Buďte super, recyklujte!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buďte super, recyklujte!!!"

Transkript

1 Buďte super, recyklujte!!! Kdo projekt předkládá: Třída 2.B, vyučující Mgr. Renata Schubertová Gymnázium Šumperk, Masarykovo náměstí 8, Šumperk, Kontaktní údaje: kancelář školy: ředitel: Mgr. Milan Maceček: , učitel: Mgr. Renata Schubertová , třída: Alena Andršová, Anotace projektu: Max. 10 řádků. Díky projektu Ekostopa, jsme zjistili, jakou jsme zátěží pro přírodu a rozhodli jsme se to změnit, chceme snížit ekostopu naší školy. Zaměřili jsme se na třídění odpadů, recyklaci surovin a šetření zdrojů surovin. Chtěli bychom informovat studenty, učitele i další pracovníky školy o důležitosti tohoto počínání. Docílíme toho tím, že nakoupíme nové odpadkové koše pro třídění dříve jen částečně a velice nedokonale tříděných surovin. Do každé třídy ke koši na směsný odpad pořídíme zvláštní koše na papír a plasty, ty se dříve třídily jen na několika místech školy. Koše a nová místa sběru zviditelníme nálepkami a cedulkami. Nedílnou součástí našeho projektu je ekologická výchova, kterou zajistíme vybudováním ekokoutku s informacemi o třídění odpadů a s koši na tříděný odpad včetně baterií, bioodpadu, nápojových kartonů, případně elektroodpadu. Určitě tak přispějeme k zodpovědnějšímu třídění odpadů. Zdůvodnění projektu : Proč jsme vstoupili do projektu Ekostopa školy Naši školu navštěvuje téměř 600 žáků, je to velké zařízení, které spotřebovává nemalé množství energií, vody, materiálů a také produkuje velké množství odpadů. Provedli jsme výpočet ekologické stopy naší školy, zjistili jsme, že naše vzdělávací zařízení zanechává velkou ekologickou stopu na naší Zemi, že dosti ukrajujeme z toho společného koláče všech lidí a že jsou určitě oblasti, kde ji můžeme snížit. Jedním z problémů způsobujících příliš velkou ekostopu naší školy je netřídění odpadu a nezájem ze strany žáků, učitelů a p. uklízeček. Máme sice nádoby na třídění plastů a papíru na chodbách, ale tam většinou nikdo nic nehází. Nedochází k třídění odpadu a k následné recyklaci druhotných surovin, aby se ušetřily zdroje. Ekostopa tak zůstává vysoká. Účel projektu: Čeho bychom chtěli díky projektu Ekostopa školy dosáhnout Proto chceme snížit ekologickou stopu naší školy - a to zavedením dokonalejšího třídění papíru a plastů i dalších odpadů a následnou recyklací surovin, dále také didaktickým 1

2 působením na naše spolužáky i učitele ve škole, aby se do tohoto třídění zapojili. Tím bychom také dali dobrý příklad svému okolí vždyť ve škole se máme učit pro opravdový život. Obecný cíl projektu: Ekostopa snížená Země posílená Dílčí cíl našeho projektu vytřídění druhotných surovin k recyklaci - by měl nepochybně přispět k obecnému cíli - trvale udržitelnému rozvoji naší Země, k omezení čerpání zdrojů a ke snížení zátěže životního prostředí, k tomu, abychom přemýšleli, my i naši spolužáci a učitelé, o tom, co si ze Země bereme a co jí vracíme. Opatření: Jak toho dosáhneme? Hlavním opatřením je změna v systému třídění odpadů ve škole. Nyní je v každé třídě koš na směsný odpad, na chodbách jsou nádoby na plasty a papír. Bioodpad třídí pouze jídelna, sklo a elektroodpad netřídíme vůbec. O nebezpečný odpad se samozřejmě starají školníci. Změny bychom chtěli dosáhnout uplatněním následujících opatření: do každé třídy ke koši na směsný odpad nainstalujeme koše na plasty (28l nebo 16l) a papír (12l) zřídíme didaktický koutek odpadů, kde budou všechny typy košů a kde bude možné třídit i sklo ( ve škole je ho minimum, např. sklenička od přesnídávky ke svačině) a bioodpad (zbytky ovoce ), dále baterie a případně drobný elektroodpad (firma Asekol nabízí na něj nádobu i svoz). Zde také umístíme podrobné informace o způsobu třídění odpadů, využijeme nástěnné panely. Tento koutek bychom chtěli umístit na velice frekventovaném místě u východu ze šaten k učebnám, každý student tudy musí denně projít. Nový způsob třídění bychom chtěli podpořit pomocí výchovných cedulek a nálepek, kterými označíme jednotlivé koše a místa sběru v učebnách Plánované aktivity: Co pro to musíme udělat? Zajisté budeme mít mnoho práce a je velmi důležité si aktivity uvědomit, správně seřadit a naplánovat 1) průzkum školy, spočítání tříd 2) průzkum trhu 3) výběr typů košů, nástěnných panelů 4) zhotovení návrhů pro didaktické nálepky a cedulky 5) koupě košů a nástěnných panelů, výroba informačních nálepek a cedulek 6) zajištění osvěty (např. použitím školního hromadného školního u, studentské nástěnky, spolupráce s třídními učiteli, s vedením školy, nástěnka ve sborovně, rozhovor s provozními zaměstnanci) 7) instalace košů do tříd a didaktického koutku odpadů košů i nástěnek 2

3 8) třídění, svoz odpadu, 9) vyhodnocení Jaké budou ukazatele úspěchu? Náš tým detektivů měl zjistit, jakým způsobem poznáme, že jsme v jednotlivých fázích našeho projektu na dobré cestě, že jsme úspěšní. Vždy se musíme zaměřit na poměrně jednoduché, dostupné, ale zároveň objektivní zdroje dat. Výsledky naší práce předkládáme v tabulce: Aktivity Ukazatele úspěchu Zdroj dat Spočítat třídy, zvolit pro Školu jsme prošli My sami koše místo vše prodiskutovali Vybrat koše, zařízení ekokoutku Průzkum trhu Např. vybereme jeden koš a zjistíme, za kolik ho který obchod nabízí, abychom ho Internet, kamenné obchody Vyhlášení soutěže na návrh didaktických nálepek a cedulek koupili levně Počet návrhů Počet hlasů, jak se která líbí Studenti Opatření projektu Ukazatele úspěchu Zdroj dat Nákup košů+ekokoutek s modelovými koši Co nejvíce košů a za dobrou cenu Informační kampaň didaktické nálepky Např. během 1 měsíce nebude v běžných koších téměř žádné sklo, plasty, papír Účel projektu Ukazatele úspěchu Zdroj dat Zefektivnit třídění Např. do konce tohoto Uklízečky odpadů pololetí bude téměř všechen Omezit náklady na vyvážení odpadů odpad správně vytříděn Pokud se bude vše správně třídit, sníží se objem smíšeného odpadu a tím i množství peněz na jeho vyvážení Uklízečky-zkontrolují, zda je vše správně vytříděné Ekonomka naší školy Náš komentář k rozmístění košů: koše by měly být vhodně umístěny hned vedle těch na smíšený odpad, aby byly po ruce, tzn. aby se nemuselo zbytečně nikam chodit - studenti jsou totiž líní na to chodit někam ke koši a vše by proto házeli do toho nejbližšího. 3

4 Aktéři, kteří mají vliv na projekt: Dle našeho názoru by se při správném a vhodném představení našeho projektu měli všichni aktéři k němu stavět pozitivně. Největší problém představují studenti. Pokud nebudou k třídění odpadu přistupovat zodpovědně, nebude projekt plně realizován. Proto jsme rozhodli jim tento náš projekt představit alternativní formou. Připravíme si prezentaci na dané závažné téma - třídění odpadů, nakoupíme koše a vytvoříme na ně nálepky, které studenty určitě zaujmou. Dále máme v plánu vytvořit informační ekokoutek odpadů, který umístíme ke vstupu do šaten. Měl by studenty i pedagogy informovat o organizaci a zřízení nového způsobu třídění odpadů a dále poskytovat podrobnější informace o odpadech, recyklaci a využití druhotných surovin. Další aktéři : ředitel školy - měl by podporovat školní akce a aktivitu studentů i pedagogů. Jeho vliv je rozhodující. Záleží na jeho rozhodnutí, zda nám projekt umožní zrealizovat či ne. pedagogický sbor - jsou to dospělí a rozumní lidé, kteří tento projekt s ochotou podpoří. Věříme. p. uklízečky - Přibydou koše, jejichž obsah budou muset dále dělit do speciálních pytlů a vynášet do nádob na tříděný odpad. Je to ale náplní jejich práce, takže by jim to nemělo dělat velký problém. Navíc v případě úspěchu projektu bude ve třídách po vyučování mnohem méně nepořádku, PET-lahve i papírky budou v koších a ne na zemi, to by se jim mohlo velice líbit. Rizika a předpoklady projektu: Čím je náš projekt ohrožen a jak zajistíme jeho zdárný průběh Při přípravě projektu jsme se museli řádně zamyslet nad tím, jaká jsou rizika našeho projektu, kdo může ohrozit jeho realizaci od počáteční přípravné fáze až po konkrétní realizaci a zdárný průběh v budoucnu. Dospěli jsme k tomu, že nejzávažnější jsou tato čtyři rizika. Také jsme se intenzivně zamýšleli nad tím, jak jim předejít, aby uskutečnění projektu neohrozily: 1) Žáci nebudou třídit odpad, budou projekt ignorovat nebo zesměšňovat Pomocí letáků a nástěnek i trpělivým vysvětlováním žákům ukážeme prospěšnost třídění. Budeme také prezentovat informace z výpočtu ekostopy naší školy, vysvětlíme, že tříděním můžeme ekostopu snížit 2) Uklízečky nebudou chtít koše navíc, budou to vidět jako přidání práce Žáci se zájmem o projekt si rozdělí služby na vynášení košů, tím budou uklízečkám pomáhat. Můžeme založit Ekotým naší školy! Po vyučování bývají v učebnách poházené Pet-lahve po zemi, zastrkané v lavicích pokud se projekt třídění podaří a Pet-lahve budou v koších, budou mít paní uklízečky nakonec výrazně méně práce. 3) Nadměrné množství odpadu koše nebude kam vynášet 4

5 V blízkosti školy se nachází kontejner na tříděný odpad. Kdyby jeho velikost a perioda vyvážení nebyly dostačující, zavčas zkontaktujeme společnost na svoz odpadu, abychom předešli hromadění opadů. 4) Ředitel projekt nepodpoří Řediteli projekt ukážeme, seznámíme ho s jeho pozitivy a prospěšností. Věříme, že se setkáme s jeho podporou a že nám pomůže pozitivně ovlivnit i pedagogický sbor a provozní zaměstnance školy. Harmonogram projektu: Časoměřiči Projekt ke snížení ekologické stopy školy jsme zahájili v říjnu Seznámili jsme se s pojmy ekologická stopa, trvale udržitelný rozvoj, zamýšleli jsme se nad spotřebou a čerpáním obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Začali jsme se učit týmové práci, to bylo zpočátku velmi těžké, ale také nesmírně užitečné. Rozdělili jsme si jednotlivé úkoly na přípravě projektu, sestavili týmy tak, aby v nich byli zastoupeni potřební týmoví hráči. Hned v říjnu jsme vyrazili do několika tříd, za učiteli, ekonomkou školy, za p. školníkem, do školní jídelny a tak jsme získali všechny potřebné informace pro výpočet ekologické stopy naší školy. Ty paní učitelka na počátku listopadu zadala do kalkulátoru ekologické stopy a pak se vyskytl problém. Naše škola je příliš velká, nebylo možné zadat spotřebu plynu, museli jsme tak čekat na opravení kalkulátoru. Mezi tím jsme se v průběhu listopadu začali chystat na vytvoření konkrétního projektu ke snížení ekologické stopy naší školy. Z různých návrhů bylo jako účelné vybráno opatření ke zlepšení třídění odpadů instalace košů na třídění plastu a papíru. Začali jsme s jednotlivými kroky : průzkumem školy, spočítáním tříd, průzkumem trhu, s výběrem typů košů, didaktických pomůcek, samozřejmě jme se zeptali pana ředitele, zda by tuto naši aktivitu podpořil. Začali jsme si v týmech chystat texty a prezentace, neboť jsme byli rozhodnuti, že projekt dokončíme a zkusíme požádat o finanční podporu občanské sdružení Timur. V prosinci jsme pak práce přerušili, k projektu jsme se mohli vrátit až koncem ledna 2013 (přerušení v důsledku vánočních prázdnin a pololetního finiše ve škole) časový plán pro další období: únor březen 2013: dokončení projektu, žádost o podporu u OS Timur březen: v případě schválení podpory OS Timur zakoupení plánovaných košů, vybavení EKOkoutku odpadů, nálepek, informační kampaň ve škole, která začne připravovat žáky i personál na změnu Duben: realizace projektu ve škole, umístění nových košů, zavedení koutku odpadů květen, červen: sledování úspěšnosti projektu, první vyhodnocování školní rok 2013/2014 sledování úspěšnosti projektu, zavádění dalších opatření ke zlepšení ekologické stopy školy a k trvale udržitelnému rozvoji naší společnosti 5

6 Časový harmonogram našeho projektu Rok 2012 Měsíc Říjen Listopad Prosinec Týden Aktivita 1. Ekostopa školy Průzkum školy a trhu Aktivita 2. Vypracovávání projektu počítačovou formou Rok 2013 Měsíc Únor Březen Duben Týden Aktivita 1. Dokončení práce, ukázka řediteli Žádost o dotace Aktivita 2. Realizace 6

7 Materiální vstupy a rozpočet projektu: Na základě práce navigátorů, detektivů a pojišťováků můžeme přistoupit k propracování přesné kalkulace. Víme, že ve škole je asi 38 míst, kam chceme koše postavit a známe jejich ceny. Na plasty volíme koš 28l, na papír 12 l. Do několika menších učeben zvolíme koše na plasty 16 l místo 28l. Známe ceny nástěnných panelů. Vyprali jsme firmu pro zhotovení nálepek na koše a cedulek na označení sběrných míst. Dbali jsme na poměr odpovídající kvality a příznivé ceny. V Ekokoutku odpadů pak budou umístěny ještě další nádoby na tříděný odpad čtyřbarevná sada (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) a koš na bioodpad. O těchto cenách jsme již také informováni. Nádobu na baterie a drobný elektroodpad nemusíme kupovat můžeme si je zdarma vypůjčit v rámci projektu Recyklohraní. U všech položek byl proveden průzkum trhu a srovnání cen, abychom nenakupovali nevýhodně. Je však možné, že se ceny budou mírně odchylovat od těch, které jsou nyní v obchodech, a to kvůli zvýšení daně od počátku roku Nyní se prodává ještě za staré ceny, nová zásilka košů však může mít již ceny mírně zvýšené, obchodník uvedl, že to záleží na dodávce ze skladu a že to bude v rozmezí několika málo korun za kus. Položka Množství/cena za kus Cena Kč Koš 28 l 30 ks /220Kč 6600 Koš 16l 10ks /160Kč 1600 Koš 12 l 36Ks /115Kš 4140 Nádoby na tříděný odpad čtyřbarevné 45l Jedna sada 1562 Starset BioMat 10l na bioodpad 1 ks 600 Nástěnné panely 3ks /669Kč 2007 Výroba informačních nálepek 1790 Výroba didaktických cedulek na označení místa sběru 1700 Celkem Žádost o dotaci: Protože nás projekt ke snížení ekologické stopy naší školy velice zaujal a protože bychom jej rádi realizovali v praxi, chtěli bychom požádat občanské sdružení TIMUR o dotaci k realizaci tohoto našeho výše popsaného projektu. Podle uvedené tabulky s návrhem rozpočtu bychom chtěli požádat o částku 19999Kč k realizaci našeho projektu Buďte super, recyklujte!!! Projektový tým: Pro realizaci projektu jsme sestavili projektový tým, ve většině pracovních skupin jsme ocenili zastoupení různých rolí týmových hráčů ( vedoucí, chrlič nápadů, dotahovač, kritik...) a musíme ocenit velký přínos této strategie. Nejspíše přesáhne rámec tohoto projektu. A nyní již konkrétně: Všichni společně jsme vyhodnotili situaci vybrali druh problému, který budeme v projektu řešit. Pak jsme si již úkoly rozdělili. Navigátoři shrnuli problém, účel projektu i 7

8 obecný cíl, formulovali písemně námi všemi navrhovaná opatření a jednotlivé aktivity. Společně jsme navrhli možné názvy projektu a z nich vybrali hlasováním. Detektivové sepsali ukazatele úspěchu v jednotlivých fázích projektu. Úkolem pojišťováků bylo sepsat rizika a předpoklady úspěchu, špioni zhodnotili role aktérů, kteří přijdou s projektem do kontaktu, bankéři propočítali kalkulaci a časoměřiči naplánovali jednotlivé fáze, v nichž by měl být projekt realizován. Personalisté se starají o výběr jednotlivých rolí tak, aby úkoly klaply. Reportéři pak vytvoří psaný návrh z pracovních textů jednotlivých pracovních skupin, kompletují text i s prezentacemi, prezentují za celou třídu řediteli školy a odešlou k posouzení sdružení Timur. V případě získání dotace na náš projekt od sdružení Timur personalisté dále rozdělí úkoly - nákup materiálu a uskutečnění opatření, zajistí následné sledování výstupů. Detektivové Ukazatele úspěchu Dominika Nováková Lucie Strouhalová Špioni Aktéři s vlivem na projekt Vendula Tomanová Matouš Feranec Navigátoři Cíle, účel, opatření aktivity Výběr názvu Pojišťováci Rizika a předpoklady Eva Vepřková Jana Muroňová Klára Šimková Zuzana Ondráčková Lucie Přibylová Kateřina Sókyová Pavlína Kohoutková Bankéři Sestavení rozpočtu Časoměřiči Harmonogram Personalisté Sestaví projektový tým Lucie Bartlová Romana Kadlecová Helena Horáková Klára Šimková Tetyana Boychenko Eliška Borková Zuzana Kašparová Magda Hanáková Hana Hinkelmenová Jirka Pavelka Reportéři Doladění psaného návrhu Prezentace řediteli Soňa Baslerová Vlastislav Kubíček Alena Andršová Seznam příloh: Prezentace: BudteSuperRecyklujte.ppt Datum předložení projektu:

Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy

Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy prostřednictvím opatření vedoucích ke snížení ztrát tepla a tím i ke snížení spotřeby

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Odpad z nebe nespad. Příručka dobré praxe

Odpad z nebe nespad. Příručka dobré praxe Odpad z nebe nespad Příručka dobré praxe Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou příručka obsahující příklady dobré praxe ze škol zapojených do pilotního ročníku projektu Odpad z nebe nespad, jehož cílem

Více

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ SF 2007 2013 ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY Tato publikace vznikla v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a je spolufi nancována z prostředků

Více

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 25.8.2014 Projednáno pedagogickou radou 25.8.2014 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a MgA. Bc. Olga Králová, zástupkyně ředitele školy Evaluační zpráva vznikala

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer METODICKÁ PŘÍRUČKA Školní web rozv vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více