Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :"

Transkript

1 Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika Mezi hlavní cíle patří poznávání přírody, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjení dovednosti objektivně pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry, a ty ústně i písemně interpretovat. Žáci se učí rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti mezi nimi, předvídat je, popřípadě ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Ve vzdělávacím předmětu fyzika směřujeme výuku ještě specificky k: 1. podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích 2. vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 3. získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech, především při úrazu elektrickým proudem 4. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka fyziky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování; potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi; způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby; posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů; zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí;

2 porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí; uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy; utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí; 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka fyziky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Žáci se učí metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů, učí se zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení, samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry; tím, že učitel žákům předkládá co nejvíce praktických pokusů, umožní žákům využívat výukové programy, a to jak pod jeho vedením, tak především samostatně při zpracování vlastních prezentací. Učitel žáky vede k tomu, aby vždy nejprve odhadli výsledky experimentu a po dosažení závěru korigovali své hypotézy, aby vyhledávali v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky fyzikálního poznávání a využívali je efektivně ve svém dalším studiu, aby poznávali souvislosti fyzikálního zkoumání s ostatními přírodovědně zaměřenými oblastmi zkoumání. Kompetence k řešení problémů: Žáci se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. Učí se poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Učí se základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. Rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení; tím, že učitel žákům umožňuje předpokládat, prakticky ověřovat a vyvozovat závěry na základě osvojených znalostí a dovedností, hledat, navrhovat či používat různé další metody, informace a prostředky nebo nástroje, které by mohly přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní metody, informace nevedly k cíli, korigovat chybná řešení problému, používat osvojené metody řešení fyzikálních problémů i v jiných oblastech vzdělávání, pokud jsou tyto metody v těchto oblastech aplikovatelné. Kompetence komunikativní: Žáci jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci. Učí se stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a experimentů, a to ústně i písemně, naslouchají názorům učitele i spolužáků, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují; tím, že učitel žáky vede k tomu, aby výsledky svých pokusů komentovali, vysvětlili, obhájili, aby využívali informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci i s okolním světem a pro prezentaci svých výsledků. Kompetence sociální a personální: Žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině, učí se podílet se společně s učitelem na vytváření pravidel práce v týmu, vytvářejí si pozitivní představu o sobě samém; tím, že učitel dává žákům příležitost vzájemně spolupracovat při praktickém řešení úkolů, umožňuje jim statisticky zpracovávat a třídit informace, vede vyučování tak, že žáci mají možnost spolupracovat při výukových programech, a umožňuje žákům objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu. Kompetence občanské: Žáci jsou vedeni k poznání možnosti rozvoje i zneužití fyzikálních jevů a učí se odpovědnosti za zachování životního prostředí; tím, že učitel žáky seznamuje s historií zneužívání jaderných zbraní, ekologických havárií a s příčinami zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra) a s riziky a prodiskutuje s nimi opatření k jejich předcházení a minimalizaci. Seznamuje žáky s plány krizových opatření.umožňuje žákům chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví.

3 Kompetence pracovní: Žáci se učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. Seznamují se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; tím, že učitel vede žáky k tomu, aby výsledky pokusů a pozorování zhodnotili, třídili a statisticky zpracovali a vytvářeli protokoly k laboratorním pracím. Učitel důsledně dbá na bezpečnost, dodržování pracovního řádu a způsobu používání fyzikálních pomůcek, dodržování zásad ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzika OSV OSV 1 OSV 3 OSV 9 OSV 10 EV EV 2 EV 3 EV 4 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení a studia Sociální rozvoj Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (vedení a organizování práce skupiny) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Environmentální výchova Základní podmínky života: ovzduší, energie, Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, hluk Vztah člověka k prostředí: naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady) 3. Učební plán předmětu fyzika v souladu s učebním plánem školy ročník celkem Fyzika Předmět Fyzika je vyučován dle potřeby vyučujícího a konkrétního rozvrhu hodin v kmenových třídách, odborné učebně s interaktivní tabulí, případně v odborné učebně fyziky.

4 Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda Fyzika 3. období 6. ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Fyzika pro 6.ročník ZŠ, R. Kolářová,J. Bohuněk (Prometheus),Sbírka úloh z fyz. Pro roč, F.Jáchim,SPN, Fyzika učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia 6 + pracovní sešit, k. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka,J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa, Fraus Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku Na konci 3. období základního vzdělávání žák: LÁTKY A TĚLESA 1. změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 2. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 3. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 4. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů POHYB TĚLES SÍLY 5. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 6. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 7. změří velikost působící síly 8. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 9. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 10. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 11. využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 12. předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní

5 ENERGIE 13. určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 14. využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 15. využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh 16. určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 17. zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí ZVUKOVÉ DĚJE 18. rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 19. posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 20. sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 21. rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 22. rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 23. využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 24. využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 25. zapojí správně polovodičovou diodu 26. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 27. rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami Cílové zaměření předmětu v 6. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 6. ročníku směřuje k: seznámení se základními pojmy fyziky jako součásti přírodních věd získávání dovedností pozorovat fyzikální vlastnosti, jevy a procesy a měřit fyzikální veličiny dovednosti převádět jednotky délky, objemu, hmotnosti, hustoty a času pochopení poznatků, že jednotlivé látky mají různé vlastnosti z hlediska jejich hustoty a k dovednosti tyto vlastnosti změřit nebo vypočítat

6 6.ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Stavba látek OVO7: změří velikost působící síly OVO2: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí DV: rozliší pojmy látka a těleso DV: vyjmenuje vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek DV: popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek DV: uvede značku a jednotky síly, převede jednotku síly na jinou jednotku síly DV: v jednoduchých případech správně použije siloměr ke změření velikosti síly DV: uvede vztah mezi hmotností tělesa a gravitační silou působící na těleso DV: rozliší mezi prvkem a sloučeninou DV: vysvětlí rozdíl mezi pevnou, kapalnou a plynnou látkou z hlediska částicového složení Látky a tělesa Vlastnosti látek Síla, gravitační síla, měření síly Částicové složení látek, atomy a molekuly cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování OVO 1O :používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech (chemie) DV: uvede příklady elektrování těles DV: popíše model atomu a uvede znaménko el. náboje jeho částí DV: vysvětlí elektrování těles DV: definuje elektrické pole jako místo, kde působí elektrická síl Elektrické vlastnosti látek Elektrování těles Model atomu Elektrické pole Magnetické vlastnosti látek cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování

7 OVO 24: využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet DV: popíše části tyčového magnetu DV: uvede příklad magnetizace látky DV: definuje magnetické pole jako místo, kde působí mag. síla DV: popíše mag. pole Země DV: uvede příklady použití magnetu v praxi Magnety, póly magnetu Magnetizace látky Magnetické pole Magnetické pole Země cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování OVO 1: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa OVO 3: předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty DV: definuje fyzikální veličiny jako vlastnosti látek, které lze změřit DV: uvede značku a jednotky délky, převede jednotku délky na jinou jednotku délky DV: změří délku a zapíše výsledek včetně přesnosti měření DV: uvede značku a jednotky objemu, převede jednotku objemu na jinou jednotku objemu DV: změří objem tělesa a zapíše výsledek včetně přesnosti měření DV: uvede značku a jednotky hmotnosti, převede jednotku hmotnosti na jinou jednotku hmotnosti DV: změří hmotnost tělesa a zapíše výsledek DV: uvede značku a jednotky hustoty DV: změří hustotu kapaliny hustoměrem a výsledek zapíše v různých jednotkách hustoty DV: uvede značku a jednotky času, převede jednotku času na jinou Měření fyzikálních veličin Fyzikální veličiny Měření délky jednotky, měřidla, přesnost měření Měření objemu kapalného i pevného tělesa jednotky, měřidla, přesnost měření Měření hmotnosti pevného i kapalného tělesa jednotky, měřidla Měření hustoty jednotky, měřidla Měření času jednotky, měřidla cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování OSV9: Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (vedení a organizování práce skupiny)

8 OVO4: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů jednotku času DV: uvede značku a jednotku teploty DV: vysvětlí podstatu použití kapalinového teploměru DV: uvede příklady objemové či délkové roztažnosti látek při změně teploty DV: uvede vztah mezi hmotností, objemem a hustotou Měření teploty, změna délky či objemu těles při zahřívání nebo ochlazování, teploměry, změna teploty vzduchu v závislosti na čase Hustota látky Výpočty řešení problémů OSV9: Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (vedení a organizování práce skupiny) Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda Fyzika 3. období 7. ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Fyzika pro 7.ročník ZŠ, R. Kolářová,J. Bohuněk (Prometheus),Sbírka úloh z fyz. Pro roč, F.Jáchim,SPN, Fyzika učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 + pracovní sešit, K. Rauner, V. Havel, J. Prokšová, M. Randa, Fraus Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku Na konci 3. období základního vzdělávání žák: LÁTKY A TĚLESA 1. změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 2. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

9 3. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 4. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů POHYB TĚLES 5. SÍLY 6. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 7. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 8. změří velikost působící síly 9. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 10. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 11. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů Cílové zaměření předmětu v 7. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 7. ročníku směřuje k: samostatnému pozorování a popisování okolního prostředí z hlediska fyzikálních procesů pomocí fyzikálních veličin pohyb, síla, tlak, vztlaková síla upevnění si poznatků o šetrném a bezpečném zacházení s tlakovými zařízeními a přístroji 7.ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Pohyb tělesa OVO5: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná v zhledem k jinému tělesu OVO6: využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu DV: definuje pohyb tělesa jako změnu polohy vzhledem k jinému tělesu DV: rozhodne, zda se těleso v daném případě pohybuje nebo je v klidu DV: vysvětlí na příkladu, co je trajektorie a co je dráha DV: uvede značku a jednotky dráhy DV: rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, přímočarý a křivočarý pohyb DV: uvede značku a jednotky rychlosti rovnoměrného pohybu DV: vysvětlí, jak závisí dráha RP na čase DV: objasní pojem průměrná Klid a pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu tělesa Průměrná rychlost pohybu tělesa cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů OSV10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

10 rychlost DV: uvede vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u RP OVO7: změří velikost působící síly OVO8: určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici OVO 9: využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích DV: uvede příklady sil a v jednoduchých případech sílu znázorní (velikost, směr a působiště) DV: vysvětlí význam činitele g ve vztahu Fg=m.g DV: definuje těžiště jako působiště gravitační síly a v jednoduchých případech určí polohu těžiště tělesa DV: vyjmenuje účinky síly na těleso DV: vysvětlí na příkladu znění Newtonova pohybového zákonu Síla Znázornění síly Skládání sil stejného a opačného směru Gravitační síla a hmotnost tělesa Rovnováha sil, těžiště tělesa Účinky síly na těleso Posuvné účinky síly - Newtonovy pohybové zákony Zákon setrvačnosti Zákon síly řešení problémů Zákon akce a reakce OVO 10: aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů DV: uvede podmínku rovnováhy na páce a s porozuměním ji použije při řešení úloh z praxe Otáčivé účinky síly Páka, rovnovážná poloha páky Užití páky Kladky cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů DV: uvede vztah mezi tlakem, působící tlakovou silou a obsahem plochy, na kterou tlaková síla působí a hustotou Deformační účinky síly Tlaková síla, tlak

11 OVO11: využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů OVO12: předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní OVO11: využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů OVO12: předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní OVO26: využívá zákona o přímo-čarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu při řešení problémů a úloh OVO27: rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami DV: uvede příklady tření v praxi DV: rozliší mezi tlakem v kapalině vyvolaným vnější silou a hydrostatickým tlakem DV: vysloví znění Archimedova zákona pro kapaliny a s porozuměním jej použije při řešení praktických problémů DV: vysvětlí existenci atmosférického tlaku DV: uvede přístroje na měření atmosférického tlaku a na měření přetlaku a podtlaku DV: vysloví znění Archimedova zákona pro plyny a s porozuměním jej použije při řešení praktických. problémů DV: uvede příklady zdrojů světla a příklady průhledných a průsvitných prostředí DV: uvede rychlost světla ve vakuu DV: uvede zákon odrazu a lomu světla DV: vysvětlí na příkladu, jak můžeme bílé světlo rozložit na barevné složky DV: vyjmenuje některé optické přístroje Tření Třecí síla Mechanické vlastnosti kapalin Opakování z 6. ročníku (vlastnosti kapalin) Tlak v kapalině Hydraulická zařízení Hydrostatický tlak Archimedův zákon Plování nestejnorodých těles Mechanické vlastnosti plynů Opakování z 6. ročníku (vlastnosti plynů) Atmosférický tlak, měření atmosférického tlaku a změn tlaku Přetlak a podtlak Archimedův zákon Světelné jevy Zdroje světla, šíření světla Odraz světla, zrcadla Lom světla, čočky Rozklad světla Optické přístroje, oko OSV10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu cvičení smyslového vnímání cvičení smyslového vnímání

12 Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda Fyzika 3. období 8. ročník Počet hodin : 66 Učební texty : Fyzika pro 8. ročník ZŠ, R. Kolářová,J. Bohuněk (Prometheus),Sbírka úloh z fyz. Pro roč, F.Jáchim,SPN, Fyzika učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia 8 + pracovní sešit, K. Rauner, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa, Fraus, Fyzika pro 8. roč. ZŠ studijní část A, R. Kolářová, M. Chytilová, D. Kluvanec, K. Žampa, Prometheus Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku Na konci 3. období základního vzdělávání žák: LÁTKY A TĚLESA 1. změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 2. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 3. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 4. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů POHYB TĚLES 5. SÍLY 6. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 7. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 8. změří velikost působící síly 9. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 10. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 11. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 12. využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 13. předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní

13 ENERGIE 14. určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 15. využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 16. využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh 17. určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 18. zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí ZVUKOVÉ DĚJE 19. rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 20. posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 21. sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 22. rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 23. rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 24. využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 25. využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 26. zapojí správně polovodičovou diodu 27. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 28. rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami Cílové zaměření předmětu v 8. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 8. ročníku směřuje k: samostatnému pozorování a popisování okolního prostředí z hlediska fyzikálních procesů pomocí fyzikálních veličin pohyb, síla, tlak, vztlaková síla upevnění si poznatků o šetrném a bezpečném zacházení s tlakovými zařízeními a přístroji samostatnému pozorování a popisování zdrojů zvuku, šíření zvuku v různých prostředích a využití daných poznatků při ochraně sluchu před nadměrným hlukem 8.ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky OVO14: využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem DV: určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou DV: definuje výkon jako práci vykonanou za jednotku času Práce Výkon Práce, výkon OSV1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů

14 Účinnost OVO18: rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku OVO19: posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí OVO13: určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa OVO15: využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh DV: uvede podmínky,za kterých uslyšíme zvuk (zdroj zvuku o slyšitelné frekvenci, vhodné prostředí a zdravý sluch) DV: uvede rychlost šíření zvuku ve vzduchu při teplotě 20 C DV: uvede, na čem a jak závisí velikost pohybové a polohové energie tělesa DV: vysvětlí na příkladu, jak se přeměňuje polohová energie tělesa na pohybovou energii a naopak Zvukové jevy Zdroje zvuku Šíření zvuku Ucho jako přijímač zvuku Energie Pohybová energie tělesa Polohová energie tělesa Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa cvičení smyslového vnímání EV 3: Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava, hluk OVO16: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem OVO17: zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí Vnitřní energie, teplo DV: objasní pojem vnitřní energie Vnitřní energie, změna vnitřní energie tělesa jako součet polohové a pohybové energie částic látky DV: definuje teplo jako energii, která při tepelné výměně přechází Teplo, měrná tepelná kapacita látky z teplejšího tělesa na chladnější a uvede, na čem a jak závisí velikost přijatého či odevzdaného tepla Změny skupenství látek OSV1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, řešení problémů

15 OVO16: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem DV: uvede různé změny skupenství látek včetně příkladů z praxe DV: vyjmenuje některé meteorolog. prvky a uvede, jakými měřidly se měří DV: popíše složení atmosféry DV: vysvětlí pojmy skleníkový efekt a ozonová díra Tání a tuhnutí Vypařování a var, kapalnění Sublimace, desublimace Základy meteorologie OSV1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, řešení problémů OSV9: Kooperace a kompetice: vedení a organizování práce skupiny OVO22: rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností OVO20: sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu OVO21: změří elektrický proud a napětí OVO23: využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů OVO17: zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí DV: určí znaménko převládajícího náboje na zelektrovaném tělese DV: rozliší vodič a izolant DV: zapíše schematické některých částí el. obvodu značky DV: uvede znění Ohmova zákona DV: uvede pravidla pro napětí, proud a odpor v rozvětveném a nerozvětveném el. obvodu DV: vysvětlí použití reostatu DV: uvede vztah pro výpočet el. práce a výkonu el.proudu a s porozumění umí tyto vztahy použít při řešení některých praktických problémů Vzdělávací obsah předmětu v 9. ročníku Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Elektrické jevy Elektrický náboj, elektroskop Vodič a izolant v elektrickém poli Elektrický proud Elektrické napětí Ohmův zákon, elektrický odpor Spojování rezistorů, reostat Elektrická práce, elektrická energie Výkon elektrického proudu OSV10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Vyučovací předmět : Období ročník : Fyzika 3. období 9. ročník Počet hodin : 66

16 Učební texty : Fyzika pro 9.ročník ZŠ, R. Kolářová,J. Bohuněk (Prometheus),Sbírka úloh z fyz. Pro roč, F.Jáchim,SPN, Fyzika učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia 9 + pracovní sešit, K. Rauner, V. Havel, M. Randa, Fraus, Fyzika 4 pro ZŠ Elektromagnetické děje, J. Tesař, F. Jáchim, SPN Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku Na konci 3. období základního vzdělávání žák: LÁTKY A TĚLESA 1. změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 2. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 3. předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 4. využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů POHYB TĚLES 5. SÍLY 6. rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 7. využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 8. změří velikost působící síly 9. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 10. využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 11. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 12. využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 13. předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní ENERGIE 14. určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 15. využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 16. využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh 17. určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 18. zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí ZVUKOVÉ DĚJE 19. rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 20. posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí