UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 GABRIELA CINGELOVÁ, Mgr., PhD. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČSR a ČR, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských v d Adresa pracoviště: Katedra společenských v d PdF UP, Žižkovo nám. 5, , Olomouc Telefon: Vyučované předměty: politologie a oborová didaktika ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: ń7. 4. ńř73 ve Šternberku St ední odborné učilišt Olomouc, Štursova 14. Ekonom obchodního provozu Bc., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor n mecký jazyk Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství n meckého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol 2005 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brn doplňující studium učitelské kvalifikace n mecký jazyk pro st ední školy doktorské studium, University of Pécs (Hungary), Faculty of Humanities, Doctoral Program Europe and the hungarians between the 18th and 20th century Učitelka n meckého jazyka a občanské výchovy, Soukromá SPŠ stavební v Olomouci, U Hradiska 7, Olomouc Klášterní Hradisko Učitelka občanské nauky, St ední zem d lská škola v Olomouci, U Hradiska 7/4, Olomouc Klášterní Hradisko Lektorka n meckého jazyka,

2 Lingua Centrum, jazyková škola Olomouc, U stadionu ńń, Olomouc 2006 dosud Odborná asistentka, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Vyučované p edm tyś P ednášky a seminá e v bakalá ském studijním programu Specializace v pedagogice ve studijních oborech: Společenské v dy se zam ením na vzd lávání Učitelství základů společenských v d a občanské výchovy pro st ední školy a 2. stupeň základních škol Didaktika vzd lávacího oboru Odborný didaktický kurz Teorie výchovy a výchova k občanství Einführung in die Politikwissenschaft und Europäische Integration D jiny státní správy Multikulturní výchova interkulturní vzd lávání Národnostní a etnické menšiny Multimédia a internet ve výuce Osobnostní a sociální výchova Nové horizonty ve výchov k občanství Český politický systém, demokracie a evropanství Základy politologie a evropská integrace Erasmus- kurzy pro zahraniční studentyś Einführung in die Politikwissenchaft Zavedení nového p edm tuś D jiny státní správy, Einführung in die Politikwissenchaft Členství ve zkušebních komisích: Společenské v dy se zam ením na vzd lávání, Učitelství společenských v d a občanské výchovy pro SŠ a 2. St. ZŠ a Občanská výchova a základy společenských v d Ěv CŽVě. PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH GRÉMIÍCH Česká politologická společnost PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikované monografie: 1 Odborné texty publikované v ČRŚ 18 Odborné texty publikované v zahraničíś 16 Citace a ohlasy: 5

3 Monografie: Kolektivu autorů. Německo-český, česko-německý studijní slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, Studijní opora: CINGELOVÁ, G., KOPEČEK, P. KRÁKORA, P. Didaktika a metodika výuky společenskov dních oborů a d jepisu pro začínající akademické pracovníky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Zahraniční studie a odborné články: MEDVE OVÁ, G. Der Herbst im Taubertal. In WINCKLER S., JEBENS A. Verantwortung für die Berliner Republik. Dresden: Edition Antaios, KRÁKORA, P., MEDVE OVÁ, G. Ohlasy na hnutí Solidarita v Československu v letech In WIDER, M., PATELSKI, M. ĚEds.ě Opolskie drogi do niepodległo ci. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, s ISBN MEDVE OVÁ, G., HAMPL, D. Československá demokracie ńřńř ńř3ř ve st edoevropském kontextu. In KOSOWSKA-RATAJ, J., NYCZ, E. Podmiotowo ć i tolerancja w społeczno ciach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. OpoleŚ Instytut ląski Sp. z o.o., 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G., HAMPL, D. N mecká menšina v Československu po roce ńř45. In PAŁYS, P. Ěed.ě Mniejszo ci narodowe i etniczne w Europie rodkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. OpoleŚ Urz d Miasta Opola, 2ŃŃŘ. s. ńńř 125. ISBN MEDVE OVÁ, G. Die Identität der deutschen Minderheit im tschechischen Kulturraum Das Bild des Lebens in der Literatur. In WICHARD, R. (ed.) Europäische Identität. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Tschechen und Deutsche nebeneinandern. In WICHARD, R. ĚHrsg.ě Brücken zwischen den Kulturen. Geistige Grundlagen, Historische Beispiele, Zeitfragen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA, P. Polský b ezen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy, vzájemné vlivy. In WIDER, M., KISIELEWICZ, D. Ěeds.ě Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA, P. Česko-polská v decko-pedagogická spolupráce po roce 1989 s akcentem na Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu v Opolí. In JASI SKY,

4 Z., CIMAŁA. B. Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej. Opole: Instytut Nauk Pegagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA, P. Polský b ezen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy a vzájemné vlivy. In WIDER, M., KISIELEWICZ, D. Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Tschechen und Deutsche nebeneinander. In WICHARD, R. ĚHrsg.ě Brücken unter den Kulturen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN KRÁKORA, P., MEDVE OVÁ, G. Studenten in der Tschechoslowakei und ihr Widerstand gegen die totalitäre Macht. In WIDER, M. Ěed.ě Młodzież kontra system. Rola opozycji młodzieżowiej w walce o niepodległo ć w latach 1ř Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Das Tschechoslowakische Schulwesen am Kreuzweg. In WICHARD, R. Kreuzwege. Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Stadtschulausschuss für die deutschen Schulen in Olmütz. In BADURA, H., SÁRI, M. et al. Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte Theorie Methoden Praxis. Wien: Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Olmütz, den 2ř. Oktober ńřńř. In Tudás Meznedzsment. Pécs: A Pécsi Tudományegyetem, s ISSN CINGELOVÁ, G. Menschliche Schicksale in Grenzgebieten der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg in Spielfilm und Literatur im Unterricht. In: ALAVI, B. (Hg.) Zwangsmigration im Film. Heidelberg: Mattes Verlag Heidelberg, s , ISBN Tuzemské studie a odborné články: POLÁKOVÁ, G. Mutters Glück Mate ské št stí. In POLÁKOVÁ J., ESSELBORN K. Čert ví. Keine Ahnung. Deutssprachige literarische Texte der Gegenwart. Olomouc: VUP, P eklad. MEDVE OVÁ, G. Výchova k občanství a evropanství. E-Pedagogium, 2ŃŃ7, č. 2, s. ńřń 182. ISSN Recenze.

5 MEDVE OVÁ, G., KRÁKORA P. Mnohonárodnostní společnost a politické strany v českých zemích v období Habsburské monarchie se zvláštním z etelem na Moravu. In DOPITA, M., STAN K, A. Ěeds.ě Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Identita n mecké menšiny v českém kulturním prost edí mezi léty ńřńř In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumných projektech studentu doktorských studijních programů. Sborník p íspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference Olomouc: Votobia, 2007, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Občanská nauka v atmosfé e I. Československé republiky. In MEZIHORÁK, F., STAN K, A. Ěeds.ě Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Identita n mecké menšiny v českém kulturním prost edí mezi léty ńřńř ńř3ř. Obraz života v literatu e. In NOVOTNÝ, Z. Ěed.ě Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia IV. Evropská a národní identita. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN MEDVE OVÁ, G. German s Minority s Identity in the Czech Cultural Environment within 1918 ńř3ř. Life Image in Literature. In STAN K, A. Ěed.ě Multikulturní výchova jako možná cesta ke vzájemnému poznávání a pregraduální p íprava učitelů. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s ISBN MEDVE OVÁ, G. Češi a N mci vedle sebe poslední rok. In KRÁKORA, P., NOVOTNÝ, Z. (eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia V. Mosty mezi kulturami. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN , ISSN MEDVE OVÁ, G. Česká sociální demokracie v procesu tranzice. In KRÁKORA, P. a kol. Svobodné volby v Československu 1řř0 Referendum o dalším smě ování státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Multikulturní Olomouc vs. 2Ř. íjen ńřńř v deníku Mährisches Tagblatt. in KRÁKORA, P. a kol. Multikulturalita a výchova k občanství ve st edoevropském kontextu. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVE OVÁ, G. Československé školství na k ižovatce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia VI. Mosty mezi kulturami, 2ŃńŃ, č. ń, s ISSN MEDVE OVÁ, G. Činnost olomouckého m stského školského výboru pro n mecké školy v letech Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. Civilia. Vzdělání a jeho interkulturní kontext. 2Ńńń. Roč. 2, č. 2, s ISSN

6 MEDVEDOVÁ, G. Problematika postavení n mecké menšiny v Československu od roku ńřńř do současnosti. In KOPEČEK, P. a kol. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s ISBN CINGELOVÁ, G. Státní správa, samospráva a školství v letech Státní správa a samospráva v období druhé ČSR. In NOVÁKOVÁ, Z. a kol. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1ř18 se z etelem na oblast školství. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s. ISBN CINGELOVÁ, G. Vnímání a postavení národnostních menšin po roce ńřř3. In Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2Ńń4. č. 2, s. 7ř-94. ISSN CINGELOVÁ, G. Češi a N mci v olomoucké komunální politice mezi léty In Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2Ńń4, roč. 5, č. 2, s. 7ř 99. ISSN CINGELOVÁ, G. Mediální výchova jako prost edek k mediální gramotnosti školní mládeže? In Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2015, roč. 6, č. 2, s ISSN ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH KONFERENCÍCH 2006 Begegnungen mit Fremden: Akkulturation Assimilation Integration, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Ciężkie Dni 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego v Polsce na ląsku Opolskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika 2007 Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, SRN Podmiotowo ć i tolerancja w społeczno ciach lokalnych na pograniczu polsko-czeskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika Periodizace dějin Slezska, , Opava, Slezská univerzita, Filozoficko-p írodov decká fakulta Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

7 2008 Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika Podpora dalšího vzdělávání, ń ŃŃŘ, Olomouc, Krajský ú ad Olomouckého kraje Evropský sociální fond Mniej zosci narodowe i etniczne w Europie rodkowej, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika. Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Osmašedesátý Pražské jaroś pokus o obnovu občanské společnosti, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Die Brücken der grenzüberschreitenden Kulturen, , Pécs, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Ma arská republika Współpraca Polsko-Czeska po II wojnie wiatowej, , Rogów Opolski, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika 2009 Obnova demokracie v Československu po roce 1ř8ř. Celostátní a regionální aspekty, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Auf der Strassenkreuzung der Städte, , Kraków, Instytut Pedagogiczny, Polská republika Vertreibung europäisch erinnern, ńń. ńń. 2ŃŃř, Krżyzowa, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Universitet Opolski Instytut Historii, Polská republika ląsk Opolski w dobie transformacji, 14. ń5. ń2. 2ŃŃř, Opole, Pa stwowy Instytut Naukowy - Instytut ląski, Polská republika 2010 Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu, 18. ńř. 5. 2ŃńŃ, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika Interkulturelles Lernen,

8 , Baja, Eötvös József Fóiskola, Ma arská republika Tschechen und Deutsche im 20. Jahrhundert, , München, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, SRN Wandel der Geschlechterrollen in Europa oder Das Spannungsfeld der demographischen Zukunft Europas, , Wien, Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Hanns-Seidel-Stiftung (München), Rakouská republika 2011 Etika a současná společnost. Svoboda, odpovědnost, solidarita Ńńń, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika. Multikulturní výchova (praktická dílna) Europa zwischen Globalisierung und Regionalisierung, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta 2012 Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. Aktuální společenskovědní pohledy a výchova k demokratickému občanství , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Dvacet let od zániku československé federace. Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1ř18 po současnost Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d 2013 Trinationale Perspektiven auf Zwangsmigration im Film. Erinnerungs- und Verarbeitungsmuster, didaktische Aspekte, schulische Bezuge. Téma p ednášky: Menschliche Schicksale in Grenzgebieten der Tschechoslowakei nach dem zweiten Weltkrieg in Filmkunst und Literatur im Unterricht , Landau, SRN Společenskovědní aspekty vyrovnávání s minulostí v kontextu výchovy k občanství, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika

9 Vzděláváním k demokracii, , Praha, Centrum občanského vzd lávání Masarykovy Univerzity v Brn, Česká republika Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Česká republika a Slovensko 1řř3 až Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech, , Metropolitní univerzita Praha, Katedra politologie a humanitních studií, Česká republika Trinationale Perspektiven auf Zwangsmigration im Film. Erinnerungs- und Verarbeitungsmuster, didaktische Aspekte, schulische Bezuge. Entwicklung von Materialien für Schüler/innen aus drei Ländern, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika Média hlídací pes demokracie nebo Pando ina sk íňka? , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d Učíme o globálních souvislostech , Olomouc, ARPOK Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung Heidelberg, Pädagogische Hochschule, SRN Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika. Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy.

10 , Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d. Proměny mediálního diskursu , Praha, Metropolitní univerzita, Katedra politologie a humanitních studií Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských v d, Česká republika STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE Zá í ńřř7 B ezen ńřřř Zá í ńřřř Listopad 1999 B ezen 2ŃŃŃ Zá í 2ŃŃŃ B ezen 2ŃŃń Srpen 2001 Zá í 2ŃŃń Zá í 2ŃŃ2 Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Goethe-Institut, Praha Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Sdružení pro výchovu a demokracii, Pod brady Goethe-Institut, Praha Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Goethe-Institut, Praha Goethe-Institut Berlin, Berlín, SRN; Seminar: Literatur im 20. Jahrhundert Deutsch-Europäisches Bildungswerk, Hessen und Wiesbaden, SRN; Seminar Geschichtlicher Erfahrungsaustausch zwischen Deutschen und Tschechen als Grundlage für die Zusammenarbeit Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN (realizace p ednášky na téma Schulwesen in der Tschechischen Republik)

11 Zá í 2ŃŃ3 B ezen 2ŃŃ5 íjen 2ŃŃ5 Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN (realizace p ednášky na téma Die Tschechische Republik auf dem Weg in die EU), udělena Medaile za zásluhy Caledonian School, Praha Goethe-Institut, Ostrava Erasmus: Heidelberg Pécs Opole Würzburg Pädagogische Hoschule Heidelberg, Lehrstuhl für Naturund Gesellschaftswissenschaften, Heidelberg, SRN 3 p ednášky Ěn meckyě ń.politisches System der ČSR ( ), 2. Politisches System der ČSR Ěńř ), 3. Politisches System der ČSR Ěńř6Ř 1989). University of Pécs, Institute of Cultural Sciences, Pécs Ungarn 3 P ednášky Ěn meckyě Tschechisch-deutsche Beziehungen ( ), Tschechisch deutsche Beziehungen nach Universytet Opolski, Istitut of Political Science, Opole, Polen 3 p ednášky Ěn mecky) Tschechen und Deutsche in Olomouc ( ). Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, SRN 3 Vorlesungen (auf deutsch) Tschechen u. Deutsche in Olomouc ( ), Deutsches Minderheitsschulwesen in der ČSR ĚńřńŘ-1938), Tschechen und Deutsche in der Tschechoslowakei (1918-bis zur Gegenwart) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Expertní činnost - Členka poroty okresního kola SOČ pro okres Olomouc, duben 2ŃŃ5 - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2ŃŃ7,

12 obor Společenské v dy a didaktika - Oponent a porotce krajského kola St edoškolské odborné činnosti, Prost jov 2ŃŃ7, obor Společenské v dy - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2ŃŃŘ, obor Společenské v dy a didaktika - Oponent a člen Krajského kabinetu sout že st edoškolské odborné činnosti, Prost jov 2008, obor Společenské v dy - Oponent a člen odborné hodnotící komise 3Ń. celostátní p ehlídky SOČ, Vansdorf 2ŃŃŘ, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskov dní obory. - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2ŃŃř, obor Společenské v dy a didaktika - Oponent a člen Krajského kabinetu sout že st edoškolské odborné činnosti, Prost jov 2009, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskov dní obory - Oponent a člen odborné hodnotící komise 3ń. celostátní p ehlídky SOČ, Dvůr Králové 2ŃŃř, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskov dní obory - Oponent a porotce okresního kola St edoškolské odborné činnosti, Olomouc 2010, obor Společenské v dy - Oponent a člen odborné hodnotící komise 32. Celostátní p ehlídky SOČ, Chrudim 2ŃńŃ, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 33. Celostátní p ehlídky SOČ, Sezimovo Ústí 2Ńńń, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 34. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné činnosti ĚSOČě, Kutná Hora, 2Ńń2, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 35. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné činnosti ĚSOČě, Brno, 2Ńń3, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 36. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné činnosti ĚSOČě, Plzeň, 2Ńń4, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy.

13 - Oponent a p edsedkyn odborné poroty krajského kola St edoškolské odborné činnosti pro šk. r. 2Ńń3/2Ńń4. - Oponent a p edsedkyn odborné poroty krajského kola St edoškolské odborné činnosti pro šk. r. 2Ńń4/2Ńń5. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 37. Celostátní p ehlídky St edoškolské odborné - činnosti ĚSOČě, Praha, 2Ńń5, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské v dy. Resortní úkol AŃ2 Modelové očekávané výstupy tematických okruhů pro prů ezová témata základního a gymnaziálního vzd lávání. Členka autorského týmu pro Multikulturní výchovu pro ZŠ a G. Odborný posudek studijní opory k modulu Formování občanských postojů prost edky mediální výchovy. Formy participace v moderních demokraciích. Etická výchova. Aplikace evropských standardů vzdělávání v podmínkách Moravskoslezského kraje. Kulturní diverzita a sociální patologie. Projekt CZ.1.07/2.200/ I-I-I (Inovace-interdisciplinarita- Integraceě. Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzd lávacích modulů pro studenty OU, včetn tvorby vzd lávacích materiálů v cizím jazyce. Název: Formy a prost edky rozvíjení aktivní participace. AutorŚ Mgr. Antonín Stan k, Ph.D. Spolupráce na projektech se zahraničními univerzitami Pädagogische Hochschule Heidelberg (Německo) a Uniwersytet Opolski (Polsko) Zwangsmigration europäisch erinnern (Podporováno: Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft a Institut für angewandte Geschichte) Zwangsmigrationen im Zusammenhang des 2. Weltkriegs. Trinationale Perspektiven und ihr Niederschlag in der Filmkunst. Ein Projekt zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe an Schulen in Polen, Tschechien und Deutschland. (Podporováno DAAD).

14 2015- dosud 1968 Schaltjahr zur Erinnerung. Ein trinationales Projekt zur Internationalisierung der Lehrerbildung. (Podporováno DAAD). Spolupráce se zahraničními univerzitami - Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg, SRN - Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika - Univerzita Pécs, Pécs, Ma arsko - Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, SRN - Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Trenčín, Slovenká republika - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovenská republika Spolupráce se tuzemskými institucemi - ARPOK, o.p.s. Členství v odborných komisích a školských radách - Komise pro vn jší vztahy Rady Olomouckého kraje - Komise pro vn jší vztahy Rady m sta Olomouce - Školská rada St ední průmyslové školy elektrotechnické, Božet chova 755/3, Olomouc - Školská rada p i Základní škole Olomouc, Heyrovského Komise m stské části ń5. Olomouc Nové sady Ěp edsedkyn ě

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. *1962 odborná asistentka katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Členkou katedry od roku 2000, od roku 2005 tajemnice katedry, od 1. srpna 2008 ve funkci vedoucí

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci FRANTIŠEK MEZIHORÁK, prof., PhDr., CSc., Dr.h.c. Pracovní zařazení: emeritní profesor Vědecké (odborné) zaměření: Nejnovější české a československé dějiny, dějiny evropanství a evropské integrace Adresa

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele Miroslav

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

ŽIVOTOPIS. Pracovní zkušenosti 1983 1984 Fakultní nemocnice Olomouc Vykonávaná pozice: sanitárka, 3.interní klinika

ŽIVOTOPIS. Pracovní zkušenosti 1983 1984 Fakultní nemocnice Olomouc Vykonávaná pozice: sanitárka, 3.interní klinika ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno/ Příjmení Tituly E-mail Stání příslušnost Dagmar PITNEROVÁ Mgr. dagmar.pitnerova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období ( od do) 1983 1984 Fakultní nemocnice Olomouc

Více

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA JIŘÍ LACH CURRICULUM VITAE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Křížkovského 12, 771 80 Olomouc, Česká republika Tel: +420 58 563 3000, Fax +420 58 5 63 3011 (děkanát) Tel: +420 58 563 3316,

Více

Jak pracovat s mapou a atlasem. návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na

Jak pracovat s mapou a atlasem. návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Vyučující zadá najděte v mapě pojem Velička a řekněte mi o co se jedná? Jak na to??? návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu

Více

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Pedagogická fakulta UP v Olomouci Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá II. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Pedagogická

Více

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE Smetanovy sady 2 Bibliografická rešerše č. 7/2004 Počet záznamů: 62 + 5 příloh Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020 Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020 Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016 2020: projednala

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478.

Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování. E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz. Telefon: +420 553 684 485, 478. Vědecké zaměření: muzejní konzervace a restaurování E-mail: antonin.simcik (at) fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 485, 478 Pracoviště: Ústav historických věd Odborné zaměření: 1 / 16 Problematika ochrany

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Předpoklady: Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutné jsou alespoň základní znalosti německé gramatiky a slovní zásoby.

Předpoklady: Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutné jsou alespoň základní znalosti německé gramatiky a slovní zásoby. Název studijního předmětu: Cizí jazyk II - němčina Typ předmětu: přednáška 1 hod./cvičení 2 hod. Úroveň studijního předmětu: magisterský stupeň, předmět osobní specializace, povinněvolitelný Rok studia:

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ŽÁDOST. Gerhard Bersu stipendium. strany 1. Žádost o. Gerhard Bersu stipendium. Pro Archaeologia Saxoniae. I. Všeobecné údaje

ŽÁDOST. Gerhard Bersu stipendium. strany 1. Žádost o. Gerhard Bersu stipendium. Pro Archaeologia Saxoniae. I. Všeobecné údaje Adresát: Stiftung Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte Zur Wetterwarte 7 D-01109 Dresden c/o: Žádost č. (prosím nevyplňovat) strany 1 Žádost o stipendium I. Všeobecné údaje 1. Krátký

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Friedrich Nietzsche. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info

Friedrich Nietzsche. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.info 1844-1900 Narodil se 15. října v rodině evangelického pastora v Röckenu (Sasko) 1850 otec zemřel, rodina se odstěhovala do Naumburku Studuje na gymnáziu v Naumburku. 1864/5 studoval klasické jazyky, teologii

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností Inovace výuky na MENDELU s důrazem

Více

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 4. 2014 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni:

Více

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR Regionalistika=regionální vědy vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Mgr. Dana Cibáková, Ph.D. Bakalárske práce: 1. Možnosti využití a práce s prozaickým textem v prostředí mateřské školy 2. Možnosti využití a práce s lyrickým textem v prostředí

Více

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty 3MA521 Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Introduction to the Quality Management and

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Dlouhodobý školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro VOŠ a SZeŠ Benešov Obsah dlouhodobého školního plánu EVVO:

Dlouhodobý školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro VOŠ a SZeŠ Benešov Obsah dlouhodobého školního plánu EVVO: Dlouhodobý školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro VOŠ a SZeŠ Benešov Obsah dlouhodobého školního plánu EVVO: 1. Cíle a cílové skupiny ve škole 2. Charakteristika školy 3. Krátkodobý

Více

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Miroslav DOPITA doc. Mgr., Ph.D. miroslav.dopita@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER BŘEZEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER BŘEZEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER BŘEZEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia... 9 Letní

Více

Odpovědnost správy sítě je vidět, že cíle popř. V koordinaci s klienty - jsou definovány a upřesněny v průběhu procesu.

Odpovědnost správy sítě je vidět, že cíle popř. V koordinaci s klienty - jsou definovány a upřesněny v průběhu procesu. ROZDÍLY V CÍLECH O co jde základy Pro úspěšné sítě jsou předpokladem jasné a jednoznačné cíle. Pouze z definice cílů vzniká možnost formy spolupráce, sdílení úloh, nebo např. věcné působnosti jednotlivých

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

ETICKÝ KODEX VÝZKUMU V RÁMCI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

ETICKÝ KODEX VÝZKUMU V RÁMCI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ETICKÝ KODEX VÝZKUMU V RÁMCI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBSAH 1. Preambule 2. Etika a výzkumný pracovník 3. Etika a instituce zabývající se výzkumem 4. Etika získávání informovaného souhlasu při výzkumu

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05 Dětské zastupitelstvo města Prezentace 10/02/05 Důvody realizace projektu Dětské zastupitelstvo (DZ) města m Hlavním m cílem c tohoto projektu je, dáníd možnosti aktivního se podílen lení dětí a mláde

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 11.10.2012 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionalistika=regionální vědy vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2007 Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kw ČSN EN

Více

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty veterinárního

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

Výsledky výběrového řízení Erasmus+: Comenius Klíčová Akce 2. Registrační číslo Název organizace Body Rozhodnutí

Výsledky výběrového řízení Erasmus+: Comenius Klíčová Akce 2. Registrační číslo Název organizace Body Rozhodnutí V návaznosti na jednání Schvalovací komise programu Erasmus+: Comenius a následné rozhodnutí ředitelky Domu zahraniční spolupráce naleznete níže výsledky schvalování žádostí Erasmus+: Comenius Klíčová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Další vzdělávání učitelů v oblasti ICT Aktivity Domu zahraniční spolupráce

Další vzdělávání učitelů v oblasti ICT Aktivity Domu zahraniční spolupráce Další vzdělávání učitelů v oblasti ICT Aktivity Domu zahraniční spolupráce Pavla Šabatková vedoucí odboru primárního vzdělávání DZS Strategie vzdělávací politiky 2020 snižování nerovnosti ve vzdělávání

Více

ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ. WORKSHOP konaný 25. února 2013

ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ. WORKSHOP konaný 25. února 2013 Inovace pro efektivní energetiku a dopravu statutárního města Plzně Akce na podporu projektu Evropské hlavní město kultury, Plzeň 2015 ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ WORKSHOP

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI František Prášek Ostrava 2011 1 Název: průvodce studiem pro prezenční formu

Více

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity PhDr. Iva Štětovská PhDr. Monika Morgensternová, PhD. Katedra psychologie FF UK Praha MŠMT 0021620841 Nároky na kontakty

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Organizační řád základní školy Škola: Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: P Čl.1. Úvodní ustanovení Organizační řád Základní školy Štěpánov

Více

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14

Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Ukázka analýzy zpravodajství Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Obsah 1 Zdrojová data a metodika... 2 2 Kontext sledovaného období... 3 3 Zastoupení reprezentantů české politiky... 4 4 Zastoupení

Více

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) a profesor Norman Longworth

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Louny, Školní 2426 Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny Identifikátor: 600 082 989 Termín konání inspekce: 24. - 25. duben 2007 Čj.

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Název materiálu Kraje České republiky

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Název materiálu Kraje České republiky Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Metodický list Název materiálu Kraje České republiky Autor Josef Kovařík Klíčová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více