klimatické poměry. Zvěř je nastřelována ze zásobníku krmiv, přičemž se střílí do protisvahu se starším smrkovým porostem; to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klimatické poměry. Zvěř je nastřelována ze zásobníku krmiv, přičemž se střílí do protisvahu se starším smrkovým porostem; to"

Transkript

1 16 Zw wnašich honiteb Dva případy postřelení jelení zvěře zdokumentované pomocí GPS Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.1, a Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.2 Ilustrační foto Petr Ziegrosser Ke studiu prostorové a časové aktivity přežvýkavé spárkaté zvěře se již několik let v různých oblastech ČR využívá technika GPS (Global Positioning System). O technologii metody, ale hlavně o dosahovaných výsledcích studií jsme již čtenáře informovali ve Světě myslivosti č. 3, 4, 5/2008. Během námi prováděných sledování aktivit jelení zvěře se zatím ve dvou případech stalo, že jedinec vybavený obojkem s GPS byl postřelen a jeho zařízení poskytlo unikátní data ke zdokumentování období před poraněním a po něm. Svět myslivosti Myslivosti 8/10 01/07 JELEN Z KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU První případ, k němuž jsou k dispozici podstatně dlouhodobější data GPS a také poznatky z navazujícího období, se odehrál v Krkonošském národním parku (KRNAP) a týká se jelena III. věkové třídy. Vše začalo v r. 2006, kdy bylo v rámci projektu sledování jelení zvěře označeno několik desítek kusů zvěře barevnými ušními značkami. Ty v následujících letech sloužily a dosud slouží k vizuální identifikaci jednotlivých kusů a jejich aktivit. Později, když se Správa KRNAP rozhodla začít s ověřováním modernější technologie GPS, bylo možné využít tyto poznatky v tom smyslu, že u již evidované zvěře byl určen věk a podle potřeby tak byla využitelná pro sledování s pomocí GPS. Náš jelen byl označen v přezimovací obůrce Babí 22. března 2006, kde dostal do pravého slechu růžovou značku s číslem 2. V době označení měl již shozené paroží, podle opotřebení řezáků byl zařazen do III. věkové třídy. Přezimovací obůrka Babí je v provozu již 18 let a dnes je součástí honitby KRNAP pronajaté Mysliveckému sdružení Babí Rýchorský prales II. Pro obůrku je cha indd 16 rakteristické, že ji využívají téměř výhradně jeleni. Jednotlivé kusy jsou identifikovány především podle paroží, u několika jsou k dispozici vývojové řady shozů. K další charakteristice, která je již odvozena od našich opakovaných kontaktů se zvěří v tamních podmínkách, patří výrazně pozdní docházení zvěře na krmeliště v přezimovací obůrce, což v daných podmínkách vyžaduje nejen dobrou přípravu imobilizační akce, ale i vhodné klimatické poměry. Zvěř je nastřelována ze zásobníku krmiv, přičemž se střílí do protisvahu se starším smrkovým porostem; to není dost efektivní bez sněhové pokrývky a dobrého směru větru. Limitujícím faktorem pro využití vybraného typu zařízení GPS je životnost jeho napájecích baterií, která představuje v optimálním případě dva roky. V KRNAP je proto zvěř nastřelována v přezimovacích obůrkách opakovaně v tomto intervalu. Potřebná data jsou však dosažitelná kdykoliv v průběhu funkčnosti zařízení, a to jak ve vegetační době, tak mimo ni. U jelena z Babí zařízení fungovalo bez problému po celou plánovanou dobu bylo instalováno 7. března 2007 a sejmuto 5. března Nastřelení jelena v r proběhlo opět zcela klasicky, tj. tedy téměř za tmy. Již ve fázi, kdy se přibližoval ke krmelišti, však u něho byly patrné známky nestandardního chování. Ke krmelišti přicházel navzdory vysokému věku jako první, přičemž nesmírně opatrně scházel z protějšího svahu nad krmelištěm. Během rychlého braní krmiva několikrát na krátkou vzdálenost odskočil, vždy se ale vrátil. Ostatní jeleny, kteří postávali v povzdálí, ignoroval. I oni byli vlivem jeho atypického chování značně ostražití a zdrženliví při braní krmiva. Jelen navíc slabě kulhal na přední běh, a to zvláště v okamžicích, kdy se šikmo či přímo spouštěl po svahu, tedy při přesunutí těžiště těla nad přední běhy. Jelena se podařilo úspěšně nastřelit a po telefonickém avízu jsme se společně s mysliveckým hospodářem MS Ing. Pavlem Grundmannem a jeho kolegy vydali do obůrky jelena vyhledat. Odtáhl přibližně 100 m od místa nastřelení, kde zůstal poměrně klidně ležet a klidný zůstal i při veškeré následující manipulaci. Nejdříve mu byl sejmut obojek, dále bylo provedeno běžné vzorkování (odběr vzorku barvy a rektálního trusu) a celko- 7/28/10 2:32:42 AM

2 vá zevní kontrola zdravotního stavu. To vše již jen při svitu čelových a ručních svítilen. Po celou dobu manipulace s jelenem byl v jeho blízkosti cítit zvláštní zápach, pro nějž jsme zpočátku neměli vysvětlení. Teprve později, při rutinní kontrole končetin a trupu, byl na jeho levé straně v oblasti lopatky objeven slepenec chlupů, který vznikl vytékáním a zasycháním hnisu z rány nad slepencem. Viditelná plocha rány v kůži nebyla velká, při ohmatávání lopatky bylo ale patrné, že její celistvost byla dříve narušena a kost se později zhojila s trvalými následky. Původ zápachu byl v tu chvíli objasněn. Při kontrole opačné strany hrudníku byl ve směru nad pravou lopatkou, vysoko u hřebene těla, objeven přibližně stejný typ a rozsah poranění jako na straně levé. Po tomto nálezu bylo provedeno ještě další prohmatání a prohlídka zbytku těla jelena, nově byly v podkoží vnitřní plochy stehen nahmatány četné útvary velikosti hrachu až fazole. Po rychlé diskusi s personálem honitby nad nalezenými skutečnostmi bylo vzhledem k aktuální situaci rozhodnuto jelena standardně po imobilizaci oživit a ponechat k dalšímu chovu v obůrce. Vyšli jsme z toho, že až dosud snášel přezimování bez výraznějších komplikací, jeho kondice přibližně odpovídala odhadovanému věku a spíše povrchové zranění nemohlo v té době zkomplikovat teplo či hmyz. Jako důvod poranění jsme společně určili střelnou ránu. Podle všech nalezených známek poranění je velmi pravděpodobné, že v okamžiku výstřelu stál jelen nad střelcem, z jeho pohledu s hlavou doleva a trupem mírně stočeným ke střelci. Střela se svezla po levé lopatce, kterou poškodila, ven vyšla vysoko v oblasti hřbetu pravé strany trupu bez toho, že bylo možné rozpoznat, zda došlo i k poškození výběžků obratlů. Tato zpětná interpretace podmínek, které provázely postřelení jelena, však může být částečně ovlivněna nárazem střely na lopatku a možným odklonem její dráhy letu. Okamžitě jsme si také všichni uvědomili, že existuje velká naděje na dohledání dalších souvislostí, které vedly ke zranění jelena, ale i ke zmapování všeho, co následovalo. Vždyť data jsou v právě sejmutém obojku! A skutečně jejich vyhodnocení přineslo velmi zajímavé poznatky. CO PROZRADIL OBOJEK ROK 2008 První, co nás přirozeně nejvíce zajímalo, bylo období, kdy k postřelení došlo, kde k němu došlo a samozřejmě navazující chování jelena. Termín poranění byl stanoven odečtem z obojku na 9. září 2008, takže jelen se přibližně 18 měsíců až do postřelení zdržoval v honitbě v závislosti na fyziologických potřebách organismu odpovídajících jeho stáří. Později, po postřelení, se šest měsíců vypořádával navíc se vzniklými zdravotními komplikacemi. Porovnáním dat z období před postřelením a po něm lze odvodit, jaké následky do jeho života poranění přineslo. Začátek roku 2008 trávil jelen v přezimovací obůrce Babí, do níž přišel 9. listopadu Dne 25. února 2008 překvapivě opustil v té době ještě uzavřenou obůrku a během dvou dnů přešel na své letní stávaniště nad Velkou Úpou (přibližná vzdálenost je 8 km), kde zůstal necelý měsíc. V průběhu dvou březnových dnů ( ) se však k přezimovací obůrce vrátil a v jejím okolí strávil následujících 14 dní. Na návrat na letní stávaniště vyrazil 6. dubna a opět k němu potřeboval dva dny. Tato doba termínově přibližně odpovídá předchozímu roku (v r to bylo ve dnech 31. března 2. dubna). Po celé vegetační období využíval velmi malé území (asi 7,5 km 2 ), které ve srovnání s územími mladších krkonošských jelenů představuje dosavadní minimum (průměrný domovský okrsek doposud zmapovaných jedinců činí okolo 60 km 2, maximální 120 km 2 ). Dny trávil víceméně stále stejně s maximem aktivity kolem rozbřesku a za soumraku. Jeho celková aktivita v porovnání s mladšími jedinci však byla nižší. Stejně se choval celý týden před postřelením (obr. 1). V té době byly jeho oblíbenými místy údolní partie Předního Výsluní (oblast nedaleko Velké Úpy), kde se ukrýval i pásl přímo mezi místními chalupami nedaleko rušné komunikace spojující Trutnov a Pec pod Sněžkou. V této části údolí jsou četné izolované porostní skupiny, přičemž jelen dával přednost dvěma z nich, vzdáleným od sebe asi 900 m. Do nedalekých souvislejších lesních porostů po celý týden před postřele- 17 Obr. 1: Záznam GPS pobytu jelena v průběhu týdne před postřelením, oblast nedaleko Velké Úpy, část Přední a Prostřední Výsluní. Jelen jednoznačně upřednostňoval dvě partie na dně úpského údolí (místa s nejvyšším zahuštěním červených bodů). Do horní části Prostředního Výsluní, kde byl později postřelen, se vydal až 8. září Místa pobytu (červené značky) jsou z části popsána daty, odpovídající značky pro jednotlivé dny jsou propojeny indd 17 7/28/10 2:32:43 AM

3 18 Obr. 2: V noci 9. září 2008 se jelen pásl na horních loukách Prostředního Výsluní (červené body ve středu obrázku mimo lesní porosty), mezi 4. a 7. hodinou nocoval uvnitř souvislého lesního komplexu (červené body v lesním porostu nejvýše na obrázku), odkud se po 7. hodině vracel k loukám. Při návratu na louky byl okolo 7 45 postřelen, od osmé hodiny se již zdržoval výhradně na malém prostoru na dně úpského údolí (červené body v dolní části obrázku). Číslice u části červených bodů odpovídají času zachycení místa pobytu jelena. Obr. 3: V průběhu celého týdne po postřelení se jelen ukrýval v nevelké porostní skupině, z níž se téměř nevzdaloval. Částečně uvedené číselné údaje jsou data jednotlivých dní za toto období. ním nezatahoval, výjimečně procházel pouze po jejich okrajích. V noci z 8. na 9. září 2008, několik hodin před postřelením, se zdržoval jako obvykle na loukách, tentokrát však ve vrchní části Prostředního Výsluní. K přenocování po čtvrté hodině využil blízký velký komplex lesa s mlazinami, přičemž nocováním v něm strávil přibližně tři hodiny. Kolem sedmé hodiny se vydal zpět k loukám a cestou překonával i místní komunikace. Někde v těch místech, mimo souvislé lesní porosty a již za plného světla, byl okolo 7 45 postřelen (obr. 2). Poraněný jelen přešel do asi kilometr vzdáleného úkrytu v oblasti, kterou v předchozím týdnu nejvíce vyhledával. Tam strávil téměř na jediném místě a skoro bez pohybu následujících osm dní (obr. 3). K úkrytu využil izolovaný lesík tvořený středně starým smíšeným porostem (javor, buk, smrk) rostoucím na velmi strmých, v daných místech i skalnatých stěnách úpského údolí (obr. 4, 5). Porostní skupina má trojúhelníkovitý půdorys (viz mapy na obr. 6, 7), přibližnou rozlohu 0,5 ha a její dolní část je asi 50 m od koryta Úpy a výše zmíněné komunikace. Teprve 17. září se jelen poprvé vydal do nejbližšího okolí za pastvou. Zřejmě z důvodu dlouhodobějšího hladovění a překonání nejakutnější fáze poranění byla jeho celková aktivita v následujících dnech vyšší. Během období spadajícího do jelení říje nevyvíjel významnější aktivitu, což však nesouvisí se zraněním, ale s jeho věkem (data z obojku získaná v r ve stejném časovém období ukázala, že se říje také aktivně neúčastnil). Dne 10. října kolem 18. hodiny dokumentují data ze senzoru aktivity krátkodobý, ale vysoce intenzivní nárůst měřených hodnot. Jelen byl v místě aktuálního pobytu zřejmě náhle vyrušen (pes, člověk?) a v průběhu následujících tří hodin absolvoval trasu dlouhou 1,5 km. Od 21. října je na záznamech aktivit patrné druhé období výrazného útlumu. Toto období může souviset s pokročilými komplika indd 18 7/28/10 2:33:11 AM

4 cemi v důsledku střelného poranění (hnisání rány vlivem bakteriální kontaminace či vývojem muších larev v ráně, příp. v jejich kombinaci). Přibližně stejná aktivita přetrvávala až do 19. listopadu, tj. celý měsíc. V následujících dvou dnech jelen přešel do přezimovací obůrky Babí vzdálené osm kilometrů, kde pravidelně přezimoval. Jeho celková aktivita v obůrce se již více méně vrátila k normálu. V takovýchto podmínkách je však aktivita veškeré přezimující zvěře velmi omezena, takže ani nelze předpokládat, že by poranění mohlo představovat její výraznější narušení. Přehled celkové aktivity jelena za období od počátku srpna 2008 do konce listopadu 2008 i s vyznačením významnějších pasáží je uveden na obr. 8. K termínu postřelení jelena nebyl znám střelec a ani v následujících týdnech a měsících se nepodařilo získat bližší informace, které by napomohly k jeho identifikaci. A CO NÁSLEDOVALO ROK 2009 V r byla zvěř z přezimovací obůrky vypuštěna 13. dubna. Od té doby až do 18. října 2009 nebyl jelen ani jednou zpozorován (informace pracovníků Lesní správy Horní Maršov). Velmi pravděpodobně se opět vrátil do oblasti, kde byl v předchozím roce postřelen a která pro něho byla po oba roky s obojkem typická. Tato oblast je zároveň známá tím, že se v ní již v minulosti opakovaně podařilo pozorovat či ulovit jeleny vysokého věku. Několik dní před uvedeným říjnovým datem napadlo v Krkonoších v krátké době značné množství sněhu (v uvedené honitbě místy až 40 cm), který však vlivem navazujícího oteplení rychle odtával. Zvěř měla v té době náhle výrazně ztížený přístup k potravním zdrojům a zřejmě i proto byla nezvykle aktivní, a to i mimo hlavní denní čas, kdy běžně vyhledává a přijímá potravu. Postřele- Obr. 6: Turistická mapa Velké Úpy a jejího okolí s lokalitami Přední a Prostřední Výsluní, které byly hlavním letním stávaništěm jelena (zdroj: indd 19 ného jelena zaregistrovali pracovníci LS poprvé v blízkosti koňského ranče ve Velké Úpě. Okolo poledne postával více než dvě hodiny těsně u ohrady s koňmi opět na dně úpského údolí, 50 m od státní silnice a přibližně 200 m od místa, kde strávil nejbližší dny po postřelení v r Bez výraznějšího pohybu vyčkával v nahrbeném postoji, než se koně nasytí, aby mohl později dobrat zbytky po jejich krmení. Následující den v dopoledních hodinách byl jelen spatřen manželkou hajného na nedalekém Červeném vrchu, kde přetahoval přes louku, přičemž se pohyboval nápadně obtížně a pomalu. Odpoledne hajný jelena stopoval na sněhu až k Úpě, ale nezpozoroval ho. Od Úpy stopa směřovala na Dlouhý vrch. Dne 20. října pořádala LS Horní Maršov plánovanou naháňku za účasti především svého lesního personálu. Ještě před touto akcí brzy ráno byl na místním krmelišti Obr. 7: Fotomapa porostní skupiny (trojúhelníkovitý tvar uprostřed mapy), kterou jelen využíval k úkrytu před postřelením i po něm (zdroj: Obr. 4, 5: Dva náhledy shora do izolované porostní skupiny se smíšeným porostem, kde se jelen ukryl bezprostředně po postřelení a kde se i v následujících dnech zdržoval (foto Jiří Lamka, snímky jsou z dubna 2010). 19 7/28/10 2:33:11 AM

5 Zwww.svetmyslivosti.cz našich honiteb 20 Obr. 8: Data ze senzoru aktivit jelena za období od 2. srpna 2008 do 22. listopadu 2008 s vyznačením jednotlivých významných období pro popis jeho chování před postřelením a po něm. Vyšší hustotě a výšce barevných značek odpovídá i vyšší celková aktivita jelena. krátce pozorován špatně se pohybující jelen, ale jeho věk a trofejová hodnota nebyly v tu dobu jednoznačně rozpoznány. V průběhu naháňky přejížděla okolo poledne lovecká skupina z Lysečin na Starou horu. Příkré stoupání na sněhu projelo nejprve první auto a s nevelkým časovým odstupem za ním následovalo auto druhé. Přímo v lesním komplexu zpozorovala jeho osádka, od spodu ve stoupavé zatáčce, hlavu jelena, který stál těsně na krajnici cesty, ale s trupem zakrytým nízkými smrčky (obr. 9). Tupé konce výsad, hladká hlava, krk bez hřívy při rychlém obeznání se jelen jevil jako mladý. Teprve když začal pomalu a namáhavě přecházet cestu před stojícím vozidlem a byl na krátkou vzdálenost prohlédnut celý, byl v něm rozpoznán starýý kus, navíc s těžkými p ý zdravotními rozhodnuto zdra zd ravo votn tním ími komplikacemi. Bylo rozhodnut utoo Obr. 10: Trofej jelena postřeleného 9. září 2008 a uloveného 20. října 2009 (foto a úprava Vladimír Bádr) indd 20 jej okamžitě ulovit, což se vzápětí bez komplikací podařilo. Lovcem byl Jan Hřebačka. Jelen nesl krátké paroží šesteráka s tupými hroty výsad (obr. 10). Ihned po ulovení byl jednoznačně identifikován podle růžové značky s číslicí 2 ve slechu. Staré střelné poranění bylo v té době nejvíce patrné v oblasti hřbetu, kde bylo stále ještě viditelné poškození kůže. Ta byla v nejbližším okolí rány holá, přičemž okolní srst byla slepená zasychajícím hnisem uvolňujícím se z rány. Na levé lopatce nebyly již patrné výraznější známky po zevním poranění, v podkoží běhů byly ale opět shledány útvary velmi podobné těm, které jsme nalezli při imobilizaci a sejmutí obojku na Babí. Zvěřina (85 kg) byla dodána do sběrného místa k posouzení veterinární službou (MVDr. Jiří Merta). Po prohlídce za nepoživatelnou proh pr ohlílílídc oh dcee byla byl označena ozna Obr. 9: Místo před vrcholem stoupání na Červený vrch, kde došlo k nečekanému setkání jelena s osádkou vozu pracovníků LS Horní Maršov (foto Jiří Lamka, snímek je z dubna 2010). a předána ke kafilernímu zpracování. Při navazujících manipulacích ve sběrném místě bylo pozorováno uvolnění značného množství hnisu z podkoží a tkání, které přiléhaly k místu postřelení jelena, což opět dokresluje závažnost jeho zdravotního stavu v době ulovení. Dolní čelist jelena byla později předána k přesnému stanovení věku (zajistil Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.). Laboratorní metodou byl prokázán věk 14 let (obr. 11), přičemž tato hodnota dosti přesně odpovídá věku jelena odhadovanému členy honitby Babí. Ti jej dlouhodobě znali díky každoročnímu docházení do jejich přezimovací obůrky. Dobře rozpoznatelný byl typickou architektonikou svého paroží (obr. 12, 13). Podle shozů nosil na vrcholu svých sil paroží blízké hodnotě 200 b. CIC. Obr. 11: Mikrofoto výbrusu dentinových vrstev (M2 = 2. stolička) s výpočtem věku jelena. Věk byl stanoven na 14 let (zpracování preparátu i foto Vladimír Bádr). 7/28/10 2:36:17 AM

6 LAŇ Z NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA K druhému případu došlo v Národním parku Šumava, postřeleným a o několik dní později uhynulým kusem jelení zvěře byla pětiletá laň. Údaje z obojku umožnily její nalezení, zpětnou lokalizaci místa postřelení i popis souvisejících aktivit tohoto kusu zvěře. Laň byla postřelena pod Oblíkem, 21. prosince 2006, okolo 17. hodiny (obr. 14). Poranění omezilo její celkovou aktivitu, ale přesto jsou na záznamu GPS dobře patrná období, kdy došlo k jejímu značnému nárůstu krátkodobě 23. prosince po poledni, dlouhodoběji v noci na 24. prosinec a po celý zbytek tohoto dne (obr. 15). Zřejmě v důsled- Obr. 13: Shozy jelena z přezimovací obůrky Babí v letech 2004, 2005, 2006 a 2009 odshora dolů (foto Pavel Grundmann). ku kombinace obou faktorů, tj. střelného poranění a navazujícího období nuceně zvýšené aktivity (napadení psem, rysem?), laň zhasla 26. prosince v dopoledních hodinách. Pracovníci NP ji našli s delším časovým odstupem již v rozkladu, detaily střelného poranění nebylo možné dohledat. K ráně na laň se také nikdo nezná. A ZÁVĚR? Technika GPS používaná ke sledování životních projevů jelení zvěře přináší nejen jedinečné poznatky související s aktivitami zvěře za normálních podmínek, ale také, jako v popsaných případech, za podmínek, Obr. 14: Záznam GPS o pohybu laně krátce před postřelením a během následujících dní. Místa pobytu (fialové značky) jsou zčásti popsána daty získání údaje, značky pobytu pro jednotlivé dny jsou propojeny indd 21 kdy je zvěř poraněna člověkem. Případy s tímto obsahem jsou tak navíc dokladem lovecké neodpovědnosti, nedůslednosti, nebo i zbabělosti přiznat výstřel na zvěř opatřenou obojkem. Autor1 působí na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, autor2 na Správě Národního parku Šumava. Poděkování: autoři velmi oceňují zájem a čas pracovníků LS Horní Maršov, Ing. Pavla Grundmanna a dalších členů MS Babí Rýchorský prales II a Mgr. Vladimíra Bádra, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové, kteří přispěli ke vzniku tohoto příspěvku. Obr. 15: Data ze senzoru aktivit laně za období od 19. do 27. prosince 2006 s vyznačením jednotlivých významných období pro popis jejího chování před postřelením a po něm. Vyšší hustotě a výšce barevných značek odpovídá i vyšší celková aktivita zvířete. Obr. 12: Jelen zachycený v přezimovací obůrce, snímek pochází pravděpodobně z roku Jeho trofej se vyznačovala abnormálně dlouhými očníky, ale především ještě delšími opěráky (foto Jan Zejda). 21 7/28/10 2:36:26 AM

Věrnost černé zvěře domovským okrskům

Věrnost černé zvěře domovským okrskům ha Věrnost černé zvěře domovským okrskům Miloš Ježek & Tomáš Kušta Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze Anotace Černá zvěř je obecně považována

Více

LESNÍ SPRÁVA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

LESNÍ SPRÁVA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Stará Obora Lesy České republiky, s. p. LESNÍ SPRÁVA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Obora Poněšice 1 3 2 4 5 Zahájí Ovčín Vyhlídka Olešnický vrch 499 Malá blana Řídká blana Blanský rybník Holý vrch 471 2 Stará Obora

Více

LESNÍ SPRÁVA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

LESNÍ SPRÁVA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Stará Obora Lesy České republiky, s. p. LESNÍ SPRÁVA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Obora Poněšice 1 3 2 4 Zahájí Mydlovarský p. 5 Ovčín Vyhlídka Olešnický vrch 499 M a l á b l a n a Ř í d k á b l a n a Blanský rybník

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. 3) Zákaz vstupu je platný v období od 1.12.2014 do 15.5.2015, od 1.12.2015 do 15.5.2016 a od 1.12.2016 do 15.5.2017.

Čl. 1 Úvodní ustanovení. 3) Zákaz vstupu je platný v období od 1.12.2014 do 15.5.2015, od 1.12.2015 do 15.5.2016 a od 1.12.2016 do 15.5.2017. Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 21. října 2014 čj. KRNAP 07352/2014 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny

Více

Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského. Obsah. Zásady u laní. Zásady u jelenů

Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského. Obsah. Zásady u laní. Zásady u jelenů Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského Obsah Zásady selektivních zásahů do populací siky japonského... 1 Obsah... 1 Zásady u laní... 1 Zásady u jelenů... 1 Posuzování věku živé zvěře...

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Program péče o velké šelmy

Program péče o velké šelmy Program péče o velké šelmy Petr Koubek, Jarmila Krojerová, Miroslava Barančeková Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Příprava Programů péče o velké šelmy je evropským tématem již celá desetiletí. Na

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality 2015 ÚNOR 2015 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 Podrobnější rozbor témat... 4 Údaje... 5 Obrazové

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ?????? ?????????

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ŘÍZENÍ CHOVU POPULACE JELENÍ ZVĚŘE NA LIBAVÉ MENDELU 10.4.2013 I n g. P etr S k o čdopole

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Ing. Zdeněk VALA, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně Ing. Ondřej

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní A T E L I E R V Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA A T E L I E R V projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny Nevanova 1066/52,

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ÚVOD Plemena teriérů a jezevčíků tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní,

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. POUŽITÍ: V souladu s jeho určením všestranně

Více

Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU. Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt

Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU. Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt ZEMĚ PŮVODU: Jižní Afrika. Standard zpracovaly kynologické organizace Kennel Union of South

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor životního prostředí nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 438, ssvobodova@novy-bor.cz Váš dopis ze dne: 19.12.2012 č.j.: MUNO 7482/2013 Vyřizuje: Svobodová V Novém Boru

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2012, o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření obecné povahy č. 2/2012, o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody. Čl. 1 Úvodní ustanovení Správa Krkonošského národního parku V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A čj. KRNAP 05166/2012 Vrchlabí 20.7.2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality.cz ŘÍJEN 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu Obsah Obecné shrnutí...3 Podrobnější rozbor témat...4 Údaje...5 Obrazové doplnění...5

Více

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství 9. 3. 2016 162r 1 Obsah Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospodaření Kontrola plnění plánu lovu Škody způsobované zvěří narovnání Doby lovu,

Více

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy Ing. Kateřina Blažková Oddělení výživy, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Rozhodujícím obdobím, které může nejvíce ovlivnit budoucí kariéru koně,

Více

Ekonomická efektivnost přezimovacích obůrek v honitbě Libavá

Ekonomická efektivnost přezimovacích obůrek v honitbě Libavá Ekonomická efektivnost přezimovacích obůrek v honitbě Libavá Předmět : Lesnická ekonomika Lektor: Bc. Jiří Kolář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park?

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 matejka@infodatasys.cz V souvislosti s diskusí nad ochranou přírody na Šumavě (KINDLMANN

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Výstup na Mont Blanc. 9. září 2016

Výstup na Mont Blanc. 9. září 2016 Výstup na Mont Blanc 9. září 2016 Na předchozí straně je pohled na masiv Mont Blancu od jezírka dole v nížině, kde jsme se po výstupu druhý den zotavovali. Samotný vrchol Mont Blancu není vidět. To nejvyšší,

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Rozhodnutí o námitkách: Námitky proti návrhu opatření uplatnila dne 20.11.2014 obec Lánov:

Rozhodnutí o námitkách: Námitky proti návrhu opatření uplatnila dne 20.11.2014 obec Lánov: Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 26. listopadu 2014 čj. KRNAP 08322/2014 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA v roce 2013 Kontaktní údaje adresa sídla: Klostermannova 7 Správní rada předseda: Ing. Roman

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Příspěvky poskytnuté sazbou

Příspěvky poskytnuté sazbou Zákon č. 455/2011Sb., o státním rozpočtu na rok 2012 Příloha č. 9 G. Příspěvky na vybrané činnosti mysl. hospodaření K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců G. Příspěvky na vybrané

Více

KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 PROGRAM:

KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 PROGRAM: KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 se zadáváním titulů CCT a Klubový vítěz pro plemena Parson Russell Terrier a Jack Russell

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

Situační zpráva č dubna 2013

Situační zpráva č dubna 2013 Situační zpráva č. 3 9. dubna 213 Obecná a klimatická charakteristika od 14.5. do 6.6.212: Počasí od 1. 4. do 8. 4. 213 Počasí v minulém týdnu nám jaro moc nepřipomínalo a souvislá sněhová pokrývka na

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dozory v myslivosti Ing. František Malý, kú Olomouckého kraje V roce 2006 byl z velké části

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

Nejnižší počet bodů pro cenu 260 200 140 429

Nejnižší počet bodů pro cenu 260 200 140 429 MEMORIÁL RUDOLFA KRISTLA -ZKUŠEBNÍ ŘÁD Pro ZŘ MRK platí "Všeobecná část Zkušebních řádů pro zkoušky z výkonu loveckých psů" platných od 1.1.2008. Tabulka MRK Předmět Nejnižší zn. pro Koef. Maximum I.c.

Více

Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková. Vydra říční. Český nadační fond pro vydru

Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková. Vydra říční. Český nadační fond pro vydru Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková Vydra říční Český nadační fond pro vydru Projekt "Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci" EHP fondů Podpořen v rámci prioritní oblasti: Ochrana životního

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše Aktivita A.6 2013 Verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Hospodaření a působnost jednotlivých místních organizací Českého

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Lekce 11 Měření vzdálenosti a rychlosti

Lekce 11 Měření vzdálenosti a rychlosti algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 11 Měření vzdálenosti a rychlosti Tento projekt CZ.1.07/1.3.12/04.0006 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER

Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER 2 PŮVOD : Francie. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO STANDARDU : 06.05.1964. POUŽITÍ : stavěcí pes (ohař). KLASIFIKACE F.C.I. : Skupina

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu Ing. Ladislav Prokop Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Úvod II. březovský vodovod byl vybudován a zprovozněn v roce 1976 jako logické pokračování

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov Oprávněná úřední osoba: Bc. Jan Hvězda 491 504 342 / hvezda@broumov-mesto.cz IDDS: mdubzhy Číslo jednací: 31945/2013/OŽP-Hv-11

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

BIOLOGIE JELENOVITÝCH

BIOLOGIE JELENOVITÝCH BIOLOGIE JELENOVITÝCH Sborník z celostátního semináøe konaného ve dnech 19. a 20. èervna 2000 v Hranicích.. Asociace farmových chovù jelenovitých ÈR a Výzkumný ústav ivoèišné výroby Praha-Uhøínìves Autoři:

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Odhad věku živé zvěře. Myslivost Ing. Martin ERNST

Odhad věku živé zvěře. Myslivost Ing. Martin ERNST Odhad věku živé zvěře Cvičen ení z předmp edmětu Myslivost Ing. Martin ERNST Posláním člověka od pravěku bylo a zůstz stává lovit, ne vraždit. Jen volové si to pletou! (Jan Werich) Věk k u zvěř ěře: 1)

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY A. ÚVOD V České republice žije asi 433 000 invalidů, 550 000 dětí do 5 let (které mají zhruba 1 000 000 rodičů, protože průměrná česká

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B. Nové způsoby detekce meteorů Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B. Použití klasického radaru K detekci meteorů můžeme použít principu

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Stará Voda u Mariánských Lázní. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Stará Voda u Mariánských Lázní. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 753998_1 : Obec: Stará Voda ORP: Mariánské Lázně Souřadnice GPS (ve stupních): N 49.993938 E 12.589378 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENY POPLATKOVÝCH LOVŮ LESY ČESKÉ REPUBLIKY LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Změny vyhrazeny. LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ Česká republika je jednou

Více

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015 ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015 Mgr. Nezval Ondřej 20.3.2015 1. ÚVOD Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 11 Rozesláno dne 3. prosince 2012 O B S A H 12. Nařízení Královéhradeckého

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY. odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Rozhodnutí. Mírové náměstí 35, 440 23 Louny. uznává II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY. odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Rozhodnutí. Mírové náměstí 35, 440 23 Louny. uznává II. MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny VÁŠ DOPIS ZNAČKY: ZE DNE: SPISOVÁ ZNAČKA: MULN/956/2007/SÚaŽP ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 33500/2013 SKARTAČNÍ

Více

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou uvedeny pórobetonové tvárnice o rozměrech 300 mm x 249 mm

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný

Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný Sál F1 částečně přístupný* Sál M1 nepřístupný FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI) Areál Karlov MFF UK, Praha 2 Web ČVUT: http://www.fjfi.cvut.cz/ Web UK: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/karlov.htm

Více