Vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jan Junek Brno, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach Konzultant práce: Mgr. Jan Řezáč ii

3 Poděkování Děkuji především doc. Mgr. Vítězslavu Švalbachovi, který mi poskytl odborné zázemí, cenné rady a připomínky nejen při přípravě této práce, ale po celou dobu studia. Děkuji také Mgr. Janu Řezáčovi za cenná doporučení při přípravě webových stránek a zkušenosti, které mi předal. V neposlední řadě děkuji i své rodině a partnerce za vytrvalou podporu. iii

4 Shrnutí Cestování je průvodním jevem moderní společnosti. Každá organizace, která v této sféře působí, využívá prostředků vizuální komunikace bez ní by byla doprava nefunkčním systémem. Nejdůležitějšími komunikačními nástroji Dopravního podniku města Brna jsou webové stránky a vizuální informační systém. V teoretické části práce se zabývám analýzou jejich současného stavu, která se stává východiskem pro praktickou část. V té navrhuji novou podobu piktogramů, ideogramů a sady číslic, stejně jako vzhled nového webu. V závěru uvádím potřebu profesionálního přístupu i k dalším nástrojům vizuální komunikace společnosti zejména navrhuji vytvoření jednotného firemního stylu. iv

5 Klíčová slova vizuální komunikace, znak, piktogram, piktogramová řada, vizuální informační systém, ideogram, web, webové stránky, uživatelské testování, grafický, webdesign, wireframe, Dopravní podnik města Brna, DPMB, doprava, cestování v

6 Obsah 1. Úvod Komunikace Teoretické cíle Praktické cíle 2 2. Vizuální informační systémy Vymezení pojmu Piktogram Ikony, indexy a symboly Diadická a triadická sémiotika Ikony Indexy Symboly Piktogramová řada Vlastnosti piktogramové řady Vyrovnanost a nevyrovnanost piktogramové řady Vizuální informační systémy v dopravě Dopravní podnik hlavního města Prahy České dráhy Berliner Verkehrsbetriebe Cologne Bonn Airport Analýza současného VIS Dopravního podniku města Brna Kritéria hodnocení Představení stávajícího systému Rozbor piktogramů Srozumitelnost Výraznost 22 vi

7 Profesionalita výtvarné práce Barevnost Perspektivní zobrazení, 3D zobrazení Rozbor piktogramových řad Sémantická a syntaktická vyrovnanost Jednotnost výtvarného stylu Nosiče Souhra piktogramů, ideogramů a písma Zhodnocení stávajícího systému Návrh nového vizuálního informačního systému DPMB Návrh struktury Piktogramové řady Dopravní prostředky Označení linek Oznámení pro cestující Záchranné prostředky Změny v dopravě Upozornění na nebezpečí Návrh piktogramů a piktogramových řad Hledání podkladů Analýza tvarů Syntéza tvarů a ploch Typizace a nadsázka Výběr z variant Sjednocující prvky grafického stylu Prefabrikáty a rastry Vyrovnání velikostí Ideogramy a písmo Nosiče a barevnost 42 vii

8 4. Webové stránky Aspekty webových stránek Modifikovatelnost Vlastnosti koncových zařízení Interaktivita Omezení sazby Přístupnost a ergonomie Důvěryhodnost Atraktivita Kvalita a strukturování obsahu Aktuálnost obsahu Webové stránky ve veřejné dopravě Transport for London Vyhledání spojení Zjištění ceny jízdného Zjištění aktuálních omezení v dopravě Získání informací o doplňkových službách Berliner Verkehrsbetriebe Vyhledání spojení Zjištění ceny jízdného Zjištění aktuálních omezení v dopravě Získání informací o doplňkových službách Analýza současného webu Dopravního podniku města Brna Uživatelské testování Scénáře Průběh testů Vyhledání spojení Zjištění ceny jízdného Zaplacení pokuty 64 viii

9 Objednání exkurze Zjištění informací o myčce autobusů Poučení z testování Audit obsahu Doporučení Návrh nových webových stránek DPMB Zadání a sběr informací Vstupní analýza Cíle webu Skupiny uživatelů Konverzní akce Analýza stávajícího webu Návrh struktury Selekce obsahu Kategorizace obsahu Pojmenování stránek Definování obsahu jednotlivých stránek Tvorba wireframů Layout Mřížka F-pattern Jednoduché wireframy skici Pokročilé elektronické wireframy Grafický návrh šablon Barevnost Sjednocující vizuální prvky Písmo Ladění celku Uživatelské testování 85 ix

10 5.8.1 Průběh testů Vyhledání spojení Zjištění ceny jízdného Zaplacení pokuty Objednání exkurze Zjištění informací o myčce autobusů Poučení z testů nového webu Závěr Možnosti rozšíření práce Osobní poučení 90 Literatura 91 Převzatá vyobrazení 95 Fotografie použité v návrhu webu 97 A Vizuální informační systém 98 B Webové stránky 99 C Grafický manuál 102 D Obsah DVD 103 x

11 KAPITOLA 1 Úvod Veřejná doprava je pro moderního člověka nepostradatelnou součástí jeho každodenního života. Cestování, jeden z průvodních jevů dnešní doby, se díky ní stalo dostupné prakticky komukoliv a přestalo tak být symbolem bohatství a společenského postavení. I s malými prostředky se můžeme dostat na druhý konec světa, což bylo dříve nemyslitelné. Omezíme-li se pouze na hromadnou dopravu ve městech, nelze opomenout její rychlost ve srovnání s konvenčními prostředky individuální přepravy s automobilem a chůzí. Jistě není náhodou, že v přehledech kvality života v jednotlivých světových metropolích je právě úroveň MHD jedním z klíčových ukazatelů. 1.1 Komunikace Bez řádné komunikace dopravní společnosti by se cestující nedozvěděli, odkud jezdí spoje, kolik stojí jízdenka, kde si ji mají zakoupit nebo jak se dostanou z místa A do místa B absence informací by z veřejné dopravy učinila zcela nepoužitelný systém, který by možná mohl existovat, ale nebyl by k ničemu dobrý. Komunikace přenos nejrůznějších informačních obsahů v rámci různých komunikačních systémů za použití různých komunikačních médií, zejména prostřednictvím jazyka, sdělování. [1] Komunikaci můžeme dělit podle mnoha kritérií, z našeho pohledu je ale nejdůležitější dělení na verbální a nonverbální. Při verbální komunikaci využíváme psané nebo mluvené řeči, do nonverbální komunikace řadíme způsoby, které s řečí neoperují. Do druhé kategorie patří kromě jiných zejména jazyk obrazů a symbolů, který je zároveň jedním ze způsobů vizuální komunikace. [2] Komunikace ve veřejné dopravě musí probíhat verbálně i nonverbálně. Některá sdělení (například jméno zastávky) by byla ze své podstaty beze slov prakticky nepřenositelná a větší objem informací (například přepravní podmínky) jinak než slovně také vyjádřit nelze. V potaz ale musíme vzít také fakt, že jedním z nejvýznamnějších faktorů při cestování je čas a neverbální (například obrazové) sdělování jednoduchých informací je rychlejší než verbální. Počítat musíme i s přítomností lidí, kteří ať již z důvodů znalostních (malé děti) nebo jazykových (cizinci) verbální formě neporozumí. 1

12 Tato práce předkládá analýzu současného stavu dvou nejvýznamnějších prostředků vizuální komunikace Dopravního podniku města Brna, vizuálního informačního systému a webových stránek, a návrh jejich nové podoby. 1.2 Teoretické cíle Při řešení své bakalářské práce [3] jsem se setkal s různými vizuálními informačními systémy (dále jen VIS) z mnoha oblastí sportovních akcí, komerční sféry i veřejné dopravy. Systém Dopravního podniku města Brna, který jsem podrobil krátkému rozboru, patřil k těm nejhorším. Prvním teoretickým cílem je tedy detailní analýza současného VIS, která definuje jeho nejzávažnější chyby a potvrdí (nebo vyvrátí) potřebu nového souboru piktogramů. Zároveň budu prezentovat příklady dobře zpracovaných systémů spolu s odůvodněním jejich kvalit. Zatímco první část práce je zasvěcena navigaci a orientaci cestujících při přepravě a úkonech s ní spojených, druhá část se zabývá prezentací komplexnějších informací o cestování v MHD, kterou umožňují webové stránky. 1 Cílem je analyzovat stávající web jak z hlediska struktury obsahu, tak z hlediska obecné použitelnosti. Obě charakteristiky hrají zásadní roli v míře úsilí, které musí návštěvník vynaložit pro nalezení požadovaných informací, a do značné míry se tedy podílí na celkovém úspěchu komunikace. 1.3 Praktické cíle Teoretické výstupy se stanou důležitým východiskem pro praktickou část. V oblasti vizuálních informačních systémů je mým hlavním cílem vytvořit nový a kvalitní systém, který bude postihovat nejdůležitější aspekty veřejné dopravy a umožní snadnou orientaci a navigaci cestujících bez ohledu na věk nebo jazykové znalosti. Celek se bude skládat z několika řad, jež budou sdružovat prvky s příbuzným typem obsahu například dopravní prostředky nebo bezpečnostní upozornění. U webových stránek je cíl jednoznačný: na základě problémů zjištěných při analýze navrhnout novou strukturu a připravit grafický prototyp vizuálně identickou maketu typových stránek webu. Ten převedu do podoby HTML šablon a následně zhodnotím pomocí uživatelského testování. 1 Webové stránky využívají jak vizuální, tak verbální komunikaci. Zatímco většina informací (například text) je sdělována pomocí slov, přehlednost nebo celkový dojem verbálně přenositelné nejsou. Tyto aspekty řešíme v grafickém návrhu, tedy prostřednictvím vizuální komunikace. 2

13 KAPITOLA 2 Vizuální informační systémy Vizuální informační systémy jsou nedílnou součástí moderní civilizace. Komunikace se zrychluje a zjednodušuje a naší častou snahou je vyjádřit informace rychle, úsporně a srozumitelně. VIS jsou v tomto ohledu ideální sdělují vše okamžitě, zjednodušeně a zachycují pouze důležitou podstatu věcí. Co si ale pod termínem vizuální informační systémy máme ve skutečnosti představit? Jak vypadají, z čeho se skládají a jakým podléhají pravidlům? 2.1 Vymezení pojmu Navigační tabule v metru, označení sportovišť na olympijských hrách, výstražné symboly na obalech chemikálií nebo prosté dopravní značky to všechno jsou zástupci vizuálních informačních systémů. Vizuální informační systémy jsou ucelené řady grafických znaků, které vykazují obsahovou a formální (stylovou) jednotu; tyto soubory znaků mohou být otevřené i uzavřené co do počtu, musí ale vykazovat stejnou sémantickou úroveň a musí dosahovat stejného stupně stylizace. [4] Základním stavebními kameny VIS jsou piktogramy (viz kapitolu 2.1.1), které jsou sdruženy do jedné nebo více piktogramových řad (viz kapitolu 2.1.2). Piktogramy v jedné řadě spolu vždy souvisí a mají celou řadu společných rysů Piktogram Piktogram je stylizovaný obraz reálného předmětu. [4] K přesnému pochopení toho, jak piktogram vzniká, nám pomůže fenomenologie. 2 Ta říká, že nezkoumáme věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, ale takové, jaké se nám jeví. Postup, kterým se dobereme k samotné podstatě věci (tedy k tomu, co se nám na věci jeví jako důležité a co především vnímáme), nazývá Husserl eidetickou redukcí. Zjednodušeně řečeno probíhá tak, že nejprve definujeme seznam všech charakteristic- 2 Fenomenologie je filosofický směr, jehož zakladatelem je Edmund Husserl. 3

14 kých rysů daného objektu, které posléze zvýrazňujeme a zjednodušujeme až do doby, kdy hrozí, že ztratí význam. Výsledný produkt nazýváme fenomenologickým reziduem. [6] Pokud bychom si chtěli představit proces eidetické redukce na konkrétní ukázce, můžeme vzít jako široce známý příklad člověka na kolečkovém křesle. Obr. 2.1 a 2.2: Výchozí objekt a výsledek procesu eidetické redukce. [a] [b] Podle fenomenologie lidský mozek nevnímá objekt tak, jak jej vidíme na popisné fotografii. Jeví se mu jako soubor několika znaků, které chápe jako charakteristické a které objekt odlišují od ostatních. Na tomto poznání je založen moderní proces tvorby piktogramů. Dosáhneme-li umělou eidetickou redukcí stejného výsledku jako mozek, jsme schopni pomocí jejího výstupu vysoce zjednodušeného a stylizovaného obrazu zachytit původní informaci. Obdobné postupy můžeme pozorovat takřka od prvních výtvarných projevů lidstva, pravěkými jeskynními kresbami a skalními rytinami počínaje. Eidetickou redukci používali lidé, byť nevědomě, již tisíce let před naším letopočtem skalní rytiny z Alty (viz obrázek 2.3) jsou jedněmi z prvních piktogramů. Posloužily dokonce jako předloha pro velmi ceněný vizuální styl zimních olympijských her v Lillehammeru (zahrnující i vizuální informační systém), který jejich neumělý a hrubý vzhled imituje a výrazně tak odlišuje norské hry od předchozích olympiád, jejichž piktogramy využívaly zejména přesné geometrické prefabrikace. 3 [4] [7] 3 Prefabrikací nazýváme proces vytvoření částí piktogramu, které jsou pak opakovaně používány v rámci jedné piktogramové řady nebo celého VIS. Jednotlivým částem říkáme prefabrikáty. [4] 4

15 Obr. 2.3: Skalní rytiny z Alty (severní Norsko, let př. n. l.) zachycují skupinu Laponců, kteří nahánějí své stádo sobů. Všimněme si, že postavy lidí i zvířat jsou maximálně zjednodušeny, přitom je však velmi dobře poznat zobrazovaná činnost rozpažené ruce a rozkročené nohy pastevců jasně indikují snahu zabránit sobům v útěku. Dobře je vidět také další rys typický pro piktogramy nadsázka. Parohy jakožto nejcharakterističtější znak jsou silně zvýrazněny na úkor skutečných proporcí. (Fotografie: autor) Ikony, indexy a symboly Piktogramy, stejně jako další prvky vizuálních informačních systémů, jsou druhy znaků. Těmi se zabývá vědní obor zvaný sémiotika. Sémiotika souhrnný název pro vědecké teorie zkoumající vlastnosti znaků a znakových soustav, které mají svůj určitý význam. [1] Sémiotika je věda o znacích a znakových systémech. [4] Podle definice podané v 5. století našeho letopočtu sv. Augustinem z Hippa a doplněné o 15 století později Charlesem Sandersem Peircem je znak něco, za čím se skrývá něco jiného, a existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje. Proces rozhodování o tom, jaký znak přiřadit danému objektu, se nazývá semióza. Rozlišujeme dva základní způsoby přiřazování: pojmenování (přiřazení výrazu přirozeného jazyka) a označování (přiřazení nejazykového výrazu, např. piktogramu). [4] [8] Tvorba piktogramu je proces, kdy označujeme reálný předmět nově vytvořeným grafickým znakem. [4] 5

16 Diadická a triadická sémiotika Vztahem mezi znakem a předmětem se detailně zabývají dvě významné lingvistické teorie diadická a triadická sémiotika. Švýcarský jazykovědec Ferdinand de Saussure formuloval ve svém stěžejném díle Kurs obecné lingvistiky teorii, podle níž se jazyk jakožto systém znaků skládá se dvou částí: označujícího (signifikant, signifiant) a označovaného (signifikát, signifié). 4 Označované je pojem, označující není pronesené slovo (tedy zvuk), ale jeho otisk v mysli. Tyto složky bez sebe nemohou existovat (Saussure je přirovnává k dvěma stranám téhož listu papíru). Významem znaku je označované, tedy pojem. [6] [10] [4] Obr. 2.4: Znak podle Saussura. [8] Saussure dále definoval základní principy znaku. Prvním je arbitrárnost, která říká, že vztah mezi označujícím a označovaným je dán konvencí. Zvukomalebná slova (chrchlat, kvákat aj.), která jsou protipříkladem, považuje za ojedinělá. Druhým principem je linearita označující v jazykovém znaku probíhá v čase. V některých systémech ale existuje i druhá (plocha např. písmo) a třetí dimenze (prostor např. umístění piktogramů). Někdy je zmiňován i třetí princip, kterým je diskontinuita. Tou je myšlena schopnost jazyka vymezovat myšlení. Podle Saussura je jazyk něčím, co se konstituuje mezi myšlenkami a zvuky. [10] [4] Druhou zásadní teorií je triadická sémiotika, kterou poprvé formuloval americký logik a filosof Charles Sanders Peirce. Ta stojí na myšlence, že dvojici označující a označované doplňuje ještě třetí prvek reálný objekt (referent). Tuto ideu zachycuje tzv. trojúhelník reference navržený Ch. K. Ogdenem a I. A. Richardsem (viz obrázek 2.4 na následující straně). 4 Kurs obecné lingvistiky byl ve skutečnosti vydán dvěma bývalými posluchači až po Saussurově smrti; text byl sestaven na základě jejich poznámek z přednášek na Ženevské univerzitě. [9] 6

17 Obr. 2.4: Trojúhelník reference (také sémiologický trojúhelník). [8] Z obrázku 2.4 je patrné, že mezi označujícím a objektem není přímé spojení. V praxi totiž nemusí existovat ke každému znaku objekt reálného světa a naopak na jeden objekt reálného světa může odkazovat více signifikantů. Pro demonstraci prvního případu můžeme zvolit třeba slovo peklo každý si pod tímto výrazem něco představí, reálně ale neexistuje. V druhém případě můžeme uvést například různé výrazy pro signifikát koně v různých jazycích Pferd, cheval, horse atd. Pojem koně a odkaz na objekt reálného světa je však ve všech jazycích stejný. [6] [4] Pro naše potřeby je zásadní kvalifikace vztahu mezi znakem a odkazovaným objektem. Na základě míry podobnosti znaku a objektu a celkové síly jejich vztahu rozlišujeme tři hlavní typy: ikony, indexy a symboly Ikony Ikony jsou založené na vysoké míře podobnosti se skutečnými objekty, jedná se o první sémiotický stupeň. Peirce rozeznává tři typy: obrazy (fotografie, mapy, realistické malby, zvukomalebná slova, esence napodobující vůně aj.), diagramy (strukturální zachycení podstaty věci nebo děje) a metafory (přenesení významu používaná zejména v přirozeném jazyce). Z hlediska vizuální komunikace můžeme dále dělit ikony také podle intenzity vazby mezi znakem a zastupovanou věcí (jedná se vlastně o stejný princip dělení, podle jakého rozlišujeme mezi ikonami, indexy a symboly, jen je jemnější). Rozlišujeme tedy: fotorealistická zobrazení, impresionistické obrazy, emotivní fotografie a siluety. Skupiny znaků s méně silnou vazbou k reálnému objektu již řadíme do druhého sémiotického stupně, který představují indexy. [4] 7

18 Indexy Indexy odkazují na jednotlivý předmět, událost nebo jev. Obecně je lze charakterizovat jako skupinu, kde existuje věcná souvislost mezi znakem a odkazovaným objektem. V případě vizuálních prvků se tento fakt projevuje různě silným zjednodušením, prefabrikací a geometrizací souhrnně řečeno stylizací. Pokud budeme pokračovat v jemném dělení z hlediska intenzity vazby mezi znakem a objektem, které jsme započali u ikon, v případě indexů rozlišujeme tyto stupně: nízký stupeň stylizace, střední stupeň stylizace, vysoký stupeň stylizace, piktogramy, částečně geometrizované tvary, prefabrikáty, geometrické tvary. Ani zde však výčet nekončí. Skupiny znaků s velmi slabou nebo dokonce žádnou mírou provázanosti s označovaným objektem řadíme až do třetího sémiotického stupně, který představují symboly. [4] Symboly Charakteristickým rysem všech znaků, které řadíme mezi symboly, je vysoká míra jejich konvenčnosti abychom jim rozuměli, musíme znát konvenci (dohodu). U některých symbolů můžeme vysledovat jistou míru motivovanosti (například u šipek jejich podoba je daná dohodou, avšak motivovaná významem), u jiných se motivace zcela vytratila (většina písem), ačkoliv se původně jednalo o znaky založené na podobnosti. [11] V námi započaté klasifikaci dělíme symboly na dvě skupiny: částečně motivované konveční znaky, konvenční znaky (písmo). Obsáhlou a rozmanitou skupinu znaků jsme tedy roztřídili na deset podskupin, dělení by ale mohlo být i jemnější. Hranice mezi jednotlivými stupni jsou neostré, například jednoznačné rozlišení vysoce stylizovaného obrazu a piktogramu může být problematické. [4] 8

19 2.1.2 Piktogramová řada Piktogramy mohou existovat samostatně, ve většině případů jsou ale součástí většího celku, nejčastěji vizuálního informačního systému. Zejména u rozsáhlejších souborů je nezbytné, aby systém zachycoval více navzájem nesouvisejících druhů sdělení. Například u VIS automobilky může jedna skupina piktogramů znázorňovat manipulaci s díly a součástkami, druhá pokyny týkající se bezpečnosti práce, třetí záchranné prostředky (hasicí přístroje, lékárničky, únikové východy apod.) a čtvrtá pokyny pro externí návštěvníky (zákaz fotografování, zákaz manipulace). Snazšímu pochopení jednotlivých sdělení můžeme pomoci právě rozdělením celého systému do několika piktogramových řad skupin piktogramů s podobným typem obsahu Vlastnosti piktogramové řady Zmínili jsme nejdůležitější charakteristiku společnou všem piktogramům v jedné řadě podobný typ obsahu či sdělení. Jak se ale přesvědčíme v kapitole rozebírající současný VIS Dopravního podniku města Brna, společný obsah není postačující podmínkou kvalitní piktogramové řady. Jaká další kritéria tedy sledujeme? Z pohledu diadické sémiotiky nás bude zajímat vztah mezi označovaným a označujícím; ten by měl být u všech piktogramů jedné řady stejný. [4] Představme si například řadu označující sporty na olympijských hrách: pokud jako zástupce určité disciplíny zvolíme u jednoho piktogramu charakteristický atribut (například kolo pro cyklistiku), nemůžeme u piktogramu pro běh na 100 m použít postavu sprintera, ale opět typické vybavení, zde například tretry. Další vlastnost, kterou musíme zohlednit, definuje triadická sémiotika; stupeň stylizace by měl být opět u všech piktogramů stejný, tedy i proces eidetické redukce musí probíhat stejně a výsledky musí být u každého z nich rovnocenné. [4] I zde můžeme použít příklad s olympijskými sporty: vedle tretry zobrazené jako jednoduché boty s hřeby nemůžeme postavit podrobný obraz bicyklu s paprsky kol, řetězem, a dalšími (byť charakteristickými) prvky. Míra redukce nepodstatných a zvýraznění důležitých rysů musí být u všech piktogramů jedné řady stejná Vyrovnanost a nevyrovnanost piktogramové řady Vlastnosti uvedené v předchozí kapitole jsou poměrně obecné a těžko se tedy mohou stát měřítkem objektivního zhodnocení konkrétní piktogramové řady. Proto zavádíme šest základních kritérií, jež nám k tomuto účelu dobře poslouží: 9

20 typ stylizace, stupeň stylizace, míra a typ prefabrikace, barevnost, formát nosičů, použití ideogramů a písma. [4] Výše uvedená kritéria jsou nástrojem syntaktického rozboru. Na základě jeho výsledků pak hovoříme o vyrovnanosti či nevyrovnanosti piktogramové řady. Cílem každého svědomitého tvůrce vizuálního informačního systému je pochopitelně dosáhnout maximální vyrovnanosti, tedy stejného typu a stupně stylizace, použití stejných prefabrikátů, barev a formátu nosičů a v případě potřeby i stejných ideogramů a vhodného písma. Praktickou ukázku syntaktického rozboru provádím v kapitole Vizuální informační systémy v dopravě Jedním z nejznámějších, nejrozšířenějších a nejpoužívanějších vizuálních informačních systémů jsou dopravní značky, se kterými se setkáváme prakticky každý den. Cílem této práce je ale navrhnout VIS pro použití v hromadné dopravě, proto se budu spíše než silničním značkám věnovat systémům používaným na nádražích, letištích a městské veřejné přepravě. Jejich specifikem je především značný rozsah systémy pro velká města, letiště nebo železniční dopravce často čítají stovky piktogramů a ideogramů a v některých případech zahrnují i na míru připravovaná (jako v případě Českých drah) nebo v souladu s piktogramy prefabrikovaná (jako v případě letiště Cologne/Bonn) písma, jež celkovou jednotnost systému podtrhují a odkazují i na firemní identitu dané společnosti. V tomto kontextu je klíčovou aktivitou tvůrců VIS zvládnutí jeho složitosti. Hlavními nástroji této činnosti je správné rozdělení do piktogramových řad a dodržování kritérií jejich vyrovnanosti, která jsem popisoval v předcházející kapitole. V následující části textu uvedu příklady některých známých a používaných systémů a nastíním jejich přednosti či nedostatky. Detailním rozborem vizuálního informačního systému Dopravního podniku města Brna se pak zabývám v samostatné kapitole

21 2.2.1 Dopravní podnik hlavního města Prahy Pražská hromadná doprava snese z hlediska svého rozsahu jako jediná v ČR srovnání s evropskými a světovými metropolemi dopravní systém hlavního města zahrnuje v současnosti metro, tramvajové a autobusové linky včetně nočních spojů, lodní dopravu i lanovou dráhu. Tuto skutečnost by měl tedy reflektovat i orientační systém, od něhož se očekává maximální srozumitelnost, přehlednost a jednoznačnost. Nosnými prvky VIS pražského dopravního podniku jsou zejména piktogramy pro metro, jejichž původní podoba vznikla v roce 1974, kdy byla podzemní dráha uvedena do provozu. [12] Jak můžeme vidět na obrázku 2.6, znaky původního systému vykazovaly podobnou úroveň stylizace a využívaly stejné formáty nosičů, ale ne zcela vhodné používání více barev nosičů i piktogramů a ideogramů ohrožovalo jednotnost a srozumitelnost. U některých prvků také není zcela jasný jejich význam (například druhý a třetí piktogram ve spodní řadě). Nevyhovující je také nejednotnost písma. Obr. 2.6: Ukázka z vizuálního informačního systému pražského metra v roce [c] S rozšířením metra o další linky vznikla potřeba odlišit jednotlivé trasy. Nejstarší lince C zůstala červená barva z původního systému, nové linky A a B dostaly zelenou, respektive žlutou barvu. Další úpravy se VIS dočkal až po roce 1989, kdy do Prahy začalo směřovat více zahraničních návštěvníků. [12] Projevil se také nástup nových technologií přibyly piktogramy bezpečnostních kamer, mobilních telefonů a další prvků (viz [3]). Obr. 2.7: Ukázka ze současného vizuálního informačního systému pražského metra. [c] 11

22 Původní VIS metra nebyl ideální, byl ale stylově poměrně jednotný. Současná verze však neřeší nedostatky té původní, naopak přidává další. Jedním z největších problémů aktuálního systému je nadbytečné užívání textu na úkor samotných piktogramů. Systém tak přestává plnit jednu ze svých základních funkcí stává se nesrozumitelný cizincům, předškolním dětem nebo slabozrakým cestujícím. Například piktogramy pro prodej a předprodej jízdenek se od sebe po odstranění textu prakticky neliší. Další výraznou nekonzistenci můžeme pozorovat u dvojice značek upozorňujících na začátek a konec placeného přepravního prostoru. Zatímco jedna kombinuje textové sdělení s piktogramem, druhá obsahuje jen čistě písemné sdělení a z hlediska zahraničních návštěvníků tak naprosto selhává. Přitom právě cizinci, kteří se často s pražskou hromadnou dopravou setkávají poprvé, potřebují dané informace nejvíce. Neintuitivní je také jiná barva nosiče v obou případech, neboť se jedná o stejný druh sdělení. Přestože má stávající vizuální informační systém metra celou řadu závažných nedostatků, lze vysledovat alespoň konzistenci formátu a velikosti nosiče. Vztáhneme-li však hodnocení i na nadzemní dopravu, mizí i tento společný rys v autobusech a tramvajích se setkáváme s řadou dalších typů nosičů a stupeň stylizace je zcela odlišný (ukázky předkládám ve své bakalářské práci [3]). Řada designérů si tyto problémy uvědomuje, a tak vzniklo několik zcela nových návrhů (viz ukázky 2.8 a 2.9). Obr. 2.8 a 2.9: Nové návrhy vizuálního informačního systému pražské dopravy. [d] [e] 12

23 Oba nové návrhy jsou stylově i obsahově jednotné a využívají četných prefabrikátů. Systém na obrázku 2.9 je navíc založený na originálním nápadu využití dvou linek jako trupu i nohou člověka. Ačkoliv jsou oba návrhy v řadě ohledů lepší než současný VIS, můžeme i u nich vypozorovat problémy a chyby. Zejména u prvního systému nejsou zřejmé rozdíly mezi jednotlivými dopravními prostředky a autorka zbytečně používá 3D zobrazení. U obou je pak v některých případech obtížné rozpoznat věc, kterou piktogram zobrazuje (na obrázku 2.8 čtvrtý piktogram v předposlední řadě, na obrázku 2.9 pátý piktogram v první a páté řadě). Srozumitelnost a jednoznačnost je přitom bezpodmínečnou vlastností kvalitního vizuálního informačního systému. Je však nutné říci, že metro a pražská hromadná doprava obecně nový soubor piktogramů nutně potřebuje a každý nový návrh dává naději na změnu České dráhy Železniční dopravci patří k tradičním zadavatelům rozsáhlých VIS a ani České dráhy nejsou v tomto ohledu výjimkou. Po dlouholetém užívání původních piktogramů zadala společnost kompletní redesign firemní identity včetně nového písma a vizuálního informačního systému. 5 Korporátní písmo ČD Fedra vytvořil uznávaný písmař Peter Biľak, další práce provedlo Studio Najbrt, které je i autorem stávajících piktogramů. [13] Obr. 2.10: Současný vizuální informační systém Českých drah. [f] 5 Běžně se používá také termín corporate identity nebo jeho zkratka CI. 13

24 Z ukázky 2.10 je patrná profesionalita práce daná uceleným grafickým projevem a velmi dobrou srozumitelností téměř všech piktogramů. Jednotnosti velmi prospívá také písmo, které je využíváno nejen v piktogramech, ale i v tiskovinách a dalších grafických materiálech včetně informačních tabulí na nástupištích a v nádražních halách (viz fotografie 2.11). Ani tento systém však není zcela bez problémů. Velké množství předmětů na piktogramu (patrně) šatny nebo úschovny zhoršuje jeho čitelnost, znázornění notebooků využívá nevhodného axonometrického zobrazení. Ještě větší integrity by bylo dosaženo důslednou prefabrikací a potlačením neopakujících se tvarů (například bota u piktogramu kolečkových bruslí je v rámci celého souboru unikátní, ačkoliv by mohla být snadno složena z jiných tvarů). U některých znaků je zvoleno nepříliš intuitivní a realitě velmi vzdálené zobrazení piktogramy dětského kočárku a lodě vypadají nepřirozeně a mohou tak komunikanta mást. 6 Obr. 2.11: Vizuální informační systém ČD tabule na nástupištích. (Fotografie: autor) Přestože tedy vizuální informační systém Českých drah není zcela bez chyb, je velkým posunem vpřed a to i díky důsledné aplikaci nové firemní identity v piktogramech. Patrná je profesionalita výtvarné práce. 6 Komunikant osoba přijímající sdělení. Termín se používá v obecně známém modelu komunikace, který tuto sociální interakci definuje pomocí sedmice: kdo (komunikátor), co (komuniké), komu (komunikant), čím (např. slovy), prostřednictvím jakého média (např. mluvené řeči), s jakým úmyslem, s jakým účinkem. [4] [15] Detailněji rozebírám tento model komunikace ve své bakalářské práci. [3] 14

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: ODBORNÉ KONZULTACE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: ODBORNÉ KONZULTACE ODBORNÉ KONZULTACE Konzultace veřejnosti patří stále k běžným každodenním službám, které muzea poskytují jak při osobní návštěvě, tak telefonicky nebo prostřednictvím el. pošty. Jde o významnou složku

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí 1. Tématické zadání Širší informační rámec Ministerstvo životního prostředí je podle

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 3. část Vztahy mezi elementy»

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56

GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56 GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56 OBSAH Obsah... 1 1. Úvod... 2 1.1 Popis firmy... 2 2. Kodifikace logotypu... 3 2.1 Barevná podoba loga... 3 2.2 Barevné podoba na inverzním podkladu... 3 2.3 Podoba

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Výběrové řízení na nový vizuální styl a logo Státního fondu kinematografie výsledková listina

Výběrové řízení na nový vizuální styl a logo Státního fondu kinematografie výsledková listina Výběrové řízení na nový vizuální styl a logo Státního fondu kinematografie výsledková listina Zadavatel soutěže Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, IČ: 014

Více

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135 Obsah A. Úvodem... 9 A. 1. Projektování informačního systému... 10 A. 2. O co jde při vývoji IS... 16 A. 3. Historie vývoje metodik, metod a technik... 33 B. O Metodikách... 37 B. 1. Metody a metodiky...

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více