UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 GABRIELA CINGELOVÁ, Mgr., PhD. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČSR a ČR, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských v d Adresa pracoviště: Katedra společenských v d PdF UP, Žižkovo nám. 5, , Olomouc Telefon: Vyučované předměty: politologie a oborová didaktika ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: ń7. 4. ńř73 ve Šternberku St ední odborné učilišt Olomouc, Štursova 14. Ekonom obchodního provozu Bc., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor n mecký jazyk Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství n meckého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol 2005 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brn doplňující studium učitelské kvalifikace n mecký jazyk pro st ední školy doktorské studium, University of Pécs (Hungary), Faculty of Humanities, Doctoral Program Europe and the hungarians between the 18th and 20th century Učitelka n meckého jazyka a občanské výchovy, Soukromá SPŠ stavební v Olomouci, U Hradiska 7, Olomouc Klášterní Hradisko Učitelka občanské nauky, St ední zem d lská škola v Olomouci, U Hradiska 7/4, Olomouc Klášterní Hradisko Lektorka n meckého jazyka,

2 Lingua Centrum, jazyková škola Olomouc, U stadionu ńń, Olomouc 2006 dosud Odborná asistentka, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Vyučované p edm tyś P ednášky a seminá e v bakalá ském studijním programu Specializace v pedagogice ve studijních oborech: Společenské v dy se zam ením na vzd lávání Učitelství základů společenských v d a občanské výchovy pro st ední školy a 2. stupeň základních škol Didaktika vzd lávacího oboru Odborný didaktický kurz Teorie výchovy a výchova k občanství Einführung in die Politikwissenschaft und Europäische Integration D jiny státní správy Multikulturní výchova interkulturní vzd lávání Národnostní a etnické menšiny Multimédia a internet ve výuce Osobnostní a sociální výchova Nové horizonty ve výchov k občanství Český politický systém, demokracie a evropanství Základy politologie a evropská integrace Erasmus- kurzy pro zahraniční studentyś Einführung in die Politikwissenchaft Zavedení nového p edm tuś D jiny státní správy, Einführung in die Politikwissenchaft Členství ve zkušebních komisích: Společenské v dy se zam ením na vzd lávání, Učitelství společenských v d a občanské výchovy pro SŠ a 2. St. ZŠ a Občanská výchova a základy společenských v d Ěv CŽVě. PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH GRÉMIÍCH Česká politologická společnost PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikované monografie: 1 Odborné texty publikované v ČRŚ 18 Odborné texty publikované v zahraničíś 16 Citace a ohlasy: 5

3 Monografie: Kolektivu autorů. Německo-český, česko-německý studijní slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, Studijní opora: CINGELOVÁ, G., KOPEČEK, P. KRÁKORA, P. Didaktika a metodika výuky společenskov dních oborů a d jepisu pro začínající akademické pracovníky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Zahraniční studie a odborné články: MEDVE OVÁ, G. Der Herbst im Taubertal. In WINCKLER S., JEBENS A. Verantwortung für die Berliner Republik. Dresden: Edition Antaios, KRÁKORA, P., MEDVE OVÁ, G. Ohlasy na hnutí Solidarita v Československu v letech In WIDER, M., PATELSKI, M. ĚEds.ě Opolskie drogi do niepodległo ci. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, s ISBN MEDVE OVÁ, G., HAMPL, D. Československá demokracie ńřńř ńř3ř ve st edoevropském kontextu. In KOSOWSKA-RATAJ, J., NYCZ, E. Podmiotowo ć i tolerancja w społeczno ciach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. OpoleŚ Instytut ląski Sp. z o.o., 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G., HAMPL, D. N mecká menšina v Československu po roce ńř45. In PAŁYS, P. Ěed.ě Mniejszo ci narodowe i etniczne w Europie rodkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. OpoleŚ Urz d Miasta Opola, 2ŃŃŘ. s. ńńř 125. ISBN MEDVE OVÁ, G. Die Identität der deutschen Minderheit im tschechischen Kulturraum Das Bild des Lebens in der Literatur. In WICHARD, R. (ed.) Europäische Identität. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Tschechen und Deutsche nebeneinandern. In WICHARD, R. ĚHrsg.ě Brücken zwischen den Kulturen. Geistige Grundlagen, Historische Beispiele, Zeitfragen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA, P. Polský b ezen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy, vzájemné vlivy. In WIDER, M., KISIELEWICZ, D. Ěeds.ě Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA, P. Česko-polská v decko-pedagogická spolupráce po roce 1989 s akcentem na Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu v Opolí. In JASI SKY,

4 Z., CIMAŁA. B. Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej. Opole: Instytut Nauk Pegagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA, P. Polský b ezen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy a vzájemné vlivy. In WIDER, M., KISIELEWICZ, D. Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Tschechen und Deutsche nebeneinander. In WICHARD, R. ĚHrsg.ě Brücken unter den Kulturen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN KRÁKORA, P., MEDVE OVÁ, G. Studenten in der Tschechoslowakei und ihr Widerstand gegen die totalitäre Macht. In WIDER, M. Ěed.ě Młodzież kontra system. Rola opozycji młodzieżowiej w walce o niepodległo ć w latach 1ř Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Das Tschechoslowakische Schulwesen am Kreuzweg. In WICHARD, R. Kreuzwege. Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Stadtschulausschuss für die deutschen Schulen in Olmütz. In BADURA, H., SÁRI, M. et al. Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte Theorie Methoden Praxis. Wien: Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Olmütz, den 2ř. Oktober ńřńř. In Tudás Meznedzsment. Pécs: A Pécsi Tudományegyetem, s ISSN CINGELOVÁ, G. Menschliche Schicksale in Grenzgebieten der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg in Spielfilm und Literatur im Unterricht. In: ALAVI, B. (Hg.) Zwangsmigration im Film. Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, s , ISBN Tuzemské studie a odborné články: POLÁKOVÁ, G. Mutters Glück Mate ské št stí. In POLÁKOVÁ J., ESSELBORN K. Čert ví. Keine Ahnung. Deutssprachige literarische Texte der Gegenwart. Olomouc: VUP, P eklad. MEDVE OVÁ, G. Výchova k občanství a evropanství. E-Pedagogium, 2ŃŃ7, č. 2, s. ńřń 182. ISSN Recenze.

5 MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA P. Mnohonárodnostní společnost a politické strany v českých zemích v období Habsburské monarchie se zvláštním z etelem na Moravu. In DOPITA, M., STAN K, A. Ěeds.ě Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Identita n mecké menšiny v českém kulturním prost edí mezi léty ńřńř In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumných projektech studentu doktorských studijních programů. Sborník p íspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference Olomouc: Votobia, 2007, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Občanská nauka v atmosfé e I. Československé republiky. In MEZIHORÁK, F., STAN K, A. Ěeds.ě Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Identita n mecké menšiny v českém kulturním prost edí mezi léty ńřńř ńř3ř. Obraz života v literatu e. In NOVOTNÝ, Z. Ěed.ě Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia IV. Evropská a národní identita. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G. German s Minority s Identity in the Czech Cultural Environment within 1918 ńř3ř. Life Image in Literature. In STAN K, A. Ěed.ě Multikulturní výchova jako možná cesta ke vzájemnému poznávání a pregraduální p íprava učitelů. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s ISBN MEDVE OVÁ, G. Češi a N mci vedle sebe poslední rok. In KRÁKORA, P., NOVOTNÝ, Z. (eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia V. Mosty mezi kulturami. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN , ISSN MEDVE OVÁ, G. Česká sociální demokracie v procesu tranzice. In KRÁKORA, P. a kol. Svobodné volby v Československu 1řř0 Referendum o dalším smě ování státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Multikulturní Olomouc vs. 2Ř. íjen ńřńř v deníku Mährisches Tagblatt. in KRÁKORA, P. a kol. Multikulturalita a výchova k občanství ve st edoevropském kontextu. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Československé školství na k ižovatce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia VI. Mosty mezi kulturami, 2ŃńŃ, č. ń, s ISSN MEDVE OVÁ, G. Činnost olomouckého m stského školského výboru pro n mecké školy v letech Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. Civilia. Vzdělání a jeho interkulturní kontext. 2Ńńń. Roč. 2, č. 2, s ISSN

6 MEDVEDOVÁ, G. Problematika postavení n mecké menšiny v Československu od roku ńřńř do současnosti. In KOPEČEK, P. a kol. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s ISBN CINGELOVÁ, G. Státní správa, samospráva a školství v letech Státní správa a samospráva v období druhé ČSR. In NOVÁKOVÁ, Z. a kol. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1ř18 se z etelem na oblast školství. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s. ISBN CINGELOVÁ, G. Vnímání a postavení národnostních menšin po roce ńřř3. In Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2Ńń4. č. 2, s. 7ř-94. ISSN CINGELOVÁ, G. Češi a N mci v olomoucké komunální politice mezi léty In Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2Ńń4, roč. 5, č. 2, s. 7ř 99. ISSN CINGELOVÁ, G. Mediální výchova jako prost edek k mediální gramotnosti školní mládeže? In Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2015, roč. 6, č. 2, s ISSN ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH KONFERENCÍCH 2006 Begegnungen mit Fremden: Akkulturation Assimilation Integration, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Ciężkie Dni 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego v Polsce na ląsku Opolskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika 2007 Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, SRN Podmiotowo ć i tolerancja w społeczno ciach lokalnych na pograniczu polsko-czeskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika Periodizace dějin Slezska, , Opava, Slezská univerzita, Filozoficko-p írodov decká fakulta Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

7 2008 Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika Podpora dalšího vzdělávání, ń ŃŃŘ, Olomouc, Krajský ú ad Olomouckého kraje Evropský sociální fond Mniej zosci narodowe i etniczne w Europie rodkowej, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika. Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Osmašedesátý Pražské jaroś pokus o obnovu občanské společnosti, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Die Brücken der grenzüberschreitenden Kulturen, , Pécs, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Ma arská republika Współpraca Polsko-Czeska po II wojnie wiatowej, , Rogów Opolski, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika 2009 Obnova demokracie v Československu po roce 1ř8ř. Celostátní a regionální aspekty, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Auf der Strassenkreuzung der Städte, , Kraków, Instytut Pedagogiczny, Polská republika Vertreibung europäisch erinnern, ńń. ńń. 2ŃŃř, Krżyzowa, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Universitet Opolski Instytut Historii, Polská republika ląsk Opolski w dobie transformacji, 14. ń5. ń2. 2ŃŃř, Opole, Pa stwowy Instytut Naukowy - Instytut ląski, Polská republika 2010 Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu, 18. ńř. 5. 2ŃńŃ, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika Interkulturelles Lernen,

8 , Baja, Eötvös József Fóiskola, Ma arská republika Tschechen und Deutsche im 20. Jahrhundert, , München, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, SRN Wandel der Geschlechterrollen in Europa oder Das Spannungsfeld der demographischen Zukunft Europas, , Wien, Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Hanns-Seidel-Stiftung (München), Rakouská republika 2011 Etika a současná společnost. Svoboda, odpovědnost, solidarita Ńńń, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika. Multikulturní výchova (praktická dílna) Europa zwischen Globalisierung und Regionalisierung, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta 2012 Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. Aktuální společenskovědní pohledy a výchova k demokratickému občanství , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Dvacet let od zániku československé federace. Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1ř18 po současnost Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d 2013 Trinationale Perspektiven auf Zwangsmigration im Film. Erinnerungs- und Verarbeitungsmuster, didaktische Aspekte, schulische Bezuge. Téma p ednášky: Menschliche Schicksale in Grenzgebieten der Tschechoslowakei nach dem zweiten Weltkrieg in Filmkunst und Literatur im Unterricht , Landau, SRN Společenskovědní aspekty vyrovnávání s minulostí v kontextu výchovy k občanství, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika

9 Vzděláváním k demokracii, , Praha, Centrum občanského vzd lávání Masarykovy Univerzity v Brn, Česká republika Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Česká republika a Slovensko 1řř3 až Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech, , Metropolitní univerzita Praha, Katedra politologie a humanitních studií, Česká republika Trinationale Perspektiven auf Zwangsmigration im Film. Erinnerungs- und Verarbeitungsmuster, didaktische Aspekte, schulische Bezuge. Entwicklung von Materialien für Schüler/innen aus drei Ländern, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Média hlídací pes demokracie nebo Pando ina sk íňka? , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d Učíme o globálních souvislostech , Olomouc, ARPOK Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung Heidelberg, Pädagogische Hochschule, SRN Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy.

10 , Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d. Proměny mediálního diskursu , Praha, Metropolitní univerzita, Katedra politologie a humanitních studií Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE Zá í ńřř7 B ezen ńřřř Zá í ńřřř Listopad 1999 B ezen 2ŃŃŃ Zá í 2ŃŃŃ B ezen 2ŃŃń Srpen 2001 Zá í 2ŃŃń Zá í 2ŃŃ2 Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Goethe-Institut, Praha Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Sdružení pro výchovu a demokracii, Pod brady Goethe-Institut, Praha Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Goethe-Institut, Praha Goethe-Institut Berlin, Berlín, SRN; Seminar: Literatur im 20. Jahrhundert Deutsch-Europäisches Bildungswerk, Hessen und Wiesbaden, SRN; Seminar Geschichtlicher Erfahrungsaustausch zwischen Deutschen und Tschechen als Grundlage für die Zusammenarbeit Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN (realizace p ednášky na téma Schulwesen in der Tschechischen Republik)

11 Zá í 2ŃŃ3 B ezen 2ŃŃ5 íjen 2ŃŃ5 Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN (realizace p ednášky na téma Die Tschechische Republik auf dem Weg in die EU), udělena Medaile za zásluhy Caledonian School, Praha Goethe-Institut, Ostrava Erasmus: Heidelberg Pécs Opole Würzburg Pädagogische Hoschule Heidelberg, Lehrstuhl für Naturund Gesellschaftswissenschaften, Heidelberg, SRN 3 p ednášky Ěn meckyě ń.politisches System der ČSR ( ), 2. Politisches System der ČSR Ěńř ), 3. Politisches System der ČSR Ěńř6Ř 1989). University of Pécs, Institute of Cultural Sciences, Pécs Ungarn 3 P ednášky Ěn meckyě Tschechisch-deutsche Beziehungen ( ), Tschechisch deutsche Beziehungen nach Universytet Opolski, Istitut of Political Science, Opole, Polen 3 p ednášky Ěn mecky) Tschechen und Deutsche in Olomouc ( ). Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, SRN 3 Vorlesungen (auf deutsch) Tschechen u. Deutsche in Olomouc ( ), Deutsches Minderheitsschulwesen in der ČSR ĚńřńŘ-1938), Tschechen und Deutsche in der Tschechoslowakei (1918-bis zur Gegenwart) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Expertní činnost - Členka poroty okresního kola SOČ pro okres Olomouc, duben 2ŃŃ5 - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2ŃŃ7,

12 obor Společenské v dy a didaktika - Oponent a porotce krajského kola St edoškolské odborné činnosti, Prost jov 2ŃŃ7, obor Společenské v dy - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2ŃŃŘ, obor Společenské v dy a didaktika - Oponent a člen Krajského kabinetu sout že st edoškolské odborné činnosti, Prost jov 2008, obor Společenské v dy - Oponent a člen odborné hodnotící komise 3Ń. celostátní p ehlídky SOČ, Vansdorf 2ŃŃŘ, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskov dní obory. - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2ŃŃř, obor Společenské v dy a didaktika - Oponent a člen Krajského kabinetu sout že st edoškolské odborné činnosti, Prost jov 2009, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskov dní obory - Oponent a člen odborné hodnotící komise 3ń. celostátní p ehlídky SOČ, Dvůr Králové 2ŃŃř, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskov dní obory - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2010, obor Společenské v dy - Oponent a člen odborné hodnotící komise 32. Celostátní p ehlídky SOČ, Chrudim 2ŃńŃ, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 33. Celostátní p ehlídky SOČ, Sezimovo Ústí 2Ńńń, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 34. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné činnosti ĚSOČě, Kutná Hora, 2Ńń2, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 35. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné činnosti ĚSOČě, Brno, 2Ńń3, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 36. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné činnosti ĚSOČě, Plzeň, 2Ńń4, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy.

13 - Oponent a p edsedkyn odborné poroty krajského kola St edoškolské odborné činnosti pro šk. r. 2Ńń3/2Ńń4. - Oponent a p edsedkyn odborné poroty krajského kola St edoškolské odborné činnosti pro šk. r. 2Ńń4/2Ńń5. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 37. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné - činnosti ĚSOČě, Praha, 2Ńń5, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. Resortní úkol AŃ2 Modelové očekávané výstupy tematických okruhů pro prů ezová témata základního a gymnaziálního vzd lávání. Členka autorského týmu pro Multikulturní výchovu pro ZŠ a G. Odborný posudek studijní opory k modulu Formování občanských postojů prost edky mediální výchovy. Formy participace v moderních demokraciích. Etická výchova. Aplikace evropských standardů vzdělávání v podmínkách Moravskoslezského kraje. Kulturní diverzita a sociální patologie. Projekt CZ.1.07/2.200/ I-I-I (Inovace-interdisciplinarita- Integraceě. Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzd lávacích modulů pro studenty OU, včetn tvorby vzd lávacích materiálů v cizím jazyce. Název: Formy a prost edky rozvíjení aktivní participace. AutorŚ Mgr. Antonín Stan k, Ph.D. Spolupráce na projektech se zahraničními univerzitami Pädagogische Hochschule Heidelberg (Německo) a Uniwersytet Opolski (Polsko) Zwangsmigration europäisch erinnern (Podporováno: Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft a Institut für angewandte Geschichte) Zwangsmigrationen im Zusammenhang des 2. Weltkriegs. Trinationale Perspektiven und ihr Niederschlag in der Filmkunst. Ein Projekt zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe an Schulen in Polen, Tschechien und Deutschland. (Podporováno DAAD).

14 2015- dosud 1968 Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung. (Podporováno DAAD). Spolupráce se zahraničními univerzitami - Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg, SRN - Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika - Univerzita Pécs, Pécs, Ma arsko - Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, SRN - Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Trenčín, Slovenká republika - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovenská republika Spolupráce se tuzemskými institucemi - ARPOK, o.p.s. Členství v odborných komisích a školských radách - Komise pro vn jší vztahy Rady Olomouckého kraje - Komise pro vn jší vztahy Rady m sta Olomouce - Školská rada St ední průmyslové školy elektrotechnické, Božet chova 755/3, Olomouc - Školská rada p i Základní škole Olomouc, Heyrovského Komise m stské části ń5. Olomouc Nové sady Ěp edsedkyn ě

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. *1962 odborná asistentka katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Členkou katedry od roku 2000, od roku 2005 tajemnice katedry, od 1. srpna 2008 ve funkci vedoucí

Více

Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouc. Témata diplomových prací pro akademický rok 2012/2013

Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouc. Témata diplomových prací pro akademický rok 2012/2013 Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouc Témata diplomových prací pro akademický rok 2012/2013 Doc. PhDr. Eva ŠMELOVÁ, Ph.D. - Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky - Adaptace

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci FRANTIŠEK MEZIHORÁK, prof., PhDr., CSc., Dr.h.c. Pracovní zařazení: emeritní profesor Vědecké (odborné) zaměření: Nejnovější české a československé dějiny, dějiny evropanství a evropské integrace Adresa

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Aktuální nabídka akreditovaných programů MŠMT - Vzdělávání školních metodiků prevence

Aktuální nabídka akreditovaných programů MŠMT - Vzdělávání školních metodiků prevence Aktuální nabídka akreditovaných programů MŠMT - Vzdělávání školních metodiků prevence Vzdělávání školních metodiků prevence Každý školní metodik prevence má možnost získat kvalifikaci pro svoji činnost

Více

ŽIVOTOPIS. Helena SKARUPSKÁ

ŽIVOTOPIS. Helena SKARUPSKÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Helena SKARUPSKÁ PhDr., Ph.D. helena.skarupska@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 1. 5. 1. 2013. Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 1. 5. 1. 2013. Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 1. 5. 1. 2013 Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě FILOZOFICKÁ FAKULTA Ostravská univerzita v Ostravě Katedra českého jazyka Katedra české literatury a literární vědy

Více

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele Miroslav

Více

Výuka metodou CLIL na středních školách zpohledu MŠMT Patří CLIL do odborných škol? PhDr. Marie Černíková, MŠMT, odbor vzdělávání

Výuka metodou CLIL na středních školách zpohledu MŠMT Patří CLIL do odborných škol? PhDr. Marie Černíková, MŠMT, odbor vzdělávání Výuka metodou CLIL na středních školách zpohledu MŠMT Patří CLIL do odborných škol? 1 PhDr. Marie Černíková, MŠMT, odbor vzdělávání Osnova příspěvku Výuka metodu CLIL/EMILE SŠ Výnos 9/2013 kterým se upravuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA JIŘÍ LACH CURRICULUM VITAE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Křížkovského 12, 771 80 Olomouc, Česká republika Tel: +420 58 563 3000, Fax +420 58 5 63 3011 (děkanát) Tel: +420 58 563 3316,

Více

ŽIVOTOPIS. Pracovní zkušenosti 1983 1984 Fakultní nemocnice Olomouc Vykonávaná pozice: sanitárka, 3.interní klinika

ŽIVOTOPIS. Pracovní zkušenosti 1983 1984 Fakultní nemocnice Olomouc Vykonávaná pozice: sanitárka, 3.interní klinika ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno/ Příjmení Tituly E-mail Stání příslušnost Dagmar PITNEROVÁ Mgr. dagmar.pitnerova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období ( od do) 1983 1984 Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Diplomové práce 2014

Diplomové práce 2014 Diplomové práce 2014 Příjmení (rod. přijm.) Jméno Os. číslo Název 144/2014 HOŘEJŠÍ Jan D110735 Životní peripetie filosofa Jana Patočky Zima 151/2014 KOVAŘÍKOVÁ Martina D12520 Výuka výchovy k občanství

Více

Sdružení obcí ORLICKO. Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko. Antonín Fiala, manažer ŽIJEME SPOLU

Sdružení obcí ORLICKO. Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko. Antonín Fiala, manažer ŽIJEME SPOLU Sdružení obcí ORLICKO Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko Antonín Fiala, manažer Projekt Žijeme spolu Partneři projektu : Sdružení obcí Orlicko vedoucí partner Orlické hory a Podorlicko partner

Více

MOŽNOSTI STUDIA Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu 6. dubna 2016

MOŽNOSTI STUDIA Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu 6. dubna 2016 MOŽNOSTI STUDIA Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu 6. dubna 2016 OBSAH 1) Základní informace o MUP 2) Mezinárodní obchod nástupy do vyšších ročníků pro studenty VOŠMO 3) Přijímací

Více

SYLABUS KURSU. výborně velmi dobře dobře neprospěl test 30 20 10 0 Test 30 20 10 0 seminární práce 60 40 20 0

SYLABUS KURSU. výborně velmi dobře dobře neprospěl test 30 20 10 0 Test 30 20 10 0 seminární práce 60 40 20 0 SYLABUS KURSU Název kursu SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Vyučující Mgr. Ludmila Sedláková Stupeň studia Bakalářský Semestr JS Týdenní rozsah 1-1 Workload přímá výuka: 26 h., četba: 44 h., samostatná práce: 10 h.,

Více

Nováková Zdenka Publikační činnost:

Nováková Zdenka Publikační činnost: Nováková Zdenka Publikační činnost: ---------------------------------------------------------------------------------- 2009 NOVÁKOVÁ, Z. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Epravo.cz,

Více

Filozofie, etika a religionistika

Filozofie, etika a religionistika školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Témata pro bakalářské a diplomové práce zadávané v akademickém roce 2015/2016

Témata pro bakalářské a diplomové práce zadávané v akademickém roce 2015/2016 Témata pro bakalářské a diplomové práce zadávané v akademickém roce 2015/2016 Obecné informace: 1. Jednotlivá témata prací jsou určena obecně, konkrétní zadání práce je nutno projednat osobně s příslušným

Více

Test typografie (export do pdf)

Test typografie (export do pdf) Test typografie (export do pdf) Ditta Kukaňová Název školy Adresa školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy IČO 62033026 Operační program

Více

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Pedagogická fakulta UP v Olomouci Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá II. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Pedagogická

Více

Jak pracovat s mapou a atlasem. návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na

Jak pracovat s mapou a atlasem. návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Vyučující zadá najděte v mapě pojem Velička a řekněte mi o co se jedná? Jak na to??? návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu

Více

Co je to Grundtvig? Kde najít informace?

Co je to Grundtvig? Kde najít informace? Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto

Více

Národní a mezinárodní spolupráce Vzdělávání na venkově. Petr Sušanka, MAS Vladař o.p.s.

Národní a mezinárodní spolupráce Vzdělávání na venkově. Petr Sušanka, MAS Vladař o.p.s. Národní a mezinárodní spolupráce Vzdělávání na venkově Petr Sušanka, MAS Vladař o.p.s. REALIZACE ZMĚN NA ČESKÝCH VENKOVECH JE DLOUHODOBÝ PROCES PROCES VÍCEGENERAČNÍ ŘEŠENÍ VENKOVA VYŽADUJE OD KAŽDÉHO Z

Více

EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE Smetanovy sady 2 Bibliografická rešerše č. 7/2004 Počet záznamů: 62 + 5 příloh Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Více

Setkání s rodiči. 4. dubna 2016. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 4. dubna 2016. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 4. dubna 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12.2014 2014 usnesením č. 28/2014 usneslo vydat na

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Hodnocení VaV a jejich výsledků na Univerzitě Pardubice a Fakultě chemicko-technologické za období 2003-2007. Petr Mikulášek proděkan pro vědu

Hodnocení VaV a jejich výsledků na Univerzitě Pardubice a Fakultě chemicko-technologické za období 2003-2007. Petr Mikulášek proděkan pro vědu Hodnocení VaV a jejich výsledků na Univerzitě Pardubice a Fakultě chemicko-technologické za období 2003-2007 Petr Mikulášek proděkan pro vědu Metodika hodnocení VaV a jejich výsledků Základním zdrojem

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Příkaz ředitele č. 4 ze dne 9. května 2016 II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNI ROK 2016/2017

Příkaz ředitele č. 4 ze dne 9. května 2016 II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNI ROK 2016/2017 Příkaz ředitele č. 4 ze dne 9. května 2016 II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNI ROK 2016/2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s 59, 60, 165 odst. 2

Více

Spolupráce MPO s TC AV ČR

Spolupráce MPO s TC AV ČR Spolupráce MPO s TC AV ČR 6. 10. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 563 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 563 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 563 ze dne 16. 4. 2013 Zdravé město Praha 2013 - zřizovatel HMP Číslo projektu Název žadatele, adresa, IČO Zřizovatel Název projektu Typ žádosti S/001/2013 Českoslovanská

Více

EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020 Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020 Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016 2020: projednala

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478.

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478. Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 485, 478 Pracoviště: Ústav historických věd Odborné zaměření: 1 / 16 Problematika ochrany

Více

Jičín. Výsledky výzkumu

Jičín. Výsledky výzkumu Jičín Výsledky výzkumu Standardizace Počet obyvatel = 16.680 Reprezentativní vzorek = 472 osob Dotazováno = 577 osob Kvótní výběr 1 Věk, pohlaví, region Count of Pohlaví Pohlaví Patřím do následující věkové

Více

Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA

Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA Tento dokument slouží pouze jako předběžný informativní materiál, který není právně závazný, není součástí hodnotícího procesu, nelze se na

Více

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 20. Společnost s ručením omezeným Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Doktorský studijní program v oboru Kinantropolgie

Doktorský studijní program v oboru Kinantropolgie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Doktorský studijní program v oboru Kinantropolgie Povinně volitelný program publikační činnost Název studijního předmětu Článek recenzovaný mimo

Více

Předpoklady: Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutné jsou alespoň základní znalosti německé gramatiky a slovní zásoby.

Předpoklady: Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutné jsou alespoň základní znalosti německé gramatiky a slovní zásoby. Název studijního předmětu: Cizí jazyk II - němčina Typ předmětu: přednáška 1 hod./cvičení 2 hod. Úroveň studijního předmětu: magisterský stupeň, předmět osobní specializace, povinněvolitelný Rok studia:

Více

Personální zajištění výuky Přednášky na soustředění: doc. Ing. Petr Piroţek, Ph.D; Ing. Sylva Talpová Ţáková; Ing. Alena Šafrová Drášilová

Personální zajištění výuky Přednášky na soustředění: doc. Ing. Petr Piroţek, Ph.D; Ing. Sylva Talpová Ţáková; Ing. Alena Šafrová Drášilová MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2013 Personální zajištění výuky Přednášky na soustředění: doc. Ing. Petr Piroţek, Ph.D; Ing. Sylva Talpová Ţáková; Ing. Alena Šafrová Drášilová Základní poţadavky Konzultace: doc. Ing.

Více

Friedrich Nietzsche. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info

Friedrich Nietzsche. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info 1844-1900 Narodil se 15. října v rodině evangelického pastora v Röckenu (Sasko) 1850 otec zemřel, rodina se odstěhovala do Naumburku Studuje na gymnáziu v Naumburku. 1864/5 studoval klasické jazyky, teologii

Více

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Ústav radioelektroniky. Obor EST :: Předměty :: Registrace :: Projekty :: Ostatní :: Kontakt

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Ústav radioelektroniky. Obor EST :: Předměty :: Registrace :: Projekty :: Ostatní :: Kontakt Studijní obor bakalářsk ského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA EST Všechno na: http://www./ oborová příručka aktualizace 15.3.2013 pokyny k vypracování projektů vybrané bakalářské a diplomové

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Zastupitelstvo města Mikulov 17.

Zastupitelstvo města Mikulov 17. Zastupitelstvo města Mikulov 17. Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2014 Bod programu: Členství města Mikulova v Asociaci měst pro cyklisty Přílohy: - Důvodová zpráva - Žádost

Více

Sylabus předmětu: Základy soukromého práva Označení předmětu v systému STAG: KAE/ZP Garant předmětu: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

Sylabus předmětu: Základy soukromého práva Označení předmětu v systému STAG: KAE/ZP Garant předmětu: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. KAE Sylabus předmětu: Základy soukromého práva Označení předmětu v systému STAG: KAE/ZP Garant předmětu: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. Akademický rok, semestr: 2008/2009, ZS Rozsah výuky: 2 + 0

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ZDENĚK NOVOTNÝ, Doc., PhDr., CSc. Pracovní zařazení: docent Vědecké (odborné) zaměření: dějiny filosofie, britská empirická filosofie Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5,

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

ŽÁDOST. Gerhard Bersu stipendium. strany 1. Žádost o. Gerhard Bersu stipendium. Pro Archaeologia Saxoniae. I. Všeobecné údaje

ŽÁDOST. Gerhard Bersu stipendium. strany 1. Žádost o. Gerhard Bersu stipendium. Pro Archaeologia Saxoniae. I. Všeobecné údaje Adresát: Stiftung Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte Zur Wetterwarte 7 D-01109 Dresden c/o: Žádost č. (prosím nevyplňovat) strany 1 Žádost o stipendium I. Všeobecné údaje 1. Krátký

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 1. pol. 20. století 3. ročník a septima

Literární teorie a komunikace, literární historie 1. pol. 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 1. pol. 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně (viz poznámky) Moderní umělecké směry

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SILNIČNÍ DAŇ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

SILNIČNÍ DAŇ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ SILNIČNÍ DAŇ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1414 Autor Ing. Martina

Více

DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI. Odborná konference

DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI. Odborná konference PARDUBICKÝ KRAJ DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Odborná konference Kongres hotel Jezerka Seč 1. - 2. června 2010 Konference se koná pod záštitou ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky PROGRAM KONFERENCE

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RKB22 Rozvrh výuky : 7 hodin seminářů Zařazení výuky

Více

Středočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Mnichovo Hradiště

Středočeský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Mnichovo Hradiště Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Mnichovo Hradiště Mělník Mladá Boleslav Slaný Kralupy n. Vltavou

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Obecným cílem projektu je podpora vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování. Uvedený

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností Inovace výuky na MENDELU s důrazem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Rok 2016 USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí 160509/ZM/38 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Více

Činnost politických stran v Jihlavě v období I. československé republiky bakalářská diplomová práce. Lukáš Chaloupka

Činnost politických stran v Jihlavě v období I. československé republiky bakalářská diplomová práce. Lukáš Chaloupka Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Činnost politických stran v Jihlavě v období I. československé republiky bakalářská diplomová práce Lukáš Chaloupka Vedoucí práce: PhDr. Libor

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_135 Jméno

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

ROMOVÉ V LETECH 1918-1938 PRACOVNÍ LIST

ROMOVÉ V LETECH 1918-1938 PRACOVNÍ LIST ROMOVÉ V LETECH 1918-1938 PRACOVNÍ LIST PETR ŠIMÍČEK Pracovní list je založen na práci s prameny k výukové prezentaci Romové v Československé republice v letech 1918-1939, která mapuje historii a postavení

Více

Primátor města Hradec Králové

Primátor města Hradec Králové Primátor města Hradec Králové podává podle 16 písm. f) zákona číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o počtu a sídle volebních

Více

Střední Evropa - obyvatelstvo

Střední Evropa - obyvatelstvo Střední Evropa - obyvatelstvo Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Mgr. Dana Cibáková, Ph.D. Bakalárske práce: 1. Možnosti využití a práce s prozaickým textem v prostředí mateřské školy 2. Možnosti využití a práce s lyrickým textem v prostředí

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ stud.

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Miroslav DOPITA doc. Mgr., Ph.D. miroslav.dopita@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více