Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí kompetence, které mu umožní porozumět zákonitostem přírodních procesů a přivedou ho k uvědomění užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Důležité je osvojení kompetence soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Fyzika je zařazena na II. stupni v rozsahu jedné hodiny týdně v 7. ročníku a dvou hodin týdně v 8., 9. a 10. ročníku. Fyzika navazuje na znalosti a dovednosti získané na I. stupni v předmětech Český jazyk a Přírodověda a využívá znalosti a dovednosti z předmětu Matematika. Spolupracuje s předměty Přírodopis, Pracovní činnosti a Chemie. Tematické celky se v ročnících probírají následovně: 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP 6. ročník VŘ a PAS 7. ročník VŘ a PAS 8. ročník VŘ a PAS 9. ročník VŘ a PAS Tematický celek Fyzikální veličiny Látky a tělesa Síly Elektromagnetické a světelné děje Tematický celek Pohyb těles Mechanické vlastnosti kapalin Vesmír Tematický celek Energie Zvukové děje

2 Výuka Fyziky probíhá v odborné učebně přírodovědných předmětů nebo v učebně nebo v učebně s dataprojektorem. Do předmětu Fyzika jsou zahrnuta průřezová témata : Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie předmětů Fyzika Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Vytváříme příležitosti pro pozorování jevů a jevy zaznamenáváme vhodným způsobem Maximálně využíváme názorné pomůcky trojrozměrné předměty z fyzikální sbírky, reálné předměty, filmy z oblasti fyziky, obrázky, schémata Živě vyučujeme na pravidelně zařazovaných exkurzích Společně vytváříme a následně ověřujeme hypotézy Často zařazujeme praktické činnosti objevování souvislostí vlastními silami, experimentování, měření Vytváříme příležitosti pro párovou nebo skupinovou práci

3 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Výstupy pro 7. ročník SP Výstupy pro 6. ročník VŘ a PAS Žák správně volí měřidla pro měření fyzikálních veličin a umí je pro měření použít Fyzikální veličiny: délka, objem, hmotnost, teplota, čas OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na fyziku Samostatné měření fyzikálních veličin a zápis naměřených hodnot fyzikálně správně Mezipředmětové vztahy: MA, PČ měření uvedených veličin MA, CH, PČ převody jednotek veličin na základě vztahů mezi veličinami řeší praktické úlohy Jednotky fyzikálních veličin: délka, objem, hmotnost, teplota, čas Poznávání velikostí fyzikálních jednotek veličin Převody jednotek fyzikálních veličin

4 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Výstupy pro 8. ročník SP Žák Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS předpoví změny délky či objemu tělesa při změně jeho teploty využívá s porozuměním vztahů hustoty, hmotnosti a objemu při řešení praktických problémů Změny délky nebo objemu těles pevných, kapalných a plynných při změnách teploty Plování těles stejného objemu a různé hustoty OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na fyziku Experimentální poznání principu kapalinového teploměru, slepení bimetal.pásku, práce s dilatometrem Ověřování pokusem uvažovaného chování těles uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují Částicová stavba látek Pozorování vzájemného prolínání dvou kapalin, rozpouštění látek v kapalině graficky znázorní druhy pohybu Pohyb a jeho relativnost Grafické zachycení dráhy těles při pohybu. Výpočet vlastní rychlosti pohybu po chodbě školy Pohyb těles změří velikost působící síly Síla a její působení Měření různých sil siloměrem

5 Výstupy pro 8. ročník SP Výstupy pro 7. ročník VŘ a PAS rozezná gravitační, třecí a tlakovou sílu gravitační síla tlaková síla,tlak třecí síla Výpočet gravitační síly, které se ověří následným měřením uvede do rovnováhy dvojzvratnou páku a pevnou kladku na základě jednoduchého výpočtu Otáčivé účinky síly rovnováha na dvojzvratné páce rovnováha na pevné kladce Vytvoření rovnovážného stavu na demonstrační a libovolné páce a na pevné demonstrační kladce

6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Výstupy pro 9. ročník SP Výstupy pro 8. ročník VŘ a PAS Žák graficky vyřeší výslednici působících sil Síla a její působení výslednice 2 sil EMV Základní životní podmínky energie / vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky / Grafické zpracování působících sil na těleso s cílem získání výslednice vysvětlí, proč se změní klid na pohyb a naopak chápe vztah mezi silou a zrychlením Newtonovy zákony Pozorné sledování svého okolí a vybírání dějů k potvrzení všech 3 Newtonových zákonů pozoruje a popíše reakci na akci vysvětlí pomocí nákresu funkci hydraulického lisu vnímá souvislost mezi hloubkou, hustotou a hydrostatickým tlakem v kapalině rozlišuje plování, potápění a vznášení těles Mechanické vlastnosti tekutin Pascalův zákon hydrostatický a atmosférický tlak Archimédův zákon Experimentální odvození Pascalova zákona Ověření souvislosti velikosti hydrostat. tlaku a hloubky různými pokusy Výroba plovoucího, vznášejícího se a potápějícího se tělesa

7 zná odpověď na otázku, kdy má těleso energii chápe výkon jako rychlost práce seznamuje se s různými přeměnami energií v různých spotřebičích hodnotí dobré a špatné zdroje energie pro životní prostředí Energie polohová a pohybová energie energie a výkon elektrická energie a její výroba obnovitelné zdroje energie Těleso s energií deformuje jiné těleso Počítání praktických úloh na zjištění výkonu různých zařízení Co máme doma a ve škole na elektřinu. Potřebujeme to úplně všechno. Můžeme doma a ve škole ušetřit el. energii. spojuje změny skupenství s přijímáním či odevzdáváním tepla v určitém rozsahu na jednotku hmotnosti Přeměny skupenství tání a tuhnutí skupenské teplo tání vypařování a kapalnění var Laboratorní ukázka tání, vypařování, kapalnění a varu

8 Vzdělávací oblast. Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Výstupy pro 10. ročník SP Výstupy pro 9. ročník VŘ a PAS Žák Elektromagnetické děje Sestavování el.obvodů s demonstračními pomůckami, se stavebnicí a volnými vodiči sestavuje elektrický obvod podle schématu zapojuje do elektrického obvodu správně ampérmetr a voltmetr a respektuje stejnosměrné a střídavé napětí elektrický obvod stejnosměrný a střídavý elektrický proud vodiče, nevodiče a polovodiče EV Základní podmínky života ovzduší význam pro život na Zemi Měření U a I na různých spotřebičích a v různých obvodech Výpočet neznámé veličiny z naměřených hodnot pozná vodič, izolant a polovodič podle vlastností v elektrickém obvodu Pozorování jevu v reálu i schematicky prostřednictvím audiovizuální techniky zná vztah U, I, R v jednoduchém elektrickém obvodu Ohmův zákon seznamuje se s magnetickou indukcí jako jevem Vznik indukovaného napětí Při práci se zrcadly navrhovat jejich využití v praxi

9 ví o působení magnetického pole v elektromotoru ví, jak se šíří světlo a zná využitelnost odrazu světla v praxi odhaduje lom světla při průchodu rozhraním prostředí ví o využití lomu světla pro korekci očních vad seznámí se s podstatou DUHY na obloze objasní pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet zná rozdíl mezi hvězdou a planetou ví, že zvuk se šíří v různých prostředích jinou rychlostí Světelné děje zdroje světla, rychlost světla a zobrazení odrazem světla zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou rozklad bílého světla hranolem opakování odrazu a rozkladu světla prostřednictvím pozorovatelného jevu v přírodě Vesmír Sluneční soustava hvězdy a planety Zvukové děje jak se šíří zvuk rychlost šíření zvuku Porovnávání vlastností lupy, brýlí a Pozorování barevného spektra světla Hledání gravitačních vlastností planet Sluneční soustavy Teoretické objasnění vztahu mezi teplotou tělesa a světelností jako zdroje světla Co slyší žáci při různých zvukových podnětech

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Otevřená škola I pro nižší ročníky osmiletého studia z důvodu realizace úsporných

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010

Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010 Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor Motto: UČÍME SE NAVZÁJEM Dodatek č. 1 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2010-0 -

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Fyzika STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Fyzika Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Fyzika ve složení:

Více