ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD PARDUBICKÝ KRAJ ORP ŽAMBERK NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Část 2.f) listopad 2013

2 Územní plán Letohrad Objednatel: Město Letohrad Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Pardubický kraj Zhotovitel: SURPMO, a. s. Projektové středisko Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Zástupce vedoucí: Ing. arch. Alena Koutová (odpovědný zástupce projektanta) Ing. arch. Miroslav Baťa PROJEKTANT KOLEKTIV ZHOTOVITELE Mgr. Vít Andrejs RNDr. František Bárta Ing. arch. Miroslav Baťa Mgr. Ludmila Hovorková Vlastimil Kašpar Ing. Ivan Kňourek Iva Koubová Ing. arch. Václav Kout Ing. arch. Alena Koutová Ing. Josef Smíšek Pavla Spišáková Ing. Lucie Teslíková Hurdálková 2

3 Územní plán Letohrad OBSAH ELABORÁTU I. ÚZEMNÍ PLÁN I.1. Textová část I.2. Grafická část I.2.a. Výkres základního členění území 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : I.2.b.2. Výkres koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury 1 : I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. Textová část společný svazek s částí I.1. elaborátu včetně doprovodné tabulkové části II.2. Grafická část II.2.a. Koordinační výkres 1 : II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

4 Územní plán Letohrad OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1.a) Vymezení zastavěného území 7 I.1.b) Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 8 I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 8 I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 12 I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 15 I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 17 I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 28 I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona 28 I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 28 I.1.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 29 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1.a) Postup při pořízení územního plánu 31 II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 31 II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 39 II.1.d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 41 II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 41 II.1.f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 41 4

5 Územní plán Letohrad II.1.g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 42 II.1.h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 43 II.1.i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 43 II.1.j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 90 II.1.k) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst II.1.l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 90 II.1.m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 91 II.1.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 92 II.1.o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 103 II.1.p) Vyhodnocení připomínek 103 Seznam zkratek a symbolů 104 5

6 Územní plán Letohrad I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 6

7 Územní plán Letohrad I.1.a) Vymezení zastavěného území ÚP Letohrad vymezuje v k.ú. Červená, k.ú. Kunčice u Letohradu, k.ú. Letohrad a k.ú. Orlice hranice ZÚ dle stavu ke dni ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000, I.2.b.1 Hlavní výkres 1 :

8 Územní plán Letohrad I.1.b) Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot ÚP stanovuje koncepci rozvoje území města založenou na vyváženém rozvoji města v krajině lesozemědělské, překryté krajinou s předpokládanou vyšší mírou urbanizace při respektování limitů využití území a při ochraně hodnot v území existujících. Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot, se stanovuje koncepce uspořádání krajiny, spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině a naplňování ploch změn v krajině, včetně koncepce ÚSES. Pro zachování urbanistické kompozice města s památkovou zónou a zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch uvnitř ZÚ nebo na něj přímo navazujících. Pro zkvalitnění a znovuvyužití urbánního prostředí jsou navrženy plochy přestaveb. Respektováním stanovené koncepce rozvoje území města bude stabilizován a podpořen současný význam a funkce města ve struktuře osídlení kraje jako lokálního centra v území Rozvojové osy krajského významu Ústí nad Orlicí Letohrad Žamberk OSk3. I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření a vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Historicky vzniklá urbanistická kompozice města Letohrad bude zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury a výroby, a to tak, že město bude mít nadále charakter kompaktně zastavěných částí Letohrad, Kunčice a Orlice, s nadále oddělenou částí Červená a s několika izolovanými ZÚ při respektování charakteru a hladiny zástavby jednotlivých částí. V centru města jsou plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) stabilizovány s prioritou respektování území památkové zóny. Současné plochy bydlení v plochách bydlení městské a příměstské (BI) jsou stabilizované a rozvíjené novými plochami ve všech k.ú., které doplňují ZÚ nebo na něj bezprostředně navazují, a plochami přestavby. Zároveň se v těchto plochách umožňuje rodinná rekreace a občanské vybavení. Koncepce bydlení je doplňována i plochami územních rezerv reagujících na významné postavení města v OSk3. Současné plochy rekreace (RZ), reprezentované plochami zahrádkových osad, jsou stabilizované s možným rozvojem jak vymezením zastavitelných ploch, tak ploch územní rezervy. 8

9 Územní plán Letohrad Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) a komerční zařízení (OM) jsou stabilizované s možným rozvojem jak vymezením zastavitelných ploch pro oba typy, tak vymezením plochy územní rezervy pro OM. Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou stabilizované. Rozvoj tělovýchovných a sportovních zařízení se předpokládá jak v plochách změn, tak v plochách s rozdílným způsobem využití, ve kterých to připouští jejich podmínky využití. Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) jsou stabilizované, jejich rozšíření (ve všech k.ú.) se umožňuje vymezením zastavitelných ploch, které na současné plochy navazují. Systém veřejných prostranství tvoří stabilizované plochy veřejných prostranství, které jsou doplňovány novými plochami (PV), a stabilizované plochy veřejné zeleně (ZV). Zemědělská výroba (VZ) v plochách výroby a skladování je stabilizována a dále rozvíjena. Výroba a skladování soustředěné v plochách smíšených výrobních (VS) jsou také stabilizovány a dále rozvíjeny jak vymezením zastavitelných ploch, tak ploch územních rezerv. Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování, včetně vymezení nových samostatných ploch zeleně ochranné a izolační (ZO). Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura (DS, TI), která je rovněž upravována a doplňována plochami přestavby, novými zastavitelnými plochami a plochami územních rezerv s cílem uspokojení místních i nadmístních zájmů v území a zabezpečení jeho udržitelného rozvoje. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně zastavitelných ploch (Z*) určených k zastavění rozhodnutím či souhlasem, které nabyly právní moci, avšak příslušná stavba není dosud zapsána v KN: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) k. ú. Červená: Z1Č Z4Č k. ú. Kunčice u Letohradu: Z1K Z4K, Z5aK, Z5bK, Z6K Z9K, Z10aK*, Z10bK, Z11K Z13K, Z19K k. ú. Letohrad: Z1L Z3L, Z5aL, Z5bL, Z6L, Z7L*, Z8L Z11L, Z31L k. ú. Orlice: Z1aO, Z1bO, Z2O Z6O Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) k. ú. Letohrad: Z12L Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) k. ú. Orlice: Z7O Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) k. ú. Letohrad: Z13L, Z14L, Z16L k. ú. Orlice: Z8O 9

10 Územní plán Letohrad Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) k. ú. Letohrad: Z17L Z19L Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) k. ú. Červená: Z6Č k. ú. Kunčice u Letohradu: Z14K k. ú. Letohrad: Z20L k. ú. Orlice: Z9O Plochy veřejných prostranství veřejná prostranství (PV) k. ú. Letohrad: Z21L k. ú. Orlice: Z10O Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) k. ú. Kunčice u Letohradu: Z15K Z17K k. ú. Letohrad: Z4L, Z22L, Z23L, Z32L k. ú. Orlice: Z11O, Z12O Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) k. ú. Orlice: Z13O Plochy smíšené výrobní (VS) k. ú. Letohrad: Z24L, Z25L k. ú. Orlice: Z14O Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Kunčice u Letohradu: Z18K, Z20K k. ú. Letohrad: Z26L, Z27L, Z33L k. ú. Orlice: Z16O, Z17O Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) k. ú. Červená: Z5Č k. ú. Letohrad: Z15L, Z28L, Z29L k. ú. Orlice: Z15O Plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) k. ú. Letohrad: Z30L VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY ÚP vymezuje následující plochy přestavby pro způsob využití: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) k. ú. Letohrad: P4L, 10

11 Územní plán Letohrad Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) k. ú. Letohrad: P2L, P3L Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Letohrad: P1L, P5L VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv v členění dle uvažovaného způsobu využití: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) k. ú. Kunčice u Letohradu: R1K, R2K k. ú. Letohrad: R1L, R2L, R8L, R12L k. ú. Orlice: R1O, R3O Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) k. ú. Letohrad: R3L, R4L Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) k. ú. Letohrad: R5L k. ú. Orlice: R2O Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) k. ú. Letohrad: R9L Plochy smíšené výrobní (VS) k. ú. Kunčice u Letohradu: R3K k. ú. Letohrad: R6L,R10L k. ú. Orlice: R4O Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) k. ú. Letohrad: R11L k. ú. Orlice: R5O Plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) k. ú. Letohrad: R7L Plochy vodní a vodohospodářské (W) k. ú. Červená: R1Č 11

12 Územní plán Letohrad ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení (BI) pro R1K, R2K, R1L, R2L, R8L, R12L, R1O, R3O, včetně koordinace s koridorem D48 (ZÚR Pk) pro R2L; - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro rekreaci - zahrádkové osady (RZ) jako náhradu za realizaci ploch Z31L (BI) a Z27L (DS) pro R3L, R4L, včetně koordinace s koridorem D48 (ZÚR Pk) pro R4L; - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch občanského vybavení komerční zařízení (OM) pro R5L, R2O, včetně koordinace s koridorem D37 (ZÚR Pk) pro R5L; - prokázání potřeby vymezení plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) pro R9L ve vazbě na Z25L (VS) a v koordinaci s R8L (BI); - prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch smíšených výrobních (VS) v koordinaci s vymezeným záplavovým územím se současným prověřením napojení na dopravní systém města vazba na R11L (DS) a R5O (DS) pro R6L, R10L, R4O, pro R3K prokázání vyloučení významného vlivu na EVL Tichá Orlice; - prokázání potřeby rozšíření současné plochy TO v koordinaci s koridorem D37 (ZÚR Pk) pro R7L; - koordinace využití území s navrženou územní rezervou pro LAPV Písečná (ZÚR Pk) pro R1Č. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI ÚP vymezuje: - v k.ú. Červená plochu Z4Č (BI); - v k.ú. Kunčice u Letohradu plochy Z1K (BI), Z3K (BI), Z4K (BI), Z6K (BI), Z8K (BI), Z9K (BI), Z11K (BI); - v k.ú. Letohrad plochy Z1L (BI), Z2L (BI), Z8L (BI), Z31L (BI); - v k.ú. Orlice plochu Z1bO (BI), Z5O (BI), ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ DOPRAVA Současné vedení silnice I/11 po stabilizované ploše silniční dopravy je respektováno, včetně vymezení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) pro její přeložku v úseku Šedivec Letohrad (Z16O). U silnic II. třídy je jejich současné vedení z větší části stabilizováno. U silnice II/310 jsou navrhovány úpravy jejího stávajícího šířkového uspořádání (Z26L), a to od hranice území po křižovatku se silnicí III/ V dlouhodobějším časovém horizontu je navrhováno její přeložení do nové trasy v souběhu se železniční tratí a novým napojením na silnici II/360 (Z27L). U silnice II/360 (Z18K, Z27L) je navrhováno její přeložení, a to z ulice Šedivské v jejím přímém pokračování nadjezdem přes železniční tratě, s novým napojením na 12

13 Územní plán Letohrad stávající komunikační síť ulicí Kunčickou a s napojením na její současné vedení na jihozápadním okraji zástavby. V jejím dalším pokračování směrem na Ústí nad Orlicí je uvažováno s mírnými rektifikacemi jejího směrového vedení. Vedení silnic III. třídy je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno, pouze u silnice III/3141 je v souvislosti s přeložkou silnice II/310 a jejím napojením na silnici II/360 navrhováno její nové napojení do této křižovatky (P1L). ÚP respektuje současný komunikační systém, vymezuje nové úseky DS (Z20K, Z33L, Z17O), a v rámci podmínek využití ploch připouští jeho další rozvoj. V souvislosti se zlepšením přístupnosti stávajících ploch zástavby jižně od železniční tratě je v územní rezervě navržena nová přístupová komunikace (R11L, R5O) umožňující zpřístupnění těchto ploch. Tato navazuje na stávající komunikace a jejich současný systém doplňuje. Odstavná stání u nové zástavby musejí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a zařízení občanského vybavení. Pro potřeby zvýšení kapacity parkovišť je při silnici II/360 na jižním okraji města vymezena nová plocha (v rámci plochy Z18K) a dále nová plocha v centrální části (P5L). DRÁŽNÍ DOPRAVA Územím jsou vedeny celostátní železniční tratě ČD č. 021 Týniště nad Orlicí Letohrad a č. 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, které jsou stabilizované a budou nadále respektovány, stejně jako železniční vlečka. JINÉ DRUHY DOPRAVY Plochy pro leteckou a vodní dopravu se v území města nevyskytují a ani nově nenavrhují. Plochy pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklistická) se v ÚP samostatně nevymezují, tato doprava je respektována a bude nadále realizována ve všech plochách, ve kterých to umožňují jejich podmínky využití. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Území je zásobováno ze 3 stabilizovaných zdrojů, vydatnost zdrojů je dostatečná. Skupinový vodovod sloužící k zásobování částí Červená, Kunčice, Letohrad a Orlice je respektován. Voda je ze zdrojů dopravována do vodojemů ležících v území města a z nich jsou zásobovány jednotlivé části. Vodojemy mají dostatečnou kapacitu pro zásobování celého území včetně zastavitelných ploch. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí minimální 60 % pokrytí požadované denní potřeby. Současný systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován. Ve městě fungují dvě tlaková pásma. Zásobování vodou v některých výše položených zastavitelných plochách musí být řešeno osazením automatických tlakových stanic. ÚP připouští rozšíření systému zásobování vodou v rámci podmínek využití ploch včetně vymezení dvou zastavitelných ploch technické infrastruktury (TI) Z28L a Z29L. 13

14 Územní plán Letohrad ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Území města je odkanalizováno jednotnou kanalizací, která je zakončena mechanicko biologickou ČOV Letohrad, u které probíhá realizace intenzifikace, nezbytné pro zajištění dostatečné kapacity i pro plánovaný rozvoj území. Na veřejnou kanalizaci jsou napojeny části Kunčice, Letohrad a Orlice. V současné době je realizována dostavba této kanalizace a zkapacitnění vybraných stok. V ÚP je vymezena plocha technické infrastruktury (TI) pro realizaci ČOV pro část Červená (Z5Č) a podmínkami využití je umožněn rozvoj kanalizace na celém území města, včetně napojení sousední obce Šedivec na ČOV Letohrad. V ZÚ zůstane zachován současný způsob likvidace odpadních vod. V zastavitelných plochách bude budována oddílná kanalizace. Splaškové vody budou odváděny do jednotné kanalizace. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Zásobování elektrickou energií zůstane nezměněno, tj. systémem 35 kv ze dvou vedení VN z transformovny TR 110/35 kv Žamberk. Vedení VN 560 zajišťuje průmyslový odběr, vedení VN 925 zásobuje obyvatelstvo a služby, včetně malopodnikatelských aktivit. Vzhledem k prostorovému situování stávajících TS a navrhovanému rozvoji si vyžádá zásobování města elektrickou energií zvýšení instalovaného transformačního výkonu ve stávajících TS a rozšíření sítě NN. Současný systém VN, který je řešen v okrajových lokalitách nadzemním vedením bude omezován ve prospěch kabelového rozvodu VN. ÚP vymezuje plochu technické infrastruktury (TI) pro nadzemní elektrické vedení VVN 2x 110 kv mezi TR Žamberk a TR Jablonné nad Orlicí (Z15L, Z15O). ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ÚP respektuje současný systém zásobování plynem. V ZÚ a v zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj plynofikace. TELEKOMUNIKACE Elektronická komunikační zařízení, radioreléové trasy a telekomunikační kabely jsou stabilizované a budou respektovány. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ÚP respektuje současný systém včetně stabilizovaných ploch pro nakládání s odpady plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) a dále jej rozvíjí vymezením zastavitelné plochy (Z30L) a plochy územní rezervy (R7L). OBČANSKÉ VYBAVENÍ Samostatně vymezené plochy pro všechny typy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), komerční zařízení (OM), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH) jsou stabilizované a pro jejich rozvoj jsou vymezeny zastavitelné plochy ve všech částech města (Z6Č, Z14K, Z13L, Z14L, Z16L, Z17L Z19L, Z20L, Z7O, Z8O a Z9O). V případě OM jsou vymezeny také plochy přestavby (P2L, P3L) a plochy územních rezerv (R5L, R2O) všechny umožňují umístění veřejné infrastruktury. 14

15 Územní plán Letohrad ÚP dále respektuje občanské vybavení, jež je součástí ploch bydlení (BI) a ploch smíšených obytných v centrech měst (SC), které jsou stabilizované. Rozvoj občanského vybavení je možný v rámci těchto ploch, případně v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu s podmínkami jejich využití. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚP respektuje všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, samostatně vymezené jako plochy veřejných prostranství veřejná prostranství (PV) a veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV), které jsou stabilizované. Nově se vymezují dvě plochy veřejných prostranství (Z21L, Z10O). Rozvoj veřejných prostranství je možný v rámci ploch bydlení (BI) a smíšených obytných v centrech měst (SC), případně v dalších plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ ÚP v území mimo ZÚ a zastavitelných ploch vymezuje následující typy ploch s rozdílným způsobem využití v krajině, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině: Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) ÚP respektuje současné plochy tohoto charakteru. Nově vymezuje plochy: k.ú. Červená: K2Č k. ú. Letohrad: K1L Plochy vodní a vodohospodářské (W) ÚP respektuje současnou síť vodních toků a vodních ploch. K prověření budoucího možného využití tohoto charakteru pro LAPV Písečná se vymezuje plocha územní rezervy: k.ú. Červená: R1Č Plochy zemědělské (NZ) ÚP považuje plochy tohoto charakteru za stabilizované. Nově plochy nevymezuje. Plochy lesní (NL) ÚP považuje plochy tohoto charakteru za stabilizované. Nově vymezuje plochy: k.ú. Červená: K1Č k.ú. Letohrad: K2L, K3L Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 15

16 Územní plán Letohrad ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚP vymezuje prvky ÚSES regionální biocentrum 461 Les u Hrklice, regionální biokoridory RK 870 Vadětín Les u Hrklice, RK 871 Les u Hrklice - Sutice, místní biocentra MC 1, MC 2, MC 3, MC 4, MC 5, MC 6, MC 7, MC 8, MC 9 a místní biokoridory MK 1, MK 2, MK 3, MK 4, MK 5, MK 6, MK 7 a MK 8, které jsou funkční kromě části místního biokoridoru MK 2, jejíž funkčnost je třeba zajistit. PROSTUPNOST KRAJINY Dopravní prostupnost Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána jak síť pozemních komunikací, která je akceptována a nadále rozvíjena vymezenými plochami dopravní infrastruktury silniční, tak plochy dopravní infrastruktury drážní. ÚP umožňuje dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití. Biologická prostupnost Biologická prostupnost území je mírně omezená. Zlepšování prostupnosti bude dosaženo především zajištěním plné funkčnosti všech prvků ÚSES, doplňováním rozptýlené krajinné zeleně a zlepšováním migračních podmínek v tocích. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území města. OCHRANA PŘED POVODNĚMI ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území města. REKREACE Stabilizované plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) se ve městě vyskytují samostatně. Tyto plochy jsou respektovány, a dále rozvíjeny vymezením plochy zahrádkové osady (Z12L) a územními rezervami (R3L, R4L). Rekreace se dále připouští ve všech plochách, ve kterých to umožňují jejich podmínky využití. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují ani nově nevymezují. 16

17 Územní plán Letohrad CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU Současný systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování je stabilizován a bude respektován, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní a technické infrastruktury. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno buď z druhého nepoškozeného zdroje, nebo dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu Jablonné nad Orlicí či dovozem a nákupem balené pitné vody. Zabezpečení požární vodou je zajištěno ze skupinového vodovodu pomocí požárních hydrantů včetně záložního zdroje požární vody, kterým je tok Tiché Orlice. I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ÚP respektuje současné členění území města na stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: - plochy bydlení městské a příměstské (BI), - plochy smíšené obytné v centrech měst (SC), - plochy rekreace zahrádkové osady (RZ), - plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), - plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM), - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), - plochy občanského vybavení hřbitovy (OH), - plochy veřejných prostranství veřejná prostranství (PV), - plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV), - plochy zeleně ochranná a izolační (ZO), - plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ), - plochy smíšené výrobní (VS), - plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), - plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ), - plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI), - plochy technické infrastruktury stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO), - plochy vodní a vodohospodářské (W), 17

18 Územní plán Letohrad - plochy zemědělské (NZ), - plochy lesní (NL). Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o: - plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), - plochy změn (návrhové kde je navržena budoucí změna využití Z = zastavitelná plocha, P = plocha přestavby, K = plocha změny v krajině), - plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný budoucí způsob využití R). ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: Plochy bydlení městské a příměstské (BI) Hlavní využití: - bydlení. Přípustné využití: - rodinná rekreace, - občanské vybavení (vyjma hřbitova), - výroba a skladování do 100 m 2 plochy provozovny, - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy, - zemědělské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 60 %. Plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) Hlavní využití: - bydlení, - občanské vybavení (vyjma obchodního prodeje nad 400 m 2 prodejní plochy a hřbitova). 18

19 Územní plán Letohrad Přípustné využití: - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků max. 70 %. Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - rekreace v zahrádkářských koloniích. - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - zemědělské plochy, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 30 %. Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) Hlavní využití: - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum). Přípustné využití: - občanské vybavení (obchodní prodej do 200 m 2 prodejní plochy, ubytování, stravování, služby), - bydlení, 19

20 Územní plán Letohrad - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 70 %. Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) Hlavní využití: Přípustné využití: - občanské vybavení (obchodní prodej vyjma volného skladování a skladování nad 100 m 2 skladovací plochy, ubytování, stravování, služby). - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum), - bydlení, - veřejná prostranství, - sídelní zeleň, - dopravní a technická infrastruktura, - vodní a vodohospodářské plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - intenzita využití zastavěných stavebních pozemků a stavebních pozemků max. 70 %. Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Hlavní využití: - občanské vybavení (tělovýchova a sport). 20

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Mests y ura řeštice."..: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1

Mests y ura řeštice...: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1 o" d ::.:.l v k" v d Pv v p. 1-9. 05. 2012 I I Mests y ura řeštice."..: At~/Y/I{ l7i,g~/lj1 odbor výstavby a územního plánování _ db~_ 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332555, fax: 377

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obsah. Díl A Širší vztahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl A Širší vztahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl A Širší vztahy Obsah Obsah...3 1. Širší vztahy...5 1.1 Uspořádání krajiny v širších vztazích...5 1.2 Postavení města v systému osídlení...6 1.3 Širší vztahy krajinné infrastruktury - ÚSES...6 1.4 Širší

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ZÁŘÍ 2014 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚP DOBRÁ I.A. I.B. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více