NAŠI POLITICI O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠI POLITICI O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 NAŠI POLITICI O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

2 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOST 3. STRUKTURA ORGANIZACE, FINANCOVÁNÍ 4. PLÁN ČINNOSTI NA ROK ZÁVĚR 1. ÚVOD Naši politici, o. s. je právnickou osobou registrovanou od Ministerstvem vnitra ČR, je dobrovolné, nezávislé a nevýdělečné, sdružující občany na základě společného zájmu. Cílem občanského sdružení je vytvoření nezávislého informačního zdroje zprostředkujícího veřejnosti nezaujaté relevantní informace o osobách aktivních v politickém životě ČR prostřednictvím provozování internetového portálu 2. HLAVNÍ ČINNOST V roce 2009 jsme dále pokračovali v naší hlavní činnosti v podobě provozování a dalšího rozvoje informačního portálu V druhém roce naší činnosti jsme kontaktovali více než 1000 politiků ze všech relevantních politických uskupení působících v České republice. Vytvořili jsme profily 500 předních českých politiků zastávajících volené funkce ve: Vládě České republiky, vedení obou parlamentních komor, vedení parlamentních politických stran, poslanců, senátorů, poslanců Evropského=parlamentu,=hejtmanů, zastupitelů= krajských samospráv=i=municipalit. Dokončili jsme kompletní zpracování všech politiků zasedajících v Parlamentu České republiky, Evropském parlamentu i ve Vládě České republiky. V popředí naší pozornosti stály především volby do Evropského parlamentu a plánované mimořádné volby do Poslanecké sněmovny. Vytvořili jsme novou větev informační databáze věnovaná kandidátům do Evropského parlamentu. Před evropskými volbami jsme tak nabídli voličům celkem 55 zpracovaných profilů kandidátů z patnácti politických stran. Dále jsme založili kategorii Manažeři politiky, v níž hodláme sledovat hlavní poradce, spolupracovníky a lobbisty pohybující se v zákulisí české politické scény. Novou kategorií je i databáze Diplomaté věnovaná diplomatickým zástupcům České republiky.

3 Projekt Mimořádné volby 2009 Při přípravě a realizaci projektu Mimořádné volby 2009 jsme navázali spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, která projekt podpořila grantovou dotací ve výši Kč. V rámci projektu byla vytvořena nová větev informační databáze, která byla spuštěna 3. srpna Z množství kandidujících politických stran, hnutí a koalic jsme zpracovali profily: lídrů krajských kandidátek, politiků nominovaných na volitelná místa kandidátek stávajících parlamentních stran i profily volebních lídrů mimoparlamentních politických uskupení. Během měsíce srpna byla navázána spolupráce s ČTK i s novými externími spolupracovníky - Tomášem Trenklerem a s bezpečnostním analytikem Mgr. Vladimírem Zimmelem. Na přelomu srpna a září byla navázána spolupráce s občanským sdružením kohovolit.eu, které provozuje stejnojmenný analytický server Od poloviny září rovněž spolupracujeme s analytickým serverem jakhlasovali. Spolupráce s občanským sdružením kohovolit.eu spočívala ve vzájemném propojení informací mezi portálem a analytickým serverem U všech profilů stávajících poslanců, kteří kandidovali v mimořádných volbách jsme umístili prolink na profil poslance na serveru (prolink je nazvaný Analýza aktivity a nachází se vedle úvodního medailonku politika pod modrým menu). Na serveru kohovolit.eu byly pak k analytickým přehledům o aktivitě poslanců umístěny odkazy na profil poslance na našem serveru Podobná spolupráce byla navázána i se serverem který nám poskytl grafy analyzující míru (ne)shody hlasování poslance s poslaneckým klubem politické strany, na jejíž kandidátce byl daný poslanec zvolen do Poslanecké sněmovny. Na serveru jakhlasovali jsou pak u jednotlivých poslanců umístěny prolinky na profily těchto politiků na serveru našichpolitiků. Do původního plánovaného termínu konání mimořádných sněmovních voleb ( ) bylo v rámci grantového projektu vytvořeno 200 komplexních profilů politiků kandidujících v mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny. Tyto profily zahrnují: strukturované CV, účast ve statutárních orgánech PO, přehled politických a podnikatelských aktivit (vše doplněno interaktivními odkazy), kontaktní údaje, u většiny politiků profilující rešerše z tisku (včetně hlavních kauz) i přehled dosavadní legislativní aktivity. Byly zpracovány profily všech 84 krajských volebních lídrů parlamentních politických stran. Všichni politici, jejichž profily byly nově vytvořeny a publikovány, byli předem kontaktováni a vyzváni ke spolupráci spočívající v poskytnutí potřebných informačních podkladů, případně k doplnění a upřesnění námi prezentovaných údajů. Při shromažďování a ověřování údajů jsme čerpali informace především ze zdrojů ČTK, veřejně dostupných informačních zdrojů (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, ARES aj.), elektronického archivu zpravodajství předních českých periodik (Mf Dnes, idnes.cz, Respekt, Právo, Novinky.cz, Aktuálně.cz, ihned.cz, Lidovky.cz, Neviditelnýpes.cz, Deník.cz aj.), komentářů a analýz respektovaných českých medií i z údajů, které nám=o=sobě=dobrovolně=poskytli=sami politici.

4 Doplňkově jsme se rovněž zabývali tvorbou politických komentářů, analýz a vytvářením základního zpravodajského.servisu...portál nově umožnil fulltextové vyhledávání vzájemných vazeb mezi jednotlivými politiky a institucemi i právnickými osobami v nichž.tito.politici.figurují/figurovali. Další aktivity V roce 2010 jsme pokračovali v dřívější spolupráci s politology Mgr. Lukášem Jelínkem a doc. JUDr. Miroslavem Marešem, Ph.D. Technická realizace provozu, aktualizací i dalších rozšíření portálu byla zajišťována webdesign studiem RealDream. V souvislosti s dalším rozvojem našich aktivit jsme nově navázali spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, Národní knihovnou ČR (zařazení do projektu Webarchiv ), Národní technickou knihovnou (získání mezinárodní registrace periodika ISSN), občanským sdružením Kohovolit, společností i-volby v.o.s., serverem Jakhlasovali i s politologem Doc. Petrem Robejškem a bezpečnostním analytikem Mgr. Vladimírem Zimmelem. 3. STRUKTURA ORGANIZACE, FINANCOVÁNÍ Nejvyšším orgánem sdružení je členské shromáždění. Výbor je statutárně určeným výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členského shromáždění a plní úkoly uložené mu členským shromážděním. Členové výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení, kteří pak jednají a vystupují jménem sdružení. Předseda i místopředseda sdružení mají právo jednat jménem sdružení každý samostatně. Členské shromáždění, které se sešlo dne 1. března 2010 rozhodlo o volbě statutárních orgánů Naši politici o.s. Shromáždění zvolilo za členy výboru: MUDr. Radek Klubal, PhDr. Jiří Fiala, Mgr. Erika Marková. Předsedou sdružení byl zvolen MUDr. Radek Klubal, místopředsedou byl zvolen PhDr. Jiří Fiala. Členové občanské sdružení Naši politici o.s. k MUDr. Radek Klubal předseda sdružení PhDr. Jiří Fiala místopředseda sdružení Mgr. Erika Marková Mgr. Michal Voda Činnost občanského sdružení financují členové svými vklady. Účetní závěrka byla sestavena za účetní období kalendářního roku Rozvahovým dnem je Účetní závěrka je sestavena v plném rozsahu. Účetnictví společnosti je zpracováváno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

5 Aktiva a pasiva byly vedeny v účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Sdružení nemá v držení žádné podíly v jiných společnostech. Společnost nemá k rozvahovému dni dlužné částky ani finanční nebo jiné závazky, které by nebyly předmětem účetnictví. Sdružení zaměstnávalo v pracovním poměru ve sledovaném období jednoho zaměstnance. Hospodářský výsledek Ve sledovaném období sdružení vykázalo ztrátu ve výši Kč ,62. Největší nákladové položky tvoří mzdové náklady. Výnosy v celkové výši Kč byly tvořeny členskými příspěvky ( Kč) a provozní dotací od Nadace Open Society Fund Praha ( Kč). Celkové náklady dosáhly výše Kč. Největší nákladové položky tvoří: osobní náklady na mzdu zaměstnance a pěti externích spolupracovníků ( Kč), úhrady za rozšíření a aktualizace webových stránek ( Kč), úhrada za vedení účetnictví a mzdy (8 400 Kč), úhrada za využívání databáze ČTK (7700 Kč), kancelářský materiál (7 000Kč), telefony (5 800 Kč), cestovné (5 000 Kč), předplatné periodického tisku (4 800 Kč), ostatní služby ( Kč). Jelikož sdružení ve zdaňovacím období 2009 mělo pouze příjmy od daně osvobozené (členské příspěvky) a příjmy v rámci hlavní činnosti, které nejsou předmětem daně z příjmu, dle ustanovení 38m zákona o dani z příjmů v platném znění nemělo povinnost podat daňové přiznání. Výsledek hospodaření z roku 2008 ztráta ve výši Kč ,66 byla převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let. 4. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010 V roce 2010 připravujeme další rozvoj našich aktivit spočívající v dalším kvantitativním růstu databáze zpracovaných politiků i ve kvalitativních změnách struktury, rozsahu a vizuální formy prezentovaných informací. Zvýšenou pozornost budeme věnovat především prezentaci politiků kandidujících v jarních volbách do Poslanecké sněmovny a podzimních volbách do Senátu. Stranou zájmu nezůstanou ani podzimní komunální volby, průběžně rozšiřovaná a aktualizovaná kategorie bývalých politiků či nově založená kategorie manažeři politiky. K hlavním plánovaným aktivitám bude patřit realizace projektu Parlamentní volby 2010, který získal grantovou podporu Nadace Open Society Fund Praha.

6 Parlamentní volby 2010 Cílem projektu Parlamentní volby 2010 je vytvoření přehledné informační databáze shromažďující relevantní data týkající se osob kandidujících jednak v květnových řádných volbách do Poslanecké sněmovny PČR, jednak v podzimních volbách do Senátu PČR. Realizace projektu má, prostřednictvím zpřístupnění velkého množství ověřených strukturovaných informací, napomoci k lepšímu informování o dosavadním životě jednotlivých politiků kandidujících ve sněmovních či senátních volbách v roce Při zpracování jednotlivých kandidátů a jejich zařazování do informační struktury na portálu budeme postupovat podle předem popsané metodiky práce a jasně vymezených bodů zájmu i kritérií pro zpracování získaných informací. Vzhledem k velké časové náročnosti projektu budeme nuceni omezit okruh zpracovávaných kandidátů na cca 400 osob kandidujících do Poslanecké sněmovny, resp. na cca 130 politiků ucházejících se o senátorský mandát v doplňovacích senátních volbách. K nově zpracovávaným kandidátům do Sněmovny budou patřit především politici nacházející se na volitelných postech kandidujících politických uskupení, která mají reálnou šanci na vstup do Poslanecké sněmovny a volební lídři mimoparlamentních politických stran. V případě Senátu bude před prvním kolem doplňovacích voleb v každém volebním obvodu zpracováno 5 kandidátů s nejvyššími předvolebními preferencemi. K hlavním sledovaným bodům budou u kandidujících politiků patřit: dosavadní profesní a podnikatelské aktivity, zastávané funkce ve státní správě, politická angažmá na úrovni komunální, krajské i velké politiky, účast v případných kontroverzních kauzách, v nichž se vyskytlo/prokázalo podezření z korupce, klientelismu, střetu zájmů či výrazně neetického jednání. Portál bude nově rozšířen o parametrické vyhledávání (propojení) pevně strukturovaných informací o podnikatelských aktivitách, spoluvlastnictví či účasti ve statutárních orgánech soukromých firem a dalších právnických osob. Všechny dříve zpracované profily politiků, kteří se budou ucházet o hlasy voličů ve sněmovních a senátních volbách v roce 2010, budou před příslušnými volbami aktualizovány, standardizovány (rozšířeny o nově přiřazované informace) a dále strukturovány. V rámci projektu bude dále prohloubena a rozvinuta spolupráce s občanským sdružením Kohovolit provozujícím stejnojmenný analytický server která byla navázána v rámci projektu Mimořádné volby Důraz bude rovněž kladen na posílení interaktivity, zvýšení návštěvnosti a výraznější zapojení veřejnosti do projektu. Za tímto účelem bude u každého profilu politika nově zřízena diskuse a vytvořeno přímé propojení na blogy. Realizována bude také nová optimalizace pro vyhledávače (SEO). Celkový rozpočet projektu dosahuje výše Kč, z nichž Kč tvoří grantová dotace od Nadace OSF Praha.

7 Další plánované aktivity Naše sdružení bude v roce 2010 usilovat o vydání tištěného almanachu všech politiků publikovaných na informačním serveru Zvýšenou měrou se hodláme věnovat také práci na průběžné aktualizaci a standardizaci (obsahové i grafické) dříve zpracovaných profilů politiků. Na konci roku 2010 očekáváme překročení hranice 1000 zpracovaných profilů politiků. 5. ZÁVĚR S občanským sdružením Naši politici o.s. v roce 2009 spolupracovali: Nadace Open Society Fund Praha, ČTK Česká tisková kancelář, občanské sdružení Kohovolit, společnost i-volby, v.o.s., server Jakhlasovali - Saša Nedvědický, Mgr. Lukáš Jelínek, Doc. JUDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Doc. Petr Robejšek, Mgr. Vladimír Zimmel, Barbora Nováková, Tomáš Trenkler, webdesign studio RealDream Ondřej Bouma, Bc. Lubor Bílek, Martin Pospíšil Všem výše uvedeným děkujeme za spolupráci a těšíme se na společnou práci v roce 2010.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2012 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP...8 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP...9 Úvodní

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A VOLEBNÍCH

ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A VOLEBNÍCH ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A VOLEBNÍCH KAMPANÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE Vojtěch Drahorád Jan Němec Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více