Osnovy inovované výuky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy inovované výuky"

Transkript

1 Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/ Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014

2 Obsah 1. Automatizace - Technik automatizace a elektroniky... 5 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 Obecný cíl předmětu... 5 Charakteristika učiva... 5 Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí... 6 Pojetí výuky... 6 Hodnocení výsledků žáků... 6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat... 6 Druhý ročník... 8 Třetí ročník... 9 Čtvrtý ročník Automatizační měření - Elektromechanik Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Třetí ročník Elektrické stroje a přístroje - Elektrikář - silnoproud Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Elektrická měření - Elektromechanik Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Elektrická měření - Elektrikář - silnoproud Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky

3 Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Elektronika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Mechatronika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Číslicová technika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Výpočetní technika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník

4 10. Odborný výcvik- Elektromechanik Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Odborný výcvik - Elektrikář - silnoproud Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Odborný výcvik - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Kolektiv autorů

5 Učební osnova předmětu 1. Automatizace - Technik automatizace a elektroniky Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celková ová dotace: Platnost: Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 33 Technik automatizace a elektroniky L/01 Mechanik elektrotechnik 157 za 4 roky studia od 1. září 2013, počínaje prvním ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cílem předmětu automatizace je naučit žáky speciální funkce a možnosti jednotlivých programů tak, aby s jejich pomocí zefektivnili svou práci a využili znalostí i v jiných předmětech a především v praxi. Seznamuje žáky se základními oblastmi automatizace jejich vzájemnými vazbami. Umožňuje pochopit souvislosti mez všeobecnými a odbornými předměty i souvislosti s přírodními ději technického i netechnického charakteru. Napomáhá k rozvoji technického abstraktního myšlení. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: - využívat dosud nabytých znalostí z jiných předmětů (všeobecných i odborných) i praktického života; - porovnat příbuznost technických dějů s běžnými přírodními jevy; - popsat technicky správně dané jevy a srozumitelně komunikovat; - rámcově posoudit prospěšnost užití automatizace i jeho nepříznivé dopady; - navrhnout řešení jednoduchého problému z oblasti automatizace (ovládání, logika, regulace); - řešit technické logické problémy a diskutovat o nich. V efektivní oblasti směřuje vzdělávání k tomu, aby žáci získali: - reálný pohled na možnosti, prospěšnost a důsledky automatizace - motivaci k zájmu o účelné uplatnění automatizace i v netechnických oblastech - vztah k samozřejmému respektování požadavků na úspory energie a ochranu životního prostředí. Charakteristika učiva 5

6 Obsah vyučovacího předmětu výpočetní technika je tvořen několika na sebe navazujícími okruhy. Jedná se o základní pojmy, snímače neelektrických veličin, řízené členy, řídící členy, akční členy a příklady regulačních obvodů. Vyučovací předmět je zařazen do 2., 3. a 4. ročníku studia a bezprostředně navazuje na předměty fyzika a matematika, základy elektrotechniky, elektronika, výpočetní technika a odborný výcvik. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Při výuce jsou vytvářeny předpoklady pro získávání odborných vědomostí a dovedností, pro osvojování návyků k trvalému a pravidelnému vzdělávání v oboru automatizace ve vazbě na rozvoj výpočetní techniky a výrobních technologií. Pojetí výuky Předmět se vyučuje ve třech ročnících studia, je součástí všeobecné části vzdělávání a úzce souvisí s ostatními předměty. Výuka probíhá v učebně se všemi žáky. Hlavní metodou práce je výklad spojený s odvozením vztahů a procvičování na příkladech. Učitel zadává domácí cvičení z aktuální látky i z opakování, využívá při výuce vhodných součástí, katalogových listů a firemních řešení. Využívá také dataprojektor s tabulí. Důraz je kladen na praktickou práci a schopnost žáků samostatně využívat možností výpočetní techniky. Žáci jsou vedeni nejen k samostatnému řešení problémů, ale také k týmové práci. Hodnocení výsledků žáků Celkové hodnocení žáků se provádí na základě různých způsobů prověřování znalostí a dovedností. Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží testy, praktické práce a ústní zkoušení. Zohledňuje se rovněž aktivita v ách. Dalším kriteriem hodnocení je vytvoření a prezentace skupinové práce. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Cílem předmětu je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, aby žáci byli schopni aktivně pracovat s informacemi. Důraz je kladen nejen na vyhledávání a zpracování informací, ale také na tvůrčí činnosti. Žáci jsou motivováni k dalšímu učení, vedeni ke kritickému přístupu k různým zdrojům informací a k hodnocení informací z hlediska věrohodnosti. Učí se zpracovávat informace a využívat je při svém studiu i v praxi, učí se rozpoznat problém, rozčlenit ho na části a navrhovat postupné kroky k jeho řešení, nacházet různé možnosti řešení a zvažovat přednosti a možné negativní důsledky. Žáci jsou dále při výuce vedeni tak, aby: - pružně reagovali na rozvoj automatizace, zajímali se o získávání nových poznatků v oblasti automatizace a při komunikaci efektivně využívali dostupné prostředky; 6

7 - znali účel a principy činnosti prvků automatizační techniky, a možnosti jejich využití; - poznali základní způsoby řešení logických úloh a realizace jednoduchých ovládacích prvků; - při práci v týmu uplatňovali svoje individuální schopnosti pro dosažení společného cíle; - formulovali srozumitelně a terminologicky správně své myšlenky, obhájili výsledky své práce a ve vhodném programu je prezentovali; - při zpracování textů dbali na jazykové a stylistické normy, dodržovali pravidla typografie; - rozpoznávali nevhodné a rizikové chování a uvědomovali si jeho možné důsledky. Důležitým aspektem v rámci průřezových témat jsou mezioborové vazby, například na český jazyk a literaturu (stylistika, pravopis), na společenskovědní předměty (licence, autorská práva), na ekonomiku (efektivita vynaložených prostředků), na ekologii a biologii (úspora energie, recyklace), na matematiku (statistické výpočty, grafy) a na další odborné předměty. 7

8 - vysvětlí pojem ovládání a regulace; - nakreslí jednoduché ovládací a regulační blokové schéma; - uvede příklady provedení ručního a automatického ovládání; - uvede příklady provedení ruční a automatické regulace. - nakreslí základní regulační schéma; - vysvětlí význam jednotlivých členů regulačního obvodu; - uvede hlavní veličiny v regulačním obvodu; - uvede příklady regulačních obvodů. - vysvětlí principy jednotlivých druhu regulace; - nakreslí jednoduchá bloková schémata; - vysvětlí princip servomechanismu; - uvede příklady firemních řešení pro jednotlivé druhy regulace. - nakreslí měřicí řetězec a vysvětlí význam jednotlivých bloků; - matematicky popíše dělič napětí a měřicí můstek; - uvede zapojení zesilovačů ve vyhodnocovacích obvodech. - uvede přenosové kanály pro dálkový přenos signálů; - nakreslí blokové schéma vyhodnocovacího a přenosového řetězce; - uvede druhy unifikovaných signálů a jejich význam. Druhý ročník ová dotace: 1 a týdně Úvod do automatizace, základní pojmy v automatizaci - vládání a regulace; - ruční a automatické ovládání; - ruční a automatická regulace; - příklady ovládacích a regulačních schémat. Skladba obvodů automatické regulace - základní regulační schéma; - členy regulačního obvodu; - veličiny v regulačním obvodu; - praktické příklady. Druhy regulací - regulace na konstantní hodnotu; - programová regulace a vlečná regulace, servomechanismy; - spojitá a nespojitá regulace; příklady řešení. Vyhodnocovací obvody pro vybrané snímače - měřicí řetězec; - dělič, měřicí můstek, zesilovač; - příklady připojení snímačů na vyhodnocovací obvody. Dálkový přenos signálu - přenosový kanál; - vyhodnocovací a přenosový řetězec; - unifikované signály pro přenos dat uvede příklady analogových a číslicových zobrazovacích přístrojů; - popíše počítačové zobrazování veličin regulačního obvodu; - zná význam zobrazovaných veličin pro Zobrazovací přístroje v automatizaci - zobrazovací přístroje analogové a číslicové; - počítačové zobrazování, zobrazování na monitoru; velkoplošné panely a zobrazovače. 2 8

9 regulovaný proces. - uvede princip hromadného sběru dat; - nakreslí blokové schéma zařízení pro sběr dat; - uvede příklady firemních řešení. Zařízení pro hromadný sběr dat - blokové schéma; - jednokanálové; - dvou a více kanálové; - příklady firemních řešení. 2 Výsledky vzdělávání - vysvětlí pojem lineární a nelineární člen; - vysvětlí pojem statická charakteristika; - vypočítá přenos; - vypočítá a nakreslí statickou charakteristiku; - zná základní nelinearity a jejich aplikace. - používá komplexní čísla při řešení regulačních obvodů; - umí vypočítat fázi a amplitudu ze zadaného frekvenčního přenosu; - nakreslí charakteristiku v komplexní rovině; - nakreslí charakteristiku v logaritmických souřadnicích; - uvede příklady členů regulačního obvodu a jejich charakteristiky. - vysvětlí vlastnosti článků RC a RL; - počítá přenos a kreslí charakteristiky článků RC a RL; - uvede příklady složitějších článků a jejich řešení. - vysvětlí druhy zesilovačů pro měření; - vysvětlí vlastnosti operačního zesilovače (oz); Třetí ročník ová dotace: 2 y týdně Statické vlastnosti členů regulačního obvodu - úvod do matematického řešení obvodů; - lineární a nelineární člen, zesílení, přenos; - statické vlastnosti, statické charakteristiky; - nelinearity; - příklady členů a charakteristik. Dynamické vlastnosti členů regulačního obvodu - komplexní čísla a použití v automatizaci; - přechodová charakteristika; - charakteristiky v komplexní rovině; - charakteristiky v logaritmických souřadnicích; - příklady členů a charakteristik. Příklady řešení základních článků RC a RL - vlastnosti a charakteristiky integračních článků RC a RL; - vlastnosti a charakteristiky článků RC a RL; - příklady členů a charakteristik. Použití zesilovačů v automatizaci - zesilovače pro měření; - výkonové zesilovače; - spínací obvody

10 - vypočítá zesílení invertujícího a neinvertujícího zapojení (oz); - vysvětlí vlastnosti a použití výkonových zesilovačů; - vypočítá spínač s tranzistorem. - řídí se principy pro vytvoření úspěšné prezentace; - zná programové nástroje pro tvorbu prezentace; - připraví si podklady pro prezentaci; - vytvoří prezentaci a nastaví její vlastnosti. - popíše blokové schéma pohonu; - popíše principy a vlastnosti jednotlivých druhů pohonů; - rozdělí a popíše vlastnosti základních akčních členů. - vysvětlí pojem regulovaná soustava; - orientuje se ve vlastnostech regulovaných soustav; - nakreslí blokové schéma statické a astatické regulované soustavy; - vysvětlí vlastnosti soustavy s dopravním zpožděním. Řídící členy v regulačním obvodu - postavení řídícího členu v základním regulačním schématu; - způsoby nastavení žádané hodnoty; - příklady firemních řešení. Akční členy a pohony - blokové schéma pohonu; - rozdělení pohonů (elektrické, pneumatické a hydraulické); - rozdělení a příklady akčních členů. Regulované soustavy - rozdělení regulovaných soustav; - statické a astatické soustavy; - soustavy s dopravním zpožděním; - regulovatelnost soustav Výsledky vzdělávání - porozumí zapojení přenosů; - řeší příklady zapojení přenosů v blokovém schéma. - popíše postavení regulátoru v blokovém schématu; - popíše vlastnosti jednotlivých typů Čtvrtý ročník ová dotace: 2 y týdně Algebra blokových schémat - sériové řazení přenosů a paralelní řazení přenosů; - zpětnovazební zapojení přenosů; - praktické využití algebry blokových schémat. Regulátory ústřední regulační členy - jednoduché regulátory P, I, D; - složené regulátory PI, PD, PID; - příklady řešení regulátorů

11 regulátorů; - nakreslí charakteristiky jednotlivých typů regulátorů. - objasní pojem kvalita regulace; - popíše kritéria stability z frekvenčních charakteristik; - vysvětlí Nyquistovo kritérium stability. - zná běžně používané druhy nespojité regulace a popíše vlastnosti; - vysvětlí rozdíly tyristorové a triakové regulace výkonu; - na blokovém schématu vysvětlí princip číslicové regulace. - ze zadání navrhne použitím základních logických funkcí řídící obvod; - popíše vlastnosti a programovatelného automatu (PLC); - objasní rozdíl mezi PLC diskrétním řešením řídícího obvodu; - nakreslí blokovou strukturu řídícího počítače a popíše bloky. - zná význam zabezpečovacího systému; - objasní princip a vlastnosti inteligentních systémů v budovách; - je seznámen s problematikou projekce a montáže; - objasní princip sběrnice EIB, KNX a příslušných komponentů. - chápe problematiku CNC řízení; - popíše základní komponenty CNC řízení; - vyjmenuje a uvede vlastnosti průmyslových sítí CAN, Profibus, ASi. Kvalita a stabilita regulačního pochodu - způsoby zvyšování kvality regulace; - kritéria stability; - Nyquistovo kritérium stability. Nespojitá regulace - pomalá, rychlá; - impulsní a číslicová; - příklady řešení. Základy logického řízení - diskrétní řízení využívající základní logické funkce; - programovatelné prostředky, řídící počítače; - příklady logického řízení. Inteligentní systémy budov - zabezpečovací systémy; - protipožární systémy; - sběrnice EIB, KNX; - příklady řešení a použití. CNC řízení - průmyslové počítačové sítě; - komponenty pro CNC řízení

12 Učební osnova předmětu 2. Automatizační měření - Elektromechanik Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celková ová dotace: Platnost: Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 33 Elektromechanik - Elektromechanička H/01 Elektrikář 60 za 3 roky studia od 1. září 2009, počínaje prvním ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cílem předmětu automatizační měření je naučit žáky základům regulace jak teoreticky, tak i prakticky, seznámit je s měřením základních neelektrických veličin při regulaci a prakticky některá měření ověřit. Předmět automatizační měření se řadí mezi odborné předměty, které vytvářejí základ pro odborné vzdělávání a pro úspěšné uplatnění v oboru. Charakteristika učiva Obsah učiva vychází z požadavků na pochopení účelu a struktury automatizační techniky, na pochopení základních pojmů ovládání, řízení a regulace a významu a důvodů zavádění automatizace. Žáci poznají principy, provedení a základní funkci snímačů neelektrických veličin, získají základní představy o tom, že vlastnosti jednotlivých členů jsou určující pro volbu systémů a orientují se v aplikacích řídících systémů v praxi. Obsah předmětu je rozdělen do dvou základních celků - teoretická část a praktické měření v laboratoři včetně praktických ukázek některých zařízení (EZS). Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Při výuce jsou žáci vedeni tak, aby usilovali o získávání dalších poznatků ve svém oboru s využitím různých informačních zdrojů, aby dodržovali bezpečnostní, technické a technologické postupy a normy. Jsou vedeni také k tomu, aby pracovali samostatně i v týmu, aby byli zodpovědní za své jednání a chování. Žáci získají také odborné znalosti, umožňující správný profesní pohled na souvislosti mezi ekonomikou, elektrotechnikou 12

13 a životním prostředím. Při praktické činnosti jsou žáci vedeni tak, aby racionálně využívali svěřené prostředky a nepoškozovali zařízení laboratoře. Pojetí výuky Předmět se vyučuje ve 3. ročníku a úzce souvisí s ostatními odbornými předměty a s odborným výcvikem. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu, vhodně doplňovaná názorným vyučováním pomocí audiovizuální techniky. Některé části jsou doplněny praktickou ukázkou probíraných zařízení (EZS). Teoretická výuka je podpořena praktickým měřením v laboratoři, kde si žáci prohlubují znalosti, osvojují si zručnost a systematičnost v používání měřící techniky. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků je kladen důraz na porozumění učivu, na stupeň osvojení probírané látky a na schopnost aplikovat poznatky při praktické činnosti. Při hodnocení výsledků laboratorních měření učitel přihlíží i k závěrečnému zhodnocení naměřených výsledků samotným žákem a ke správnosti zpracovaných výsledků formou protokolu o měření. Při celkovém hodnocení učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost žáka, jeho odborný zájem a aktivitu. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Předmět přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Žáci se učí vhodně se vyjadřovat k technickým otázkám, používat technické pojmy a názvosloví, prezentovat a obhajovat své myšlenky a názory a vhodně reagovat na názory druhých. Jsou vedeni tak, aby se snažili efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly v souladu s platnými předpisy a normami. Při běžných výpočtech aplikují základní matematické postupy, při hledání informací a technických údajů využívají internet. Činnosti žáků v předmětu automatizační měření se dotýkají průřezových témat Člověk a ICT (zpracování administrativních technických písemností a dokumentů, vyhodnocování naměřených výsledků, zpracování protokolů na PC), Člověk a životní prostředí (efektivní a šetrné využívání a zpracování technických materiálů) a Člověk a svět práce (uvědomění si významu vzdělání v technické oblasti, posílení vědomí větší uplatnitelnosti na trhu práce zvládnutím problematiky automatizačních měření). 13

14 - vysvětlí význam regulace, dokáže popsat regulační obvod a příklady z praxe; - orientuje se v základních pojmech automatizace. - dokáže jednoduše popsat základní části regulačního obvodu; - popíše příklad z praxe. - získá přehled o měření neelektrických veličin; - dokáže popsat podrobněji alespoň jeden způsob měření neelektrických veličin v praxi. - dokáže vysvětlit princip ASŘTP v různých oborech lidské činnosti; - umí popsat EZS objektů nebo automobilů. - vysvětlí význam oboru z pohledu vývoje dílčích oborů, uplatňovaných v rámci procesu automatizace a jejího vývoje ve vzájemné integraci; - správně používá jednotlivé odborné pojmy oboru; - orientuje se ve struktuře oboru a jeho jednotlivých prvcích; - chápe význam komponentů mechatronické soustavy. Třetí ročník ová dotace: 2 y týdně Základní pojmy - řízení, ovládání, regulace; - blokové schéma regulačního obvodu; - základní veličiny v regulace; - příklady regulací s popisem jednotlivých veličin (otáčky, teplota, hladina). Základní části regulačního obvodu - regulovaná soustava, rozdělení; - regulátory, druhy; - akční členy; - příklady z praxe. Měření neelektrických veličin - obecně o měření neelektrických veličin; - měření teploty, rozdělení; - měření otáček; - měření posunutí, tlaku; - měření ostatních neelektrických veličin; - příklady z praxe. Měření a řízení v technologických procesech - blokové schéma ASŘTP; - příklady; - elektronické zabezpečovací systémy; - blokové schéma EZS, ukázka. Úvod do Mechatroniky - vznik, definice a vývoj mechatroniky; - mechatronická soustava a její komponenty; - mechatronický systém a jeho struktura; - příklady a ukázka aplikací principů mechatroniky; - objasnění základních pojmů; - řešení kontrolních úloh objasní použití pneumatických systémů v praxi; Pneumatické řízení - oblasti použití stlačeného vzduchu; - výhody a nevýhody pneumatických 13 14

15 - vysvětlí výhody a nevýhody pneumatických systémů; - charakterizuje jednotlivé typy komponentů; - objasní rozdělení rozvaděčů, jejich použití, kreslí schematické značky; - nakreslí u jednotlivých ventilů schematickou značku a vysvětlí její použití. - vyjmenuje oblasti použití hydrauliky; - vysvětlí výhody a nevýhody hydraulických systémů; - popíše druhy a použití hydraulických kapalin; - charakterizuje jednotlivé typy hydrogenerátorů; - vysvětlí funkci ventilů v hydraulických obvodech - srovnává znalosti z předešlého studia systémů; - rozvaděče, ventily; - pneumatické obvody; - elektro-pneumatika; - příklady a praktické ukázky pneumatických členů a zapojení. Hydraulické řízení - oblasti použití hydrauliky; - výhody a nevýhody hydraulických systémů; - hydraulické kapaliny; - hydraulické ventily; - elektro-hydraulika; - praktické ukázky hydraulických členů. Opakování k SZZ

16 Učební osnova předmětu 3. Elektrické stroje a přístroje - Elektrikář - silnoproud Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celková ová dotace: Platnost: Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 33 Elektrikář - silnoproud H/02 Elektrikář - silnoproud 126 za 3 roky studia od 1. září 2009, počínaje prvním ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cílem předmětu elektrické stroje a přístroje je poskytnout žákům potřebné vědomosti z oblasti výroby, rozvodu a využití elektrické energie, rozvíjet technické logické myšlení a přiměřenou úroveň aplikace získaných vědomostí zejména v odborném výcviku. Charakteristika učiva Obsah předmětu je rozdělen do tematických celků. Žáci se postupně seznámí s elektrickými přístroji, transformátory, s indukčními motory, synchronními stroji a střídavými komutátorovými motory. Následují kapitoly stejnosměrné stroje, elektrické pohony a výkonová elektronika. Další témata jsou zaměřena na výrobu elektrické energie, na elektrické sítě a vedení. Žáci získají informace také o elektrickém silnoproudém rozvodu v budovách, o světle a osvětlovací technice a o elektrotepelných zařízeních a chlazení. Závěrečné kapitoly se věnují akumulátorům, elektrické dopravě a elektrotechnickým předpisům. Žáci si osvojí zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a svými teoretickými znalostmi naváží na praktické dovednosti z odborného výcviku. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Při výuce jsou žáci vedeni tak, aby usilovali o získávání dalších poznatků ve svém oboru, aby dodržovali bezpečnostní, technické a technologické postupy a normy a neplýtvali materiálními hodnotami. Jsou vedeni také k tomu, aby pracovali samostatně i v týmu, aby byli zodpovědní za své jednání a chování a uměli pomáhat při řešení technických problémů spolupracovníkům a spoluobčanům. Žáci získají také odborné znalosti, aby mohli uplatnit při 16

17 své profesi správný pohled na souvislosti mezi ekonomikou, silnoproudou elektrotechnikou a životním prostředím. Pojetí výuky Předmět se vyučuje ve 2. a ve 3. ročníku a úzce souvisí s ostatními odbornými předměty a s odborným výcvikem. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu, vhodně doplňovaná příklady z praxe, obrazovými materiály a názorným vyučováním pomocí audiovizuální techniky. Žáci se účastní exkurzí, samostatně vyhledávají na internetu odborné dokumenty a články a pracují s technickou literaturou. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení je kladen důraz na stupeň osvojení probíraného učiva, porozumění principům činnosti přístrojů a strojů a schopnost aplikace poznatků při řešení praktických úkolů a výpočtů. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení ústního a písemného zkoušení, samostatných prací školních i domácích, učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost žáka, jeho odborný zájem a aktivitu. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Předmět elektrické stroje a přístroje přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Žáci se učí vhodně se vyjadřovat k technickým otázkám, používat technické pojmy a názvosloví, prezentovat a obhajovat své myšlenky a názory a vhodně reagovat na názory druhých. Jsou vedeni tak, aby se snažili efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly. Při běžných technických výpočtech aplikují základní matematické postupy, při hledání informací a technických údajů využívají internet. Činnosti žáků v předmětu elektrické stroje a přístroje se dotýkají průřezových témat Člověk a ICT (vyhledávání a třídění informací pomocí PC), Člověk a životní prostředí (efektivní a šetrné využívání a zpracování technických materiálů) a Člověk a svět práce (uvědomění si významu vzdělání v technické oblasti, posílení vědomí větší uplatnitelnosti na trhu práce zvládnutím problematiky týkající se elektrických strojů, přístrojů a jejich částí).. 17

18 - správně používá základní veličiny a jejich jednotky; - vysvětlí souvislosti mezi magnetismem a elektromagnetismem. - rozdělí přístroje a popíše princip jejich činnosti; - vysvětlí, proč vzniká v přístroji elektrický oblouk; - popíše pojistku, jistič, stykač, chránič, vysvětlí jejich význam pro činnost elektrického zařízení. - popíše konstrukci transformátoru; - vysvětlí princip činnosti transformátoru. - nakreslí schéma trojfázového motoru nakrátko pro spouštění přímým připojením k síti; - popíše způsoby snižování proudového nárazu u motorů s kotvou nakrátko i motoru kroužkového. - popíše konstrukci synchronního stroje; - vysvětlí účel jednotlivých synchronních strojů. Druhý ročník ová dotace: 2 y týdně Úvod - význam předmětu a jeho obsah; - základní pojmy a veličiny (opakování); - elektromagnetická indukce; - magnetické pole. Elektrické přístroje - rozdělení elektrických spínacích přístrojů; - základní parametry a provedení; - funkční části a mechanismy přístrojů; - vznik a zhášení elektrického oblouku; - přístroje spínací nn; - přístroje jistící; - přístroje ochranné; - přístroje vn a vvn. Transformátory - základní pojmy a parametry; - konstrukce transformátoru; - provozní stavy transformátorů; - paralelní spojování transformátorů; - převod transformátoru; - zapojení vinutí transformátorů; - řízení napětí transformátorů; - zvláštní transformátory. Indukční motory - popis a působení indukčního motoru; - asynchronní motor s kotvou nakrátko; - kroužkový asynchronní motor; - jednofázový asynchronní motor; - spouštění motoru; - řízení rychlosti; - momentová charakteristika asynchronního motoru, skluz. Synchronní stroje - rozdělení a význam synchronních strojů; - princip činnosti alternátorů; - řízení napětí alternátorů; - paralelní chod alternátorů; - synchronní motor a jeho vlastnosti;

19 - vysvětlí přednosti komutátorových motorů s ohledem na technologické požadavky; - vyjmenuje také nevýhody těchto motorů (složitost, hmotnost, cena, údržba atd.). - vysvětlí omezené použití stejnosměrných strojů, hlavně při současném rozvoji polovodičové techniky; - vyjmenuje oblasti, ve kterých se stejnosměrné motory i v současné době využívají (doprava, těžní stroje, automatizační zařízení atd.). - si osvojí základní problematiku elektrických pohonů; - charakterizuje pohony se stejnosměrnými, indukčními a synchronními motory; - objasní volbu druhu elektrického pohonu. - vysvětlí význam výkonových polovodičových součástek pro chemický a metalurgický průmysl, pro elektrolýzu při výrobě hliníku, mědi, galvanické pokovování. - synchronní kompenzátor. Střídavé komutátorové motory - význam komutátorových motorů; - rozdělení a konstrukce motorů; - jednofázové motory; - trojfázové motory. Stejnosměrné stroje - rozdělení elektrických strojů; - základní uspořádání a způsob zapojení; - vlastnosti stejnosměrných motorů; - vlastnosti a druhy dynam. Elektrické pohony - charakteristiky pohonu; - energetika elektrického pohonu; - dimenzování a volba druhu elektrického pohonu; - jištění elektrických pohonů; - ovládání a řízení elektrických pohonů, automatické řízení a ovládání. Výkonová elektronika - neřízené usměrňovače; - řízené usměrňovače; - střídače Výsledky vzdělávání - objasní principy výroby elektrické energie; - vysvětlí princip přeměny energií v jednotlivých elektrárnách; - chápe nezbytnost alternativních zdrojů; - popíše vývojové trendy v energetice. - definuje parametry vedení; Třetí ročník ová dotace: 2 y týdně Výroba elektrické energie - zdroje energie, základní energetické pojmy; - parní elektrárny; - teplárny; - vodní elektrárny; - jaderné elektrárny; - netradiční elektrárny. Elektrické sítě a vedení - elektrizační soustava a její řízení;

20 - vypočítá úbytek napětí na vedení; - popíše hlediska pro dimenzování vodičů; - vysvětlí negativní vliv spotřebičů na síť. - popíše problematiku, spojenou se změnami účiníku; - vysvětlí druhy kompenzace. - popíše způsoby připojování odběratelů z veřejného rozvodu; - uvádí příklady, orientuje se v elektroinstalačním materiálu. - zná význam zabezpečovacího systému; - objasní princip a vlastnosti inteligentních systémů v budovách; - vysvětlí princip činnosti jednotlivých světelných zařízení, objasní základní pojmy. - prokáže přehled o druzích elektrotepelných zařízení; - vysvětlí princip přečerpávání tepla. - elektrické sítě a vedení; - normalizovaná napětí; - vodiče pro silnoproudý rozvod; - elektrické parametry vedení; - uspořádání elektrických sítí; - dimenzování a jištění vodičů s ohledem na dovolené oteplení při přetížení a při zkratu. Kompenzace účiníku - princip a důvody kompenzace; - způsoby kompenzace; - výpočet potřebného kompenzačního výkonu. Elektrický silnoproudý rozvod v budovách - přípojky, přípojková skříň, hlavní domovní vedení; - vedení k elektroměrům a rozvody za elektroměrem; - materiál pro elektrickou instalaci; - ukládání elektrických vedení; - elektrická instalace v obytných objektech; - elektrická instalace v průmyslových objektech. Inteligentní systémy budov - zabezpečovací systémy; - protipožární systémy. - příklady řešení a použití. Světlo a osvětlovací technika - základní veličiny a jednotky; - světelné zdroje a svítidla; - požadavky na osvětlení; - měření a výpočet osvětlení. Elektrotepelná zařízení a chlazení - základní pojmy; - druhy elektrických ohřevů; - regulace teploty; - tepelné spotřebiče; - elektrické chladící zařízení; - uvádění elektrického zařízení do provozu; - tepelná čerpadla; - klimatizační zařízení

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

FYZIKA Střídavý proud

FYZIKA Střídavý proud Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Střídavý

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více