Osnovy inovované výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy inovované výuky"

Transkript

1 Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/ Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014

2 Obsah 1. Automatizace - Technik automatizace a elektroniky... 5 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 Obecný cíl předmětu... 5 Charakteristika učiva... 5 Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí... 6 Pojetí výuky... 6 Hodnocení výsledků žáků... 6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat... 6 Druhý ročník... 8 Třetí ročník... 9 Čtvrtý ročník Automatizační měření - Elektromechanik Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Třetí ročník Elektrické stroje a přístroje - Elektrikář - silnoproud Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Elektrická měření - Elektromechanik Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Elektrická měření - Elektrikář - silnoproud Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky

3 Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Elektronika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Mechatronika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Číslicová technika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Výpočetní technika - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník

4 10. Odborný výcvik- Elektromechanik Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Odborný výcvik - Elektrikář - silnoproud Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Odborný výcvik - Technik automatizace a elektroniky Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník Kolektiv autorů

5 Učební osnova předmětu 1. Automatizace - Technik automatizace a elektroniky Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celková ová dotace: Platnost: Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 33 Technik automatizace a elektroniky L/01 Mechanik elektrotechnik 157 za 4 roky studia od 1. září 2013, počínaje prvním ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cílem předmětu automatizace je naučit žáky speciální funkce a možnosti jednotlivých programů tak, aby s jejich pomocí zefektivnili svou práci a využili znalostí i v jiných předmětech a především v praxi. Seznamuje žáky se základními oblastmi automatizace jejich vzájemnými vazbami. Umožňuje pochopit souvislosti mez všeobecnými a odbornými předměty i souvislosti s přírodními ději technického i netechnického charakteru. Napomáhá k rozvoji technického abstraktního myšlení. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: - využívat dosud nabytých znalostí z jiných předmětů (všeobecných i odborných) i praktického života; - porovnat příbuznost technických dějů s běžnými přírodními jevy; - popsat technicky správně dané jevy a srozumitelně komunikovat; - rámcově posoudit prospěšnost užití automatizace i jeho nepříznivé dopady; - navrhnout řešení jednoduchého problému z oblasti automatizace (ovládání, logika, regulace); - řešit technické logické problémy a diskutovat o nich. V efektivní oblasti směřuje vzdělávání k tomu, aby žáci získali: - reálný pohled na možnosti, prospěšnost a důsledky automatizace - motivaci k zájmu o účelné uplatnění automatizace i v netechnických oblastech - vztah k samozřejmému respektování požadavků na úspory energie a ochranu životního prostředí. Charakteristika učiva 5

6 Obsah vyučovacího předmětu výpočetní technika je tvořen několika na sebe navazujícími okruhy. Jedná se o základní pojmy, snímače neelektrických veličin, řízené členy, řídící členy, akční členy a příklady regulačních obvodů. Vyučovací předmět je zařazen do 2., 3. a 4. ročníku studia a bezprostředně navazuje na předměty fyzika a matematika, základy elektrotechniky, elektronika, výpočetní technika a odborný výcvik. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Při výuce jsou vytvářeny předpoklady pro získávání odborných vědomostí a dovedností, pro osvojování návyků k trvalému a pravidelnému vzdělávání v oboru automatizace ve vazbě na rozvoj výpočetní techniky a výrobních technologií. Pojetí výuky Předmět se vyučuje ve třech ročnících studia, je součástí všeobecné části vzdělávání a úzce souvisí s ostatními předměty. Výuka probíhá v učebně se všemi žáky. Hlavní metodou práce je výklad spojený s odvozením vztahů a procvičování na příkladech. Učitel zadává domácí cvičení z aktuální látky i z opakování, využívá při výuce vhodných součástí, katalogových listů a firemních řešení. Využívá také dataprojektor s tabulí. Důraz je kladen na praktickou práci a schopnost žáků samostatně využívat možností výpočetní techniky. Žáci jsou vedeni nejen k samostatnému řešení problémů, ale také k týmové práci. Hodnocení výsledků žáků Celkové hodnocení žáků se provádí na základě různých způsobů prověřování znalostí a dovedností. Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží testy, praktické práce a ústní zkoušení. Zohledňuje se rovněž aktivita v ách. Dalším kriteriem hodnocení je vytvoření a prezentace skupinové práce. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Cílem předmětu je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí, aby žáci byli schopni aktivně pracovat s informacemi. Důraz je kladen nejen na vyhledávání a zpracování informací, ale také na tvůrčí činnosti. Žáci jsou motivováni k dalšímu učení, vedeni ke kritickému přístupu k různým zdrojům informací a k hodnocení informací z hlediska věrohodnosti. Učí se zpracovávat informace a využívat je při svém studiu i v praxi, učí se rozpoznat problém, rozčlenit ho na části a navrhovat postupné kroky k jeho řešení, nacházet různé možnosti řešení a zvažovat přednosti a možné negativní důsledky. Žáci jsou dále při výuce vedeni tak, aby: - pružně reagovali na rozvoj automatizace, zajímali se o získávání nových poznatků v oblasti automatizace a při komunikaci efektivně využívali dostupné prostředky; 6

7 - znali účel a principy činnosti prvků automatizační techniky, a možnosti jejich využití; - poznali základní způsoby řešení logických úloh a realizace jednoduchých ovládacích prvků; - při práci v týmu uplatňovali svoje individuální schopnosti pro dosažení společného cíle; - formulovali srozumitelně a terminologicky správně své myšlenky, obhájili výsledky své práce a ve vhodném programu je prezentovali; - při zpracování textů dbali na jazykové a stylistické normy, dodržovali pravidla typografie; - rozpoznávali nevhodné a rizikové chování a uvědomovali si jeho možné důsledky. Důležitým aspektem v rámci průřezových témat jsou mezioborové vazby, například na český jazyk a literaturu (stylistika, pravopis), na společenskovědní předměty (licence, autorská práva), na ekonomiku (efektivita vynaložených prostředků), na ekologii a biologii (úspora energie, recyklace), na matematiku (statistické výpočty, grafy) a na další odborné předměty. 7

8 - vysvětlí pojem ovládání a regulace; - nakreslí jednoduché ovládací a regulační blokové schéma; - uvede příklady provedení ručního a automatického ovládání; - uvede příklady provedení ruční a automatické regulace. - nakreslí základní regulační schéma; - vysvětlí význam jednotlivých členů regulačního obvodu; - uvede hlavní veličiny v regulačním obvodu; - uvede příklady regulačních obvodů. - vysvětlí principy jednotlivých druhu regulace; - nakreslí jednoduchá bloková schémata; - vysvětlí princip servomechanismu; - uvede příklady firemních řešení pro jednotlivé druhy regulace. - nakreslí měřicí řetězec a vysvětlí význam jednotlivých bloků; - matematicky popíše dělič napětí a měřicí můstek; - uvede zapojení zesilovačů ve vyhodnocovacích obvodech. - uvede přenosové kanály pro dálkový přenos signálů; - nakreslí blokové schéma vyhodnocovacího a přenosového řetězce; - uvede druhy unifikovaných signálů a jejich význam. Druhý ročník ová dotace: 1 a týdně Úvod do automatizace, základní pojmy v automatizaci - vládání a regulace; - ruční a automatické ovládání; - ruční a automatická regulace; - příklady ovládacích a regulačních schémat. Skladba obvodů automatické regulace - základní regulační schéma; - členy regulačního obvodu; - veličiny v regulačním obvodu; - praktické příklady. Druhy regulací - regulace na konstantní hodnotu; - programová regulace a vlečná regulace, servomechanismy; - spojitá a nespojitá regulace; příklady řešení. Vyhodnocovací obvody pro vybrané snímače - měřicí řetězec; - dělič, měřicí můstek, zesilovač; - příklady připojení snímačů na vyhodnocovací obvody. Dálkový přenos signálu - přenosový kanál; - vyhodnocovací a přenosový řetězec; - unifikované signály pro přenos dat uvede příklady analogových a číslicových zobrazovacích přístrojů; - popíše počítačové zobrazování veličin regulačního obvodu; - zná význam zobrazovaných veličin pro Zobrazovací přístroje v automatizaci - zobrazovací přístroje analogové a číslicové; - počítačové zobrazování, zobrazování na monitoru; velkoplošné panely a zobrazovače. 2 8

9 regulovaný proces. - uvede princip hromadného sběru dat; - nakreslí blokové schéma zařízení pro sběr dat; - uvede příklady firemních řešení. Zařízení pro hromadný sběr dat - blokové schéma; - jednokanálové; - dvou a více kanálové; - příklady firemních řešení. 2 Výsledky vzdělávání - vysvětlí pojem lineární a nelineární člen; - vysvětlí pojem statická charakteristika; - vypočítá přenos; - vypočítá a nakreslí statickou charakteristiku; - zná základní nelinearity a jejich aplikace. - používá komplexní čísla při řešení regulačních obvodů; - umí vypočítat fázi a amplitudu ze zadaného frekvenčního přenosu; - nakreslí charakteristiku v komplexní rovině; - nakreslí charakteristiku v logaritmických souřadnicích; - uvede příklady členů regulačního obvodu a jejich charakteristiky. - vysvětlí vlastnosti článků RC a RL; - počítá přenos a kreslí charakteristiky článků RC a RL; - uvede příklady složitějších článků a jejich řešení. - vysvětlí druhy zesilovačů pro měření; - vysvětlí vlastnosti operačního zesilovače (oz); Třetí ročník ová dotace: 2 y týdně Statické vlastnosti členů regulačního obvodu - úvod do matematického řešení obvodů; - lineární a nelineární člen, zesílení, přenos; - statické vlastnosti, statické charakteristiky; - nelinearity; - příklady členů a charakteristik. Dynamické vlastnosti členů regulačního obvodu - komplexní čísla a použití v automatizaci; - přechodová charakteristika; - charakteristiky v komplexní rovině; - charakteristiky v logaritmických souřadnicích; - příklady členů a charakteristik. Příklady řešení základních článků RC a RL - vlastnosti a charakteristiky integračních článků RC a RL; - vlastnosti a charakteristiky článků RC a RL; - příklady členů a charakteristik. Použití zesilovačů v automatizaci - zesilovače pro měření; - výkonové zesilovače; - spínací obvody

10 - vypočítá zesílení invertujícího a neinvertujícího zapojení (oz); - vysvětlí vlastnosti a použití výkonových zesilovačů; - vypočítá spínač s tranzistorem. - řídí se principy pro vytvoření úspěšné prezentace; - zná programové nástroje pro tvorbu prezentace; - připraví si podklady pro prezentaci; - vytvoří prezentaci a nastaví její vlastnosti. - popíše blokové schéma pohonu; - popíše principy a vlastnosti jednotlivých druhů pohonů; - rozdělí a popíše vlastnosti základních akčních členů. - vysvětlí pojem regulovaná soustava; - orientuje se ve vlastnostech regulovaných soustav; - nakreslí blokové schéma statické a astatické regulované soustavy; - vysvětlí vlastnosti soustavy s dopravním zpožděním. Řídící členy v regulačním obvodu - postavení řídícího členu v základním regulačním schématu; - způsoby nastavení žádané hodnoty; - příklady firemních řešení. Akční členy a pohony - blokové schéma pohonu; - rozdělení pohonů (elektrické, pneumatické a hydraulické); - rozdělení a příklady akčních členů. Regulované soustavy - rozdělení regulovaných soustav; - statické a astatické soustavy; - soustavy s dopravním zpožděním; - regulovatelnost soustav Výsledky vzdělávání - porozumí zapojení přenosů; - řeší příklady zapojení přenosů v blokovém schéma. - popíše postavení regulátoru v blokovém schématu; - popíše vlastnosti jednotlivých typů Čtvrtý ročník ová dotace: 2 y týdně Algebra blokových schémat - sériové řazení přenosů a paralelní řazení přenosů; - zpětnovazební zapojení přenosů; - praktické využití algebry blokových schémat. Regulátory ústřední regulační členy - jednoduché regulátory P, I, D; - složené regulátory PI, PD, PID; - příklady řešení regulátorů

11 regulátorů; - nakreslí charakteristiky jednotlivých typů regulátorů. - objasní pojem kvalita regulace; - popíše kritéria stability z frekvenčních charakteristik; - vysvětlí Nyquistovo kritérium stability. - zná běžně používané druhy nespojité regulace a popíše vlastnosti; - vysvětlí rozdíly tyristorové a triakové regulace výkonu; - na blokovém schématu vysvětlí princip číslicové regulace. - ze zadání navrhne použitím základních logických funkcí řídící obvod; - popíše vlastnosti a programovatelného automatu (PLC); - objasní rozdíl mezi PLC diskrétním řešením řídícího obvodu; - nakreslí blokovou strukturu řídícího počítače a popíše bloky. - zná význam zabezpečovacího systému; - objasní princip a vlastnosti inteligentních systémů v budovách; - je seznámen s problematikou projekce a montáže; - objasní princip sběrnice EIB, KNX a příslušných komponentů. - chápe problematiku CNC řízení; - popíše základní komponenty CNC řízení; - vyjmenuje a uvede vlastnosti průmyslových sítí CAN, Profibus, ASi. Kvalita a stabilita regulačního pochodu - způsoby zvyšování kvality regulace; - kritéria stability; - Nyquistovo kritérium stability. Nespojitá regulace - pomalá, rychlá; - impulsní a číslicová; - příklady řešení. Základy logického řízení - diskrétní řízení využívající základní logické funkce; - programovatelné prostředky, řídící počítače; - příklady logického řízení. Inteligentní systémy budov - zabezpečovací systémy; - protipožární systémy; - sběrnice EIB, KNX; - příklady řešení a použití. CNC řízení - průmyslové počítačové sítě; - komponenty pro CNC řízení

12 Učební osnova předmětu 2. Automatizační měření - Elektromechanik Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celková ová dotace: Platnost: Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 33 Elektromechanik - Elektromechanička H/01 Elektrikář 60 za 3 roky studia od 1. září 2009, počínaje prvním ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cílem předmětu automatizační měření je naučit žáky základům regulace jak teoreticky, tak i prakticky, seznámit je s měřením základních neelektrických veličin při regulaci a prakticky některá měření ověřit. Předmět automatizační měření se řadí mezi odborné předměty, které vytvářejí základ pro odborné vzdělávání a pro úspěšné uplatnění v oboru. Charakteristika učiva Obsah učiva vychází z požadavků na pochopení účelu a struktury automatizační techniky, na pochopení základních pojmů ovládání, řízení a regulace a významu a důvodů zavádění automatizace. Žáci poznají principy, provedení a základní funkci snímačů neelektrických veličin, získají základní představy o tom, že vlastnosti jednotlivých členů jsou určující pro volbu systémů a orientují se v aplikacích řídících systémů v praxi. Obsah předmětu je rozdělen do dvou základních celků - teoretická část a praktické měření v laboratoři včetně praktických ukázek některých zařízení (EZS). Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Při výuce jsou žáci vedeni tak, aby usilovali o získávání dalších poznatků ve svém oboru s využitím různých informačních zdrojů, aby dodržovali bezpečnostní, technické a technologické postupy a normy. Jsou vedeni také k tomu, aby pracovali samostatně i v týmu, aby byli zodpovědní za své jednání a chování. Žáci získají také odborné znalosti, umožňující správný profesní pohled na souvislosti mezi ekonomikou, elektrotechnikou 12

13 a životním prostředím. Při praktické činnosti jsou žáci vedeni tak, aby racionálně využívali svěřené prostředky a nepoškozovali zařízení laboratoře. Pojetí výuky Předmět se vyučuje ve 3. ročníku a úzce souvisí s ostatními odbornými předměty a s odborným výcvikem. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu, vhodně doplňovaná názorným vyučováním pomocí audiovizuální techniky. Některé části jsou doplněny praktickou ukázkou probíraných zařízení (EZS). Teoretická výuka je podpořena praktickým měřením v laboratoři, kde si žáci prohlubují znalosti, osvojují si zručnost a systematičnost v používání měřící techniky. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků je kladen důraz na porozumění učivu, na stupeň osvojení probírané látky a na schopnost aplikovat poznatky při praktické činnosti. Při hodnocení výsledků laboratorních měření učitel přihlíží i k závěrečnému zhodnocení naměřených výsledků samotným žákem a ke správnosti zpracovaných výsledků formou protokolu o měření. Při celkovém hodnocení učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost žáka, jeho odborný zájem a aktivitu. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Předmět přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Žáci se učí vhodně se vyjadřovat k technickým otázkám, používat technické pojmy a názvosloví, prezentovat a obhajovat své myšlenky a názory a vhodně reagovat na názory druhých. Jsou vedeni tak, aby se snažili efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly v souladu s platnými předpisy a normami. Při běžných výpočtech aplikují základní matematické postupy, při hledání informací a technických údajů využívají internet. Činnosti žáků v předmětu automatizační měření se dotýkají průřezových témat Člověk a ICT (zpracování administrativních technických písemností a dokumentů, vyhodnocování naměřených výsledků, zpracování protokolů na PC), Člověk a životní prostředí (efektivní a šetrné využívání a zpracování technických materiálů) a Člověk a svět práce (uvědomění si významu vzdělání v technické oblasti, posílení vědomí větší uplatnitelnosti na trhu práce zvládnutím problematiky automatizačních měření). 13

14 - vysvětlí význam regulace, dokáže popsat regulační obvod a příklady z praxe; - orientuje se v základních pojmech automatizace. - dokáže jednoduše popsat základní části regulačního obvodu; - popíše příklad z praxe. - získá přehled o měření neelektrických veličin; - dokáže popsat podrobněji alespoň jeden způsob měření neelektrických veličin v praxi. - dokáže vysvětlit princip ASŘTP v různých oborech lidské činnosti; - umí popsat EZS objektů nebo automobilů. - vysvětlí význam oboru z pohledu vývoje dílčích oborů, uplatňovaných v rámci procesu automatizace a jejího vývoje ve vzájemné integraci; - správně používá jednotlivé odborné pojmy oboru; - orientuje se ve struktuře oboru a jeho jednotlivých prvcích; - chápe význam komponentů mechatronické soustavy. Třetí ročník ová dotace: 2 y týdně Základní pojmy - řízení, ovládání, regulace; - blokové schéma regulačního obvodu; - základní veličiny v regulace; - příklady regulací s popisem jednotlivých veličin (otáčky, teplota, hladina). Základní části regulačního obvodu - regulovaná soustava, rozdělení; - regulátory, druhy; - akční členy; - příklady z praxe. Měření neelektrických veličin - obecně o měření neelektrických veličin; - měření teploty, rozdělení; - měření otáček; - měření posunutí, tlaku; - měření ostatních neelektrických veličin; - příklady z praxe. Měření a řízení v technologických procesech - blokové schéma ASŘTP; - příklady; - elektronické zabezpečovací systémy; - blokové schéma EZS, ukázka. Úvod do Mechatroniky - vznik, definice a vývoj mechatroniky; - mechatronická soustava a její komponenty; - mechatronický systém a jeho struktura; - příklady a ukázka aplikací principů mechatroniky; - objasnění základních pojmů; - řešení kontrolních úloh objasní použití pneumatických systémů v praxi; Pneumatické řízení - oblasti použití stlačeného vzduchu; - výhody a nevýhody pneumatických 13 14

15 - vysvětlí výhody a nevýhody pneumatických systémů; - charakterizuje jednotlivé typy komponentů; - objasní rozdělení rozvaděčů, jejich použití, kreslí schematické značky; - nakreslí u jednotlivých ventilů schematickou značku a vysvětlí její použití. - vyjmenuje oblasti použití hydrauliky; - vysvětlí výhody a nevýhody hydraulických systémů; - popíše druhy a použití hydraulických kapalin; - charakterizuje jednotlivé typy hydrogenerátorů; - vysvětlí funkci ventilů v hydraulických obvodech - srovnává znalosti z předešlého studia systémů; - rozvaděče, ventily; - pneumatické obvody; - elektro-pneumatika; - příklady a praktické ukázky pneumatických členů a zapojení. Hydraulické řízení - oblasti použití hydrauliky; - výhody a nevýhody hydraulických systémů; - hydraulické kapaliny; - hydraulické ventily; - elektro-hydraulika; - praktické ukázky hydraulických členů. Opakování k SZZ

16 Učební osnova předmětu 3. Elektrické stroje a přístroje - Elektrikář - silnoproud Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Celková ová dotace: Platnost: Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 33 Elektrikář - silnoproud H/02 Elektrikář - silnoproud 126 za 3 roky studia od 1. září 2009, počínaje prvním ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cílem předmětu elektrické stroje a přístroje je poskytnout žákům potřebné vědomosti z oblasti výroby, rozvodu a využití elektrické energie, rozvíjet technické logické myšlení a přiměřenou úroveň aplikace získaných vědomostí zejména v odborném výcviku. Charakteristika učiva Obsah předmětu je rozdělen do tematických celků. Žáci se postupně seznámí s elektrickými přístroji, transformátory, s indukčními motory, synchronními stroji a střídavými komutátorovými motory. Následují kapitoly stejnosměrné stroje, elektrické pohony a výkonová elektronika. Další témata jsou zaměřena na výrobu elektrické energie, na elektrické sítě a vedení. Žáci získají informace také o elektrickém silnoproudém rozvodu v budovách, o světle a osvětlovací technice a o elektrotepelných zařízeních a chlazení. Závěrečné kapitoly se věnují akumulátorům, elektrické dopravě a elektrotechnickým předpisům. Žáci si osvojí zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a svými teoretickými znalostmi naváží na praktické dovednosti z odborného výcviku. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Při výuce jsou žáci vedeni tak, aby usilovali o získávání dalších poznatků ve svém oboru, aby dodržovali bezpečnostní, technické a technologické postupy a normy a neplýtvali materiálními hodnotami. Jsou vedeni také k tomu, aby pracovali samostatně i v týmu, aby byli zodpovědní za své jednání a chování a uměli pomáhat při řešení technických problémů spolupracovníkům a spoluobčanům. Žáci získají také odborné znalosti, aby mohli uplatnit při 16

17 své profesi správný pohled na souvislosti mezi ekonomikou, silnoproudou elektrotechnikou a životním prostředím. Pojetí výuky Předmět se vyučuje ve 2. a ve 3. ročníku a úzce souvisí s ostatními odbornými předměty a s odborným výcvikem. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu, vhodně doplňovaná příklady z praxe, obrazovými materiály a názorným vyučováním pomocí audiovizuální techniky. Žáci se účastní exkurzí, samostatně vyhledávají na internetu odborné dokumenty a články a pracují s technickou literaturou. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení je kladen důraz na stupeň osvojení probíraného učiva, porozumění principům činnosti přístrojů a strojů a schopnost aplikace poznatků při řešení praktických úkolů a výpočtů. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení ústního a písemného zkoušení, samostatných prací školních i domácích, učitel zohledňuje úroveň odborných vědomostí a dovedností, používání správné terminologie, samostatnost žáka, jeho odborný zájem a aktivitu. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Předmět elektrické stroje a přístroje přispívá k rozvoji klíčových kompetencí. Žáci se učí vhodně se vyjadřovat k technickým otázkám, používat technické pojmy a názvosloví, prezentovat a obhajovat své myšlenky a názory a vhodně reagovat na názory druhých. Jsou vedeni tak, aby se snažili efektivně se učit a pracovat, dále se vzdělávat a přijímat a odpovědně plnit zadané úkoly. Při běžných technických výpočtech aplikují základní matematické postupy, při hledání informací a technických údajů využívají internet. Činnosti žáků v předmětu elektrické stroje a přístroje se dotýkají průřezových témat Člověk a ICT (vyhledávání a třídění informací pomocí PC), Člověk a životní prostředí (efektivní a šetrné využívání a zpracování technických materiálů) a Člověk a svět práce (uvědomění si významu vzdělání v technické oblasti, posílení vědomí větší uplatnitelnosti na trhu práce zvládnutím problematiky týkající se elektrických strojů, přístrojů a jejich částí).. 17

18 - správně používá základní veličiny a jejich jednotky; - vysvětlí souvislosti mezi magnetismem a elektromagnetismem. - rozdělí přístroje a popíše princip jejich činnosti; - vysvětlí, proč vzniká v přístroji elektrický oblouk; - popíše pojistku, jistič, stykač, chránič, vysvětlí jejich význam pro činnost elektrického zařízení. - popíše konstrukci transformátoru; - vysvětlí princip činnosti transformátoru. - nakreslí schéma trojfázového motoru nakrátko pro spouštění přímým připojením k síti; - popíše způsoby snižování proudového nárazu u motorů s kotvou nakrátko i motoru kroužkového. - popíše konstrukci synchronního stroje; - vysvětlí účel jednotlivých synchronních strojů. Druhý ročník ová dotace: 2 y týdně Úvod - význam předmětu a jeho obsah; - základní pojmy a veličiny (opakování); - elektromagnetická indukce; - magnetické pole. Elektrické přístroje - rozdělení elektrických spínacích přístrojů; - základní parametry a provedení; - funkční části a mechanismy přístrojů; - vznik a zhášení elektrického oblouku; - přístroje spínací nn; - přístroje jistící; - přístroje ochranné; - přístroje vn a vvn. Transformátory - základní pojmy a parametry; - konstrukce transformátoru; - provozní stavy transformátorů; - paralelní spojování transformátorů; - převod transformátoru; - zapojení vinutí transformátorů; - řízení napětí transformátorů; - zvláštní transformátory. Indukční motory - popis a působení indukčního motoru; - asynchronní motor s kotvou nakrátko; - kroužkový asynchronní motor; - jednofázový asynchronní motor; - spouštění motoru; - řízení rychlosti; - momentová charakteristika asynchronního motoru, skluz. Synchronní stroje - rozdělení a význam synchronních strojů; - princip činnosti alternátorů; - řízení napětí alternátorů; - paralelní chod alternátorů; - synchronní motor a jeho vlastnosti;

19 - vysvětlí přednosti komutátorových motorů s ohledem na technologické požadavky; - vyjmenuje také nevýhody těchto motorů (složitost, hmotnost, cena, údržba atd.). - vysvětlí omezené použití stejnosměrných strojů, hlavně při současném rozvoji polovodičové techniky; - vyjmenuje oblasti, ve kterých se stejnosměrné motory i v současné době využívají (doprava, těžní stroje, automatizační zařízení atd.). - si osvojí základní problematiku elektrických pohonů; - charakterizuje pohony se stejnosměrnými, indukčními a synchronními motory; - objasní volbu druhu elektrického pohonu. - vysvětlí význam výkonových polovodičových součástek pro chemický a metalurgický průmysl, pro elektrolýzu při výrobě hliníku, mědi, galvanické pokovování. - synchronní kompenzátor. Střídavé komutátorové motory - význam komutátorových motorů; - rozdělení a konstrukce motorů; - jednofázové motory; - trojfázové motory. Stejnosměrné stroje - rozdělení elektrických strojů; - základní uspořádání a způsob zapojení; - vlastnosti stejnosměrných motorů; - vlastnosti a druhy dynam. Elektrické pohony - charakteristiky pohonu; - energetika elektrického pohonu; - dimenzování a volba druhu elektrického pohonu; - jištění elektrických pohonů; - ovládání a řízení elektrických pohonů, automatické řízení a ovládání. Výkonová elektronika - neřízené usměrňovače; - řízené usměrňovače; - střídače Výsledky vzdělávání - objasní principy výroby elektrické energie; - vysvětlí princip přeměny energií v jednotlivých elektrárnách; - chápe nezbytnost alternativních zdrojů; - popíše vývojové trendy v energetice. - definuje parametry vedení; Třetí ročník ová dotace: 2 y týdně Výroba elektrické energie - zdroje energie, základní energetické pojmy; - parní elektrárny; - teplárny; - vodní elektrárny; - jaderné elektrárny; - netradiční elektrárny. Elektrické sítě a vedení - elektrizační soustava a její řízení;

20 - vypočítá úbytek napětí na vedení; - popíše hlediska pro dimenzování vodičů; - vysvětlí negativní vliv spotřebičů na síť. - popíše problematiku, spojenou se změnami účiníku; - vysvětlí druhy kompenzace. - popíše způsoby připojování odběratelů z veřejného rozvodu; - uvádí příklady, orientuje se v elektroinstalačním materiálu. - zná význam zabezpečovacího systému; - objasní princip a vlastnosti inteligentních systémů v budovách; - vysvětlí princip činnosti jednotlivých světelných zařízení, objasní základní pojmy. - prokáže přehled o druzích elektrotepelných zařízení; - vysvětlí princip přečerpávání tepla. - elektrické sítě a vedení; - normalizovaná napětí; - vodiče pro silnoproudý rozvod; - elektrické parametry vedení; - uspořádání elektrických sítí; - dimenzování a jištění vodičů s ohledem na dovolené oteplení při přetížení a při zkratu. Kompenzace účiníku - princip a důvody kompenzace; - způsoby kompenzace; - výpočet potřebného kompenzačního výkonu. Elektrický silnoproudý rozvod v budovách - přípojky, přípojková skříň, hlavní domovní vedení; - vedení k elektroměrům a rozvody za elektroměrem; - materiál pro elektrickou instalaci; - ukládání elektrických vedení; - elektrická instalace v obytných objektech; - elektrická instalace v průmyslových objektech. Inteligentní systémy budov - zabezpečovací systémy; - protipožární systémy. - příklady řešení a použití. Světlo a osvětlovací technika - základní veličiny a jednotky; - světelné zdroje a svítidla; - požadavky na osvětlení; - měření a výpočet osvětlení. Elektrotepelná zařízení a chlazení - základní pojmy; - druhy elektrických ohřevů; - regulace teploty; - tepelné spotřebiče; - elektrické chladící zařízení; - uvádění elektrického zařízení do provozu; - tepelná čerpadla; - klimatizační zařízení

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet týdenních vyučovacích hodin

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu:

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu: Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od:

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Technická příprava Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Milan Nechanický MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3 R OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč.

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Vytvořeno v rámci

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ELEKTROENERGETIKA studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektroenergetika je specializovaným předmětem, který navazuje na poznatky, které

Více

Obsah. 1. Úvod...10. 2. Teoretická část...11. 2.1. Příprava učitele na vyučování.11. 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13

Obsah. 1. Úvod...10. 2. Teoretická část...11. 2.1. Příprava učitele na vyučování.11. 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13 Obsah 1. Úvod...10 2. Teoretická část....11 2.1. Příprava učitele na vyučování.11 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13 2.2.1. Pojetí vyučovacího předmětu..14 2.2.2. Výchovně vzdělávací cíle.15 2.2.3. Obsah

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Měření a diagnostika Cvičení

Měření a diagnostika Cvičení STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Milan Nechanický Ph.D.gbbb Nechanický Nec Měření a diagnostika Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R.

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Obsah. Předmluva 7. 1 Úvod 9. 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19. 3 Prostředky pro získávání informace 33

Obsah. Předmluva 7. 1 Úvod 9. 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19. 3 Prostředky pro získávání informace 33 Obsah Předmluva 7 1 Úvod 9 1.1 Základní pojmy automatizační techniky 9 1.2 Klasifikace regulačních obvodů 14 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií 19 2.1 Rozdělení prostředků 19 2.2 Statické vlastnosti

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-3/1-2 Délka modulu 30 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

KURZ PROGRAMOVÁNÍ LOGICKÝCH AUTOMATŮ

KURZ PROGRAMOVÁNÍ LOGICKÝCH AUTOMATŮ Projekt UNIV Uznávání výsledkůneformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ LOGICKÝCH

Více

Ing. Petr Vlček. Řízení a regulace. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43.

Ing. Petr Vlček. Řízení a regulace. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Řízení a regulace SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Stavební stroje Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 2. ročník: 32 týdnů po 2 hodinách

Více