MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009"

Transkript

1 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009

2 zasedací místnost Zastupitelstva kraje OBSAH Sestavování plánu mysliveckého hospodaření pro zvěř spárkatou Ing. Jaroslav Růžička Populační dynamika prasete divokého a škody na zemědělských kulturách Ing. Miloš Ježek, Ing. František Havránek, CSc. Hygiena zvěřiny, ošetření ulovené zvěřiny a její následné zpracování..12 MVDr. Vlastimil Labaj 2

3 Sestavování plánu mysliveckého hospodaření pro zvěř spárkatou, Plán chovu a lovu zvěře Ing. Jaroslav Růžička (Ministerstvo zemědělství) Právní předpisy upravující problematiku vypracování plánu mysliveckého hospodaření. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Kvalitu mysliveckého hospodaření lze ovlivňovat cestou: Plánu mysliveckého hospodaření Regulace početních stavů zvěře v honitbách, ve kterých není uvažováno s chovem určitého druhu zvěře, Mimořádných opatření, Zařazení honitby do jakostních tříd a stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, Dalších možností (smlouvy o nájmu honiteb, vstřícné plány, časové harmonogramy, smlouvy o spolupráci, tvorba honiteb). Plán mysliveckého hospodaření Zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoM ). povinnost uživatele honitby každoročně vypracovat plán mysliveckého hospodaření ( 36 odst.1 ZoM), 3

4 Plán mysliveckého hospodaření je postaven na dvou odborných částech ( 36 odst. 2 ZoM) část ekosystémových podkladů. posouzení celkového stavu ekosystému. výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch. výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech část mysliveckých podkladů. výsledky sčítání zvěře. zařazení honitby do jakostní třídy. minimální a normované stavy zvěře. poměr pohlaví, koeficient očekávané produkce, skladby kmenového stavu (zastoupení samců, samic a mláďat v populaci, zastoupení samců ve věkových třídách). záměry uvedené v návrhu na uznání honitby. zamýšlené zazvěřování. závěry a doporučení orgánu státní správy z oblasti chovu zvěře Plán mysliveckého hospodaření se vypracovává: pro všechny druhy zvěře, pro které byla honitba nebo její část zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře a určeny jakostní třídy honitby nebo její části. Postup projednání plánu mysliveckého hospodaření. povinnost vypracování plánu má uživatel honitby 4

5 Termíny vypracování plánu mysliveckého hospodaření:. do 25. dubna pro zvěř spárkatou. plán se vypracovává pro období hospodářského roku, tj. od do roku následujícího, kromě selete a lončáka prasete divokého, pro kterého se vypracovává od do roku následujícího. Působnosti při vypracování plánu mysliveckého hospodaření informace o posouzení celkového stavu ekosystému, sumarizaci výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, evidenci výše škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských porostech a také o záměrech uvedených v návrhu na uznání honitby by měl vést držitel honitby držitel honitby je osoba oprávněná se vyjadřovat k plánu mysliveckého hospodaření ( 36 odst. 3 zákona o myslivosti) držitel honitby honitbu vytvořil a rozhoduje o tom, jak bude honitba využívána a jak v ní bude hospodařeno samostatné jednání vlastníků honebních pozemků s uživatelem honitby není vzhledem k jejich počtu reálné Posouzení celkového stavu ekosystému Zatímco ostatní atributy sestavování plánů mysliveckého hospodaření, a to jak v části ekosystémových, tak v části mysliveckých podkladů, je možno naplnit, jinak je tomu v posuzování stavu ekosystému. Posuzováním stavu ekosystému je rozuměno srovnání současného stavu ekosystému s jeho cílovým stavem, který by měl odpovídat představám o jeho ideálním stavu. V současné době však neexistují standardizované metody, a to ani čistě z pohledu ochrany přírody, jak stav ekosystému posuzovat. Pro nápravu stavu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů ke zpracování metodiky, jak stav ekosystému v lese posuzovat. Tento úkol je také jedním z cílů 5

6 Národního lesnického programu II, klíčové akce 11 nazvané Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Návrh metodiky posouzení stavu ekosystému v lese spočívá na následujících atributech. NÁVRH METODIKY Poškození obnovy okusem a vytloukáním Vyhodnocuje se s veškerý okus (suma všech dřevin), poškození terminálu včetně opakovaného a vytloukání u jedinců od výšky 0,10 m do 1,3 m v % z celkového počtu šetřených jedinců a výsledek se začlení do následujícího bodového hodnocení: 1 poškozeno do 10 % jedinců, 2 poškozeno od 10,1 do 20 % jedinců, 3 poškozeno od 20,1 do 50 % jedinců, 4 poškozeno více než 51 % jedinců Poškození stromů loupáním a ohryzem Poškození loupáním (šetření se uskutečňuje pouze v oblastech s výskytem spárkaté zvěře jelení, dančí a mufloní). Vyhodnocuje se loupání a ohryz způsobený za poslední rok (nové a opakované) v kategorii stromů od výšky 1,3 m v % z celkového počtu šetřených jedinců a výsledek se začlení do následujícího bodového hodnocení: 1 poškozeno do 1 % jedinců, 2 poškozeno 1,1 až 3 % jedinců, 3 poškozeno 3,1 až 20 % jedinců, 4 poškozeno více než 21 % jedinců. 6

7 (Přitom budou i podklady podle jednotlivých skupin následovně: 1 od výšky 1,3 m až výč. tloušťku 6,9 cm; 2 - výčetní tloušťka 7 cm až 11,9 cm; 3 - výčetní tloušťka 12 cm +.) Poškození biodiverzity Vyhodnocuje se poškození terminálu včetně opakovaného a vytloukání u jedinců od výšky 0,10 m do 1,3 m v % z celkového počtu všech listnáčů + JD v členění bez provedené ochrany a s provedenou ochranou proti zvěři a výsledek se začlení do následujícího bodového hodnocení 1 poškozeno do 10 % jedinců, 2 poškozeno od 10,1 do 20 % jedinců, 3 poškozeno od 20,1 do 50 % jedinců, 4 poškozeno více než 51 % jedinců Hodnocení výsledků šetření NIL za region: Výsledek bude zjištěn aritmetickým průměrem dosaženého bodového hodnocení za jednotlivé faktory (okus, loupání, biodiverzita), přitom u biodiverzity bude použit koeficient 2 pro zdůraznění významnosti tohoto prvku. - Při výsledku do 1,4 se region zařadí do kategorie I. škody jsou bezvýznamné - Při výsledku od 1,5 do 2,4 se region zařadí do kategorie II. poškození ekosystému je únosné, - Při výsledku od 2,5 do 3,4 se region zařadí do kategorie III. škody omezují lesnické hospodaření a biodiverzitu lesního ekosystému je potřeba zvýšit odlov, - Při výsledku od 3,5 výše se region zařadí do kategorie IV. škody jsou neúměrně vysoké, je potřeba okamžitých opatření pro snížení škod 7

8 Návrh plánu odlovu - region kategorie I : z hlediska stavu ekosystému není doporučována úprava výše lovu, kategorie II : na základě zpětného propočtu je navržen celkový odlov ve výši vypočtených laní (zajišťuje nenavýšení stavů přírůstkem), kategorie III : zvýšení celkového odlovu o 10 % a více (úměrně k bodovému hodnocení) nad množství vypočtených laní, kategorie IV: zvýšení celkového odlovu o 25 % a více (úměrně k bodovému hodnocení) nad množství vypočtených laní. Zpětným propočtem na jednotlivé druhy zvěře, nesmí dojit k navyšování druhů zvěře introdukované. Před uvedením do praxe bude celá metodika posouzení stavu ekosystému odzkoušena na několika reprezentativních lokalitách tak, aby byla ověřena možnost jejího využití nejen v druhově rozrůzněných lesních porostech, ale také na území s rozdílnou půdní držbou. 8

9 Populační dynamika prasete divokého a škody na zemědělských kulturách Ing. Miloš Ježek, Ing.František Havránek, CSc. (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.) Růst populace prasete divokého (Sus scrofa) vytrvale pokračuje již více než 50 let. Důvody tohoto růstu jsou diskutovány na mnoho úrovních (jak vědeckých tak praktických), nicméně dosud nebyl růst populace černé zvěře dostatečně vysvětlen a problémy s černou zvěří významně ovlivňují mnoho odvětví lidské činnosti. Černá zvěř se přizpůsobila velice rozdílným environmentálním podmínkám. Dnes ji nalezneme téměř po celé Evropě s výjimkou severských částí (tundra). Přizpůsobila se mediteránnímu podnebí s nedostatkem srážek, nalezla ideální podmínky ve Střední Evropě, ale přizpůsobila se i životu v tajze na Skandinávském poloostrově, kde pokračuje její šíření směrem na sever. V poslední době se černá zvěř začíná šířit i do oblastí, kterým se historicky vyhýbala. Je to otevřená intenzivní zemědělská krajina a dále pak velké městské aglomerace, ve kterých černá zvěř žije v těsné blízkosti člověka. Právě v rámci těchto aglomerací dochází ke kolizím mezi člověkem a černou zvěří, které lze jen obtížně řešit. S nárůstem populace je dáváno do souvislostí mnoho faktorů jak environmentálních, tak antropogeních. V zásadě se všichni shodují, že jde o průnik mnoha změn v průběhu několika posledních desetiletích. Jednou z nejvýznamnějších je bezesporu změna systému zemědělského hospodaření. Změny související s intenzifikací zemědělství černé zvěři bezesporu vyhovují. Došlo ke změně v technologických postupech (omezení lidských zdrojů, používání těžké techniky s vysokými pracovními výkony, zvětšování honů) a zejména ke změně struktury pěstovaných plodin. Nejvýznamnější roli zde sehrál stále se zvyšující podíl plodin s delší vegetační dobou a dostatečnou výškou porostu (zejména řepka, kukuřice, slunečnice). Tyto plodiny černé zvěři poskytují v průběhu větší části roku ideální krytové i potravní podmínky. Proto mohlo dojít k rozšíření areálu výskytu právě do oblastí s intenzivním zemědělstvím. Právě výskyt černé zvěře v zemědělských pozemcích přináší nejvýznamnější problémy. Zatímco v lesním hospodářství jsou škody způsobené černou zvěří téměř nulové (ve srovnání s ostatní spárkatou zvěří), nebo je její výskyt dokonce považován za pozitivní, v zemědělství škody způsobené černou zvěří neustále stoupají a stávají se limitujícím faktorem v mysliveckém hospodaření. Právě škody na zemědělských pozemcích jsou přímo úměrné velikosti populace černé zvěře. A právě zvládnutí početnosti (tj. redukce na dostatečné úrovni) je základním předpokladem pro udržitelný management černé zvěře. Stěžejními body v rámci mysliveckého hospodaření s černou zvěří by mělo být udržení početnosti na únosné míře, ale také zajištění správné 9

10 struktury (sociální i věkové). V rámci udržení početnosti je důležité zjistit reprodukční charakteristiky populace žijící v určité oblasti. Právě tyto údaje jsou u černé zvěře značně proměnlivé. Tato variabilita se uplatňuje nejen v rámci různých geografických oblastí, ale také v rámci výškových stupňů (nadmořská výška je většinou limitující ve výskytu černé zvěře), ale mění se i meziročně v jedné oblasti. Tyto změny má na svědomí potravní nabídka a klimatické faktory. Tyto dva faktory jsou samozřejmě meziročně velice proměnlivé. Z výzkumů prováděných v Německu vyplývá, že počet zárodků u samic černé zvěře stoupá v období tzv. dobrých roků (tzn. v období s hojností potravy a mírných klimatických podmínek). Naopak se snižuje v období nedostatku. Dalším velice významným zjištěním je zapojení tělesně (fyzicky) nedospělých jedinců do reprodukce- tzn. selat a lončáků. Zapojení lončáků do reprodukce je v celku známé a i současné modely hospodaření s černou zvěří s ním počítají, jinak je tomu ovšem u selat, kdy bylo sice mezi myslivci oplodnění samice ve věku 8-9 měsíců známé, nicméně nebylo považováno za běžné. To se ovšem ve světlech dnešních výzkumů jeví jako zcela normální a v populaci černé zvěře běžné. Bylo zjištěno že nejvýznamnějším faktorem ovlivňující dosáhnutí pohlavní dospělosti není věk (tak jak je tomu u jiných druhů spárkaté zvěře), ale hmotnost. V Německu bylo zjištěno že 70 % samic selat ve věku 8-9 měsíců a s hmotností větší než 20 kg je pohlavně dospělých. Samozřejmě že počet zárodků u nich nedosahuje takového počtu jako u tělesně vyspělých samic, ale při jejich větším početním zastoupením v populaci mohou být významným nositelem přírůstku. Hmotnost 20 kilogramů u nás ve věku 9-ti měsíců dosahuje ve většině oblastech velká část selat. Proto i u nás je nutné počítat s aktivním zapojením selat do reprodukce a uzpůsobit tomu výši a intenzitu odstřelu. Jak se ukazuje z různých výzkumů, tento jev je skutečně běžným, a není známkou špatné sociální a věkové struktury v populaci. Významné zapojení těchto samic-selat bylo zjištěno i v populacích, kde je dostatek dospělých kňourů i bachyň. V rámci samotného odstřelu je zapotřebí se v současné době zaměřit spíše na kvantitu než kvalitu průběrného lovu. Je nutné odlovit alespoň 80 % selat a proto je nutné začít s jejich odstřelem již v jarním období, i když jejich hmotnost nedovoluje ekonomické zpracování zvěřiny. Rovněž tak je nutné provádět odstřel dostatečného počtu dospělých samic- bachyň. Protože jestliže máme skutečný zájem na redukci stavů černé zvěře, je nutné lovit především nositelky přírůstku. Lovením samců redukce nikdy nedosáhneme. Kromě specifické populační dynamiky prasete divokého, která je uváděna jako hlavní příčina neúspěšného řešení problému vysokých stavů černé zvěře, jsou praxí uváděné, často nevyzpytatelné, mnoho desítek kilometrů dlouhé migrace v krátkém časovém období (často i jeden den). Exaktní informace o migracích černé zvěře, získané na základě sledování značených jedinců, nebo kusů sledovaných telemetricky, však tento argument poněkud zpochybňují. Je pravdou, že řada hlášení o ulovených značených kusech, hovoří o enormních rozdílech v migracích jednotlivých prasat a objevují se i výjimky (zejména u lončáků), kdy označená zvěř byla ulovena až 250 km od místa vypuštění. Na druhé straně platí, že černá zvěř (zejména bachyně) je druh mimořádně věrný svému stanovišti. Někteří autoři uvádí, na základě odlovených značkovaných prasat v Polsku, vzdálenost odlovů takto: ve vzdálenosti od místa označení 0-0,5 km bylo uloveno 27,1% kusů, od 0,6 do 1,0 km uloveno 5,1%, od 1,1 km do 2,0 km uloveno 20,4% kusů, od 2,1 do 3,0 km uloveno 27,1% kusů a od 3,1 do 5,0 km uloveno5,1% ks, ve větší vzdálenosti než 10 km od místa označení bylo uloveno jen 6,7% kusů. Celkově tedy bylo uloveno ve vzdálenosti menší než 5 km 88,2% označených kusů černé zvěře. Také zkušenosti z Francie potvrzují, že všichni označení divočáci byli uloveni do 5 km od místa označení. Stubbe v Německu označil 452 kusů a zjistil, že 81% kňourů a 91% bachyň bylo uloveno do 5 km od místa označení. Při sledování divokých prasat označených vysílačkou se ukázalo, že využívaný prostor (trvalý domovský okrsek), je při normální aktivitě hektarů u bachyní a do 700 ha u kňourů. Jiný autor uvádí, že oblast získávání 10

11 potravy je u černé zvěře větší než 1 km 2, v průběhu roku pak kolísá od 1,1 do 3,9 km 2, přičemž v období říjen-prosinec je oblast pohybu největší. Eisfeld a Hahn (1998) pak uvádí následující exaktně zjištěné údaje: jednoznačně se potvrdila vazba černé zvěře na určitý prostor, domovský okrsek pozorovaných kusů byl do velikosti 1000 ha a často výrazně menší, věrnost stanovišti se projevila u obou pohlaví, hlášení o ulovených značených kusech v 89% pocházela ze vzdálenosti menší než 3 km (nejvzdálenější 17 km), větší migrace jsou jakési výjimky potvrzující pravidlo a jsou vzácné-vyskytují se jen u určitých jedinců. V podobných citacích bychom mohli pokračovat ještě na několika stránkách. Podle Urbance, který se zabýval hodnocením velikosti domovského okrsku černé zvěře v jižních Čechách, byla pomocí výpočtů orientačně stanovena jeho velikost u selat a rodinných tlup na ha, a u kňourů na ha. Velmi precizní práce amerických autorů, kteří sledovali telemetricky chování černé zvěře ukazuje, že divoká prasata mají zřejmě trvale využívaný domovský okrsek o velikosti stovek hektarů, ale při znepokojení (lovem) nebo při změně potravní nabídky využívají oblast jednoho nebo dvou tisíc hektarů (potvrzují to i dílčí telemetrická sledování Havránka). Toto území mají divočáci obeznané a dobře se v něm orientují, po určité době se však opět vrací do původního domovského okrsku. Z uvedeného je zřejmé, že redukce populace černé zvěře spočívá především v rukou místních myslivců, a i přes nasávací efekt při lokálním zředění populace, se nelze zcela zříkat zodpovědnosti za škody působené zvěří, která žije způsobem nomádů, s obrovským populačním potenciálem. Na druhé straně je však třeba konstatovat, že efektivně lze černou zvěř redukovat a dále chovat v oblastech větších než je jedna honitba. Happ doporučuje na základě praktických zkušeností koordinaci lovu a chovu černé zvěře na ploše cca ha. Zásady chovu a lovu musí být přitom jednoduché a jednoznačné. Na závěr pak citovaný autor uvádí, že skutečné provádění lokální myslivecké praxe musí být psáno puškou, jinak se totiž nenaplní a ke zdárnému konci nedovede žádná teorie. 11

12 Hygiena zvěřiny, ošetření ulovené zvěřiny a její následné využití MVDr. Vlastimil Labaj (Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj) Hygiena zvěřiny: Znamená, takové zacházení a manipulaci se zvěřinou, aby výsledný produkt nepředstavoval ŽÁDNÉ zdravotní riziko pro konečného spotřebitele. Právním podkladem je: Legislativa EU, tzv. hygienický balíček: - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 853/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 854/ Nařízení Komise (ES) 2075/2005, (vyšetření na trichinellózu) Národní legislativa: - Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, včetně prováděcích vyhlášek - Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Hygiena zvěřiny: Začíná (chovem) lovem zvěře. 12

13 Lov je legální způsob získávání zvěřiny. Způsob provedení lovu a jeho okolnosti jsou základními faktory pro výslednou kvalitu zvěřiny: Čekaná, šoulačka, naháňka Zkušenosti lovce Ráže zbraně Umístění zásahu Včasný dosled Ošetření zvěřiny po ulovení: Příprava kusu k vyvržení Nůž, čisté obaly, rukavice Vedení řezů, technika vyvrhování Přeprava zvěřiny: Z lesa Ze sběrného místa Speciální požadavky na ulovenou volně žijící zvěř: Po ulovení co nejdříve odstranit žaludek a střeva, popř. vykrvit Co nejdříve zahájit aktivní chlazení Znehodnocení zvěřiny: Znečištění (prach, rostliny, ) 13

14 Mikrobiální zkáza Zapaření Možnosti mikrobiální kontaminace: Onemocnění nebo zranění Zásah na měkko, pozdní vyvržení Špinavé ruce, nástroje a pomůcky Vlivy vnějšího prostředí - např. prach, části rostlin atd. Hmyz Stupně kažení: Povrchové osliznutí Hluboká zkáza zvěřiny Hniloba zvěřiny Využití zvěřiny: Zvěřina je vysoce kvalitní primární produkt, eticky, ekologicky a dieteticky vysoce hodnotnou potravinou - - za podmínky vysoce profesionálního přístupu myslivců, či lovců Kvalita produktu je minimálně ovlivněna člověkem Výběr potravy zvěří je přirozený - dle nabídky prostředí a má zásadní vliv na přirozené vlastnosti zvěřiny (chuť, vůně, ). Zvěřina je: Je významným indikátorem stavu životního prostředí 14

15 Slouží k monitorování výskytu cizorodých látek v prostředí - povinnost uživatele honitby předložit na požádání kompetentní autority vzorky k vyšetření Kvalitativní přednosti zvěřiny: Velmi hodnotná bílkovina Nízký obsah tuku Jemná svalová vlákna Příjemná chuť, specifická dle jednotlivých druhů zvěře Zvěřina na našem jídelníčku: Zvěřina bude na trhu vždy v omezeném množství V čerstvém stavu vždy jen sezónně Cena zvěřiny? Možnosti různých druhů úpravy: Slavnostní příležitosti Zážitková gastronomie Gastronomická turistika Využití zvěřiny: Možnosti různých druhů úpravy Slavnostní příležitosti Zážitková gastronomie Gastronomická turistika 15

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O odbor životního prostředí nám. Republiky 1, 678 01 Blansko Mysl / 1 Evid. číslo honitby Počet příloh Honitba (název) PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ ČÁST

Více

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky V PRAZE DNE 4. ČERVENCE 2008 Č.J.: 23485/2008-16200 Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České

Více

Věrnost černé zvěře domovským okrskům

Věrnost černé zvěře domovským okrskům ha Věrnost černé zvěře domovským okrskům Miloš Ježek & Tomáš Kušta Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze Anotace Černá zvěř je obecně považována

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úloha státní správy myslivosti v managementu populací zvěře Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Záznam o poskytnutí informace

Záznam o poskytnutí informace Záznam o poskytnutí informace dle ustanovení 14, odst. 6, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení čl. 15, odst. 2, Pravidel ke stanovení

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Z KONTROL

VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Z KONTROL VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Z KONTROL PROŠKOLENÝCH OSOB MVDR. Jana Horňáčková Státní veterinární správa ČR LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD Evropská legislativa Nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 Nařízení EP a R (ES) č. 852/2004

Více

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Tvorba a využití honiteb Vlastnický vztah k honitbám - vlastní - společenstevní Způsob využívání honiteb - ve vlastní režii - pronajaté Tvorba a využití honiteb Navrhování

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Program péče o velké šelmy

Program péče o velké šelmy Program péče o velké šelmy Petr Koubek, Jarmila Krojerová, Miroslava Barančeková Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Příprava Programů péče o velké šelmy je evropským tématem již celá desetiletí. Na

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní novelizační body

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní novelizační body Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 Obsah I. Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospoda ení Stanovení a p edkládání plánu Kontrola

Více

Myslivost. skripta. Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst

Myslivost. skripta. Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst Myslivost skripta Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst Tato skripta byla vytvořena v rámci projektu InoBio Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurence schopnost,

Více

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací

Oblasti chovu zvěře. jako. management populací Oblasti chovu zvěře jako management populací Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti Ing. František Malý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088

Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 INSPIROMAT č. 2 Besedy: se včelařem 1. Na obrázku jsou znázorněni - dělnice, trubec a matka. Na základě svých poznatků a besedy popiš rozdíly mezi nimi a jejich úlohu ve včelstvu. dělnice matka trubec...

Více

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství 9. 3. 2016 162r 1 Obsah Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospodaření Kontrola plnění plánu lovu Škody způsobované zvěří narovnání Doby lovu,

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Ing. Ondřej FALTUS, VVS Verměřovice s.r.o. Výživa je klíčovým faktorem, který ovlivňuje úroveň a kvalitu chovu srnčí zvěře. Jedině kvalitním systémem

Více

Bobří poradenství jako prevence konfliktů

Bobří poradenství jako prevence konfliktů Bobří poradenství jako prevence konfliktů Vlastimil Kostkan vlastimil.kostkan@conbios.eu Proč bobr v Evropě téměř vyhynul: (potvrzené předpoklady a realita ) Lov pro kožešinu, maso a žlázy (tzv. bobří

Více

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období 2.9. 2015 Ing. David Kuna Ředitel odboru environmentálních podpor PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Schváleno KR

Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Schváleno KR 1 Klíčová akce 11 Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří Schváleno KR 10.11.09 2 Okus siky na borovici 3 Koordinační rada doporučuje MZe ve spolupráci s MŽP připravit novelu vyhlášky č. 55/1999

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ), v souladu s cílem umožnit

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření

Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Hygiena získávání zvěřiny- zásah, dosled dohledávka a prvotní ošetření Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 ?????? ?????????

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. IV. skupina Péče o zvěř a její chov

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. IV. skupina Péče o zvěř a její chov Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. IV. skupina Péče o zvěř a její chov Cíle a metody chovů zvěře Co je cílem chovu zvěře? Zachovat populace původních druhů zvěře (plus zvěře mufloní) v početních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU

DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU DOPLNĚNÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ NA JEVIŠOVICKU únor 2015 DESACON Zlín, s.r.o. 1 OBSAH 2 Identifikační údaje... 3 2.1 Název projektu... 3 2.2 Objednatel... 3 2.3 Zpracovatel... 3 2.4 Použité podklady...

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. SBORNÍK REFERÁTŮ z

Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. SBORNÍK REFERÁTŮ z Liberecký kraj resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky SBORNÍK REFERÁTŮ z KONFERENCE konané dne 12.května 2007 v multimediálním sále Libereckého kraje v Liberci s názvem

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme:

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme: Studijní literatura Špaček a kol.: 1980, Speciální chov hospodářských zvířat 2. s. 405-583. Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F.: 1993, 1998, Rybnikářství, Informatorium, Praha. Pokorný, J., Dvořák, J., Šrámek,

Více

[Zadejte podtitul dokumentu.]

[Zadejte podtitul dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] Obsah ZVĚŘ SRNČÍ... 4 ZAJÍC... 4 BAŽANTI... 5 KOROPTEV... 5 ZVĚŘ MYSLIVOSTI ŠKODÍCÍ... 5 KYNOLOGIE... 7 Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v honitbě Staříč 2 Vážené

Více

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5

I. Střelectví chladné palné střelné c) brokové, kulové, kombinované hlaveň, závěr, spoušťové, bicí a pojistné ústrojí, pažba 4,5 I. Střelectví 1. Jaké je základní rozdělení zbraní? - chladné - palné - střelné 2. Jaké rozlišujeme druhy loveckých palných zbraní? a) brokové, kulové, mechanické b) brokové, kulové, plynové c) brokové,

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

EKONOMIKA MYSLIVOSTI

EKONOMIKA MYSLIVOSTI EKONOMIKA MYSLIVOSTI 1. HISTORIE, POJMY, ZPŮSOBY A LEGISLATIVA OCEŇOVÁNÍ PŘÍRODY 1.1 Krátký přehled historie oceňování přírody V 70-tých letech minulého století se formuje tzv. neoklasická ekonomická teorie,

Více

Losos obecný - Salmo salar

Losos obecný - Salmo salar Losos obecný - Salmo salar Losos obecný je jednou z nejzajímavějších ryb. Asi nejvíce fascinoval lidi tah losů z moře na vzdálená trdliště na horním toku řek a jejich sebezničující vůle překonat všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA v roce 2013 Kontaktní údaje adresa sídla: Klostermannova 7 Správní rada předseda: Ing. Roman

Více

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny Mirko Treu, Tamara Latini Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře Nařízení EP a Rady

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Řez a výsadba dřevin. Kopidlno 2006

Řez a výsadba dřevin. Kopidlno 2006 Řez a výsadba dřevin Kopidlno 2006 Proč provádíme řez na dřevinách z bezpečnostních důvodů zlepšení zdravotního stavu tvarování korun redukce velikosti zajištění podchodnýcha podjezdných výšek, sítě technického

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Legislativa v ochraně lesa Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16.2.1998 o uvádění biocidních přípravků na trh

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

BIO-BEZPEČNOST při lovu prasete divokého v zamořené oblasti (zelená s nižším rizikem)

BIO-BEZPEČNOST při lovu prasete divokého v zamořené oblasti (zelená s nižším rizikem) BIO-BEZPEČNOST při lovu prasete divokého v zamořené oblasti (zelená s nižším rizikem) Zlín 26. 7. 2017 CÍL: Zabránit zavlečení nákazy do chovů Minimalizovat zdroje viru v prostředí (kadávery, infekční

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Mé řádky jsou určeny zejména těm, kteří se rádi se svým kolovým miláčkem v terénu svezou, ale nechtějí přitom narušovat dobré mezilidské vztahy a ničit přírodu.

Více

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok..

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok.. 1. Přehled předmětů podnikání žadatele Činnost Předmět podnikání 1 2 3 4 5 6 7 Rok zahájení 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok.. Č. Specifikace výnosů (příjmů) v tis. Kč 1 1

Více

(2) Příspěvky podle odstavce 1 poskytuje Královéhradecký kraj.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 poskytuje Královéhradecký kraj. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků v roce 2009 za každý odlov selete a lončáka prasete divokého v honitbách na území Královéhradeckého kraje mimo obor 1. Obecné podmínky (1) Zastupitelstvo

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství Čj. došlého dokumentu: 786/2013 ze dne: 3. 7. 2013 Spisová značka: 9RM13506/2013-16231 Č.j.: 41700/2013-MZE-16231 Vyřizuje: Mgr.

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2009

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v roce 2009 Sdružení lesních školkařů České republiky pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH Zpracovatel projektu: Jihočeský územní svaz ČRS Odborný garant: Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod Partneři: Jihočeský kraj Nadace ČEZ Březen

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI PŮVODCI A DRUHY POŠKOZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN - SAVCI Příloha závěrečné zprávy projektu NAZV č. QF4192 Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Citace: 491/2002 Sb. Částka: 171/2002 Sb. Na straně (od-do): 9610-9650 Rozeslána

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Zemědělec 47/2010 INFORMACE MZE 7 Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 dochází v systému kontroly podmíněnosti (cross compliance) k rozšíření povinných požadavků na

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY. odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Rozhodnutí. Mírové náměstí 35, 440 23 Louny. uznává II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY. odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Rozhodnutí. Mírové náměstí 35, 440 23 Louny. uznává II. MĚSTSKÝ ÚŘAD LOUNY odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny VÁŠ DOPIS ZNAČKY: ZE DNE: SPISOVÁ ZNAČKA: MULN/956/2007/SÚaŽP ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 33500/2013 SKARTAČNÍ

Více

LESNICTVÍ A MYSLIVOST

LESNICTVÍ A MYSLIVOST LESNICTVÍ A MYSLIVOST Jiří Hrbek Josef Kahuda Tisková konference, 24. září 215, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz mil. ha Lesní pozemky Lesní pozemky k 31. 12.

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Zásad pro poskytování finančních podpor

Více