Číslo projektu 1J 034/05 DP 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo projektu 1J 034/05 DP 2"

Transkript

1 Číslo projektu 1J 034/05 DP 2 Název Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti. Doba řešení Řešitel (spoluřešitelé) Kontaktní osoba Odborný garant Oponenti Souhrn Anotace Klíčová slova Webové stránky projektu Významné aktivity a šetření v rámci projektu (řazeno chronologicky) Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR Tel: Fax: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR Tel: Fax: Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. Tel: Cílem projektu bylo identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a dopady na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Zkoumán byl vliv trendů změn pracovního trhu na soudržnost společnosti v souvislosti s otázkami fragmentace původního obsahu konceptu rodiny, trendy individualizace a sociální exkluze a na vytváření nových hodnotových struktur a životních strategií. Konkrétně se projekt zaměřil na proměny forem partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace životních strategií a životních stylů a analyzoval vztahy mezi pracovní a domácí sférou a jejich vzájemné ovlivňování a prolínání v české společnosti. Řešení projektu metodologicky spočívalo v kvantitativním šetření, zjišťujícím souvislosti proměn pracovního trhu a organizace soukromého života jednotlivců, a v deseti kvalitativních sondách, zaměřených na specifické skupiny a segmenty společnosti, které indikují tendence a směry jejího vývoje. Výsledky projektu přispěly k vysvětlení způsobů interakce změn pracovního trhu s organizací soukromého života české populace, s důrazem na proměny a vznik nových forem soukromého, rodinného a partnerského života v jednotlivých skupinách populace a na hodnocení životních perspektiv, strategií a spokojenosti lidí. Výsledky jsou využitelné při formulaci relevantních sociálních politik, týkajících se zaměstnanosti, populačního vývoje, genderové rovnosti, využití ženského potenciálu na trhu práce a při řešení dalších forem diskriminace. Zároveň výsledky posloužily ke zvýšení informovanosti veřejnosti o daných sociálních problémech a k identifikaci možných rizik dezintegrace společnosti a sociální exkluze určitých skupin. Projekt zkoumal způsoby, jakými podmínky pracovního trhu a organizace práce ovlivňují formy soukromého života v jednotlivých segmentech populace České republiky, a jak nové formy soukromého života zpětně ovlivňují pracovní trh. pracovní trh, soukromý život, rodina, pracovní podmínky, partnerské vztahy Řešení projektu probíhalo ve dvou etapách: v první etapě ( ) bylo provedeno rozsáhlé reprezentativní šetření části populace České republiky, ve kterém byly zjišťovány souvislosti proměn pracovního trhu a organizace soukromého, rodinného a partnerského života jednotlivců. Předmětem dotazování byly čtyři základní tematické bloky: organizace pracovního a profesního života; partnerský život; rodinný život; životní styl, volný čas a další sféry soukromého života. U všech těchto bloků byly zjišťovány odpovědi na otázky týkající se popisu současné a minulé situace, plány a možné perspektivy do budoucna, celkové spokojenosti s danou situací a vztahů těchto oblastí k identitě individua. Zároveň byla věnována pozornost hodnocení existujících a návrhů možných efektivních sociálních politik. Sběr dat proběhl na podzim roku 2005, poté co byla zpracována teoretická studie k tématu a byla připravena metodologie výzkumu. Ve druhé etapě ( ) bylo realizováno 10 kvalitativních hloubkových sond, zaměřených na specifické skupiny a segmenty společnosti, ve kterých bylo možno očekávat významné dopady proměn pracovního trhu na soukromý, rodinný a partnerský život. Tyto skupiny byly definovány jak

2 teoreticky, tak na základě výsledků provedeného kvantitativního šetření. Byly vymezeny na základě dvou možných kritérií: profesního a soukromého, tj. organizace soukromého života. Na základě profesního kritéria byly vybrány tyto kategorie: manažeři; prodavači a prodavačky v supermarketech; pojišťovací agenti a agentky; ženy pracující jako chůvy; řidiči dálkové dopravy a lidé pracující z domova. Na základě kritéria soukromého byli zkoumáni lidé dobrovolně bezdětní; matky malých dětí; matky samoživitelky, ženy-migrantky a zdravotně postižení lidé. V letech byla také provedena mediální analýza: kvalitativní analýza textů týkajících se rodinného, či partnerského a pracovního života zveřejněných v mužských a ženských časopisech. Základním cílem bylo prozkoumat, jaké reprezentace rodinného/partnerského a pracovního života se ve zkoumaných časopisech nacházejí. Lze předpokládat, že způsoby, jakými časopisy komunikují o otázkách soukromého a pracovního života, ovlivňují jejich čtenáře. Výsledky této analýzy byly publikovány formou monografie Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a mužských časopisech. Zpráva z kvalitativní analýzy mediovaných textů. V první polovině roku 2006 byl projekt soustředěn na analýzu dat pocházejících z rozsáhlého kvantitativního šetření realizovaného v rámci řešení projektu v roce Zároveň byly zahájeny práce spojené s kvalitativní částí výzkumného projektu. Ve druhém pololetí druhého roku řešení projektu byl proveden sběr dat pro kvalitativní část výzkumného projektu. Za tímto účelem byly vytvořeny scénáře rozhovorů s komunikačními partnery v jednotlivých skupinách, proběhla rekrutace výzkumných vzorků a byly provedeny polostandardizované kvalitativní rozhovory. Rozhovory byly digitálně zaznamenány a připraveny k přepisu. Ve třetím roce řešení projektu byly dokončeny kvalitativní studie specifických skupin včetně analýzy metodou konstruktivistické grounded theory. Z této fáze výzkumu byly vytvořeny závěrečné zprávy, samostatně pro každou zkoumanou skupinu. Zároveň byly práce v rámci projektu zaměřeny na publikaci výsledků kvantitativního výzkumu realizovaného v předešlých letech řešení projektu, např. byla publikována recenzovaná monografie s názvem Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. V průběhu posledního čtvrtého roku řešení byl grantový projekt soustředěn zejména na publikování a prezentaci výsledků výzkumného projektu a na provádění doplňujících rešerší a analýz a syntetizování dosažených poznatků za účelem přípravy odborných článků. V průběhu první poloviny roku 2008 byly napsány a připraveny k publikaci texty zabývající se různými intersekcemi soukromého a pracovního života, vycházející zejména z kvalitativních studií vypracovaných v rámci řešeného projektu. Byly nabídnuty ve formě článků českým i zahraničním odborným časopisům. Byla vypracována úvodní teoretická kapitola a syntetizující závěr k monografii vycházející z deseti kvalitativních studií, realizovaných v předešlém roce. Ve druhém pololetí posledního roku řešení projektu byly provedeny úpravy monografie podle požadavků vzešlých z recenzního řízení. Monografie byla přijata k tisku a byla publikována na konci října Konference, workshopy, semináře (řazeno chronologicky) V rámci projektu byly uspořádány tyto akce: Seminář Souvislosti pracovního a soukromého života, 27. února 2007, Praha, Vila Lanna. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. dubna 2008, Praha, Národní 3. Veřejná přednáška s diskusí: François de Singly, Les familles européennes sous la deuxième modernité. 23. září 2008, Praha, klášter Emauzy. Výsledky projektu byly prezentovány také na těchto domácích a zahraničních konferencích: The 6th ISSEI Conference The European Mind: Narrative and Identity, Malta, Valetta, Equal is not enough European Conference on Equal Opportunities. Belgie, Antverpy Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze, konference IVRIS FSS MU Brno, Community, Work and Family II. International conference, Portugalsko, Lisabon, Gender and Well-Being: Work, Family and Public policies, COST Action A , Symposium 3: Production and Distribution of Well-Being into the Family: Strategies of Remunerated and Non-remunerated Labour and Consumption Patterns. University of Barcelona, Španělsko, th Conference of European Sociological Association, Velká Británie, Glasgow,

3 Dosud zveřejněné informace, články, příspěvky, publikace 4. sympozium evropské výzkumné sítě COST Action 34 (Gender and Wellbeing Project), Španělsko, Madrid, Konference FSS MU Reprodukce nebo intimita? K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny. Brno, ECPR conference. Rennes, Francie, Recenzované monografie: Dudová, R. (ed.) Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR v.v.i. 308 s. Dudová, R. (ed.), Š. Hastrmanová, H. Hašková, H. Maříková, H. Víznerová, M. Vohlídalová Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Sociologické studie/sociological Studies 07:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 166 s. Tabery, P Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a mužských časopisech. Zpráva z kvalitativní analýzy mediovaných textů. Sociologické studie/sociological Studies 07:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 80 s. Články v recenzovaných časopisech: Hašková, H "Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic". Demográfia 52 (5). Dudová, R Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR. (Work as a Solution? Livelihood Strategies of Lone Mothers in the Czech Republic). Sociologický časopis/czech Sociological Review 45 (4): Křížková, A., M. Vohlídalová Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. Sociologický časopis /Czech Sociological Review, 45 (1): Hašková, H., Rabušic, L K nízké sňatečnosti v ČR. Sociální studia 5 (2): 9-3. Dudová, R., Tomášek, M Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců. Gender Rovné příležitosti Výzkum 9 (2): Vohlídalová, M Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): Dudová, R Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce. Sociologický časopis/czech Sociological Review 42 (3): Dudová, R Rozporuplné diskursy otcovství. Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): Dudová, R Partnerský život a slaďování práce a rodiny v páru u žen a mužů v manažerských pozicích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): Marta Vohlídalová Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje k práci? Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (1): Dudová R., Vohlídalová M Rodina a rodičovství v individualizované společnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 1-3. Kapitoly v recenzovaných monografiích: Dudová, R The Rise of Lone Parent Families: Challenging the norm. Pp in: Hašková, H., Z. Uhde (eds.) Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Prague: Institute of Sociology. Křížková, A., M. Vohlídalová "The Labour Market and Work-Life Balance in the Czech Republic in Historical Perspective." Pp in: Hašková, H., Z. Uhde (eds.) Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Prague: Institute of Sociology. Maříková, H Familienpolitik in Zeiten der Transformation.Leistungen und Finanzierung am Beispiel der Tschechischen Republik. Aufgaben und Perspektiven der Europäischen Allianz für Familien. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin.

4 Zprávy, recenze: Dudová, R Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice. Sociologický časopis /Czech Sociological Review, 69 (5): Vohlídalová, M Rozvod z té lepší stránky (recenze knihy Heterington, E. M., Kelly, J For Better or for Worse. Divorce Reconsidered. New York: Norton.). Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (1). Vohlídalová, M Participace mužů na domácích pracích a péči o děti na základě kvantitativních výzkumů Pp In Maříková, H. (ed.) Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Vohlídalová, M Zpráva z konference o domácím násilí A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí. Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (1). Dudová, R Gender a well-being: životní blaho, jeho distribuce v rodinách a role sociálních politik. Třetí sympozium Akce COST 34. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): Vohlídalová, M Zpráva z 8. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace Conflict, Citizenship and Civil Society. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2) Vohlídalová, M Zpráva z mezinárodní konference Community, Work and Family: Making the Connections in a Global Context. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (1): Vohlídalová, M Zpráva ze semináře Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (1): Dudová, R Rethinking Inequalities: 7. konference Evropské sociologické asociace. Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (1): Vohlídalová, M Pozice na pracovním trhu jako odraz individuální svobodné volby (Recenze knihy C. Hakim Work-lifestyle Choices in the 21st Century). Gender, rovné příležitosti, výzkum. 7 (2): Víznerová, H.,Vohlídalová, M Sociální exkluze, inkluze a sociální politika (zpráva z konference). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Ročník 7 (2): Vohlídalová, M Rovnost nestačí zpráva z evropské konference o rovných příležitostech Equal is not Enough. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 7 (2): Dudová R Rodina dnes: veřejný vzdělávací cyklus Université de tous les savoirs. Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): Dudová R Ženské a genderové studie ve Francii a veřejná debata o prostituci. Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): Vohlídalová, M Chaos lásky v individualizované společnosti podle ulricha Becka a Elisabeth Beck-Gernsheim. Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): Další články: Dudová, R Neúplná rodina, nefunkční rodina? Socioweb 11. Vohlídalová, M Part-time Work: A Promise or a Trap? Socioweb Dudová, R Slaďování pracovního a osobního života má v České republice stále své nedostatky. Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 3/ Dudová, R Zavádění podnikových jeslí a školek má svá rizika a nedostatky. Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 12/ Dudová, R Kdo s kým žije, aneb rodiny a jiné způsoby uspořádání soukromého života v ČR. Socioweb 12/2006: 4-5. Vohlídalová, M Pracovní život a partnerské rozchody. Socioweb 12/2006: 5-7.

5 Dudová, R Co se změnilo za sto let existence MDŽ? Týdenník Táborsko, 12/2006:10. Prezentace na domácích konferencích: Radka Dudová Jak přežít bez muže živitele: životní strategie matek po rozvodu. Konference Reprodukce nebo intimita? K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny září 2008, Brno. Šárka Hastrmanová, Prezentace posteru oddělení Gender a sociologie výzkumná témata. Konference Reprodukce nebo intimita? K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny září 2008, Brno. Jana Bierzová Muži a ženy pracující z domova pomocí výpočetní techniky. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Hana Maříková Zprostředkovatelé/ky finančních služeb. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Renata Sedláková Řidiči dálkové dopravy. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Radka Dudová Muži v manažerských pozicích. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Marcel Tomášek Pokladní v supermarketech. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Radka Výborná Matky malých dětí poptávající a nabízející službu hlídání dětí. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha.. Štěpánka Pfeiferová Zaměstnané matky samoživitelky. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, praha. Kateřina Matysková Zrakově postižení muži a ženy. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Hana Víznerová Ženy matky imigrantky z Ukrajiny. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Hana Hašková Práce a bez/dětnost. Konference Nová rizika pracovního trhu. 7. duben 2008, Praha. Dudová, R Nové tváře rodiny a nové podmínky pracovního trhu teoretické souvislosti. Seminář Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR, Praha, Dudová, R Rodina a rodiny formy soukromého života v České republice. Seminář Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR, Praha, Vohlídalová, M Intenzita a flexibilita práce v ČR. Seminář Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, 27. února Vohlídalová, M Práce, rodina a partnerské vztahy. Seminář Souvislosti soukromého a pracovního života v ČR. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. Praha, 27. února Dudová, R., Vohlídalová, M Nové vzorce organizace soukromého života v nových podmínkách pracovního trhu. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze, konference IVRIS FSS MU Brno, Hašková, H Bezdětnost českých mužů a žen. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze, konference IVRIS FSS MU Brno, Prezentace na mezinárodních konferencích: Dudová, R Lone motherhood in the Czech Republic: the (lacking) institutional support and individual coping strategies. 4. sympozium evropské výzkumné sítě COST Action 34 (Gender and Wellbeing Project), červen 2008, Madrid, Španělsko. Hašková, H., Saxonberg, S The long path: The Institutional Roots to Post-Communist Family Policy in the Czech and Slovak Republic." ECPR conference. Rennes, Francie,

6 Dudová, R «Family and Families in the Czech Republic Are Private Life Arrangements Becoming More Pluralistic? 8th Conference of European Sociological Association, Glasgow, Velká Británie, Hastrmanová, Š., M. Vohlídalová Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života v ČR. Slovensko-české sociologické dny. Sociologický ústav AV SR, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Smolenice, Slovensko, (poster). Křížková, A Work/life Balance: Life Reality of Czech Parents. Gender and Well-Being: Work, Family and Public policies, COST Action A , Symposium 3: Production and Distribution of Well-Being into the Family: Strategies of Remunerated and Non-remunerated Labour and Consumption Patterns. University of Barcelona, Španělsko, zveřejněno na: Křížková, A., R. Dudová New Patterns of Private Life Arrangements in New Labour Market Conditions. Community, Work and Family II. International conference, Lisabon, Portugalsko, Maříková, H Domestic work and caring for others as the prerogative of women? Gender and Well-Being: Work, Family and Public policies, COST Action A , Symposium 3: Production and Distribution of Well-Being into the Family: Strategies of Remunerated and Nonremunerated Labour and Consumption Patterns. University of Barcelona, Španělsko, zveřejněno na: Vohlídalová, M Divorces and family break-ups in the Czech Republic. 8th ESA Conference Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, Velká Británie Vohlídalová, M Couples and Careers in the Czech Republic. Community, Work and Family II International Conference. Lisabon, Portugalsko, Vohlídalová, M The Influence of Values and Economic Factors on the Reproductive Strategies In the Czech Republic. Equal is not enough European Conference on Equal Opportunities. Belgie, Antverpy Dudová, R The ideal and the good father the ideal of fatherhood in the construction of masculine identity. The 6th ISSEI Conference The European Mind: Narrative and Identity, Malta, (Odevzdáno v tisku do konferenčního sborníku.) Maříková, H Gender Equality in the ČR the position and status of women before and after 1989: women as winners or loosers? Conference The Role of Women in Central Europe after EU Enlargement, 30. a Disertační práce: Radka Dudová 2007: Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Katedra sociologie, FF UK v Praze, konzultant Doc. Ph.Dr. Jiří Šubrt, CSc. Diplomové práce: Jana Bierzová, 2007: V práci jako doma: analýza fenoménu práce z domova. Diplomová práce na katedře sociologie FSV UK v Praze, konzultantka Alena Křížková. Marta Vohlídalová, 2007: Souvislosti pracovního, soukromého, rodinného a partnerského života v soudobé české společnosti. Diplomová práce na katedře sociologie FSV UK v Praze, konzultant Doc. Milan Tuček. Štěpánka Pfeiferová, 2008: Matky samoživitelky: ekonomická situace a postavení na pracovním trhu žen-matek žijících bez partnera, katedra sociologie, FF UK v Praze, konzultant Doc. Ph.Dr. Jiří Šubrt, CSc. Radka Výborná, 2008: Hlídání dětí jako participace na pracovním trhu a jako podmínka participace na pracovním trhu v ČR, katedra demografie, PřF UK v Praze, konzultantka RnDr. Ludmila Fialová, CSc.

7 Významné dílčí poznatky, informace, důležitá sdělení Závěry projektu 1. Kvantitativní výzkum Výsledky kvantitativního šetření ukázaly, že ačkoli v České republice stále převažuje práce zaměstnanců na plný úvazek s pevně danou a neflexibilní pracovní dobou, rostoucí část populace se začíná potýkat s novými formami a riziky organizace pracovního trhu. K nim patří zejména velký tlak na časovou intenzitu práce spojenou s dlouhodobou celodenní nepřítomností v domově, zvyšující se stresovost či fyzická náročnost některých typů práce, negativní flexibilita práce nutící zaměstnance přizpůsobovat se takřka na poslední chvíli požadavkům práce a zaměstnavatele a konečně také zvyšující se nejistota práce (práce na dobu určitou, práce formou brigád, podnikatelské riziko). Zjistili jsme, že tato nová rizika se týkají různých skupin populace v různé míře, přičemž nejsilněji jsou zasaženi na jedné straně pracovníci a pracovnice na pozicích s nejnižším ohodnocením a s nejnižším vzděláním, a na straně druhé pracovníci a pracovnice s vysokoškolským vzděláním na manažerských, řídicích či podnikatelských postech (i když každá z těchto skupin jiným způsobem). Tyto změny ale podle našich zjištění nemají přímý vliv na organizaci soukromého života české populace. Každopádně se nepromítají plošně do růstu individualizace a narušení integrace společnosti, ani jednoznačně neohrožují tradiční vzorce organizace intimity a jejich popularitu. Z tohoto hlediska česká společnost stále vykazuje rysy společnosti přecházející od ranně moderní v pozdně moderní zatímco některé charakteristiky pozdní modernity jsou naplněny bohatě (vysoká rozvodovost, odkládání rodičovství do pozdějšího věku a růst bezdětnosti), jiné se projevují jen u určitých dílčích skupin populace (nukleární úplná rodina je stále většinou populace pokládána za ideál, mužská profesní dráha a seberealizace má jednoznačně přednost před profesní dráhou ženskou). Data z našeho výzkumu nepotvrzují pesimistické prognózy kritizující individualismus dnešní doby: ačkoli individualizace je realitou, jak ukazují statistiky rozvodů apod., neznamená to, že lidé žijí každý zvlášť. V české populaci stále převládá preference úplné heterosexuální rodiny s biologickými rodiči. Mladí lidé ve velké většině plánují manželství a chtějí mít děti, a to hlavně mladé ženy. Někteří se sice od této normy odklánějí, není to ale jednoznačně determinováno změnami na pracovním trhu. Naše data poukázala také na skutečnost, že uspořádání kariér a profesních životů v párech nadále obvykle znevýhodňuje profesní život ženy vůči kariéře muže. Je to především ona, kdo omezuje a přizpůsobuje svůj profesní život muži, případně potřebám rodiny. V neprospěch profesních aspirací žen mluví i fakt, že česká společnost je stále dosti tradiční i co se týká rozdělení (nebo spíše nerozdělení) domácích prací mezi partnery. Výzkum dále odhalil přetrvávající prorodinnou orientaci českých žen i mužů. Nejenže převážná většina z nich rodičovství ve svém životě plánuje, ale zároveň také většina z nich považuje jakékoliv jiné než zdravotní (a případně ekonomické) důvody pro volbu celoživotní bezdětnosti za nepřijatelné. Přesto lze do budoucna očekávat určitý růst konečné bezdětnosti, ale zejména růst rodin s jedináčky. Týká se to ve zvýšené míře například rodin žen s vyšším vzděláním, které vnímají (očekávají) konflikt mezi placenou prací a neplacenou péčí o děti intenzivněji než ženy s nižším vzděláním. Koncentrace mladých lidí ve větších městech a narůstající podíl dospělých, kteří dospívali v neúplných rodinách, by mohly do budoucna přispívat spolu s případným posunem v hodnotových orientacích směrem k preferenci netradičních a méně stabilních forem partnerského soužití a směrem k menšímu důrazu na příbuzenskou kohezi zejména ke snižování preferovaného počtu dětí (a možná i určitému zvyšování podílu dobrovolně bezdětných). Data z výzkumu nepotvrdila, že by se sféra práce stávala pro lidi tak významnou a důležitou v jejich životě, jakou je rodina, soudě podle jimi deklarované potřeby úniku z jedné sféry do druhé v případě problémů, resp. vyjádření nespokojenosti z fungování v jedné z nich. Práce, přestože je v životě lidí důležitá a má výrazný identitotvorný rozměr, nesubstituuje u většiny lidí rodinu a sociálně blízké vztahy a vazby, které se vytvářejí mimo prostor formální práce, a v tomto smyslu rodina stále zůstává důležitou sférou blízkosti, sdílení, intimity a důvěry mezi lidmi. V žádném případě tedy nelze říci, že by lidé v soudobé české společnosti toužili žít o samotě, bez vztahů. Tyto vztahy ale už pravděpodobně nikdy nebudou mít podobu tradiční rodiny, kde se děti rodí do manželství a manželství trvá celý život. 2. Mediální analýza

8 Zjistili jsme, že mužské a ženské časopisy se významně liší jak velikostí prostoru, který je dán rodinnému a profesnímu životu, tak reprezentacemi, které se v těchto dvou typech tiskovin objevují. Ženské časopisy nabízejí rozmanitější reprezentace soukromého i pracovního života a na základě toho strukturují i téma slaďování obou světů světa rodiny a světa práce. Mužské časopisy jsou svým zaměřením na oddych a volný čas výrazně odlišné od ženských, kde téma rodiny a potažmo i práce tvoří jedno z významných, ne-li základních prvků časopisu. Zatímco reprezentace uspořádání soukromého života v mužských časopisech jsou víceméně tradiční (single, nesezdané soužití, manželství), v ženských časopisech dostává kromě toho významný prostor i konstrukt svobodné (osamělé) matky a zmiňovány (i když okrajově) jsou i marginální typy rodinného uspořádání jako lesbický/homosexuální vztah a vztah na dálku. Pracovní život není ve zkoumaných mužských časopisech tematizován, ovšem existuje jakýsi tichý předpoklad práce na plný úvazek. Naopak v ženských časopisech je význam práce dán nejen věnovaným prostorem, ale i růzností zobrazení uspořádání profesního života. Kromě práce na plný úvazek nebo podnikatelské činnosti jsou zmiňovány i flexibilní formy práce jako zkrácený pracovní úvazek, práce z domova nebo sdílení pracovního místa. Je zajímavé, že tyto alternativy v sobě vždy zahrnují souběžnou péči o malé dítě. Jelikož rodinný i pracovní život jsou v ženských časopisech velmi důležité, objevuje se i téma slaďování soukromého a profesního života. Velmi zřetelným prvkem při harmonizaci práce a rodiny je stres, který lze charakterizovat jako životní pocit velmi silně přítomný v ženských časopisech. 3. Kvalitativní studie V kvalitativním výzkumu se jako nejvýznamnější z hlediska dopadů na soukromý život ukázaly dva fenomény. Na straně jedné je to rostoucí negativní i pozitivní flexibilita práce, na straně druhé je to marginalizace určitých skupin na pracovním trhu, která může vést k jejich sociálnímu vyloučení. V rámci kvalitativních studií jednotlivých skupin (profesionálů pracujících z domova, mužů manažerů, pojišťovacících agentek a agentů, řidičů dálkové dopravy, pokladních v hypermarketech, matek malých dětí, matek samoživitelek, zrakově postižených, ukrajinských emigrantek a bezdětných třicátnic a třicátníků) jsme zjišťovali, jak flexibilizace jejich práce působí na jejich soukromý a rodinný život, jaké požadavky naopak jejich soukromý život klade na uspořádání jejich práce, jakou míru flexibility od nich požadují či naopak jim umožňují jejich zaměstnavatelé a co to vše znamená pro jejich postavení na trhu práce. Zjišťovali jsme, jak může vysoký stupeň vynucené flexibility ze strany zaměstnavatele vést k příjmové marginalizaci zaměstnanců, či jak může kombinace několika znevýhodňujících faktorů (gender, nízká kvalifikace, osamělé rodičovství, zdravotní stav atd.) způsobit marginalizované postavení na pracovním trhu. Zároveň jsme zkoumali, jak v některých profesích může být pracovní flexibilita využita pro zvýšení celkové kvality života. Je zřejmé, že některé skupiny pracujících, zejména ti výše kvalifikovaní, nevázaní požadavky soukromého života a neznevýhodnění faktory vedoucími k diskriminaci na pracovním trhu, zastávají výhodnější postavení na pracovním trhu. To jim podle našich výsledků umožňuje snadněji vyjednávat se zaměstnavateli a dosáhnout příznivějších pracovních podmínek, například flexibilnějšího uspořádání práce, pracovního času a místa. Na druhou stranu je od nich vyžadováno vysoké pracovní nasazení, práce jim často proniká do sfér soukromého a volného času a soukromý život se dostává na druhou kolej. Naopak ti s nižšími šancemi na pracovním trhu (méně kvalifikovaní, méně flexibilní kvůli svým rodinným závazkům, s jinou etnicitou či se zdravotním postižením) jsou odsouzeni k působení na sekundárním pracovním trhu, vyznačujícím se nestandardním uspořádáním práce, negativní flexibilitou, nízkými výdělky či nemožností pracovního růstu. Jako negativní formy flexibility byly identifikovány například vynucené částečné úvazky pokladních v zahraničních obchodních řetězcích spojené s trhanými směnami, s rozdělením směn ad hoc a nedodržováním zákoníku práce co se týče pracovní doby. Jiným příkladem negativní flexibility je práce dálkových řidičů, kteří musí operativně reagovat na požadavky svých zaměstnavatelů a tráví dlouhou dobu mimo domov, často také v rozporu s platnými zákonnými nařízeními. Částečné úvazky mohou představovat podle konkrétní situace jak pozitivní, tak negativní formu flexibility práce. Zatímco pro matky pečující o malé děti jsou částečné úvazky východiskem ze situace, kdy jim kvůli pečovatelské roli hrozí ztráta kvalifikace a zkušeností (musí se ale jednat o částečné úvazky dočasné, s přesně definovanými podmínkami práce), u práce pokladních se stávají rysem sekundarizace pracovního trhu a zhoršování pracovních a platových podmínek. Podobně dvousečná může být flexibilita práce vykonávané zcela či částečně z domova. Některým sice umožňuje lépe kombinovat práci a rodinné povinnosti, nese s sebou ale riziko pronikání práce do sféry

9 soukromí, ať už z hlediska času nebo prostoru. Pro některé skupiny ohrožené marginalizací na trhu práce je ale práce z domova, ať již kvalifikovaná či nekvalifikovaná, ideálním řešením. Zpravidla je ale umožněna jen některým profesím, týká se častěji mužů než žen a koncentruje se v profesích s vyšší kvalifikační náročností. Tímto způsobem se pak posiluje kumulace znevýhodnění: lidé s nižší kvalifikací a s charakteristikami, které je a priori znevýhodňují, mají jen malý prostor vyjednávání, jak donutit zaměstnavatele k vytvoření příznivějších podmínek, které by přitom mohly vést ke zvýšení jejich pracovního výkonu, pracovní spokojenosti a kvalifikace. Naopak lidé vzdělanější mají větší šance vyjednat flexibilnější uspořádání pracovní doby. Naše výsledky ukazují, že zejména rodičovství (mateřství) se stává významným faktorem znevýhodnění, jakmile se dostává do kombinace s dalšími charakteristikami, jako jsou např. nízká kvalifikace, osamělost, zdravotní postižení či odlišná národnost. Zdá se tedy, že za současného nastavení genderového kontraktu v rodinách a podmínek pracovního trhu závisí biologická reprodukce společnosti na ochotě žen podstoupit riziko marginalizovaného postavení ve světě práce. Od muže se v rodinách stále jednoznačně očekává naplnění role živitele a účast na placené práci mimo domov; žena nese primární zodpovědnost za zajištění péče o členy rodiny a o domácnost jako celek a placená práce je pro ni sekundární. Tento předpoklad přetrvává i přesto, že naprostá většina žen je v současnosti aktivní na pracovním trhu, mnoho z nich má stejný výdělek jako jejich partneři a nezanedbatelná část stojí v čele neúplných rodin. Přesto se ve všech zkoumaných profesích i skupinách nějakým způsobem odráží předpoklad, že svět práce je mužskou prioritou, zatímco pro ženy stojí až za povinností péče o rodinu. Tím se zároveň potvrzuje teze, že za každým pracujícím (mužem) v ideálním případě stojí osoba (žena), která mu zajišťuje domácí a rodinné zázemí. Toto předpokládané rozdělení genderových rolí také nadále posiluje stereotypy určující vhodnost některých povolání pro muže a jiných pro ženy. Podrobnější pohled přitom vede ke zjištění, že v realitě jsou některé překážky pouze smyšlené a typicky ženské povolání je vlastně mnohdy časově i fyzicky náročnější než jiná povolání mužská jako například práce pokladní. Ukázalo se, že existují velmi různé způsoby vnímání téže práce, konkrétně jejích výhod a nevýhod pro muže a pro ženy či spíše pro pečující a pro nepečující osoby. Zatímco ti, kteří nepečují, vnímali určitou charakteristiku práce jako zátěž, pečující totéž vnímali často jako výhodu, a naopak. Tyto odlišnosti ukazují na neopodstatněnost stereotypních očekávání spojených s různými druhy práce. Na základě kvalitativních studií jsme zjistili, že u mnoha povolání se a priori vůbec nepředpokládá, že by je měl či chtěl vykonávat někdo, kdo má zodpovědnost za malé děti či jiné závislé osoby. Podle vyprávění našich komunikačních partnerek a partnerů se jeví, že se to týká takřka veškeré práce v soukromém sektoru. To pak nutně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zejména žen, o vstupu do rodičovství. V současných podmínkách nedostatečné rozšířenosti opatření pro kombinaci práce a rodiny a nedostačující pozitivní flexibilitě práce tak může být rozhodnutí nemít děti tím nejzásadnějším dopadem proměn pracovního trhu na soukromý život individuí.

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Děti nebo studium: nový pohled na staré téma. Simona Weidnerová

Děti nebo studium: nový pohled na staré téma. Simona Weidnerová Děti nebo studium: nový pohled na staré téma. Simona Weidnerová 10.10.2013 Z tiskové zprávy MŠMT k výsledkům šetření PIAAC* Zajímavým poznatkem je v mezinárodním srovnání neobvyklý propad dovedností ve

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

FLEXIBILITA PRÁCE Flexibilita místa a času. Výskyt, struktura, souvislosti

FLEXIBILITA PRÁCE Flexibilita místa a času. Výskyt, struktura, souvislosti FLEXIBILITA PRÁCE Flexibilita místa a času. Výskyt, struktura, souvislosti Věra Kuchařová, VÚPSV 07/04/2008 Nová rizika pracovního trhu 1 Obsah příspěvku Základní otázky Data o výskytu (Dvojí) Vztah nabídky

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance si Vás dovoluje informovat o konání konference s mezinárodní účastí Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance 23. a 24. října 2014 Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 Konference

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém A Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém 1 Životní svět 1.1 Životní svět jako svět přirozeného postoje (domov a cizota) 1.2 Zásoba vědění 1.3 Významy v životním světě a systémy relevance

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Nová sociální rizika a sociální práce. Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě

Nová sociální rizika a sociální práce. Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě Nová sociální rizika a sociální práce Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě Nová sociální rizika Krize sociálního státu téma již několik desetiletí. Přičinila se o to řada

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

PROČ PODPOROVAT SÓLO RODIČE?

PROČ PODPOROVAT SÓLO RODIČE? PROČ PODPOROVAT SÓLO RODIČE? PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. 8. září 2015 Projekt Hájíme práva žen v ČR podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 4 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku 2 Kamila Svobodová, Anna Šastná Vytváření

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Podmínky, preference a realita Věra Kuchařová Obsah příspěvku A. Fakta o rozsahu rodičovské péče v ČR a Francii B. Strukturální a institucionální podmínky

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více