ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Část 2.f) listopad 2013

2 Územní plán Letohrad Objednatel: Město Letohrad Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Pardubický kraj Zhotovitel: SURPMO, a. s. Projektové středisko Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Zástupce vedoucí: Ing. arch. Alena Koutová (odpovědný zástupce projektanta) Ing. arch. Miroslav Baťa PROJEKTANT KOLEKTIV ZHOTOVITELE Mgr. Vít Andrejs RNDr. František Bárta Ing. arch. Miroslav Baťa Mgr. Ludmila Hovorková Vlastimil Kašpar Ing. Ivan Kňourek Iva Koubová Ing. arch. Václav Kout Ing. arch. Alena Koutová Ing. Josef Smíšek Pavla Spišáková Ing. Lucie Teslíková Hurdálková 2

3 Územní plán Letohrad OBSAH ELABORÁTU I. ÚZEMNÍ PLÁN I.1. Textová část I.2. Grafická část I.2.a. Výkres základního členění území 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : I.2.b.2. Výkres koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury 1 : I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. Textová část společný svazek s částí I.1. elaborátu včetně doprovodné tabulkové části II.2. Grafická část II.2.a. Koordinační výkres 1 : II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

4 Územní plán Letohrad OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1.a) Vymezení zastavěného území 7 I.1.b) Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 8 I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 8 I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 12 I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 15 I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 17 I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 28 I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona 28 I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 28 I.1.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 29 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1.a) Postup při pořízení územního plánu 31 II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 31 II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 39 II.1.d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 41 II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 41 II.1.f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 41 4

5 Územní plán Letohrad II.1.g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 42 II.1.h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 43 II.1.i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 43 II.1.j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 90 II.1.k) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst II.1.l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 90 II.1.m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 91 II.1.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 92 II.1.o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 103 II.1.p) Vyhodnocení připomínek 103 Seznam zkratek a symbolů 104 5

6 Územní plán Letohrad I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 6

7 Územní plán Letohrad I.1.a) Vymezení zastavěného území ÚP Letohrad vymezuje v k.ú. Červená, k.ú. Kunčice u Letohradu, k.ú. Letohrad a k.ú. Orlice hranice ZÚ dle stavu ke dni ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000, I.2.b.1 Hlavní výkres 1 :

8 Územní plán Letohrad I.1.b) Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot ÚP stanovuje koncepci rozvoje území města založenou na vyváženém rozvoji města v krajině lesozemědělské, překryté krajinou s předpokládanou vyšší mírou urbanizace při respektování limitů využití území a při ochraně hodnot v území existujících. Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot, se stanovuje koncepce uspořádání krajiny, spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině a naplňování ploch změn v krajině, včetně koncepce ÚSES. Pro zachování urbanistické kompozice města s památkovou zónou a zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch uvnitř ZÚ nebo na něj přímo navazujících. Pro zkvalitnění a znovuvyužití urbánního prostředí jsou navrženy plochy přestaveb. Respektováním stanovené koncepce rozvoje území města bude stabilizován a podpořen současný význam a funkce města ve struktuře osídlení kraje jako lokálního centra v území Rozvojové osy krajského významu Ústí nad Orlicí Letohrad Žamberk OSk3. I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Historicky vzniklá urbanistická kompozice města Letohrad bude zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury a výroby, a to tak, že město bude mít nadále charakter kompaktně zastavěných částí Letohrad, Kunčice a Orlice, s nadále oddělenou částí Červená a s několika izolovanými ZÚ při respektování charakteru a hladiny zástavby jednotlivých částí. V centru města jsou plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) stabilizovány s prioritou respektování území památkové zóny. Současné plochy bydlení v plochách bydlení městské a příměstské (BI) jsou stabilizované a rozvíjené novými plochami ve všech k.ú., které doplňují ZÚ nebo na něj bezprostředně navazují, a plochami přestavby. Zároveň se v těchto plochách umožňuje rodinná rekreace a občanské vybavení. Koncepce bydlení je doplňována i plochami územních rezerv reagujících na významné postavení města v OSk3. Současné plochy rekreace (RZ), reprezentované plochami zahrádkových osad, jsou stabilizované s možným rozvojem jak vymezením zastavitelných ploch, tak ploch územní rezervy. 8

9 Územní plán Letohrad Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) a komerční zařízení (OM) jsou stabilizované s možným rozvojem jak vymezením zastavitelných ploch pro oba typy, tak vymezením plochy územní rezervy pro OM. Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou stabilizované. Rozvoj tělovýchovných a sportovních zařízení se předpokládá jak v plochách změn, tak v plochách s rozdílným způsobem využití, ve kterých to připouští jejich podmínky využití. Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) jsou stabilizované, jejich rozšíření (ve všech k.ú.) se umožňuje vymezením zastavitelných ploch, které na současné plochy navazují. Systém veřejných prostranství tvoří stabilizované plochy veřejných prostranství, které jsou doplňovány novými plochami (PV), a stabilizované plochy veřejné zeleně (ZV). Zemědělská výroba (VZ) v plochách výroby a skladování je stabilizována a dále rozvíjena. Výroba a skladování soustředěné v plochách smíšených výrobních (VS) jsou také stabilizovány a dále rozvíjeny jak vymezením zastavitelných ploch, tak ploch územních rezerv. Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování, včetně vymezení nových samostatných ploch zeleně ochranné a izolační (ZO). Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura (DS, TI), která je rovněž upravována a doplňována plochami přestavby, novými zastavitelnými plochami a plochami územních rezerv s cílem uspokojení místních i nadmístních zájmů v území a zabezpečení jeho udržitelného rozvoje. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně zastavitelných ploch (Z*) určených k zastavění rozhodnutím či souhlasem, které nabyly právní moci, avšak příslušná stavba není dosud zapsána v KN: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) k. ú. Červená: Z1Č Z4Č k. ú. Kunčice u Letohradu: Z1K Z4K, Z5aK, Z5bK, Z6K Z9K, Z10aK*, Z10bK, Z11K Z13K, Z19K k. ú. Letohrad: Z1L Z3L, Z5aL, Z5bL, Z6L, Z7L*, Z8L Z11L, Z31L k. ú. Orlice: Z1aO, Z1bO, Z2O Z6O Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) k. ú. Letohrad: Z12L Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) k. ú. Orlice: Z7O Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) k. ú. Letohrad: Z13L, Z14L, Z16L k. ú. Orlice: Z8O 9

10 Územní plán Letohrad Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) k. ú. Letohrad: Z17L Z19L Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) k. ú. Červená: Z6Č k. ú. Kunčice u Letohradu: Z14K k. ú. Letohrad: Z20L k. ú. Orlice: Z9O Plochy veřejných prostranství veřejná prostranství (PV) k. ú. Letohrad: Z21L k. ú. Orlice: Z10O Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) k. ú. Kunčice u Letohradu: Z15K Z17K k. ú. Letohrad: Z4L, Z22L, Z23L, Z32L k. ú. Orlice: Z11O, Z12O Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) k. ú. Orlice: Z13O Plochy smíšené výrobní (VS) k. ú. Letohrad: Z24L, Z25L k. ú. Orlice: Z14O Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Kunčice u Letohradu: Z18K, Z20K k. ú. Letohrad: Z26L, Z27L, Z33L k. ú. Orlice: Z16O, Z17O Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) k. ú. Červená: Z5Č k. ú. Letohrad: Z15L, Z28L, Z29L k. ú. Orlice: Z15O Plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) k. ú. Letohrad: Z30L VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY ÚP vymezuje následující plochy přestavby pro způsob využití: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) k. ú. Letohrad: P4L, 10

11 Územní plán Letohrad Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) k. ú. Letohrad: P2L, P3L Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Letohrad: P1L, P5L VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv v členění dle uvažovaného způsobu využití: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) k. ú. Kunčice u Letohradu: R1K, R2K k. ú. Letohrad: R1L, R2L, R8L, R12L k. ú. Orlice: R1O, R3O Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) k. ú. Letohrad: R3L, R4L Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) k. ú. Letohrad: R5L k. ú. Orlice: R2O Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) k. ú. Letohrad: R9L Plochy smíšené výrobní (VS) k. ú. Kunčice u Letohradu: R3K k. ú. Letohrad: R6L,R10L k. ú. Orlice: R4O Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Letohrad: R11L k. ú. Orlice: R5O Plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) k. ú. Letohrad: R7L Plochy vodní a vodohospodářské (W) k. ú. Červená: R1Č 11

12 Územní plán Letohrad ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení (BI) pro R1K, R2K, R1L, R2L, R8L, R12L, R1O, R3O, včetně koordinace s koridorem D48 (ZÚR Pk) pro R2L; - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro rekreaci - zahrádkové osady (RZ) jako náhradu za realizaci ploch Z31L (BI) a Z27L (DS) pro R3L, R4L, včetně koordinace s koridorem D48 (ZÚR Pk) pro R4L; - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch občanského vybavení komerční zařízení (OM) pro R5L, R2O, včetně koordinace s koridorem D37 (ZÚR Pk) pro R5L; - prokázání potřeby vymezení plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) pro R9L ve vazbě na Z25L (VS) a v koordinaci s R8L (BI); - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch smíšených výrobních (VS) v koordinaci s vymezeným záplavovým územím se současným prověřením napojení na dopravní systém města vazba na R11L (DS) a R5O (DS) pro R6L, R10L, R4O, pro R3K prokázání vyloučení významného vlivu na EVL Tichá Orlice; - prokázání potřeby rozšíření současné plochy TO v koordinaci s koridorem D37 (ZÚR Pk) pro R7L; - koordinace využití území s navrženou územní rezervou pro LAPV Písečná (ZÚR Pk) pro R1Č. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI ÚP vymezuje: - v k.ú. Červená plochu Z4Č (BI); - v k.ú. Kunčice u Letohradu plochy Z1K (BI), Z3K (BI), Z4K (BI), Z6K (BI), Z8K (BI), Z9K (BI), Z11K (BI); - v k.ú. Letohrad plochy Z1L (BI), Z2L (BI), Z8L (BI), Z31L (BI); - v k.ú. Orlice plochu Z1bO (BI), Z5O (BI), ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ DOPRAVA Současné vedení silnice I/11 po stabilizované ploše silniční dopravy je respektováno, včetně vymezení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) pro její přeložku v úseku Šedivec Letohrad (Z16O). U silnic II. třídy je jejich současné vedení z větší části stabilizováno. U silnice II/310 jsou navrhovány úpravy jejího stávajícího šířkového uspořádání (Z26L), a to od hranice území po křižovatku se silnicí III/ V dlouhodobějším časovém horizontu je navrhováno její přeložení do nové trasy v souběhu se železniční tratí a novým napojením na silnici II/360 (Z27L). U silnice II/360 (Z18K, Z27L) je navrhováno její přeložení, a to z ulice Šedivské v jejím přímém pokračování nadjezdem přes železniční tratě, s novým napojením na 12

13 Územní plán Letohrad stávající komunikační síť ulicí Kunčickou a s napojením na její současné vedení na jihozápadním okraji zástavby. V jejím dalším pokračování směrem na Ústí nad Orlicí je uvažováno s mírnými rektifikacemi jejího směrového vedení. Vedení silnic III. třídy je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno, pouze u silnice III/3141 je v souvislosti s přeložkou silnice II/310 a jejím napojením na silnici II/360 navrhováno její nové napojení do této křižovatky (P1L). ÚP respektuje současný komunikační systém, vymezuje nové úseky DS (Z20K, Z33L, Z17O), a v rámci podmínek využití ploch připouští jeho další rozvoj. V souvislosti se zlepšením přístupnosti stávajících ploch zástavby jižně od železniční tratě je v územní rezervě navržena nová přístupová komunikace (R11L, R5O) umožňující zpřístupnění těchto ploch. Tato navazuje na stávající komunikace a jejich současný systém doplňuje. Odstavná stání u nové zástavby musejí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a zařízení občanského vybavení. Pro potřeby zvýšení kapacity parkovišť je při silnici II/360 na jižním okraji města vymezena nová plocha (v rámci plochy Z18K) a dále nová plocha v centrální části (P5L). DRÁŽNÍ DOPRAVA Územím jsou vedeny celostátní železniční tratě ČD č. 021 Týniště nad Orlicí Letohrad a č. 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, které jsou stabilizované a budou nadále respektovány, stejně jako železniční vlečka. JINÉ DRUHY DOPRAVY Plochy pro leteckou a vodní dopravu se v území města nevyskytují a ani nově nenavrhují. Plochy pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklistická) se v ÚP samostatně nevymezují, tato doprava je respektována a bude nadále realizována ve všech plochách, ve kterých to umožňují jejich podmínky využití. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Území je zásobováno ze 3 stabilizovaných zdrojů, vydatnost zdrojů je dostatečná. Skupinový vodovod sloužící k zásobování částí Červená, Kunčice, Letohrad a Orlice je respektován. Voda je ze zdrojů dopravována do vodojemů ležících v území města a z nich jsou zásobovány jednotlivé části. Vodojemy mají dostatečnou kapacitu pro zásobování celého území včetně zastavitelných ploch. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí minimální 60 % pokrytí požadované denní potřeby. Současný systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován. Ve městě fungují dvě tlaková pásma. Zásobování vodou v některých výše položených zastavitelných plochách musí být řešeno osazením automatických tlakových stanic. ÚP připouští rozšíření systému zásobování vodou v rámci podmínek využití ploch včetně vymezení dvou zastavitelných ploch technické infrastruktury (TI) Z28L a Z29L. 13

14 Územní plán Letohrad ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Území města je odkanalizováno jednotnou kanalizací, která je zakončena mechanicko biologickou ČOV Letohrad, u které probíhá realizace intenzifikace, nezbytné pro zajištění dostatečné kapacity i pro plánovaný rozvoj území. Na veřejnou kanalizaci jsou napojeny části Kunčice, Letohrad a Orlice. V současné době je realizována dostavba této kanalizace a zkapacitnění vybraných stok. V ÚP je vymezena plocha technické infrastruktury (TI) pro realizaci ČOV pro část Červená (Z5Č) a podmínkami využití je umožněn rozvoj kanalizace na celém území města, včetně napojení sousední obce Šedivec na ČOV Letohrad. V ZÚ zůstane zachován současný způsob likvidace odpadních vod. V zastavitelných plochách bude budována oddílná kanalizace. Splaškové vody budou odváděny do jednotné kanalizace. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Zásobování elektrickou energií zůstane nezměněno, tj. systémem 35 kv ze dvou vedení VN z transformovny TR 110/35 kv Žamberk. Vedení VN 560 zajišťuje průmyslový odběr, vedení VN 925 zásobuje obyvatelstvo a služby, včetně malopodnikatelských aktivit. Vzhledem k prostorovému situování stávajících TS a navrhovanému rozvoji si vyžádá zásobování města elektrickou energií zvýšení instalovaného transformačního výkonu ve stávajících TS a rozšíření sítě NN. Současný systém VN, který je řešen v okrajových lokalitách nadzemním vedením bude omezován ve prospěch kabelového rozvodu VN. ÚP vymezuje plochu technické infrastruktury (TI) pro nadzemní elektrické vedení VVN 2x 110 kv mezi TR Žamberk a TR Jablonné nad Orlicí (Z15L, Z15O). ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ÚP respektuje současný systém zásobování plynem. V ZÚ a v zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj plynofikace. TELEKOMUNIKACE Elektronická komunikační zařízení, radioreléové trasy a telekomunikační kabely jsou stabilizované a budou respektovány. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ÚP respektuje současný systém včetně stabilizovaných ploch pro nakládání s odpady plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) a dále jej rozvíjí vymezením zastavitelné plochy (Z30L) a plochy územní rezervy (R7L). OBČANSKÉ VYBAVENÍ Samostatně vymezené plochy pro všechny typy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), komerční zařízení (OM), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH) jsou stabilizované a pro jejich rozvoj jsou vymezeny zastavitelné plochy ve všech částech města (Z6Č, Z14K, Z13L, Z14L, Z16L, Z17L Z19L, Z20L, Z7O, Z8O a Z9O). V případě OM jsou vymezeny také plochy přestavby (P2L, P3L) a plochy územních rezerv (R5L, R2O) všechny umožňují umístění veřejné infrastruktury. 14

15 Územní plán Letohrad ÚP dále respektuje občanské vybavení, jež je součástí ploch bydlení (BI) a ploch smíšených obytných v centrech měst (SC), které jsou stabilizované. Rozvoj občanského vybavení je možný v rámci těchto ploch, případně v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu s podmínkami jejich využití. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚP respektuje všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, samostatně vymezené jako plochy veřejných prostranství veřejná prostranství (PV) a veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV), které jsou stabilizované. Nově se vymezují dvě plochy veřejných prostranství (Z21L, Z10O). Rozvoj veřejných prostranství je možný v rámci ploch bydlení (BI) a smíšených obytných v centrech měst (SC), případně v dalších plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ ÚP v území mimo ZÚ a zastavitelných ploch vymezuje následující typy ploch s rozdílným způsobem využití v krajině, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině: Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) ÚP respektuje současné plochy tohoto charakteru. Nově vymezuje plochy: k.ú. Červená: K2Č k. ú. Letohrad: K1L Plochy vodní a vodohospodářské (W) ÚP respektuje současnou síť vodních toků a vodních ploch. K prověření budoucího možného využití tohoto charakteru pro LAPV Písečná se vymezuje plocha územní rezervy: k.ú. Červená: R1Č Plochy zemědělské (NZ) ÚP považuje plochy tohoto charakteru za stabilizované. Nově plochy nevymezuje. Plochy lesní (NL) ÚP považuje plochy tohoto charakteru za stabilizované. Nově vymezuje plochy: k.ú. Červená: K1Č k.ú. Letohrad: K2L, K3L Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 15

16 Územní plán Letohrad ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚP vymezuje prvky ÚSES regionální biocentrum 461 Les u Hrklice, regionální biokoridory RK 870 Vadětín Les u Hrklice, RK 871 Les u Hrklice - Sutice, místní biocentra MC 1, MC 2, MC 3, MC 4, MC 5, MC 6, MC 7, MC 8, MC 9 a místní biokoridory MK 1, MK 2, MK 3, MK 4, MK 5, MK 6, MK 7 a MK 8, které jsou funkční kromě části místního biokoridoru MK 2, jejíž funkčnost je třeba zajistit. PROSTUPNOST KRAJINY Dopravní prostupnost Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána jak síť pozemních komunikací, která je akceptována a nadále rozvíjena vymezenými plochami dopravní infrastruktury silniční, tak plochy dopravní infrastruktury drážní. ÚP umožňuje dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití. Biologická prostupnost Biologická prostupnost území je mírně omezená. Zlepšování prostupnosti bude dosaženo především zajištěním plné funkčnosti všech prvků ÚSES, doplňováním rozptýlené krajinné zeleně a zlepšováním migračních podmínek v tocích. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území města. OCHRANA PŘED POVODNĚMI ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území města. REKREACE Stabilizované plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) se ve městě vyskytují samostatně. Tyto plochy jsou respektovány, a dále rozvíjeny vymezením plochy zahrádkové osady (Z12L) a územními rezervami (R3L, R4L). Rekreace se dále připouští ve všech plochách, ve kterých to umožňují jejich podmínky využití. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují ani nově nevymezují. 16

17 Územní plán Letohrad CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU Současný systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování je stabilizován a bude respektován, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní a technické infrastruktury. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno buď z druhého nepoškozeného zdroje, nebo dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu Jablonné nad Orlicí či dovozem a nákupem balené pitné vody. Zabezpečení požární vodou je zajištěno ze skupinového vodovodu pomocí požárních hydrantů včetně záložního zdroje požární vody, kterým je tok Tiché Orlice. I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ÚP respektuje současné členění území města na stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: - plochy bydlení městské a příměstské (BI), - plochy smíšené obytné v centrech měst (SC), - plochy rekreace zahrádkové osady (RZ), - plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), - plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM), - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), - plochy občanského vybavení hřbitovy (OH), - plochy veřejných prostranství veřejná prostranství (PV), - plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV), - plochy zeleně ochranná a izolační (ZO), - plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ), - plochy smíšené výrobní (VS), - plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), - plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ), - plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI), - plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO), - plochy vodní a vodohospodářské (W), 17

18 Územní plán Letohrad - plochy zemědělské (NZ), - plochy lesní (NL). Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o: - plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), - plochy změn (návrhové kde je navržena budoucí změna využití Z = zastavitelná plocha, P = plocha přestavby, K = plocha změny v krajině), - plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný budoucí způsob využití R). ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) Hlavní využití: - bydlení. Přípustné využití: - rodinná rekreace, - občanské vybavení (vyjma hřbitova), - výroba a skladování do 100 m 2 plochy provozovny, - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy, - zemědělské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 60 %. Plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) Hlavní využití: - bydlení, - občanské vybavení (vyjma obchodního prodeje nad 400 m 2 prodejní plochy a hřbitova). 18

19 Územní plán Letohrad Přípustné využití: - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků max. 70 %. Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - rekreace v zahrádkářských koloniích. - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - zemědělské plochy, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 30 %. Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) Hlavní využití: - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum). Přípustné využití: - občanské vybavení (obchodní prodej do 200 m 2 prodejní plochy, ubytování, stravování, služby), - bydlení, 19

20 Územní plán Letohrad - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 70 %. Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) Hlavní využití: Přípustné využití: - občanské vybavení (obchodní prodej vyjma volného skladování a skladování nad 100 m 2 skladovací plochy, ubytování, stravování, služby). - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum), - bydlení, - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 70 %. Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Hlavní využití: - občanské vybavení (tělovýchova a sport). 20

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANICE NÁVRH VÝROK

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANICE NÁVRH VÝROK ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST VÝROK listopad 2015 Objednatel: Obec Heřmanice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jaroměř Královéhradecký kraj Zhotovitel: SURPMO, a. s. Projektové

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOVĚTICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HRADEC KRÁLOVÉ

ÚZEMNÍ PLÁN SOVĚTICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HRADEC KRÁLOVÉ ÚZEMNÍ PLÁN SOVĚTICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HRADEC KRÁLOVÉ TEXTOVÁ ČÁST březen 2015 Objednatel: Obec Sovětice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Magistrát města Hradec Králové Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán Letohrad,

Územní plán Letohrad, Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad opatření obecné povahy č... o vydání Územního plánu Letohrad Zastupitelstvo města Letohrad, příslušné podle 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ MORAVA PARDUBICKÝ KRAJ ORP KRÁLÍKY NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST listopad 2013 Územní plán Dolní Morava Objednatel: Obec Dolní Morava Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Králíky Pardubický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ OKRES BLANSKO Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Územního plánu Jablonné nad Orlicí

Návrh zadání Územního plánu Jablonné nad Orlicí Návrh zadání Územního plánu Jablonné nad Orlicí Zadání vypracovala: Melanie Holubová, Městský úřad Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk ve spolupráci

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CEHNICE

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CEHNICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU CEHNICE Textová část změny územního plánu Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Novohradská 1 370 01 České Budějovice tel. 604236808 Záznam o účinnosti změna č.2 územního plánu

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více