VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 Žernosecká 3/

2 Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, Praha 8, Telefon: , Ředitel školy: Mgr. Karel Kesl Zástupce ředitele: PaedDr. Ivana Cesarová Mgr. Naděžda Badieová Rozhodnutí o zařazení do sítě ze dne Zřizovatel: Městská část Praha 8 Zenklova 35/čp. 1, Praha 8 - Libeň 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Žernosecká je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, v případě zájmu umožňuje též náboženskou výchovu žáků. Škola připravuje své žáky pro další život, studium a praxi. Ve školním roce 2010/2011 měla škola 565 žáků ve 24 třídách v devíti ročnících. Je členěna na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT. Od třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Jazykové zaměření školy je patrné i v nabídkách zájmových kroužků, kterých je na škole téměř padesát. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině je určen podle podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu a požadavků na bezpečnost žáků. Ředitelem školy jsou určeni třídní učitelé, výchovná poradkyně a vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu. V rozsahu stanoveném nařízením vlády jsou žákům bezplatně poskytovány učebnice, učební texty a školní potřeby. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy a je tvořena všemi pedagogickými pracovníky. Na škole se organizují školy v přírodě, plavecký výcvik žáků a lyžařské kurzy. Většina žáků školy je zapojena do práce kroužků školního klubu, dále škola organizuje různé akce a školní výlety. Ve spolupráci se Sdružením rodičů se pořádají takové akce jako Vánoční koncert, Maškarní bál, Žernosecká pouť, orientační závody, diskotéky, táboráky a karnevaly. Škola ve spolupráci s logopedem zajišťuje (se souhlasem rodičů) nápravy drobných vad výslovnosti u žáků nejnižších ročníků. Škola zajišťuje i speciálního pedagoga, který ve spolupráci s výchovnou poradkyní a OPPP je garantem péče o integrované žáky. Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci. 2

3 Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna a žákovská knihovna s čítárnou. Na škole poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity i obě tělocvičny. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, pracovníci školy vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví žáků a kontrolují jejich dodržování. Majetek školy je chráněn zabezpečovacím zařízením přímo napojeným na Policii ČR. Zdraví žáků, jejich majetek i majetek školy je navíc pojištěn u Hasičské pojišťovny. O hlavních prázdninách 2009 proběhla díky příspěvku EU a MHMP velká akce na snížení energetické náročnosti školy. V praxi to znamená, že byla vyměněna všechna okna, zateplena fasáda i střechy školy, část oken byla zazděna. Okna jsou nyní zamykatelná, což je vynikající z pohledu bezpečnosti dětí, okna na jižní straně jsou opatřena žaluziemi, což přispělo k udržení lepšího klimatu ve třídách. Učebny i chodby jsou vybaveny novými parapety a pod ně škola dokoupila závěsné skříňky pro uložení drobných věcí. Škola získala hezký vzhled a předpokládáme značné úspory na vytápění prostor. Současně se zateplením byla provedena rekonstrukce počítačové sítě pomocí optických kabelů a zajištěn přístup k internetu pomocí wifi. V tomto roce jsme si poprvé mohli ověřit účinnost těchto opatření. Výrazné úspory byly v nákladech na topení a zmizely také extrémní vlivy počasí na budovy školy teplo, zima, vítr. Další rok bylo v provozu školní hřiště a po skončení roku se o prázdninách dočkalo položení nového povrchu. Škola tam má opět nádherný tenisový kurt a dále kurt na košíkovou a odbíjenou. Hřiště má pružný povrch, je oplocené a využívané pro sportovní aktivity školy i pro veřejnost. O velkých přestávkách na něm mohou děti aktivně odpočívat, mohou si půjčovat míče a sportovat za dozoru vyučujícího. Jeho využívání je velkým přínosem. Díky vandalství obyvatel sídliště je však nutné stále provádět opravy a uklízet vzniklý nepořádek. V rámci akce Bezpečná osmička je škola chráněna kamerovým systémem napojeným na pult centrální ochrany. Je to velká pomoc pro boj s vandaly a další způsob ochrany majetku školy. V tomto roce se podařilo dosáhnout dalších zlepšení. O loňských prázdninách proběhla výměna výtahů na obou budovách, kabiny jsou pěkné, s automatickým systémem dveří, moderní je i technologie zdvíhacího zařízení. Jako přínos pro školu se ukázala rekonstrukce školní jídelny (provedená před třemi lety), která je nyní zateplená, s novými okny, novým technologickým vybavením, pěkným prostředím. Celá škola získala postupně velmi hezký vzhled vnitřních prostor hlavně díky soustavné péči učitelek výtvarné výchovy i velkému množství prací žáků z oblasti keramické, malířské či rukodělné. Podařilo se také zpříjemnit prostředí tříd ještě záclonami a závěsy, celá škola je již vybavena novými žákovskými lavicemi a židličkami. Škola má v současné době dvě počítačové učebny, deset učeben je vybaveno interaktivními tabulemi s dataprojektory a chystáme toto vybavení i pro další třídy. V průběhu školního roku probíhala celá řada oprav a údržby. Byly zrekonstruovány další sociální zařízení u tělocvičen a v letních sprchách, ve vedení školy. Již ve všech třídách bylo instalováno moderní osvětlení, škola se průběžně maluje, myjí se okna apod. Ve školní kuchyni byla provedena nová instalace odpadů a odtokových kanálů s pochozovými rošty. 3

4 2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plán: Ve třídě 5. A se učilo podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. Ve třídách 5. B a C se učilo podle učebních plánů tříd s RVJ / Ve třídách 1. A, B a C, 2. A, B a C, 3. A, B a C, 4. A, B a C, 6. A, B a C, 7. A a B, 8. A a B, 9. A a B se učilo podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Názvy vyučovacích předmětů: ABC ABC A BC A BC A BC A BC A B A B A B Český jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti cizí jazyk Občanská výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Rodinná výchova Volit. předmět Informatika cizí jazyk Disponibilní hod. Celkem hod./týd Poznámka: Učební plán tříd s RVJ s odlišným počtem hodin - sloupec vpravo Třídy s RVJ - 3. B a C, 4. B a C, 5. B a C, 6. B a C, 7. B, 8. B, 9. B Od roku 2007/8 se začalo pracovat podle školního vzdělávacího programu Škola pro život a to v prvních a šestých třídách. V roce 2010/2011: Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků Základní škola

5 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k k fyzické osoby přepoč. pracovníci pedagogičtí 43 41,212 nepedagogičtí 21 19,329 celkem 63 60,541 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k (osnova, bod 7) věk do 30 let z toho let let let nad 60 let včetně důchodci počet z toho žen c) Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,93 roku d) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění (osnova, bod 6) kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitel 1. stupně ZŠ 12 3 učitel 2. stupně ZŠ 17 4 vychovatelé 4 3 e) Počet učitelů cizích jazyků Počet uč. cizích jazyků Z toho rodilých mluvčí Kvalifikovaných Nekvalifikovaných f) Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet, do důchodu) Po skončení školního roku odešli do důchodu čtyři učitelé, v průběhu roku nastoupila jedna učitelka a jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou. Na jinou školu odešla pedagožka volného času. g) Nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost) V tomto školním roce nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou učitelka na angličtinu. h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Osnova, bod 8) Škola má vytvořen tříletý plán DVPP, jsou stanoveny dlouhodobé i krátkodobé cíle. Hlavním cílem je: - doplnění vzdělání v práci s PC - poskytnutí podpory pedagogickým pracovníkům při studiu ke splnění kvalifikace - vzdělání v oblasti cizích jazyků - prohlubování odborné kvalifikace - specializované studium 1 pracovnice Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce zúčastnila většina učitelů. Byly to kurzy dlouhodobějšího charakteru i jednorázové akce zaměřené především na moderní pojetí vyučování, nové metody a postupy při výuce, herní aktivity, zlepšení jazykové vybavenosti a na 5

6 specifické poruchy učení. Pořadateli těchto akcí byly PC Prahy a středočeského kraje a také Oxford University. Ředitel školy byl zapojen do činnosti AŘZŠ ČR. 4. Základní vzdělávání a) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Specializované třídy ve škole nejsou. c) Přípravné třídy ve škole nejsou d) Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k e) Průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2010/2011: 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň průměr specializované specializované za 1. a 2. stupeň běžné třídy běžné třídy třídy třídy běžných tříd 23, , ,75 f) Rozšířené vyučování vybraných předmětů předmět cizí jazyky matematika a přír. vědy TV HV VV informatika a výpočetní technika třídy žáci g) Jazykové vzdělávání žáků (osnova, bod 5) žáci učící se cizí jazyk cizí jazyk jako žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět PV předmět jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň Aj Nj Fj Šj Rj Ost. Škola se snaží v maximální míře výuku cizích jazyků podporovat. Vyučujeme je jako povinný předmět od první třídy, zavádíme třídy s rozšířenou výukou jazyků od třetí třídy, na škole působí jazyková školička Kryštof, kde konverzaci v angličtině vyučují rodilí mluvčí, cizí jazyk umožňujeme i v zájmových kroužcích. Výsledky anglického a německého jazyka byly testovány společností Scio s těmito výsledky: 6

7 Žáci devátých tříd mají výsledky nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% ostatních škol. Žáci pátých tříd měli výsledky taktéž nadprůměrné a škola měla lepší výsledky než 80% ostatních škol (19% žáků se umístilo nadprůměrně, 45% výborně, 14% průměrně, 9% podprůměrně, 13% velmi špatně v rámci všech testovaných žáků). h) Rozdělení integrovaných žáků SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované chování celkem ch) Zkušenosti s integrací, individuální a odborná péče o tyto žáky Integrovaným žákům je poskytována individuální péče a pracuje se s nimi v dyslektických kroužcích. Negativně se integrace projevuje v naplněných třídách a ve třídách s větším počtem integrovaných žáků. i) Odchody žáků ze základní školy do speciálních škol z ročníku 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. počet žáků j) Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky: V tomto školním roce dostal jeden žák dodatečný odklad školní docházky na doporučení PPP. 5. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2011/2012 (osnova, bod 9) počet 1. ročníků počet dětí zapsaných do 1. ročníků z toho počet dětí mladších 6 let (nástup dříve) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) Na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízena krajem 30 5 soukromá gymnázia 3 1 církevní gymnázia - - b) Na střední školy zřizované krajem a církví: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední odb. gymnázia celkem akademie školy školy školy učiliště c) Na soukromé střední školy a střední odborná učiliště přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední odb. gymnázia celkem akademie školy školy školy učiliště d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: - v devátém ročníku: 41 - v nižším ročníku: 0 7

8 7. Klasifikace chování žáků (v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) chování 1. pololetí 2. pololetí žáci žáci velmi dobré uspokojivé 1 10 neuspokojivé Prospěch žáků prospěch 1. pololetí 2. pololetí počet žáků počet žáků klasifikováni 1. stupeň klasifikováni 2. stupeň celkem s vyznamenáním 1. stupeň s vyznamenáním 2. stupeň s vyznamenáním celkem neprospěli 1 0 neklasifikováni 1. stupeň 0 0 neklasifikováni 2. stupeň 0 0 neklasifikováni celkem 0 0 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň 1,19 1,22 2. stupeň 1,76 1,78 celkem 1,46 1,48 9. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů (osnova, bod 10) a) Počty počet oddělení počet žáků školní družina školní klub b) Hodnocení Školní družina zabezpečuje podle své kapacity děti z 1. až 3. tříd, několik míst zůstalo ještě pro žáky 4. ročníku. V rámci školní družiny pracují ještě zájmové kroužky, což sice částečně narušuje její činnost, ale zpestřuje dětem program v odpolední činnosti. Celkově je činnost ŠD hodnocena pozitivně. 10. Poradenské služby školy (osnova, bod 11) Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. Výchovnou poradkyní je Mgr. N. Badieová, která poskytuje konzultace dětem i rodičům. Zároveň koordinuje spolupráci třídních učitelů s Mgr. Mesanyovou z KPPP, řídí práci kroužků dětí s SPU a spolupracuje s vedením školy. Výchovná poradkyně poskytuje poradenství k volbě povolání, spolupracuje s třídními učiteli při pořádání besed a exkurzí. 8

9 Na škole působí i speciální pedagog Mgr. Krausová s vysokoškolskou kvalifikací pro tyto služby. Její práce je zaměřena na práci s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení. Pro žáky posledních dvou ročníků připravuje výchovná poradkyně bohaté informace o možnostech dalšího studia na středních školách i učilištích. Dobré zkušenosti máme i se spoluprací s Policií ČR a Městskou policií. Ve škole je celkem 54 integrovaných dětí, z toho 33 na 1. stupni a 21 na 2. stupni ZŠ. Ve třídách jsou rozmístěny nerovnoměrně, až pět dětí v jedné třídě. Paní učitelky podle svých možností docházejí na další vzdělávání pro práci s integrovanými dětmi. Personální a kapacitní podmínky neumožňují zřízení speciální třídy. 11. Hodnocení prevence sociálněpatologických jevů na základě minimálních preventivních programů (osnova, bod 11 a 20) Dlouhodobým cílem, který se snažíme každoročně naplňovat je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálněpatologickým jevům, jejich vedení k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sama sebe, ke zvládání stresů a k dovednosti řešit své problémy bez pomoci drog. V oblasti protidrogové prevence je garantem Mgr. Drahošová. Preventivní protidrogový program školy má tyto priority: a) Účinná prevence ve smyslu podpory zdravého životního stylu a vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve škole b) Aktivity ve volném čase 33 zájmových kroužků ve škole c) Důsledné vyloučení nabídky návykových látek d) Působení na jedince a rizikové skupiny od prvních signálů negativního vývoje e) Důvěryhodné a dostupné poradenství a spolupráce s rodiči V tom nám poskytuje velmi účinnou pomoc Policie ČR i Městská policie pro Prahu 8. Soubor přednášek, které žáci absolvují od 1. do 9. ročníku podává dětem souvislé informace o dané problematice. Tematicky zaměřené přednášky: 1. ročník: Dopravní výchova ročník: Bezpečné chování 5. ročník: Sociálně patologické jevy Drogy I. 6. ročník: Šikana 7. ročník: Kriminalita dětí 8. ročník: Drogy II. 9. ročník: Základy právního vědomí jsou doplněny přednáškami Policie ČR, které děti absolvují v DDM v Přemyšlenské ulici. Kromě Policie ČR se aktivně podílí na našem protidrogovém programu i Křesťanská PPP, která pro nás připravila dlouhodobý a systematický projekt preventivních aktivit v oblasti sociálně patologických jevů. 12. Školská rada Školská rada vznikla podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Je tříčlenná, po jednom zástupci ze strany rodičů, pedagogických pracovníků a obce. Školská rada projednává zejména školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrhy rozpočtu, zprávy ČŠI apod. 13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy (osnova, bod 12) 9

10 Vedení školy se pravidelně schází s předsednictvem Sdružení rodičů a společně připravují akce pro děti, projednávají připomínky a návrhy. Další schůzky probíhají též mezi vedením školy a zástupci jednotlivých tříd. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je většinou velmi dobrá, bohužel však většina akcí leží na bedrech jen několika rodičů, většina ostatních deklaruje ochotu pomoci škole pouze slovně. Spolupracujeme i s celou řadou dalších organizací, které pro děti nabízejí zajímavé akce. 14. Školní stravování počet jídelen: 1 počet druhů jídel: 3 počet stravovaných žáků kmenové školy: 557 počet stravovaných žáků z jiných škol: 0 závodní stravování zaměstnanců kmenové školy: ano závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ano stravování cizích strávníků: ne Funguje stravovací systém s použitím bezkontaktních čipů pro objednávky jídel. Je téměř dokonalý a přispěl spolu s nabídkou tří jídel k vyšší úrovni stravování. V doplňkovém prodeji je zachován systém salátů, ovoce, nápojů, cukroví a zákusků. V době velkých přestávek byl zaveden i prodej svačin. Pitný režim je zabezpečený možností koupě sodovky či limonády a bezplatným pitím čaje každou přestávku v jídelně školy. Díky vedoucí školní jídelny je spolupráce s vedením školy velmi dobrá a zjištěné drobné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány. 15. Výjezdy žáků mimo objekt školy (hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části) počet výjezdů počet žáků škola v přírodě výjezdy do zahraničí 1 21 lyžařské kurzy 1 24 Snahou vedení školy i pedagogických pracovníků je, aby v průběhu školního roku vyjela do školy v přírodě většina tříd. V tomto roce vyjelo celkem 363 žáků, tj. téměř dvě třetiny žáků školy. Až na drobné výjimky byl průběh škol v přírodě velmi dobrý. Hodnocení výjezdů: Veškeré výjezdy jsou hodnoceny pozitivně, zlepšují vztahy v kolektivu třídy, prospívají zdraví, mají řadu výchovných aspektů. Jazykově jsou nesmírně přínosné výjezdy do Anglie, většímu rozmachu však brání jejich cena. 16. Výsledky kontrol ČŠI a kontrol dalších Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ČŠI. Poslední kontroly ČŠI proběhly ve škole v roce První z nich proběhla ve dnech ledna 2009 a byla zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol, žáci mají rovný přístup ke vzdělávání, jsou zohledňovány jejich vzdělávací potřeby, rozvíjena jejich osobnost a je zajišťována jejich bezpečnost. ŠVP je zpracován v souladu se zásadami a cíli školského zákona a s RVP ZV. Pozitivní byla i další inspekční zjištění v oblasti koncepčních záměrů, nabídky a motivace k celoživotnímu vzdělávání, výchovného poradenství, rozvoje pedagogických pracovníků, klimatu školy, materiálních podmínek vzdělávání i rozvíjení spolupráce s partnery. Druhá inspekce proběhla ve dnech prosince 2009 a kontrola se týkala využívání finančních prostředků státního rozpočtu. V žádném z bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 10

11 Dále ve školním roce 2010/2011 proběhly kontroly: - Finanční kontrola MHMP Rekonstrukce povrchu školního hřiště - Finanční kontrola nájemných smluv - Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně - Kontrolní dohlídka požární ochrany - Kontrola hygienické stanice hlavního města Prahy Školní jídelna U všech zmiňovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení právních předpisů. 17. Spolupráce školy se zahraničím (osnova, bod 13) (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, specifika) V současné době zahraničního partnera nemáme. 18. Účast žáků v soutěžích Žáci naší školy se účastní velkého množství soutěží. Jejich největším úspěchem je opakované vítězství ve sportovních soutěžích škol Prahy 8. Dále jsme se zapojili i v soutěžích: matematická olympiáda dvě druhá místa v pátých třídách zeměpisná olympiáda dějepisná olympiáda olympiáda v českém jazyce Pražské poetické setkání 1. místo v obvodním kole a postup do krajského, matematické soutěže Klokan, Klokánek, Benjamin, Pythagoriáda 1. místo v obvodním kole, konverzační soutěže v Aj, - 2. místo šachové soutěže 1. místo v Přeboru Prahy Veselá vajíčka v Europarku Žáci pátých a devátých tříd se zapojili do projektu Stonožka od společnosti Scio a v rámci tohoto projektu testovali své znalosti z oblasti M, Čj a Aj. V těchto oblastech byly jejich výsledky nadprůměrné, lepší než u 80% zúčastněných škol. Deváté třídy se v matematice umístily mezi deset procent nejlepších škol. Žákyně Zuzana Kubešová a Petra Dvořáková obdržely od společnosti Scio ocenění za nejlepší výsledek v testu z matematiky pátých tříd na území hl. m. Prahy. 19. Mimoškolní aktivity Protože se snažíme, aby děti měly velkou nabídku volnočasových aktivit, nabízíme jim desítky zájmových kroužků a pořádáme ve spolupráci se Sdružením rodičů mnoho jednorázových akcí. Jedná se o vánoční koncerty v KD Ládví, karnevaly, Žernoseckou pouť, rej čarodějnic, diskotéky atd. 20. Účast školy v rozvojových programech V rozvojových programech nyní nejsme zapojeni. 21. Děti cizinců ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa (osnova, bod 17) a) rozdělení podle jednotlivých států stát počet žáků Ukrajina 3 Slovensko 5 Čína 1 Litva 0 Rusko 9 11

12 Spojené království 1 Kanada 0 b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Se začleňováním těchto dětí do prostředí školy nemáme problémy, trochu horší je komunikace s jejich rodiči. 22. Žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP, uvést kraje, ze kterých dojíždějí (osnova, bod 21) Z celkového počtu žáků má trvalé bydliště mimo Prahu celkem 99 žáků. Kraj Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Akreditované programy dalšího vzdělávání (jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce zúčastnilo 22 učitelů. Byly to kurzy dlouhodobějšího charakteru i jednorázové akce zaměřené především na moderní pojetí vyučování, nové metody a postupy při výuce, herní aktivity, zlepšení jazykové vybavenosti a na specifické poruchy učení. Pořadateli těchto akcí byly NIVD, KPPP, PC Prahy a středočeského kraje, Tvořivá škola a také Oxford University. Tři kolegyně si doplnily studium svého oboru. Ředitel školy byl zapojen do činnosti AZŠ ČR. 24. Environmentální výchova (osnova, bod 18) Podle programu environmentální výchovy, který na škole máme, se zaměřujeme na: - možnosti uplatňování v jednotlivých předmětech - vztah člověka a prostředí - spolupráci s rodinou, obcí - prohlubování informací z oblasti životního prostředí - osvětu - další vzdělávání pedagogů Koordinátorem environmentální výchovy je Mgr. J. Trnka a ten je i garantem soutěží v oblasti environmentální výchovy, exkurzí, péče o zeleň a okolí školy. 25. Polytechnická výchova (osnova, bod 15) Polytechnická výchova je zastoupena jak ve složce povinných předmětů (např. Praktické činnosti), tak v oblasti zájmových kroužků různého zaměření. 26. Zkušenosti s péčí o nadané žáky (osnova, bod 14) 12

13 Péče o nadané žáky má bohužel svá omezení daná počtem dětí ve třídě, počtem slabých žáků, počtem dětí s poruchami učení. Nadané děti, jsou většinou zařazeni do jazykových tříd, kde je i vyšší kvalita výuky, zúčastňují se olympiád, soutěží apod. 27. Začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy (osnova, bod 16) Těchto dětí máme ve škole velmi málo, ve zvýšené míře se u nich osvědčuje individuální přístup, pozitivní hodnocení. 28. Multikulturní výchova (osnova, bod 19) Multikulturní výchova je zařazena do téměř všech vyučovacích jazyků. V rámci multikulturní výchovy se učitelé zaměřují na rovnocennost etnických skupin a na porozumění základních pojmů. 6áci poznávají jazykové zvláštnosti různých etnik v dnešním multilingvním a transkulturním světě, získávají přehled o sociokulturním prostředí jiných jazykových oblastí. Učí se respektovat jedinečnost a důstojnost lidského bytí, rovnocennost etnických skupin, vlastní kulturní identitu. Vychováváme žáky k rasové, náboženské a jiné toleranci. Žáci poznávají význam studia cizích jazyků jako zdroje poznávání pro osobní život, mezinárodní komunikaci a kooperaci. Multikulturní výchova je přirozenou součástí předmětů český jazyk literatura, občanská výchova, dějepis, zeměpis a na 1. stupni vlastivěda a prvouka. Multikulturní problematika se prolíná celou výukou anglického a německého jazyka a s realitou všedního života se mohou žáci také seznámit na poznávacích zájezdech organizovaných školou do Anglie, která je centrem multikulturního života. Ekonomická část Tab. č. 1: Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti školy Číslo řádku Ukazatel Číslo účtu Rok 2010 hl. činnost hosp. činnost tržby za prodej zboží ,8 2 výroba 2770,3 669,3 3 z toho tržby za prodej výrobků a služeb 601, ,3 669,3 4 z toho: pronájem majetku AE 583,5 5 produktivní práce žáků AE 6 školné AE stravné AE ,8 8 poplatky za ubytování AE 9 přísp. na náklady v ZUŠ AE 10 aktivace sk provozní dotace ,3 12 z toho neinv. dotace zřizovatele AE ,3 13 tržby z prodeje HIM, NHIM a materiálu 651, zúčtování rezerv a časového rozlišení 656, 658, tržby z prodeje cenných papírů výnosy z finančního majetku 655, AE ostatní výnosy skup ,7 18 z toho výnosy z pojistných událostí AE 0 19 Výnosy celkem (č. ř ) 31159,3 1266,1 13

14 Tab. č. 2: Náklady z hlavní a hospodářské činnosti školy Číslo řádku Ukazatel Číslo účtu Rok 2010 hl. činnost hospod. činnost náklady vynaložené na prodané zboží ,7 2 spotřeba materiálu a energie 501, 502, ,5 185,0 3 z toho: učebnice AE ,1 4 potraviny AE ,4 32,6 5 spotřeba energie ,7 146,2 6 služby skup ,3 7 z toho: nájemné AE cestovné ,4 9 telekomunikace AE ,2 10 konzultace a poradenská služba AE mzdové náklady ,0 302,8 12 z toho mzdové náklady z dotace zřizovatele 13 náklady na sociální a zdravotní pojištění 524, ,0 76,8 14 sociální náklady 527, ,2 2,8 15 daně a poplatky skup odpisy NHIM a HIM ,8 17 zůst. cena prodaného HIM, NHIM a PC mat. 552, tvorba rezerv a časového rozlišení 556, 558, prodané cenné papíry ostatní náklady skup ,5 1 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojišť. AE 68, daň z příjmů 591, náklady celkem (č. ř ) 31159,3 1043,1 Tab. č. 3: Hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti Číslo řádku 1 Ukazatel hospodářský výsledek Číslo účtu Rok 2009 Rok 2010 Vývoj. ukaz. Vývoj. ukaz. hlavní hospod. hlavní hospod. činnost činnost činnost činnost =3/1 6=4/2 x - 193,4 223,0 1,15 14

15 Tab. č. 4: Ukazatelé počtu žáků a nákladovosti Číslo Rok 2009 Rok 2010 Podíl. ukaz. Ukazatel řádku 1 2 3=2/1 1 Kapacita schválená MŠMT ,00 2 Počet žáků na denním studiu ,97 3 Počet pedagogických pracovníků 39,57 39,14 0,99 4 Počet nepedagogických pracovníků 18,67 18,00 0,96 5 Počet žáků na 1 pedag. pracovníka 14,25 13,98 0,98 6 Počet žáků na 1 nepedag. pracovníka 30,21 30,39 1,00 7 Počet žáků na 1 zaměstnance 9,68 9,57 0,99 8 Průměrná mzda pedag. pracovníka ,18 9 Průměrná mzda nepedag. pracovníka ,30 1O Produktivní práce na žáka 11 Příspěvek ze SR na žáka 12 Skutečné NIV na žáka ,06 13 z toho: Mzdové náklady na žáka ,02 14 Odvody soc. a zdr. pojištění ,05 15 Skutečné ONIV na žáka ,50 16 Náklady na energii na žáka ,82 17 Náklady na materiál na žáka ,73 18 Náklady na telekomunikace na zam. 1967,7 2506,1 1,27 19 Výdaje na učebnice na žáka ,98 0,28 Tab. č. 5: Finanční fondy Číslo Stav k Stav k Změna stavu přísp. organizací účtu Fond odměn ,9 672,3-254,6 FKSP ,5 285,2 32,7 Fond rezervní ,6 545,1-146,5 FRIM ,2 962,4 751,2 CELKEM 2082,2 2465,00 382,8 Příspěvek městské části byl v roce 2010 ve výši Kč 6 658,0 tis., využito bylo Kč 6 439,2 tis. Úspora neinvestičního příspěvku je Kč 218,743 tis. Příspěvek HMP byl v roce 2010 plně využit. Fond odměn byl použit ve výši Kč 344,552 tis. Z rezervního fondu bylo převedeno Kč ,-, do fondu reprodukce majetku, jinak nebyl rezervní fond použit. V roce 2010 škola dostala investiční dotaci na rekonstrukci výtahů ve výši Kč ,-, výtahy byly rekonstruovány za Kč ,-, tj. zůstatek je Kč ,-. Dále byla poskytnuta dotace na rekonstrukci povrchu školního hřiště v celkové výši Kč ,-, tato dotace byla plně využita. Zpracovala ekonomka školy: Ing. Petra Klempířová 15

16 ZÁVĚR Vzhledem k předpokládanému vývoji našeho školství a vzhledem k místním podmínkám lze další rozvoj školy vázat na několik kroků: a) Směrem ke škole: Škola začala pracovat od školního roku 2007/2008 podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. V tomto školním roce již podle něj pracovaly všechny, s výjimkou pátých tříd. S tím souvisí nutnost průběžné obnovy celého knižního fondu učebnic a přepracování celého systému výchovně vzdělávací práce. Je třeba, aby se všichni pracovníci školy snažili o intelektuálně náročnou výuku a o rozvinutí individuálních dispozic každého žáka. Vedení školy se musí pokusit zajistit co nejlepší podmínky pro výuku, učitelé o vytvoření vhodného klimatu třídy, které bude motivovat k co nejlepší práci. Škola je postupně vybavována interaktivními tabulemi, v příštích letech by měly být takto vybaveny všechny třídy. Vzhledem k široké nabídce je možné i nadále zvyšovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, případně aktivity na akreditovaných vzdělávacích zařízeních. Pro příští roky je třeba rovněž zvýšit kvalifikovanost v některých předmětech a sehnat další vedoucí pro volnočasové aktivity dětí. Podle možností zachovat v každém ročníku systém alespoň jedné paralelní třídy s rozšířenou výukou jazyků. b) Směrem k MŠMT: V regionu Prahy je nedostatek kvalitních učitelů některých aprobací. Mzdy ve školství navíc naprosto nelákají absolventy pedagogických fakult, takže se přibližuje doba, kdy úroveň vzdělání půjde rapidně dolů. Nejvíce je pociťován nedostatek učitelů cizích jazyků a informatiky. Stále více se projevuje nedostatek peněz pro nákup učebních pomůcek, map, programů a přístrojů, kterých je na trhu velké množství, ale jsou poměrně drahé a prostě na ně nejsou peníze. c) Směrem k MČ Praha 8: Díky pochopení MČ Praha 8, MHMP a EU se podařilo zateplit školu a vyměnit okna, takže v následujících letech by mělo dojít k podstatnému snížení nákladů na topení a je možné předpokládat, že ušetřené prostředky se budou moci věnovat na údržbu školy a její vybavení. Přes všechny problémy z oblasti finanční, technické, personální i mzdové je možné na škole poznat, jaký kus práce se udělal, jak se změnilo prostředí, vybavení i vztahy. Atmosféra školy je klidná a přátelská, vztahy mezi dětmi, učiteli a rodiči jsou až na ojedinělé případy velmi dobré. Škola je hezky vyzdobená pracemi žáků a každým rokem přibývají drobná vylepšení učeben i společných prostor, když k úplné spokojenosti je daleko, nemá se nikdo z pracovníků školy za co stydět a může být hrdý na to, jak se na změnách podílel. Rozhodně však podle názorů rodičů, zájmu při zápise do prvních tříd i zjištění kontrolních orgánů lze říci, že ZŠ Žernosecká patří ke školám s nadprůměrnou úrovní. V Praze dne 20. října 2011 Mgr. Karel Kesl ředitel školy Tato Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy a schválena Školskou radou dne

17 17 Mgr. Jiří Trnka předseda školské rady

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více