VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 Žernosecká 3/

2 Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, Praha 8, Telefon: , Ředitel školy: Mgr. Karel Kesl Zástupce ředitele: PaedDr. Ivana Cesarová Mgr. Naděžda Badieová Rozhodnutí o zařazení do sítě ze dne Zřizovatel: Městská část Praha 8 Zenklova 35/čp. 1, Praha 8 - Libeň 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Žernosecká je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, v případě zájmu umožňuje též náboženskou výchovu žáků. Škola připravuje své žáky pro další život, studium a praxi. Ve školním roce 2010/2011 měla škola 565 žáků ve 24 třídách v devíti ročnících. Je členěna na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT. Od třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Jazykové zaměření školy je patrné i v nabídkách zájmových kroužků, kterých je na škole téměř padesát. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině je určen podle podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu a požadavků na bezpečnost žáků. Ředitelem školy jsou určeni třídní učitelé, výchovná poradkyně a vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu. V rozsahu stanoveném nařízením vlády jsou žákům bezplatně poskytovány učebnice, učební texty a školní potřeby. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy a je tvořena všemi pedagogickými pracovníky. Na škole se organizují školy v přírodě, plavecký výcvik žáků a lyžařské kurzy. Většina žáků školy je zapojena do práce kroužků školního klubu, dále škola organizuje různé akce a školní výlety. Ve spolupráci se Sdružením rodičů se pořádají takové akce jako Vánoční koncert, Maškarní bál, Žernosecká pouť, orientační závody, diskotéky, táboráky a karnevaly. Škola ve spolupráci s logopedem zajišťuje (se souhlasem rodičů) nápravy drobných vad výslovnosti u žáků nejnižších ročníků. Škola zajišťuje i speciálního pedagoga, který ve spolupráci s výchovnou poradkyní a OPPP je garantem péče o integrované žáky. Stomatologická péče je zajišťována spoluprací s MUDr. Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci. 2

3 Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna a žákovská knihovna s čítárnou. Na škole poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity i obě tělocvičny. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, pracovníci školy vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví žáků a kontrolují jejich dodržování. Majetek školy je chráněn zabezpečovacím zařízením přímo napojeným na Policii ČR. Zdraví žáků, jejich majetek i majetek školy je navíc pojištěn u Hasičské pojišťovny. O hlavních prázdninách 2009 proběhla díky příspěvku EU a MHMP velká akce na snížení energetické náročnosti školy. V praxi to znamená, že byla vyměněna všechna okna, zateplena fasáda i střechy školy, část oken byla zazděna. Okna jsou nyní zamykatelná, což je vynikající z pohledu bezpečnosti dětí, okna na jižní straně jsou opatřena žaluziemi, což přispělo k udržení lepšího klimatu ve třídách. Učebny i chodby jsou vybaveny novými parapety a pod ně škola dokoupila závěsné skříňky pro uložení drobných věcí. Škola získala hezký vzhled a předpokládáme značné úspory na vytápění prostor. Současně se zateplením byla provedena rekonstrukce počítačové sítě pomocí optických kabelů a zajištěn přístup k internetu pomocí wifi. V tomto roce jsme si poprvé mohli ověřit účinnost těchto opatření. Výrazné úspory byly v nákladech na topení a zmizely také extrémní vlivy počasí na budovy školy teplo, zima, vítr. Další rok bylo v provozu školní hřiště a po skončení roku se o prázdninách dočkalo položení nového povrchu. Škola tam má opět nádherný tenisový kurt a dále kurt na košíkovou a odbíjenou. Hřiště má pružný povrch, je oplocené a využívané pro sportovní aktivity školy i pro veřejnost. O velkých přestávkách na něm mohou děti aktivně odpočívat, mohou si půjčovat míče a sportovat za dozoru vyučujícího. Jeho využívání je velkým přínosem. Díky vandalství obyvatel sídliště je však nutné stále provádět opravy a uklízet vzniklý nepořádek. V rámci akce Bezpečná osmička je škola chráněna kamerovým systémem napojeným na pult centrální ochrany. Je to velká pomoc pro boj s vandaly a další způsob ochrany majetku školy. V tomto roce se podařilo dosáhnout dalších zlepšení. O loňských prázdninách proběhla výměna výtahů na obou budovách, kabiny jsou pěkné, s automatickým systémem dveří, moderní je i technologie zdvíhacího zařízení. Jako přínos pro školu se ukázala rekonstrukce školní jídelny (provedená před třemi lety), která je nyní zateplená, s novými okny, novým technologickým vybavením, pěkným prostředím. Celá škola získala postupně velmi hezký vzhled vnitřních prostor hlavně díky soustavné péči učitelek výtvarné výchovy i velkému množství prací žáků z oblasti keramické, malířské či rukodělné. Podařilo se také zpříjemnit prostředí tříd ještě záclonami a závěsy, celá škola je již vybavena novými žákovskými lavicemi a židličkami. Škola má v současné době dvě počítačové učebny, deset učeben je vybaveno interaktivními tabulemi s dataprojektory a chystáme toto vybavení i pro další třídy. V průběhu školního roku probíhala celá řada oprav a údržby. Byly zrekonstruovány další sociální zařízení u tělocvičen a v letních sprchách, ve vedení školy. Již ve všech třídách bylo instalováno moderní osvětlení, škola se průběžně maluje, myjí se okna apod. Ve školní kuchyni byla provedena nová instalace odpadů a odtokových kanálů s pochozovými rošty. 3

4 2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plán: Ve třídě 5. A se učilo podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. Ve třídách 5. B a C se učilo podle učebních plánů tříd s RVJ / Ve třídách 1. A, B a C, 2. A, B a C, 3. A, B a C, 4. A, B a C, 6. A, B a C, 7. A a B, 8. A a B, 9. A a B se učilo podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Názvy vyučovacích předmětů: ABC ABC A BC A BC A BC A BC A B A B A B Český jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti cizí jazyk Občanská výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie Rodinná výchova Volit. předmět Informatika cizí jazyk Disponibilní hod. Celkem hod./týd Poznámka: Učební plán tříd s RVJ s odlišným počtem hodin - sloupec vpravo Třídy s RVJ - 3. B a C, 4. B a C, 5. B a C, 6. B a C, 7. B, 8. B, 9. B Od roku 2007/8 se začalo pracovat podle školního vzdělávacího programu Škola pro život a to v prvních a šestých třídách. V roce 2010/2011: Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků Základní škola

5 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k k fyzické osoby přepoč. pracovníci pedagogičtí 43 41,212 nepedagogičtí 21 19,329 celkem 63 60,541 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k (osnova, bod 7) věk do 30 let z toho let let let nad 60 let včetně důchodci počet z toho žen c) Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,93 roku d) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění (osnova, bod 6) kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitel 1. stupně ZŠ 12 3 učitel 2. stupně ZŠ 17 4 vychovatelé 4 3 e) Počet učitelů cizích jazyků Počet uč. cizích jazyků Z toho rodilých mluvčí Kvalifikovaných Nekvalifikovaných f) Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet, do důchodu) Po skončení školního roku odešli do důchodu čtyři učitelé, v průběhu roku nastoupila jedna učitelka a jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou. Na jinou školu odešla pedagožka volného času. g) Nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost) V tomto školním roce nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou učitelka na angličtinu. h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Osnova, bod 8) Škola má vytvořen tříletý plán DVPP, jsou stanoveny dlouhodobé i krátkodobé cíle. Hlavním cílem je: - doplnění vzdělání v práci s PC - poskytnutí podpory pedagogickým pracovníkům při studiu ke splnění kvalifikace - vzdělání v oblasti cizích jazyků - prohlubování odborné kvalifikace - specializované studium 1 pracovnice Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce zúčastnila většina učitelů. Byly to kurzy dlouhodobějšího charakteru i jednorázové akce zaměřené především na moderní pojetí vyučování, nové metody a postupy při výuce, herní aktivity, zlepšení jazykové vybavenosti a na 5

6 specifické poruchy učení. Pořadateli těchto akcí byly PC Prahy a středočeského kraje a také Oxford University. Ředitel školy byl zapojen do činnosti AŘZŠ ČR. 4. Základní vzdělávání a) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Specializované třídy ve škole nejsou. c) Přípravné třídy ve škole nejsou d) Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k e) Průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2010/2011: 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň průměr specializované specializované za 1. a 2. stupeň běžné třídy běžné třídy třídy třídy běžných tříd 23, , ,75 f) Rozšířené vyučování vybraných předmětů předmět cizí jazyky matematika a přír. vědy TV HV VV informatika a výpočetní technika třídy žáci g) Jazykové vzdělávání žáků (osnova, bod 5) žáci učící se cizí jazyk cizí jazyk jako žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět PV předmět jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň Aj Nj Fj Šj Rj Ost. Škola se snaží v maximální míře výuku cizích jazyků podporovat. Vyučujeme je jako povinný předmět od první třídy, zavádíme třídy s rozšířenou výukou jazyků od třetí třídy, na škole působí jazyková školička Kryštof, kde konverzaci v angličtině vyučují rodilí mluvčí, cizí jazyk umožňujeme i v zájmových kroužcích. Výsledky anglického a německého jazyka byly testovány společností Scio s těmito výsledky: 6

7 Žáci devátých tříd mají výsledky nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% ostatních škol. Žáci pátých tříd měli výsledky taktéž nadprůměrné a škola měla lepší výsledky než 80% ostatních škol (19% žáků se umístilo nadprůměrně, 45% výborně, 14% průměrně, 9% podprůměrně, 13% velmi špatně v rámci všech testovaných žáků). h) Rozdělení integrovaných žáků SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované chování celkem ch) Zkušenosti s integrací, individuální a odborná péče o tyto žáky Integrovaným žákům je poskytována individuální péče a pracuje se s nimi v dyslektických kroužcích. Negativně se integrace projevuje v naplněných třídách a ve třídách s větším počtem integrovaných žáků. i) Odchody žáků ze základní školy do speciálních škol z ročníku 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. počet žáků j) Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky: V tomto školním roce dostal jeden žák dodatečný odklad školní docházky na doporučení PPP. 5. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2011/2012 (osnova, bod 9) počet 1. ročníků počet dětí zapsaných do 1. ročníků z toho počet dětí mladších 6 let (nástup dříve) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) Na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízena krajem 30 5 soukromá gymnázia 3 1 církevní gymnázia - - b) Na střední školy zřizované krajem a církví: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední odb. gymnázia celkem akademie školy školy školy učiliště c) Na soukromé střední školy a střední odborná učiliště přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední odb. gymnázia celkem akademie školy školy školy učiliště d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: - v devátém ročníku: 41 - v nižším ročníku: 0 7

8 7. Klasifikace chování žáků (v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) chování 1. pololetí 2. pololetí žáci žáci velmi dobré uspokojivé 1 10 neuspokojivé Prospěch žáků prospěch 1. pololetí 2. pololetí počet žáků počet žáků klasifikováni 1. stupeň klasifikováni 2. stupeň celkem s vyznamenáním 1. stupeň s vyznamenáním 2. stupeň s vyznamenáním celkem neprospěli 1 0 neklasifikováni 1. stupeň 0 0 neklasifikováni 2. stupeň 0 0 neklasifikováni celkem 0 0 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň 1,19 1,22 2. stupeň 1,76 1,78 celkem 1,46 1,48 9. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů (osnova, bod 10) a) Počty počet oddělení počet žáků školní družina školní klub b) Hodnocení Školní družina zabezpečuje podle své kapacity děti z 1. až 3. tříd, několik míst zůstalo ještě pro žáky 4. ročníku. V rámci školní družiny pracují ještě zájmové kroužky, což sice částečně narušuje její činnost, ale zpestřuje dětem program v odpolední činnosti. Celkově je činnost ŠD hodnocena pozitivně. 10. Poradenské služby školy (osnova, bod 11) Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. Výchovnou poradkyní je Mgr. N. Badieová, která poskytuje konzultace dětem i rodičům. Zároveň koordinuje spolupráci třídních učitelů s Mgr. Mesanyovou z KPPP, řídí práci kroužků dětí s SPU a spolupracuje s vedením školy. Výchovná poradkyně poskytuje poradenství k volbě povolání, spolupracuje s třídními učiteli při pořádání besed a exkurzí. 8

9 Na škole působí i speciální pedagog Mgr. Krausová s vysokoškolskou kvalifikací pro tyto služby. Její práce je zaměřena na práci s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení. Pro žáky posledních dvou ročníků připravuje výchovná poradkyně bohaté informace o možnostech dalšího studia na středních školách i učilištích. Dobré zkušenosti máme i se spoluprací s Policií ČR a Městskou policií. Ve škole je celkem 54 integrovaných dětí, z toho 33 na 1. stupni a 21 na 2. stupni ZŠ. Ve třídách jsou rozmístěny nerovnoměrně, až pět dětí v jedné třídě. Paní učitelky podle svých možností docházejí na další vzdělávání pro práci s integrovanými dětmi. Personální a kapacitní podmínky neumožňují zřízení speciální třídy. 11. Hodnocení prevence sociálněpatologických jevů na základě minimálních preventivních programů (osnova, bod 11 a 20) Dlouhodobým cílem, který se snažíme každoročně naplňovat je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálněpatologickým jevům, jejich vedení k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sama sebe, ke zvládání stresů a k dovednosti řešit své problémy bez pomoci drog. V oblasti protidrogové prevence je garantem Mgr. Drahošová. Preventivní protidrogový program školy má tyto priority: a) Účinná prevence ve smyslu podpory zdravého životního stylu a vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve škole b) Aktivity ve volném čase 33 zájmových kroužků ve škole c) Důsledné vyloučení nabídky návykových látek d) Působení na jedince a rizikové skupiny od prvních signálů negativního vývoje e) Důvěryhodné a dostupné poradenství a spolupráce s rodiči V tom nám poskytuje velmi účinnou pomoc Policie ČR i Městská policie pro Prahu 8. Soubor přednášek, které žáci absolvují od 1. do 9. ročníku podává dětem souvislé informace o dané problematice. Tematicky zaměřené přednášky: 1. ročník: Dopravní výchova ročník: Bezpečné chování 5. ročník: Sociálně patologické jevy Drogy I. 6. ročník: Šikana 7. ročník: Kriminalita dětí 8. ročník: Drogy II. 9. ročník: Základy právního vědomí jsou doplněny přednáškami Policie ČR, které děti absolvují v DDM v Přemyšlenské ulici. Kromě Policie ČR se aktivně podílí na našem protidrogovém programu i Křesťanská PPP, která pro nás připravila dlouhodobý a systematický projekt preventivních aktivit v oblasti sociálně patologických jevů. 12. Školská rada Školská rada vznikla podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Je tříčlenná, po jednom zástupci ze strany rodičů, pedagogických pracovníků a obce. Školská rada projednává zejména školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrhy rozpočtu, zprávy ČŠI apod. 13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy (osnova, bod 12) 9

10 Vedení školy se pravidelně schází s předsednictvem Sdružení rodičů a společně připravují akce pro děti, projednávají připomínky a návrhy. Další schůzky probíhají též mezi vedením školy a zástupci jednotlivých tříd. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je většinou velmi dobrá, bohužel však většina akcí leží na bedrech jen několika rodičů, většina ostatních deklaruje ochotu pomoci škole pouze slovně. Spolupracujeme i s celou řadou dalších organizací, které pro děti nabízejí zajímavé akce. 14. Školní stravování počet jídelen: 1 počet druhů jídel: 3 počet stravovaných žáků kmenové školy: 557 počet stravovaných žáků z jiných škol: 0 závodní stravování zaměstnanců kmenové školy: ano závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ano stravování cizích strávníků: ne Funguje stravovací systém s použitím bezkontaktních čipů pro objednávky jídel. Je téměř dokonalý a přispěl spolu s nabídkou tří jídel k vyšší úrovni stravování. V doplňkovém prodeji je zachován systém salátů, ovoce, nápojů, cukroví a zákusků. V době velkých přestávek byl zaveden i prodej svačin. Pitný režim je zabezpečený možností koupě sodovky či limonády a bezplatným pitím čaje každou přestávku v jídelně školy. Díky vedoucí školní jídelny je spolupráce s vedením školy velmi dobrá a zjištěné drobné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány. 15. Výjezdy žáků mimo objekt školy (hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části) počet výjezdů počet žáků škola v přírodě výjezdy do zahraničí 1 21 lyžařské kurzy 1 24 Snahou vedení školy i pedagogických pracovníků je, aby v průběhu školního roku vyjela do školy v přírodě většina tříd. V tomto roce vyjelo celkem 363 žáků, tj. téměř dvě třetiny žáků školy. Až na drobné výjimky byl průběh škol v přírodě velmi dobrý. Hodnocení výjezdů: Veškeré výjezdy jsou hodnoceny pozitivně, zlepšují vztahy v kolektivu třídy, prospívají zdraví, mají řadu výchovných aspektů. Jazykově jsou nesmírně přínosné výjezdy do Anglie, většímu rozmachu však brání jejich cena. 16. Výsledky kontrol ČŠI a kontrol dalších Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ČŠI. Poslední kontroly ČŠI proběhly ve škole v roce První z nich proběhla ve dnech ledna 2009 a byla zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol, žáci mají rovný přístup ke vzdělávání, jsou zohledňovány jejich vzdělávací potřeby, rozvíjena jejich osobnost a je zajišťována jejich bezpečnost. ŠVP je zpracován v souladu se zásadami a cíli školského zákona a s RVP ZV. Pozitivní byla i další inspekční zjištění v oblasti koncepčních záměrů, nabídky a motivace k celoživotnímu vzdělávání, výchovného poradenství, rozvoje pedagogických pracovníků, klimatu školy, materiálních podmínek vzdělávání i rozvíjení spolupráce s partnery. Druhá inspekce proběhla ve dnech prosince 2009 a kontrola se týkala využívání finančních prostředků státního rozpočtu. V žádném z bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 10

11 Dále ve školním roce 2010/2011 proběhly kontroly: - Finanční kontrola MHMP Rekonstrukce povrchu školního hřiště - Finanční kontrola nájemných smluv - Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně - Kontrolní dohlídka požární ochrany - Kontrola hygienické stanice hlavního města Prahy Školní jídelna U všech zmiňovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení právních předpisů. 17. Spolupráce školy se zahraničím (osnova, bod 13) (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, specifika) V současné době zahraničního partnera nemáme. 18. Účast žáků v soutěžích Žáci naší školy se účastní velkého množství soutěží. Jejich největším úspěchem je opakované vítězství ve sportovních soutěžích škol Prahy 8. Dále jsme se zapojili i v soutěžích: matematická olympiáda dvě druhá místa v pátých třídách zeměpisná olympiáda dějepisná olympiáda olympiáda v českém jazyce Pražské poetické setkání 1. místo v obvodním kole a postup do krajského, matematické soutěže Klokan, Klokánek, Benjamin, Pythagoriáda 1. místo v obvodním kole, konverzační soutěže v Aj, - 2. místo šachové soutěže 1. místo v Přeboru Prahy Veselá vajíčka v Europarku Žáci pátých a devátých tříd se zapojili do projektu Stonožka od společnosti Scio a v rámci tohoto projektu testovali své znalosti z oblasti M, Čj a Aj. V těchto oblastech byly jejich výsledky nadprůměrné, lepší než u 80% zúčastněných škol. Deváté třídy se v matematice umístily mezi deset procent nejlepších škol. Žákyně Zuzana Kubešová a Petra Dvořáková obdržely od společnosti Scio ocenění za nejlepší výsledek v testu z matematiky pátých tříd na území hl. m. Prahy. 19. Mimoškolní aktivity Protože se snažíme, aby děti měly velkou nabídku volnočasových aktivit, nabízíme jim desítky zájmových kroužků a pořádáme ve spolupráci se Sdružením rodičů mnoho jednorázových akcí. Jedná se o vánoční koncerty v KD Ládví, karnevaly, Žernoseckou pouť, rej čarodějnic, diskotéky atd. 20. Účast školy v rozvojových programech V rozvojových programech nyní nejsme zapojeni. 21. Děti cizinců ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa (osnova, bod 17) a) rozdělení podle jednotlivých států stát počet žáků Ukrajina 3 Slovensko 5 Čína 1 Litva 0 Rusko 9 11

12 Spojené království 1 Kanada 0 b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Se začleňováním těchto dětí do prostředí školy nemáme problémy, trochu horší je komunikace s jejich rodiči. 22. Žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP, uvést kraje, ze kterých dojíždějí (osnova, bod 21) Z celkového počtu žáků má trvalé bydliště mimo Prahu celkem 99 žáků. Kraj Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Akreditované programy dalšího vzdělávání (jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce zúčastnilo 22 učitelů. Byly to kurzy dlouhodobějšího charakteru i jednorázové akce zaměřené především na moderní pojetí vyučování, nové metody a postupy při výuce, herní aktivity, zlepšení jazykové vybavenosti a na specifické poruchy učení. Pořadateli těchto akcí byly NIVD, KPPP, PC Prahy a středočeského kraje, Tvořivá škola a také Oxford University. Tři kolegyně si doplnily studium svého oboru. Ředitel školy byl zapojen do činnosti AZŠ ČR. 24. Environmentální výchova (osnova, bod 18) Podle programu environmentální výchovy, který na škole máme, se zaměřujeme na: - možnosti uplatňování v jednotlivých předmětech - vztah člověka a prostředí - spolupráci s rodinou, obcí - prohlubování informací z oblasti životního prostředí - osvětu - další vzdělávání pedagogů Koordinátorem environmentální výchovy je Mgr. J. Trnka a ten je i garantem soutěží v oblasti environmentální výchovy, exkurzí, péče o zeleň a okolí školy. 25. Polytechnická výchova (osnova, bod 15) Polytechnická výchova je zastoupena jak ve složce povinných předmětů (např. Praktické činnosti), tak v oblasti zájmových kroužků různého zaměření. 26. Zkušenosti s péčí o nadané žáky (osnova, bod 14) 12

13 Péče o nadané žáky má bohužel svá omezení daná počtem dětí ve třídě, počtem slabých žáků, počtem dětí s poruchami učení. Nadané děti, jsou většinou zařazeni do jazykových tříd, kde je i vyšší kvalita výuky, zúčastňují se olympiád, soutěží apod. 27. Začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy (osnova, bod 16) Těchto dětí máme ve škole velmi málo, ve zvýšené míře se u nich osvědčuje individuální přístup, pozitivní hodnocení. 28. Multikulturní výchova (osnova, bod 19) Multikulturní výchova je zařazena do téměř všech vyučovacích jazyků. V rámci multikulturní výchovy se učitelé zaměřují na rovnocennost etnických skupin a na porozumění základních pojmů. 6áci poznávají jazykové zvláštnosti různých etnik v dnešním multilingvním a transkulturním světě, získávají přehled o sociokulturním prostředí jiných jazykových oblastí. Učí se respektovat jedinečnost a důstojnost lidského bytí, rovnocennost etnických skupin, vlastní kulturní identitu. Vychováváme žáky k rasové, náboženské a jiné toleranci. Žáci poznávají význam studia cizích jazyků jako zdroje poznávání pro osobní život, mezinárodní komunikaci a kooperaci. Multikulturní výchova je přirozenou součástí předmětů český jazyk literatura, občanská výchova, dějepis, zeměpis a na 1. stupni vlastivěda a prvouka. Multikulturní problematika se prolíná celou výukou anglického a německého jazyka a s realitou všedního života se mohou žáci také seznámit na poznávacích zájezdech organizovaných školou do Anglie, která je centrem multikulturního života. Ekonomická část Tab. č. 1: Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti školy Číslo řádku Ukazatel Číslo účtu Rok 2010 hl. činnost hosp. činnost tržby za prodej zboží ,8 2 výroba 2770,3 669,3 3 z toho tržby za prodej výrobků a služeb 601, ,3 669,3 4 z toho: pronájem majetku AE 583,5 5 produktivní práce žáků AE 6 školné AE stravné AE ,8 8 poplatky za ubytování AE 9 přísp. na náklady v ZUŠ AE 10 aktivace sk provozní dotace ,3 12 z toho neinv. dotace zřizovatele AE ,3 13 tržby z prodeje HIM, NHIM a materiálu 651, zúčtování rezerv a časového rozlišení 656, 658, tržby z prodeje cenných papírů výnosy z finančního majetku 655, AE ostatní výnosy skup ,7 18 z toho výnosy z pojistných událostí AE 0 19 Výnosy celkem (č. ř ) 31159,3 1266,1 13

14 Tab. č. 2: Náklady z hlavní a hospodářské činnosti školy Číslo řádku Ukazatel Číslo účtu Rok 2010 hl. činnost hospod. činnost náklady vynaložené na prodané zboží ,7 2 spotřeba materiálu a energie 501, 502, ,5 185,0 3 z toho: učebnice AE ,1 4 potraviny AE ,4 32,6 5 spotřeba energie ,7 146,2 6 služby skup ,3 7 z toho: nájemné AE cestovné ,4 9 telekomunikace AE ,2 10 konzultace a poradenská služba AE mzdové náklady ,0 302,8 12 z toho mzdové náklady z dotace zřizovatele 13 náklady na sociální a zdravotní pojištění 524, ,0 76,8 14 sociální náklady 527, ,2 2,8 15 daně a poplatky skup odpisy NHIM a HIM ,8 17 zůst. cena prodaného HIM, NHIM a PC mat. 552, tvorba rezerv a časového rozlišení 556, 558, prodané cenné papíry ostatní náklady skup ,5 1 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojišť. AE 68, daň z příjmů 591, náklady celkem (č. ř ) 31159,3 1043,1 Tab. č. 3: Hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti Číslo řádku 1 Ukazatel hospodářský výsledek Číslo účtu Rok 2009 Rok 2010 Vývoj. ukaz. Vývoj. ukaz. hlavní hospod. hlavní hospod. činnost činnost činnost činnost =3/1 6=4/2 x - 193,4 223,0 1,15 14

15 Tab. č. 4: Ukazatelé počtu žáků a nákladovosti Číslo Rok 2009 Rok 2010 Podíl. ukaz. Ukazatel řádku 1 2 3=2/1 1 Kapacita schválená MŠMT ,00 2 Počet žáků na denním studiu ,97 3 Počet pedagogických pracovníků 39,57 39,14 0,99 4 Počet nepedagogických pracovníků 18,67 18,00 0,96 5 Počet žáků na 1 pedag. pracovníka 14,25 13,98 0,98 6 Počet žáků na 1 nepedag. pracovníka 30,21 30,39 1,00 7 Počet žáků na 1 zaměstnance 9,68 9,57 0,99 8 Průměrná mzda pedag. pracovníka ,18 9 Průměrná mzda nepedag. pracovníka ,30 1O Produktivní práce na žáka 11 Příspěvek ze SR na žáka 12 Skutečné NIV na žáka ,06 13 z toho: Mzdové náklady na žáka ,02 14 Odvody soc. a zdr. pojištění ,05 15 Skutečné ONIV na žáka ,50 16 Náklady na energii na žáka ,82 17 Náklady na materiál na žáka ,73 18 Náklady na telekomunikace na zam. 1967,7 2506,1 1,27 19 Výdaje na učebnice na žáka ,98 0,28 Tab. č. 5: Finanční fondy Číslo Stav k Stav k Změna stavu přísp. organizací účtu Fond odměn ,9 672,3-254,6 FKSP ,5 285,2 32,7 Fond rezervní ,6 545,1-146,5 FRIM ,2 962,4 751,2 CELKEM 2082,2 2465,00 382,8 Příspěvek městské části byl v roce 2010 ve výši Kč 6 658,0 tis., využito bylo Kč 6 439,2 tis. Úspora neinvestičního příspěvku je Kč 218,743 tis. Příspěvek HMP byl v roce 2010 plně využit. Fond odměn byl použit ve výši Kč 344,552 tis. Z rezervního fondu bylo převedeno Kč ,-, do fondu reprodukce majetku, jinak nebyl rezervní fond použit. V roce 2010 škola dostala investiční dotaci na rekonstrukci výtahů ve výši Kč ,-, výtahy byly rekonstruovány za Kč ,-, tj. zůstatek je Kč ,-. Dále byla poskytnuta dotace na rekonstrukci povrchu školního hřiště v celkové výši Kč ,-, tato dotace byla plně využita. Zpracovala ekonomka školy: Ing. Petra Klempířová 15

16 ZÁVĚR Vzhledem k předpokládanému vývoji našeho školství a vzhledem k místním podmínkám lze další rozvoj školy vázat na několik kroků: a) Směrem ke škole: Škola začala pracovat od školního roku 2007/2008 podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. V tomto školním roce již podle něj pracovaly všechny, s výjimkou pátých tříd. S tím souvisí nutnost průběžné obnovy celého knižního fondu učebnic a přepracování celého systému výchovně vzdělávací práce. Je třeba, aby se všichni pracovníci školy snažili o intelektuálně náročnou výuku a o rozvinutí individuálních dispozic každého žáka. Vedení školy se musí pokusit zajistit co nejlepší podmínky pro výuku, učitelé o vytvoření vhodného klimatu třídy, které bude motivovat k co nejlepší práci. Škola je postupně vybavována interaktivními tabulemi, v příštích letech by měly být takto vybaveny všechny třídy. Vzhledem k široké nabídce je možné i nadále zvyšovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, případně aktivity na akreditovaných vzdělávacích zařízeních. Pro příští roky je třeba rovněž zvýšit kvalifikovanost v některých předmětech a sehnat další vedoucí pro volnočasové aktivity dětí. Podle možností zachovat v každém ročníku systém alespoň jedné paralelní třídy s rozšířenou výukou jazyků. b) Směrem k MŠMT: V regionu Prahy je nedostatek kvalitních učitelů některých aprobací. Mzdy ve školství navíc naprosto nelákají absolventy pedagogických fakult, takže se přibližuje doba, kdy úroveň vzdělání půjde rapidně dolů. Nejvíce je pociťován nedostatek učitelů cizích jazyků a informatiky. Stále více se projevuje nedostatek peněz pro nákup učebních pomůcek, map, programů a přístrojů, kterých je na trhu velké množství, ale jsou poměrně drahé a prostě na ně nejsou peníze. c) Směrem k MČ Praha 8: Díky pochopení MČ Praha 8, MHMP a EU se podařilo zateplit školu a vyměnit okna, takže v následujících letech by mělo dojít k podstatnému snížení nákladů na topení a je možné předpokládat, že ušetřené prostředky se budou moci věnovat na údržbu školy a její vybavení. Přes všechny problémy z oblasti finanční, technické, personální i mzdové je možné na škole poznat, jaký kus práce se udělal, jak se změnilo prostředí, vybavení i vztahy. Atmosféra školy je klidná a přátelská, vztahy mezi dětmi, učiteli a rodiči jsou až na ojedinělé případy velmi dobré. Škola je hezky vyzdobená pracemi žáků a každým rokem přibývají drobná vylepšení učeben i společných prostor, když k úplné spokojenosti je daleko, nemá se nikdo z pracovníků školy za co stydět a může být hrdý na to, jak se na změnách podílel. Rozhodně však podle názorů rodičů, zájmu při zápise do prvních tříd i zjištění kontrolních orgánů lze říci, že ZŠ Žernosecká patří ke školám s nadprůměrnou úrovní. V Praze dne 20. října 2011 Mgr. Karel Kesl ředitel školy Tato Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy a schválena Školskou radou dne

17 17 Mgr. Jiří Trnka předseda školské rady

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 4. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje a charakteristika

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j.194 /2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2005/2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více