Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI?"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDÍ Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI? bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Petr DANĚK, Ph.D. Olomouc 2008

2 Čestně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny použité zdroje jsem uvedl v seznamu. V Olomouci

3 Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu práce RNDr. Petru Daňkovi, Ph.D. za vedení a cenné rady při tvorbě bakalářské práce. Dále pak chci poděkovat představitelům organizacím realizujících projekty adopce na dálku za poskytnuté informace. Mé poděkování patří také všem adoptivním rodičům za jimi podané informace nezbytné pro vznik práce.

4 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2005/06 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student Roman MÁCA obor Mezinárodní rozvojová studia Název práce: Adopce na dálku: nezištná pomoc nebo další forma závislosti? Adoption at a distance: Unselfish help or a form of dependency? Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je poskytnout přehled o fungování programů adopce na dálku v ČR a provést kvalitativní analýzu vztahů, které se vytvářejí mezi dětmi a adoptivními rodiči. Struktura práce: 1. Popište, jakým způsobem jsou organizovány programy adopce na dálku v ČR (které organizace v této oblasti působí, výběr dětí, propagace programů). Zjistěte počet adoptovaných dětí a dětí nabízených k adopci a jejich geografickou a demografickou strukturu (podle země bydliště a věku, příp. dalších znaků). V této časti je vhodné vycházet jak z literatury, tak z kontaktů s příslušnými organizacemi. 2. Vysvětlete metody kvalitativního výzkumu, vhodné pro dosažení cíle práce (zvláště interview nestandardizovaný rozhovor) 3. Prostřednictvím rozhovorů s adoptivními rodiči proveďte průzkum utváření a vývoje vztahu mezi dětmi a adoptivními rodiči. 4. Přehledně shrňte výsledky průzkumu. 5. Prostřednictvím získaných výsledků a názorů publikovaných v literatuře proveďte přehled aspektů programů adopce na dálku, které považujete za přínosné pro společnost v cílových i dárcovských zemích, a aspektů, které považujete za

5 nepřínosné, resp. prohlubující vztahy závislosti. Diskutujte závažnost jednotlivých aspektů. 6. Shrnutí summary, klíčová slova key words (v českém a anglickém jazyce), 7. Přílohy (projekt průzkumu, struktura rozhovoru, místo a čas konání schůzek, mapy, fotografie apod.) Bakalářská práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: (1) do října 2006: přehled literatury o adopci na dálku a jejích pozitivních a negativních projevech; základní charakteristika organizací v ČR (2) do prosince 2006: vypracování projektu průzkumu, vytvoření adresáře kontaktů, provedení prvních interview, zpracování metodické kapitoly (3) do března 2007: provedení interview a zaznamenání a zpracování výsledků (4) do května 2007 (přesné datum bude oznámeno v harmonogramu školního roku): zpracování a editace závěrečné zprávy, včetně příloh. Rozsah grafických prací: text, grafy, mapy bez omezení Rozsah průvodní zprávy: slov základního textu + práce včetně všech příloh v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Cloke, P., Cook, I., Crang, P., Goodwin M., Painter J., Philo, C. (2004) Practising Human Geography. London: Sage. Gray, D. (2004) Doing Research in the Real World. London: Sage Smolíková, D. (2004) Učíme je chytat ryby. Sedmá generace 06/2004. www stránky České katolické charity, Humanistického hnutí aj. organizací Vedoucí bakalářské práce: Petr Daněk Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: vedoucí katedry vedoucí diplomové práce

6 Obsah 1. Úvod Cíl práce Metodika Přehled projektů adopce na dálku v České republice Charita Česká republika Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Olomouc Diecézní charita České Budějovice Diecézní charita Hradec Králové Diecézní charita ostravsko-opavská Diecézní charita Plzeň Humanistické hnutí Humanistické centrum Dialog Humanistické centrum Narovinu Vysokoškolští humanisté Ostatní organizace ADRA Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri Humanitas Afrika Nadace mezinárodní potřeby Nadační fond Inka Občanské sdružení Pro-Contact Občanské sdružení Surya Občanské sdružení Bwindi Orphans Nadace Terezy Maxové Namasté Nepál Malé občanské sdružení tolerance (M. O. S. T.) Realizace adopce na dálku Historie Fungování adopce na dálku Vznik projektu Jak probíhá adopce na dálku, její účastníci Problémy, se kterými se organizace potýkají Vztahy mezi dětmi a sponzory Výsledky výzkumu Problémy s adopcí na dálku podle zkušenosti sponzorů Vytvoření platformy adopce na dálku? Hodnocení adopce na dálku Pozitiva aneb Proč podporovat Negativa aneb Proč nepodporovat Závěr Shrnutí, klíčová slova Summary, key words Použité zdroje Doporučené zdroje věnující se problematice Přílohy

7 1. Úvod Projekty adopce na dálku jsou jednou z možností podpory potřebným v různých zemích světa. Na rozdíl od jiných forem pomoci jde o velice unikátní způsob, kde hraje významnou roli zpětná vazba a citově založený vztah, který vzniká mezi dárcem a příjemcem. Jedná se o pomoc dětem, které žijí ve velice špatných životních podmínkách a které by bez cizí pomoci těžko získaly potřebnou zdravotní péči nebo mohly dosáhnout vzdělání, které pro ně může být cestou k lepšímu životu v dospělosti. Sponzoři si prostřednictvím zprostředkovatelských organizací vybírají, které dítě následně finančně podporují. Mezi dětmi a adoptivními rodiči může dojít k vytvoření vztahu, který je založen na vzájemném kontaktu pomocí korespondence. V některých případech existuje i možnost osobního setkání. V České republice tyto projekty fungují od roku První je začala realizovat Charita Česká republika, resp. Arcidiecézní charita Praha, a projekty byly pojmenovány Adopce na dálku. Po velkou část devadesátých let byla Charita Česká republika jediným realizátorem těchto programů a pojem adopce na dálku se rozšiřoval v mediích a mezi lidmi. Později se přidaly další organizace, které využily již zaběhlého pojmu adopce na dálku (Adopce Surya, Dálková adopce PLUS apod.). Je důležité zmínit, že pojem adopce na dálku je pouze českým a slovenským fenoménem, který nemá ve světě obdoby, jelikož se formálně o adopci nejedná. V zahraničí je častěji používán termín sponzorování dětí z rozvojových zemí Cíl práce Cílem bakalářské práce je poskytnout informace o programech adopce na dálku v České republice. V BP bude popsána historie vývoje programů adopce/sponzorování dětí v ČR, způsob organizace těchto programů, způsob výběru dětí do programů a budou diskutovány vztahy, které se mohou vytvářet mezi dětmi a sponzory. Diskusi doprovází statistická data týkající se adopce. Práce může být zdrojem informací pro osobu, která má zájem o podporu dítěte. V práci je uveden nejen způsob organizace adopce, ale je zde poskytnut i přehled a charakteristika jednotlivých programů zaměřených na tuto problematiku, ze které může zájemce o adopci čerpat při rozhodování jakou konkrétní organizaci a projekt zvolit. 7

8 Diskutovány jsou rovněž dopady adopce na dálku a je sledováno, které z nich jsou převážně pozitivní a které převážně negativní. Čtenář tak sám může získat názor, zda je pro něj tento způsob podpory přínosný či ne. Dílčí snahou této práce je rovněž nalézt odpovědi na otázky: Podle čeho si sponzoři vybírají děti? Vytváří se mezi dětmi a adoptivními rodiči jiné vztahy než sponzorské? Bude se nadále počet podporovaných dětí zvyšovat? Jaké vztahy mezi sebou mají jednotlivé organizace? Vzájemně si konkurují, nebo se snaží o spolupráci? 8

9 2. Metodika Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Postupem vypracování teoretické části práce bylo shromažďování informací o adopci na dálku. Zdrojem informací byla literatura a internetové zdroje. Dále také byla s vybranými pracovníky organizací zabývajícími se adopcí na dálku provedena diskuse, z níž byly získávány doplňující informace o jejich činnosti, které např. nejsou uvedené na internetových stránkách organizací nebo nejsou pro prezentaci produktu nezbytné, ale jsou nezbytné pro zodpovězení otázek formulovaných v cíli bakalářské práce. Diskuse probíhala prostřednictvím ových zpráv v období 12/2007 až 5/2008 a její příklad je uveden v přílohách BP. Obsah kapitoly popisující jednotlivé projekty adopce byl formulován tak, aby zahrnul informace, které jednotlivé organizace nejrelevantněji poskytují při prezentaci svých projektů. Tím je zaručeno, že uvedené informace jsou k jednotlivým projektům nejpodstatnější. Důležitým zdrojem informací byla také moje osobní zkušenost s adopcí na dálku. V roce 2007 jsem působil 4 týdny na praxi v programu Adopce na dálku při Arcidiecézní charitě Olomouc. Zde jsem se osobně setkal s fungováním adopce a získal praktické poznatky. Praktická část vychází z průzkumu mezi adoptivními rodiči. Metodou průzkumu byly zvoleny rozhovory s adoptivními rodiči, které byly aplikovány na oblast vztahů mezi dětmi a adoptivními rodiči. Metodika tohoto výzkumu je blíže popsána v kapitole Pojmy adopce na dálku vs. Adopce na dálku V bakalářské práci se využívá pojmu adopce na dálku jako termínu, který označuje činnost související s podporou dětí v rozvojových zemích a je obvykle používaný v České republice. Pojem Adopce na dálku je název programů podpory dětí v rozvojových zemích (adopce na dálku), které jsou realizovány Charitou Česká republika. 9

10 3. Přehled projektů adopce na dálku v České republice Charita Česká republika Charita Česká republika je nezisková organizace, která je největším nestátním poskytovatelem zdravotně sociálních služeb v ČR. Provádí také humanitární a rozvojovou pomoc v různých oblastech světa. Charita Česká republika je členem konfederace 162 národních charit sdružených do Caritas Internationalis, která koordinuje humanitární a rozvojovou činnost Charit celého světa v oblastech krizí či katastrof. Jednotlivé (arci)diecézní charity pomocí konkrétních projektů (např. podpora školního vzdělávání i mimoškolních aktivit, Adopce na dálku), pomáhají v mnoha zemích světa. Charita Česká republika sdružuje dohromady dvě arcidiecézní charity (Praha, Olomouc) a šest diecézních charit (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, ostravsko-opavská, Plzeň). V současné době je Charita Česká republika naší největší organizací působící v oblasti adopce na dálku a je také držitelem registrační ochranné známky Adopce na dálku. Tento termín u nás zdomácněl a jeho různě pozměněnou obdobu používají i ostatní organizace, zabývající se sponzorováním dětí z rozvojových zemí. (Charita Česká republika, 2007) Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Praha svojí prací od roku 1993 navazuje na bohatou tradici charitního díla na území pražské arcidiecéze. Je účelovým zařízením římskokatolické církve a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi, založená na principech křesťanské lásky, bez ohledu na jejich náboženskou, politickou či rasovou příslušnost. Pražská Charita je vůbec největší organizací zabývající se adopcí na dálku u nás. Vysoce převyšuje ostatní organizace v počtu adoptovaných dětí (16 885) i v počtu cílových zemí (9), kde se adopce uskutečňuje. Článkem přímo se starajícím o veškeré organizační záležitosti programu adopce je Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha. Samotný projekt Adopce na dálku byl zahájen v roce 1993, kdy bylo adoptováno prvních 200 dětí z Indie. V současnosti je počet indických dětí začleněných do adopce Jedná se o děti žijící v indických státech Karnátaka, Tamilnadu, Ándhrapradéš a Západní Bengálsko. 10

11 Základní podmínkou pro zařazení dítěte do programu je skutečnost, že dítě bez pomoci projektu nemůže z finančních důvodů docházet do školy nebo by z obdobných důvodů muselo školní docházku předčasně ukončit. Současně se posuzuje i zájem dítěte o vzdělání a studijní předpoklady. Pro výběr dětí do projektu je nepřípustná jakákoli diskriminace z hlediska náboženství, kast nebo pohlaví. O výběr dětí k adopci se starají místní partnerské organizace, které se na místě podílejí i o různé zajišťovací práce. Co se týče financování podpory dětí, je příspěvek k adopci stanoven ve dvou různých částkách: Kč/rok pro děti navštěvující základní školy a Kč/rok pro studenty střední školy. Z těchto peněz je vydáno 70 % na realizaci přímo v cílové zemi, 20 % je uloženo do tzv. rozvojového fondu, který slouží k uskutečnění dalších rozvojových projektů v cílové oblasti adopce na dálku, 8 % je odvedeno na provoz rozvojového střediska pražské charity a 2 % jsou náklady na realizaci projektu v České republice (koordinace projektu českými pracovníky v zahraničí, kontrolní a koncepční činnost). Tento poměr rozdělení příspěvku platí i pro ostatní země, v nichž Arcidiecézní charita Praha působí. V Indii probíhají i další rozvojové projekty zaměřené na podporu všeobecného i odborného vzdělání, odstranění dětské práce, pomoc při prevenci a léčbě HIV/AIDS. Realizovány jsou také programy na podporu celé komunity na daném místě. Další zemí zapojenou do projektu a druhou nejvýznamnější, co se týče počtu adoptovaných dětí, je africká Uganda. Zde je počet podporovaných dětí (stav k roku 2008). Samotný projekt adopce je v Ugandě realizován od roku Jedná se o oblast Luweero, konkrétně o diecézi Kasana Luweero, které se nachází asi 80 km severně od hlavního města Kampala. Dále adopce probíhá v oblasti Buikwe, kde je realizovaná organizací Uganda Czech Development Trust, která má svou vedoucí kancelář v Kampale, ale zaměřuje se na pomoc těžce přístupným a chudým vesnicím ležícím převážně podél Viktoriina jezera v oblasti Buikwe. Tato organizace vedená českými koordinátory se v současné době stará téměř o dětí. Okres Mityana je posledním místem působení projektu v Ugandě a jde o území spadající pod 25 farností v diecézi Kiyinda-Mityana 80 km západně od Kampaly. V rámci této diecéze se primárně jedná o děti z oblasti Kiboga, která byla nejvíce zasažena občanskou válkou. Děti jsou do projektu vybírány místní komisí. Jediným kritériem je potřebnost dítěte. Roční dar je stanoven na Kč pokud se jedná o dítě na základní škole nebo studenta střední školy. Je možné také podporovat studenta teologie a to částkou Kč/rok. V Ugandě běží i další projekty zaměřené na podporu vzdělání, komunity a také je financována činnost nemocnice. 11

12 Cílovou zemí projektu Adopce na dálku je od roku 2006 také Demokratická republika Kongo. Počet adoptovaných konžských dětí je 191 (v roce 2008) a jedná se o děti z hlavního města Kinshasy. Na místě je fungování zajištěno spoluprací s katolickou komunitou Chemin-Neuf působící v jedné z nejchudších čtvrtí Kinshasy. Chemin-Neuf provozuje základní školu St. Christine. Přes 150 dětí z této školy bylo vybráno do projektu Adopce na dálku, protože jejich rodiny jim nejsou schopny platit školní poplatky a financovat dětem školní potřeby. Příspěvek pro podporu konžských dětí činí Kč/rok. Další z projektů Chemin-Neuf je dům pro děti ulice Ndako Ya Biso. Jde o centrum, které je navštěvováno v průměru 40 dětmi denně. V centru se děti učí číst a psát a mohou zde také odpočívat. V Zambii projekt Adopce na dálku probíhá od roku Aktuálně je podporováno 165 dětí z diecéze Solwezi v Severozápadní provincii Zambie. Finanční pomoc směřuje zejména do školy St. Charles Academy, kterou adoptované děti převážně navštěvují. Zambijské základní školství je oficiálně bezplatné. Problém však je, že se přesto musí platit poplatek na projekty školy (různé sportovní a kulturní akce, rekonstrukce školy apod.), školní pomůcky a uniformu, což je pro mnoho lidí nedostupné. Výše podpory je stanovena na Kč/rok u žáka základní školy a na Kč/rok u studenta střední školy. Na místě již od dubna 2006 působí i český dobrovolník Aleš Vacek, který pomáhá s realizací adopce a rovněž děti učí. Další zemí, kde probíhá projekt Adopce na dálku realizovaný Arcidiecézní charitou Praha, je Thajsko. Zde adopce probíhá od roku 2005 a to v oblasti hlavního města Bangkoku. Konkrétně jde o slum s názvem Khlong Toey. V Thajsku je v roce 2008 podporováno 186 dětí. Celý projekt je realizován v kooperaci s organizací The Human Development Foundation, která je jednou z nejznámějších rozvojových organizací v Thajském království. Samotná spolupráce začala na popud tehdejšího českého velvyslance v Thajsku Jiřího Šitlera. Adoptované děti pochází z dětských domovů podporovaných The Human Development Foundation a z potřebných rodin ve slumu Khlong Thoey. Pro adopci na dálku jsou výše příspěvku stanoveny na Kč/rok u žáka základní školy a na Kč u studenta střední školy. Kazachstán byl do projektu adopce na dálku zařazen v roce 2005 na podnět českého velvyslance v Kazachstánu PhDr. Milana Sedláčka. Partnerem projektu v této zemi je diecéze Nejsvatější Trojice se sídlem v Almaty. Na místě se stará o organizaci adopce slovenská sestra Alma, která zde žije již deset let. Stará se o šest adoptovaných dětí z okolí farností v Almaty a Kapčigaji. Jednou z aktivit farnosti v Almaty je denní centrum 12

13 pro děti a mládež, které navštěvují chudé děti podporované z projektu Adopce na dálku. Finanční prostředky jsou využity na oblečení, školní pomůcky, zdravotní péči, léky a v případě potřeby i na zaplacení školného. Roční příspěvek na podporu dítěte v Kazachstánu činí Kč. Projekt Adopce na dálku realizuje Arcidiecézní charita Praha rovněž v evropských zemích, a to konkrétně v Bělorusku, Litvě a Lotyšsku. Na rozdíl od ostatních zemí je zde částka od českého dárce použita ne přímo na zaplacení školného, jelikož základní i střední školství je zde zdarma. Z příspěvku jsou dítěti hrazeny mimoškolní aktivity, školní pomůcky, oblečení, léky a část může být použita pod dohledem sociálního pracovníka na chod domácnosti rodiny. Adoptivní rodič má možnost pozvat dítě na letní pobyt k sobě domů. Rovněž byl uspořádán i zájezd adoptivních rodičů do Litvy v roce V současnosti (2008) je v Bělorusku podporováno 96 dětí, v Litvě 221 a v Lotyšsku pět. V Bělorusku adopce začala v roce 2003 a je realizována ve spolupráci s charitami v městech Vitebsk a Grodno. V Litvě byly první děti adoptovány již v roce 1993 v Kaunasu. V roce 2001 se spolupráce rozšířila i na arcidiecézi Vilnius. Projekt probíhá od roku 2001 pod patronací manželky českého velvyslance v Litvě, paní Voznicové, která se velmi angažuje, oslovuje sponzory a pořádá pro děti kulturní i poznávací akce. V Lotyšsku byl projekt v roce 2002 ukončen, respektive nejsou nabírány nové děti. V roce 2008 projekt dá se říct dobíhá. Podporované děti v Lotyšsku pochází z příměstských částí a okolí hlavního města Rigy Roční příspěvek pro podporu dítěte z Běloruska, Litvy a Lotyšska je stanoven ve výši 6900 Kč. (Arcidiecézní charita Praha, 2008) Arcidiecézní charita Olomouc Fungování Arcidiecézní charity Olomouc bylo obnoveno v roce Svoji činnost zahájila již po roce 1920, ale byla přerušena válkou a později totalitním režimem. V devadesátých letech tak musela být celá struktura vybudována znovu. K typickým charitním službám později (2005) přibývá i projekt adopce na dálku, realizovaný humanitárním oddělením Arcidiecézní charity Olomouc. Organizace zvolila jako cílovou zemi Haiti, která je nejchudší zemí západní polokoule a potýká se s mnoha problémy. Nejvýznamnějšími problémy v této zemi jsou politická nestabilita a problémy týkající se životního prostředí. 13

14 Olomoucká charita uvádí jako cíl programu dosažení takového vzdělání sponzorovaných dětí, aby nebyly v budoucnu závislé na příjmu rozvojové pomoci a byly schopny pracovat a uživit tak sebe i rodinu. Nyní je projekt realizován v oblasti střediska Baie de Henne a v několika přilehlých obcích, které spadají do farnosti Baie de Henne. Zde působí český misionář P. Roman Musil, který je garantem celého projektu. O fungování projektu se rovněž starají místní řádové sestry. Jedním z jejich úkolů je výběr dětí. Do projektu jsou vybírány děti ve věku 3 15 let, které patří k nejchudším v dané komunitě. Zvláštností je, že olomoucká charita nedovoluje výběr konkrétního dítěte, ale umožňuje pouze výběr na základě pohlaví. Tato zvláštnost je obhájena tím, že lidé jsou si rovni a mají tak stejná práva bez ohledu na to, jak vypadají. Eliminuje se tím tak situace, že by některé dítě mohlo čekat příliš dlouho na podporu vůči ostatním a mohlo by tak docházet k napětí uvnitř komunity. Počet adoptovaných dětí z Haiti je 336 (2008). Tyto děti jsou podporovány dárci z České republiky, kteří přispívají částkou ve výši Kč/rok.Peníze jsou rozděleny tak, že 82 % je přímo využito na podporu dítěte a místní komunity, 10 % pohltí režijní náklady na Haiti a 8 % náklady za organizaci v České republice. Z příspěvku je dítěti hrazeno školné, školní pomůcky, uniforma, základní zdravotní péče a jedno jídlo denně. Podporována je také místní komunita. Např. bylo financováno zakoupení a montáž fotovoltaických článků, které slouží jako zdroj pohonu pro čerpání vody. Olomoucký program adopce je realizován s podílem Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (Arcidiecézní charita Olomouc, 2008) Diecézní charita České Budějovice Diecézní charita České Budějovice byla založena v roce Mimo jiné služby také zprostředkovává projekt Adopce na dálku od roku Cílovou zemí bylo vybráno Bělorusko, konkrétně oblast spadající pod diecézi Pinsk. Partnerem na místě je Diecézní charita Pinsk. Sociální pracovníci této organizace se rovněž starají o výběr dětí, které budou začleněny do programu. Děti jsou vybírány z těch nejchudších rodin a jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost dítěte. Zájemci o adopci mají možnost si sami vybrat konkrétní dítě, které budou v budoucnu podporovat ve vzdělání na základě žádosti přímo z Běloruska. 14

15 Aktuálně je podporováno 92 dětí. Zájemce si může vybrat, zda bude podporovat žáka základní nebo studenta střední školy. Podle toho se liší i výše příspěvku, která je v prvním případě stanovena na Kč/rok a v druhém na Kč/rok. Rozložení příspěvku je, že 90 % je určeno přímo na podporu dítěte a je z něj hrazen poplatek v zájmovém kroužku dle výběru dítěte včetně materiálu a pomůcek, nákup školních potřeb, oblečení a další potřeby. Přispíváno je také na stravu a zdravotní péči. Ze zbývající částky do 90 % celkové částky za adopci je podporován rozpočet rodiny na výdaje související s chodem domácnosti. Náklady na realizaci projektu jsou stanoveny na 10 % (2 % Diecézní charita České Budějovice, 8 % Diecézní charita Pinsk). Pro děti jsou pořádány letní ozdravné pobyty v České republice, kde se také podporované děti setkávají s adoptivními rodiči. (Diecézní charita České Budějovice, 2008) Diecézní charita Hradec Králové Diecézní charita Hradec Králové zahájila své působení v roce 1992 a je přímým pokračovatelem diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi již před II. světovou válkou a po ní až do násilného přesušení její činnosti v 50. letech. Program Adopce na dálku byl zahájen v roce 2000 v Indii ve spolupráci s diecézí Belgaum ve státě Karnátaka, kde je partnerem projektu biskup Peter Machado. V roce 2005 byla působnost programu rozšířena do arcidiecéze Béngalúru v témže státě, partnerem projektu je zde arcibiskup Bernard Moras. Cílem projektu je umožnit chudým indickým dětem dosáhnout vzdělání aniž by byly vytrženy ze svého rodinného a kulturního prostředí. Vzdělané děti pak mají šanci na lepší budoucnost. Mohou lépe najít práci a zajistit tak sebe i rodinu. Do projektu jsou vybírány děti indickými partnery a spolupracovníky, kteří žijí na venkově společně s chudými obyvateli vesnic. Rozhodujícím kritériem pro výběr je potřebnost dítěte. Pro výběr a zařazení je také důležitý příslib rodičů, že své dítě budou ve studiu podporovat. V současnosti (2008) je do programu zařazeno a podporováno indických dětí z venkovských oblastí ve státě Karnátaka. Dětem je z příspěvku od českých dárců (5 000 Kč/rok) hrazeno školné, školní pomůcky, školní brašna a uniforma. Dále je také hrazeno cestovné, pokud dítě musí do školy dojíždět. Přispívá se rovněž na stravu a základní zdravotní péči. Na tyto položky je vyhrazeno přímo 84 % z celkové roční částky za adopci. Zbývající peníze jsou rozděleny rovnoměrně v poměru 8 % na administrativní náklady 15

16 v České republice a 8 % je použito na administrativní náklady v Indii. Diecézní charita Hradec Králové uskutečňuje ve stejné lokalitě ještě další projekty. Jedná se o projekt Podpora bydlení chudých rodin s dětmi, který je zaměřen na výstavbu a opravu domků chudých rodin. Dalším projektem je Pedagogická škola. Jde o výstavbu pedagogické školy na okraji města Belgaum. (Diecézní charita Hradec Králové, 2008) Diecézní charita ostravsko-opavská Projekt Adopce na dálku zde probíhá od roku 2002 a je realizován Střediskem humanitární pomoci Ukrajina v rámci ostravsko-opavské charity. Cílovou oblastí projektu je Zakarpatská Ukrajina a jsou zde sponzorovány děti z 36 tamních vesnic v Tjačivském a Mižhirském rajónu. O zabezpečení projektu na místě se stará síť místních koordinátorů v čele s hlavní koordinátorkou Annou Janíčkovou v Tjačivě. Projekt je zaměřen na podporu dětí, které pocházejí z ekonomicky slabých rodin. V programu jsou rovněž zapojeni sirotci, děti z dětských domovů a děti se zdravotním postižením. Aktuálně je v programu adopce podporováno 843 dětí. Dětem jsou hrazeny náklady na vzdělání (školní pomůcky, oblečení, strava, jízdné do školy, ubytování apod.). V tomto případě se nehradí školné, protože základní vzdělání je na Ukrajině bezplatné. Dítěti je rovněž hrazena zdravotní péče. Pokud adoptované dítě nemá rodinu, je mu také zajištěno ubytování a strava v dětském domově nebo v náhradní rodině. Roční příspěvek adopce je stanoven na Kč, který je rozdělen, že 60 % je určeno přímo na potřeby dítěte, 30 % je uloženo do společného fondu dětí, ze kterého jsou hrazeny např. společné akce. Zbývajících 10 % jsou režijní náklady projektu. (Diecézní charita ostravsko-opavská Středisko humanitární pomoci Ukrajina, 2008) Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena v roce Od roku 2003 pomáhá v rámci projektu adopce na dálku v Bolívii a od roku 2004 je do projektu zapojena Paraguay. V obou zemích nese program místní označení Padrinazqo sin fronteras (v překladu Kmotrovství bez hranic ). Toto označení vyjadřuje pro tamější obyvatele ducha a smysl celého projektu mnohem přesněji. Role kmotra má ve všech zemích Jižní Ameriky stále 16

17 onen původní význam. Kmotr je pro dítě tím, kdo se o něj má postarat, když to není v možnostech vlastních rodičů. V Bolívii je působení projektu situováno do amazonské části, do asi dvousetkilometrového okruhu kolem Trinidadu, hlavního města departamentu Beni. Partnerskou organizací na místě je Pastoral Social Caritas Beni, což je obdoba naší diecézní charity. V sousední Paraguayi jsou do projektu vybírány děti žijící v chudinských čtvrtích hlavního města Asunción. Organizací, která zajišťuje fungování adopce v Paraguayi, je Pastoral Social Arquidiocesana de Asunción. Do pracovní náplně zaměstnanců obou tamních charit patří i výběr dětí pro program adopce. Děti jsou vybírány podle hlediska sociálně ekonomické potřebnosti. Volba dítěte je také konzultována s vyučujícími ve škole, kam dítě dochází. V roce 2008 je plzeňskou charitou podporováno 267 dětí. Z toho 217 v Bolívii a 50 v Paraguayi. Roční příspěvek podpory dítěte je stanoven pro obě země ve výši Kč. Diecézní charita Plzeň uvádí, že maximálně 8 % je využito na zajištění provozních nákladů. Ze zbývající částky za adopci je dětem přispíváno na výdaje spojené se školní docházkou (pomůcky, uniforma apod.). V obou zemích odpadají poplatky za školné, jelikož základní vzdělání je bezplatné. Dále je dětem přispíváno na výživu a základní zdravotní péči. Peníze jsou na místě distribuovány pracovníky partnerských organizací, kteří garantují jejich účelové využití a vedou přehledné účetnictví, aby vše mohlo být dokladováno sponzorům. (Diecézní charita Plzeň, 2008) Humanistické hnutí Humanistické hnutí je celosvětové společenství různorodých osob, které mají společné cíle v oblasti rovnoprávnosti všech lidí, harmonického soužití s přírodou, nenásilí apod. Základní postoj tohoto hnutí lze shrnout do pravidla: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se i oni chovali k tobě. Humanistické hnutí vzniklo na konci šedesátých let v Argentině. V současné době se jej aktivně účastní přes 1,5 milionů lidí ve více než v 100 zemích světa. V České republice působí Humanistické hnutí od roku 1994 a je zastoupeno třemi občanskými sdruženími: Humanistickým centrem Dialog, Humanistickým centrem Narovinu a Vysokoškolskými humanisty. Tyto organizace jsou aktivně zapojeny do mezinárodního projektu Kampaň lidské podpory. Jedná se o vytvoření jakéhosi pouta mezi 17

18 lidmi z rozvinutých a rozvojových zemí. Součástí tohoto projektu jsou i programy adopce na dálku. (Vysokoškolští humanisté, 2008) Humanistické centrum Dialog Humanistické centrum Dialog je občanské sdružení, které vzniklo v roce Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek. V rámci mezinárodní Kampaně lidské podpory zahájilo v roce 1999 projekty v Guineji. V roce 2000 se přidala Keňa a později Benin. Samotný projekt s názvem Adopce afrických dětí v těchto zemích funguje od roku O organizaci projektu se starají dobrovolníci v ČR i v Africe. Veškerá práce afrických i českých koordinátorů funguje na bázi dobrovolnictví, tudíž bez nároku na odměnu. Děti jsou do projektu vybírány místními lidmi, kteří dobře znají zdejší poměry. Pro podporu jsou vybírány ty nejchudší mezi chudými. Často mají děti jen jednoho z rodičů nebo jsou úplní sirotci. Většinou rodiče nemají práci a velmi často jsou negramotní. V roce 2008 je do projektu Adopce afrických dětí zapojeno dětí. Z toho 95 v Beninu, v Guineji a 418 v Keni. Podle jednotlivých zemí je i odstupňována výše finanční podpory (Guinea Kč/rok, Benin Kč/rok, Keňa Kč/rok). Tyto částky jsou určeny podle finanční náročnosti realizace adopce v jednotlivých zemích, např. výše školného, ceny uniformy apod. 75 % z této částky obdrží dítě v Africe na výdaje spojené se školní docházkou a základními potřebami. Zbývajících 25 % je určeno na náklady zajištění organizace adopce. Kromě programu adopce na dálku jsou v těchto zemích organizovány i další projekty v rámci Kampaně lidské podpory jako např. řemeslnické kurzy, hygienická osvěta, prevence nemocí apod. (Humanistické centrum Dialog, 2008) Humanistické centrum Narovinu Humanistické centrum Narovinu vzniklo v roce 1995 z iniciativy členů mezinárodního humanistického hnutí. Sdružení se v roce 2000 připojilo k mezinárodní Kampani lidské podpory a zahájilo projekty pro africkou Keňu, do kterých je v současné době zapojeno dobrovolníků v Keni a v ČR. V roce 2003 se podařilo rozšířit činnost na Slovensko, kde je do projektů zapojeno okolo 100 členů sdružení. Program 18

19 Adopce afrických dětí je tedy formulován tak, aby byl lépe zpřístupněn i pro zájemce o adopci ze Slovenské republiky. Adopce je realizována s cílem pomoci dětem obývající slumy v Nairobi, Mombase a Kisumu. Do projektu jsou vybírány děti nacházející se v podmínkách úplné chudoby. Počet adoptovaných dětí je (2008). Roční poplatek za adopci je Kč (8 760 Sk), který je možno zaplatit jednorázově nebo ve splátkách. Náklady na zajištění fungování projektu jsou maximálně 25 % z celkové částky. Zbývající peníze jsou odeslány do Afriky, kde jsou v celkové výši využity pro potřeby dítěte. Zvláštností v keňském školství je reforma z roku 2003, která zavedla bezplatné školství. Realita je ale taková, že státních škol je nedostatek a i v nich jsou na rodičích požadovány náklady spojené se školní docházkou jako uniforma, učebnice apod. Problém je nejen malý počet státních škol, ale také velký počet žáků ve třídě. Děti zapojené do projektu navštěvují cenově přijatelné, ale pokud možno co nejlepší školy v dané oblasti. Probíhá spolupráce s různými soukromými, církevními, komunitními a někde, kde lépe fungují, i se státními školami. Součástí škol zapojených do projektu jsou i přípravné školy pro malé děti, kde se děti učí alespoň základům angličtiny, protože základní škola je už celá v angličtině. Tudíž se v databázi adoptovaných dětí objevují děti už ve věku od čtyř let. (Humanistické centrum Narovinu, 2008) Vysokoškolští humanisté Občanské sdružení Vysokoškolští humanisté vzniklo v roce Ve stejném roce se připojilo ke Kampani lidské podpory a zahájilo své projekty v západoafrickém státě Guinea. Od března 2002, kdy bylo vytvořeno spolehlivé zázemí místních dobrovolníků, byl přidán i projekt Adopce afrických dětí, který probíhá ve městech Conakry, Kankan a Kindia. Na místě je průběh zajištěn sítí tamních dobrovolníků pod sdružením AGUIPAH v rámci Humanistického hnutí. Tito lidé vybírají děti ve věku 3 18 let, které je možno zařadit do školní docházky a pocházejí z chudých rodin nemajících dostatek financí, aby dítě mohlo navštěvovat školu. Aktuálně je počet podporovaných dětí 640 (2008). Školský systém země určuje různou výši nákladů na studium dítěte během let. Tudíž je i příspěvek podpory různý. Pro třídu základní školy je Kč/rok. Pro tzv. College ( třída) je příspěvek 7 19

20 500 Kč/rok. Pro podporu studenta střední školy je příspěvek stanoven ve výš Kč/rok. Tyto peníze jsou rozděleny tak, že z částky Kč je převáděno Kč do Guineje, kde Kč (75 %) z celkové sumy jde na podporu dítěte a na vydání spojená se školou, zdravotní péčí apod. Zbylých 300 Kč slouží na chod programu adopce v Guineji (fotografie, cestovné koordinátorů, pošta atd.). Ze 1200 Kč, co zůstávají v ČR, je 800 Kč použito jako příspěvek Humanistickému hnutí a 400 Kč na přímou organizaci projektu adopce v ČR. U dvou vyšších částek za adopci se počítá se stejnou cenou u zajištění nákladů (1 500 Kč), což je 20 % při platbě Kč a 16 % při Kč. Z příspěvku Humanistickému hnutí je zajišťováno financování organizace a chodu dalších programů v rámci Kampaně lidské podpory. (Vysokoškolští humanisté, 2008) Ostatní organizace ADRA Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj, v originále Adventist development and Relief Agency (ADRA) je mezinárodní organizace založená v USA. Jedná se o organizaci při Církvi adventistů sedmého dne. V dnešní době má ADRA pobočky ve 140 zemích světa. Česká ADRA vznikla v roce 1992 a její pobočka ve Zlíně, která realizuje projekt adopce na dálku, vznikla o rok později. Jedna z aktivit zlínské pobočky je projekt s názvem Bangbaby. Jedná se o dlouhodobou spolupráci v oblasti vzdělávání a potravinové pomoci chudým bangladéšským dětem. Tento projekt vznikl ve zlínském pracovišti v roce 1999 z iniciativy MUDr. Milana Moskaly, který je lékařem a misionářem v hlavním městě Dháka, kde se svou rodinou žije. Samotný projekt je realizován společně organizacemi ADRA, Bangladesh Children s Sponsorship Services a Adventist Dental Clinic v Dháce. V současné době (2008) projekt podporuje vzdělání zhruba dětí na různých místech země. Děti se učí v adventistických školách, kterých je 45 a jsou rozesety po celé zemi. Jedná se o běžné venkovské školy, kde mají děti přístup k dennímu studiu, ale v programu jsou zahrnuty také internátní školy. Podle typu školy se liší i výše příspěvku. Podpora žáka navštěvujícího denní studium je 500 Kč na měsíc. Žák dochází do školy z domova. Z příspěvku je hrazeno školné, uniforma, pomůcky a jedno hlavní jídlo. Podpora žáka na internátní škole vyjde na 700 Kč/měsíc. Dítě opouští školu jen o prázdninách. Za tuto 20

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Kateřina Kulichová ROČNÍK: I. Mgr. NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jejich využití. VÝŠE STIPENDIA:

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč. Celkové náklady (ostatní + stipendium)

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč. Celkové náklady (ostatní + stipendium) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Ondřej Suchánek ROČNÍK: II. navazujícího magisterského NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Monitorovací průzkum prospěchu studentů na základních a středních školách podporovaných

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti.

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti. Student v Indii - Výukový projekt pro střední školy. Partnerská organizace: - Diecézní katolická charita Hradec Králové. Téma projektu: - porovnání života studenta v Indii a České republice. Zaměření projektu

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Zahraniční praxe AIESEC. Informace

Zahraniční praxe AIESEC. Informace Zahraniční praxe AIESEC Informace Co je součástí prezentace 1. Představení AIESEC 2. Typy a možnosti praxí 3. Výběrové řízení 4. Zapojení v AIESEC Olomouc 5. Podmínky, servis, cena 6. Otázky AIESEC je

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 16. října 2014 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Bangladéš. Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského zálivu. Území o něco větší než naše bývalé Československo

Bangladéš. Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského zálivu. Území o něco větší než naše bývalé Československo Bangladéš Hlavní město: Dháka Rozloha: 144 000 km 2 Obyvatelstvo: 148 265 772 Jazyk: bengálština, angličtina Náboženství: islám 83 %, hinduismus 16 % Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Vlastivěda v 5. ročníku

Vlastivěda v 5. ročníku Vlastivěda v 5. ročníku září říjen Naše vlast Česká republika Zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest. učebnice strana 5 - můj prázdninový pobyt (2) Získává informace

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více