Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003"

Transkript

1 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově

2 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem v Laškově č. 21 je dvojtřídní škola s postupným ročníkem. K vznikla jako právní subjekt s přiděleným IČO : Základní škola je financována podle 8 odst. 2 a podle 14 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb. Zřizovatelem školy je obec Laškov. Její IČO je , se sídlem Zámek č. 1 Laškov. Statutárním zástupcem je Antonín Ševčík ( r.č /449), bytem Kandia 46, Laškov. Ředitelkou školy je Mgr. Pavlína Héniková, narozena ve Vyškově ( r.č /1367), bytem Mozartova 6, Prostějov. Tabulka č.1 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků Na učitele Počet všech Pracovníků celkem Počet ped. pracovníků Šk.rok a b a b a b a b a b a b ZŠ Laškov byla zařazena do sítě školy s IZO: Od byla zřízena školní družina při ZŠ Laškov, IZO: Celková kapacita školy je 60 žáků, letos to bylo 26 žáků. Celková kapacita školní družiny je 25 žáků, letos to bylo 22 žáků. Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /96-2 s platností od Výdejna stravy obědů pokračuje ve své činnosti. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ a Gymnáziu v Konici. Obědy jsou pestré, s dostatkem ovoce a zeleniny. Dopravu zajišťuje Charita Konice, a to přesně na polední přestávku. Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Tabulka č.2 prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyzn. Šk.rok a b a b a b a b

3 celkem Tabulka č.3 snížený stupeň z chování Stupeň Tento škol.rok Minulý škol.rok chování Počet Počet procento procento 2 1 3, Tabulka č.4 celkový počet neomluvených hodin Tento školní rok Minulý školní rok 14 - Ve školním roce 2002/2003 výuka probíhala naprosto bezproblémově. Stav žáků byl stabilní. I spolupráce s rodiči probíhala s k o r o bezproblémově. V chování žádné velké výkyvy nebyly. Byl udělen snížený stupeň z chování žákyni Lucii Kožené za opakovanou krádež finanční hotovosti. Rozhodnutí mimořádné pedagogické rady ze dne 19. února 2003 bylo zasláno doporučeným dopisem rodičům žákyně. Neomluvené hodiny byly uděleny třem žákům ( Jaroslav Kožený 5 hodin, Lucie Kožená 5 hodin a Lukáš Podhorný 4 hodiny) za jeden vyučovací den. U ostatních žáků je chování bezproblémové. Tabulka č. 4 zvolený vzdělávací program a jeho č. jednací Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola / p.r. Letošní školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola / p.r. Na základě loňských učebních plánů byly tyto i letos znovu kontrolovány a učivo uspořádáno tak, aby plán učebních osnov byl dodržen a beze zbytku splněn. Tento způsob kontroly se nám velice osvědčil vzhledem k pohybu žáků. V jiných školách mohl být jiný učební plán. Podle individuálního učebního plánu pracoval: Jaroslav Chytil (5.p.r.). Pokračujeme v kroužku anglického jazyka, který vede Mgr. Pavlína Héniková. Ve vyučování pokračujeme v práci s testy. Žáci mají tuto formu zjišťování úrovně znalostí celkem v oblibě. Jen u některých z nich převládá obava z neúspěchu. Snažíme se o to, aby test nebyl pro žáky postrachem, ale aby to bylo něco, čím si žák sám ověřuje svoje schopnosti. Pokračoval také kroužek dyslektický.v příštím školním roce bude otevřen, pokud se objeví u žáků vady řeči. Zápis žáků do 1.p.r. byl proveden v řádném termínu 16.ledna

4 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Inspekce ČŠI ve školním roce 2002/2003 na naší škole neprobíhala. Probíhají pravidelné předepsané kontroly a revize technického zařízení školy. Část IV. Údaje o pracovnících školy Na ZŠ Laškov působí dvě aprobované učitelky, dále vychovatelka ŠD a školnice. Mgr. Pavlína Héniková ředitelka školy. Narozena ve Vyškově, r.č /1367, bytem Mozartova 6, Prostějov, Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ukončila studium vykonáním státní závěrečné zkoušky pro učitelství 1.stupně ZŠ. 14 roků praxe. Platové zařazení 9/7. Jako další vzdělávání absolvovala 4 roky kurzu německého jazyka (pořádaný Školským úřadem v PV). Dále absolvovala 2 letní prázdninové kurzy NJ pořádané Masarykovou univerzitou ve Šlapanicích. Po ukončení kurzů NJ se školila na práci s počítačem, aby mohla učit základy informatiky ve škole. Během minulého školního roku se účastnila několika školení na obsluhu malé počítačové sítě v rámci projektu INDOŠ. Božena Kovářová, učitelka Narozena v Přemyslovicích, r.č /428, bytem Raková č. 66, Bohuslavice, Absolventka Pedagogické školy pro vzdělávání učitelů národních škol v Olomouci. Školu ukončila dne maturitní zkouškou. 42 roků praxe. Pracuje s dyslektickými dětmi. Platové zařazení 9/12. Od je ve starobním důchodu. Hana Mikulková, vychovatelka Narozena , r.č /3502, bytem Raková č 141, Absolventka Zemědělské školy v Boskovicích, v současné době studuje druhým rokem na Pdf UP v Olomouci obor učitelství 1. stupně ZŠ. V ZŠ Laškov působí již třetím rokem. Platové zařazení 7/5 (vychovatelka) - 9/4 (učitelka)

5 Ludmila Vévodová, školnice Narozena v Olomouci, r.č /1944, bytem Kandia 32, Laškov Platové zařazení 3/10. Absolventi na naší škole nepracují. Na ZŠ Laškov nepůsobí učitelé, kteří by by letos nastoupili, popř. odešli. Působí zde neaprobovaná Hana Mikulková jako učitelka. Od nastoupila do starobního důchodu paní Božena Kovářová, která však normálně působí na naší škole jako kvalifikovaná učitelka. Tabulka č.5 počet pracovníků v důch.věku a nekvalifikovaní Tento školní rok Důch. Věk 1 Božena Kovářová jako učitelka Nekvalifik. 1 Hana Mikulková jako učitelka (vedl.prac.pom.) Minulý školní rok - 1 Hana Mikulková jako učitelka (vedl.prac.pom.) Další vzdělávání: Německý jazyk koncem května byl otevřen kurz německého jazyka pořádaný Pedagogickým centrem v Olomouci pro učitele NJ, kterého se účastní Mgr. Pavlína Héniková. Kurz bude pokračovat i v příštím školním roce. INDOŠ: v průběhu školního roku probíhala školení ICTK správců - obsluha malé počítačové sítě, kterých se také účastnila Mgr. Pavlína Héniková. BOZP a PO školení pro vedoucí zaměstnance duben Anglický jazyk kurz pro pokročilé, organizuje LINGUA, průběžně celý školní rok Mgr. Pavlína Héniková. Část V. Výkon státní správy Tabulka č.6 rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele počet Počet odvolání O zařazení do základní školy 8 - O snížení stupně z chování 1 - Žáci osvobození od školní docházky v obvodu ZŠ Laškov nejsou

6 Část VI. Další údaje o škole Ve školním roce 2002/2003 nebyla výuka rušena žádnými opravnými pracemi na škole, takže nikde nenastalo zdržení v učivu. Školu nepostihla závažná epidemie choroby. Probíhal kroužek anglického jazyka a kroužek dyslektický. Kurz plavání navštěvovali žáci p.ročníku. Dopravní výchova v 16 vyučovacích hodinách byla ve 4.p.ročníku zakončena testy a zkušebními jízdami. Žákům byl předán průkaz Mladý cyklista. Pokračuje se ve splupráci s Místní knihovnou. I nadále je společná četba významnou součástí hodin čtení. Dvě žákyně navštěvují ZUŠ v Konici hudební oddělení, jedna žákyně navštěvuje ZUŠ v Prostějově výtvarný obor. Žáci absolvovali dva půldenní pobyty v přírodě s organizovanými hrami a jeden den soutěží s cenami. Pro žáky byl jako vždy uspořádán školní karneval v prosinci a pouť v červnu. Sokol Laškov pořádá pro žáky ZŠ Laškov sportovní středy. Rodiče se střídají ve vedení kroužku. Je pořádán v prostorách sokolovny. Žáci vystoupili s programem na Mikulášské besídce a Dnu matek. Organizace v obci zorganizovaly Den dětí. Podle programů školních výletů navštívili žáci v letošním roce Punkevní jeskyně, propast Macochu, dále jeskyně v Rudce a zámek Boskovice. V rámci školní družiny se děti zapojují do soutěže Jak to vidím já. Účastní se výtvarné sekce této soutěže. Letos na podzim i na jaře probíhala akce sběru starého papíru. Ve škole pokračuje pitný režim a také vydávání obědů. V letošním roce žádný žák nepodával přihlášku ke studiu na víceletém gymnáziu. Část VII. Hodnocení a závěr ZŠ Laškov umožňuje dětem mladšího školního věku splňovat povinnou školní docházku v místě jejich bydliště a děti tak nemusí dojíždět do plně organizované školy vzdálené osm kilometrů. Působením školní družiny je také umožněno rozšíření žákovských aktivit i v odpoledních hodinách, a to podle sestavené koncepce: v tělesné výchově, pracovních návycích, společenské výchově, turistice, ochraně životního prostředí. Vychovatelka je absolventka zemědělské školy, má o přírodě široké znalosti. Tak může žákům poskytnout rozšíření obzoru v oblasti regionálního přírodopisu

7 Zpráva o činnosti školy bude projednána na poradě pracovníků školy dne: Zpráva o činnosti školy předložena zřizovateli dne: Zpráva o činnosti školy předložena KÚ Olomouckého kraje, OŠMT, Jeremenkova 40a, Olomouc dne: , č.j.125/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/10

Výroční zpráva. školní rok 2009/10 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2009/10 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2012-2013 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2012-2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, p.o. Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr.Čemusová Danuše

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr.Antonín Petrů ředitel školy Říjen 2012 Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Část I. Oddíl

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 / 2006-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ MALICKÁ 1

17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ MALICKÁ 1 17. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ MALICKÁ 1 301 00 PLZEŇ, MALICKÁ 1 TEL.: 019/753 42 86 TEL., FAX: 019/753 06 14 E-MAIL: 17zs@iol.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2000/2001 PŘEDKLADATELKA MGR. IVANA MEDŘICKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod 549 06 Bohuslavice 175 IČO: 71003223 TELEFON: 491 495 115 E-MAIL:zs-bohuslavice@post.cz mobil: 739 203 117 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více