VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou činnost urologa. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru urologie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 83 a zákoníku práce. Podmínkou pro získání specializace v oboru urologie je zařazení do specializačního vzdělávání tohoto oboru a absolvování praxe v minimální délce 6 let. a) povinná praxe v oboru 12 měsíců - na akreditovaném urologickém pracovišti, v jejímž rámci bude vedle komplexní urologické péče zajištěna i praxe na přístroji pro extrakorporální litotripsi, praxe na pediatrickém, andrologickém, případně na transplantačním pracovišti; dále aktivní účast na vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, 48 měsíců - na samostatném lůžkovém urologickém oddělení (primariátu), z toho 6 měsíců v čistě ambulantním zařízení je akceptováno. Celá tato praxe probíhá pod dohledem školitele z akreditovaného pracoviště, přičemž školitel může mít přidělené pouze dva školence. b) povinná doplňková praxe v dalších oborech 9 měsíců minimálně - na lůžkovém chirurgickém oddělení se zaměřením zejména na břišní chirurgii. 2 měsíce - na lůžkovém interním oddělení, včetně nefrologie. 1 měsíc - na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, c) účast na vzdělávacích aktivitách - povinná účast na minimálně 5 kurzech specializačního vzdělávání v urologii, které organizuje ministerstvo, lékařské fakulty, Česká urologická společnost ČLS JEP a Česká lékařská komora; lze uznat i blokový edukační kurz ESU, - povinný kurz Lékařská první pomoc 3 dny, - povinný seminář Základy zdravotnické legislativy 1 den, - doporučená účast na EBU testu průběžného hodnocení (In Service Examination) každoročně v druhé polovině přípravy, na blokovém edukačním kurzu ESU (t.č. EUREP). účast alespoň na 2 kurzech Evropské školy urologie (ESU). 1

2 3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností a) Z vlastního oboru Teoretické znalosti Hloubka požadovaných znalostí v dané oblasti (výčet následuje) se řídí doporučením EBU a je odstupňována od A-C. Aktuální informace mají k dispozici akreditovaná pracoviště a příslušní školitelé. Zařízení a vybavení urologické ambulance a endoskopické vyšetřovny, Chirurgické nástroje a zařízení operačního sálu s přihlédnutím na specificitu urologického instrumentária, Zásady asepse a antisepse, Symptomatologie chorob urogenitálního traktu, Diferenciální diagnostika akutních urologických, chirurgických a gynekologických onemocnění, Zásady operačních indikací akutních chirurgických onemocnění, Zásady operačních indikací urologických onemocnění, Příprava pacienta k operaci z hlediska internisty, anesteziologa a urologa, Základy operační techniky urologických onemocnění, Obecná pooperační péče, Pooperační péče v urologii, Pooperační komplikace, Rehabilitace v urologii, Psychologie vztahu lékař / pacient, Nespecifické infekce ledvin a močových cest, etiopatogeneze, diagnostika, terapie, Farmakoterapie (antibiotika, chemoterapeutika, základy onkologické terapie), Specifické infekce v urologii (etiopatogeneze, diagnostika, terapie), Urolitiáza - etiopatogeneze, diagnostika, terapie, metafylaxe, Obstrukční uropatie, Sexuologie - poruchy fertility u mužů, erektilní dysfunkce, vývojové anomálie urogenitální soustavy, Traumatologie urologického traktu, Zásady ošetřování ran a profylaxe tetanu, zásady septické chirurgie, Neurogenní onemocnění močového měchýře, Řešení akutních stavů v urologii, Urologická onkologie, Využití rentgenologických metod, včetně CT i NMR a ultrazvuku v urologii, Využití nukleární medicíny v urologii, Renální insuficience, Dysfunkce močových cest, inkontinence moči, Dialyzační jednotka - indikace pacientů, jejich začlenění v péči o urologicky nemocné, Urologická onemocnění dětského věku (patogeneze, diagnostika, klinický význam, terapie), Onemocnění retroperitonea, 2

3 Renovaskulární hypertenze, Laparoskopie, AIDS a jiné STD, Zvláštnosti léčby geriatricky nemocných. U urologických onemocnění musí uchazeč ovládat patogenezi, epidemiologii, diagnostiku, diferenciální diagnostiku, konzervativní a chirurgickou terapii urologických chorob, prognózu a prevenci, musí ovládat provedení základních urologických operací, otevřených i endoskopických. Praktické dovednosti Základní vyšetřovací způsoby v urologii (standardní vyšetřování, skórovací dotazníky, vyšetření moče, endoskopie, ultrasonografie, uroradiologie, urodynamické vyšetření). Minimální počet provedených operačních výkonů: Endourologie, perkutánní výkony Cystoskopie 200 Ascendentní ureteropyelografie, stent 50 Punkční epicystostomie 10 Punkční biopsie prostaty 30 Perkutánní nefrostomie 15 Perkutánní extrakce konkrementu 5 Ureteroskopie 10 Transuretrální operace močového měchýře 50 Transuretrální resekce prostaty 25 Optická uretrotomie 5 Laparoskopické operace Otevřené operace Otevřená operace na ledvině (nefrektomie, nefroureterektomie, pyelolitotomie, pyeloplastika, resekce ledviny) 10 jako operatér, 20 jako asistent Otevřená operace močovodu (ureterolitotomie, ureterorafie, ureterocystoneoanastomóza, ureterektomie) 5 jako operatér, 10 jako asistent Cystektomie 5 (i jako asistent) Suprapubická prostatektomie 10 Radikální prostatektomie Operace pro stresovou inkontinenci či veziko-vaginální píštěl Uretrorafie, uretroplastika Malé operace na zevním genitálu (operace hydrokély, spermatokély, fimózy, frenula, varikokély, operace kondylomat apod.) 100 Neodkladné urologické výkony u dětí a dospívajících (např. cévkování, punkční epicystostomie, meatotomie, repozice parafimozy, operační revize u akutního skróta, revize pro akutní krvácení) 20 Extrakorporální litotrypse 20 3

4 b) Z ostatních oborů Teoretické znalosti Znalost z akutní medicíny: kardiopulmonální resuscitace, péče o pacienta v bezvědomí, péče o pacienta se zástavou srdeční činnosti, šok, úžeh, úpal, otrava opioidy, péče o pacienta s poraněním lebky, crush syndrom, blast syndrom, úraz elektrickým proudem. Orientace v hraničních onemocněních společného zájmu urologie s oborem: gynekologie, chirurgie, nefrologie. Uchazeč si musí osvojit znalosti z problematiky chirurgie se zaměřením na diagnostiku a léčbu akutních stavů, zejména náhlých příhod břišních, na řešení možných chirurgických komplikací u urologického nemocného. Praktické dovednosti Praktické řešení akutních stavů. Technika provedení základních akutních chirurgických operací minimálně provedení 20 chirurgických operací (z toho alespoň 5 apendektomií a 5 hernioplastik). Dále drobné chirurgické výkony, resutura rány, drenáž abscesu, stavění krvácení), asistence při chirurgickém řešení náhlých příhod břišních (alespoň u 30 případů), a schopnost vést diferenciální diagnostiku náhlých příhod břišních. c) Vědecko-výzkumná činnost Publikace (jako první autor) alespoň dvou prací v recenzovaném českém či zahraničním časopise, vycházející z výzkumné činnosti na akreditovaném pracovišti. 4. Všeobecné požadavky Základní znalosti zdravotnických právních předpisů a systému zdravotní péče, znalost všeobecných i speciálních vyhlášek, nařízení a metodických pokynů, platných pro tento obor. Znalosti standardní dokumentace používané v oboru (chorobopis a denní dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven). Schopnost komunikace s pacienty, příbuznými i spolupracovníky. Základní znalosti posudkového a revizního lékařství (posuzování způsobilosti nemocného k práci), lékařské etiky, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví Znalost provozní i administrativní činnosti a management týmové práce. Základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných informací a komunikace. Znalost anglického jazyka jako základního jazyka mezinárodních odborných časopisů a jednacího jazyka všech významných mezinárodních konferencí. Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany. 5. Hodnocení specializačního vzdělávání a) Průběžné hodnocení školitelem Průběh specializačního vzdělávání je monitorován v průkazu odbornosti, kam každý školitel pravidelně (nejméně za 6 měsíců) nebo vždy po ukončení pobytu na pracovišti, zapisuje hodnocení, výčet získaných dovedností (viz logbook) a teoretických znalostí 4

5 (ve formě studia časopisů, účasti na specializačních kurzech). Školitel zajistí, aby příprava byla všestranná, tedy postihla obor v celé své šíři, a to podle požadavků specializačního vzdělávání. Výčet získaných dovedností je monitorován podle pokynů v Záznamu provedených výkonů (logbooku). Zápisy v Záznamu provedených výkonů musí být potvrzeny přednostou školicího pracoviště. b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce Přihlášku k atestační zkoušce doloží uchazeč údaji o léčebné, zdravotně výchovné, vědecké a pedagogické činnosti. - Absolvování povinné praxe a povinných školících akcí se zhodnocením a záznamem v průkazu odbornosti. - Úspěšné absolvování písemného testu EBU (EBU written examination), případně náhradního testu organizovaného ministerstvem. - Seznamu výkonů (logbook + souhrn jednotlivých výkonů podle skupin), potvrzený školitelem. - Vypracování písemné práce nebo projektu. - Potvrzení o aktivní účasti na odborných konferencích a o publikační aktivitě. c) Vlastní atestační zkouška - praktická část - samostatně provedená urologická operace (s příslušnou diagnostickoindikační rozvahou) na akreditovaném pracovišti, za přítomnosti člena z jiného akreditovaného pracoviště, který je určen atestační komisí, - teoretická část, ústní - 3 odborné otázky (výhradně klinické situace či kazuistiky). Součástí je obhajoba písemné práce či projektu, která může nahradit jednu otázku. Teoretickou část atestační zkoušky je možné nahradit úspěšně provedeným ústním testem EBU (Oral EBU examination) a písemnou práci zhodnotí pověřený pracovník. 6. Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost Lékař se specializací v oboru urologie je oprávněn vést samostatně ambulantní i lůžkovou diagnostiku a léčbu urologických nemocných, včetně základní operační léčby. Samostatné provádění specializovaných výkonů předpokládá další klinickou praxi. 5

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA Cílem specializačního vzdělávání v oboru urgentní medicína je: a) získání potřebných znalostí a praktických dovedností v oblasti

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen pro klinické laboratorní obory klinická

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 39 8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více