Jazykový kurz němčiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazykový kurz němčiny"

Transkript

1 Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím, že frekventant na něj dochází jednou týdně na dvě vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina = 45 minut). Tato koncepce je určena převážně dospělým účastníkům, kurzy se konají v pozdním odpoledni. Účastníci budou vedeni k soustavnému sebehodnocení (i práce s Evropským jazykovým portfoliem). Dokončení kurzu po prvním roce umožňuje frekventantovi složit jazykovou zkoušku úrovně A1 (např. Start Deutsch 1), dokončení kurzu po druhém roce umožňuje složit jazykovou zkoušku úrovně A2 (např. Start Deutsch 2). Hodnocení kurzu: Kurz je hodnocen průběžně (domácí úkoly, práce v hodinách, dílčí testy), na závěr pak finálním testem složeným z písemné a ústní části, ověřující všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti. Závěrečný test Časový rozsah Podíl jazykových prostředků a řečových dovedností Písemná část 60 minut poslech 15 % čtení 15 % psaní 15 % slovní zásoba a mluvnice 15 % Ústní část 10 minut ústní interakce, samostatný mluvený projev 40 % 1. rok 1

2 Po prvním roce by měl účastník dosáhnout úrovně A1 (srov. požadavky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v daných jazycích hodnotíme - SERR) Řečové dovednosti Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Písemný projev Výstup na úrovni A1 Rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajících se vlastní osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo vkatalozích. Umí se jednoduchým způsobem domluvit, je-li partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají základních potřeb, nebo jde-li o věci, které jsou mluvčímu důvěrně známé. Umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije, a lidi, které zná. Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Náplň kurzu: Účastníci si postupně osvojují jazykové prostředky a základní řečové dovednosti. Základní repertoár slovní zásoby zahrnuje izolované lexikální jednotky a fráze, které jsou procvičovány k použití v každodenních situacích. V omezené míře užívají několik základních gramatických struktur. Při nácviku výslovnosti bude koncentrace věnována osvojení lexikálních prostředků ze základní slovní zásoby tak, aby tyto byly srozumitelné rodilým mluvčím. Účastníci se zapojují do skupinové či párové interakce, kladou otázky týkající se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, a budou na ně také schopni odpovídat. Dokáží zformulovat nejdůležitější životní výroky jako jsou pozdravy, prosby atd. Poslechové texty budou obsahovat většinu známých slov a základních frází týkajících se účastníků samotných, jejich rodin a bezprostředního okolí. Texty jsou přitom namluveny zřetelně a pomalu rodilými mluvčími. Texty ke čtení jsou jednoduché, obsahují většinu známých slov či internacionalismů. Účastníci procvičují psaní stručných jednoduchých textů (vzkaz, dopis, pohlednice), učí se vyplňovat formuláře obsahující osobní údaje. Průběžně si osvojují psanou podobu jazyka, přičemž se výcvik pravopisu zaměří na známé lexikální jednotky. Očekávané výstupy Učivo Časová dotace 2

3 Frekventant si osvojí pozdravy v němčině a jejich užití, dokáže se představit a podat o sobě základní informace, zvládne vyplnit jednoduchý formulář, dokáže přečíst foneticky správně známá i jednoduchá neznámá slova Frekventant si osvojí základy užívání členu, zvládne utvořit jednoduchou otázku a oznamovací větu, jednoduchou prosbu a omluvu. Dokáže stručně a jednoduše představit člověka ze svého okolí. Umí napsat jednoduchý dopis o sobě. Frekventant ovládá a používá slovní zásobu týkající se příbuzenských vztahů, rodiny; dokáže mluvit o svých zálibách, jednoduše o svém povolání Frekventant je schopen pojmenovat základní potraviny, dokáže se v obchodě zeptat na cenu a na základní vlastnosti kupovaného předmětu; zvládne napsat jednoduché blahopřání Frekventant dokáže mluvit o svém denním programu a o programu svých blízkých, dokáže si objednat jídlo v restauraci; dokáže vyjádřit radu, příkaz, rozkaz; orientuje se v jídelním lístku Frekventant dokáže popsat svůj byt, pokoj; orientuje se v inzerátech týkajících se bydlení a dokáže vyjádřit spokojenost / nespokojenost se svým bydlením Frekventant dokáže pozvat přátele na schůzku; zvládá základy telefonování; zvládá další slovní zásobu týkající se nakupování (potraviny, oblečení); orientuje se v jednoduchých receptech Frekventant dokáže mluvit o svém volném čase; orientuje se v kontaktních inzerátech Osvojení vztahu mezi grafickou a fonetickou stránkou němčiny, slovní zásoba zahrnující pozdravy a základy místopisu (města, země), časové údaje (měsíce, roční období) Člen určitý, neurčitý, nulový, tázací slova (W-), pořádek slov ve větě jednoduché a ve větě tázací, časování pravidelných sloves, časování slovesa sein, vykání Skloňování substantiv v 1., 3. a 4. p. sg., zápor kein a nicht, časování slovesa haben, číslovky Slovní zásoba týkající se nakupování a peněz, skloňování osobních zájmen v 1., 3. a 4. p. sg., předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem Přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. p. sg., přít. čas některých nepravidelných sloves, rozkazovací způsob, určování času, slovní zásoba týkající se jídla Množné číslo substantiv, předložky se 3. a 4. p., vazba es gibt, slovní zásoba týkající se bydlení Zájmena dieser, jeder, způsobová slovesa, označení míry, hmotnosti a množství Opakování učiva, prohloubení a rozšíření slovní zásoby týkající se vlastní osoby, přátel, zájmů, bydlení, nakupování 2. rok 3

4 Po druhém roce účastník dosáhne úrovně A2 (srov. požadavky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v daných jazycích hodnotíme - SERR) Řečové dovednosti Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Písemný projev Výstup na úrovni A2 Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se oblastem, které se žáka bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a o rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Náplň kurzu: Účastníci si postupně osvojují další jazykové prostředky a dále rozvíjejí základní řečové dovednosti. Rozšiřují si slovní zásobu umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Učí se správně používat základní gramatické struktury. Dále se procvičuje výslovnost směrem k spisovné podobě rodilých mluvčích. Více se prohlubuje schopnost konverzace na známá a blízká témata. Poslechové texty i texty ke čtení obsahují lexikální prostředky vztahující se k oblastem, které se účastníků bezprostředně týkají (informace o sobě, o rodině, nakupování, místopisu, zaměstnání atd.) Účastníci procvičují pochopení smyslu krátkých jednoduchých zpráv a hlášení. V textech ke čtení budou účastníci procvičovat vyhledávání konkrétních informací v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, katalogy, prospekty, jídelní lístky, jízdní řády). V psaní se klade důraz na krátké jednoduché poznámky a na zprávy týkající se základních potřeb. Účastníci zvládnou psaní jednoduchých osobních dopisů, přičemž se koncentrují na správný pravopis použitých lexikálních prostředků. Očekávané výstupy Učivo Časová dotace 4

5 Frekventant dokáže podrobněji mluvit o svých zálibách, o svém volném čase a o zaměstnání, dokáže se dohodnout na schůzce a omluvit se z ní, zvládne napsat jednoduchý pozdrav a dopis z výletu Frekventant dokáže mluvit o plánech na svou dovolenou, dokáže si zamluvit ubytování, orientuje se v nabídkách cestovních kanceláří; orientuje se v jízdním řádu Frekventant dokáže mluvit o svých plánech do budoucna, o plánech svých blízkých, o své minulosti; dokáže napsat stručný a jednoduchý životopis Frekventant si prohloubí slovní zásobu k tématu záliby a povolání; dokáže mluvit o počasí, rozumí jednoduchým zprávám o počasí v televizi a v psaném textu Frekventant dokáže popsat u lékaře své zdravotní problémy, dokáže jednoduše mluvit na téma zdraví Frekventant si dokáže zakoupit jízdenku, zvládne se zeptat na cestu a cestu popsat Frekventant rozumí inzerátům týkajících se pracovních nabídek, dokáže napsat jednoduchou žádost o zaměstnání Časování sloves s odlučitelnými předponami, zvratná slovesa, další časové údaje Stupňování přídavných jmen v přísudku, stupňování příslovcí, zeměpisná jména, souřadicí spojky Použití slovesa werden pro změnu stavu, préteritum, zájmena jemand, niemand Perfektum, zájmeno man, podmět es 1. budoucí čas, slovosled ve vedlejší větě Nejčastější vazby sloves, podstatných a přídavných jmen, zájmenná příslovce Opakování učiva Použité materiály: Učebnice: Sprechen Sie Deutsch? 1. díl, Polyglot (základní, doplňováno materiály z jiných učebnic) Autentické materiály: cestovní průvodci, tisk, internet Jazykové portfolio 5

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2 Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více