Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI?"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDÍ Roman MÁCA ADOPCE NA DÁLKU: NEZIŠTNÁ POMOC NEBO DALŠÍ FORMA ZÁVISLOSTI? bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Petr DANĚK, Ph.D. Olomouc 2008

2 Čestně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny použité zdroje jsem uvedl v seznamu. V Olomouci

3 Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu práce RNDr. Petru Daňkovi, Ph.D. za vedení a cenné rady při tvorbě bakalářské práce. Dále pak chci poděkovat představitelům organizacím realizujících projekty adopce na dálku za poskytnuté informace. Mé poděkování patří také všem adoptivním rodičům za jimi podané informace nezbytné pro vznik práce.

4 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2005/06 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student Roman MÁCA obor Mezinárodní rozvojová studia Název práce: Adopce na dálku: nezištná pomoc nebo další forma závislosti? Adoption at a distance: Unselfish help or a form of dependency? Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je poskytnout přehled o fungování programů adopce na dálku v ČR a provést kvalitativní analýzu vztahů, které se vytvářejí mezi dětmi a adoptivními rodiči. Struktura práce: 1. Popište, jakým způsobem jsou organizovány programy adopce na dálku v ČR (které organizace v této oblasti působí, výběr dětí, propagace programů). Zjistěte počet adoptovaných dětí a dětí nabízených k adopci a jejich geografickou a demografickou strukturu (podle země bydliště a věku, příp. dalších znaků). V této časti je vhodné vycházet jak z literatury, tak z kontaktů s příslušnými organizacemi. 2. Vysvětlete metody kvalitativního výzkumu, vhodné pro dosažení cíle práce (zvláště interview nestandardizovaný rozhovor) 3. Prostřednictvím rozhovorů s adoptivními rodiči proveďte průzkum utváření a vývoje vztahu mezi dětmi a adoptivními rodiči. 4. Přehledně shrňte výsledky průzkumu. 5. Prostřednictvím získaných výsledků a názorů publikovaných v literatuře proveďte přehled aspektů programů adopce na dálku, které považujete za přínosné pro společnost v cílových i dárcovských zemích, a aspektů, které považujete za

5 nepřínosné, resp. prohlubující vztahy závislosti. Diskutujte závažnost jednotlivých aspektů. 6. Shrnutí summary, klíčová slova key words (v českém a anglickém jazyce), 7. Přílohy (projekt průzkumu, struktura rozhovoru, místo a čas konání schůzek, mapy, fotografie apod.) Bakalářská práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: (1) do října 2006: přehled literatury o adopci na dálku a jejích pozitivních a negativních projevech; základní charakteristika organizací v ČR (2) do prosince 2006: vypracování projektu průzkumu, vytvoření adresáře kontaktů, provedení prvních interview, zpracování metodické kapitoly (3) do března 2007: provedení interview a zaznamenání a zpracování výsledků (4) do května 2007 (přesné datum bude oznámeno v harmonogramu školního roku): zpracování a editace závěrečné zprávy, včetně příloh. Rozsah grafických prací: text, grafy, mapy bez omezení Rozsah průvodní zprávy: slov základního textu + práce včetně všech příloh v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Cloke, P., Cook, I., Crang, P., Goodwin M., Painter J., Philo, C. (2004) Practising Human Geography. London: Sage. Gray, D. (2004) Doing Research in the Real World. London: Sage Smolíková, D. (2004) Učíme je chytat ryby. Sedmá generace 06/2004. www stránky České katolické charity, Humanistického hnutí aj. organizací Vedoucí bakalářské práce: Petr Daněk Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: vedoucí katedry vedoucí diplomové práce

6 Obsah 1. Úvod Cíl práce Metodika Přehled projektů adopce na dálku v České republice Charita Česká republika Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Olomouc Diecézní charita České Budějovice Diecézní charita Hradec Králové Diecézní charita ostravsko-opavská Diecézní charita Plzeň Humanistické hnutí Humanistické centrum Dialog Humanistické centrum Narovinu Vysokoškolští humanisté Ostatní organizace ADRA Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri Humanitas Afrika Nadace mezinárodní potřeby Nadační fond Inka Občanské sdružení Pro-Contact Občanské sdružení Surya Občanské sdružení Bwindi Orphans Nadace Terezy Maxové Namasté Nepál Malé občanské sdružení tolerance (M. O. S. T.) Realizace adopce na dálku Historie Fungování adopce na dálku Vznik projektu Jak probíhá adopce na dálku, její účastníci Problémy, se kterými se organizace potýkají Vztahy mezi dětmi a sponzory Výsledky výzkumu Problémy s adopcí na dálku podle zkušenosti sponzorů Vytvoření platformy adopce na dálku? Hodnocení adopce na dálku Pozitiva aneb Proč podporovat Negativa aneb Proč nepodporovat Závěr Shrnutí, klíčová slova Summary, key words Použité zdroje Doporučené zdroje věnující se problematice Přílohy

7 1. Úvod Projekty adopce na dálku jsou jednou z možností podpory potřebným v různých zemích světa. Na rozdíl od jiných forem pomoci jde o velice unikátní způsob, kde hraje významnou roli zpětná vazba a citově založený vztah, který vzniká mezi dárcem a příjemcem. Jedná se o pomoc dětem, které žijí ve velice špatných životních podmínkách a které by bez cizí pomoci těžko získaly potřebnou zdravotní péči nebo mohly dosáhnout vzdělání, které pro ně může být cestou k lepšímu životu v dospělosti. Sponzoři si prostřednictvím zprostředkovatelských organizací vybírají, které dítě následně finančně podporují. Mezi dětmi a adoptivními rodiči může dojít k vytvoření vztahu, který je založen na vzájemném kontaktu pomocí korespondence. V některých případech existuje i možnost osobního setkání. V České republice tyto projekty fungují od roku První je začala realizovat Charita Česká republika, resp. Arcidiecézní charita Praha, a projekty byly pojmenovány Adopce na dálku. Po velkou část devadesátých let byla Charita Česká republika jediným realizátorem těchto programů a pojem adopce na dálku se rozšiřoval v mediích a mezi lidmi. Později se přidaly další organizace, které využily již zaběhlého pojmu adopce na dálku (Adopce Surya, Dálková adopce PLUS apod.). Je důležité zmínit, že pojem adopce na dálku je pouze českým a slovenským fenoménem, který nemá ve světě obdoby, jelikož se formálně o adopci nejedná. V zahraničí je častěji používán termín sponzorování dětí z rozvojových zemí Cíl práce Cílem bakalářské práce je poskytnout informace o programech adopce na dálku v České republice. V BP bude popsána historie vývoje programů adopce/sponzorování dětí v ČR, způsob organizace těchto programů, způsob výběru dětí do programů a budou diskutovány vztahy, které se mohou vytvářet mezi dětmi a sponzory. Diskusi doprovází statistická data týkající se adopce. Práce může být zdrojem informací pro osobu, která má zájem o podporu dítěte. V práci je uveden nejen způsob organizace adopce, ale je zde poskytnut i přehled a charakteristika jednotlivých programů zaměřených na tuto problematiku, ze které může zájemce o adopci čerpat při rozhodování jakou konkrétní organizaci a projekt zvolit. 7

8 Diskutovány jsou rovněž dopady adopce na dálku a je sledováno, které z nich jsou převážně pozitivní a které převážně negativní. Čtenář tak sám může získat názor, zda je pro něj tento způsob podpory přínosný či ne. Dílčí snahou této práce je rovněž nalézt odpovědi na otázky: Podle čeho si sponzoři vybírají děti? Vytváří se mezi dětmi a adoptivními rodiči jiné vztahy než sponzorské? Bude se nadále počet podporovaných dětí zvyšovat? Jaké vztahy mezi sebou mají jednotlivé organizace? Vzájemně si konkurují, nebo se snaží o spolupráci? 8

9 2. Metodika Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Postupem vypracování teoretické části práce bylo shromažďování informací o adopci na dálku. Zdrojem informací byla literatura a internetové zdroje. Dále také byla s vybranými pracovníky organizací zabývajícími se adopcí na dálku provedena diskuse, z níž byly získávány doplňující informace o jejich činnosti, které např. nejsou uvedené na internetových stránkách organizací nebo nejsou pro prezentaci produktu nezbytné, ale jsou nezbytné pro zodpovězení otázek formulovaných v cíli bakalářské práce. Diskuse probíhala prostřednictvím ových zpráv v období 12/2007 až 5/2008 a její příklad je uveden v přílohách BP. Obsah kapitoly popisující jednotlivé projekty adopce byl formulován tak, aby zahrnul informace, které jednotlivé organizace nejrelevantněji poskytují při prezentaci svých projektů. Tím je zaručeno, že uvedené informace jsou k jednotlivým projektům nejpodstatnější. Důležitým zdrojem informací byla také moje osobní zkušenost s adopcí na dálku. V roce 2007 jsem působil 4 týdny na praxi v programu Adopce na dálku při Arcidiecézní charitě Olomouc. Zde jsem se osobně setkal s fungováním adopce a získal praktické poznatky. Praktická část vychází z průzkumu mezi adoptivními rodiči. Metodou průzkumu byly zvoleny rozhovory s adoptivními rodiči, které byly aplikovány na oblast vztahů mezi dětmi a adoptivními rodiči. Metodika tohoto výzkumu je blíže popsána v kapitole Pojmy adopce na dálku vs. Adopce na dálku V bakalářské práci se využívá pojmu adopce na dálku jako termínu, který označuje činnost související s podporou dětí v rozvojových zemích a je obvykle používaný v České republice. Pojem Adopce na dálku je název programů podpory dětí v rozvojových zemích (adopce na dálku), které jsou realizovány Charitou Česká republika. 9

10 3. Přehled projektů adopce na dálku v České republice Charita Česká republika Charita Česká republika je nezisková organizace, která je největším nestátním poskytovatelem zdravotně sociálních služeb v ČR. Provádí také humanitární a rozvojovou pomoc v různých oblastech světa. Charita Česká republika je členem konfederace 162 národních charit sdružených do Caritas Internationalis, která koordinuje humanitární a rozvojovou činnost Charit celého světa v oblastech krizí či katastrof. Jednotlivé (arci)diecézní charity pomocí konkrétních projektů (např. podpora školního vzdělávání i mimoškolních aktivit, Adopce na dálku), pomáhají v mnoha zemích světa. Charita Česká republika sdružuje dohromady dvě arcidiecézní charity (Praha, Olomouc) a šest diecézních charit (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, ostravsko-opavská, Plzeň). V současné době je Charita Česká republika naší největší organizací působící v oblasti adopce na dálku a je také držitelem registrační ochranné známky Adopce na dálku. Tento termín u nás zdomácněl a jeho různě pozměněnou obdobu používají i ostatní organizace, zabývající se sponzorováním dětí z rozvojových zemí. (Charita Česká republika, 2007) Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Praha svojí prací od roku 1993 navazuje na bohatou tradici charitního díla na území pražské arcidiecéze. Je účelovým zařízením římskokatolické církve a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi, založená na principech křesťanské lásky, bez ohledu na jejich náboženskou, politickou či rasovou příslušnost. Pražská Charita je vůbec největší organizací zabývající se adopcí na dálku u nás. Vysoce převyšuje ostatní organizace v počtu adoptovaných dětí (16 885) i v počtu cílových zemí (9), kde se adopce uskutečňuje. Článkem přímo se starajícím o veškeré organizační záležitosti programu adopce je Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha. Samotný projekt Adopce na dálku byl zahájen v roce 1993, kdy bylo adoptováno prvních 200 dětí z Indie. V současnosti je počet indických dětí začleněných do adopce Jedná se o děti žijící v indických státech Karnátaka, Tamilnadu, Ándhrapradéš a Západní Bengálsko. 10

11 Základní podmínkou pro zařazení dítěte do programu je skutečnost, že dítě bez pomoci projektu nemůže z finančních důvodů docházet do školy nebo by z obdobných důvodů muselo školní docházku předčasně ukončit. Současně se posuzuje i zájem dítěte o vzdělání a studijní předpoklady. Pro výběr dětí do projektu je nepřípustná jakákoli diskriminace z hlediska náboženství, kast nebo pohlaví. O výběr dětí k adopci se starají místní partnerské organizace, které se na místě podílejí i o různé zajišťovací práce. Co se týče financování podpory dětí, je příspěvek k adopci stanoven ve dvou různých částkách: Kč/rok pro děti navštěvující základní školy a Kč/rok pro studenty střední školy. Z těchto peněz je vydáno 70 % na realizaci přímo v cílové zemi, 20 % je uloženo do tzv. rozvojového fondu, který slouží k uskutečnění dalších rozvojových projektů v cílové oblasti adopce na dálku, 8 % je odvedeno na provoz rozvojového střediska pražské charity a 2 % jsou náklady na realizaci projektu v České republice (koordinace projektu českými pracovníky v zahraničí, kontrolní a koncepční činnost). Tento poměr rozdělení příspěvku platí i pro ostatní země, v nichž Arcidiecézní charita Praha působí. V Indii probíhají i další rozvojové projekty zaměřené na podporu všeobecného i odborného vzdělání, odstranění dětské práce, pomoc při prevenci a léčbě HIV/AIDS. Realizovány jsou také programy na podporu celé komunity na daném místě. Další zemí zapojenou do projektu a druhou nejvýznamnější, co se týče počtu adoptovaných dětí, je africká Uganda. Zde je počet podporovaných dětí (stav k roku 2008). Samotný projekt adopce je v Ugandě realizován od roku Jedná se o oblast Luweero, konkrétně o diecézi Kasana Luweero, které se nachází asi 80 km severně od hlavního města Kampala. Dále adopce probíhá v oblasti Buikwe, kde je realizovaná organizací Uganda Czech Development Trust, která má svou vedoucí kancelář v Kampale, ale zaměřuje se na pomoc těžce přístupným a chudým vesnicím ležícím převážně podél Viktoriina jezera v oblasti Buikwe. Tato organizace vedená českými koordinátory se v současné době stará téměř o dětí. Okres Mityana je posledním místem působení projektu v Ugandě a jde o území spadající pod 25 farností v diecézi Kiyinda-Mityana 80 km západně od Kampaly. V rámci této diecéze se primárně jedná o děti z oblasti Kiboga, která byla nejvíce zasažena občanskou válkou. Děti jsou do projektu vybírány místní komisí. Jediným kritériem je potřebnost dítěte. Roční dar je stanoven na Kč pokud se jedná o dítě na základní škole nebo studenta střední školy. Je možné také podporovat studenta teologie a to částkou Kč/rok. V Ugandě běží i další projekty zaměřené na podporu vzdělání, komunity a také je financována činnost nemocnice. 11

12 Cílovou zemí projektu Adopce na dálku je od roku 2006 také Demokratická republika Kongo. Počet adoptovaných konžských dětí je 191 (v roce 2008) a jedná se o děti z hlavního města Kinshasy. Na místě je fungování zajištěno spoluprací s katolickou komunitou Chemin-Neuf působící v jedné z nejchudších čtvrtí Kinshasy. Chemin-Neuf provozuje základní školu St. Christine. Přes 150 dětí z této školy bylo vybráno do projektu Adopce na dálku, protože jejich rodiny jim nejsou schopny platit školní poplatky a financovat dětem školní potřeby. Příspěvek pro podporu konžských dětí činí Kč/rok. Další z projektů Chemin-Neuf je dům pro děti ulice Ndako Ya Biso. Jde o centrum, které je navštěvováno v průměru 40 dětmi denně. V centru se děti učí číst a psát a mohou zde také odpočívat. V Zambii projekt Adopce na dálku probíhá od roku Aktuálně je podporováno 165 dětí z diecéze Solwezi v Severozápadní provincii Zambie. Finanční pomoc směřuje zejména do školy St. Charles Academy, kterou adoptované děti převážně navštěvují. Zambijské základní školství je oficiálně bezplatné. Problém však je, že se přesto musí platit poplatek na projekty školy (různé sportovní a kulturní akce, rekonstrukce školy apod.), školní pomůcky a uniformu, což je pro mnoho lidí nedostupné. Výše podpory je stanovena na Kč/rok u žáka základní školy a na Kč/rok u studenta střední školy. Na místě již od dubna 2006 působí i český dobrovolník Aleš Vacek, který pomáhá s realizací adopce a rovněž děti učí. Další zemí, kde probíhá projekt Adopce na dálku realizovaný Arcidiecézní charitou Praha, je Thajsko. Zde adopce probíhá od roku 2005 a to v oblasti hlavního města Bangkoku. Konkrétně jde o slum s názvem Khlong Toey. V Thajsku je v roce 2008 podporováno 186 dětí. Celý projekt je realizován v kooperaci s organizací The Human Development Foundation, která je jednou z nejznámějších rozvojových organizací v Thajském království. Samotná spolupráce začala na popud tehdejšího českého velvyslance v Thajsku Jiřího Šitlera. Adoptované děti pochází z dětských domovů podporovaných The Human Development Foundation a z potřebných rodin ve slumu Khlong Thoey. Pro adopci na dálku jsou výše příspěvku stanoveny na Kč/rok u žáka základní školy a na Kč u studenta střední školy. Kazachstán byl do projektu adopce na dálku zařazen v roce 2005 na podnět českého velvyslance v Kazachstánu PhDr. Milana Sedláčka. Partnerem projektu v této zemi je diecéze Nejsvatější Trojice se sídlem v Almaty. Na místě se stará o organizaci adopce slovenská sestra Alma, která zde žije již deset let. Stará se o šest adoptovaných dětí z okolí farností v Almaty a Kapčigaji. Jednou z aktivit farnosti v Almaty je denní centrum 12

13 pro děti a mládež, které navštěvují chudé děti podporované z projektu Adopce na dálku. Finanční prostředky jsou využity na oblečení, školní pomůcky, zdravotní péči, léky a v případě potřeby i na zaplacení školného. Roční příspěvek na podporu dítěte v Kazachstánu činí Kč. Projekt Adopce na dálku realizuje Arcidiecézní charita Praha rovněž v evropských zemích, a to konkrétně v Bělorusku, Litvě a Lotyšsku. Na rozdíl od ostatních zemí je zde částka od českého dárce použita ne přímo na zaplacení školného, jelikož základní i střední školství je zde zdarma. Z příspěvku jsou dítěti hrazeny mimoškolní aktivity, školní pomůcky, oblečení, léky a část může být použita pod dohledem sociálního pracovníka na chod domácnosti rodiny. Adoptivní rodič má možnost pozvat dítě na letní pobyt k sobě domů. Rovněž byl uspořádán i zájezd adoptivních rodičů do Litvy v roce V současnosti (2008) je v Bělorusku podporováno 96 dětí, v Litvě 221 a v Lotyšsku pět. V Bělorusku adopce začala v roce 2003 a je realizována ve spolupráci s charitami v městech Vitebsk a Grodno. V Litvě byly první děti adoptovány již v roce 1993 v Kaunasu. V roce 2001 se spolupráce rozšířila i na arcidiecézi Vilnius. Projekt probíhá od roku 2001 pod patronací manželky českého velvyslance v Litvě, paní Voznicové, která se velmi angažuje, oslovuje sponzory a pořádá pro děti kulturní i poznávací akce. V Lotyšsku byl projekt v roce 2002 ukončen, respektive nejsou nabírány nové děti. V roce 2008 projekt dá se říct dobíhá. Podporované děti v Lotyšsku pochází z příměstských částí a okolí hlavního města Rigy Roční příspěvek pro podporu dítěte z Běloruska, Litvy a Lotyšska je stanoven ve výši 6900 Kč. (Arcidiecézní charita Praha, 2008) Arcidiecézní charita Olomouc Fungování Arcidiecézní charity Olomouc bylo obnoveno v roce Svoji činnost zahájila již po roce 1920, ale byla přerušena válkou a později totalitním režimem. V devadesátých letech tak musela být celá struktura vybudována znovu. K typickým charitním službám později (2005) přibývá i projekt adopce na dálku, realizovaný humanitárním oddělením Arcidiecézní charity Olomouc. Organizace zvolila jako cílovou zemi Haiti, která je nejchudší zemí západní polokoule a potýká se s mnoha problémy. Nejvýznamnějšími problémy v této zemi jsou politická nestabilita a problémy týkající se životního prostředí. 13

14 Olomoucká charita uvádí jako cíl programu dosažení takového vzdělání sponzorovaných dětí, aby nebyly v budoucnu závislé na příjmu rozvojové pomoci a byly schopny pracovat a uživit tak sebe i rodinu. Nyní je projekt realizován v oblasti střediska Baie de Henne a v několika přilehlých obcích, které spadají do farnosti Baie de Henne. Zde působí český misionář P. Roman Musil, který je garantem celého projektu. O fungování projektu se rovněž starají místní řádové sestry. Jedním z jejich úkolů je výběr dětí. Do projektu jsou vybírány děti ve věku 3 15 let, které patří k nejchudším v dané komunitě. Zvláštností je, že olomoucká charita nedovoluje výběr konkrétního dítěte, ale umožňuje pouze výběr na základě pohlaví. Tato zvláštnost je obhájena tím, že lidé jsou si rovni a mají tak stejná práva bez ohledu na to, jak vypadají. Eliminuje se tím tak situace, že by některé dítě mohlo čekat příliš dlouho na podporu vůči ostatním a mohlo by tak docházet k napětí uvnitř komunity. Počet adoptovaných dětí z Haiti je 336 (2008). Tyto děti jsou podporovány dárci z České republiky, kteří přispívají částkou ve výši Kč/rok.Peníze jsou rozděleny tak, že 82 % je přímo využito na podporu dítěte a místní komunity, 10 % pohltí režijní náklady na Haiti a 8 % náklady za organizaci v České republice. Z příspěvku je dítěti hrazeno školné, školní pomůcky, uniforma, základní zdravotní péče a jedno jídlo denně. Podporována je také místní komunita. Např. bylo financováno zakoupení a montáž fotovoltaických článků, které slouží jako zdroj pohonu pro čerpání vody. Olomoucký program adopce je realizován s podílem Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (Arcidiecézní charita Olomouc, 2008) Diecézní charita České Budějovice Diecézní charita České Budějovice byla založena v roce Mimo jiné služby také zprostředkovává projekt Adopce na dálku od roku Cílovou zemí bylo vybráno Bělorusko, konkrétně oblast spadající pod diecézi Pinsk. Partnerem na místě je Diecézní charita Pinsk. Sociální pracovníci této organizace se rovněž starají o výběr dětí, které budou začleněny do programu. Děti jsou vybírány z těch nejchudších rodin a jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost dítěte. Zájemci o adopci mají možnost si sami vybrat konkrétní dítě, které budou v budoucnu podporovat ve vzdělání na základě žádosti přímo z Běloruska. 14

15 Aktuálně je podporováno 92 dětí. Zájemce si může vybrat, zda bude podporovat žáka základní nebo studenta střední školy. Podle toho se liší i výše příspěvku, která je v prvním případě stanovena na Kč/rok a v druhém na Kč/rok. Rozložení příspěvku je, že 90 % je určeno přímo na podporu dítěte a je z něj hrazen poplatek v zájmovém kroužku dle výběru dítěte včetně materiálu a pomůcek, nákup školních potřeb, oblečení a další potřeby. Přispíváno je také na stravu a zdravotní péči. Ze zbývající částky do 90 % celkové částky za adopci je podporován rozpočet rodiny na výdaje související s chodem domácnosti. Náklady na realizaci projektu jsou stanoveny na 10 % (2 % Diecézní charita České Budějovice, 8 % Diecézní charita Pinsk). Pro děti jsou pořádány letní ozdravné pobyty v České republice, kde se také podporované děti setkávají s adoptivními rodiči. (Diecézní charita České Budějovice, 2008) Diecézní charita Hradec Králové Diecézní charita Hradec Králové zahájila své působení v roce 1992 a je přímým pokračovatelem diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi již před II. světovou válkou a po ní až do násilného přesušení její činnosti v 50. letech. Program Adopce na dálku byl zahájen v roce 2000 v Indii ve spolupráci s diecézí Belgaum ve státě Karnátaka, kde je partnerem projektu biskup Peter Machado. V roce 2005 byla působnost programu rozšířena do arcidiecéze Béngalúru v témže státě, partnerem projektu je zde arcibiskup Bernard Moras. Cílem projektu je umožnit chudým indickým dětem dosáhnout vzdělání aniž by byly vytrženy ze svého rodinného a kulturního prostředí. Vzdělané děti pak mají šanci na lepší budoucnost. Mohou lépe najít práci a zajistit tak sebe i rodinu. Do projektu jsou vybírány děti indickými partnery a spolupracovníky, kteří žijí na venkově společně s chudými obyvateli vesnic. Rozhodujícím kritériem pro výběr je potřebnost dítěte. Pro výběr a zařazení je také důležitý příslib rodičů, že své dítě budou ve studiu podporovat. V současnosti (2008) je do programu zařazeno a podporováno indických dětí z venkovských oblastí ve státě Karnátaka. Dětem je z příspěvku od českých dárců (5 000 Kč/rok) hrazeno školné, školní pomůcky, školní brašna a uniforma. Dále je také hrazeno cestovné, pokud dítě musí do školy dojíždět. Přispívá se rovněž na stravu a základní zdravotní péči. Na tyto položky je vyhrazeno přímo 84 % z celkové roční částky za adopci. Zbývající peníze jsou rozděleny rovnoměrně v poměru 8 % na administrativní náklady 15

16 v České republice a 8 % je použito na administrativní náklady v Indii. Diecézní charita Hradec Králové uskutečňuje ve stejné lokalitě ještě další projekty. Jedná se o projekt Podpora bydlení chudých rodin s dětmi, který je zaměřen na výstavbu a opravu domků chudých rodin. Dalším projektem je Pedagogická škola. Jde o výstavbu pedagogické školy na okraji města Belgaum. (Diecézní charita Hradec Králové, 2008) Diecézní charita ostravsko-opavská Projekt Adopce na dálku zde probíhá od roku 2002 a je realizován Střediskem humanitární pomoci Ukrajina v rámci ostravsko-opavské charity. Cílovou oblastí projektu je Zakarpatská Ukrajina a jsou zde sponzorovány děti z 36 tamních vesnic v Tjačivském a Mižhirském rajónu. O zabezpečení projektu na místě se stará síť místních koordinátorů v čele s hlavní koordinátorkou Annou Janíčkovou v Tjačivě. Projekt je zaměřen na podporu dětí, které pocházejí z ekonomicky slabých rodin. V programu jsou rovněž zapojeni sirotci, děti z dětských domovů a děti se zdravotním postižením. Aktuálně je v programu adopce podporováno 843 dětí. Dětem jsou hrazeny náklady na vzdělání (školní pomůcky, oblečení, strava, jízdné do školy, ubytování apod.). V tomto případě se nehradí školné, protože základní vzdělání je na Ukrajině bezplatné. Dítěti je rovněž hrazena zdravotní péče. Pokud adoptované dítě nemá rodinu, je mu také zajištěno ubytování a strava v dětském domově nebo v náhradní rodině. Roční příspěvek adopce je stanoven na Kč, který je rozdělen, že 60 % je určeno přímo na potřeby dítěte, 30 % je uloženo do společného fondu dětí, ze kterého jsou hrazeny např. společné akce. Zbývajících 10 % jsou režijní náklady projektu. (Diecézní charita ostravsko-opavská Středisko humanitární pomoci Ukrajina, 2008) Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena v roce Od roku 2003 pomáhá v rámci projektu adopce na dálku v Bolívii a od roku 2004 je do projektu zapojena Paraguay. V obou zemích nese program místní označení Padrinazqo sin fronteras (v překladu Kmotrovství bez hranic ). Toto označení vyjadřuje pro tamější obyvatele ducha a smysl celého projektu mnohem přesněji. Role kmotra má ve všech zemích Jižní Ameriky stále 16

17 onen původní význam. Kmotr je pro dítě tím, kdo se o něj má postarat, když to není v možnostech vlastních rodičů. V Bolívii je působení projektu situováno do amazonské části, do asi dvousetkilometrového okruhu kolem Trinidadu, hlavního města departamentu Beni. Partnerskou organizací na místě je Pastoral Social Caritas Beni, což je obdoba naší diecézní charity. V sousední Paraguayi jsou do projektu vybírány děti žijící v chudinských čtvrtích hlavního města Asunción. Organizací, která zajišťuje fungování adopce v Paraguayi, je Pastoral Social Arquidiocesana de Asunción. Do pracovní náplně zaměstnanců obou tamních charit patří i výběr dětí pro program adopce. Děti jsou vybírány podle hlediska sociálně ekonomické potřebnosti. Volba dítěte je také konzultována s vyučujícími ve škole, kam dítě dochází. V roce 2008 je plzeňskou charitou podporováno 267 dětí. Z toho 217 v Bolívii a 50 v Paraguayi. Roční příspěvek podpory dítěte je stanoven pro obě země ve výši Kč. Diecézní charita Plzeň uvádí, že maximálně 8 % je využito na zajištění provozních nákladů. Ze zbývající částky za adopci je dětem přispíváno na výdaje spojené se školní docházkou (pomůcky, uniforma apod.). V obou zemích odpadají poplatky za školné, jelikož základní vzdělání je bezplatné. Dále je dětem přispíváno na výživu a základní zdravotní péči. Peníze jsou na místě distribuovány pracovníky partnerských organizací, kteří garantují jejich účelové využití a vedou přehledné účetnictví, aby vše mohlo být dokladováno sponzorům. (Diecézní charita Plzeň, 2008) Humanistické hnutí Humanistické hnutí je celosvětové společenství různorodých osob, které mají společné cíle v oblasti rovnoprávnosti všech lidí, harmonického soužití s přírodou, nenásilí apod. Základní postoj tohoto hnutí lze shrnout do pravidla: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se i oni chovali k tobě. Humanistické hnutí vzniklo na konci šedesátých let v Argentině. V současné době se jej aktivně účastní přes 1,5 milionů lidí ve více než v 100 zemích světa. V České republice působí Humanistické hnutí od roku 1994 a je zastoupeno třemi občanskými sdruženími: Humanistickým centrem Dialog, Humanistickým centrem Narovinu a Vysokoškolskými humanisty. Tyto organizace jsou aktivně zapojeny do mezinárodního projektu Kampaň lidské podpory. Jedná se o vytvoření jakéhosi pouta mezi 17

18 lidmi z rozvinutých a rozvojových zemí. Součástí tohoto projektu jsou i programy adopce na dálku. (Vysokoškolští humanisté, 2008) Humanistické centrum Dialog Humanistické centrum Dialog je občanské sdružení, které vzniklo v roce Cílem činnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek. V rámci mezinárodní Kampaně lidské podpory zahájilo v roce 1999 projekty v Guineji. V roce 2000 se přidala Keňa a později Benin. Samotný projekt s názvem Adopce afrických dětí v těchto zemích funguje od roku O organizaci projektu se starají dobrovolníci v ČR i v Africe. Veškerá práce afrických i českých koordinátorů funguje na bázi dobrovolnictví, tudíž bez nároku na odměnu. Děti jsou do projektu vybírány místními lidmi, kteří dobře znají zdejší poměry. Pro podporu jsou vybírány ty nejchudší mezi chudými. Často mají děti jen jednoho z rodičů nebo jsou úplní sirotci. Většinou rodiče nemají práci a velmi často jsou negramotní. V roce 2008 je do projektu Adopce afrických dětí zapojeno dětí. Z toho 95 v Beninu, v Guineji a 418 v Keni. Podle jednotlivých zemí je i odstupňována výše finanční podpory (Guinea Kč/rok, Benin Kč/rok, Keňa Kč/rok). Tyto částky jsou určeny podle finanční náročnosti realizace adopce v jednotlivých zemích, např. výše školného, ceny uniformy apod. 75 % z této částky obdrží dítě v Africe na výdaje spojené se školní docházkou a základními potřebami. Zbývajících 25 % je určeno na náklady zajištění organizace adopce. Kromě programu adopce na dálku jsou v těchto zemích organizovány i další projekty v rámci Kampaně lidské podpory jako např. řemeslnické kurzy, hygienická osvěta, prevence nemocí apod. (Humanistické centrum Dialog, 2008) Humanistické centrum Narovinu Humanistické centrum Narovinu vzniklo v roce 1995 z iniciativy členů mezinárodního humanistického hnutí. Sdružení se v roce 2000 připojilo k mezinárodní Kampani lidské podpory a zahájilo projekty pro africkou Keňu, do kterých je v současné době zapojeno dobrovolníků v Keni a v ČR. V roce 2003 se podařilo rozšířit činnost na Slovensko, kde je do projektů zapojeno okolo 100 členů sdružení. Program 18

19 Adopce afrických dětí je tedy formulován tak, aby byl lépe zpřístupněn i pro zájemce o adopci ze Slovenské republiky. Adopce je realizována s cílem pomoci dětem obývající slumy v Nairobi, Mombase a Kisumu. Do projektu jsou vybírány děti nacházející se v podmínkách úplné chudoby. Počet adoptovaných dětí je (2008). Roční poplatek za adopci je Kč (8 760 Sk), který je možno zaplatit jednorázově nebo ve splátkách. Náklady na zajištění fungování projektu jsou maximálně 25 % z celkové částky. Zbývající peníze jsou odeslány do Afriky, kde jsou v celkové výši využity pro potřeby dítěte. Zvláštností v keňském školství je reforma z roku 2003, která zavedla bezplatné školství. Realita je ale taková, že státních škol je nedostatek a i v nich jsou na rodičích požadovány náklady spojené se školní docházkou jako uniforma, učebnice apod. Problém je nejen malý počet státních škol, ale také velký počet žáků ve třídě. Děti zapojené do projektu navštěvují cenově přijatelné, ale pokud možno co nejlepší školy v dané oblasti. Probíhá spolupráce s různými soukromými, církevními, komunitními a někde, kde lépe fungují, i se státními školami. Součástí škol zapojených do projektu jsou i přípravné školy pro malé děti, kde se děti učí alespoň základům angličtiny, protože základní škola je už celá v angličtině. Tudíž se v databázi adoptovaných dětí objevují děti už ve věku od čtyř let. (Humanistické centrum Narovinu, 2008) Vysokoškolští humanisté Občanské sdružení Vysokoškolští humanisté vzniklo v roce Ve stejném roce se připojilo ke Kampani lidské podpory a zahájilo své projekty v západoafrickém státě Guinea. Od března 2002, kdy bylo vytvořeno spolehlivé zázemí místních dobrovolníků, byl přidán i projekt Adopce afrických dětí, který probíhá ve městech Conakry, Kankan a Kindia. Na místě je průběh zajištěn sítí tamních dobrovolníků pod sdružením AGUIPAH v rámci Humanistického hnutí. Tito lidé vybírají děti ve věku 3 18 let, které je možno zařadit do školní docházky a pocházejí z chudých rodin nemajících dostatek financí, aby dítě mohlo navštěvovat školu. Aktuálně je počet podporovaných dětí 640 (2008). Školský systém země určuje různou výši nákladů na studium dítěte během let. Tudíž je i příspěvek podpory různý. Pro třídu základní školy je Kč/rok. Pro tzv. College ( třída) je příspěvek 7 19

20 500 Kč/rok. Pro podporu studenta střední školy je příspěvek stanoven ve výš Kč/rok. Tyto peníze jsou rozděleny tak, že z částky Kč je převáděno Kč do Guineje, kde Kč (75 %) z celkové sumy jde na podporu dítěte a na vydání spojená se školou, zdravotní péčí apod. Zbylých 300 Kč slouží na chod programu adopce v Guineji (fotografie, cestovné koordinátorů, pošta atd.). Ze 1200 Kč, co zůstávají v ČR, je 800 Kč použito jako příspěvek Humanistickému hnutí a 400 Kč na přímou organizaci projektu adopce v ČR. U dvou vyšších částek za adopci se počítá se stejnou cenou u zajištění nákladů (1 500 Kč), což je 20 % při platbě Kč a 16 % při Kč. Z příspěvku Humanistickému hnutí je zajišťováno financování organizace a chodu dalších programů v rámci Kampaně lidské podpory. (Vysokoškolští humanisté, 2008) Ostatní organizace ADRA Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj, v originále Adventist development and Relief Agency (ADRA) je mezinárodní organizace založená v USA. Jedná se o organizaci při Církvi adventistů sedmého dne. V dnešní době má ADRA pobočky ve 140 zemích světa. Česká ADRA vznikla v roce 1992 a její pobočka ve Zlíně, která realizuje projekt adopce na dálku, vznikla o rok později. Jedna z aktivit zlínské pobočky je projekt s názvem Bangbaby. Jedná se o dlouhodobou spolupráci v oblasti vzdělávání a potravinové pomoci chudým bangladéšským dětem. Tento projekt vznikl ve zlínském pracovišti v roce 1999 z iniciativy MUDr. Milana Moskaly, který je lékařem a misionářem v hlavním městě Dháka, kde se svou rodinou žije. Samotný projekt je realizován společně organizacemi ADRA, Bangladesh Children s Sponsorship Services a Adventist Dental Clinic v Dháce. V současné době (2008) projekt podporuje vzdělání zhruba dětí na různých místech země. Děti se učí v adventistických školách, kterých je 45 a jsou rozesety po celé zemi. Jedná se o běžné venkovské školy, kde mají děti přístup k dennímu studiu, ale v programu jsou zahrnuty také internátní školy. Podle typu školy se liší i výše příspěvku. Podpora žáka navštěvujícího denní studium je 500 Kč na měsíc. Žák dochází do školy z domova. Z příspěvku je hrazeno školné, uniforma, pomůcky a jedno hlavní jídlo. Podpora žáka na internátní škole vyjde na 700 Kč/měsíc. Dítě opouští školu jen o prázdninách. Za tuto 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Bangladéš. Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského zálivu. Území o něco větší než naše bývalé Československo

Bangladéš. Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského zálivu. Území o něco větší než naše bývalé Československo Bangladéš Hlavní město: Dháka Rozloha: 144 000 km 2 Obyvatelstvo: 148 265 772 Jazyk: bengálština, angličtina Náboženství: islám 83 %, hinduismus 16 % Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

Vážení přátelé, milí dárci,

Vážení přátelé, milí dárci, Obsah Úvod / O Adopci na dálku... 3 Základní informace o Haiti... 4 Oblast Haiti / Mapka... 6 Školní systém / Výběr dětí do projektu... 8 Finanční otázky... 10 Kontakt s dítětem... 13 Realizátor projektu

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti.

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti. Student v Indii - Výukový projekt pro střední školy. Partnerská organizace: - Diecézní katolická charita Hradec Králové. Téma projektu: - porovnání života studenta v Indii a České republice. Zaměření projektu

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2 ÚVODEM Počet dětí v projektu vzrostl během roku 2009 minimálně, protože za současného stavu jednoho zaměstnance na částečný úvazek a pěti dobrovolníků, kteří obětují svůj volný čas,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč. Celkové náklady (ostatní + stipendium)

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč. Celkové náklady (ostatní + stipendium) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Ondřej Suchánek ROČNÍK: II. navazujícího magisterského NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Monitorovací průzkum prospěchu studentů na základních a středních školách podporovaných

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva. Humanitas Afrika

Výroční zpráva. Humanitas Afrika Výroční zpráva Humanitas Afrika za rok 2010 2 3 Vážení přátelé a příznivci občanského sdružení Humanitas Afrika, než se pustíte do čtení této výroční zprávy, rádi bychom připoměli, že v květnu roku 2010

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU

Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Pošli to dál SBÍRKA PRO AFRIKU Občanské sdružení Bez mámy Michaela Gongolová 10. listopadu 2014 Fundraisingový cíl: 1. Zajištění praktického materiálu zdarma pro akutní potřebu v rámci našich projektů

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Humanitární pomoc do zahraničí

Humanitární pomoc do zahraničí Humanitární pomoc do zahraničí Pomoc do zahraničí se stala nedílnou součástí práce České katolické charity, která si během posledních let vydobyla místo jedné z nejvýznamnějších humanitárních organizací

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 FEED THE HUNGRY, NADAČNÍ FOND KRMTE HLADOVÉ, FR. KADLECE 6, PRAHA 8 KORESPONDENČNÍ ADRESA: FTH ČR, P.O.BOX 39, 158 00 PRAHA 5 IČ: 62930648, Registrace u MS v Praze, odd. N vl.

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více