ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník"

Transkript

1 ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

2 Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných částic) definice: I = Q t jednotka: A ( Ampér ) účinky: tepelné, světelné, chemické, magnetické, mechanické,...

3 Elektrický proud Pro vznik el. proudu jsou potřebné volné částice - v kovech elektrony Elektrony se volně pohybují Připojení k napětí - vznik el. pole - uspořádaný pohyb

4 Příklad 1 Určete konstantní proud, který by během 20 s nabil kondenzátor blesku o kapacitě 800 μf na napětí 500 V.

5 Elektrický zdroj podmínka pro vznik el. proudu: existence el. pole tvořeno rozdílem potenciálů vzn. svorkové napětí

6 Elektrický zdroj Vnější část: pohyb částice ve směru F el ( koná práci ) Přeměna na jinou formu energie ve spotřebiči: W =QU

7 Elektrický zdroj Vnitřní část: pohyb částice proti směru F el P Působí vnější síla - ta koná práci ( neelektrostatická povaha ) Práce potřebná pro přenos náboje ve zdroji: W Z =QU e

8 Elektromotorické napětí Definice: U e = W Z Q Směr: od k + pólu bez spotřebiče neprochází proud - svorkové napětí nezatíženého zdroje ( napětí naprázdno ): U 0 =U e zapojení spotřebiče: W <W Z U <U e Svorkové napětí zatíženého zdroje je menší než elektromotorické napětí

9 Zdroje energie Galvanický článek - zdrojem je chemická reakce elektrod Fotočlánek - zdrojem je energie dopadajícího světla Termočlánek - zdrojem je tepelná energie Dynamo - generátor stejnosměrného proudu Alternátor - generátor střídavého napětí

10 Ohmův zákon pro část obvodu voltampérová charakteristika - závislost el. proudu na el. napětí El. proud je přímo úměrný el. napětí. Konstantou úměrnosti je převrácená hodnota elektrického odporu. I = U R

11 Elektrický odpor Jednotka: Ω ( Ohm ) Převrácená hodnota: vodivost G = 1 R jednotka: S ( Siemens ) Odpor přímého vodiče: R= ρ l S ρ - měrný el. odpor ( tabulková hodnota, jednotka Ωm )

12 Elektrický odpor El. odpor závisí na teplotě ( vyšší teplota = vyšší el. odpor ) R= R ( 0 1+ αδt ) α - teplotní součinitel el. odporu ( tabulková hodnota, K -1 ) Přibližný vztah pro měrný odpor: ρ ρ 0 ( 1+ αδt ) Odpor je tvořen nepravidelností krystalové mříže kovu

13 Příklad 2 Topná spirála vařiče má odpor 70,5 Ω a je zhotovena z drátu o průměru 0,3 mm dlouhého 9,8 m. Určete rezistivitu materiálu, ze kterého je drát zhotoven.

14 Příklad 3 Na malé žárovce jsou uvedeny provozní hodnoty 24 V a 0,1 A. Prochází-li žárovkou proud 2,5 ma, je na ní napětí 0,045 V a teplota wolframového vlákna je prakticky stejná jako teplota okolí ( 20 C ). Jakou teplotu má vlákno v provozu?

15 Sériové zapojení rezistorů U =U 1 +U 2 +U 3 I = konst. R= R 1 + R 2 + R 3

16 Sériové zapojení rezistorů I = I 1 + I 2 +I 3 U = konst. 1 R = 1 R R R 3 G =G 1 + G 2 + G 3

17 Příklad 4 Obvod je připojen ke zdroji o napětí 9 V. Jednotlivé rezistory mají odpory 10 Ω, 20 Ω a 40 Ω. Určete celkový proud a jednotlivé proudy a napětí při následujícím zapojení rezistorů: a. všechny sériově, b. všechny paralelně, c. dva sériově, k nim třetí paralelně, d. dva paralelně, k ni třetí sériově.

18 Příklad 5 Žárovka do kapesní svítilny má jmenovité hodnoty 2,5 V / 0,1 A a má být připojena ke zdroji o napětí 4,5 V. Aby nedošlo k přepálení vlákna žárovky, je k ní sériově připojen rezistor. Určete jeho odpor.

19 Voltmetr Měřič el. napětí Připojení paralelně ke spotřebiči Vnitřní odpor co největší ( ideálně nekonečný ) tvořen galvanometrem a předřadným rezistorem R P = U V 1 U G R G

20 Ampérmetr Měřič el. proudu Připojení sériově ke spotřebiči Vnitřní odpor co nejmenší ( ideálně nulový ) tvořen galvanometrem a bočníkem R B = R G I A 1 I G

21 Zatěžovací charakteristika zdroje Rozpojený obvod: napětí naprázdno Se snižováním odporu napětí klesá napětí a roste proud I k - zkratový proud ( pro R 0 ) - pojistky, jističe

22 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Platí: U 0 U = I R i R i - vnitřní odpor zdroje Ohmův zákon pro uzavřený obvod: I = U e R + R i R i 1: tvrdý zdroj R i 1: měkký zdroj

23 Příklad 6 K baterii o elektromotorickém napětí 4,5 V je připojen rezistor. Napětí na rezistoru je 4 V a obvodem prochází proud 0,1 A. Určete odpor rezistoru a vnitřní odpor baterie.

24 Příklad 7 Akumulátor má elektromotorické napětí 6 V a vnitřní odpor 1,5 Ω. K jeho svorkám je připojen obvod o odporu 2,5 Ω. Určete svorkové napětí akumulátoru.

25 Příklad 8 Měřící systém ampérmetru má odpor 2,7 Ω a ručka přístroje ukazuje plnou výchylku při proudu 6 ma. Abychom mohli měřit proudy větších hodnot, připojíme bočník. Určete jeho odpor, bychom mohli měřit proudy do 60 ma.

26 Příklad 9 Voltmetr o odporu 200 Ω ukazuje plnou výchylku při napětí 6 V. Abychom mohli měřit napětí do hodnoty 60 V, připojíme předřadný odpor. Určete jeho velikost.

27 Reostat a potenciometr

28 Kirchhoffovy zákony Zákony platící pro složitější el. obvody ( el. sítě ) 1. Kirchhoffův zákon: Algebraický součet proudů v uzlu je vždy nulový. důsledek zákona zachování el. náboje pozor na znaménko ( viz. dohodnutý směr el.proudu ) n I k = 0 k=1

29 Kirchhoffovy zákony Zákony platící pro složitější el. obvody ( el. sítě ) 2. Kirchhoffův zákon: Součet úbytků napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů. důsledek zákona zachování energie pozor na znaménka ( viz. dohodnutý směr el.proudu ) n R k I k = U ej k=1 m j=1

30 Příklad 10 Řešte síť na obrázku, ve které jsou tři rezistory a tři ideální zdroje napětí. Jaké proudy procházejí větvemi? Jaké napětí je na jednotlivých rezistorech? R 1 = 10 Ω, R 2 = 3 Ω, R 3 = 30 Ω, U e1 = U e2 = 10 V a U e3 = 3 V.

31 Elektrická práce Průchodem el. proudu vodičem dochází ke změně vnitřní energie - přeměna na Jouleovo teplo Q J =UIt = RI 2 t = U 2 R t

32 Výkon elektrického proudu Výkon: P =UI Účinnost přeměny el. energie: η = R R + R i

33 Příklad 11 Dílna je vybavena soustruhem o příkonu 1,2 kw, bruskou o příkonu 500 W a stolní vrtačkou o příkonu 0,9 kw. Všechny spotřebiče jsou připojeny do jednoho obvodu elektrické sítě ( 230 V ). Na jakou hodnotu proudu musí být seřízen jistič obvodu?

34 Příklad 12 Elektromotor na napětí 380 V je zamontován do jeřábu, který zvedl břemeno o hmotnosti 1 t do výše 19 m za 50 s. Elektromotorem při tom procházel proud 20 A. Určete účinnost zařízení.

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

3. Elektricky vodivé materiály

3. Elektricky vodivé materiály 3. Elektricky vodivé materiály Elektrické materiály posuzujeme podle jejich elektrické vodivosti KONDUKTIVITY (S/m) častěji RESISTIVITY (Ω/m) Konduktivita charakterizuje schopnost materiálu vést elektrický

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385).

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385). Teplota Teplota je základní fyzikální veličinou (označujeme T, jednotky K - kelvin). Vztah mezi C a K je : TK = T-283,16, kde TK je teplota v kelvinech a T je teplota ve C. Za 0K (kelvinů) se považuje

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více