NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE"

Transkript

1

2 NATUR EPIL POPIS PŘÍSTROJE NATUR-EPIL je přístroj, který byl navrţen a sestaven jako hlavní prvek při depilačním ošetření na základě tepelného účinku. Ošetření se provádí pomoci tepelně kontrolovaných deček. Přístroj je opatřen všemi druhy funkcí a součástí potřebných k pohodlnému a rychlému provedení práce. Kontrola a výběr parametrŧ se provádí na základě tlačítek. Pro lepší orientaci jsou jednotlivá tlačítka seskupena ve funkčních oblastech, kterými jsou: - program ošetření 0 aţ 9 - spuštění (START) a zastavení (STOP) ošetření - doba ošetření od 0 do 99 minut - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 1, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 2, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 3, 20 aţ 50 C - teplota elektrické dečky zapojené do výstupu 4, 20 aţ 50 C Přístroj, jeho funkce a moţnosti ošetření se velice snadno a rychle přizpŧsobují. Přístroj totiţ funguje na základě parametrŧ uloţených v paměti přístroje, takţe stačí jednoduše stisknout tlačítko ke zvolení odpovídajícího programu a tlačítko ke spuštění přístroje (START). V následující figuře 1 je přístroj popsán všeobecně, spolu s popisem jeho jednotlivých částí: Obr. 1 CELKOVÝ POHLED (pohled zepředu) 2

3 Obr. 1 CELKOVÝ POHLED (pohled zezadu) 1. síťová báze 2. skříňka na pojistky a pojistky sítě 3. hlavní spínač 4. tlačítko pro výběr programu ošetření 5. číselný ukazatel zvoleného programu 6. tlačítko ke spuštění (START) a zastavení (STOP) ošetření 7. ukazatel stavu ošetření, aktivní nebo neaktivní 8. tlačítka k naprogramování doby ošetření 9. číselný ukazatel doby ošetření (hodiny) 10. výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítko ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel aplikovaného výkonu u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číselný ukazatel teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky výstupní spínač pro elektrickou dečku pojistka od výstupu tlačítka ke zvýšení nebo sníţení teploty číslice teploty ukazatel výkonu aplikovaného u elektrické dečky 4 3

4 SYMBOLY POUŽÍVANÉ U PŘÍSTROJE Symbol označující: PŘÍSTROJ APLIKOVATELNÝ NA LIDSKÉ TĚLO Symbol UPOZORNĚNÍ viz přiloţené dokumenty Symbol hodin Symbol ukazující variační řízení teploty u výstupu Symbol ukazující stupňování teploty ve stupních Celsia Symbol ukazující připojení tepelného prvku 4

5 INSTRUKCE KE SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Všechna čísla uvedená v závorkách patří do obrázku 1. Před samotným spuštěním přístroje bychom se měli ujistit, ţe napětí SÍTĚ vyznačené na etiketě s charakteristikami přístroje je srovnatelné s místem, kde chceme přístroj zapojit. Po ověření slučitelnosti pokračujeme. Zapojíme SÍŤOVÝ kabel do SÍŤOVÉ báze přístroje (1). Pokud chceme, mŧţeme zapojit elektrické dečky na ošetření do spínačŧ u jednotlivých výstupŧ (10, 15, 20 a 25). Hlavní spínač (3) nastavíme do pozice ON. Hlavní spínač by se měl zároveň rozsvítit. Napětí sítě je zapojeno. V této chvíli přístroj zahájí proces AUTO TESTU. Na sekundu zazní během této fáze zvukový signál (písknutí) a všechny čelní spínače se rozsvítí a na číselných ukazatelích se objeví osmička 8. Po uplynutí jedné sekundy a po ukončení zvukového znamení, začne přístroj provádět řadu vnitřních testŧ, kterými bude ověřeno správné fungování přístroje. P ukončení všech testŧ se automaticky naprogramují rŧzné parametry přístroje. K zahájení ošetření pak tedy bude stačit pouhé stisknutí tlačítka START (6). Mezi parametry, které přístroj automaticky naprogramuje, patří: - program 0 - doba ošetření 10 minut - teplota 1, 30 C - teplota 2, 30 C - teplota 3, 30 C - teplota 4, 30 C Naprogramované teploty jsou vţdy vyobrazeny na číselných ukazatelích odpovídajících elektrickým dečkám, které jsou právě zapojeny. Číslice nezapojených deček by měly ukazovat symbol Nc. Změna teploty nezapojené elektrické dečky by neměla účinek, dokud by dečka nebyla zapojena. Po jejím zapojení se na odpovídajícím číselném ukazateli objeví hodnota teploty. Po stisknutí tlačítka START (6), pokud máme zapojenou některou z deček, se rozsvítí: - ukazatel stavu ošetření (7) v aktivní poloze ACTIVO - desetinné číslo u indikátoru hodin (9), které bude ukazovat prŧběh času - ukazatel aplikovaného výkonu (14, 19, 24 a 29) pro kaţdý výstup, u něhoţ by měla být naprogramovaná teplota odlišná od teploty elektrické dečky. V opačném případě bude odpovídající indikátor zhasnutý. 5

6 Kterýkoliv z parametrŧ je moţné kdykoliv změnit a přizpŧsobit tak funkčnost přístroje potřebám ošetření. Podle typu stisknutého tlačítka získáme konkrétní účinek. Takţe: - Po stisknutí tlačítka výběru programu Pr. (4) se zvýší hodnota vyznačená číselným ukazatel (5), zároveň se zaktualizují hodnoty parametrŧ odpovídající tomuto programu. Pokud jiţ ošetření probíhá (ukazatel 7 svítí), přístroj se sám automaticky zastaví STOP a následně se zaktualizují hodnoty parametrŧ v rámci vybraného programu - Stisknutím tlačítka START (6) je ošetření spuštěno. Ukazatel 7 musí být ovšem v neaktivní pozici, to znamená zhasnutý a doba ošetření se liší od 0 min. Pokud je naopak ošetření jiţ spuštěno (ukazatel 7 svítí), zastavíme jej stisknutím tlačítka STOP. - Stisknutím tlačítek (8) a (9) ukazatelé času, mŧţeme rozlišit hodnoty nastaveného času. Tlačítkem vlevo nastavíme desítky minut a tlačítkem vpravo jednotky. V případě, ţe se ukáţe na hodinách hodnota 00 min, mělo by se ošetření zastavit. - Stisknutím tlačítek (12) nastavíme teplotu odpovídající elektrické dečce 1. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (17) nastavíme teplotu odpovídající elektrické dečce 2. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (22) nastavíme teplotu pro elektrickou dečku 3. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. - Stisknutím tlačítek (27) nastavíme teplotu pro elektrickou dečku 4. Minimální a maximální hodnoty jsou stanoveny v technických charakteristikách přístroje. Po uplynutí naprogramovaného času zazní desetkrát za sebou zvukový signál (písknutí), zhasne desetinná tečka u ukazatele hodin (9), zároveň zhasnou ukazatelé výkonu aplikovaného u výstupŧ (14, 19, 24 a 29) a ukazatel stavu ošetření (7). Následně se zpětně naprogramují všechny počáteční parametry ošetření. Jestliţe chceme zopakovat stejné ošetření, stačí stisknout tlačítko START (6). POZNÁMKY K FUNKCI PŘÍSTROJE Přístroj NATUR-EPIL je vybaven několika vnitřními funkcemi, které mu umoţňují zaznamenat případné moţné funkční poruchy či anomálie. Pokud dojde k poruše u některého z výstupŧ, číselní ukazatelé teploty tuto poruchu zaznamenají a označí. 6

7 Upozornění mohou být následující: Nc pro nezapojenou dečku Fu pro vypálenou pojistku. Pojistka by se měla vyměnit. Sn pro senzor ve špatném stavu. Měla by se vyměnit dečka. An pro poruchu u elektrické dečky. Měla by se vyměnit dečka. Nu pro nepouţitelný výstup z dŧvodu poruchy. Měl by se opravit. POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SOR INTERNACIONAL S.A., jakoţto výrobce tohoto přístroje, je odpovědný za jeho bezpečnost a správné fungování vţdy, pokud: - elektrická instalace obvodu, kde se přístroj bude pouţívat, splňuje instalační normy platné v zemi. - se tento přístroj bude pouţívat výhradně podle stanov specifikovaných v instrukčním manuálu - údrţba, opravy a měření/kalibrace přístroje budou prováděny pouze personálem zmocněným podnikem SOR INTERNACIONAL S.A. Uţivatel bude mít na starosti pravidelnou kontrolu údrţby a kalibrace přístroje s tím, ţe lhŧta mezi jednotlivými revizemi by neměla překročit více neţ jeden rok. Kromě toho upozorňujeme, ţe: pokud přístroj pouţijete v blízkosti (přibliţně 1 m) nějakého generátoru s krátkými vlnami nebo blízko mikrovlnné trouby, mŧţe dojít odchylkám hodnot u jednotlivých výstupŧ. PORUCHY A ÚDRŽBA ZE STRANY UŽIVATELE Údrţba, kterou mŧţe provádět sám uţivatel, je omezena na následující části přístroje: - všeobecné pojistky - pojistky od jednotlivých výstupŧ - síťový kabel - příslušenství (elektrické dečky). 7

8 HLAVNÍ POJISTKY Výměnu pojistek provádíme, pokud po stisknutí všeobecného spínače, přístroj nefunguje. Provedeme následující kroky: - odpojíme síťový kabel (1) - odšroubujeme desku uzavírající skříňku na pojistky (2) buď šroubovákem nebo jiným vhodným podobným nástrojem - ověříme, zda některá z pojistek uvnitř neńí vypálená (nitka uvnitř pojistky je přerušená) - nahradíme vypálenou pojistku novou ovšem se stejnými charakteristikami, jako měla pojistka pŧvodní. Bliţší informace o pojistkách najdete v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE A ELEKTRICKÉ SÍTĚ. - Zasuneme novou pojistku do skříňky a opět přišroubujeme horní desku. Desku bychom neměli nikdy ke skříňce zatlačovat silou. - Opět zapojíme síťový kabel (1) a spustíme všeobecný spínač přístroje (3), abychom zjistili, zda nyní funguje správně. Pokud ovšem porucha přetrvává, měli bychom přístroj odnést na technickou revizi. POJISTKY U JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPŮ K výměně pojistky u jednotlivých výstupŧ přistoupíme, jestliţe se na odpovídajícím číselném ukazateli objeví značka Fu. Postup pak bude následující: - deaktivace ošetření stisknutím tlačítka STOP (6), ukazatel 7 by měl zŧstat zhasnutý - odšroubujeme desku od skříňky na pojistky, která se nachází na čelní straně přístroje (11, 16, 21 a 26) šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem - nahradíme vypálenou pojistku novou, ovšem se stejnými vlastnostmi, jako měla pojistka pŧvodní, podrobnější popis pojistek najdeme v odstavci TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJE a VÝSTUPNÍ UDAJE - desku od skříňky našroubujeme nazpátek, nikdy bychom však desku neměli tlačit na skříňku silou - opět spustíme ošetření stisknutím tlačítka START (6), ukazatel 7 by měl být rozsvícený, ověříme, zda přístroj nyní správně funguje, pokud problém přetrvává, uvědomíme o této situaci nejbliţší technický servis 8

9 SÍŤOVÝ KABEL Při výměně síťového kabelu bychom měli mít na paměti, ţe NOVÝ SÍŤOVÝ KABEL MUSÍ MÍT STEJNÉ VLASTNOSTI JAKO PŦVODNÍ KABEL DODÁVANÝ SPOLU S PŘÍSTROJEM, TO ZNAMENÁ, MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘEN (HOMOLOGOVÁN)!! PŘÍSLUŠENSTVÍ Náhrada některé ze součástek přístroje je jednoduchá. Stačí pouze příslušnou část identifikovat ve VŠEOBECNÉM SEZNAMU PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE a vytvořit objednávku u nejbliţšího odpovědného zástupce. Objednávka by měla obsahovat název součástky, jí odpovídající kód a poţadované mnoţství. Po obdrţení nové součástky, ji bez sebemenších obtíţí zapojíme do přístroje. VŠEOBECNÝ SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ KÓD NÁZEV MNOŢSTVÍ ELEKTRICKÁ DEČKA NA NOHU NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA STEHNO NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA TŘÍSLO NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA KNÍREK NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA BRADU NATUR-EPIL ELEKTRICKÁ DEČKA NA PODPAŢÍ NATUR-EPIL HLINÍKOVÁ FÓLIE PROGRESIVNÍ DELIPAČNÍ GEL DEPILAČNÍ VOSK CB PROG. DEPILAČNÍ GEL NATUR-EPIL 1 TECHNICKÉ VLATNOSTI PŘÍSTROJE VŠEOBECNÉ: Výrobce: SOR INTERNACIONAL S.A. Model: NATUR-EPIL Klasifikace: Přístroj první třídy, typ BF Norma: Podle normy CEI MECHANICKÉ: Rozměry: Hmotnost: délka 525 mm, šířka 270 mm, výška 160 mm 10 kg 9

10 ELEKTRICKÉ SÍTĚ: Napětí: Pojistky: Maximální spotřeba: 100v (+ 10%, -10%), 50/60Hz 110v (+10%, -10%), 50/60Hz 120v (+10%, -10%), 50/60Hz 230v (+6%, -10%), 50/60Hz pro 100v, 4Amp typ T Pro 110v, 4Amp typ T Pro 120v, 4Amp typ T Pro 230v, 2Amp typ T 400VA ELEKTRICKÉ U VÝSTUPU: Číslo výstupu: 4 nezávislé Maximální napětí: 48v (pojistka 2Amp typ T) Doba aplikace: 0 aţ 99 minut Regulace teploty: od 20 do 50 C, (+10%, -10%) 10

11 ÚVOD K DEPILACI V současné společnosti vnější vzhled určité osoby ovlivňuje do jisté míry její vztah s ostatními členy skupiny a to, jak z hlediska striktně sociálního, tak z hlediska pracujícího světa. I sebemenší porucha v případě ochlupení, zvláště pak pokud se jedná o nadměrný rŧst chloupkŧ, mŧţe zpŧsobit u osoby, která tímto trpí, váţné psychické problémy, které se mohou negativně odrazit i v zařazení tohoto člověka do společnosti. Proto je odstraňování nadměrného mnoţství ochlupení v určitých partiích těla jeden z nejvíce obávaných kosmetických problémŧ ţeny, která tímto problémem trpí. Mnohé depilační postupy, které se pouţívaly v minulosti a jejich aplikace přetrvala dodnes, mají kaţdý zvlášť své výhody, ale i nevýhody, které do jisté míry omezují jejich pouţití a oblasti jejich aplikace. Metoda DEPILACE NATUR-EPIL je zaměřena na postupné odstraňování chloupkŧ z nejvíce problematických oblastí, aţ po dosaţení úplného oslabení jejich rŧstu. Tuto metodu lze provádět na jakékoliv části těla (nohy, obličej, podpaţí, třísla, atd ), jelikoţ přístroj má k dispozici řadu příslušenství sestaveného za tímto účelem. ZÁKLADY METODY Metoda DEPILACE NATUR-EPIL má za cíl progresivní, postupnou degeneraci a atrofii buněk u kořene chloupku a zároveň postupné odstranění chloupkŧ. Je zaloţena na kombinaci tří faktorŧ: 1. mechanický systém odstraňování chloupkŧ vytáhnutím, tvořený speciálním voskem 2. aktivní přípravek tvořený v zásadě z esenciálních olejŧ a přírodních výtaţkŧ z rostlin 3. přístroj, který pouţívá speciální pásy schopné udrţovat stálou, stejnoměrnou předem stanovenou teplotu. VOSK: CB-95 Vosk byl speciálně vytvořen právě pro jeho pouţití s touto metodou. Jeho základní vlastnost je dána správným poměrem a pečlivým výběrem včelího vosku, coţ je sloţka bezpodmínečně nutná k tomu, aby byl přípravek snadno aplikovatelný a flexibilní. Obsahuje přírodní deriváty a stabilizátory, které podporují dokonalou homogenitu směsi a poskytují vhodnou konzistenci k jeho snadnému rozetření i při nízké teplotě. Na základě všech těchto vlastností vosk umoţňuje správné vytaţení chloupku, odstraňuje jej od kořínku, coţ je rozhodující faktor pro účinnost metody. PŘÍPRAVEK: CK-97 Je tvořen esenciálními oleji a výtaţky z rostlin. Jedná se o přírodní přípravek s velkou účinností na zárodečných buňkách chloupku, které neutralizuje zpŧsobuje jejich postupnou degeneraci a atrofii. 11

12 Jeho trichoatrofická aktivita je podpořena kontrolovaným tepelným účinkem, z čehoţ vyplývá jeho aplikace prostřednictvím přístroje NATUR-EPIL. Postupně během sezení dochází k zataţení a atrofii papily chloupku (pilífera), takţe chloupek vyrŧstá pomaleji a stále více se oslabuje. Mnoţství nově rostoucích chloupkŧ se sniţuje, takţe i pravidelnost jednotlivých sezení se prodluţuje. Tento výrobek je určen k pouţití v kosmetickém salónu kosmetičkou, při kaţdém sezení depilace. Je doplněn výrobkem CK-107, který je určen k domácímu pouţití pro klienta. Nanáší se denně během následujících 15 dní po kaţdém sezení. PŘÍSTROJ: NATUR-EPIL NATUR-EPIL je přístroj pouţívaný k provedení kontrolované tepelné terapie speciálně navrţené k její aplikaci při depilačním ošetření. Udrţuje stálou a stejnoměrně rozloţenou teplotu, která je vhodná ke katalizaci reakcí odpovědných za vytaţení chloupku. Přístroj je opatřen KONTROLNÍM MIKROPROCESOREM, který zajišťuje bezpečnost přístroje a dŧvěryhodnost aplikačních parametrŧ. Ve chvíli zapojení přístroj provede TEST k ověření správné funkčnosti. Během tohoto procesu se na displeji objevuje řada znakŧ a čísel ukazujících úroveň, která je testována a verzi mikroprocesoru, s níţ se bude pracovat. Před samotným naprogramováním a začátkem ošetření by se mělo počkat, neţ tento proces ověřování přístroj dokončí. Na začátku se na displeji objeví parametry odpovídající PROGRAMU PŘEDEHŘÍVÁNÍ: 10 minut času a 34 C teploty. Cílem je zvýšení teploty pásŧ aţ do minimálních hodnot ošetření, takţe po aplikaci pásu, budou pásy pŧsobit během skutečného naprogramovaného času. K aktivaci programu předehřátí stačí stisknout tlačítko START. Modul VÝBĚR PROGRAMU (SELECTOR DE PROGRAMA) ošetření umoţňuje pouţití programŧ uloţených v paměti přístroje. Naprogramování je tak celkově usnadněno. Přístroj disponuje 5 PROGRAMY OŠETŘENÍ předem stanovenými, které je moţné přizpŧsobit podle vlastností odstraňovaného ochlupení, tělesné části a typu pokoţky. 12

13 PROGRAM ČAS TEPLOTA INDIKACE 1 20 min 38 C jemné chloupky, citlivá pleť 2 20 min 40 C jemné chloupky, normální pleť 3 20 min 42 C normální chloupky, normální pleť 4 20 min 44 C silné chloupky, normální pleť 5 25 min 45 C silné chloupky, odolná pleť Tyto předem dané parametry umoţňují a usnadňují naprogramování přístroje: stačí zvolit vhodný program a stisknout tlačítko START k zahájení aplikace. Nicméně i takto dané parametry mohou být kosmetičkou změněny v jakékoliv chvíli. Tlačítko START-STOP slouţí k aktivaci přístroje a to jak pro program předehřátí, tak pro jakýkoliv předem daný program ošetření, nebo i pro volný program změněný a upravený kosmetičkou. Stejné tlačítko stiskneme, jestliţe chceme ošetření přerušit. HODINY na měření času ukazují dobu určenou k ošetření u programŧ uloţených v paměti přístroje. Uţivatel mŧţe samozřejmě dobu kdykoliv volně změnit a upravit její naprogramování. NATUR-EPIL disponuje 4 VÝSTUPY, coţ umoţňuje ošetření 4 tělesných částí (kompletních obou noh, podpaţí a třísel, podpaţí a obličeje, nohou a třísel, atd ). 13

14 Kaţdý z těchto výstupŧ má k dispozici displej ukazující navolenou nebo nastavenou teplotu při ošetření. Vedle tohoto displeje se nachází světelná kontrolka, která zŧstává rozsvícená během celé doby zahřívání deček a zhasne po dosaţení nastavené teploty. METODA OŠETŘENÍ 1. Klienta si poloţíme pohodlně na lehátko, očistíme pokoţku ošetřované části těla a pečlivě osušíme. Zároveň mŧţeme zapojit do odpovídajících výstupŧ dečky, které pouţijeme při ošetření. Poté přistoupíme k naprogramování přístroje: 2. Nastavíme hlavní spínač do pozice ON. V této chvíli přístroj provede auto-test k ověření funkčnosti. Po ukončení testu se nastaví parametry programu předehřátí: 10 minut času a 30 C, u všech výstupŧ, kde jsou destičky zapojeny. Pokud nějaký výstup zŧstal volný (bez ţádného připojení destičky nebo jiného příslušenství), na odpovídajícím displeji se objeví označení Nc, které odpovídá významu nezapojený. 14

15 3. Stiskneme tlačítko START, kterým spustíme program předehřátí. Zároveň se rozsvítí odpovídající kontrolky, tím je oznámeno, ţe příslušná součást se nachází ve fázi zahřívání. Mezitím, co probíhá tento program, připravíme si pokoţku na ošetření. 4. Naneseme malé mnoţství gelu CK-97, rozetřeme jej rukou jemnou masáţí stejnoměrně po celé oblasti, kterou budeme depilovat. 5. Překryjeme oblast speciální fólií, abychom ji chránili a udrţeli teplotu. Aktivace gelu tak bude homogenní. 6. Na ošetřovanou část přiloţíme dečku nebo specifické příslušenství k ošetření, které jiţ dosáhlo minimální teplotu naprogramovanou programem předehřátí. Upevníme dečku tak, aby kontakt s pokoţkou byl co nejjednotnější, po celé ošetřované oblasti stejný. Zpŧsob přiloţení a přizpŧsobení dečky či jiného příslušenství rŧzným oblastem těla je specifikován v příloze. 7. Vybereme program ošetření odpovídající typu pleti a vlastnostem chloupkŧ, drţíme se přitom jiţ výše zmíněných pravidel. 15

16 8. Stiskneme tlačítko START k zahájení aplikace. 9. Po uplynutí času určeného k aplikaci tepla, zvuková kontrolka oznámí ukončení aplikace, takţe dečky i fólii mŧţeme odstranit. Je velice dŧleţité odstranit dečky okamţitě po uplynutí naprogramovaného času. Pokud je necháme déle v kontaktu s pokoţkou, zvýší se délka aplikace tepla. 10. Jestliţe na pokoţce zŧstal ještě zbytek gelu, mŧţeme jej jemně vmasírovat do pokoţky, abychom podpořili jeho úplné vstřebání. Na pokoţce by před aplikací vosku neměly být ţádné zbytky gelu. U extrémně citlivé pleti nebo na základě vnějších okolností (teplota prostředí, vlhkost ) mŧţe dojít k její citlivé reakci. V tomto případě necháme pokoţku 5 aţ 10 minut odpočinout před depilací, aby se pokoţka vrátila do normálu a zklidnila. 11. Přistoupíme k depilaci voskem CB-95, jehoţ depilační vlastnosti byli zcela přizpŧsobeny této metodě. 16

17 Doporučuje se nanášet vosk v krátkých prouţkách, přibliţně 10 aţ 14 cm dlouhých a 8 cm širokých, ne příliš silnou vrstvu. Usnadníme tak jeho odstranění jedním jediným strhnutím, zmenší se i nepříjemný pocit pro klienta. U citlivé pleti se velikost voskových prouţkŧ sniţuje na polovinu výše popsaných rozměrŧ. Měli bychom se snaţit ošetřovanou část oddepilovat kompletně na jeden jediný pokus, jelikoţ s touto metodou NENÍ VHODNÉ SE ZPĚTNĚ VRACET k oddepilovaným oblastem. Proto je velice dŧleţitá i kvalita vosku. 12. Po ukončení depilace voskem naneseme malé mnoţství výrobku CK-95, který jemně vmasírujeme a podpoříme jeho vstřebání do pokoţky. Po provedení depilace by se klient neměl alespoň 10 hodin po ošetření mýt ani sprchovat. ÚDRŽBA K posílení a podpoře účinnosti výsledkŧ depilační metody NATUR-EPIL by měl klient pouţívat denně výrobek CK-107. Tento přípravek je zaloţen na bázi stejných aktivních sloţek obsaţených ve výrobku CK-97, ovšem v takové koncentraci a kombinaci, aby jej bylo moţné pouţívat neustále. Doporučuje se pouţívat denně po koupeli během alespoň 15 dnŧ od provedení ošetření v kosmetickém salónu. Frekvence sezení depilačního ošetření je rŧzná podle potřeby a v závislosti na rŧstu chloupkŧ: První výsledky se začínají objevovat po pátém nebo šestém sezení. Poté je jiţ patrný jiţ pomalejší rŧst chloupkŧ, stejně tak jejich oslabení. Takţe doba mezi jednotlivými sezeními se stále více prodluţuje aţ po dosaţení poţadovaného výsledku. UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE Jako všechny techniky, které vyuţívají účinek tepla, rovněţ i tato metoda by se měla pouţívat s velkou opatrností zvláště u osob, které mají oběhové problémy. Zabránit aplikaci bychom měli v případě křečových ţil, dermatitidy a u jakékoliv jiné poruchy, kde by mohl být účinek tepla kontraindikován. U velmi jemného typu pleti nebo citlivého, pokud to kosmetička uzná za vhodné, je moţné metodu aplikovat obráceně, to znamená začít s depilací pokoţky voskem CB- 95, dále nanést gel CK-95 a gel CK-97, fólii a přístroj NATUR-EPIL. 17

18 Po depilaci pomocí metody NATUR-EPIL bychom se měli vyhnout vystavování se slunci nebo U.V.A. lampám, jelikoţ by mohlo dojít k poruchám pigmentace. ČÍŠTĚNÍ A HYGIENA PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE Příslušenství přístroje je zabaleno v látkových váčcích, které se dají jednoduše očistit nebo omýt. UPOZORNĚNÍ: Metoda NATUR-EPIL byla vyzkoušena se všemi přípravky, které jsou popsány v tomto manuálu: gel CK-97, plastická-kovová fólie, vosk CB-95 a výrobek CK-107. SOR Internacional S.A. (SORISA) není odpovědný za jakoukoliv eventuální poruchu, která se objeví při pouţití jiných přípravkŧ, neţ těch, které jsou, které jsou popsány zde a s nimiţ byla metoda vyzkoušena. 18

19 19

Návod k použití. Inventure XL Meter. Pro Gamma

Návod k použití. Inventure XL Meter. Pro Gamma e Návod k použití Inventure XL Meter Pro Gamma Poznámky XLMPUSRCZ.docx page 2 Inventure Automotive Electronics R&D, Inc. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ZÁRUKA... 4 3 OBSAH BALENÍ... 4 3.1 DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ...

Více

Návod na instalaci a pouţití

Návod na instalaci a pouţití INFRASAUNA DELUXE 3000 (typ BS-9218H) Návod na instalaci a pouţití Užijte si zdraví a krásu ve svém životě! Sauna: evropské tajemství pro mladistvou vitalitu uţijte si jej nyní i vy! Děkujeme vám za to,

Více

Ref. 5960. CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m

Ref. 5960. CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál. w w w. t e l e v e s. c o m Ref. 5960 CZ Měřicí přijímač Uţivatelský manuál w w w. t e l e v e s. c o m 2 3 OBSAH.............................................................. Strana 1.- INSTALACE..............................................................

Více

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ULTRATONE. excelpro NÁVOD K POUŢITÍ

ULTRATONE. excelpro NÁVOD K POUŢITÍ ULTRATONE excelpro NÁVOD K POUŢITÍ 1 2 OBSAH Úvod do elektroterapie 3 Programy Excel Pro 4 Obsluha přístroje 6 Péče a údrţba 9 Ovládání řídící jednotky 10 Uţivatelské funkce pro pokročilé 11 Chybová hlášení

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle Vysoká škola polytechnická Jihlava pořádá konferenci E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle 7. června 2011 Sborník příspěvků z konference V rámci projektu E-learning na VŠPJ Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0317

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ Tento přístroj byl vyroben a testován ve shodě s normami EN60601-:1990, IEC 601:1988, Elektrický zdravotnický prostředek IEC 601-2-10:1987, Bezpečnost nervových

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 Váţení uţivatelé! Děkujeme, ţe jste si zvolili náš produkt. Doufáme, ţe vám tato dokumentace pomŧţe při práci a poskytne odpovědi na většinu otázek týkajících

Více

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bakalářská práce Autor: František Zděnovec, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kutálek Informační technologie

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více