Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině."

Transkript

1 Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Zpracovala: Jana Trefilíková, vedoucí vychovatelka

2 V Uherském Hradišti Mařaticích dne MOTTO: V naší družině je vždy smíchu dost, není tu však místo pro smutek či zlost. Vzdělávací program školní družiny při ZŠ T.G.Masaryka, 1.máje 55, Mařatice Vzdělávací program naší školní družiny vznikl ve školním roce 2006/07. Tento program byl zpracován na jeden školní rok. Jeho zpracování, stejně jako u nynějšího Vzdělávacího programu, vycházelo ze školského zákona platného od o zájmovém vzdělávání (č. 74/2005 Sb.). Potvrzuje konstatování: Je jednou z doplňujících forem vzdělávání, která může vzdělávání poskytnuté školou dále rozšiřovat a navazovat na ně. Zároveň slouží ke smysluplnému naplňování volného času dětí. Nynější vzdělávací program má platnost od Všechny vychovatelky budou sledovat vhodnost a účinnost zvolených prostředků a metod. Děti mohou ve ŠD rozšiřovat poznatky, získané ve škole. Vychovatelky musejí při své práci dodržovat zásady pedagogiky volného času a mít na vědomí, že kompetence, které u dětí rozvíjí školní výuka školní družina jen posiluje a obohacuje. Výchovně vzdělávací práce ve školní družině je podmíněna svou specifičností při zachování těchto požadavků: dobrovolnost, zajímavost, citlivost, seberealizace, aktivita. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY Základem výchovně vzdělávací práce naší školní družiny je vytvoření pocitu zázemí dětem, zprostředkovávání takových činností, při nichž děti objevují samy sebe ve světě her. Školní družina je součástí projektu Zdravá škola. Při vytvoření tohoto projektu byla zpracována situační analýza z hlediska zásad podpory zdraví. V analýze nebylo opomenuto působení a možnosti školní družiny. Uvádíme příklad, konkretizující silné a slabé stránky při naší práci: -silné stránky: estetičnost prostředí (včetně chodeb), školní sportovní hřiště, dětské průlezky s pískovištěm, možnosti využití počítačové učebny, školní knihovny, školní kuchyňky, k dispozici kabinet tělesné výchovy... celodenní pitný režim, využívání maňásků k dramatizaci, hudebních nástrojů, zařazování komunitních kruhů, rituálů, tvoření pravidel soužití v oddělení ŠD společně s dětmi, nabídka kroužků dle zájmu dětí, vhodná emotivní motivace -slabé stránky: tři oddělení ŠD mají své vlastní prostory (jedno oddělení je ve třídě, kde si prostředí přizpůsobuje zájmové činnosti ) chybí tělocvična přímo v budově školy nestabilní doba odchodů dětí ze ŠD 2

3 Vzdělávací program naší školní družiny se opírá o následné: Cíle výchovně-vzdělávací práce: - navozujeme a motivujeme různorodé činnosti, dbáme na emotivní působení - rozlišujeme správná a chybná řešení při každodenním dění, při didaktických hrách - vyjadřujeme své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, využíváme komunitní kruhy - propojujeme pohybové aktivity s činnostmi, vyžadujícími rozhodování a přemýšlení - zařazujeme hry, působící jako prevence proti sociálně patologickým jevům - umožňujeme regeneraci sil dle individuálních potřeb dětí - objasňujeme, co je zdravý životní styl, v čem spočívá a jak na něj navazuje ekologie - učíme se chápat a vnímat nutnost sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme - využíváme kulturních tradic k podněcování prožitků a rozvíjení múzické oblasti 3

4 FORMY NAŠÍ PRÁCE Naše školní družina organizuje pravidelnou zájmovou činnost ve všech svých odděleních, pořádá tzv. příležitostné akce, což znamená aktivity jednotné pro celou družinu, či skupinu dětí i za přítomnosti rodičů. V průběhu dne nabízí dětem spontánní aktivity, jejichž průběh zajišťuje motivačními ukazateli-vybavením, nabízeným prostorem, partnerstvím vychovatelek ve hře, atd. Relaxace po školním vyučování probíhá na základě znalostí dětských individualit. U některých dětí se jedná o klidové hry, u některých převažuje prvek aktivity. Příprava na vyučování spočívá v organizování didaktických her, luštění tajenek, čtení kamarádům, apod. Součástí života školní družiny je i organizace zájmových kroužků. Vychovatelky jsou vedoucími keramiky, výtvarného kroužku, kroužku vaření a stolování, folklorního kroužku Mařaťánek. Dalšími vedoucími jsou externí pedagogové, rodiče dětí, DDM Šikula. Kroužky mají sportovní zaměření, výtvarné, je organizována dramatická výchova, jsou využity lidové tradice ve folklorním kroužku, rozvíjeno je estetické cítění při stolování a praktické znalosti při vaření, dovednost a fantazie v keramice. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Prostory naší školní družiny jsou v areálu budov základní školy, ale mají svůj vlastní vchod. Tři oddělení mají své vlastní prostory, jedno oddělení využívá prostory tříd po vyučování. Dále je umožněna práce v počítačové učebně, tvoření v keramické dílně. Pro pobyt venku máme k dispozici moderní sportoviště u školy, dřevěné průlezky, hrazdy, pískoviště. V zimním období je možnost využití kulturního zařízení s tělovýchovným vybavením. Chodby, jež jsou součástí školní družiny, jsou vybaveny stolním fotbalem, stolem pro stolní tenis, kulečníkem, basketbalovým košem. Spojovací chodba mezi družinou a třídami je vybavena trampolínou, kladinou, žíněnkami. I toto nářadí je nám k dispozici. K četbě či jiným klidným činnostem vyhovuje sedací souprava v klidné části chodby. V jednotlivých odděleních školní družiny je odpovídající nábytek, kout pro námětové hry. Průběžně jsou doplňovány stolní hry, časopisy, výtvarný materiál. Do školní knihovny si mohou děti ŠD jít půjčit knížky, případně v rámci ŠD prohlédnout časopisy. Nezapomínáme ani na vhodný materiál jako doplněk námětových a konstruktivních her dětí. Kabinet TV, jehož obsahem je řada motivujícího sportovního vybavení, je nám rovněž k dispozici. Výzdoba školní družiny je mobilní, je využíváno dětských výtvarných prací, přírodních materiálů, uměleckých děl studentů UMPRUM, květin. Úzký kontakt vedení školy se školní družinou, průběžné seznamování členů SRPDŠ s činností družiny je základem při tvorbě dobrých materiálních podmínek. 4

5 Ve školní družině pracují čtyři vychovatelky. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY EKONOMICKÉ PODMÍNKY Při zařazení dítěte do školní družiny je vybírána tzv. úplata za ŠD. Vybírá se ve dvou intervalech. Z této úplaty je hrazeno určité procento provozních nákladů. Jedná se o topení, vodu, elektřinu, hračky, telefony, pracovní materiál, příp.nákup majetku, čistiva, zpracování mezd. Nepatří sem náklady hrazené ze státního rozpočtu - tj.mzdy a odvody zaměstnanců. Příslušná směrnice je přílohou vzdělávacího programu ŠD. 5

6 OBSAH PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve všech etapách vzdělávání, tedy i ve vzdělávání zájmovém, které školní družina dětem poskytuje, je jedním z cílů vybavit každého jedince kompetencemi na úrovni, která je pro něho osobně dosažitelná. Proto naše školní družina zdůrazňuje individuální přístup k dětem, k jeho potřebám. Vychovatelky si uvědomují různost osobnostního vývoje dítěte, poznávají odlišné dispozice dětí, odlišné zájmové zaměření. Obsah činností v naší práci se odvíjí z cílů, které jsou uvedeny v úvodu Vzdělávacího programu. Těmito činnostmi budeme posilovat kompetence - souhrn znalostí, schopností, praktických dovedností a s nimi souvisejících postojů i hodnotových orientací. Jedná se o následující kompetence : 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. sociální i interpersonální kompetence 5. občanské kompetence 6. kompetence k trávení volného času Pro 1. stupeň základního vzdělávání je určena kapitola Člověk a jeho svět. Smyslem tohoto tématu je, aby si děti utvořily představy o světě a životě, jež je obklopuje. Toto téma je blízké školní družině, charakteru její práce. Proto následně uvedené činnosti shrnuté do tabulek na téma úzce navazují. Vzhledem k zájmovým kroužkům, organizovaným v rámci ŠD a zaměření vychovatelek, považujeme při naší práci za důležitou a nesmírně obohacující oblast Kultura ducha a těla. Proto její naplnění nalezneme rovněž v našem vzdělávacím programu. Uvádíme podtémata kapitoly Člověk a jeho svět : Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Člověk a jeho zdraví. 6

7 1.Místo, kde žijeme Vzdělávací program školní družiny DOMOV JISTOTA ZÁZEMÍ Tématický okruh S kým jsme rádi Kde bydlím Formulace činnosti a její stručný popis Č.rozvíjené kompetence Poznáváme, o kom kamarád mluví,jaký má k němu vztah 3, 4, 5 Modelujeme svého blízkého (maminku,..), vyprávíme, co je na 1, 3, 5 mamince hezké zdůrazníme detaily Sdělujeme jména těch,s kým jsme rádi maminka Hana, babička 4, 5 Jana, děda kreslíme je Zpíváme písničku pro maminku, pro bratra, sestru, tátu 1, 3, 6 Vyrábíme koláž každý ztvární svého milého a společně je 2, 4, 5 umístíme na plochu výkresu Malujeme dům, kde bydlíme my, ale i naše babička, teta 1, 6 nezapomínáme na rozvoj fantazie a možnosti plochy výkresu Využijeme konstruktivních materiálů ke stavbě domu, následně vysvětlíme náš záměr stavby účel, kombinace..- náš dům 1, 4, 5 Sdělujeme ostatním svoji adresu - uvědomujeme si, proč ji máme znát. Hovoříme o tom, že adresa se nesděluje cizím lidem kvůli své 1, 2, 3 bezpečnosti. Při společné vycházce ukazujeme cestu ke svému domu, svůj dům, 4, 5 následně dům svůj i ten, co se líbil tvoříme z různých netradičních materiálů krabic, odpadového materiálu.. Úcta k rodině Společně slavíme svátky, jubilea kamarádů. Učíme se popřát, pochopit hloubku prožitku. Připravujeme dárky svým milým kresbičky, skládáme básničky. Vyprávíme o oslavě narozenin v rodinném kruhu. 3, 5 Naše škola zdravá je NAŠE ŠKOLA NENÍ STRAŠÁK Místa ve škole, která procházíme, jsou pro nás druhým domovem. Všímáme si, jak jsou upravena a co se nám na nich líbí. Přemýšlíme, co by jim ublížilo, co by jim naopak pomohlo. Poznáváme ty, co ve škole pracují a přitom nás neučí. Nakreslíme, jak jsme si je zapamatovali při exkurzi školou. Chápeme, že práce všech je pro nás stejně důležitá, proto si jí vážíme. Pomáháme při údržbě školní zahrady, nezapomínáme na pomník a jeho okolí. Není nám cizí jméno, které naše škola hrdě nese. Vyprávíme o T. G. Masarykovi, o jeho myšlenkách. 4 1,

8 Naše družina je jak rodina Chápeme, že pravidla soužití, která si společně tvoříme, je třeba také dodržovat, jen tak nám bude společně dobře. Doplňujeme pravidla dle vzniklých situací. Vyrábíme, malujeme, kreslíme, vystřihujeme a potom s radostí svá dílka vystavujeme v prostorách družiny. Dramatizujeme s maňásky, loutkami, které si zhotovíme, hrajeme si divadlo vzájemně, učíme se správně vyjadřovat, neostýcháme se. Navštěvujeme zajímavé výstavy, pěkné filmy, divadlo. Učíme se, jak se zde máme chovat. V družině o svých zážitcích mluvíme. Ztvárníme je podle své fantazie a využijeme přitom různé materiály. Hrajeme didaktické, námětové, stolní, konstruktivní hry.v těchto hrách je nám partnerem paní vychovatelka 2, 3 1, 6 3, 4, 6 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 VÍME, KAM PATŘÍME Naše město je moc hezké Žijeme na Slovácku Navštěvujeme místa, která nám připomínají historii. Poznáváme, jak žili naši předkové, čeho si vážili, co pro ně bylo důležité. Prohlížíme si fotografie z minulosti našeho bydliště, srovnáváme se skutečností. Chápeme, že o vzhled našeho města je dobře postaráno. Nezapomínáme na 750.výročí vzniku našeho města - kreslíme je, modelujeme, stavíme, tvoříme koláže, využíváme fantazii. Učíme se znát, kde jsou pro nás a naše rodiče jaké služby, poznáváme další školy, různé instituce. Víme, že i my máme vědět, kde sídlí policie, zdravotní služba, atd. Zkoušíme namalovat mapku našeho města tak, aby byla správně srozumitelná, ale i estetická. Společně sdílíme zážitky z folklorních slavností našeho kraje, využíváme svých zkušeností z folklorních kroužků. Ve folklorním kroužku naší školy jsou základem naší radostné činnosti tradice.vážíme si jich a dodržujeme je formou her Vybíráme si ke čtení knihy s regionálními pohádkami, pověstmi. Při jejich poslechu odpočíváme, ale mnoho se dovídáme. Lidové písničky jsou našim společníkem. Jejich znalost a interpretaci posuzujeme v přehlídce Zazpívej,slavíčku. Obdivujeme dovednost, s jakou byly a jsou vytvářeny výrobky s dlouhověkou tradicí. Pokoušíme se i my o rukodělnou práci. Využíváme keramickou hlínu ke ztvárnění okolních krás. 4, 5 1, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 2, 6 3, 4, 5, 6 1, 6 1, 6 3, 4, 6 1, 4, 6 8

9 Z CEST SE VRACÍME BEZPEČNĚ Bezpečné chování na vozovce Zdůvodňujeme nutnost přecházení vozovky po přechodu pro chodce. Který přechod je pro cestu do školy pro nás nejdůležitější, proč? (je nejblíže naší školy). Na improvizovaném dopravním hřišti zkoušíme situace, které vznikají v silničním provozu. Společně hodnotíme správnost chování chodců, řidičů. Návštěva dopravního hřiště ve městě. Hrajeme námětové hry na dopravu a obohacujeme je o výrobu dopravních značek. Značky ve hře správně používáme. Společně řešíme cestu do města veřejnou dopravou. Zařazujeme rozhovory o chování v autobusu, o tom, jak se projevujeme při přítomnosti dospělých. 1, 2, 5 1, 2, 3 1, 2, 5 3, 4, 5 Čím mohou lidé cestovat? Výtvarné znázornění dopravních prostředků na základě zážitků, ale i fantazie dětí. Využití různorodých materiálů. Hledáme na internetových stránkách možnosti dopravního spojení, uvědomujeme si propojení železniční sítě.. Při vycházce na vlakové nádraží vnímáme atmosféru prostředí, chápeme nutnost bezpečného chování u nástupiště. Besedujeme o zážitcích, získaných při návštěvě muzea letadel v Kunovicích. Zážitky znázorňujeme také výtvarně. 1, 6 1, 2, 1, 4, 5 3, 4, 6 2. Lidé kolem nás PŘÍVĚTIVOST OTVÍRÁ DVEŘE PŘÁTELSTVÍ Tématický okruh Kouzelná slůvka Formulace činnosti a její stručný popis Seznamujeme se s novými kamarády. Poznáme se navzájem nejen podle jména, ale i podle charakterových vlastností. Vytváříme portrét svého kamaráda, pracujeme bez ostychu. O svém výtvarném díle hovoříme, pozitivně hodnotíme. Zdůrazňování vzájemné tolerance, úcty. Zařazování komunitních kruhů, jejichž obsahem je význam slov prosím, děkuji, promiň. Hrajeme si s kamarády a používáme kouzelná slůvka. Zkoušíme hru bez těchto slov. Jak působí na ostatní? Č.rozvíjené kompetence 3, 4, 5 1, 4 3, 4, 5 1, 4, 5 9

10 Společenská výchova Společně navštěvujeme filmová představení. V prostředí kina se chováme tak, abychom negativně neovlivnili zážitky druhým. Navštěvujeme seniory v Domově důchodců. Svým vystupováním vůči nim projevujeme úctu, svým kulturním vystoupením připravujeme starým lidem hluboké zážitky. Obohacujeme se o návštěvy výstav v muzeu, galerii, Klubu kultury. Naše smysly vnímají vystavená díla, o pocitech hovoříme, zpracováváme je výtvarně, apod. 4, 5, 6 3, 4, 5 1, 4, Připravujeme dramatizaci pohádek, ale i našich literárních 3, 4, 6 zpracování. S kultivovaným projevem je předvedeme ostatním kamarádům. Projevujeme uznání potleskem, pochvalou. Jdeme s děvčaty do Kursu taneční a společenské výchovy. 4, 5 Kulturní stolování Dbáme o hygienu před jídlem i po jídle. Uvědomujeme si, že klid při jídle, čistota prostředí přispívají k pozitivním pocitům. Používání příboru, správné sezení, estetická úprava stolu patří k rozvíjení kultivovaného chování. Všímáme si i ostatních dětí. Hrajeme námětové hry Na domácnost. Při nich procvičujeme estetické prostírání, aranžování květin, slušné chování. Zdokonalujeme se v kulinářském umění. Připravujeme pokrmy dle ročního období. Nelekáme se ani pečení perníků, atd. Slavnostní tabuli upravujeme vkusně a společně usedáme ke slavnostní hostině. 1, 4, 5 1, 4 3, 4, 6 1, 3, 4 Komunikace pomáhá přátelství Komunitní kruhy umožňují sdělit své pocity bez ostychu. Díky nim se daří urovnávat konflikty, které by narušovaly pozitivní klima ve školní družině. Zařazujeme je pravidelně, ale i dle potřeby. Vyřizujeme vzkazy v dalších odděleních družiny, ale i zaměstnancům tak, aby jim byly srozumitelné a my jsme měli dobrý pocit ze splněného úkolu. Hrajeme didaktické hry k rozvoji slovní zásoby, správné výslovnosti, kultivovanému dialogu. Dbáme na výslovnost. Nasloucháme sdělení dospělých, vyprávění kamarádů, čteným pohádkám, příběhům. Čteme knihu na pokračování. Vyjadřujeme se beze slov. Kamarádi zkouší reagovat také tak. Posléze slovně hodnotíme, zda zvolená gesta, či mimika splnila očekávání kamaráda. Uvědomujeme si, jaké je to být němý. 2, 3, 4, 5 1, 4, 5 1, 3, 6 1, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 10

11 Vliv médií Povídáme si o televizních pořadech a vyjadřujeme k nim svá stanoviska. Každý má právo na svůj názor. Zkoušíme volit ten, který je v souladu s našimi zkušenostmi, argumentujeme proč. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vybíráme si filmového hrdinu a hovoříme o jeho morálních 4, 5 vlastnostech. Hodnotíme ty, které považujeme za kladné, ale i záporné. Vysvětlíme naše důvody. Besedujeme o knize, chápeme, že volba knihy, časopisu, je na 1, 3, 5, nás. Chápeme, že výběr je důležitý a radu zkušeného neodmítáme. Navštěvujeme knihovnu v obci, ve škole. Rozvíjíme své vědomosti při televizní soutěži. 1, 2, 6 Výtvarně znázorníme příběh, filmovou pohádku.neopomeneme 1, 6 děj, který nás zaujal a je ve výtvarné práci podstatný. 3. Lidé a čas ČAS JE SPRAVEDLIVÝ Tématický okruh Smysluplné využití volného času Formulace činnosti a její stručný popis Vyprávíme o prožitých prázdninách, víkendových dnech. Hodnotíme, zda jsme využili volný čas tak, jak jsme si představovali. Hovoříme o nutnosti odpočívat po práci, škole. Hrajeme si, tvoříme, zpíváme, sportujeme v zájmových kroužcích, které jsme si zvolili. Cítíme se zde dobře. Rozvíjíme hry s kamarády o prvky, které všem přinášejí uspokojení. Svěřujeme své pocity při odchodu rodičům. Relaxujeme tak, aby naše síly mohly být v pravý čas využity při přípravě na vyučování. Chápeme, že ne všichni mají stejnou potřebu relaxace. Tuto rozdílnost vzájemně respektujeme. č.rozvíjené kompetence 3, 4, 6 1, 4, 6 4, 5, 6 1, 2, 5, 6 11

12 Náš denní režim Vzdělávací program školní družiny Kreslíme si to, co děláme od svého probuzení. Posléze o své kresbě hovoříme. Uvědomujeme si, zda se shodujeme s ostatními dětmi, nebo se lišíme. Cvičíme se v poznávání času na papírových hodinách. Zkoušíme určovat, která hodina je pro nás důležitá a proč. Mimikou, gesty znázorňujeme své pocity při situaci, kdy něco zmeškáme. Slovně zhodnocujeme důležitost přesnosti, neboť ta je výsadou králů a určitě patří i k našim zásadám. Odpočíváme při poslechu relaxačních kazet, učíme se uvolnit fyzicky, ale i psychicky. Využíváme zájmového kroužku jóga. 1, 3, 1, 2, 5 1, 2, 3 4, 6 Jací jsme byli malí Přinášíme z domova fotografie z našeho útlého dětství. Zamícháme je a pak zkoušíme poznat své kamarády. Hovoříme o změnách, ke kterým díky přibývajícímu času dochází. V čem jsme se změnili od svého narození? Všímáme si, co se odráží v tvářích starých lidí a učíme se chápat, že čas, životní pouť zanechává své stopy. Rádi vítáme v družině děti mateřské školy.pomáháme jim svou přítomností, pocitem jistoty při překonání strachu ze školní docházky. Pořádáme společné hry,atd. 3, 4, 6 1, 4 4, 5 3, 4, 5 4. Rozmanitost přírody DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ Tématický Formulace činnosti a její stručný popis okruh Při pobytu na zahradě školy vnímáme, že i v trávě je život. Naše zahrada Opatrně sledujeme brouky, motýly, mravence. Vnímáme jejich pestrost a obdivuhodné úsilí překonávat překážky. Neubližujeme jim. Společně volíme strom, který budeme mít jako znak moudrosti, ukazatele času, svého přítele. č.rozvíjené kompetence 1, 6 1, 4, 5 Cestičkami po naší zahradě chodíme s opatrností, kterou si 3, 6 příroda zaslouží. Vidíme krásu na listech keřů,.. Malujeme naši zahradu, využíváme možnosti barev, plochy 1, 6 12

13 Hrajeme si s přírodninami Vzdělávací program školní družiny Všímáme si všeho, co nás obklopuje. Zapojujeme svoji představivost při sběru přírodnin. Přírodu neničíme. Volíme si téma, které nás bude provázet při stavění z přírodnin. Při vyrábění pracujeme s radostí a pomáhají nám i rodiče nebo prarodiče. Výrobky pojmenujeme. Podzimní listí je pro nás neuzavřeným zdrojem k činnosti. Tvoříme z něj mozaiky, obtiskujeme je, navlékáme, lepíme Dozrávání plodů je pro nás příležitostí k jeho zpracování dle naší fantazie. Kaštánci a šípky tvoří výzdobu družinky. 1, 5, 6 6 1, 6 6 Nejen Den země je pro nás výzvou Skládáme rozstříhané obrázky zvířat, rostlin. Tvoříme koláže 2, 4, 6 s myšlenkou společně vytvořeného díla s námětem, dotýkající se přírody.vystavujeme je. Krmítka pro ptáčky za okny doplňujeme, nezapomínáme na 4, 6 ně. Staráme se o náš strom na zahradě.v zimě naň zavěšujeme lojové koule, sledujeme, jak na ně usedají ptáčci a těšíme se na jejich zpěv v létě. Pořádáme besedy se včelařem.dozvídáme se o přínosu 1, 2, 5 včel pro přírodu, o opylování, o užitečnosti medu. Čteme si povídky o přírodě, prohlížíme si encyklopedie. 1, 2, 5, 6 Pořádáme přírodovědné kvízy, uskutečňujeme Projekty. 1, 2, 3, 5, 6 Název ekologie nám není cizí Třídíme odpad, který vzniká při hře a životě v družině. Poznáváme, do kterého kontejneru patří plast, papír, sklo. Zapojujeme se do úklidu školní zahrady, při pobytu na zahradě uklízíme odpadky do určených košů. Všímáme si úpravy prostředí při vycházkách, pozorujeme čistotu, uvědomujeme si škodlivost výfukových plynů. Besedujeme s ochránci přírody, dozvídáme se o jejich činnosti, o jejich zkušenostech z působení v přírodě. 1, 2, 3, 5 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 4, 5 Blízkost domácích zvířátek je nám milá Domluvíme si den, kdy si přineseme mezi kamarády děti 1, 3, 4 své zvířátko, kamaráda z domova. Připravíme jim příznivé prostředí, chováme se k nim ohleduplně, hovoříme o nich. Navštěvujeme konírnu v Mařaticích a sledujeme, jak je 1, 5 o tyto krásné zvířata postaráno v různých ročních obdobích. Modelujeme, tvoříme z hlíny ta zvířátka, která se nám líbí. 6 Zkoušíme si zapamatovat, jak se jmenují mláďata. 1, 3, 6 Předvádíme zvuky zvířat a ostatní hádají, o jaké se jedná. Vyprávíme si o útulcích pro zvířata, o tom, proč tam zvířata 1, 2, 5 jsou.komentujeme, co je zodpovědnost, co je právo. Vyhledáváme v knihách, kde všude žijí zvířata a přemýšlíme, 1, 2, 6 kde jim je dobře. Hovoříme o ZOO, o zážitcích z návštěvy. Vystřihujeme z časopisů, lepíme, dokreslujeme, vystavujeme. 6 13

14 5. Člověk a jeho zdraví ZDRAVÉ DĚTI VE ZDRAVÉ DRUŽINĚ Tématický okruh Správná životospráva Poznáváme své tělo a co mu prospívá Prevence často zachraňuje náš úsměv Formulace činnosti a její stručný popis Vytváříme si jídelníček dle svých představ. Společně hodnotíme, zda by nám takový prospíval. Pracujeme ve skupině, svůj návrh prezentujeme před ostatními. Tvoříme estetické výstavky z ovoce, zeleniny, hrajeme didaktické hry, ve kterých tyto druhy rozlišujeme. Vyslovujeme návrhy, jak je lze upravit chutně a jednoduše. Hrajeme námětové hry na domácnost, na návštěvu. Jako občerstvení poskytujeme zdravá jídla. V kroužku praktické dívky své teoretické znalosti ověřujeme praktickou činností. Navštěvujeme místa, kde se peče chléb, atd. Poznáváme nutnost lidského úsilí. V odděleních družiny vyrábíme ovocné saláty, pomazánky s příměsí zeleniny. Vzájemně ochutnáváme. Dbáme na čistotu. č.rozvíjené kompetence 1, 4 1, 3 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6 Zařazujeme kvízy s tématem Jak znám své tělo. Využíváme 1, 5 knih, her, DVD s danou tematikou k procvičování. Používáme při vlastní hygieně nám určený ručník, 1, 4 nezapomínáme, že mytí rukou patří k zásadním pravidlům. Po celý den využíváme nabídnuté nápoje. Uvědomujeme si 4 nutnost dodržování pitného režimu. Chápeme, co způsobuje dehydratace a proto jí předcházíme. Hrajeme si na lékaře a pacienty. Chceme, abychom k lékaři 1, 2 chodili Besedujeme raději preventivně, se zdravotní ne sestrou až s rozvinutou z Rychlé zdravotní nemocí. záchranné 1, 2, 5 Využíváme služby. Procvičujeme možností si pobytu zásady venku. první pomoci. Své Učíme oblečení se 3, 4 přizpůsobujeme důležitá telefonní počasí, čísla proto a jej způsob raději volání vrstvíme - a jejich hovoříme zneužití o tomto ohrožuje způsobu záchranu i s rodiči. nemocných Při pobytu lidí, v jsme místnosti proto větráme. ukáznění. Kreslíme Zkoušíme postavy si při lidí, společné obkreslujeme hře, jak bychom kamaráda se v zachovali jeho velikosti v určité a 2, 1, 5 2, 4 vyznačujeme situaci. Jako jeho důležitou vnitřní znalost orgány. považujeme Hovoříme o chování jejich působení při nálezu na injekční naše zdraví stříkačky, a nutnosti neznámého dodržení nápoje, správné nabízeného životosprávy. bonbonu.. Společně tvoříme plakáty s tématem proti kouření, špatným 2, 6 Nevyhýbáme se rozhovoru o používání alkoholu, kouření 3, 5 způsobům chování. Využíváme znalosti, fantazii. cigaret. Vysvětlujeme si pojem zdravý životní styl. Ovlivňujeme svoji náladu pomocí zpěvu, povídání 2, 3, 4, 5 s kamarádem. Učíme se svěřit se svými bolestmi, protože víme, že existuje i onemocnění psychické. Všímání si kamarádů patří do naší družiny. Nejsme neteční k bolestem druhých. Zkoušíme ve skupině uhádnout, nač myslí kamarád. Měníme 3, 4 mimiku, vnímáme. Kamaráda poznáme po hlase, hmatem. 1, 4 14

15 Náměty v uvedených tabulkách budou rozpracovány v jednotlivých měsících podle aktualizace. Činnost v odděleních školní družiny bude dána týdenními bloky, jež umožní hlubší zpracování a dětem prožití daného námětu. Celá školní družina v plánovaném období zahrne do své činnosti zajímavé.projekty. Vzdělávací program školní družiny má tyto přílohy: Zpráva o činnosti ŠD Řád školní družiny Zápisní lístek Zmocnění o odvádění dítěte Organizační řád školy část: 12. Poplatky ve školní družině 15

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Lancová, vedoucí vychovatelka Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. OBSAH DOKUMENTU: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 Vzdělávací program školní družiny při ZŠ T.G. Masaryka, 1.máje

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od 5. 9. 2012 pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Charakteristika 1. třídy

Charakteristika 1. třídy Charakteristika 1. třídy Naše třída se jmenuje VEVERKY. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala Veverka Čiperka, která zdobí budovu třídy mateřské školky. Ve třídě je 28 dětí ve věku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Mšeno 1. Identifikační údaje Základní škola Mšeno, okres Mělník, Boleslavská 360, 277 35 Mšeno 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny (2)

Školní vzdělávací program školní družiny (2) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz ŠD - pracoviště Jubilejní 3 (4 odd.), ŠD pracoviště Dlouhá 56 (3 odd.) Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací 14-37-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAVLEKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Základní škola a mateřská škola Zavlekov Zavlekov

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov 1 Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov Zpracoval kolektiv vychovatelů DM SUPŠ Schválila: Ing. Jana Rulcová ředitelka školy Platnost dokumentu: platnost ŠVP DM od 1. 9. 2009 aktualizováno

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Dle Zákona č. 258/2000., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. I. Údaje o zařízení Mateřská škola Libina, okres Šumperk

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA KAMARÁDI OBJEVUJÍ SVĚT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 1 Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny Č.j.: ZSMSCL 561/10 Schváleno školskou radou dne : 9.10. 2010 Projednáno pedagogickou

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více