práce (případný podnázev) označení kvalifikační práce (Absolventská práce, seminární práce, ročníková práce aj.) - dolní část: místo odevzdání práce (Ostrava), rok odevzdání práce 8) Příklad titulní strany kvalifikační práce je součástí tohoto předpisu jako Příloha č. 2. 9) Na deskách svázané kvalifikační práce jsou obsaženy následující údaje: - horní část: Vyšší odborná škola SOKRATES, - střední část: název práce, - (případný podnázev) označení kvalifikační práce (Absolventská práce, seminární práce, ročníková práce aj.), - dolní část: jméno a příjmení autora (bez titulů), rok odevzdání práce. Článek 7 Jazyk kvalifikačních prací 1) Kvalifikační práce jsou psány spisovným českým jazykem. Použití jiného jazyka je možné s písemným souhlasem vedoucího práce a ředitele školy. Článek 8 Odkazování, citace a způsob uvádění literatury 1) Při zpracovávání absolventské práce je nezbytné čerpat informace a vycházet z literatury, která prošla věrohodným recenzním řízením. Jedná se o odborné knihy identifikované pomocí kódu ISBN a časopisy s kódem ISSN, sborníky s kódy ISBN nebo ISBN. Za věrohodné publikace, které nemají ISBN nebo ISSN, lze považovat dokumenty a zprávy renomovaných institucí, např. ČNB, MMF, WB, CZSO, kromě toho také českou literaturu vydanou před rokem Citovat neověřené internetové zdroje je považováno za nepřípustné (např. populárně naučné články publikované na internetu, diskusní kluby a chaty, internetová encyklopedie Wikipedia apod.). 2) Vysvětlivky, odkazy na literaturu a další prvky mimo hlavní text jsou zařazovány do poznámek pod čarou. 3) Poznámky pod čarou jsou průběžně číslovány pro celý text práce. 4) V textu jsou odkazy na poznámky pod čarou označeny horním indexem, odpovídající poznámky jsou umístěny pod vodorovnou čáru na dané stránce. 5) Literatura, ze které se vychází a je volně využita, by měla být v textu formou poznámky pod čarou. 6) Pokud je převzat doslovný text nějakého tvrzení, pak se uvádí v uvozovkách či kurzívou. 7) Seznam literatury se uvádí na konci práce a je nutno jej zpracovat v souladu s normou ČSN ISO 690 ( ), platnou od 1. dubna V následující části jsou uvedeny příklady správného uvádění literatury. Seznam literatury není zarovnán do bloku. a) Odborná kniha (monografie, vysokoškolská učebnice, apod.) 1 autor PŘÍJMENÍ, Jméno. Název monografie. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. 5

6 Strana: 6/11 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, Beckovy ekonomické učebnice. ISBN a více autorů PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ, rok. Název monografie. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. ČADIL, Jan, Božena KADEŘÁBKOVÁ a Jan Vorlíček. Analýza externalit: přístup ekonomické teorie. 1. vydání. Praha: PEF ČZU, ISBN pokud není možno uvést více tvůrců, uvádí se první tvůrce, následuje a kol. ČADIL, Jan a kol. Analýza externalit: přístup ekonomické teorie. 1. vydání. Praha: PEF ČZU, ISBN b) Kapitola v knize PŘÍJMENÍ, Jméno, rok. Název knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, Chap. 10, Information retrieval and descriptive metadata. ISBN Dostupné také z: c) Článek PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Název časopisu. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v lese škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87, č. 8, s ISSN d) Příspěvek na webové stránce Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 6

7 Strana: 7/11 e) Norma, zákon ČSN ISO 690. Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Třídící znak ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s ISSN Dostupný také z: Část III: Závěrečná ustanovení Článek 9 Kontrola dodržování Dodržování pravidel uvedených ve vnitřním předpisu kontrolují vedoucí prací. Dozor nad prováděním vnitřního předpisu je v kompetenci příslušného zástupce ředitele. Článek 10 Účinnost Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. října 2013 a novelizuje původní směrnici. Předpis se vztahuje na všechny práce, zadané po tomto datu. Mgr. Zdeňka Kaločová ředitelka 7

8 Strana: 8/11 Příloha č. 1: Podoba stránky hlavního textu kvalifikační práce Příloha č. 2: Podoba titulní strany kvalifikační práce Příloha č. 3: Podoba desek kvalifikační práce 8

9 Strana: 9/11 Příloha č. 1: Podoba stránky hlavního textu 1 Nadpis první úrovně 1.1 Nadpis druhé úrovně Pro hlavní text odstavce použijte proporcionální fonty jako je Arial, Times New Roman nebo Garamond; velikost pro hlavní text 12 bodů, pro poznámky pod čarou 10 bodů, nadpis první úrovně 16 bodů (tučně), druhé úrovně 14 bodů (tučně), třetí úrovně 12 bodů (tučně) Nadpis třetí úrovně Řádkování: pro hlavní text 1,5 řádku, pro poznámky pod čarou jednoduché. Odstavec zarovnávejte do bloku; první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci nedělat mezery. Nadpisy: kapitoly jsou číslovány arabskými číslicemi; je vhodné používat maximálně nadpisy třetí úrovně (například 2.3.1). Kapitoly první úrovně začínají vždy na nové straně. Příklad doporučené podoby textu je součástí tohoto předpisu. 9

10 Strana: 10/11 Příloha č. 2: Podoba titulní strany absolventské práce Vyšší odborná škola SOKRATES Václav Novák Minimalizace rizik Absolventská práce Ostrava

11 Strana: 11/11 Příloha č. 3: Podoba desek absolventské práce Vyšší odborná škola SOKRATES Minimalizace rizik Absolventská práce Václav Novák

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Směrnice rektora č. 2/2012 Zásady pro vypracování bakalářské práce

Směrnice rektora č. 2/2012 Zásady pro vypracování bakalářské práce Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Směrnice rektora č. 2/2012 Zásady pro vypracování bakalářské práce Článek 1 Účel a

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více