ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele nyní Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Vzdělání Období (od-do) 2008 Dosažená kvalifikace/titul Obor JUDr. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Rigorozní práce: Pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců a jejich uplatnění na trhu práce Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení Masarykova Univerzita Brno, Právnická fakulta Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení Ph.D. Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení Teorie práva Disertační práce: Koncepce základních práv a svobod v recentním právním státě Školitel : JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc. Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta Mgr. Právo a právní vědy Diplomová práce: Dědění majetku Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 1

2 Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení maturita Gymnázium Jana Opletala v Litovli Schopnosti, znalosti a dovednosti Mateřský jazyk český Další jazykové znalosti Sebehodnocení Porozumění Mluvený projev Písemný projev Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Komunikace Prezentace Angličtina B2 B2 B2 B2 B1 Francouzština B1 B1 A1 A1 A2 (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky Účast na zahraničních a tuzemských konferencích 2002 Aktivní 2002 Aktivní Občan a občanstvo, , Bratislava, Katedra výchovy k občanstvu a jazykov, Univerzita Komenského, SR Socialia 2002, , Hradec Králové, Ústav soc. studií PdF UP KH 2007 Studijní pobyt Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, SRN 2007 Aktivní 2007 Celostátní porada kateder s mezinárodní účastí 2008 Aktivní Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych na pograniczu polskoczeskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika Celostátní porada kateder společenských věd a občanské výchovy s mezinárodní účastí zaměřena na koncepci vysokoškolského vzdělávání ve společenskovědních předmětech,pdf UP Olomouc, PdF UK Praha, PdF ZČU Plzeň, PdF JČU Č. Budějovice, UK Bratislava, , Dolní Dunajovice Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika 2008 Aktivní Mniejszosci narodowe i etniczne w Europie Srodkowej, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika 2

3 2008 Aktivní 2009 Aktivní 2009 Aktivní 2009 Pasivní 2009 Pasivní Sociálne deviácie a kriminalita jako aktuálne společenské problémy, ,Bratislava, Katedra sociologie, FF Univerzity Komenského v Bratislave Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky, , Olomouc, PdF UP Olomouc Sociální pedagogika ve střední Evropě, , Brno, Institut mezioborových studií Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče , Olomouc, Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Olomouc a Katedra sociálnem práce Univerzity Mateja Bela v Banském Bystrici Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů , Olomouc, Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Olomouc Projektová grantová činnost 2009 Spoluřešitelka projektu FRVŠ Poradenský informační systém PdF UP v Olomouci č. 682/2009 hlavní řešitel projektu doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed Evaluátorka projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Centrum inovativního vzdělávání (CIV): Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí 10ti nových výukových modulů Grant Evropské unie a MŠMT ČR: CZ: / /0062. Výše grantu Kč. Hlavní řešitelka Ing. Dora Assenza, Ph.D. Členství nyní ČAPV nyní Asociace VŠ poradců 2006 nyní Legislativní komise AS PdF UP Vyžádané lektorství 2009 Lektorka NIDV pro oblast pracovně-právní a obalst školské legislativy 2009 Lektorka U3V 2008 Lektorka Charita Vsetín - školení pro pracovníky sociálních služeb - Chceme vědět víc, abychom lépe pomáhali druhým, projekt financovaný ESF 2008 Lektorka projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence a tvorby pozitivního sociálního klimatu. Základní škola Uničov, Pionýrů 685, řešitelka Mgr. Vlasta Kuchařová 2008 Lektorka semináře urřeného pro vedoucí pracovníky sociálních služeb zaměřeného na oblast problematiky pracovního práva prosinec 2008 kontaktní osoba J.Krejčí nyní Lektorka rekvalifikačních kurzů při ÚP v Opavě - pod záštitou občasnkého sdružení Trinitas 3

4 Další činnost 2009 Editorství sborníku Aktuální otázky soc. Práce a soc. pedagogiky 2009 Oponentka textu k analýze a komparaci legislativy ČR a SR v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením vzhledem k jejich uplatnění na trhu práce a obecným podmínkám rekvalifikace projekt doc. Krejčířové 2008 Recenzentka učebnice pro střední školy ŠÍL, P., KAROLOVÁ, J. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN nyní Garantka Vysokoškolské sociálně-právní poradny nyní Koordinátorka vydávání vnitřních předpisů PdF UP nyní Členka zkušební komise pro SZZ oboru pedagogika správní činnost nyní Členka komise pro přijímací řízení PAS 2008 Katedra pracovního práva PF UP Olomouc - vyučující předmětu Pracovní právo I, II 2008 Garantka exkurze po právních institucích - Brno Pasivní účast a participace (členka realizačního týmu 7 ročníků letních škol pro učitele OV,ON a ZSV realizovaných Katedrou společenských věd PdF UP Olomouc v rámci programů MŠMT 2001 Občanská výchova v globalizující se společnosti 2002 Občan ve 21. století kompetence výchovy k občanství 2003 Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti 2004 Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti 2005 RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti 2006 Výchova k občanství v rámci ŠVP se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti 2007 Multikulturní dimenze v RVP a její reflexe v ŠVP prostřednictvím výchovy k občanství (Multikulturní výchova předsudky a stereotypy) nyní Garantka právních disciplín v akreditovaných oborech na PdF UP Publikační činnost: 2009 NOVÁKOVÁ, Z., HAMPL, D. Akční program KSČ z roku In Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, 2009, ISBN s NOVÁKOVÁ, Z. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Epravo.cz, dostupné dne z: ISSN X NOVÁKOVÁ, Z. Nástroje vedoucí k eliminaci kriminálního chování ve společnosti. In LUBELCOVÁ, G., DŽAMBAZOVIČ, R. (eds.) Sociálne deviácie a kriminalita jako aktuálne spoločenské problémy. Bratislava: Iris Bratislava, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Ochrana lidských práv v rámci Evropské unie. In NOVOTNÝ, Z. (eds.) Evropská a národní identita Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica Civilia IV. Olomouc: VUP Olomouc, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z., KRÁKORA, P. Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v období let In Palys, P. (red.) Mniejszosci narodowe i etniczne w Europie Srodkowej w 4

5 60-lecie uchwalenia Ustawy Serboluzyckiej. Opole: Institut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Der Schulz der Menschenrechte im Rahmen der Europäischen Union. In WICHARD, R. (red.) Europäische Identität Grundlagen, Nationen, Kulturen, Bildung. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der action 365, 2008, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Prohlubování výchovy k právnímu vědomí ve společnosti. In STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.)výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s ISBN KRÁKORA, P., NOVÁKOVÁ, Z. Slezsko ve světle česko-polských vztahů nástin vývoje českopolských vztahů od raného středověku po současnost. In KOSOWSKA-RATAJ, J., NYCZ, E. (ed.) Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Pedagogicznych, 2008, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Přirozenost lidských práv. In Prométheus otevřený časopis pro společenské vědy : Gaudeamus. Ústav filosofie a společenských věd FF UHK- Hradec Králové, číslo 29, r. 2008, s ISSN NOVÁKOVÁ, Z. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: VUP Olomouc, ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Postavení žen ve společnosti. In STANĚK, A., DOPITA, M. (ed.) Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Epocha, 2007, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Člověk a řád aneb Jak na výuku práva a právního vědomí na 2. stupni základní školy. In Společenskovědní předměty.úvaly: ALBRA spol. s r.o., VII. Ročník, 2/2007. s ISSN NOVÁKOVÁ, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách školní a pracovní úrazy. Olomouc: VUP Olomouc, ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Zaměstnávání dětí dle platné právní úpravy. Epravo.cz, dostupné dne z: s1]=3&back[s2]=0&back[s3]=0&back[s4]=0&back[s5]=0&back[s6]=0&recid_cl=51776 ISSN X. NOVÁKOVÁ, Z. Zaměstnávání mladistvých dle platné právní úpravy. Epravo.cz, dostupné dne z: s1]=3&back[s2]=0&back[s3]=0&back[s4]=0&back[s5]=0&back[s6]=0&recid_cl=51542 ISSN X. NOVÁKOVÁ, Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Přirozenoprávní pojetí lidských práv. In KUČERA,D.(Edit.) Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. České Budějovice: tiskárna Vlastimil Johanus, 2007, s ISBN NOVÁKOVÁ, Z. Lidská práva a svobody. In DOPITA,M., STANĚK,A.(Edit.) RVP v praxi učitele výchovy k občanství se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2005, s ISBN

6 NOVÁKOVÁ, Z. Řízení před Ústavním soudem. In DOPITA,M., STANĚK,A. (Edit.) Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2004,s SBN NOVÁKOVÁ, Z. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv. In DOPITA,M., STANĚK,A. (Edit.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2003, s ISBN X. NOVÁKOVÁ, Z. Organizační formy kriminality současného světa. In DOPITA, M. (Edit.) Občan ve 21. století kompetence výchovy k občanství. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy, s MALÁČOVÁ, Z. Proč potřebují školy právní subjektivitu. Učitelské noviny, 2002, roč. 105, č. 1, s issn MALÁČOVÁ, Z. Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství v ČR. In OBORNÝ, J. (Edit.)Občan a občianstvo Bratislava : Slovenská vedecká společnosť pre telesnú výchovu a šport, Katedra výchovy k občianstvu a jazykov, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2002, s ISBN MALÁČOVÁ, Z. Stav výuky práva na pedagogické fakultě. In DOPITA, M. HRACHOVCOVÁ, M. (Edit.) Výchova k demokracii v transformující se společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN Citace prací KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ,G. Polský březen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy, vzájemné vlivy. In KISIELEWICZ,D.(red.) Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, s MEDVEĎOVÁ, G. Identita německé menšiny v českém kulturním prostředí mezi léty Obraz života v literatuře. In NOVOTNÝ, Z. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV Evropská a národní identita, Olomouc: VUP Olomouc, 2008, s. 65. KRÁKORA, P. Vnímání české a evropské identity ve středověku. In NOVOTNÝ, Z. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV Evropská a národní identita, Olomouc: VUP Olomouc, 2008, s. 54. DOPITA, M. Proměny občanství. In NOVOTNÝ, Z. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV Evropská a národní identita, Olomouc: VUP Olomouc, 2008, s. 9. DOPITA, M. Transnationale Identität. In WICHARD, R. (red.) Europäische Identität. Frankfurt a.m: Stiftung Haus der action 365, 2008, s

7 STANĚK, A. Die Identität von Absolventen tschechischer Hauptschulen in der Region Olomouc. In WICHARD, R. (red.)europäische Identität. Frankfurt a.m: Stiftung Haus der action 365, 2008, s STANĚK, A. Výchova k občanství ve vzdělávání pro 21. století. In. STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (ed.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s KRÁKORA, P. Politické stranictví a občanská společnost v Československu v letech In STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (ed.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s. 70. MEDVEĎOVÁ, G. Občanská nauka a výchova v atmosféře I. Československé republiky. In STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (ed.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s. 40. HAMPL, D., MEDVEĎOVÁ, G. Československá demokracie ve středoevropském kontextu. In RATAJ- KOSOWSKA, J., NYCZ, E. Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Opole: Uniwersytet Opolski Institut Nauk Pedagogicznych, 2008, s. 166 STANĚK, A. Žák jako občan České republiky i Evropské unie Homo europaeus. In DOPITA, M., STANĚK, A. Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Epocha, 2007, s. 95 STANĚK, A. Žák jako občan České republiky i Evropské unie Homo europaeus. In DOPITA, M., STANĚK, A. Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Epocha, 2007, s. 95 DOPITA, M. Multikulturní občanství. In DOPITA, M., STANĚK, A. (ed.) Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Epocha, 2007, s. 84 MEZIHORÁK, F. Otazníky a vykřičníky v problematice lidských práv. In KUČERA, D.(ed.) Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. České Budějovice: JU v ČB, 2007, s.15 Doplňující informace: Zabývá se problematikou školské legislativy a pracovně-právních vztahů. Ve výzkumné práci se soustředila především na oblast úpravy lidských práv ve vzdělávání a problematiku pracovně-právní. Výuka 2009/2010 KPG/APPV Pracovně-právní vztahy KPG/ATPR Teorie práva KPG/BLEXS Školská legislativa KPG/BSKLE Školská legislativa KPG/BSKOL Školská legislativa KPG/KLEXS Školská legislativa KPG/BPPKD Právo pro každý den KPG/BPRAV Právo KPG/BTPRA Teorie práva KPG/KPRAV Právo KPG/KPROP Právní propedeutika KPG/NKVKP Vybrané kapitoly z práva KPG/NMLPV Lidská práva a vzdělávání KPG/NMOPP Občanské a pracovní právo KPG/NMPPS Právo v praxi školy KPG/NMZSP Základy soukromého práva KPG/NPPRU Právo pro učitele Výchovy ke zdraví KPG/OPRZ1 Základy práva I 7

8 KPG/OPRZ2 Základy práva II KPG/PPRV Právní výchova KPG/PRAMI Právní minimum pro učitele KPG/ZPRPV Pracovně-právní vztahy 8

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více