Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština Typy kurzů: a) odpolední kurz výuka 1x týdně 4 vyučovací hodiny, pondělí, úterý, středa nebo čtvrtek ( h) b) víkendový kurz výuka 1x týdně 4 vyučovací hodiny, sobota ( h) Termín zahájení kurzů: a) odpolední kurz: v týdnu od b) víkendový kurz: Cena: zahrnuje učebnice a vstupní a výstupní testy Místo konání: učebny Jazykové školy ETC Lucemburská 16 Praha 3 (blízko Nám. Jiřího z Poděbrad, metro A) učebny ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad 8 Forma úhrady: v hotovosti v kanceláři školy bankovním převodem (číslo účtu: /0300, KS: 308, VS: rodné číslo) Pokročilí zájemci musí absolvovat vstupní test, na jehož základě budou zařazeni do kurzu odpovídajícího úrovni jejich znalostí. Jazyková úroveň je určována podle šestistupňové škály (A1 C2) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vyučují kvalifikovaní čeští i zahraniční učitelé. Zápis končí týden před zahájením kurzu. Přihláška se stává závaznou po zaplacení. Místa v kurzech jsou obsazovány podle pořadí došlých závazných přihlášek. Pokud se jednoho kurzu zúčastní 10 učitelů jedné školy, je možné kurz organizovat v budově dané školy. Při stornování přihlášky později než 14 dní před zahájením kurzu účtujeme stornovací poplatek ve výši 500,- Kč, později než 3 dny účtujeme plnou cenu. Zastoupení účastníka je možné. Při výuce jsou používány soubory učebnic, cvičebnic, CD/audiokazet. Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu a dosažené jazykové úrovni. Účastníci mohou také skládat mezinárodní zkoušky (viz tabulka). Tyto kurzy mohou být částečně nebo plně hrazeny z dotací MŠMT určených na DVPP. Informace a přihlášky: JAZYKOVÁ ŠKOLA ETC Lucemburská 16, Praha 3 tel ,

2 Jazyk Kurz Rozpis kurzů na školní rok 2008/2009 Vstupní úroveň Výstupní úroveň A I 0 A1 A II A1 A2 AIII/1 AIII/2 AIV/1 AIV/2 A2 B2 N I 0 A1 Délka kurzu Termín 30 týdnů a) b) týdnů a) b) Cena 11800, , , ,- Hod. dotace N II A1 A ,- NIII/1 NIII/2 A2 31 týden a) b) , NIV/1 NIV/2 B2 francouzština F I 0 A ,- a) týdnů b) francouzština F II A1 A ,- francouzština francouzština FIII/1 FIII/2 A2 26 týdnů a) b) , Kurzy jsou celoroční, většinou od října do května či června. Kurzy se vstupní úrovní A2 a jsou dvouleté (AIII, AIV, NIII, NIV, FIII). Státní a mezinárodní zkoušky, které je možné skládat po dosažení dané úrovně Úroveň Angličtina Němčina Francouzština A1 International ESOL/SESOL Start Deutsch 1 DELF A1 Preliminary A2 International ESOL/SESOL Access Start Deutsch 2 DELF A2 International ESOL/SESOL Achiever Zertifikat Deutsch DELF B2 SJZ základní First Certificate in English (FCE) Int. ESOL/SESOL Communicator SJZ základní SJZ základní DELF B2 Jazyková škola ETC je již od roku 1992 akreditovaným centrem City & Guilds Qualifications a je možné uspořádat vždy po skončení kurzu mezinárodní zkoušky z angličtiny International ESOL /SESOL na všech požadovaných úrovních.

3 PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU DVPP JAZYKOVÉ ŠKOLY ETC Příjmení Jméno Titul Bydliště trvalé PSČ Telefon domů do zaměstnání mobilní Adresa školy Předměty, které vyučuji: Číslo OP Rodné číslo Národnost Státní příslušnost Datum a místo narození Vstupní jazyková úroveň Způsob, jak jsem se dozvěděl/a o Jazykové škole ETC Přihlašuji se tímto závazně do následujícího kurzu: Kurz: A I N I F I Forma studia: odpolední - pondělí A II N II F II - úterý A III/1 N III/1 F III/1 - středa A III/2 N III/2 F III/2 - čtvrtek A IV/1 N IV/1 víkendový A IV/2 N IV/2 Termín kurzu: od do Cena kurzu Forma úhrady: - v hotovosti - bankovním převodem - zálohovou fakturou Jsem seznámen/a s podmínkami účasti a souhlasím s nimi. Datum Podpis

4 Obsah a cíl jednotlivých kurzů Kurz pro úplné začátečníky (A I, N I, F I) Kurz bude postupně budovat a rozvíjet osvojování základních jazykových prostředků (výslovnosti, pravopisu, slovní zásoby, mluvnice) a základních řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní). Účastníci se naučí správné výslovnosti hlásek a hláskování.výcvik výslovnosti je zaměřen na základní slovní zásobu a frazeologii. Výcvik pravopisu je zaměřen na opisování známých slov a zpracování jednoduchých textů jako osobní dotazník, dopis, pohlednice apod. Slovní zásoba je vymezena základními životními situacemi, zahrnuje izolované slovní jednotky a fráze, které se procvičují v konkrétních situacích. Účastníci se naučí přítomný, minulý a budoucí čas a základní gramatické struktury nezbytné pro základní konverzaci. Budou se zapojovat do interakce párové i skupinové, budou si klást otázky týkající se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají, a na podobné otázky budou odpovídat. Budou iniciovat jednoduché výroky v oblastech nejnaléhavějších potřeb nebo týkající se velmi známých témat a reagovat na ně. Poslechové texty budou obsahovat většinu známých slov a základních frází, které se týkají účastníků samotných, jejich rodin a bezprostředního okolí. Texty budou namluveny pomalu a zřetelně. Texty ke čtení budou jednoduché, budou obsahovat většinu známých slov a jednoduché věty. Cílem vzdělávací akce je dosažení výstupní úrovně A1. Po absolvování kurzu bude účastník rozumět známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a bude umět tyto výrazy a fráze používat. Bude umět představit sebe i ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu (místo, kde žije, lidé, které zná, věci, které vlastní apod.) a bude umět na takové otázky odpovídat. Dokáže se domluvit jednoduchým způsobem za předpokladu, že partner mluví pomalu a jasně, s úmyslem mu pomoci. Kurzy pro tzv. falešné začátečníky (A II, N II, F II) Kurz bude postupně budovat a rozvíjet osvojování dalších jazykových prostředků (výslovnosti, pravopisu, slovní zásoby, mluvnice) a řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní). Účastníci budou procvičovat správnou výslovnost tak, aby byla srozumitelná pro rodilé mluvčí. Výcvik pravopisu je zaměřen na opisování krátkých vět a zpracování jednoduchých textů, které se týkají každodenního života. Používání psané podoby jazyka bude upevňováno a rozvíjeno. Slovní zásoba bude dále rozšiřována na komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Účastníci si upevní používání přítomného, minulého a budoucího času a rozšíří si znalosti gramatických struktur pro běžnou každodenní konverzaci. Naučí se používat jednoduché způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Budou se zapojovat do interakce párové i skupinové, budou si klást otázky týkající se jich samotných, jejich rodin, nakupování, místopisu a místní orientace, jejich zaměstnání, cestování, trávení volného času, počasí, jídla a pití, popisu věcí, lidí a míst, a na podobné otázky budou odpovídat. Naučí se vyjadřovat své základní potřeby. Poslechové texty budou obsahovat slovní zásobu a fráze vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají. Budou procvičovat pochopení smyslu krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení. Texty ke čtení budou jednoduché a krátké, budou procvičovat vyhledávání konkrétních předvídatelných informací v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky, jízdní ády, prospekty). Bude procvičováno psaní krátkých jednoduchých poznámek a zpráv týkajících se jejich základních potřeb a psaní jednoduchých osobních dopisů. Cílem vzdělávací akce je dosažení výstupní úrovně A2. Po absolvování kurzu bude účastník rozumět větám a často používaným výrazům, které se vztahují k oblastem, které se účastníka bezprostředně týkají (informace o něm a jeho rodině, nákupy, místopis zaměstnání apod). Bude umět jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho potřeb. Bude umět se na tato témata optat i odpovídat. Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.

5 Kurzy pro mírně středně pokročilé (A III, N III, F III) Kurz bude postupně dále budovat a rozvíjet osvojování dalších jazykových prostředků (výslovnosti, pravopisu, slovní zásoby, mluvnice) a řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní). Účastníci budou dále procvičovat správnou srozumitelnou výslovnost. Výcvik pravopisu je zaměřen na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Používání psané podoby jazyka bude dále upevňováno a rozvíjeno. Slovní zásoba bude dále rozšiřována na komunikaci v běžném denním styku a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Účastníci si upevní používání běžných slovesných časů a rozšíří si znalosti gramatických struktur, prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Budou se zapojovat do interakce párové i skupinové, v rámci akcí, které mohou nastat při cestování. Aktivně se budou zapojovat do rozhovorů týkajících se témat, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života. Budou procvičovat vyprávění příběhů, stručných obsahů filmů nebo knih a vyjádření své reakce. Poslechové texty budou delší, vyslovovány zřetelně standardní výslovností. Účastníci budou procvičovat porozumění hlavním myšlenkám nekomplikovaných faktografických textů o běžných tématech. Budou procvičovat porozumění smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se aktuálních událostí nebo témat souvisejících s jejich osobními nebo pracovními zájmy. Texty ke čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo která se vztahuje k jejich práci. Budou procvičovat porozumění popisů událostí, pocitů a přání v osobních dopisech, psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Cílem vzdělávací akce je dosažení výstupní úrovně. Po absolvování kurzu bude účastník rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci a ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svoje názory a plány. Učební látka je rozdělena do dvou let výuky. Kurz pro středně pokročilé (A IV, N IV) Kurz bude postupně dále budovat a rozvíjet osvojování dalších jazykových prostředků (výslovnosti, pravopisu, slovní zásoby, mluvnice) a řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní). Účastníci budou dále procvičovat jasnou, přirozenou výslovnost a intonaci. Bude rozšiřována slovní zásoba k oboru zájmu účastníka a k nejobecnějším tématům. Účastníci budou vedeni k používání formulací tak, aby se vyhnuli častým opakováním. Dále budou procvičovány a upevňovány gramatické a gramaticko-frazeologické struktury a jejich správné používání. Účastníci se plynule a spontánně zúčastní rozhovorů. Budou procvičovat aktivní zapojování se do diskusí o známých tématech, budou vysvětlovat a obhajovat své názory. Budou se podrobně a srozumitelně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblastem jejich zájmů. Budou vysvětlovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých řešení. Poslechové texty budou obsahovat delší promluvy a přednášky, televizní a rozhlasové zprávy a programy týkající se aktuálních témat, filmy ve spisovném jazyce. Budou procvičovat jejich porozumění a budou se snažit sledovat i složité výměny názorů. Texty ke čtení budou obsahovat články a zprávy zabývající se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Účastníci se budou učit porozumět i textům současné prózy. Budou procvičovat vytváření podrobných a srozumitelných písemných textů na širokou škálu témat souvisejících s jejich zájmy. Budou psát pojednání, zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopisech budou zdůrazňovat, čím jsou pro ně události a zážitky osobně důležité. Pokud jde o formální stránku, bude výcvik v psaní zaměřen na vytváření souvislých textů, které odpovídají pravidlům týkajícím se úpravy textu a výstavby odstavců. Cílem vzdělávací akce je dosažení výstupní úrovně B2. Po absolvování kurzu bude účastník rozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat

6 včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Schopnost komunikace a získané jazykové dovednosti budou účastníka motivovat k dalšímu jazykovému vzdělávání a profesnímu růstu. Znalost jazyka na této úrovni mu umožní účast na výměnných pobytech, odborných seminářích a mezinárodních konferencích i porozumění smyslu odborných článků v jeho oboru. S touto znalostí je schopen složit základní státní zkoušku nebo zkoušku FCE. Učební látka je rozdělena do dvou let výuky.

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V HRADCI KRÁLOVÉ 2. SEMESTR_JARO 2013 Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Předkládáme Vám základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

Více

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít?

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? STUDENT ŠKOLA HR DESATERO KVALITY 1. Škola o sobě poskytuje pravdivé a úplné informace. 2. Škola disponuje odpovídajícím zázemím. 3. Škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

Příloha C: Stupnice souboru DIALANG

Příloha C: Stupnice souboru DIALANG Příloha C: Stupnice souboru DIALANG Tato příloha popisuje DIALANG, soubor prostředků pro jazykové hodnocení, který je aplikací Společného evropského referenčního rámce určenou pro diagnostické účely. Pojednává

Více

Anglický jazyk - 1. ročník

Anglický jazyk - 1. ročník Anglický jazyk - 1. ročník -Umí opsat jednotlivá písmena abecedy -Umí okopírovat slabiky a slova z tabule -Používá osobní zájmena PSANÍ -Písmena abecedy -Sloveso to be, to have -Věty a výroky -Velká písmena

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2 Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk Vzdělávací obor anglický jazyk je realizován v povinném předmětu anglický jazyk a ve volitelných předmětech. Vyučovací

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více