NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE"

Transkript

1

2 NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE NATUR-EPIL je přístroj, který byl navrţen a sestaven jako hlavní prvek při depilačním ošetření na základě tepelného účinku. Ošetření se provádí pomoci tepelně kontrolovaných deček. Přístroj je opatřen všemi druhy funkcí a součástí potřebných k pohodlnému a rychlému provedení práce. Kontrola a výběr parametrŧ se provádí na základě tlačítek. Pro lepší orientaci jsou jednotlivá tlačítka seskupena ve funkčních oblastech, kterými jsou: - program ošetření 0 aţ 9 - spuštění (START) a zastavení (STOP) ošetření - doba ošetření od 0 do 99 minut - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 1, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 2, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 3, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 4, 20 aţ 50 C Přístroj, jeho funkce a moţnosti ošetření se velice snadno a rychle přizpŧsobují. Přístroj totiţ funguje na základě parametrŧ uloţených v paměti přístroje, takţe stačí jednoduše stisknout tlačítko ke zvolení odpovídajícího programu a tlačítko ke spuštění přístroje (START). V následující figuře 1 je přístroj popsán všeobecně, spolu s popisem jeho jednotlivých částí: Obr. 1 CELKOVÝ POHLED (pohled zepředu) 2

3 Obr. 1 CELKOVÝ POHLED (pohled zezadu) 1. síťová báze 2. skříňka na pojistky a pojistky sítě 3. hlavní spínač 4. tlačítko pro výběr programu ošetření 5. číselný ukazatel zvoleného programu 6. tlačítko ke spuštění (START) a zastavení (STOP) ošetření 7. ukazatel stavu ošetření, aktivní nebo neaktivní 8. tlačítka k naprogramování doby ošetření 9. číselný ukazatel doby ošetření (hodiny) 10. výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítko ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel aplikovaného výkonu u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číslice teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky 4 3

4 SYMBOLY POUŽÍVANÉ U PŘÍSTROJE Symbol označující: PŘÍSTROJ APLIKOVATELNÝ NA LIDSKÉ TĚLO Symbol UPOZORNĚNÍ viz přiloţené dokumenty Symbol hodin Symbol ukazující variační řízení teploty u výstupu Symbol ukazující stupňování teploty ve stupních Celsia Symbol ukazující připojení tepelného prvku 4

5 INSTRUKCE KE SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Všechna čísla uvedená v závorkách patří do obrázku 1. Před samotným spuštěním přístroje bychom se měli ujistit, ţe napětí SÍTĚ vyznačené na etiketě s charakteristikami přístroje je srovnatelné s místem, kde chceme přístroj zapojit. Po ověření slučitelnosti pokračujeme. Zapojíme SÍŤOVÝ kabel do SÍŤOVÉ báze přístroje (1). Pokud chceme, mŧţeme zapojit elektrické dečky na ošetření do spínačŧ u jednotlivých výstupŧ (10, 15, 20 a 25). Hlavní spínač (3) nastavíme do pozice ON. Hlavní spínač by se měl zároveň rozsvítit. Napětí sítě je zapojeno. V této chvíli přístroj zahájí proces AUTO TESTU. Na sekundu zazní během této fáze zvukový signál (písknutí) a všechny čelní spínače se rozsvítí a na číselných ukazatelích se objeví osmička 8. Po uplynutí jedné sekundy a po ukončení zvukového znamení, začne přístroj provádět řadu vnitřních testŧ, kterými bude ověřeno správné fungování přístroje. P ukončení všech testŧ se automaticky naprogramují rŧzné parametry přístroje. K zahájení ošetření pak tedy bude stačit pouhé stisknutí tlačítka START (6). Mezi parametry, které přístroj automaticky naprogramuje, patří: - program 0 - doba ošetření 10 minut - teplota 1, 30 C - teplota 2, 30 C - teplota 3, 30 C - teplota 4, 30 C Naprogramované teploty jsou vţdy vyobrazeny na číselných ukazatelích odpovídajících elektrickým dečkám, které jsou právě zapojeny. Číslice nezapojených deček by měly ukazovat symbol Nc. Změna teploty nezapojené elektrické dečky by neměla účinek, dokud by dečka nebyla zapojena. Po jejím zapojení se na odpovídajícím číselném ukazateli objeví hodnota teploty. Po stisknutí tlačítka START (6), pokud máme zapojenou některou z deček, se rozsvítí: - ukazatel stavu ošetření (7) v aktivní poloze ACTIVO - desetinné číslo u indikátoru hodin (9), které bude ukazovat prŧběh času - ukazatel aplikovaného výkonu (14, 19, 24 a 29) pro kaţdý výstup, u něhoţ by měla být naprogramovaná teplota odlišná od teploty elektrické dečky. V opačném případě bude odpovídající indikátor zhasnutý. 5

6 Kterýkoliv z parametrŧ je moţné kdykoliv změnit a přizpŧsobit tak funkčnost přístroje potřebám ošetření. Podle typu stisknutého tlačítka získáme konkrétní účinek. Takţe: - Po stisknutí tlačítka výběru programu Pr. (4) se zvýší hodnota vyznačená číselným ukazatel (5), zároveň se zaktualizují hodnoty parametrŧ odpovídající tomuto programu. Pokud jiţ ošetření probíhá (ukazatel 7 svítí), přístroj se sám automaticky zastaví STOP a následně se zaktualizují hodnoty parametrŧ v rámci vybraného programu - Stisknutím tlačítka START (6) je ošetření spuštěno. Ukazatel 7 musí být ovšem v neaktivní pozici, to znamená zhasnutý a doba ošetření se liší od 0 min. Pokud je naopak ošetření jiţ spuštěno (ukazatel 7 svítí), zastavíme jej stisknutím tlačítka STOP. - Stisknutím tlačítek (8) a (9) ukazatelé času, mŧţeme rozlišit hodnoty nastaveného času. Tlačítkem vlevo nastavíme desítky minut a tlačítkem vpravo jednotky. V případě, ţe se ukáţe na hodinách hodnota 00 min, mělo by se ošetření zastavit. - Stisknutím tlačítek (12) nastavíme teplotu odpovídající elektrické dečce 1. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (17) nastavíme teplotu odpovídající elektrické dečce 2. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (22) nastavíme teplotu pro elektrickou dečku 3. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (27) nastavíme teplotu pro elektrickou dečku 4. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. Po uplynutí naprogramovaného času zazní desetkrát za sebou zvukový signál (písknutí), zhasne desetinná tečka u ukazatele hodin (9), zároveň zhasnou ukazatelé výkonu aplikovaného u výstupŧ (14, 19, 24 a 29) a ukazatel stavu ošetření (7). Následně se zpětně naprogramují všechny počáteční parametry ošetření. Jestliţe chceme zopakovat stejné ošetření, stačí stisknout tlačítko START (6). POZNÁMKY K FUNKCI PŘÍSTROJE Přístroj NATUR-EPIL je vybaven několika vnitřními funkcemi, které mu umoţňují zaznamenat případné moţné funkční poruchy či anomálie. Pokud dojde k poruše u některého z výstupŧ, číselní ukazatelé teploty tuto poruchu zaznamenají a označí. 6

7 Upozornění mohou být následující: Nc pro nezapojenou dečku Fu pro vypálenou pojistku. Pojistka by se měla vyměnit. Sn pro senzor ve špatném stavu. Měla by se vyměnit dečka. An pro poruchu u elektrické dečky. Měla by se vyměnit dečka. Nu pro nepouţitelný výstup z dŧvodu poruchy. Měl by se opravit. POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SOR INTERNACIONAL S.A., jakoţto výrobce tohoto přístroje, je odpovědný za jeho bezpečnost a správné fungování vţdy, pokud: - elektrická instalace obvodu, kde se přístroj bude pouţívat, splňuje instalační normy platné v zemi. - se tento přístroj bude pouţívat výhradně podle stanov specifikovaných v instrukčním manuálu - údrţba, opravy a měření/kalibrace přístroje budou prováděny pouze personálem zmocněným podnikem SOR INTERNACIONAL S.A. Uţivatel bude mít na starosti pravidelnou kontrolu údrţby a kalibrace přístroje s tím, ţe lhŧta mezi jednotlivými revizemi by neměla překročit více neţ jeden rok. Kromě toho upozorňujeme, ţe: pokud přístroj pouţijete v blízkosti (přibliţně 1 m) nějakého generátoru s krátkými vlnami nebo blízko mikrovlnné trouby, mŧţe dojít odchylkám hodnot u jednotlivých výstupŧ. PORUCHY A ÚDRŽBA ZE STRANY UŽIVATELE Údrţba, kterou mŧţe provádět sám uţivatel, je omezena na následující části přístroje: - všeobecné pojistky - pojistky od jednotlivých výstupŧ - síťový kabel - příslušenství (elektrické dečky). 7

8 HLAVNÍ POJISTKY Výměnu pojistek provádíme, pokud po stisknutí všeobecného spínače, přístroj nefunguje. Provedeme následující kroky: - odpojíme síťový kabel (1) - odšroubujeme desku uzavírající skříňku na pojistky (2) buď šroubovákem nebo jiným vhodným podobným nástrojem - ověříme, zda některá z pojistek uvnitř neńí vypálená (nitka uvnitř pojistky je přerušená) - nahradíme vypálenou pojistku novou ovšem se stejnými charakteristikami, jako měla pojistka pŧvodní. Bliţší informace o pojistkách najdete v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE A ELEKTRICKÉ SÍTĚ. - Zasuneme novou pojistku do skříňky a opět přišroubujeme horní desku. Desku bychom neměli nikdy ke skříňce zatlačovat silou. - Opět zapojíme síťový kabel (1) a spustíme všeobecný spínač přístroje (3), abychom zjistili, zda nyní funguje správně. Pokud ovšem porucha přetrvává, měli bychom přístroj odnést na technickou revizi. POJISTKY U JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPŮ K výměně pojistky u jednotlivých výstupŧ přistoupíme, jestliţe se na odpovídajícím číselném ukazateli objeví značka Fu. Postup pak bude následující: - deaktivace ošetření stisknutím tlačítka STOP (6), ukazatel 7 by měl zŧstat zhasnutý - odšroubujeme desku od skříňky na pojistky, která se nachází na čelní straně přístroje (11, 16, 21 a 26) šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem - nahradíme vypálenou pojistku novou, ovšem se stejnými vlastnostmi, jako měla pojistka pŧvodní, podrobnější popis pojistek najdeme v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE a VÝSTUPNÍ UDAJE - desku od skříňky našroubujeme nazpátek, nikdy bychom však desku neměli tlačit na skříňku silou - opět spustíme ošetření stisknutím tlačítka START (6), ukazatel 7 by měl být rozsvícený, ověříme, zda přístroj nyní správně funguje, pokud problém přetrvává, uvědomíme o této situaci nejbliţší technický servis 8

9 SÍŤOVÝ KABEL Při výměně síťového kabelu bychom měli mít na paměti, ţe NOVÝ SÍŤOVÝ KABEL MUSÍ MÍT STEJNÉ VLASTNOSTI JAKO PŦVODNÍ KABEL DODÁVANÝ SPOLU S PŘÍSTROJEM, TO ZNAMENÁ, MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘEN (HOMOLOGOVÁN)!! PŘÍSLUŠENSTVÍ Náhrada některé ze součástek přístroje je jednoduchá. Stačí pouze příslušnou část identifikovat ve VŠEOBECNÉM SEZNAMU PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE a vytvořit objednávku u nejbliţšího odpovědného zástupce. Objednávka by měla obsahovat název součástky, jí odpovídající kód a poţadované mnoţství. Po obdrţení nové součástky, ji bez sebemenších obtíţí zapojíme do přístroje. VŠEOBECNÝ SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ KÓD NÁZEV MNOŢSTVÍ ELEKTRICKÁ DEČKA NA NOHU NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA STEHNO NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA TŘÍSLO NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA KNÍREK NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA BRADU NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA PODPAŢÍ NATUR-EPIL HLINÍKOVÁ FÓLIE PROGRESIVNÍ DELIPAČNÍ GEL DEPILAČNÍ VOSK CB PROG. DEPILAČNÍ GEL NATUR-EPIL 1 TECHNICKÉ VLATNOSTI PŘÍSTROJE VŠEOBECNÉ: Výrobce: SOR INTERNACIONAL S.A. Model: NATUR-EPIL Klasifikace: Přístroj první třídy, typ BF Norma: Podle normy CEI MECHANICKÉ: Rozměry: Hmotnost: délka 525 mm, šířka 270 mm, výška 160 mm 10 kg 9

10 ELEKTRICKÉ SÍTĚ: Napětí: Pojistky: Maximální spotřeba: 100v (+ 10%, -10%), 50/60Hz 110v (+10%, -10%), 50/60Hz 120v (+10%, -10%), 50/60Hz 230v (+6%, -10%), 50/60Hz pro 100v, 4Amp typ T Pro 110v, 4Amp typ T Pro 120v, 4Amp typ T Pro 230v, 2Amp typ T 400VA ELEKTRICKÉ U VÝSTUPU: Číslo výstupu: 4 nezávislé Maximální napětí: 48v (pojistka 2Amp typ T) Doba aplikace: 0 aţ 99 minut Regulace teploty: od 20 do 50 C, (+10%, -10%) 10

11 ÚVOD K DEPILACI V současné společnosti vnější vzhled určité osoby ovlivňuje do jisté míry její vztah s ostatními členy skupiny a to, jak z hlediska striktně sociálního, tak z hlediska pracujícího světa. I sebemenší porucha v případě ochlupení, zvláště pak pokud se jedná o nadměrný rŧst chloupkŧ, mŧţe zpŧsobit u osoby, která tímto trpí, váţné psychické problémy, které se mohou negativně odrazit i v zařazení tohoto člověka do společnosti. Proto je odstraňování nadměrného mnoţství ochlupení v určitých partiích těla jeden z nejvíce obávaných kosmetických problémŧ ţeny, která tímto problémem trpí. Mnohé depilační postupy, které se pouţívaly v minulosti a jejich aplikace přetrvala dodnes, mají kaţdý zvlášť své výhody, ale i nevýhody, které do jisté míry omezují jejich pouţití a oblasti jejich aplikace. Metoda DEPILACE NATUR-EPIL je zaměřena na postupné odstraňování chloupkŧ z nejvíce problematických oblastí, aţ po dosaţení úplného oslabení jejich rŧstu. Tuto metodu lze provádět na jakékoliv části těla (nohy, obličej, podpaţí, třísla, atd ), jelikoţ přístroj má k dispozici řadu příslušenství sestaveného za tímto účelem. ZÁKLADY METODY Metoda DEPILACE NATUR-EPIL má za cíl progresivní, postupnou degeneraci a atrofii buněk u kořene chloupku a zároveň postupné odstranění chloupkŧ. Je zaloţena na kombinaci tří faktorŧ: 1. mechanický systém odstraňování chloupkŧ vytáhnutím, tvořený speciálním voskem 2. aktivní přípravek tvořený v zásadě z esenciálních olejŧ a přírodních výtaţkŧ z rostlin 3. přístroj, který pouţívá speciální pásy schopné udrţovat stálou, stejnoměrnou předem stanovenou teplotu. VOSK: CB-95 Vosk byl speciálně vytvořen právě pro jeho pouţití s touto metodou. Jeho základní vlastnost je dána správným poměrem a pečlivým výběrem včelího vosku, coţ je sloţka bezpodmínečně nutná k tomu, aby byl přípravek snadno aplikovatelný a flexibilní. Obsahuje přírodní deriváty a stabilizátory, které podporují dokonalou homogenitu směsi a poskytují vhodnou konzistenci k jeho snadnému rozetření i při nízké teplotě. Na základě všech těchto vlastností vosk umoţňuje správné vytaţení chloupku, odstraňuje jej od kořínku, coţ je rozhodující faktor pro účinnost metody. PŘÍPRAVEK: CK-97 Je tvořen esenciálními oleji a výtaţky z rostlin. Jedná se o přírodní přípravek s velkou účinností na zárodečných buňkách chloupku, které neutralizuje zpŧsobuje jejich postupnou degeneraci a atrofii. 11

12 Jeho trichoatrofická aktivita je podpořena kontrolovaným tepelným účinkem, z čehoţ vyplývá jeho aplikace prostřednictvím přístroje NATUR-EPIL. Postupně během sezení dochází k zataţení a atrofii papily chloupku (pilífera), takţe chloupek vyrŧstá pomaleji a stále více se oslabuje. Mnoţství nově rostoucích chloupkŧ se sniţuje, takţe i pravidelnost jednotlivých sezení se prodluţuje. Tento výrobek je určen k pouţití v kosmetickém salónu kosmetičkou, při kaţdém sezení depilace. Je doplněn výrobkem CK-107, který je určen k domácímu pouţití pro klienta. Nanáší se denně během následujících 15 dní po kaţdém sezení. PŘÍSTROJ: NATUR-EPIL NATUR-EPIL je přístroj pouţívaný k provedení kontrolované tepelné terapie speciálně navrţené k její aplikaci při depilačním ošetření. Udrţuje stálou a stejnoměrně rozloţenou teplotu, která je vhodná ke katalizaci reakcí odpovědných za vytaţení chloupku. Přístroj je opatřen KONTROLNÍM MIKROPROCESOREM, který zajišťuje bezpečnost přístroje a dŧvěryhodnost aplikačních parametrŧ. Ve chvíli zapojení přístroj provede TEST k ověření správné funkčnosti. Během tohoto procesu se na displeji objevuje řada znakŧ a čísel ukazujících úroveň, která je testována a verzi mikroprocesoru, s níţ se bude pracovat. Před samotným naprogramováním a začátkem ošetření by se mělo počkat, neţ tento proces ověřování přístroj dokončí. Na začátku se na displeji objeví parametry odpovídající PROGRAMU PŘEDEHŘÍVÁNÍ: 10 minut času a 34 C teploty. Cílem je zvýšení teploty pásŧ aţ do minimálních hodnot ošetření, takţe po aplikaci pásu, budou pásy pŧsobit během skutečného naprogramovaného času. K aktivaci programu předehřátí stačí stisknout tlačítko START. Modul VÝBĚR PROGRAMU (SELECTOR DE PROGRAMA) ošetření umoţňuje pouţití programŧ uloţených v paměti přístroje. Naprogramování je tak celkově usnadněno. Přístroj disponuje 5 PROGRAMY OŠETŘENÍ předem stanovenými, které je moţné přizpŧsobit podle vlastností odstraňovaného ochlupení, tělesné části a typu pokoţky. 12

13 PROGRAM ČAS TEPLOTA INDIKACE 1 20 min 38 C jemné chloupky, citlivá pleť 2 20 min 40 C jemné chloupky, normální pleť 3 20 min 42 C normální chloupky, normální pleť 4 20 min 44 C silné chloupky, normální pleť 5 25 min 45 C silné chloupky, odolná pleť Tyto předem dané parametry umoţňují a usnadňují naprogramování přístroje: stačí zvolit vhodný program a stisknout tlačítko START k zahájení aplikace. Nicméně i takto dané parametry mohou být kosmetičkou změněny v jakékoliv chvíli. Tlačítko START-STOP slouţí k aktivaci přístroje a to jak pro program předehřátí, tak pro jakýkoliv předem daný program ošetření, nebo i pro volný program změněný a upravený kosmetičkou. Stejné tlačítko stiskneme, jestliţe chceme ošetření přerušit. HODINY na měření času ukazují dobu určenou k ošetření u programŧ uloţených v paměti přístroje. Uţivatel mŧţe samozřejmě dobu kdykoliv volně změnit a upravit její naprogramování. NATUR-EPIL disponuje 4 VÝSTUPY, coţ umoţňuje ošetření 4 tělesných částí (kompletních obou noh, podpaţí a třísel, podpaţí a obličeje, nohou a třísel, atd ). 13

14 Kaţdý z těchto výstupŧ má k dispozici displej ukazující navolenou nebo nastavenou teplotu při ošetření. Vedle tohoto displeje se nachází světelná kontrolka, která zŧstává rozsvícená během celé doby zahřívání deček a zhasne po dosaţení nastavené teploty. METODA OŠETŘENÍ 1. Klienta si poloţíme pohodlně na lehátko, očistíme pokoţku ošetřované části těla a pečlivě osušíme. Zároveň mŧţeme zapojit do odpovídajících výstupŧ dečky, které pouţijeme při ošetření. Poté přistoupíme k naprogramování přístroje: 2. Nastavíme hlavní spínač do pozice ON. V této chvíli přístroj provede auto-test k ověření funkčnosti. Po ukončení testu se nastaví parametry programu předehřátí: 10 minut času a 30 C, u všech výstupŧ, kde jsou destičky zapojeny. Pokud nějaký výstup zŧstal volný (bez ţádného připojení destičky nebo jiného příslušenství), na odpovídajícím displeji se objeví označení Nc, které odpovídá významu nezapojený. 14

15 3. Stiskneme tlačítko START, kterým spustíme program předehřátí. Zároveň se rozsvítí odpovídající kontrolky, tím je oznámeno, ţe příslušná součást se nachází ve fázi zahřívání. Mezitím, co probíhá tento program, připravíme si pokoţku na ošetření. 4. Naneseme malé mnoţství gelu CK-97, rozetřeme jej rukou jemnou masáţí stejnoměrně po celé oblasti, kterou budeme depilovat. 5. Překryjeme oblast speciální fólií, abychom ji chránili a udrţeli teplotu. Aktivace gelu tak bude homogenní. 6. Na ošetřovanou část přiloţíme dečku nebo specifické příslušenství k ošetření, které jiţ dosáhlo minimální teplotu naprogramovanou programem předehřátí. Upevníme dečku tak, aby kontakt s pokoţkou byl co nejjednotnější, po celé ošetřované oblasti stejný. Zpŧsob přiloţení a přizpŧsobení dečky či jiného příslušenství rŧzným oblastem těla je specifikován v příloze. 7. Vybereme program ošetření odpovídající typu pleti a vlastnostem chloupkŧ, drţíme se přitom jiţ výše zmíněných pravidel. 15

16 8. Stiskneme tlačítko START k zahájení aplikace. 9. Po uplynutí času určeného k aplikaci tepla, zvuková kontrolka oznámí ukončení aplikace, takţe dečky i fólii mŧţeme odstranit. Je velice dŧleţité odstranit dečky okamţitě po uplynutí naprogramovaného času. Pokud je necháme déle v kontaktu s pokoţkou, zvýší se délka aplikace tepla. 10. Jestliţe na pokoţce zŧstal ještě zbytek gelu, mŧţeme jej jemně vmasírovat do pokoţky, abychom podpořili jeho úplné vstřebání. Na pokoţce by před aplikací vosku neměly být ţádné zbytky gelu. U extrémně citlivé pleti nebo na základě vnějších okolností (teplota prostředí, vlhkost ) mŧţe dojít k její citlivé reakci. V tomto případě necháme pokoţku 5 aţ 10 minut odpočinout před depilací, aby se pokoţka vrátila do normálu a zklidnila. 11. Přistoupíme k depilaci voskem CB-95, jehoţ depilační vlastnosti byli zcela přizpŧsobeny této metodě. 16

17 Doporučuje se nanášet vosk v krátkých prouţkách, přibliţně 10 aţ 14 cm dlouhých a 8 cm širokých, ne příliš silnou vrstvu. Usnadníme tak jeho odstranění jedním jediným strhnutím, zmenší se i nepříjemný pocit pro klienta. U citlivé pleti se velikost voskových prouţkŧ sniţuje na polovinu výše popsaných rozměrŧ. Měli bychom se snaţit ošetřovanou část oddepilovat kompletně na jeden jediný pokus, jelikoţ s touto metodou NENÍ VHODNÉ SE ZPĚTNĚ VRACET k oddepilovaným oblastem. Proto je velice dŧleţitá i kvalita vosku. 12. Po ukončení depilace voskem naneseme malé mnoţství výrobku CK-95, který jemně vmasírujeme a podpoříme jeho vstřebání do pokoţky. Po provedení depilace by se klient neměl alespoň 10 hodin po ošetření mýt ani sprchovat. ÚDRŽBA K posílení a podpoře účinnosti výsledkŧ depilační metody NATUR-EPIL by měl klient pouţívat denně výrobek CK-107. Tento přípravek je zaloţen na bázi stejných aktivních sloţek obsaţených ve výrobku CK-97, ovšem v takové koncentraci a kombinaci, aby jej bylo moţné pouţívat neustále. Doporučuje se pouţívat denně po koupeli během alespoň 15 dnŧ od provedení ošetření v kosmetickém salónu. Frekvence sezení depilačního ošetření je rŧzná podle potřeby a v závislosti na rŧstu chloupkŧ: První výsledky se začínají objevovat po pátém nebo šestém sezení. Poté je jiţ patrný jiţ pomalejší rŧst chloupkŧ, stejně tak jejich oslabení. Takţe doba mezi jednotlivými sezeními se stále více prodluţuje aţ po dosaţení poţadovaného výsledku. UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE Jako všechny techniky, které vyuţívají účinek tepla, rovněţ i tato metoda by se měla pouţívat s velkou opatrností zvláště u osob, které mají oběhové problémy. Zabránit aplikaci bychom měli v případě křečových ţil, dermatitidy a u jakékoliv jiné poruchy, kde by mohl být účinek tepla kontraindikován. U velmi jemného typu pleti nebo citlivého, pokud to kosmetička uzná za vhodné, je moţné metodu aplikovat obráceně, to znamená začít s depilací pokoţky voskem CB- 95, dále nanést gel CK-95 a gel CK-97, fólii a přístroj NATUR-EPIL. 17

18 Po depilaci pomocí metody NATUR-EPIL bychom se měli vyhnout vystavování se slunci nebo U.V.A. lampám, jelikoţ by mohlo dojít k poruchám pigmentace. ČÍŠTĚNÍ A HYGIENA PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE Příslušenství přístroje je zabaleno v látkových váčcích, které se dají jednoduše očistit nebo omýt. UPOZORNĚNÍ: Metoda NATUR-EPIL byla vyzkoušena se všemi přípravky, které jsou popsány v tomto manuálu: gel CK-97, plastická-kovová fólie, vosk CB-95 a výrobek CK-107. SOR Internacional S.A. (SORISA) není odpovědný za jakoukoliv eventuální poruchu, která se objeví při pouţití jiných přípravkŧ, neţ těch, které jsou, které jsou popsány zde a s nimiţ byla metoda vyzkoušena. 18

19 19

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

INSTRUKCE K MONTÁŢI PŘÍDAVNÝCH DESEK

INSTRUKCE K MONTÁŢI PŘÍDAVNÝCH DESEK INSTRUKCE K MONTÁŢI PŘÍDAVNÝCH DESEK Jak je ukázáno na detailu A, pro upevnění spodní odkládací desky je třeba ji k přístroji přiloţit tak, aby otvory v desce přiléhaly na tři šroubky umístěné ve spodní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché

Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché Ultimativní technologie Piezo scaleru Nový Tigon+ S Tigon+/Tigon vyvinula W&H nesrovnatelný piezo scaler. Jeho unikátní vlastnosti významně

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

DMR-OT-0513 RV(c) 05/09/2008 1-36

DMR-OT-0513 RV(c) 05/09/2008 1-36 DMR-OT-0513 RV(c) 05/09/2008 1-36 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.1 Přehled symbolŧ... 3 2.2 Prostředí a omezení při pouţití... 4 3 ČÁSTI PŘÍSTROJE... 4 3.1 Přístrojová

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál manuál převodník MLR2 Ademco CID Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Saunový regulátor Classic C90, C150

Saunový regulátor Classic C90, C150 Saunový regulátor Classic C90, C150 EN DE Obsah 1. KONTROLNÍ JEDNOTKY C80/1, C90 A C150... 3 1.1. Všeobecně... 3 1.2. Technické údaje... 3 2. INSTRUKCE PRO POUŽITÍ KONTROL. JEDNOTKY... 4 3. INSTRUKCE PRO

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

8Až. č. 1. týdnů bez epilace. Lumea. Technologie intenzivních světelných pulzů. IPL řešení. v Evropě

8Až. č. 1. týdnů bez epilace. Lumea. Technologie intenzivních světelných pulzů. IPL řešení. v Evropě Lumea 8Až týdnů bez epilace Technologie intenzivních světelných pulzů IPL řešení č. 1 v Evropě Snadný a účinný způsob, jak bezbolestně odstranit i ty nejjemnější chloupky. Tak bezpečný, že jej můžete používat

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Mastná pleť

Střední odborné učiliště Domažlice. Mastná pleť Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.04 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více