klimatické poměry. Zvěř je nastřelována ze zásobníku krmiv, přičemž se střílí do protisvahu se starším smrkovým porostem; to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klimatické poměry. Zvěř je nastřelována ze zásobníku krmiv, přičemž se střílí do protisvahu se starším smrkovým porostem; to"

Transkript

1 16 Zw wnašich honiteb Dva případy postřelení jelení zvěře zdokumentované pomocí GPS Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.1, a Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.2 Ilustrační foto Petr Ziegrosser Ke studiu prostorové a časové aktivity přežvýkavé spárkaté zvěře se již několik let v různých oblastech ČR využívá technika GPS (Global Positioning System). O technologii metody, ale hlavně o dosahovaných výsledcích studií jsme již čtenáře informovali ve Světě myslivosti č. 3, 4, 5/2008. Během námi prováděných sledování aktivit jelení zvěře se zatím ve dvou případech stalo, že jedinec vybavený obojkem s GPS byl postřelen a jeho zařízení poskytlo unikátní data ke zdokumentování období před poraněním a po něm. Svět myslivosti Myslivosti 8/10 01/07 JELEN Z KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU První případ, k němuž jsou k dispozici podstatně dlouhodobější data GPS a také poznatky z navazujícího období, se odehrál v Krkonošském národním parku (KRNAP) a týká se jelena III. věkové třídy. Vše začalo v r. 2006, kdy bylo v rámci projektu sledování jelení zvěře označeno několik desítek kusů zvěře barevnými ušními značkami. Ty v následujících letech sloužily a dosud slouží k vizuální identifikaci jednotlivých kusů a jejich aktivit. Později, když se Správa KRNAP rozhodla začít s ověřováním modernější technologie GPS, bylo možné využít tyto poznatky v tom smyslu, že u již evidované zvěře byl určen věk a podle potřeby tak byla využitelná pro sledování s pomocí GPS. Náš jelen byl označen v přezimovací obůrce Babí 22. března 2006, kde dostal do pravého slechu růžovou značku s číslem 2. V době označení měl již shozené paroží, podle opotřebení řezáků byl zařazen do III. věkové třídy. Přezimovací obůrka Babí je v provozu již 18 let a dnes je součástí honitby KRNAP pronajaté Mysliveckému sdružení Babí Rýchorský prales II. Pro obůrku je cha indd 16 rakteristické, že ji využívají téměř výhradně jeleni. Jednotlivé kusy jsou identifikovány především podle paroží, u několika jsou k dispozici vývojové řady shozů. K další charakteristice, která je již odvozena od našich opakovaných kontaktů se zvěří v tamních podmínkách, patří výrazně pozdní docházení zvěře na krmeliště v přezimovací obůrce, což v daných podmínkách vyžaduje nejen dobrou přípravu imobilizační akce, ale i vhodné klimatické poměry. Zvěř je nastřelována ze zásobníku krmiv, přičemž se střílí do protisvahu se starším smrkovým porostem; to není dost efektivní bez sněhové pokrývky a dobrého směru větru. Limitujícím faktorem pro využití vybraného typu zařízení GPS je životnost jeho napájecích baterií, která představuje v optimálním případě dva roky. V KRNAP je proto zvěř nastřelována v přezimovacích obůrkách opakovaně v tomto intervalu. Potřebná data jsou však dosažitelná kdykoliv v průběhu funkčnosti zařízení, a to jak ve vegetační době, tak mimo ni. U jelena z Babí zařízení fungovalo bez problému po celou plánovanou dobu bylo instalováno 7. března 2007 a sejmuto 5. března Nastřelení jelena v r proběhlo opět zcela klasicky, tj. tedy téměř za tmy. Již ve fázi, kdy se přibližoval ke krmelišti, však u něho byly patrné známky nestandardního chování. Ke krmelišti přicházel navzdory vysokému věku jako první, přičemž nesmírně opatrně scházel z protějšího svahu nad krmelištěm. Během rychlého braní krmiva několikrát na krátkou vzdálenost odskočil, vždy se ale vrátil. Ostatní jeleny, kteří postávali v povzdálí, ignoroval. I oni byli vlivem jeho atypického chování značně ostražití a zdrženliví při braní krmiva. Jelen navíc slabě kulhal na přední běh, a to zvláště v okamžicích, kdy se šikmo či přímo spouštěl po svahu, tedy při přesunutí těžiště těla nad přední běhy. Jelena se podařilo úspěšně nastřelit a po telefonickém avízu jsme se společně s mysliveckým hospodářem MS Ing. Pavlem Grundmannem a jeho kolegy vydali do obůrky jelena vyhledat. Odtáhl přibližně 100 m od místa nastřelení, kde zůstal poměrně klidně ležet a klidný zůstal i při veškeré následující manipulaci. Nejdříve mu byl sejmut obojek, dále bylo provedeno běžné vzorkování (odběr vzorku barvy a rektálního trusu) a celko- 7/28/10 2:32:42 AM

2 vá zevní kontrola zdravotního stavu. To vše již jen při svitu čelových a ručních svítilen. Po celou dobu manipulace s jelenem byl v jeho blízkosti cítit zvláštní zápach, pro nějž jsme zpočátku neměli vysvětlení. Teprve později, při rutinní kontrole končetin a trupu, byl na jeho levé straně v oblasti lopatky objeven slepenec chlupů, který vznikl vytékáním a zasycháním hnisu z rány nad slepencem. Viditelná plocha rány v kůži nebyla velká, při ohmatávání lopatky bylo ale patrné, že její celistvost byla dříve narušena a kost se později zhojila s trvalými následky. Původ zápachu byl v tu chvíli objasněn. Při kontrole opačné strany hrudníku byl ve směru nad pravou lopatkou, vysoko u hřebene těla, objeven přibližně stejný typ a rozsah poranění jako na straně levé. Po tomto nálezu bylo provedeno ještě další prohmatání a prohlídka zbytku těla jelena, nově byly v podkoží vnitřní plochy stehen nahmatány četné útvary velikosti hrachu až fazole. Po rychlé diskusi s personálem honitby nad nalezenými skutečnostmi bylo vzhledem k aktuální situaci rozhodnuto jelena standardně po imobilizaci oživit a ponechat k dalšímu chovu v obůrce. Vyšli jsme z toho, že až dosud snášel přezimování bez výraznějších komplikací, jeho kondice přibližně odpovídala odhadovanému věku a spíše povrchové zranění nemohlo v té době zkomplikovat teplo či hmyz. Jako důvod poranění jsme společně určili střelnou ránu. Podle všech nalezených známek poranění je velmi pravděpodobné, že v okamžiku výstřelu stál jelen nad střelcem, z jeho pohledu s hlavou doleva a trupem mírně stočeným ke střelci. Střela se svezla po levé lopatce, kterou poškodila, ven vyšla vysoko v oblasti hřbetu pravé strany trupu bez toho, že bylo možné rozpoznat, zda došlo i k poškození výběžků obratlů. Tato zpětná interpretace podmínek, které provázely postřelení jelena, však může být částečně ovlivněna nárazem střely na lopatku a možným odklonem její dráhy letu. Okamžitě jsme si také všichni uvědomili, že existuje velká naděje na dohledání dalších souvislostí, které vedly ke zranění jelena, ale i ke zmapování všeho, co následovalo. Vždyť data jsou v právě sejmutém obojku! A skutečně jejich vyhodnocení přineslo velmi zajímavé poznatky. CO PROZRADIL OBOJEK ROK 2008 První, co nás přirozeně nejvíce zajímalo, bylo období, kdy k postřelení došlo, kde k němu došlo a samozřejmě navazující chování jelena. Termín poranění byl stanoven odečtem z obojku na 9. září 2008, takže jelen se přibližně 18 měsíců až do postřelení zdržoval v honitbě v závislosti na fyziologických potřebách organismu odpovídajících jeho stáří. Později, po postřelení, se šest měsíců vypořádával navíc se vzniklými zdravotními komplikacemi. Porovnáním dat z období před postřelením a po něm lze odvodit, jaké následky do jeho života poranění přineslo. Začátek roku 2008 trávil jelen v přezimovací obůrce Babí, do níž přišel 9. listopadu Dne 25. února 2008 překvapivě opustil v té době ještě uzavřenou obůrku a během dvou dnů přešel na své letní stávaniště nad Velkou Úpou (přibližná vzdálenost je 8 km), kde zůstal necelý měsíc. V průběhu dvou březnových dnů ( ) se však k přezimovací obůrce vrátil a v jejím okolí strávil následujících 14 dní. Na návrat na letní stávaniště vyrazil 6. dubna a opět k němu potřeboval dva dny. Tato doba termínově přibližně odpovídá předchozímu roku (v r to bylo ve dnech 31. března 2. dubna). Po celé vegetační období využíval velmi malé území (asi 7,5 km 2 ), které ve srovnání s územími mladších krkonošských jelenů představuje dosavadní minimum (průměrný domovský okrsek doposud zmapovaných jedinců činí okolo 60 km 2, maximální 120 km 2 ). Dny trávil víceméně stále stejně s maximem aktivity kolem rozbřesku a za soumraku. Jeho celková aktivita v porovnání s mladšími jedinci však byla nižší. Stejně se choval celý týden před postřelením (obr. 1). V té době byly jeho oblíbenými místy údolní partie Předního Výsluní (oblast nedaleko Velké Úpy), kde se ukrýval i pásl přímo mezi místními chalupami nedaleko rušné komunikace spojující Trutnov a Pec pod Sněžkou. V této části údolí jsou četné izolované porostní skupiny, přičemž jelen dával přednost dvěma z nich, vzdáleným od sebe asi 900 m. Do nedalekých souvislejších lesních porostů po celý týden před postřele- 17 Obr. 1: Záznam GPS pobytu jelena v průběhu týdne před postřelením, oblast nedaleko Velké Úpy, část Přední a Prostřední Výsluní. Jelen jednoznačně upřednostňoval dvě partie na dně úpského údolí (místa s nejvyšším zahuštěním červených bodů). Do horní části Prostředního Výsluní, kde byl později postřelen, se vydal až 8. září Místa pobytu (červené značky) jsou z části popsána daty, odpovídající značky pro jednotlivé dny jsou propojeny indd 17 7/28/10 2:32:43 AM

3 18 Obr. 2: V noci 9. září 2008 se jelen pásl na horních loukách Prostředního Výsluní (červené body ve středu obrázku mimo lesní porosty), mezi 4. a 7. hodinou nocoval uvnitř souvislého lesního komplexu (červené body v lesním porostu nejvýše na obrázku), odkud se po 7. hodině vracel k loukám. Při návratu na louky byl okolo 7 45 postřelen, od osmé hodiny se již zdržoval výhradně na malém prostoru na dně úpského údolí (červené body v dolní části obrázku). Číslice u části červených bodů odpovídají času zachycení místa pobytu jelena. Obr. 3: V průběhu celého týdne po postřelení se jelen ukrýval v nevelké porostní skupině, z níž se téměř nevzdaloval. Částečně uvedené číselné údaje jsou data jednotlivých dní za toto období. ním nezatahoval, výjimečně procházel pouze po jejich okrajích. V noci z 8. na 9. září 2008, několik hodin před postřelením, se zdržoval jako obvykle na loukách, tentokrát však ve vrchní části Prostředního Výsluní. K přenocování po čtvrté hodině využil blízký velký komplex lesa s mlazinami, přičemž nocováním v něm strávil přibližně tři hodiny. Kolem sedmé hodiny se vydal zpět k loukám a cestou překonával i místní komunikace. Někde v těch místech, mimo souvislé lesní porosty a již za plného světla, byl okolo 7 45 postřelen (obr. 2). Poraněný jelen přešel do asi kilometr vzdáleného úkrytu v oblasti, kterou v předchozím týdnu nejvíce vyhledával. Tam strávil téměř na jediném místě a skoro bez pohybu následujících osm dní (obr. 3). K úkrytu využil izolovaný lesík tvořený středně starým smíšeným porostem (javor, buk, smrk) rostoucím na velmi strmých, v daných místech i skalnatých stěnách úpského údolí (obr. 4, 5). Porostní skupina má trojúhelníkovitý půdorys (viz mapy na obr. 6, 7), přibližnou rozlohu 0,5 ha a její dolní část je asi 50 m od koryta Úpy a výše zmíněné komunikace. Teprve 17. září se jelen poprvé vydal do nejbližšího okolí za pastvou. Zřejmě z důvodu dlouhodobějšího hladovění a překonání nejakutnější fáze poranění byla jeho celková aktivita v následujících dnech vyšší. Během období spadajícího do jelení říje nevyvíjel významnější aktivitu, což však nesouvisí se zraněním, ale s jeho věkem (data z obojku získaná v r ve stejném časovém období ukázala, že se říje také aktivně neúčastnil). Dne 10. října kolem 18. hodiny dokumentují data ze senzoru aktivity krátkodobý, ale vysoce intenzivní nárůst měřených hodnot. Jelen byl v místě aktuálního pobytu zřejmě náhle vyrušen (pes, člověk?) a v průběhu následujících tří hodin absolvoval trasu dlouhou 1,5 km. Od 21. října je na záznamech aktivit patrné druhé období výrazného útlumu. Toto období může souviset s pokročilými komplika indd 18 7/28/10 2:33:11 AM

4 cemi v důsledku střelného poranění (hnisání rány vlivem bakteriální kontaminace či vývojem muších larev v ráně, příp. v jejich kombinaci). Přibližně stejná aktivita přetrvávala až do 19. listopadu, tj. celý měsíc. V následujících dvou dnech jelen přešel do přezimovací obůrky Babí vzdálené osm kilometrů, kde pravidelně přezimoval. Jeho celková aktivita v obůrce se již více méně vrátila k normálu. V takovýchto podmínkách je však aktivita veškeré přezimující zvěře velmi omezena, takže ani nelze předpokládat, že by poranění mohlo představovat její výraznější narušení. Přehled celkové aktivity jelena za období od počátku srpna 2008 do konce listopadu 2008 i s vyznačením významnějších pasáží je uveden na obr. 8. K termínu postřelení jelena nebyl znám střelec a ani v následujících týdnech a měsících se nepodařilo získat bližší informace, které by napomohly k jeho identifikaci. A CO NÁSLEDOVALO ROK 2009 V r byla zvěř z přezimovací obůrky vypuštěna 13. dubna. Od té doby až do 18. října 2009 nebyl jelen ani jednou zpozorován (informace pracovníků Lesní správy Horní Maršov). Velmi pravděpodobně se opět vrátil do oblasti, kde byl v předchozím roce postřelen a která pro něho byla po oba roky s obojkem typická. Tato oblast je zároveň známá tím, že se v ní již v minulosti opakovaně podařilo pozorovat či ulovit jeleny vysokého věku. Několik dní před uvedeným říjnovým datem napadlo v Krkonoších v krátké době značné množství sněhu (v uvedené honitbě místy až 40 cm), který však vlivem navazujícího oteplení rychle odtával. Zvěř měla v té době náhle výrazně ztížený přístup k potravním zdrojům a zřejmě i proto byla nezvykle aktivní, a to i mimo hlavní denní čas, kdy běžně vyhledává a přijímá potravu. Postřele- Obr. 6: Turistická mapa Velké Úpy a jejího okolí s lokalitami Přední a Prostřední Výsluní, které byly hlavním letním stávaništěm jelena (zdroj: indd 19 ného jelena zaregistrovali pracovníci LS poprvé v blízkosti koňského ranče ve Velké Úpě. Okolo poledne postával více než dvě hodiny těsně u ohrady s koňmi opět na dně úpského údolí, 50 m od státní silnice a přibližně 200 m od místa, kde strávil nejbližší dny po postřelení v r Bez výraznějšího pohybu vyčkával v nahrbeném postoji, než se koně nasytí, aby mohl později dobrat zbytky po jejich krmení. Následující den v dopoledních hodinách byl jelen spatřen manželkou hajného na nedalekém Červeném vrchu, kde přetahoval přes louku, přičemž se pohyboval nápadně obtížně a pomalu. Odpoledne hajný jelena stopoval na sněhu až k Úpě, ale nezpozoroval ho. Od Úpy stopa směřovala na Dlouhý vrch. Dne 20. října pořádala LS Horní Maršov plánovanou naháňku za účasti především svého lesního personálu. Ještě před touto akcí brzy ráno byl na místním krmelišti Obr. 7: Fotomapa porostní skupiny (trojúhelníkovitý tvar uprostřed mapy), kterou jelen využíval k úkrytu před postřelením i po něm (zdroj: Obr. 4, 5: Dva náhledy shora do izolované porostní skupiny se smíšeným porostem, kde se jelen ukryl bezprostředně po postřelení a kde se i v následujících dnech zdržoval (foto Jiří Lamka, snímky jsou z dubna 2010). 19 7/28/10 2:33:11 AM

5 Zwww.svetmyslivosti.cz našich honiteb 20 Obr. 8: Data ze senzoru aktivit jelena za období od 2. srpna 2008 do 22. listopadu 2008 s vyznačením jednotlivých významných období pro popis jeho chování před postřelením a po něm. Vyšší hustotě a výšce barevných značek odpovídá i vyšší celková aktivita jelena. krátce pozorován špatně se pohybující jelen, ale jeho věk a trofejová hodnota nebyly v tu dobu jednoznačně rozpoznány. V průběhu naháňky přejížděla okolo poledne lovecká skupina z Lysečin na Starou horu. Příkré stoupání na sněhu projelo nejprve první auto a s nevelkým časovým odstupem za ním následovalo auto druhé. Přímo v lesním komplexu zpozorovala jeho osádka, od spodu ve stoupavé zatáčce, hlavu jelena, který stál těsně na krajnici cesty, ale s trupem zakrytým nízkými smrčky (obr. 9). Tupé konce výsad, hladká hlava, krk bez hřívy při rychlém obeznání se jelen jevil jako mladý. Teprve když začal pomalu a namáhavě přecházet cestu před stojícím vozidlem a byl na krátkou vzdálenost prohlédnut celý, byl v něm rozpoznán starýý kus, navíc s těžkými p ý zdravotními rozhodnuto zdra zd ravo votn tním ími komplikacemi. Bylo rozhodnut utoo Obr. 10: Trofej jelena postřeleného 9. září 2008 a uloveného 20. října 2009 (foto a úprava Vladimír Bádr) indd 20 jej okamžitě ulovit, což se vzápětí bez komplikací podařilo. Lovcem byl Jan Hřebačka. Jelen nesl krátké paroží šesteráka s tupými hroty výsad (obr. 10). Ihned po ulovení byl jednoznačně identifikován podle růžové značky s číslicí 2 ve slechu. Staré střelné poranění bylo v té době nejvíce patrné v oblasti hřbetu, kde bylo stále ještě viditelné poškození kůže. Ta byla v nejbližším okolí rány holá, přičemž okolní srst byla slepená zasychajícím hnisem uvolňujícím se z rány. Na levé lopatce nebyly již patrné výraznější známky po zevním poranění, v podkoží běhů byly ale opět shledány útvary velmi podobné těm, které jsme nalezli při imobilizaci a sejmutí obojku na Babí. Zvěřina (85 kg) byla dodána do sběrného místa k posouzení veterinární službou (MVDr. Jiří Merta). Po prohlídce za nepoživatelnou proh pr ohlílílídc oh dcee byla byl označena ozna Obr. 9: Místo před vrcholem stoupání na Červený vrch, kde došlo k nečekanému setkání jelena s osádkou vozu pracovníků LS Horní Maršov (foto Jiří Lamka, snímek je z dubna 2010). a předána ke kafilernímu zpracování. Při navazujících manipulacích ve sběrném místě bylo pozorováno uvolnění značného množství hnisu z podkoží a tkání, které přiléhaly k místu postřelení jelena, což opět dokresluje závažnost jeho zdravotního stavu v době ulovení. Dolní čelist jelena byla později předána k přesnému stanovení věku (zajistil Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.). Laboratorní metodou byl prokázán věk 14 let (obr. 11), přičemž tato hodnota dosti přesně odpovídá věku jelena odhadovanému členy honitby Babí. Ti jej dlouhodobě znali díky každoročnímu docházení do jejich přezimovací obůrky. Dobře rozpoznatelný byl typickou architektonikou svého paroží (obr. 12, 13). Podle shozů nosil na vrcholu svých sil paroží blízké hodnotě 200 b. CIC. Obr. 11: Mikrofoto výbrusu dentinových vrstev (M2 = 2. stolička) s výpočtem věku jelena. Věk byl stanoven na 14 let (zpracování preparátu i foto Vladimír Bádr). 7/28/10 2:36:17 AM

6 LAŇ Z NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA K druhému případu došlo v Národním parku Šumava, postřeleným a o několik dní později uhynulým kusem jelení zvěře byla pětiletá laň. Údaje z obojku umožnily její nalezení, zpětnou lokalizaci místa postřelení i popis souvisejících aktivit tohoto kusu zvěře. Laň byla postřelena pod Oblíkem, 21. prosince 2006, okolo 17. hodiny (obr. 14). Poranění omezilo její celkovou aktivitu, ale přesto jsou na záznamu GPS dobře patrná období, kdy došlo k jejímu značnému nárůstu krátkodobě 23. prosince po poledni, dlouhodoběji v noci na 24. prosinec a po celý zbytek tohoto dne (obr. 15). Zřejmě v důsled- Obr. 13: Shozy jelena z přezimovací obůrky Babí v letech 2004, 2005, 2006 a 2009 odshora dolů (foto Pavel Grundmann). ku kombinace obou faktorů, tj. střelného poranění a navazujícího období nuceně zvýšené aktivity (napadení psem, rysem?), laň zhasla 26. prosince v dopoledních hodinách. Pracovníci NP ji našli s delším časovým odstupem již v rozkladu, detaily střelného poranění nebylo možné dohledat. K ráně na laň se také nikdo nezná. A ZÁVĚR? Technika GPS používaná ke sledování životních projevů jelení zvěře přináší nejen jedinečné poznatky související s aktivitami zvěře za normálních podmínek, ale také, jako v popsaných případech, za podmínek, Obr. 14: Záznam GPS o pohybu laně krátce před postřelením a během následujících dní. Místa pobytu (fialové značky) jsou zčásti popsána daty získání údaje, značky pobytu pro jednotlivé dny jsou propojeny indd 21 kdy je zvěř poraněna člověkem. Případy s tímto obsahem jsou tak navíc dokladem lovecké neodpovědnosti, nedůslednosti, nebo i zbabělosti přiznat výstřel na zvěř opatřenou obojkem. Autor1 působí na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, autor2 na Správě Národního parku Šumava. Poděkování: autoři velmi oceňují zájem a čas pracovníků LS Horní Maršov, Ing. Pavla Grundmanna a dalších členů MS Babí Rýchorský prales II a Mgr. Vladimíra Bádra, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové, kteří přispěli ke vzniku tohoto příspěvku. Obr. 15: Data ze senzoru aktivit laně za období od 19. do 27. prosince 2006 s vyznačením jednotlivých významných období pro popis jejího chování před postřelením a po něm. Vyšší hustotě a výšce barevných značek odpovídá i vyšší celková aktivita zvířete. Obr. 12: Jelen zachycený v přezimovací obůrce, snímek pochází pravděpodobně z roku Jeho trofej se vyznačovala abnormálně dlouhými očníky, ale především ještě delšími opěráky (foto Jan Zejda). 21 7/28/10 2:36:26 AM

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej 40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej NÁRODNÍ KOLO Křivoklát Píska 2010 kategorie A Jméno a příjmení:... Absolvovaná třída školní docházky:... Body dosažené v teoretické části:... Body dosažené v praktické

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY Školní rok 2014/2015 Programy pro ZŠ a SŠ Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí Programy jsou cca 2 3 hodiny dlouhé, probíhají částečně v novém

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem tohoto hodnocení exteriéru jsou plemenné znaky, uvedené ve standardu FCI č. 254 pro alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oblasti chovu zvěře v ČR Oblast chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber, Linnaeus 1758) na české části Labe. Aleš Vorel ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber, Linnaeus 1758) na české části Labe. Aleš Vorel ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Konečná zpráva o nálezu bobra evropského (Castor fiber, Linnaeus 1758) na české části Labe Aleš Vorel ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA LESNICKÁ FAKULTA katedra ekologie červenec 2003 Zpracováno pro: S CHKO

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Česká lesnická společnost, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota Vás srdečně zvou na odborný seminář pořádaný ve spolupráci s redakcí časopisu Svět myslivosti a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1.

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1. Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441 Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 5.1. 2013 Datum pilotáže: 9. 1. 2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých tříd je zaměřena na seznámení

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Zpracoval: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti

Zpracoval: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti Zpracoval: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti dle stupně vývoje a úbrusu chrupu dle ročních vrubů na toulcích dle velikosti a fyzické vyspělosti těla dle pevnosti a stupně zkostnatění

Více

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze

Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze Současný postup šetření a dokumentace silničních dopravních nehod v Praze rada pplk. Mgr. Václav Valenta, Ph.D. Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra policejních činností

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Ceník poplatkového lovu

Ceník poplatkového lovu Honitba Městské lesy Chrudim Ceník poplatkového lovu platný od 15. 05. 2006 Městské lesy Chrudim, s.r.o. Resselovo náměstí 77 537 01 Chrudim I IČ 274 65 659 DIČ CZ27465659 Vedený u OR KS v Hradci Králové,

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Poptávka služeb projektanta

Poptávka služeb projektanta Poptávka služeb projektanta Objednatel: DAPHNE Institut aplikované ekologie, z. s. se sídlem: č. p. 71, 53836 Žumberk IČO: 2716011 zastoupená: Mgr. Zábojem Hrázským, ředitelem tel: 774650591 (dále jen

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí Jakub KARAS RPAS - dálkově ovládané letecké systémy UAS - bezpilotní letecké systémy UAV - bezpilotní letecké prostředky...

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456 ÁNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VĚŘE 1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. NOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, NOJMO 123456 číslo 01 123456 24. 8. 09 VÝSLEDEK : * beze změn se změnami

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Fotografie k výuce popálenin

Fotografie k výuce popálenin Fotografie k výuce popálenin Příloha k metodické příručce pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. Obojí je ke stažení na naplno.osjak.cz. Jak je patrné už z názvu, tato publikace obsahuje fotografie

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE Čl. 1 Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více