Projektové a finanční řízení u investičních projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové a finanční řízení u investičních projektů"

Transkript

1 Projektové a finanční řízení u investičních projektů Praha, Jana Šubrtová Markéta Landová

2 Obecná specifika projektového řízení Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji Jeho realizace je spojena s výrazně vyššími riziky, než běžná rutinní činnost Tato rizika jsou ještě rozšířena u projektů financovaných z dotací EU (poměrně složitá pravidla, změny podmínek ze strany poskytovatele dotace, nutnost dodržet celou řadu podmínek)

3 Projekty financované z dotací Pro úspěšnou realizaci projektu je stěžejní nejen dodržení zásad projektového managementu, ale též pravidel poskytovatele dotace Tato pravidla jsou vymezena v řízené dokumentaci daného operačního programu Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité se detailně seznámit se zněním právního aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Dohoda o poskytnutí příspěvku, Koordinační dohoda atp.), a to ještě před podáním projektové žádosti

4 Projekty financované z dotací Nedodržení pravidel poskytovatele dotace či nesplnění cílů projektu s sebou nese vysoká rizika: vznik nezpůsobilých výdajů projektu zatěžujících rozpočet příjemce narušení cash-flow projektu v důsledku pozdržení proplácení ŽoP v průběhu prošetřování porušení rozpočtové kázně či podezření na nesrovnalost vyměření odvodu, respektive vrácení až 100% již proplacené dotace (objem prostředků projektu často několikanásobně převyšuje rozpočet organizace příjemce) porušení rozpočtové kázně, nesrovnalost platba penále za porušení rozpočtové kázně

5 Nastavení projektového řízení v rámci organizace Oblast řízení organizační struktura Jasné vymezení procesů, jejich vlastníků, kompetencí respektive odpovědností Vymezení vztahů podřízenosti a nadřízenosti (organizační pavouk) zadávání a delegování úkolů, kontrola a hodnocení pracovníků Jasné vymezení schvalovacích a rozhodovacích procesů (eskalace rozhodování, schvalování výstupů, faktur, odměn atp.) Vazba projektového týmu na strukturu organizace (komunikační toky, hierarchie)

6 Nastavení projektového řízení v rámci organizace Oblast řízení organizační struktura Pravidla práce projektového týmu případně dílčích pracovních skupin (frekvence jednání, vedení zápisů z jednání, kontrola plnění úkolů) U větších organizací vhodné ošetřit interní směrnicí (Organizační struktura projektového řízení)

7 Nastavení projektového řízení v rámci organizace Oblast řízení komunikace Nastavení pravidel komunikace (zejména u větších organizací, kde je nutná součinnost více útvarů/oddělení) Nastavení komunikační platformy/platforem (možnost sdílení dokumentace a sdílení informací) Vedení dokumentace Přehledné vedení dokumentace k projektu a archivace dle pravidel dotačního programu

8 Nastavení projektového řízení v rámci organizace Vedení dokumentace praktická doporučení Vytvoření databáze formulářů a dokumentů projektu splňujících požadavky na publicitu a požadavky na obsahované informace dle pravidel daného operačního programu a zásad projektového řízení, např.: Zápis z jednání Prezenční listina Výzva k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu Zpráva ze služební cesty Pracovní výkaz

9 Vedení dokumentace Pro uchování dokladů a dokumentů vztahujících se k projektu má příjemce dotace/partner projektu povinnost vytvořit spis příjemce. Spis musí být veden přehledně a všechny dokumenty musí být snadno dosažitelné V případech, kdy to vyžadují právní předpisy ČR, ponechává příjemce originály dokladů jako součást svého účetnictví, daňové evidence či ostatních evidencí a do spisu příjemce ukládá kopie. Ve všech ostatních případech jsou archivovány originály dokladů a dokumentů V případě, kdy spis příjemce obsahuje kopie dokumentů a dokladů, musí příjemce zajistit, aby na nich byly vyznačeny odkazy na uložení originálu, které umožní jednoduchou, pohotovou a úplnou kontrolu příslušné dokumentace

10 Spis příjemce Žádost o poskytnutí dotace, vč. příloh Originál právního aktu o poskytnutí podpory, vč. příloh a dodatků Originály smluv s partnery, vč. dodatků Čestná prohlášení a Oznámení o poskytnutí podpory de minimis Kompletní dokumentace k výběrovým a zadávacím řízením Externí a interní účetní doklady Schválené metodiky výpočtu podílu projektu na výdajích/příjmech organizace Doklady o realizaci projektových aktivit, plnění indikátorů, vzorky výstupů, publicita atp. Monitorovací zprávy a žádosti o platbu včetně příloh a doplnění Oznámení příjemce o změnách projektu Veškerou elektronickou i písemnou korespondenci obsahující podstatné informace o administraci a realizaci projektu Zápisy z jednání

11 Nastavení projektového řízení v rámci organizace Oblasti vhodné pro využití interních předpisů: formalizace pravidel projektového řízení v rámci organizace, např.: organizační řád pravidla komunikace vedení dokumentace oběh účetních dokladů archivační směrnice a spisový řád zohledňující podmínky dotačního programu pravidla pro zajištění udržitelnosti projektu

12 Sestavení projektového týmu hlavní úkoly PT Řízení projektu, řízení rizik a řešení případných problémů/změn (pokud organizace zajišťuje vedení více projektů, doporučujeme uvážit zřízení řídícího výboru) Zajištění výběrových / zadávacích řízení (včetně návrhu smluv) komunikace s dodavateli Zajištění realizace projektových aktivit stavební dozor Finanční řízení projektu, zajištění účetnictví projektu, kontroly rozpočtu, kontroly dodaných plnění, monitorovací zprávy, žádosti o platbu Monitoring naplňování cílů projektu a pravidel programu vč. publicity a vedení spisu projektu, administrace vůči poskytovateli, součinnost při kontrolách (vč. udržitelnosti)

13 Finanční řízení projektu Vazba projektu na stávající praxi v organizaci (oběh účetních dokladů, zaúčtování investičních / neinvestičních výdajů, požadavek na oddělené účetnictví, formální a věcné schvalování - podpisové vzory, pokladní limity) Cash-flow projektu (ex-ante / ex-post financování, příp. modifikované financování) úzká komunikace mezi projektovým a finančním manažerem Kontrola čerpání rozpočtu projektu v jednotlivých položkách (dopady změn projektu např. harmonogram atp.)

14 Finanční řízení projektu Finanční řízení lze vymezit následujícími činnostmi: Plánování (controlling) Metodika Plánování, propojení plánu s koncepcí a cíli Řízení rizik Tvorba rozpočtu Alokace režijních nákladů Výkaznictví Účetnictví Financování ( řízení peněžních toků)

15 Finanční řízení projektu Finanční řízení lze vymezit následujícími činnostmi: Řízení výkonnosti (propojení cílů a kritérii výkonnosti se strategií organizace typicky Balanced Scorecard, Value Based Management) Většina těchto činností finančního řízení se objevuje i ve finančním řízením projektu, stěžejní význam má fáze plánování, nekvalitní projektový nebo finanční plán představuje pro realizaci projektu významný negativní faktor, který nelze v pozdějších fázích realizace projektu odstranit sebekvalitnějším řízením

16 Finanční manažer Nezastupitelná pozice při realizaci projektu Není explicitně stanovena, konkrétní náplň je na příjemci Je vhodné u organizací, které realizují větší počet rozsáhlejších projektů vydat organizační směrnici k řízení projektů, jejíž součástí je jasný popis kompetencí a odpovědností členů realizačního týmu, včetně finančního manažera Součástí tohoto dokumentu může být uveden i odkaz na stávající směrnice organizace (oběh účetních dokladů, archivace) a vymezení spolupráce finančního manažera s dalšími úseky organizace

17 Finanční manažer Příklad vymezení náplně práce finančního manažera: Tvorba finančního plánu projektu, princip 3E Tvorba detailního rozpočtu projektu, zodpovědnost za dodržení předepsaných limitů a správné zařazení plánovaného výdaje do struktury rozpočtu Vedení účetnictví projektu, nebo minimálně spolupráce s účetním oddělením k zajištění specifických podmínek projektu (správné zařazení výdaje do účetnictví, sam. bankovní účet, sam. analytické účty, náležitosti účetních dokladů, označení faktur, apod.) Identifikace a aktualizace finančních rizik projektu a jejich reportování Účast na jednáních projektového týmu

18 Finanční manažer Příklad vymezení náplně práce finančního manažera: Spolupráce při realizaci zadávacích/výběrových řízení, nastavení smluvních podmínek s dodavateli ve Smlouvách o dílo, kontrola návrhu Smluv o dílo z finančního hlediska, nastavení splatnosti faktur, kontrola navržených podmínek Smluv na rozpočet a finanční plán projektu, vyhodnocení případných změn Evidence změn rozpočtu, finančního plánu projektu, reportování Správa projektového účtu Evidence nákladů na služební cesty, evidence mzdových nákladů

19 Finanční manažer Příklad vymezení náplně práce finančního manažera: Vedení soupisky faktur Včasná identifikace potenciálně nezpůsobilých výdajů a komunikace s poskytovatelem dotace Zajištění a Kontrola dokladů vztahujících se ke způsobilým výdajům, a to jak z hlediska rozsahu (které dokumenty), tak z hlediska obsahu (co mají obsahovat), tak z hlediska splnění požadovaných pravidel poskytovatele dotace Zajištění unifikovaných formulářů pro všechny relevantní členy projektového týmu Příprava žádosti o platbu včetně požadovaných příloh

20 Finanční manažer Předpoklady pro práci finančního manažera: Orientace v rozpočtových, účetních a daňových předpisech Orientace v problematice veřejnosprávní kontroly Velmi dobrá orientace v pravidlech operačního programu Orientace v oblasti obchodně závazkových vztahů Orientace v problematice 3E, znalost relevantních cen v místě a čase obvyklých Schopnost komunikace Schopnost a ochota se dále vzdělávat Pečlivost Schopnost samostatného rozhodování Analytické myšlení, techniky finančního plánování, pokročilá znalost MS XCEL výhodou

21 Fáze plánování Základním předpokladem úspěšné realizace projektu je dobře zvládnutá fáze plánování Špatně naplánovaný projekt generuje změny včetně prodlužování doby jeho realizace a vzniku vícenákladů Základní mantinely projektu tvoří: indikátory projektu harmonogram projektu rozpočet projektu finanční plán projektu Tyto základní mantinely jsou ukotveny v právním aktu o poskytnutí dotace a jejich změna zpravidla podléhá schválení poskytovatele dotace

22 Logický rámec projektu Cíl - změna indikátor priority priority indikátor Aktivity/opatření Aktivity/opatření Aktivity/opatření Aktivity/opatření harmonogram Dílčí aktivita Dílčí aktivita Dílčí aktivita Rozpočet položka Položka položka položka

23 Indikátory projektu Způsob naplnění jednotlivých indikátorů je třeba konzultovat s poskytovatelem dotace aby nedošlo k mylnému výkladu (např. co lze považovat za revitalizovanou plochu, co je projekt zahrnující zavádění moderních technologií a inovací, zařízení pro kongresový cestovní ruch atp.) Cílové hodnoty indikátorů je třeba stanovovat střízlivě(např. počty pracovních míst, příp. podpořené osoby); povinné indikátory vs. volitelné indikátory Plošné a objemové míry vychází z PD (pozor na chyby) Nenaplnění indikátoru o více než 10 % zakládá podstatnou změnu projektu; POZOR rovněž přeplnění indikátoru, může vést ke krácení způsobilých výdajů

24 Sestavení harmonogramu projektu Základní rámec harmonogramu je stanoven ve výzvě (pravidlo n+2) V Žádosti je navržen předpokládaný harmonogram výstavby a ostatních aktivit Harmonogram projektu je následně ukotven v právním aktu o poskytnutí dotace; případné změny podléhají schválení ze strany poskytovatele dotace Požadovaný termín dodání díla je ukotven v zadávací dokumentaci k VŘ nebo může být hodnotícím kritériem (v obou případech představuje nedodržení termínu ze strany dodavatele riziko zpochybnění celého VŘ) Vlastní prováděcí harmonogram (v členění na SO a týdny) je zpracován dodavatelem v nabídce a následně je ukotven ve smlouvě od dílo (příp. dodán nejpozději před zahájením prací)

25 Při sestavování harmonogramu projektu je třeba zohlednit tyto skutečnosti: Stanovit kritickou cestu - při jejím určování může dojít ještě k modifikaci vazeb jednotlivých aktivit organizace VŘ - povinnost předběžného oznámení, minimální lhůta pro předkládání nabídek, případné lhůty pro doplnění nabídek, lhůty na kontrolu VŘ ze strany poskytovatele dotace (ex ante, interim), lhůty na odvolání a vypořádání námitek nákup pozemků - lhůty na zápis do KN nákup zařízení - dodací lhůty, montáž, zkušební provoz stavební práce zimní období, technologické lhůty, kolaudační řízení, současně probíhající archeologický průzkum, odstranění případných vad a nedodělků sadové úpravy vegetační období, zásady organizace výsadby administrace projektu dodání podkladů pro závěrečné vyúčtování, úhrady faktur, výpisy z účtů, atp.

26 Smlouvy s dodavateli praktická doporučení Jednoznačně ukotvit termín dodání ve smlouvě s dodavatelem včetně případných sankčních postihů (počet měsíců nebo datum) Přesně definovat okolnosti za kterých je možné přerušit práce bez sankčního postihu U větších akcí stanovit milníky, jejichž nedodržení je rovněž sankcionováno usnadňuje monitoring naplňování smlouvy Co nejdůsledněji definovat předmět smlouvy a podmínky dodání POZOR na r-položky (komplety a soubory), POZOR na chyby v PD (sankce vůči projektantovi, vícestupňová kontrola) Předávací protokol (i na dodávky) - rozdělit fázi převzetí a schválení dodávky (kontrola úplnosti a kvality dodaného zboží)

27 Sestavení rozpočtu projektu Základní struktura rozpočtu je stanovena v Benefit7 pro danou prioritní osu/výzvu, detailní členění rozpočtu ve vazbě na klíčové aktivity projektu a cíle/výstupy projektu realizuje žadatel Jednotlivé výdaje projektu musí být správně identifikovány a přiřazeny do odpovídajících položek rozpočtu Pokud se jedná o opakovanou spotřebu zdroje, zaznamenat ve všech relevantních měsících, stanovit jednotku a určit počet Limity jednotlivých položek rozpočtu mohou být upraveny zpravidla maximálním % z CZV Rozpočet je rozdělen na investiční a neinvestiční výdaje (je vhodné konzultovat s účetním odd.) Nezpůsobilé výdaje full cost metodika umožní sledovat skutečné náklady na realizaci projektu, možnost snížení jiných příjmů projektu

28 Sestavení rozpočtu projektu - postup Účelem je nezapomenout na žádný důležitý výdaj s realizací projektu bezprostředně související a nezbytný pro naplnění cílů projektu Je možné také pro určité operace stanovit alternativní zdroje (služba dodávka versus pracovní poměr, leasing versus nájem, versus koupě a následné odpisy Následně by měly být tako detailně definované zdroje oceněny, a to při současném stanovení jednotkové ceny a počtu jednotek a při respektování principu 3E a při použití variant provést nejen nacenění, ale i dopady do cash flow)

29 Sestavení rozpočtu projektu - postup V případě užití variant výběr vhodné varianty V další fázi by měly být zdroje roztříděny a seskupeny do rozpočtových a účetních položek (v této fázi je vhodné přizvat účetní dané organizace) V rámci této operace je důležité správné zařazení dané výdajové / nákladové položky (příp. do přímých nákladů, nepřímých nákladů) a křížového financování Je výhodné, pokud pro danou skupinu nákladů určíme rovnou jak její zařazení v rámci rozpočtu, tak v rámci účetnictví může to usnadnit následnou identifikaci a správné přiřazení realizovaného výdaje v účetnictví do rozpočtové položky omezuje chybovost při zpracování soupisky faktur

30 Změny rozpočtu projektu Rozpočet projektu je aktualizován na základě výsledků výběrových řízení na dodavatele projektu V případě, že dojde v rámci příslušné položky rozpočtu k úspoře finančních prostředků, musí být s takovouto úsporou naloženo v souladu s pravidly OP, tj. žadatel může tuto úsporu využít jen na základě změny projektu Změna rozpočtu projektu ve smyslu přesunu prostředků mezi hlavními kapitolami rozpočtu, navýšení měrných jednotek uvedené položky, změny celkové výše způsobilých výdajů, resp. celkové výše způsobilých investičních či neinvestičních výdajů je zpravidla podstatnou změnou projektu

31 Čerpání rozpočtu V rámci kontroly čerpání rozpočtu musí být ověřeno: dodržení finanční alokace pro danou položku dodržení finanční alokace pro danou etapu/rok věcná správnost přidělení výdajů do položek rozpočtu dodržení stanoveného počtu měrné jednotky pro danou položku správné rozdělení výdajů dle jejich povahy na investiční a neinvestiční výdaje

32 Čerpání rozpočtu Čerpání rozpočtu by mělo být rovněž posuzováno z hlediska harmonogramu projektu a jednotlivých klíčových aktivit, a z hlediska naplňování indikátorů respektive realizace výstupů projektu. Pokud jsou ve výzvě omezeny některé aktivity % z celkových výdajů projektu (např. hlavních a vedlejších aktivity projektu), je nutné dodržení tohoto limitu sledovat rovněž v průběhu čerpání rozpočtu.

33 Vícepráce vs. dodatečné práce Vyvolané vícepráce objektivně nepředvídatelné a nezbytné pro realizaci projektu. Do 20 % ceny původní zakázky lze zadat formou JŘBU. Existence finanční rezervy ve stavebním rozpočtu z povinnosti realizovat JŘBU nevyvazuje. Dodatečné práce nesplňují definici víceprací zadávají se jako samostatné výběrové řízení. Předpokládaná hodnota zakázky = hodnota dodatečných prací (rozhodnutí ÚHOS), ale pozor na účelové dělení zakázky. Výběr je nutné realizovat v souladu s platnou legislativou (zákon 137 Sb.) a pravidly pro výběr dodavatelů stanovené poskytovatelem dotace.

34 Sestavení finančního plánu projektu Základní mantinely sestavení finančního plánu jsou stanoveny řízenou dokumentací programu, zejména: nejzazší termín předložení závěrečné ŽoP minimální lhůta pro předložení ŽoP minimální výše CZV pro předložení ŽoP minimální výše (%) závěrečné ŽoP(ex post a modifikované fin.) maximální % předfinancování projektu (ex ante financování) Finanční plán má zajišťovat plynulé cash flow projektu a současně by měl být navázán na tvorbu výstupů/naplňování indikátorů Finanční plán projektu může být předmětem změny projektu (především aktualizace dle skutečného čerpání), ale pouze v rámci omezení daných výzvou vazba na financování programu resp. požadavky čerpání programu.

35 Vedení účetnictví projektu Vedení samostatného účtu projektu a oddělené účetní evidence projektu (samostatné analytické účty) Zaúčtování výdajů (příjmů) projektu dle požadavků dotačního programu (rozúčtování dle zdrojů financování) Zaúčtování investičních a neinvestičních výdajů (soulad projektu s vnitřními předpisy organizace) Zaúčtování mezd, odměn a cestovních náhrad v rámci projektu Metodiky výpočtu podílu projektu na režijních nákladech, metodiky výpočtu při částečném využití zařízení, služby v projektu atp.

36 Řízení rizik Detailní analýza rizik - identifikace rizik, návrh opatření (živý dokument) Řízení rizik (sledování signálů rizik, realizace opatření, rozdělení zodpovědností a kontrola jejich naplňování) pravidelné vyhodnocování na jednáních projektového týmu Realizovat preventivní opatření vzniku rizik a v případě výskytu rizika identifikovat příčinu vzniku a pokusit se navrhnout opatření k jejímu odstranění Interní rizika / externí rizika

37 Změnová řízení (riziková oblast) Identifikace odchylky od plánu návrh optimálního řešení (finanční a časové hledisko) Konzultace s ŘO (ověření postupu - typ změny) Oznámení změny ŘO: Nepodstatné změny (nezakládá změnu právního aktu o poskytnutí dotace) hlášení v rámci MZ nebo Oznámením o změně Podstatné změny (nutnost vypracovat dodatek k právnímu aktu) podléhá schválení ŘO. Žádost o změnu s podrobným zdůvodněním je třeba podat na ŘO min. 30 dní před koncem projektu.

38 Závěrečná doporučení Jednoznačné definování kompetencí v rámci projektového týmu a organizace příjemce pokrytí všech klíčových činností při realizaci a administraci projektu (nepodcenit administrativní kapacitu PT) Jednoznačné nastavení pravidel komunikace v rámci PT i organizace příjemce / partnera Maximální využívání konzultací s poskytovatelem dotace (písemná forma) Kvalitní řízení rizik projektu včasná identifikace signálů rizik a rychlý postup při realizaci opatření Jednoznačné delegování kompetencí rovněž ve fázi udržitelnosti projektu

39 Závěrečná doporučení Kvalitní práce projektového týmu monitoring naplňování závazných podmínek smlouvy o dotaci (platí i pro období udržitelnosti projektu) Přehledné a důsledné vedení projektové dokumentace včetně zápisů z jednání PT a konzultací s ŘO příp. odborníky (archivace i el. korespondence) Ošetření povinnosti archivovat dokumenty vnitřní archivační směrnicí zohledňující podmínky programu Kvalitní práce technického dozoru, tj. ověření, že fakturované položky odpovídají svým množstvím a kvalitou uskutečněným dodávkám

40 Závěrečná doporučení Pečlivá kontrola plnění smluvních podmínek dodavatelem - při převzetí díla/dodávky Soulad požadavků ZD, nabídky, Smlouvy o dílo, skutečné dodávky Důsledné dodržování oznamovací povinnosti vůči poskytovateli dotace Pečlivé dodržování všech pravidel upravujících zadávání veřejných zakázek Důsledné dodržování pravidel pro publicitu projektu

41 Děkujeme za pozornost.

42 Dotazy Případně písemně na

Projektové a finanční řízení u měkkých projektů

Projektové a finanční řízení u měkkých projektů Projektové a finanční řízení u měkkých projektů Ústí nad Labem, 7. 3. 2013 Ing./Ing. Jana Šubrtová Mgr. Gabriela Šulmanová Obecná specifika projektového řízení Projekt je jedinečný proces sestávající z

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Jana Šubrtová Soulad výdaje s legislativou V rámci realizace projektu je nutné dodržovat obecně legislativu EK i ČR. Specifickou oblastí je dodržování pravidel,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 3: Finanční vyúčtování projektu studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více