NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE"

Transkript

1

2 NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE NATUR-EPIL je přístroj, který byl navrţen a sestaven jako hlavní prvek při depilačním ošetření na základě tepelného účinku. Ošetření se provádí pomoci tepelně kontrolovaných deček. Přístroj je opatřen všemi druhy funkcí a součástí potřebných k pohodlnému a rychlému provedení práce. Kontrola a výběr parametrŧ se provádí na základě tlačítek. Pro lepší orientaci jsou jednotlivá tlačítka seskupena ve funkčních oblastech, kterými jsou: - program ošetření 0 aţ 9 - spuštění (START) a zastavení (STOP) ošetření - doba ošetření od 0 do 99 minut - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 1, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 2, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 3, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 4, 20 aţ 50 C Přístroj, jeho funkce a moţnosti ošetření se velice snadno a rychle přizpŧsobují. Přístroj totiţ funguje na základě parametrŧ uloţených v paměti přístroje, takţe stačí jednoduše stisknout tlačítko ke zvolení odpovídajícího programu a tlačítko ke spuštění přístroje (START). V následující figuře 1 je přístroj popsán všeobecně, spolu s popisem jeho jednotlivých částí: Obr. 1 CELKOVÝ POHLED (pohled zepředu) 2

3 Obr. 1 CELKOVÝ POHLED (pohled zezadu) 1. síťová báze 2. skříňka na pojistky a pojistky sítě 3. hlavní spínač 4. tlačítko pro výběr programu ošetření 5. číselný ukazatel zvoleného programu 6. tlačítko ke spuštění (START) a zastavení (STOP) ošetření 7. ukazatel stavu ošetření, aktivní nebo neaktivní 8. tlačítka k naprogramování doby ošetření 9. číselný ukazatel doby ošetření (hodiny) 10. výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítko ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel aplikovaného výkonu u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číslice teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky 4 3

4 SYMBOLY POUŽÍVANÉ U PŘÍSTROJE Symbol označující: PŘÍSTROJ APLIKOVATELNÝ NA LIDSKÉ TĚLO Symbol UPOZORNĚNÍ viz přiloţené dokumenty Symbol hodin Symbol ukazující variační řízení teploty u výstupu Symbol ukazující stupňování teploty ve stupních Celsia Symbol ukazující připojení tepelného prvku 4

5 INSTRUKCE KE SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Všechna čísla uvedená v závorkách patří do obrázku 1. Před samotným spuštěním přístroje bychom se měli ujistit, ţe napětí SÍTĚ vyznačené na etiketě s charakteristikami přístroje je srovnatelné s místem, kde chceme přístroj zapojit. Po ověření slučitelnosti pokračujeme. Zapojíme SÍŤOVÝ kabel do SÍŤOVÉ báze přístroje (1). Pokud chceme, mŧţeme zapojit elektrické dečky na ošetření do spínačŧ u jednotlivých výstupŧ (10, 15, 20 a 25). Hlavní spínač (3) nastavíme do pozice ON. Hlavní spínač by se měl zároveň rozsvítit. Napětí sítě je zapojeno. V této chvíli přístroj zahájí proces AUTO TESTU. Na sekundu zazní během této fáze zvukový signál (písknutí) a všechny čelní spínače se rozsvítí a na číselných ukazatelích se objeví osmička 8. Po uplynutí jedné sekundy a po ukončení zvukového znamení, začne přístroj provádět řadu vnitřních testŧ, kterými bude ověřeno správné fungování přístroje. P ukončení všech testŧ se automaticky naprogramují rŧzné parametry přístroje. K zahájení ošetření pak tedy bude stačit pouhé stisknutí tlačítka START (6). Mezi parametry, které přístroj automaticky naprogramuje, patří: - program 0 - doba ošetření 10 minut - teplota 1, 30 C - teplota 2, 30 C - teplota 3, 30 C - teplota 4, 30 C Naprogramované teploty jsou vţdy vyobrazeny na číselných ukazatelích odpovídajících elektrickým dečkám, které jsou právě zapojeny. Číslice nezapojených deček by měly ukazovat symbol Nc. Změna teploty nezapojené elektrické dečky by neměla účinek, dokud by dečka nebyla zapojena. Po jejím zapojení se na odpovídajícím číselném ukazateli objeví hodnota teploty. Po stisknutí tlačítka START (6), pokud máme zapojenou některou z deček, se rozsvítí: - ukazatel stavu ošetření (7) v aktivní poloze ACTIVO - desetinné číslo u indikátoru hodin (9), které bude ukazovat prŧběh času - ukazatel aplikovaného výkonu (14, 19, 24 a 29) pro kaţdý výstup, u něhoţ by měla být naprogramovaná teplota odlišná od teploty elektrické dečky. V opačném případě bude odpovídající indikátor zhasnutý. 5

6 Kterýkoliv z parametrŧ je moţné kdykoliv změnit a přizpŧsobit tak funkčnost přístroje potřebám ošetření. Podle typu stisknutého tlačítka získáme konkrétní účinek. Takţe: - Po stisknutí tlačítka výběru programu Pr. (4) se zvýší hodnota vyznačená číselným ukazatel (5), zároveň se zaktualizují hodnoty parametrŧ odpovídající tomuto programu. Pokud jiţ ošetření probíhá (ukazatel 7 svítí), přístroj se sám automaticky zastaví STOP a následně se zaktualizují hodnoty parametrŧ v rámci vybraného programu - Stisknutím tlačítka START (6) je ošetření spuštěno. Ukazatel 7 musí být ovšem v neaktivní pozici, to znamená zhasnutý a doba ošetření se liší od 0 min. Pokud je naopak ošetření jiţ spuštěno (ukazatel 7 svítí), zastavíme jej stisknutím tlačítka STOP. - Stisknutím tlačítek (8) a (9) ukazatelé času, mŧţeme rozlišit hodnoty nastaveného času. Tlačítkem vlevo nastavíme desítky minut a tlačítkem vpravo jednotky. V případě, ţe se ukáţe na hodinách hodnota 00 min, mělo by se ošetření zastavit. - Stisknutím tlačítek (12) nastavíme teplotu odpovídající elektrické dečce 1. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (17) nastavíme teplotu odpovídající elektrické dečce 2. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (22) nastavíme teplotu pro elektrickou dečku 3. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (27) nastavíme teplotu pro elektrickou dečku 4. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. Po uplynutí naprogramovaného času zazní desetkrát za sebou zvukový signál (písknutí), zhasne desetinná tečka u ukazatele hodin (9), zároveň zhasnou ukazatelé výkonu aplikovaného u výstupŧ (14, 19, 24 a 29) a ukazatel stavu ošetření (7). Následně se zpětně naprogramují všechny počáteční parametry ošetření. Jestliţe chceme zopakovat stejné ošetření, stačí stisknout tlačítko START (6). POZNÁMKY K FUNKCI PŘÍSTROJE Přístroj NATUR-EPIL je vybaven několika vnitřními funkcemi, které mu umoţňují zaznamenat případné moţné funkční poruchy či anomálie. Pokud dojde k poruše u některého z výstupŧ, číselní ukazatelé teploty tuto poruchu zaznamenají a označí. 6

7 Upozornění mohou být následující: Nc pro nezapojenou dečku Fu pro vypálenou pojistku. Pojistka by se měla vyměnit. Sn pro senzor ve špatném stavu. Měla by se vyměnit dečka. An pro poruchu u elektrické dečky. Měla by se vyměnit dečka. Nu pro nepouţitelný výstup z dŧvodu poruchy. Měl by se opravit. POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SOR INTERNACIONAL S.A., jakoţto výrobce tohoto přístroje, je odpovědný za jeho bezpečnost a správné fungování vţdy, pokud: - elektrická instalace obvodu, kde se přístroj bude pouţívat, splňuje instalační normy platné v zemi. - se tento přístroj bude pouţívat výhradně podle stanov specifikovaných v instrukčním manuálu - údrţba, opravy a měření/kalibrace přístroje budou prováděny pouze personálem zmocněným podnikem SOR INTERNACIONAL S.A. Uţivatel bude mít na starosti pravidelnou kontrolu údrţby a kalibrace přístroje s tím, ţe lhŧta mezi jednotlivými revizemi by neměla překročit více neţ jeden rok. Kromě toho upozorňujeme, ţe: pokud přístroj pouţijete v blízkosti (přibliţně 1 m) nějakého generátoru s krátkými vlnami nebo blízko mikrovlnné trouby, mŧţe dojít odchylkám hodnot u jednotlivých výstupŧ. PORUCHY A ÚDRŽBA ZE STRANY UŽIVATELE Údrţba, kterou mŧţe provádět sám uţivatel, je omezena na následující části přístroje: - všeobecné pojistky - pojistky od jednotlivých výstupŧ - síťový kabel - příslušenství (elektrické dečky). 7

8 HLAVNÍ POJISTKY Výměnu pojistek provádíme, pokud po stisknutí všeobecného spínače, přístroj nefunguje. Provedeme následující kroky: - odpojíme síťový kabel (1) - odšroubujeme desku uzavírající skříňku na pojistky (2) buď šroubovákem nebo jiným vhodným podobným nástrojem - ověříme, zda některá z pojistek uvnitř neńí vypálená (nitka uvnitř pojistky je přerušená) - nahradíme vypálenou pojistku novou ovšem se stejnými charakteristikami, jako měla pojistka pŧvodní. Bliţší informace o pojistkách najdete v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE A ELEKTRICKÉ SÍTĚ. - Zasuneme novou pojistku do skříňky a opět přišroubujeme horní desku. Desku bychom neměli nikdy ke skříňce zatlačovat silou. - Opět zapojíme síťový kabel (1) a spustíme všeobecný spínač přístroje (3), abychom zjistili, zda nyní funguje správně. Pokud ovšem porucha přetrvává, měli bychom přístroj odnést na technickou revizi. POJISTKY U JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPŮ K výměně pojistky u jednotlivých výstupŧ přistoupíme, jestliţe se na odpovídajícím číselném ukazateli objeví značka Fu. Postup pak bude následující: - deaktivace ošetření stisknutím tlačítka STOP (6), ukazatel 7 by měl zŧstat zhasnutý - odšroubujeme desku od skříňky na pojistky, která se nachází na čelní straně přístroje (11, 16, 21 a 26) šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem - nahradíme vypálenou pojistku novou, ovšem se stejnými vlastnostmi, jako měla pojistka pŧvodní, podrobnější popis pojistek najdeme v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE a VÝSTUPNÍ UDAJE - desku od skříňky našroubujeme nazpátek, nikdy bychom však desku neměli tlačit na skříňku silou - opět spustíme ošetření stisknutím tlačítka START (6), ukazatel 7 by měl být rozsvícený, ověříme, zda přístroj nyní správně funguje, pokud problém přetrvává, uvědomíme o této situaci nejbliţší technický servis 8

9 SÍŤOVÝ KABEL Při výměně síťového kabelu bychom měli mít na paměti, ţe NOVÝ SÍŤOVÝ KABEL MUSÍ MÍT STEJNÉ VLASTNOSTI JAKO PŦVODNÍ KABEL DODÁVANÝ SPOLU S PŘÍSTROJEM, TO ZNAMENÁ, MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘEN (HOMOLOGOVÁN)!! PŘÍSLUŠENSTVÍ Náhrada některé ze součástek přístroje je jednoduchá. Stačí pouze příslušnou část identifikovat ve VŠEOBECNÉM SEZNAMU PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE a vytvořit objednávku u nejbliţšího odpovědného zástupce. Objednávka by měla obsahovat název součástky, jí odpovídající kód a poţadované mnoţství. Po obdrţení nové součástky, ji bez sebemenších obtíţí zapojíme do přístroje. VŠEOBECNÝ SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ KÓD NÁZEV MNOŢSTVÍ ELEKTRICKÁ DEČKA NA NOHU NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA STEHNO NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA TŘÍSLO NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA KNÍREK NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA BRADU NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA PODPAŢÍ NATUR-EPIL HLINÍKOVÁ FÓLIE PROGRESIVNÍ DELIPAČNÍ GEL DEPILAČNÍ VOSK CB PROG. DEPILAČNÍ GEL NATUR-EPIL 1 TECHNICKÉ VLATNOSTI PŘÍSTROJE VŠEOBECNÉ: Výrobce: SOR INTERNACIONAL S.A. Model: NATUR-EPIL Klasifikace: Přístroj první třídy, typ BF Norma: Podle normy CEI MECHANICKÉ: Rozměry: Hmotnost: délka 525 mm, šířka 270 mm, výška 160 mm 10 kg 9

10 ELEKTRICKÉ SÍTĚ: Napětí: Pojistky: Maximální spotřeba: 100v (+ 10%, -10%), 50/60Hz 110v (+10%, -10%), 50/60Hz 120v (+10%, -10%), 50/60Hz 230v (+6%, -10%), 50/60Hz pro 100v, 4Amp typ T Pro 110v, 4Amp typ T Pro 120v, 4Amp typ T Pro 230v, 2Amp typ T 400VA ELEKTRICKÉ U VÝSTUPU: Číslo výstupu: 4 nezávislé Maximální napětí: 48v (pojistka 2Amp typ T) Doba aplikace: 0 aţ 99 minut Regulace teploty: od 20 do 50 C, (+10%, -10%) 10

11 ÚVOD K DEPILACI V současné společnosti vnější vzhled určité osoby ovlivňuje do jisté míry její vztah s ostatními členy skupiny a to, jak z hlediska striktně sociálního, tak z hlediska pracujícího světa. I sebemenší porucha v případě ochlupení, zvláště pak pokud se jedná o nadměrný rŧst chloupkŧ, mŧţe zpŧsobit u osoby, která tímto trpí, váţné psychické problémy, které se mohou negativně odrazit i v zařazení tohoto člověka do společnosti. Proto je odstraňování nadměrného mnoţství ochlupení v určitých partiích těla jeden z nejvíce obávaných kosmetických problémŧ ţeny, která tímto problémem trpí. Mnohé depilační postupy, které se pouţívaly v minulosti a jejich aplikace přetrvala dodnes, mají kaţdý zvlášť své výhody, ale i nevýhody, které do jisté míry omezují jejich pouţití a oblasti jejich aplikace. Metoda DEPILACE NATUR-EPIL je zaměřena na postupné odstraňování chloupkŧ z nejvíce problematických oblastí, aţ po dosaţení úplného oslabení jejich rŧstu. Tuto metodu lze provádět na jakékoliv části těla (nohy, obličej, podpaţí, třísla, atd ), jelikoţ přístroj má k dispozici řadu příslušenství sestaveného za tímto účelem. ZÁKLADY METODY Metoda DEPILACE NATUR-EPIL má za cíl progresivní, postupnou degeneraci a atrofii buněk u kořene chloupku a zároveň postupné odstranění chloupkŧ. Je zaloţena na kombinaci tří faktorŧ: 1. mechanický systém odstraňování chloupkŧ vytáhnutím, tvořený speciálním voskem 2. aktivní přípravek tvořený v zásadě z esenciálních olejŧ a přírodních výtaţkŧ z rostlin 3. přístroj, který pouţívá speciální pásy schopné udrţovat stálou, stejnoměrnou předem stanovenou teplotu. VOSK: CB-95 Vosk byl speciálně vytvořen právě pro jeho pouţití s touto metodou. Jeho základní vlastnost je dána správným poměrem a pečlivým výběrem včelího vosku, coţ je sloţka bezpodmínečně nutná k tomu, aby byl přípravek snadno aplikovatelný a flexibilní. Obsahuje přírodní deriváty a stabilizátory, které podporují dokonalou homogenitu směsi a poskytují vhodnou konzistenci k jeho snadnému rozetření i při nízké teplotě. Na základě všech těchto vlastností vosk umoţňuje správné vytaţení chloupku, odstraňuje jej od kořínku, coţ je rozhodující faktor pro účinnost metody. PŘÍPRAVEK: CK-97 Je tvořen esenciálními oleji a výtaţky z rostlin. Jedná se o přírodní přípravek s velkou účinností na zárodečných buňkách chloupku, které neutralizuje zpŧsobuje jejich postupnou degeneraci a atrofii. 11

12 Jeho trichoatrofická aktivita je podpořena kontrolovaným tepelným účinkem, z čehoţ vyplývá jeho aplikace prostřednictvím přístroje NATUR-EPIL. Postupně během sezení dochází k zataţení a atrofii papily chloupku (pilífera), takţe chloupek vyrŧstá pomaleji a stále více se oslabuje. Mnoţství nově rostoucích chloupkŧ se sniţuje, takţe i pravidelnost jednotlivých sezení se prodluţuje. Tento výrobek je určen k pouţití v kosmetickém salónu kosmetičkou, při kaţdém sezení depilace. Je doplněn výrobkem CK-107, který je určen k domácímu pouţití pro klienta. Nanáší se denně během následujících 15 dní po kaţdém sezení. PŘÍSTROJ: NATUR-EPIL NATUR-EPIL je přístroj pouţívaný k provedení kontrolované tepelné terapie speciálně navrţené k její aplikaci při depilačním ošetření. Udrţuje stálou a stejnoměrně rozloţenou teplotu, která je vhodná ke katalizaci reakcí odpovědných za vytaţení chloupku. Přístroj je opatřen KONTROLNÍM MIKROPROCESOREM, který zajišťuje bezpečnost přístroje a dŧvěryhodnost aplikačních parametrŧ. Ve chvíli zapojení přístroj provede TEST k ověření správné funkčnosti. Během tohoto procesu se na displeji objevuje řada znakŧ a čísel ukazujících úroveň, která je testována a verzi mikroprocesoru, s níţ se bude pracovat. Před samotným naprogramováním a začátkem ošetření by se mělo počkat, neţ tento proces ověřování přístroj dokončí. Na začátku se na displeji objeví parametry odpovídající PROGRAMU PŘEDEHŘÍVÁNÍ: 10 minut času a 34 C teploty. Cílem je zvýšení teploty pásŧ aţ do minimálních hodnot ošetření, takţe po aplikaci pásu, budou pásy pŧsobit během skutečného naprogramovaného času. K aktivaci programu předehřátí stačí stisknout tlačítko START. Modul VÝBĚR PROGRAMU (SELECTOR DE PROGRAMA) ošetření umoţňuje pouţití programŧ uloţených v paměti přístroje. Naprogramování je tak celkově usnadněno. Přístroj disponuje 5 PROGRAMY OŠETŘENÍ předem stanovenými, které je moţné přizpŧsobit podle vlastností odstraňovaného ochlupení, tělesné části a typu pokoţky. 12

13 PROGRAM ČAS TEPLOTA INDIKACE 1 20 min 38 C jemné chloupky, citlivá pleť 2 20 min 40 C jemné chloupky, normální pleť 3 20 min 42 C normální chloupky, normální pleť 4 20 min 44 C silné chloupky, normální pleť 5 25 min 45 C silné chloupky, odolná pleť Tyto předem dané parametry umoţňují a usnadňují naprogramování přístroje: stačí zvolit vhodný program a stisknout tlačítko START k zahájení aplikace. Nicméně i takto dané parametry mohou být kosmetičkou změněny v jakékoliv chvíli. Tlačítko START-STOP slouţí k aktivaci přístroje a to jak pro program předehřátí, tak pro jakýkoliv předem daný program ošetření, nebo i pro volný program změněný a upravený kosmetičkou. Stejné tlačítko stiskneme, jestliţe chceme ošetření přerušit. HODINY na měření času ukazují dobu určenou k ošetření u programŧ uloţených v paměti přístroje. Uţivatel mŧţe samozřejmě dobu kdykoliv volně změnit a upravit její naprogramování. NATUR-EPIL disponuje 4 VÝSTUPY, coţ umoţňuje ošetření 4 tělesných částí (kompletních obou noh, podpaţí a třísel, podpaţí a obličeje, nohou a třísel, atd ). 13

14 Kaţdý z těchto výstupŧ má k dispozici displej ukazující navolenou nebo nastavenou teplotu při ošetření. Vedle tohoto displeje se nachází světelná kontrolka, která zŧstává rozsvícená během celé doby zahřívání deček a zhasne po dosaţení nastavené teploty. METODA OŠETŘENÍ 1. Klienta si poloţíme pohodlně na lehátko, očistíme pokoţku ošetřované části těla a pečlivě osušíme. Zároveň mŧţeme zapojit do odpovídajících výstupŧ dečky, které pouţijeme při ošetření. Poté přistoupíme k naprogramování přístroje: 2. Nastavíme hlavní spínač do pozice ON. V této chvíli přístroj provede auto-test k ověření funkčnosti. Po ukončení testu se nastaví parametry programu předehřátí: 10 minut času a 30 C, u všech výstupŧ, kde jsou destičky zapojeny. Pokud nějaký výstup zŧstal volný (bez ţádného připojení destičky nebo jiného příslušenství), na odpovídajícím displeji se objeví označení Nc, které odpovídá významu nezapojený. 14

15 3. Stiskneme tlačítko START, kterým spustíme program předehřátí. Zároveň se rozsvítí odpovídající kontrolky, tím je oznámeno, ţe příslušná součást se nachází ve fázi zahřívání. Mezitím, co probíhá tento program, připravíme si pokoţku na ošetření. 4. Naneseme malé mnoţství gelu CK-97, rozetřeme jej rukou jemnou masáţí stejnoměrně po celé oblasti, kterou budeme depilovat. 5. Překryjeme oblast speciální fólií, abychom ji chránili a udrţeli teplotu. Aktivace gelu tak bude homogenní. 6. Na ošetřovanou část přiloţíme dečku nebo specifické příslušenství k ošetření, které jiţ dosáhlo minimální teplotu naprogramovanou programem předehřátí. Upevníme dečku tak, aby kontakt s pokoţkou byl co nejjednotnější, po celé ošetřované oblasti stejný. Zpŧsob přiloţení a přizpŧsobení dečky či jiného příslušenství rŧzným oblastem těla je specifikován v příloze. 7. Vybereme program ošetření odpovídající typu pleti a vlastnostem chloupkŧ, drţíme se přitom jiţ výše zmíněných pravidel. 15

16 8. Stiskneme tlačítko START k zahájení aplikace. 9. Po uplynutí času určeného k aplikaci tepla, zvuková kontrolka oznámí ukončení aplikace, takţe dečky i fólii mŧţeme odstranit. Je velice dŧleţité odstranit dečky okamţitě po uplynutí naprogramovaného času. Pokud je necháme déle v kontaktu s pokoţkou, zvýší se délka aplikace tepla. 10. Jestliţe na pokoţce zŧstal ještě zbytek gelu, mŧţeme jej jemně vmasírovat do pokoţky, abychom podpořili jeho úplné vstřebání. Na pokoţce by před aplikací vosku neměly být ţádné zbytky gelu. U extrémně citlivé pleti nebo na základě vnějších okolností (teplota prostředí, vlhkost ) mŧţe dojít k její citlivé reakci. V tomto případě necháme pokoţku 5 aţ 10 minut odpočinout před depilací, aby se pokoţka vrátila do normálu a zklidnila. 11. Přistoupíme k depilaci voskem CB-95, jehoţ depilační vlastnosti byli zcela přizpŧsobeny této metodě. 16

17 Doporučuje se nanášet vosk v krátkých prouţkách, přibliţně 10 aţ 14 cm dlouhých a 8 cm širokých, ne příliš silnou vrstvu. Usnadníme tak jeho odstranění jedním jediným strhnutím, zmenší se i nepříjemný pocit pro klienta. U citlivé pleti se velikost voskových prouţkŧ sniţuje na polovinu výše popsaných rozměrŧ. Měli bychom se snaţit ošetřovanou část oddepilovat kompletně na jeden jediný pokus, jelikoţ s touto metodou NENÍ VHODNÉ SE ZPĚTNĚ VRACET k oddepilovaným oblastem. Proto je velice dŧleţitá i kvalita vosku. 12. Po ukončení depilace voskem naneseme malé mnoţství výrobku CK-95, který jemně vmasírujeme a podpoříme jeho vstřebání do pokoţky. Po provedení depilace by se klient neměl alespoň 10 hodin po ošetření mýt ani sprchovat. ÚDRŽBA K posílení a podpoře účinnosti výsledkŧ depilační metody NATUR-EPIL by měl klient pouţívat denně výrobek CK-107. Tento přípravek je zaloţen na bázi stejných aktivních sloţek obsaţených ve výrobku CK-97, ovšem v takové koncentraci a kombinaci, aby jej bylo moţné pouţívat neustále. Doporučuje se pouţívat denně po koupeli během alespoň 15 dnŧ od provedení ošetření v kosmetickém salónu. Frekvence sezení depilačního ošetření je rŧzná podle potřeby a v závislosti na rŧstu chloupkŧ: První výsledky se začínají objevovat po pátém nebo šestém sezení. Poté je jiţ patrný jiţ pomalejší rŧst chloupkŧ, stejně tak jejich oslabení. Takţe doba mezi jednotlivými sezeními se stále více prodluţuje aţ po dosaţení poţadovaného výsledku. UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE Jako všechny techniky, které vyuţívají účinek tepla, rovněţ i tato metoda by se měla pouţívat s velkou opatrností zvláště u osob, které mají oběhové problémy. Zabránit aplikaci bychom měli v případě křečových ţil, dermatitidy a u jakékoliv jiné poruchy, kde by mohl být účinek tepla kontraindikován. U velmi jemného typu pleti nebo citlivého, pokud to kosmetička uzná za vhodné, je moţné metodu aplikovat obráceně, to znamená začít s depilací pokoţky voskem CB- 95, dále nanést gel CK-95 a gel CK-97, fólii a přístroj NATUR-EPIL. 17

18 Po depilaci pomocí metody NATUR-EPIL bychom se měli vyhnout vystavování se slunci nebo U.V.A. lampám, jelikoţ by mohlo dojít k poruchám pigmentace. ČÍŠTĚNÍ A HYGIENA PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE Příslušenství přístroje je zabaleno v látkových váčcích, které se dají jednoduše očistit nebo omýt. UPOZORNĚNÍ: Metoda NATUR-EPIL byla vyzkoušena se všemi přípravky, které jsou popsány v tomto manuálu: gel CK-97, plastická-kovová fólie, vosk CB-95 a výrobek CK-107. SOR Internacional S.A. (SORISA) není odpovědný za jakoukoliv eventuální poruchu, která se objeví při pouţití jiných přípravkŧ, neţ těch, které jsou, které jsou popsány zde a s nimiţ byla metoda vyzkoušena. 18

19 19

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

MAIG 03 MOM 110 REV.(2)FECHA DE ENTRADA: 5/03/00 1 Úvod: MAIG-03 je přenosný přístroj určený pro ošetření, které provádí obličejová elektroestetika. Rozličné části, ze kterých se skládá, umožňují kosmetičce

Více

VAROVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NÁVOD K OBSLUZE VAROVÁNÍ PŘED VSTUPEM DO MÍSTNOSTI, KDE BYL POUŢIT PUREOZONE, VŢDY TUTO MÍSTNOST DŮKLADNĚ VYVĚTREJTE. NEPOUŢÍVEJTE PŘÍSTROJ V PŘÍTOMNOSTI ŢIVÝCH ORGANISMŮ. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Doporučujeme

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

CORPO-02 C E L E N S

CORPO-02 C E L E N S CORPO-02 E X C E L L E N S CORPO-02 1 CORPO 02 POPIS PŘÍSTROJE CORPO-02 je přístroj vyrobený tak, aby mohl být vyuţíván odborníky při ošetření elektrostimulací jak na klinikách a v nemocnicích, tak i v

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

POPIS PŘÍSTROJE VO-10

POPIS PŘÍSTROJE VO-10 POPIS PŘÍSTROJE VO-10 Ozónový napařovač VO-10 je tvořen nádobkou na vodu určenou k provedení napářky prostřednictvím topného tělesa z neoxidovatelné mědi, která se nachází uvnitř zmíněné nádobky na vodu.

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

Adaptabilní termostat

Adaptabilní termostat TC Adaptabilní termostat Provozní a uživatelská příručka termostatu CZECH 1. Technické údaje... 5 2. Popis... 6 3. Montáţ a instalace... 7 4. Provoz... 9 4.1 Úvod... 9 4.2 Volitelné funkce... 15 4.2.1

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE CAS AP Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY řady model EC-2005 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem Golden Skin:luxusní řada se zlatem a em Firma Etre Belle přináší po několikaletém výzkumu jedinečnou a novou kosmetickou řadu výrobků GOLDEN SKIN CAVIAR, kterou bychom Vám rádi představili. Nová GOLDEN

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Černobílé a barevné jednotky Kitchen Minder 1 se změnily na Kitchen Minder 2 s barevným dotykovým displejem, novým vzhledem a několika změnami interních součástí,

Více

VŠEOBECNÝ POPIS METODY TLAKOVÉ TERAPIE

VŠEOBECNÝ POPIS METODY TLAKOVÉ TERAPIE VŠEOBECNÝ POPIS METODY TLAKOVÉ TERAPIE Tlaková terapie představuje metodu široce používanou v oblasti angiologie (nauka o cévním systému), kosmetickém lékařství, na poli fyzioterapie a kosmetiky. Její

Více

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE CT BRAND CT-933 PÁJECÍ STANICE Obsah Výstrahy.... 3 Úvod....4 Funkce.. 4 Technický popis... 4 Provoz a použiváví......5 Zapojení... 5 Nastavení teploty... 5 NÁVOD K POUŽITÍ Kalibrace teploty...6 Posouzení

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

OSOUŠEČ RUKOU. Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou. NOVINKA

OSOUŠEČ RUKOU. Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou. NOVINKA OSOUŠEČE RUKOU 1 OSOUŠEČ RUKOU ECOHAND Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou. NOVINKA ECOHAND osoušeč rukou používá výkonný, vysokorychlostní proud čistého vzduchu k odstranění

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

INSTRUKCE K MONTÁŢI PŘÍDAVNÝCH DESEK

INSTRUKCE K MONTÁŢI PŘÍDAVNÝCH DESEK INSTRUKCE K MONTÁŢI PŘÍDAVNÝCH DESEK Jak je ukázáno na detailu A, pro upevnění spodní odkládací desky je třeba ji k přístroji přiloţit tak, aby otvory v desce přiléhaly na tři šroubky umístěné ve spodní

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Detektor úniku chladiva LS 970 A

Detektor úniku chladiva LS 970 A Detektor úniku chladiva LS 970 A I. Všeobecné podmínky Detektor úniku chladiva LS 790A je mikroprocesorový detektor úniku chladiv, který zcela automaticky vyhledá i minimální úniky chladiva. Detektor je

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, 500 03 Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, 500 03 Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně Projděte si prosím manuál před použitím zařízení. 1. Popis produktu: Zařízení je nový solární a větrný kontrolní systém, který odpovídá nejnovějším CPU řídícím

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Lipotech Laser. Uživatelský manuál

Lipotech Laser. Uživatelský manuál Lipotech Laser Uživatelský manuál 1 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE.3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.3 2.1. Bezpečnostní opatření.4 3 ČÁSTI A ROZMĚRY PŘÍSTROJE..4 4 INSTALACE A FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE.5 5 INDIKACE A

Více

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika: Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro měření napětí v libovolně volitelném rozsahu. Měřená hodnota je zobrazována pomocí 2-místného LED displeje. Diferenční

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Návod k použití Zeštíhlující masážní pás EH-020C

Návod k použití Zeštíhlující masážní pás EH-020C Návod k použití Zeštíhlující masážní pás EH-020C 8 úrovní vibrační rychlosti a intenzity Termoterapie pro hlubší a uvolňující masáž Dopředné / zpětné nastavování funkcí Silný dvojitý vibrační pohon 9 úrovní

Více

KLASIK ROLETA S KLASICKÝM PRUŢINOVÝM MECHANISMEM

KLASIK ROLETA S KLASICKÝM PRUŢINOVÝM MECHANISMEM 1/5 Věci prověřené lidskou zkušeností nestárnou. Totéţ platí i o klasických roletách, které se pouţívají uţ řadu let. Zapomeňte ale na modely ze 70. a 80. let! Hovoříme o klasice stínicí techniky. Nové

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Využití mikropočítače pro konstrukci modelu umožňující analýzu fyzikálních zákonů Karel MIKUŠ FAI UTB ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín 23. dubna 2015

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metody a přístroje pro vyhledávání poruch na kabelech VN a NN vedoucí práce: prof.

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz

Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz Bezpečnostní pokyny: - Zajistěte řádné větrání přístroje, nezakrývejte ventilační otvory přístroje, okolní teplota

Více

kosmetický přístroj pro léčbu celulitidy verze 3.0 uživatelská příručka

kosmetický přístroj pro léčbu celulitidy verze 3.0 uživatelská příručka kosmetický přístroj pro léčbu celulitidy verze 3.0 uživatelská příručka Obsah Úvod... - 2 - Vlastnosti přístroje... - 3 - Součásti přístroje... - 4 - Popis ovládacího panelu... - 5 - Popis zadního panelu...

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Vyjměte stroj z obalu a umístěte jej na pevou a rovnou plochu.

Vyjměte stroj z obalu a umístěte jej na pevou a rovnou plochu. Návod k Použití A. Nastavení délky folie. Délka folie:1~100m 1. 1m. 2. 3m. 3. 5m. 4. 10m. 5. 15m. 6. 100m. B. Nastavení velikosti polštářků Velikost: 120~270mm. Min. velikost: 120mm. Max.velikost: 270mm.

Více

1. a 2. vážení s kontrolou přístupu a automatické navažování v aplikaci mostní váhy jednotky MATRIX II

1. a 2. vážení s kontrolou přístupu a automatické navažování v aplikaci mostní váhy jednotky MATRIX II 1. a 2. vážení s kontrolou přístupu a automatické navažování v aplikaci mostní váhy jednotky MATRIX II Cílem této příručky je nápomoci při nastavení jednotky MATRIX II pro funkci kontroly přístupu na mostní

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Skartovač EBA 2331 S 4 mm Skartovač EBA 2331 C 4 x 40 mm Skartovač EBA 2331 C 2 x 15 mm

Návod k obsluze. Skartovač EBA 2331 S 4 mm Skartovač EBA 2331 C 4 x 40 mm Skartovač EBA 2331 C 2 x 15 mm Návod k obsluze Skartovač EBA 2331 S 4 mm Skartovač EBA 2331 C 4 x 40 mm Skartovač EBA 2331 C 2 x 15 mm Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění.

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru. Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, křemíková germaniová, svítivá (LED) dioda, tři LED na panelu s rezistory, sada rezistorů, 2 spojovací vodiče s hroty, 6 spojovacích vodičů s banánky,

Více

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA Uživatelská příručka 31889 Než tento produkt začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému úrazu. Děkujeme,

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

540mm 500mm POPIS PŘÍSTROJE

540mm 500mm POPIS PŘÍSTROJE DERMOSONIC POPIS PŘÍSTROJE DERMOSONIC je přístroj navrţený k provedení různých kosmetických ošetření těla, jako je obezita, remodelační ošetření, drenáţ atd. Je kombinací ultrazvuku (US-6000) a neinvazivní

Více

Generátor impulsu GRIG2

Generátor impulsu GRIG2 Generátor impulsu GRIG2 GRIG2 je generátor definované délky proudového impulsu po stisku tlačítka. Generátor byl vyvinut na zakázku pro měření zdvihu jádra solenoidu u smontovaného vstřikovače Common Rail.

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele 10/7/12 Regulátor ASIN Aqua Dose automaticky reguluje ph a plynule dávkuje zvolené množství dezinfekce (kyslíkové nebo chlorové) po dobu běhu čističky. Hodnota

Více

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití Analyzér pleti SKT-03 Návod na použití SKT-03 poskytuje vizuální a číselnou analýzu Vaší pleti, výsledky které Vám neodhalí žádné obyčejné zrcadlo. SKT-03 využívá nejnovější technologii zvanou Bio-impedantní

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom.

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom. Kompaktní ultrazvukový hladinoměr INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ MANUÁL 2. edice MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail:

Více

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a pouţíván podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

PSP System. Photo-electro Skin Poration System. DMR-OT-0417 RV(b) 04/04/2007 1-31

PSP System. Photo-electro Skin Poration System. DMR-OT-0417 RV(b) 04/04/2007 1-31 PSP System Photo-electro Skin Poration System DMR-OT-0417 RV(b) 04/04/2007 1-31 MONTÁŢ PLEXI DESKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1.- Odšroubovat šroubky, které jsou u desky 2.- Připevnit desku na přední stranu přístroje.

Více