P íloha k testu eský jazyk 9 A / B. P zapi iteln výsledek 28 dní. S zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íloha k testu eský jazyk 9 A / B. P zapi iteln výsledek 28 dní. S zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání"

Transkript

1 P íloha k testu eský jazyk 9 A / B Jak bude odpovídat na otázky test KALIBRO? P edev ím odpovídej iteln. Ne itelné nebo patn itelné odpov di nebude nikdo lu tit - odpov bude pokládána za nezodpov zenou a tvoje práce p ijde nazmar. Podobn najde také u ka dé otázky vlastního testu pokyn, co má zapsat do ráme ku. Názorné ukázky typ otázek a správných odpov dí (správných e ení): (tato ást testu nebude vyhodnocována) jako v tomto vysv tlení P zapi iteln výsledek 28 dní Kolik dní mají ty i týdny? (odpovídej arabskou íslicí) Q zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání 3 Jméno jednoho dne v týdnu za íná písmenem 'n'. Který den to je? 1. pátek 2. st eda 3. ned le 4. tvrtek 5. pond lí 6. úterý 7. sobota Nabídka u otázky typu otázky Q v dy obsahuje (jedinou) polo ku, která odpovídá zadání. R zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání 5 1 Jméno n kterých dn v týdnu za íná písmenem 'p'. Které dny to jsou? 1. pátek 2. st eda 3. ned le 4. tvrtek 5. pond lí 6. úterý 7. sobota U odpov di na otázku R nezále í ani na po adí íslic, ani na jejich umíst ní. Není blí e ur eno, kolik polo ek nabídky odpovídá zadání. S zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Jméno n kterých dn v týdnu za íná písmenem 'k'. Které dny to jsou? 1. pátek 2. st eda 3. ned le 4. tvrtek 5. pond lí 6. úterý 7. sobota N kdy se dokonce m e stát, e ádná z nabízených polo ek neodpovídá zadání. V tom p ípad odpoví správn jedin tehdy, kdy p e krtne celý dlouhý ráme ek vodorovnou arou. I. II. III. IV. V. VI. VII. T zapi ísla polo ek v po adí, které odpovídá zadání Se a dny v týdnu tak, jak jdou po sob. 1. pátek 2. st eda 3. ned le 4. tvrtek 5. pond lí 6. úterý 7. sobota U odpov di na otázku T zále í na po adí íslic. V testu eský jazyk se nevyskytují v echny typy otázek, ale setká se s nimi v dal ích testech. Na druhé stran tohoto listu najde ukázku, k ní se vztahují otázky testu. Pozorn si ji p e ti a pak odpov z na otázky testu, které jsou na zvlá tním listu. A bude ukázku pot ebovat, bude ji mít pohotov p i ruce bez obracení stránek. Po skon ení práce odevzdávej své odpov di zvlá. Tento list (s ukázkou) z stává ve kole ke zpracování výsledk se nezasílá.

2 PO ÁR P vodn ho ely jenom záclony. Sed l jsem v k esle a díval jsem se na tu pohromu. Knihovna se mi práv ocitala v plamenech. Svlékl jsem si sako za alo být teplo. Místnost se naplnila kou em a ozvaly se silné údery. To soused roz típal mé dve e sekerou, proto e si nev iml, e je odem eno. Vstoupil do zakou ené místnosti a rozka lal se. Nabídl jsem mu pastilku proti ka li a chrapotu. Zacloumal mnou a za val: H o í!!! U dvacet minut, odpov d l jsem. Zatím druhý soused mi vylil do pokoje v dro vody a dral se k oknu. Otev el a za al vyk ikovat do ulice, e ho í ho í. Shodou okolností se v na í ulici práv filmovalo a chodci se zastavovali a dívali se na souseda. Libovali si, jak to p kn hraje. To bude n jakej laureát, koukejte toho kou e! Po chvíli zavolal asistent re ie na strá níka a upozornil ho, e tato scéna do jejich filmu nepat í. Strá ník el tedy prov it celou zále itost. Vstoupil do mého ho ícího bytu a zeptal se, co se d je. Povode, pane, pravil jsem, zachra se, kdo m e! A strá ník se pozastavil nad tím, e mu tykám. Ale tou dobou u si to hasili na í ulicí po árníci. N jaká dobrá du e si nenechala ujít pom rn vzácnou p íle itost pou ít po árního hlási e a pou ila ho. V byt u se dalo dýchat jen zt ka a krom toho vzplanuly klopy mého saka. Opustil jsem tedy pokoj. Byla to zvlá tní situace. Vy el jsem na ulici, a abych po kádlil po árníky, pohrával jsem si nápadn s krabi kou sirek. K mému oknu ve tvrtém pat e byl p isunut dlouhý eb ík, co m naplnilo pýchou. Po eb íku lezl mu v p ilb s hadicí v ruce. Kdy se ocitl a docela naho e, dal znamení a hadicí mi za al st íkat do pokoje proud vody, silný jako moje ruka. Vzáp tí m rozesmál kou, který za al vycházet z okna mého souseda. Tou dobou u bylo jasné, e po ár bude v t í, ne se p vodn ekalo. St echa byla v jednom plameni a m j byt se propadl o patro ní. Bylo p l desáté. Do dvou hodin m e ho et mezanin. Ji í Suchý: Med ve vlasech, Západo eské nakladatelství, 1991

3 P ezdívka áka Test eský jazyk 9 A TT CeA - Kalibro Projekt, 2020 a. Kód testu 1A e. Pohlaví (H - hoch, D - dívka) i. eský jazyk b. íslo koly f. Nejvy í dosa ené vzd lání rodi j. Matematika c. T ída g. Dal í studium 1. volba k. D jepis d. íslo áka h. Dal í studium 2. volba l. Cizí jaz. lep í A Odpovídej a po p e tení ukázky, která je vyti t na zvlá. zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Co se dá na základ ukázky opravdu spolehliv tvrdit o vyprav ovi? 1. Nebál se ohn ani kou e. 2. Byl velmi nepozorný. 3. Umí být ironický. 4. Zalo il ve svém byt po ár. B zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání 5. Nepozorovan si pohrával s krabi kou sirek. 6. Chodci ho omylem pokládali za laureáta. 7. Za alo mu na t le ho et sako. 8. Zlomysln provokoval své sousedy. Laureát je zpravidla um lec nebo v dec poct ný za svou práci n jakou cenou. Která v ta je svým významem nejblí e výroku To bude n jakej laureát,... ( ádek 10)? 1. To je p knej komediant, Z toho vyroste n jakej herec, To bude n jakej komediant,... C zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání 4. To musí bejt n jakej trouba, To bude nejspí herec, To není jen tak n jakej um lec,... Které v ty mají v tnou stavbu znázorn nou tímto obrázkem? ( chlíve ky se napl ují v tnými leny postupn zleva doprava, a to ve stejném po adí jako ve v tách) 1. Soused vyprav e rázn roz típal odem ené dve e sekerou. 2. Neunikla jim vzácná p íle itost pou ít po árního hlási e. 3. Vzáp tí m rozesmál kou vycházející ze sousedova okna. 4. Asistent re ie po chvíli ukázal strá níkovi dusivý kou. 5. Mu na eb íku pohotov uhasil po ár sousedova bytu. D zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání Knihovna se b n íká jak sk íni s knihami, tak p j ovn knih. Je u z p e tení jediné v ty ukázky Knihovna se mi práv ocitala v plamenech. ( ádek 2) z ejmé, e se vz ala sk í s knihami? 1. Není, proto e tomuto vyprav ovi se zjevn nedá moc v it. 2. Samoz ejm, e ano jediným správným významem slova knihovna je toti sk í s knihami. 3. Nikoli, mo nost, e jde o p j ovnu knih, vylou il teprve dal í text. 4. Jist, je to zcela jednozna n vyjád eno sl vkem mi. 5. Ov em, o p j ovn knih se p ece nedá íct, e se práv ocitala v plamenech. E zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které v ty neobsahují chyby v psaní ani v mluvnici? 1. Chutná ti v polévce cerelová na? 2. e tí emesníci mívali zlaté ruce. 3. Otec postoupil ka doro ní lé bu v lázních. 4. Nena el n kdo z vás její pernamentku do bazénu? 5. Doktorka m pro jistotu poslala na rengen plic. 6. To osv ení dostanete a po t ech letech praxe.

4 F zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání N které v ty ukázky budí úsm v tím, co se v nich stalo nebo nestalo. V jiných jde o hru s jazykem. Ve kterých v tách jde o hru s jazykem (o jazykový humor)? 1. Svlékl jsem si sako za alo být teplo. ( ádky 2, 3) roz típal mé dve e sekerou, proto e si nev iml, e je odem eno. (. 4) rozka lal se. Nabídl jsem mu pastilku proti ka li a chrapotu. (. 5, 6) za al vyk ikovat do ulice, e ho í ho í. (. 8) 5. Ale tou dobou u si to hasili na í ulicí po árníci. (. 16) 6. K mému oknu ve tvrtém pat e byl p isunut dlouhý eb ík, co m naplnilo pýchou. (. 21, 22) G zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Dvojice cho chodila je tvo ena tvary jednoho slova: chodit. Dvojice lesního lesníkovi je tvo ena tvary dvou slov: lesní a lesník. Které dvojice jsou tvo eny tvary jednoho slova podobn jako dvojice cho chodila? 1. odem ená odemkni 2. chrapotu chrápáním 3. pokoj pokojn 4. vyk ikuj vyk ikovala 5. shodou shodnou se 6. údery ude te 7. upozornil upozorn me 8. po árník po ár 9. svlékl svle ený H zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Vyber pravdivá tvrzení o tom, jak autor pojal postavu vyprav e a zpracoval p íb h o po áru v dom. 1. Autor pojal vylí ení p íb hu jako úvahu v 1. mluvnické osob. 2. Ukázka kon í v míst, kde lze tu it hutnou a trefnou pointu. 3. Vyprav neprozrazuje tená m své vlastní pocity a pohnutky. 4. Vyprav se vyvy uje dokonce i nad strá níka a le érn mu tyká. 5. Hlasitost jedné promluvy autor vyzna il i zp sobem zápisu. 6. N která zvolání autor cituje doslova, ani by to vyzna il uvozovkami. 7. Vyprav si vychutnává reakce ostatních postav na své neobvyklé chování. 8. Autor v nuje v t í pozornost charakteru jednajících postav ne prost edí. 9. Komického efektu dosahuje autor hlavn astým pou íváním jadrných p irovnání. I zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve kterých spojeních je význam p edlo ky o stejný jako ve v t M j byt se propadl o patro ní? (Nap. p edlo ka p es m e vyjad ovat procházení místem [chodit do lo nice p es pokoj], vynechání [skákat p es dva schody], asový pr b h od za átku do konce [p es prázdniny] a má i dal í významy.) 1. Zvít zil jsem ve skoku o ty i. 2. P i el pozd o celou hodinu. 3. Máme otev eno i o víkendu. 4. Nezajímá se o sport ani o politiku. 5. P j í mi kní ku o ptácích? 6. O co se se mnou vsadí? 7. Od ela jsem si jazyk o topinku. 8. Stáli a opírali se o lopatu. J zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které v ty zachycují události, je spolu souvisejí takto: p í ina [ ] následek? 1. St echa byla v jednom plameni [ ] a m j byt se propadl o patro ní. ( ádek 26) 2. V byt u se dalo dýchat jen zt ka... saka. [ ] Opustil jsem tedy pokoj. (. 17 a 19) 3. Po chvíli zavolal asistent... nepat í. [ ] Strá ník el tedy prov it celou zále itost. (. 12, 13) 4. Libovali si, [ ] jak to p kn hraje. (. 10) 5. Vstoupil do zakou ené místnosti [ ] a rozka lal se. (. 4, 5) 6. To soused roz típal mé dve e sekerou, [ ] proto e si nev iml, e je odem eno. (. 3, 4) 7. Svlékl jsem si sako [ ] za alo být teplo. (. 2, 3)

5 P ezdívka áka Test Matematika 9 A TT MaA - Kalibro Projekt, 2020 a. Kód testu 2A e. Pohlaví (H - hoch, D - dívka) i. eský jazyk b. íslo koly f. Nejvy í dosa ené vzd lání rodi j. Matematika c. T ída g. Dal í studium 1. volba k. Fyzika d. íslo áka h. Dal í studium 2. volba l. Cizí jaz. lep í Své e ení zapisuj do vyzna ených polí ek. Na po adí íslic ozna ujících vybírané polo ky nezále í, není-li to výslovn uvedeno. Pokud se domnívá, e ádná nabízená polo ka neodpovídá zadání, p e krtni v echna polí ka ráme ku vodorovnou arou. M e to být správné e ení. Nabídka u otázek s ráme kem pro jediné íslo v ak v dy obsahuje (jedinou) polo ku, která odpovídá zadání. A zapi iteln výsledek % V obchodním dom lze koupit pra ku bu za b nou cenu K, nebo na splátky. Pokud se zákazník rozhodne pro nákup na splátky, zaplatí v okam iku prodeje pouze 3000 K, ale b hem dal ího p lroku musí ka dý m síc doplatit dal ích 15 % b né ceny. Kolik procent b né ceny pra ky zaplatí zákazník p i nákupu na splátky navíc? (výsledek zaokrouhli na celé íslo) B zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve t íd je pr m rná vý ka chlapc 160 cm, pr m rná vý ka dívek 150 cm. Alena, která m í 180 cm, je z celé t ídy nejvy í, Zden k, který m í 130 cm, je z celé t ídy nejni í. P íchodem dvou nových ák se nezm nila pr m rná vý ka chlapc ani dívek. Co z toho ur it vyplývá? 1. Novými áky jsou dv dívky. 2. Novými áky jsou dva chlapci. 3. Novými áky jsou chlapec s dívkou. 4. Noví áci jsou stejn vysocí. 5. Noví áci nejsou stejn vysocí. 6. Pr m rná vý ka v ech ák se nezm nila. 7. Zden k u není nejni í ze t ídy. 8. Alena je stále nejvy í ze t ídy. C zapi iteln výsledek nejmén divák V hledi ti na obrázku je est ad po 18 místech, deset ad po 24 místech a ty i ady po 22 místech. Nevíme, která místa diváci obsadili. U samotný po et divák v hledi ti v ak zaru uje, e ádná ada nem e z stat prázdná, i kdyby se o to diváci sami sna ili. Kolik divák je ur it v hledi ti? D zapi iteln výsledek po et rodin: Prost ednictvím humanitárního projektu je mo né podpo it rodiny syrských uprchlík v Jordánsku. Pomoc na jednu rodinu vychází na 52 jordánských dinár (po ítej, e 1 jordánský dinár je p ibli n 35 eských korun). P edpokládej, e by ka dý t icetiletý obyvatel eské republiky, kterých je asi 133 tisíc, dal denn ze svého p íjmu stranou p t korun na tento ú el. Kolik syrských rodin by se dalo podpo it za ástku, která by se tímto zp sobem nashromá dila b hem trnácti dní? (výsledek uve jako celé íslo)

6 E zapi iteln výsledek mm Prove na tomto listu následující konstrukci: a) úse ku AB dopl na pravoúhlý trojúhelník ABC s p eponou AB a odv snou BC = 40 mm; b) na p ímce ur ené body B, C najdi bod X r zný od bodu B tak, aby byl od bodu A vzdálen stejn, jako je od bodu A vzdálen bod B ; c) sestroj osu úhlu BAC a její pr se ík se stranou BC ozna písmenem Y. Zm délku úse ky XY v milimetrech, zaokrouhli ji na celé íslo a zapi do ráme ku. (pracuj pe liv, proto e nep esnosti p i rýsování mohou výrazn ovlivnit tv j výsledek) A B F zapi iteln výsledek 50 m 2 Obrubníkové kameny kdysi ohrani ovaly kolem pomníku kruh o pr m ru 9 m. Potom je p erovnali tak, e kolem pomníku ohrani ují tverec o stejném obvodu, jaký m l p edtím kruh. Jaký obsah má tento tverec? (výsledek zaokrouhli na celé íslo) G zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání U ivatelé v ech byt v dom se rozhodli d m spole n koupit. Na cenu domu se slo í tak, e ka dý zaplatí úm rn velikosti svého bytu. Nap íklad u ivatel bytu tvo ícího jednu p tinu celkové plochy v ech byt zaplatí p esn jednu p tinu ceny domu, apod. Co z toho ur it vyplývá? 1. Za 1 m 2 plochy svého bytu zaplatí u ivatel nejv t ího bytu víc ne u ivatel nejmen ího bytu. 2. Je-li první byt t ikrát v t í ne druhý, zaplatí u ivatel prvního t ikrát víc ne u ivatel druhého. 3. Údaje o velikostech dvou byt a o tom, kolik zaplatí u ivatel jednoho z nich, ji umo ují spo ítat, kolik zaplatí u ivatel druhého bytu. 4. Celkovou plochu v ech byt lze spo ítat, kdy známe cenu domu a víme, kolik zaplatí ka dý u ivatel (a nic dal ího). 5. Cenu domu lze spo ítat, kdy známe velikost ka dého bytu a víme, kolik zaplatí u ivatel nejmen ího z nich (a nic dal ího). 6. Cenu domu lze spo ítat, kdy známe celkovou plochu byt a víme, jaký díl z celkové plochy zaujímá ka dý z byt (a nic dal ího). 7. Kdyby byla cena domu o 10 % ni í, zaplatil by ka dý u ivatel o 10 % mén. 8. Kdyby byla cena domu dvakrát vy í, zaplatil by ka dý u ivatel dvakrát víc.

7 P ezdívka áka Test Humanitní základ 9 A TT HuA - Kalibro Projekt, 2020 a. Kód testu 3A e. Pohlaví (H - hoch, D - dívka) i. eský jazyk b. íslo koly f. Nejvy í dosa ené vzd lání rodi j. Matematika c. T ída g. Dal í studium 1. volba k. D jepis d. íslo áka h. Dal í studium 2. volba l. Ob anka Své e ení zapisuj do vyzna ených polí ek. Na po adí íslic ozna ujících vybírané polo ky nezále í, není-li to výslovn uvedeno. Pokud se domnívá, e ádná nabízená polo ka neodpovídá zadání, p e krtni v echna polí ka ráme ku vodorovnou arou. M e to být správné e ení. Nabídka u otázek s ráme kem pro jediné íslo v ak v dy obsahuje (jedinou) polo ku, která odpovídá zadání. A zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Následující úryvky jsou p evzaty z dobové publikace, která charakterizovala tehdej í stav eských zemí. Z které doby m e tato publikace pocházet? Obyvatelstva ech ítá se p es 6¼ milionu, z nich jsou 4 miliony ech v a 2 miliony N mc v. Obyvatelé ech jsou hlavn nábo enství katolického, evangelík reformovaného a aug purského vyznání jest p es , id skoro (...) A koli eské království je celkem zem velmi bohatá a úrodná, p ece jsou n které krajiny, které obyvatelstvu neposkytují dostate né vý ivy. Proto st huje se odtud do ciziny, nejvíce do Ameriky, Ruska, Charvátska a Vídn. (...) Co se tý e vzd lanosti, jsou echy nejen na p edním míst v í i, ale i mezi v emi ostatními národy sv ta; není v zemi tém nikoho, kdo by neum l ísti a psáti. Ale i o vy í vzd lání jest postaráno. Jsou v zemi dv university, eská a n mecká, a dv vysoké koly technické. (...) D le it j í denní noviny, které nyní vycházejí, jsou: Národní Listy, Národní Politika, Hlas Národa, as, ech, Právo Lidu, eské Slovo, Venkov. 1. z doby kolem roku z doby kolem roku z období vlády Marie Terezie 4. z období vlády císa e Franti ka Josefa I. 5. z období t sn po II. sv tové válce 6. z období vlády císa e Rudolfa II. 7. z období t sn po t icetileté válce 8. z období první republiky B zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání Velikost ur ité skupiny obyvatelstva se dá vyjád it také v procentech. Základ (100 %) je potom po et v ech obyvatel, kte í na daném území ijí. Na diagramu je znázorn no, jak se m nila velikost ur ité skupiny obyvatelstva na území eské republiky. Která skupina to je? 1. mu i 2. u itelé 3. d ti do 14 let 4. pracující ve slu bách 5. lidé bez nábo enského vyznání 6. ob ané n mecké národnosti C zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání eský král a ímský císa Karel IV. byl sb ratelem vzácných v cí a kuriozit. Co nemohlo pat it do jeho sbírky? 1. hedvábné tkaniny 2. petrolejové lampy 3. hudební nástroje 4. výtisk Bible 5. perské koberce 6. perky z perel 7. ostatky Jana Nepomuckého 8. knihy psané na papíru 9. obraz od Leonarda da Vinci

8 P e ti si ukázku p ipravenou podle jednoho díla historika Josefa Peka e a odpov z na otázky D a E. V nátlaku na p ijetí katolické víry ct na byla celkem zásada, e ech svobodný m e p ed odchodem prodati sv j majetek; echu nesvobodnému nebylo v ak právo emigrace p iznáno; utekl-li, znamenalo to, e ztratil, co m l. Odpor obyvatelstva nebyl v ude stejn intenzivní; celkový dojem je, e eský jih (kde byl katolicismus pom rn nejsiln j í) smí il se s novými pom ry mnohem snáze ne sever (významné je nap. rychlé obrácení m sta Tábora ) a e nejv t í hou evnatost jevila se v krajinách obsazených N mci (nap. v Loketsku, kde se nekatolíci uhájili namnoze a do konce 17. století), nebo v bec v krajích s protestantskými zem mi na severu sousedících. Protireformace na venkov pokra ovala ov em pomaleji; jednak tam byli správní ú edníci pravidlem sami nekatolíky, jednak nebylo kn í nebo mnich katolických sdostatek, aby elili kazatel m evangelickým, po zemi rozli n se skrývajícím a za asté v no ních sch zkách v samotách lesních povzbuzujícím v rné k setrvání. D zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání V 17. století, o n m ukázka pojednává, byly n které události historií i sou asností, jiné budoucností. O kterých historických i sou asných tématech u mohli tehdej í historici (kroniká i) psát? 1. o vlád Habsburk v eských zemích 2. o vydání Obnoveného z ízení zemského 3. o í ení barokní kultury v Evrop 4. o osudech Jana Amose Komenského 5. o ohlasu my lenek Martina Luthera 6. o pom rech na dvo e císa e Rudolfa II. 7. o ob tech t icetileté války 8. o zavra d ní Albrechta z Vald tejna E zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které výroky jsou obsa eny v ukázce nebo z ní vyplývají? 1. N mecký vliv posiloval odpor eských nekatolík proti nátlaku na p ijetí katolické víry. 2. Povinnost p ijmout katolickou víru se týkala ve stejné mí e jak poddaných, tak lechtic. 3. Povinnost p ijmout katolickou víru se týkala jen poddaných lechtici mohli z stat bez vyznání. 4. Povinnost p ijmout katolickou víru se týkala jen k es an víra nepok t ných nikoho nezajímala. 5. Katolický nátlak byl ú inn j í v místech s vy í hustotou obyvatelstva. 6. Snahu katolizovat znovu spole nost vyvíjela pouze katolická církev státní moc z stávala stranou. 7. Evangeli tí duchovní sm li p sobit jen na n kterých vyhrazených místech, p edev ím na venkov. 8. Do eských zemí bylo povoláno mnoho katolických kn í z ciziny, hlavn z N mecka. * * * dal í otázky se ji k ukázce nevztahují * * * F zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Sou ástí Jeruzaléma je té ortodoxní tvr Mea arim (Sto bran). Mu i z této tvrti nosí dlouhé erné kabáty, klobouky a neodmyslitelné vousy, n které eny si holí hlavu a nosí pouze paruku nebo átek. Obyvatelé Mea arim jsou zvlá zbo ní. Jak se to projevuje navenek? 1. V sobotu celá tvr znehybní: nejezdí auta, obchody jsou zav ené, lidé nesm jí pracovat. 2. Obyvatelé jedí výhradn pokrmy p ipravené p edepsaným zp sobem z p edepsaných surovin. 3. Obyvatelé této tvrti neuzavírají man elství, nebo jim to jejich nábo enství zakazuje. 4. D ti chodí do nábo enských kol, kde je v nována velká pozornost studiu Starého zákona. 5. Obyvatelé ijí duchovním ivotem, ve tvrti nejsou kina ani jiná zábavní za ízení. 6. Nejen v modlitebnách, ale i ve t ídách kol a v ú adech visí obraz pape e. 7. N kte í obyvatelé tvrti se p ímo na ulicích sna í obracet turisty na svoji víru. G zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve kterých evropských zemích se projevují vá né snahy o osamostatn ní n kterých ástí? 1. eská republika 2. Polsko 3. pan lsko 4. Velká Británie 5. Slovinsko 6. Irská republika 7. Dánsko 8. Ukrajina

9 H zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání ím se v dne ní dob vyzna uje slo ení obyvatel Prahy ve srovnání s pr m rnými hodnotami v eské republice? V Praze pr m rn p ipadá na 1000 obyvatel více 1. u ivatel Internetu. 2. narkoman. 3. traktorist. 4. nezam stnaných. 5. osob s vysoko kolským vzd láním. 6. osob, které um jí anglicky. 7. osob, které n kdy postihla pouli ní kriminalita. 8. osob zam stnaných v cestovním ruchu. I zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání kolního fotbalového turnaje se zú astnila ty i dru stva. Ka dé dru stvo sehrálo po jednom utkání se zbývajícími t emi soupe i. Za vít zství získalo do tabulky 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bod. [ve fotbale vyhrává ten, kdo dá víc branek, ne dostane; jsou-li tyto po ty stejné, jde o tzv. remízu; celkové skóre = vst elené branky : obdr ené branky] Kone ná tabulka turnaje je uvedena vpravo. Co lze na základ tabulky s jistotou tvrdit o pr b hu turnaje? Po adí Dru stvo Odehrálo utkání Získalo bod Celkové skóre 1. 9.A : B : A : B : 5 1. Dru stva sehrála celkem 12 utkání. 2. Dru stvo 9.A ur it nevyhrálo ani jedno utkání v pom ru 3 : V turnaji padlo celkem 20 branek. 4. Dru stvo 9.B mohlo své 3 body získat t emi remízami. 5. Je mo né, aby dv utkání dru stva 9.B skon ila remízou. 6. Dru stvo 8.B ur it nevyhrálo ani jedno utkání. 7. Dru stvo 9.B ur it zvít zilo nad dru stvem 8.A. 8. V celém turnaji skon ilo remízou jediné utkání. J zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání P i poskytování první pomoci zran nému (nap íklad po autonehod ) je v dy nutno co nejd íve zjistit, zda není t eba provést tzv. ivot zachra ující úkony (odvracejí nebezpe í bezprost edn hrozící smrti). Tyto úkony je potom t eba bezodkladn provést. Co mezi n pat í? 1. ti ení bolesti 2. náprava zlomenin 3. zástava krvácení 4. zpr chodn ní dýchacích cest 5. p ivolání léka e 6. dezinfekce ran 7. masá srdce 8. p ísun tekutin 9. zaji t ní tepla K zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání P ijímání úplatk a podplácení jsou záva né trestné iny. Kdo se n kterého z nich ur it dopustil? 1. Ú edník, který pro sebe ádal od ob ana 300 K za to, e urychlí vy ízení jeho ádosti. 2. Podnikatel, který po adoval za své slu by p emr t né ceny. 3. Poslanec, který v parlamentu hlasoval v rozporu s po adavkem v t iny svých voli. 4. idi, který namísto zaplacení pokuty 500 K dal policistovi jen 200 K a nepo adoval doklad. 5. Malí pokoj, který zadarmo vymaloval starostovi byt za to, e mu zadal vymalování radnice. 6. Starosta, který si nechal od malí e pokoj zadarmo vymalovat byt za to, e mu zadal vymalování radnice. 7. Policista, který p imhou il oko nad dopravním p estupkem významné osobnosti. 8. Pacient, který p inesl svému léka i pozornost za úsp n provedenou operaci. 9. Politik, který bez d kaz obvinil svého politického protivníka z podplácení.

10 L zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Léka doporu il pacientovi, aby omezil p ísun potravin bohatých na cholesterol. Co má pacient ve své strav omezit? 1. chléb (0) 2. zví ecí vnit nosti (300 a 400) 3. vejce (450) 4. ovoce (0) 5. smetanovou zmrzlinu (66) 6. vep ové maso (64) 7. rostlinné oleje (0) 8. ku ecí maso (110) 9. nízkotu né mléko (2) M zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Která tvrzení o romském etniku a jeho kultu e jsou správná? 1. Rom tina pat í spolu s e tinou k indoevropským jazyk m. 2. P vodní vlastí Rom je Indonésie. 3. V n kterých zemích, nap íklad ve pan lsku, m li Romové r zná privilegia. 4. Jedním z emesel, ve kterém Romové vynikali, bylo ková ství. 5. Romové ko ovali proto, e se v Evrop nesm li a do roku 1945 nikde usazovat. 6. Na území Protektorátu echy a Morava byl z ízen pro Romy tábor, kde byli dr eni proti své v li. N zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které osoby pat ily ve st edov ku a raném novov ku výhradn do sv tské (necírkevní) oblasti? (tj. uvedené ozna ení je neza azuje do církve, i kdy pravd podobn byly pok t ny) 1. novic 2. zeman 3. pano 4. vladyka 5. p evor 6. purkrabí 7. purkmistr 8. rytí O zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání Ka dý kruhový diagram znázor uje vyu ití p dy v jedné z t chto evropských zemí: Dánsko, Island, Finsko, Francie. Zem jsou v ak o íslovány v jiném po adí. Který diagram pat í Finsku? P zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání Kdo je autorem maleb, o nich mluví kroniká Bene Krabice z Weitmile v tomto úryvku? Léta Pán 1365, (...) císa vystav l tento hrad obdivuhodného díla s pevnými hradbami, jak je dosud vid t, a z ídil v horní v i velkou kapli, její st ny pokryl ryzím zlatem a drahými kameny a okrá lil ji jak ostatky svatých, tak ornáty pro d kana a kapitulu, neboli kolegium, které tam ustanovil, a vyzdobil je velice drahocennými malbami. Na celém irém sv t není hradu ani kaple tak drahocenného díla, a právem, nebo v ní císa p echovával císa ské odznaky a poklady celého svého království. (...) 1. Arno t z Pardubic 2. Petr Brandl 3. Mikulá Da ický z Heslova 4. Jakub Kr ín z Jel an 5. mistr Theodorik 6. mistr Jeroným Pra ský 7. Václav Hájek z Libo an 8. Viktorin Kornel ze V ehrd 9. Václav Hollar

11 P ezdívka áka Test P írodov dný základ 9 A TT PrA - Kalibro Projekt, 2020 a. Kód testu 4A e. Pohlaví (H - hoch, D - dívka) i. eský jazyk b. íslo koly f. Nejvy í dosa ené vzd lání rodi j. Matematika c. T ída g. Dal í studium 1. volba k. P írodopis d. íslo áka h. Dal í studium 2. volba l. Zem pis Své e ení zapisuj do vyzna ených polí ek. Na po adí íslic ozna ujících vybírané polo ky nezále í, není-li to výslovn uvedeno. Pokud se domnívá, e ádná nabízená polo ka neodpovídá zadání, p e krtni v echna polí ka ráme ku vodorovnou arou. M e to být správné e ení. Nabídka u otázek s ráme kem pro jediné íslo v ak v dy obsahuje (jedinou) polo ku, která odpovídá zadání. A zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání Ka dý jednotlivý diagram znázor uje obvyklý ro ní chod srá ek a pr m rné m sí ní teploty v jednom z t chto m st: Peking (severovýchod íny), Neapol (jih Itálie), Moskva (centrum evropské ásti Ruska) a Lagos (Nigérie, pob e í Guinejského zálivu). Diagramy jsou v ak o íslovány v jiném po adí. Který diagram pat í Neapoli? B zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání Obchodní inspektor kontroluje, zda hospodský nedolévá alkoholické nápoje vodou. P i této kontrole vlo í do nádoby s kontrolovaným nápojem uzav enou sklen nou trubi ku opat enou stupnicí. Aby m ení provedl správn, musí trubi ku nechat plovat. Kterou fyzikální veli inu obchodní inspektor tímto postupem vlastn m í? 1. hustotu nápoje 2. objem nápoje 3. vý ku hladiny nápoje 4. teplotu nápoje 5. hydrostatický tlak nápoje u hladiny 6. hydrostatický tlak nápoje u dna

12 C zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Honza m l za úkol p ipravit krystalický chlorid sodný neutralizací. Naplánoval si tento postup: Navá ím NaOH a rozpustím ho ve 100 ml vody, potom smíchám roztok NaOH s HCl, sm s p efiltruji a nakonec na slunci vysu ím chlorid sodný zachycený na filtru. Provedením p ipraveného postupu v ak Honza nesplní zadání. Pro? 1. Proto e NaOH není rozpustný ve vod. 2. Proto e postup neobsahuje neutralizaci. 3. Proto e roztok NaOH se s HCl nesmísí, a o ekávaná reakce tedy neprob hne. 4. Proto e chce rozpustit NaOH v p íli velkém mno ství vody. 5. Proto e reakcí NaOH s HCl nevzniká chlorid sodný. 6. Proto e chlorid sodný se na filtru nezachytí. 7. Proto e chlorid sodný se na slunci rozlo í na chlor a sodík. D zapi íslo jediné polo ky, která odpovídá zadání P i kterém uvedeném m ítku mapy R se nejlépe vyu ije mapový list o velikosti 400 mm 250 mm? (z m ítek, p i kterých se R vejde na mapový list celá, tedy vyber takové, e p i n m zabírá nejv t í ást listu; p i e ení ti mo ná pom e libovolná mapa R, nap íklad v atlasu) 1. 1 : : : : : : : : E zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Do termosky s vodou o teplot 20 C byl vhozen kus ledu o neznámé hmotnosti a teplot tak, e ádná voda nep etekla. Potom byla uzav ena a p ibli n jednu hodinu s ní nebylo manipulováno. Co ur it nemohlo v termosce být, kdy byla zase otev ena? 1. pouze voda o teplot 30 C 2. pouze led 3. pouze voda 4. v t í mno ství ledu ne na po átku 5. men í mno ství ledu ne na po átku 6. voda a led o stejné teplot F zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání V dci nav tívili neobydlený ostrov a nalezli tam v hojném mno ství rostlinu, která se p i jejich poslední náv t v p ed p ti lety na ostrov v bec nevyskytovala. Je v ak zcela b ná na nejbli í pevnin, vzdálené od ostrova více ne 100 km. Co m e být p í inou náhlého výskytu rostliny na ostrov? 1. Rostlina se na ostrov vyvinula mutací jiného rostlinného druhu. 2. Na ostrov se z pevniny dostala v trusu pták semena rostliny. 3. Mo ské proudy zanesly z pevniny na ostrov kv ty rostliny. 4. Mo ské proudy zanesly z pevniny na ostrov plod rostliny. 5. Vítr zanesl z pevniny na ostrov pyl z kv t rostliny. 6. P ed p ti lety zanesli na ostrov semena rostliny sami v dci na podrá kách svých bot. 7. Rostlina se na ostrov vyvinula k í ením jiných rostlinných druh. 8. Vítr zanesl z pevniny na ostrov plod rostliny.

13 G zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání V elektrickém obvodu svítí sedm árovek. Jedné z nich (na obrázku na ni ukazuje ipka) se p epálí vlákno a zhasne, ostatní z stanou neporu ené. Které dal í árovky p estanou svítit kv li p epálenému vláknu árovky ozna ené ipkou? (zapi do ráme ku ísla t chto árovek) H zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Chemicky istá látka je tvo ena atomy nebo molekulami pouze jednoho druhu. Které uvedené látky jsou chemicky isté? 1. benzín 2. vzduch 3. hn dé uhlí 4. bronz 5. sklo v oknech 6. guma na gumování 7. mléko 8. d evo I zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které innosti nem e vykonávat ádný jednobun ný organismus? 1. ivit se jinými organismy 2. produkovat kyslík 3. vylu ovat odpadní látky 4. pohybovat se vlastními silami 5. chránit si t lo pevnou schránkou 6. spolupracovat s jinými organismy 7. p ijímat a trávit potravu 8. rozmno ovat se nepohlavn 9. reagovat na vn j í podn ty J zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Tonda se vydal p j it si kolo od své kamarádky Jitky. Tond v a Jit in d m spojuje p ímá silnice. První p lhodinu cesty tam b el Tonda rychlostí 9 km/h, druhou p lhodinu el rychlostí 4 km/h. U Jitky se p l hodiny zdr el a zpátky jel na kole. Cesta od Jitky a dom mu trvala tvrt hodiny. Graf na obrázku znázor uje, jaká byla v r zných asech Tondova vzdálenost od domova, a to po ínaje okam ikem, kdy se vydal na cestu, a kon e jeho návratem dom. Která tvrzení o tomto grafu jsou pravdivá? 1. Je-li známo, v kolik hodin Tonda vyb hl za Jitkou, lze z grafu ur it, v kolik hodin p ijel dom. 2. Z grafu lze ur it vzdálenost mezi Tondovým a Jit iným domem. 3. Z grafu lze ur it, jakou pr m rnou rychlostí jel Tonda na kole od Jitky dom. 4. Z grafu lze ur it, zda Tonda jel na kole konstantní rychlostí. 5. Z grafu lze ur it, zda cesta od Tondova domu k Jit in domu vedla do kopce. 6. Tond v pobyt v Jit in dom není v grafu zachycen. 7. Z grafu lze ur it Tondovu pr m rnou rychlost na cest k Jitce. 8. Z grafu lze ur it, jakou vzdálenost urazil Tonda celkem.

14 K zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Dv rostliny pat í do té e rostlinné eledi. První rostlina je jednoletá dvoud lo ná bylina. Je hospodá sky významná a roste hojn po celé st ední Evrop. Co lze s jistotou tvrdit o druhé rostlin? (systematické t íd ní rostlin rozeznává tyto základní kategorie: kmen, t ída, ád, ele, rod a druh; mezi známé rostlinné eledi pat í nap íklad r ovité, lilkovité nebo borovicovité) 1. není d evina 2. není jehli nan 3. je jednoletá 4. je hospodá sky významná 5. je krytosemenná 6. je dvoud lo ná 7. vyskytuje se ve st ední Evrop 8. lze ji s první rostlinou úsp n k í it 9. má podobnou stavbu kv tu jako první rostlina L zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které z následujících údaj o kostech a op rné soustav lov ka jsou pravdivé? 1. Op rná soustava lov ka obsahuje více ne 400 kostí. 2. B hem ivota ztrácejí kosti postupn pru nost a stávají se k eh ími. 3. Okostice, která chrání v t inu povrchu kostí, je tvo ena tvrdou sklovinou. 4. Kosti mohou r st do í ky po celý ivot, r st do délky se v dosp losti zastavuje. 5. Krom okostice na povrchu a kostní d en uvnit jsou kosti tvo eny ne ivou tkání. 6. Kosti rostou do í ky postupným kostnat ním kostní d en. 7. Kosti rostou do délky postupným kostnat ním svých chrupav itých ástí. M zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Kte í z uvedených ivo ich se iví p evá n rybami a je mo né se s nimi setkat v na í volné p írod? 1. ondatra pi mová 2. bobr evropský 3. volavka popelavá 4. sumec velký 5. je áb popelavý 6. vydra í ní 7. husa velká 8. led á ek í ní 9. sle obecný N zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Petr zapálil promíchanou sm s 56 gram elezných pilin a 32 gram prá kové síry, a p ipravil tak 56+32=88 gram FeS. Dana dostala za úkol p ipravit v t í mno ství FeS. Samoz ejm ji napadlo pou ít v t í mno ství elezných pilin i prá kové síry ne Petr, hledala v ak jiné cesty, jak úkol splnit. Které obm ny Petrova postupu vedou rovn k cíli? (posuzuj ka dou obm nu zvlá a v dy p edpokládej, e ostatní podmínky Petrova postupu se nem ní) 1. nechat reakci probíhat del í dobu 2. nechat reakci probíhat za vy í teploty 3. pou ít vhodný katalyzátor, který reakci urychlí 4. pou ít v t í mno ství prá kové síry 5. pou ít v t í mno ství prá kové síry a vhodný katalyzátor, který reakci urychlí 6. pou ít v t í mno ství elezných pilin 7. pou ít v t í mno ství elezných pilin a vhodný katalyzátor, který reakci urychlí 8. stejné mno ství prá kové síry jemn rozet ít a pou ít stejné mno ství elezných pilin, ale jemn j ích

15 P ezdívka áka Test Anglický jazyk 9 A TT AnA - Kalibro Projekt, 2020 a. Kód testu 5A e. Pohlaví (H hoch, D dívka) i. eský jazyk b. íslo koly f. Nejvy í dosa ené vzd lání rodi j. Matematika c. T ída g. Dal í studium 1. volba k. Angli tina d. íslo áka h. Dal í studium 2. volba l. D jepis Své e ení zapisuj do vyzna ených polí ek. Na po adí íslic ozna ujících vybírané polo ky nezále í, není-li to výslovn uvedeno. Pokud se domnívá, e ádná nabízená polo ka neodpovídá zadání, p e krtni v echna polí ka ráme ku vodorovnou arou. M e to být správné e ení. Nabídka u otázek s ráme kem pro jediné íslo v ak v dy obsahuje (jedinou) polo ku, která odpovídá zadání. A zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které odpov di (vyti t né kurzívou ) jsou utvo eny tak, jak by mohl odpov d t i Angli an? 1. Could you please help me? Yes, I could. 2. Is John working in the garden? No, he doesn t. 3. Would you like to see a film? No, I won t. 4. Have you got any pets at home? No, I haven t. 5. Have you ever been to Paris? Yes, I have, six times. 6. Don t you like Chinese food? Yes, I don t. 7. Will they study for their exams? No, they won t. B zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve kterých trojicích zn jí p i správné výslovnosti stejn skupiny samohlásek? v echny vyslovované samohlásky, p ípadn 1. say, ate, play 2. stamp, back, fat 3. cow, saw, dog 4. flower, hour, power 5. love, truck, bus 6. beard, beer, bear 7. kill, smile, big 8. for, more, wear 9. eye, sky, I I. II. III. IV. V. VI. VII. C zapi ísla polo ek v po adí, které odpovídá zadání V jakém po adí nejspí nastaly tyto události v ivot Catherine Davidsonové? (I. nejran j í, VII. nejpozd j í událost i období v jejím ivot ; v echny v ty si nejd ív p e ti; po adí zkou ej nane isto a zapi a jeho kone nou verzi) 1. She was happy and got good marks at basic school. 2. Catherine lived in Paris and studied music for three years. 3. After her studies, she returned to England. 4. Catherine Davidson was born in London in When she finished basic school, she travelled to France. 6. In England she got married and wrote four popular books. 7. She wrote her first poem before she began to attend school.

16 P e ti si pozorn následující lánek a pak odpov z na otázky. K lánku se samoz ejm m e vracet, n která neznámá slova jsou uvedena ve slovní ku pod ním. There are a lot of students at my school, but last year we had one who was extra special. Her name was Hana and she was Canadian. Her parents are Czech, but they left Czechoslovakia fourteen years ago. Then, they returned to the Czech Republic for one year. Hana was born in Montreal and speaks perfect English and French. It was interesting for us to talk to somebody from a different country and culture. She had some difficulties in the beginning, especially with language. She s learned a lot from her parents, but her Czech was a little bit funny! She could understand us, but she sometimes didn t know common words. We were patient with her, because our English also isn t perfect. She asked us a lot of questions about our lives here, and told us about how Canadians live. We didn t know that there were so many differences between our two countries. Hana s stay here was a good experience for both us and her. Slovní ek: different (zde) jiný, odli ný; especially zvlá t ; common b ný D zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve kterých p ípadech nedojde v lánku p i náhrad podtr eného výrazu výrazem za dvojte kou k podstatné zm n významu? 1. a lot of : a couple of 2. returned : came back 3. interesting : boring 4. country : part of the world 5. difficulties : problems 6. sometimes : something 7. patient : ill 8. differences : kilometres 9. experience : year E zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které v ty o Han, o jejích rodi ích nebo o jejích spolu ácích v eské kole vyplývají z lánku? 1. Hanini rodi e ode li do Kanady ilegáln. 2. Ve kole bylo plno ák z celého sv ta. 3. Haniným rodi m se stýskalo po zemi, kde se narodili. 4. Kdy se Hana ve kole objevila, bylo jí trnáct let. 5. Hanini e tí spolu áci d lali v angli tin chyby. 6. Hana se zajímala o ivot svých spolu ák. 7. Hanin pobyt v eské republice byl u ite ný i pro její spolu áky. F zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání lánek by mohl být i del í, musí v ak mít hlavu a patu. Jak by mohl za ínat jeho dal í odstavec? 1. After Hana s visit, I m also interested in studying in a different country. 2. Both children loved their parents very much. 3. She plans on returning for the summer holidays. 4. For me English is a lot harder than Czech, too. 5. I want to have blonde hair like Hana s. 6. After Hana left, an Australian boy came to our school. 7. For instance, Hana said that her name was Brychta, not Brychtová! * * * * * dal í otázky u se k lánku nevztahují * * * * *

17 G zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Které eské v ty se dají do angli tiny p elo it tak, jak nabízí verze vyti t ná kurzívou? 1. Nemá ráda klasickou hudbu. She doesn t have like classical music. 2. Jak se dneska má? How are you doing today? 3. M u se t na n co zeptat? Can I to ask you something? 4. Její táta se dívá ka dý ve er na televizi. Her dad watches on TV every evening. 5. A skon ím kolu, budu doktorem. After I finish school, I will doctor. 6. Kolik je te hodin? What s the time now? 7. kola za íná v osm hodin. School begins at eight hours. H zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Do kterých prázdných míst se hodí ka dý ze t í výraz uvedených v závorce? 1. Jarda had money. (a lot of many some) 2. She did not sleep. (the whole day tonight at all) 3. Elisabeth is very good at. (English swimming music) 4. Prague is a city. (capital beautiful big) 5. There s no that she knows him. (wonder problem money) 6. Have you got paper? (some none any) 7. We will go to the cinema. (tonight tomorrow together) I zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve kterých v tách znamená podtr ený výraz chybu? 1. My favourite sport are football and rugby. 2. What is the most widely spoken language in Europe? 3. Prague is the capital of the Czech Republic. 4. Jana likes swimming on the swimming pool. 5. What times do you usually get up? 6. The primary colours is blue, red and yellow. 7. John can see some childs in the park. J zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Na kterých o íslovaných podtr ených místech je pou it správný len (tj. a, an nebo the)? It was (1.) the sunny day in (2.) the city of Portside. There were no clouds in (3.) the sky, (4.) a sun was shining, and everybody was happy. Portside had its name because it was home to (5.) a important port. (6.) The port was in a nice location, with some mountains on one side, and (7.) an Atlantic Ocean on (8.) the other. The local people as well as tourists like (9.) the city very much.

18 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. K zapi ísla polo ek v po adí, které odpovídá zadání Uspo ádej v echna nabízená slova tak, aby dohromady tvo ila tázací v tu. (po adí si nejprve vyzkou ej t eba na okraji papíru, do ráme ku pi a kone nou verzi své odpov di) 1. TO 3. HAVE 5. THEY 7. THEIR 2. EVER 4. VISIT 6. GRANDFATHER 8. BEEN L zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Do kterých v t opravdu pat í slovo vyti t né kurzívou a nikoli slovo, které se sice stejn te, ale jinak pí e? 1. I haven t eaten all day I feel pretty week. 2. The bus went over the mountains and stopped by the see. 3. Derek s dog has only one eye. 4. Our teacher has one daughter and two suns. 5. My girlfriend loves the group Prodigy. I love them, two. 6. Be quiet! I can t here anything. 7. My parents eight their sandwiches at seven o clock. M zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Lidé mohou mít strach, radost, íze,..., mohou být smutní, ospalí... Ve kterých popsaných situacích odpovídá jejich stavu slovo vyti t né úpln vpravo? 1. Tania saw a mouse in her room. afraid 2. Magda s pet hamster died. sad 3. Martina got a lot of presents. angry 4. Bill is full of energy today. sleepy 5. Jimmy wanted to look in the box. curious 6. Jakub found five hundred crowns. funny 7. Petra drank some juice and enjoyed watching TV. relaxed N zapi ísla v ech polo ek, které odpovídají zadání Ve kterých p ípadech mají ob v ty stejný nebo skoro stejný význam? 1. The girls rode the horses all afternoon. The horses rode the girls all afternoon. 2. I went to the concert with my sister. My sister went to the concert with me. 3. Lisa washed her face before she went to school. Lisa went to school after she washed her face. 4. Robert was running when he fell. Robert was falling when he ran. 5. I slept for ten hours because I was so tired. I was so tired that I slept for ten hours. 6. Alex wrote a letter and then read a book. Alex read a book and then wrote a letter. 7. The sky was blue and the birds were singing. The birds were singing and the sky was blue.

19 Tradiční test Ekonomické dovednosti 9 A Přezdívka žáka a.test 6A e.pohlaví žáka (H / D) i.český jazyk b.škola f.nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (Z / S / M / V / N) j.matematika c.třída g.další studium 1. volba (G / M / S / N) k.zeměpis TT EkA d.číslo žáka h.další studium 2. volba (G / M / S / N) l.cizí jazyk lepší 0 Čistý čas na řešení: 40 minut Povolené a současně doporučené pomůcky: kalkulačka, pracovní papír Své řešení zapisuj do vyznačených políček. U úloh bez nabídky odpovědí zapisuj do rámečku výsledek výpočtu. U ostatních úloha nezáleží na pořadí číslic označujících vybírané položky, není-li to výslovně uvedeno. Pokud se domníváš, že žádná nabízená položka nevyhovuje zadání, přeškrtni všechna políčka rámečku vodorovnou čarou. Může to být správné řešení. Český statistický úřad pravidelně zveřejňuje data o vývoji cen zboží a průměrných mzdách v České republice. V tabulce níže je srovnání některých údajů z let 1989, 2001 a Zboží Cena zboží v roce 1989 (Kčs) 2001 (Kč) 2013 (Kč) 1. chléb konzumní kmínový (1 kg) 2,80 14,71 23,10 2. čaj černý porcovaný (100 g) 40,00 39,09 56,71 3. dámská vycházková obuv celoroční kožená (1 pár) sporák kombinovaný (1 kus) jízdní kolo pánské horské (1 kus) jednotlivá jízdenka v městské hromadné dopravě (1 kus) 1,00 5,81 11,76 PRŮMĚRNÁ MZDA A zapiš čísla položek v pořadí, které odpovídá zadání Kalibro Var A: I. I. I. IV. V. VI. A Uspořádej zboží v tabulce podle toho, jak vzrostla jeho cena v roce 2013 oproti ceně v roce Proveď srovnání tak, aby jeho výsledek nezávisel na řádu, v němž se cena pohybuje. Srovnání musí být spravedlivé pro čaj (v řádu desítek korun) i pro jízdní kolo (v řádu tisíců korun). (I. cena vzrostla nejvíce, VI. nejméně; pracuj s kalkulačkou a zapisuj si výsledky svých výpočtů budeš je potřebovat také v následující úloze) B zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro Var A: 6 B Srovnávej pro každé zboží v tabulce, jakou část průměrné mzdy v příslušném roce stálo. U kterého zboží se tato část mezi lety 1989 a 2013 ZVĚTŠILA? (postupuj šikovně, využij informace z řešení předchozí úlohy) * * * další úlohy už se tabulky netýkají * * * C zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro C Řekněme, že se zvýší cena pohonných hmot. Které výrobky se mohou KVŮLI TOMU prodávat za vyšší cenu? 1. brýle 2. kalkulačka 3. chléb 4. mobil 5. motocykl 6. jízdní kolo 7. ponožky 8. noviny 9. mikrotužka Kalibro Projekt, s.r.o., TT EkA 1(4)

20 D zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro D Asi znáš starý telefon s kulatým ciferníkem, používaný pro volání z pevné linky (budeme mu říkat ST). Čím se od něho liší takzvaný chytrý telefon (smartphone)? Zapiš do rámečku čísla všech pravdivých vět. Chytrý telefon 1. vyvinuli jako víceúčelové zařízení ST ne. 2. způsobil vznik pracovních míst ST ne. 3. způsobil zánik pracovních míst ST ne. 4. usnadnil lidem přístup k informacím ST ne. 5. je malý, lehký a téměř vždy po ruce ST ne. 6. si uživatel může všelijak přizpůsobit ST ne. 7. využívá při hovoru elektrickou energi ST ne. 8. mohl zvýšit pracovní výkonnost ST ne. E zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro E Která povolání vykonává v Česku více lidí? (nerozlišujeme muže a ženy) 1. řidičů autobusů je více než strojvůdců 2. novinářů je více než lidí zvolených ve volbách 3. herců je více než hudebních skladatelů 4. profesionálních vojáků je více než úředníků 5. zemědělců je více než pracovníků ve službách 6. na ZŠ je učitelů více než na středních školách 7. číšníků a kuchařů je více než letušek a pilotů 8. soudců je více než policistů a obecních strážníků * * * přečti si následující ukázku a potom se zabývej dvěma úlohami pod ní * * * Továrna na čokoládu vyrobí denně 1 tunu tabulkové čokolády. Čokoláda se vaří v kotlích s elektrickými topnými tělesy. Cena elektrické energie potřebné pro jednodenní provoz kotlů se snížila o Kč. Vedení továrny rozhodlo, že o tyto ušetřené výrobní náklady sníží prodejní cenu vyrobené čokolády. F F zapiš čitelně výsledek Kalibro Cena se snížila o: Kč O kolik korun se tedy snížila prodejní cena tabulky čokolády o hmotnosti 200 g? G zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro G Snížení ceny elektrické energie přinese při nepřetržitém provozu roční úspory ve výši 3,65 milionů korun. Co mohlo přimět vedení továrny k rozhodnutí snížit o stejnou částku příjmy z prodeje vyrobené čokolády? 1. vedení by jinak muselo zvýšit platy zaměstnanců 2. vedení by jinak muselo snížit platy zaměstnanců 3. vedení by si jinak muselo zvýšit vlastní odměny 4. vedení by si jinak muselo snížit vlastní odměny 5. za ušetřené peníze budou opraveny šatny 6. ušetřené peníze investuje do technologií 7. vedení k tomu nutí nižší ceny konkurence 8. vedení si chce udržet dosavadní odběratele * * * další úlohy už se čokolády netýkají * * * H zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro H Patnáctiletý Petr má třináctiletou sestru. Jeho otec je zaměstnán jako instalatér a matka jako účetní. Petra zajímá, zda jeho rodina žije v současnosti levněji, než podobná rodina žila v roce Našel si tedy na stránkách Českého statistického úřadu ceny mnoha druhů zboží a služeb v letech 1989 a Zjistil, že sice všechny stouply, ale jeho rodiče říkají, že s penězi v pohodě vyjdou. Co dalšího musí Petr NUTNĚ znát, aby mohl situace obou rodin zodpovědně porovnat? (nevadí, když nabízené informace nebudou Petrovi stačit a začne se zajímat ještě o něco dalšího) 1. průměrné platy instalatérů a účetních v roce průměrné platy instalatérů a účetních v roce výši státního rozpočtu ČR na rok výši státního rozpočtu ČR na rok kurz koruny vůči euru v roce počty instalatérů a účetních v roce počty instalatérů a účetních v roce kurz koruny vůči dolaru v roce kurz koruny vůči dolaru v roce 2019 Kalibro Projekt, s.r.o., TT EkA 2(4)

21 I zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro I Korupce (přijímání a poskytování úplatků) je trestným činem se závažnými morálními a ekonomickými dopady na společnost. Která opatření vedou k tomu, aby ke korupci docházelo méně často? 1. podmínění platnosti smluv státu, krajů či obcí zveřejněním na internetu 2. menší objem veřejných prostředků, o kterých rozhodují politici 3. důsledné vyšetřování a trestání případů, v nichž došlo ke korupci 4. utajení výběrových řízení, aby se jich mohla zúčastnit jen část zájemců 5. výchova k poctivosti v rodině 6. lepší právní osvěta ve škole 7. zesměšňování poctivců v TV 8. nižší daňová zátěž lidí a firem J zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro J Při privatizaci domů a bytů v 90. letech minulého století zavedli v některých městech následující pravidlo: Předkupní právo pro uživatele bytu (1)Chce-li nový vlastník domu prodat některý byt, musí ho nejdříve nabídnout ke koupi jeho dosavadnímu uživateli. (2)Pokud uživatel bytu nabídku odmítne, nesmí vlastník domu prodat byt jiné osobě za nižší cenu, než nabídl uživateli. (3)Ustanovení (2) platí po dobu dvou let od předložení nabídky dosavadnímu uživateli bytu. Které důvody mohly k přijetí uvedeného pravidla vést? Pravidlo mělo 1. ochránit uživatele bytu před neustálými změnami vlastníků. 2. zajistit novému vlastníku domu co nejvyšší zisk. 3. zajistit dosavadnímu uživateli bytu co nejvyšší zisk. 4. navždy zablokovat prodeje bytů v privatizovaných domech. 5. dosáhnout snížení příjmů státu z daně z převodu nemovitostí. 6. zajistit, aby dosavadní uživatel nedostal jen formální nabídku. 7. umožnit dosavadnímu uživateli přednostní koupi bytu, kde žije. 8. donutit dosavadního vlastníka, aby se z bytu odstěhoval. 9. zohlednit, že cena bytu kvůli k inflaci pořád rostla. K zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro K Některé banky účtují zákazníkům poplatky za výběr z bankomatu, za pohyby na účtu, a dokonce i za to, že u nich zákazník svůj účet má. KASABANKA však tyto poplatky neúčtuje. Proč to KASABANKA asi dělá? 1. Nařídila jí to Česká národní banka. 2. Tyhle bankovní operace ji nic nestojí. 3. Chce tak získat více zákazníků. 4. Konkuruje bankám, které poplatky účtují. 5. Chce se zbavit části zákazníků. 6. Nařídil jí to Finanční úřad. 7. Jde jí o zisk. 8. Orientuje se na chudší zákazníky. L zapiš čísla všech položek, které vyhovují zadání Kalibro L V některých zemích jsou pro podnikání v turistice a trávení volného času příznivější podmínky než jinde. Co všechno o tom může rozhodovat? 1. dostupnost elektrické energie 2. průměrná nadmořská výška 3. míra pouliční kriminality 4. podnebí 5. ubytovací kapacita 6. výše daní 7. jazyk, kterým se tam mluví 8. zkušenosti a tradice 9. hustota silniční sítě Kalibro Projekt, s.r.o., TT EkA 3(4)

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody Jak vybrat správný set Podrobný manuál pro určení velikosti solárního systému v závislosti na solárním krytí spotřeby energií pro různé počty oso přehlédněte! Až do odvolání nyní dodáváme místo 20-ti trubicových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 314. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, ZŠ Masarykova Val. Meziříčí a ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí pořádají Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Pořadatel: Termín: ZŠ Masarykova

Více

Materiál tvoří pracovní list, pomocí něhož si žák opakuje slovní zásobu a rozvíjí. Klíčová slova: job, occupation, work

Materiál tvoří pracovní list, pomocí něhož si žák opakuje slovní zásobu a rozvíjí. Klíčová slova: job, occupation, work VY_22_INOVACE_BRZ_62 Autor: Mgr. Jana Brzicová Vzdělávací oblast: cizí jazyky Materiál tvoří pracovní list, pomocí něhož si žák opakuje slovní zásobu a rozvíjí Cílová skupina: 9. roč. Klíčová slova: job,

Více

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav 15.4.2007 Ponechal Lukáš, Hromková Lucie 1 Obec Nosislav leží v okolí řeky Svratky na hranici Ždánického lesa a Dyjskosvrateckého úvalu.

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI. Testový sešit obsahuje 24 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI. Testový sešit obsahuje 24 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2005 SD05Z9 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI C Testový sešit obsahuje 24 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Školení hospodářů. Obecně pro všechny:

Školení hospodářů. Obecně pro všechny: Školení hospodářů Obecně pro všechny: Hospodaření STTO se v první řadě řídí obecně platnými právními předpisy, Stanovami STTO a směrnicemi pro Vedení. Za hospodaření STTO zodpovídá Místopředseda pro ekonomiku

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, VY_INOVACE_ANJ_741. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, VY_INOVACE_ANJ_741. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením č. 921/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více