Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti"

Transkript

1 Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Seminář Plzeň Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Rostislav Čevela Libuše Čeledová

2 OBSAH přednášky 1) Sociální zabezpečení ČR 2) Principy a zásady v posuzování 3) Proces posuzování

3 HISTORIE Povinné sociální pojištění (předlitavsko a české země) JUDr. Eduard hrabě von Taafe Taafeho reforma roku 1888/89: Zákon o úrazovém pojištění dělníků (z.č.1/1888 ř. z.) Zákon o nemocenském pojištění dělníků (z.č.33/1888 ř. z.) Zákon o bratrských pokladnách ( z. č. 127/1889 ř. z.)

4 REORGANIZACE LPS Rozdělení prvoinstanční lékařské posudkové služby (ČSSZ - důchodové a nemocenské pojištění, Úřady práce - státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, hmotná nouze, politika zaměstnanosti, Posudkové komise MPSV - druhoinstanční posudková služba) Sloučení prvoinstanční lékařské posudkové služby na ČSSZ ?

5 TRANSFORMACE ČINNOSTI LPS posuzování stupně závislosti, úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti (nahradil posuzování bezmocnosti a dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého vyžadující mimořádnou péči) posuzování poklesu pracovní schopnosti, 3 stupně invalidity (nahradilo posuzování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, invalidita plná a částečná) posuzování stupně závislosti, základní životní potřeby posuzování pro účely dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku

6 Struktura rezortní LPS MPSV ODBOR POSUDKOVÉ SLUŽBY ČSSZ ÚSEK LPS POSUDKOVÉ KOMISE MPSV KSSZ Regionální pracoviště LPS OSSZ Referát LPS Cca 400 lékařů Věk Ø 59,6 let

7 SYSTÉM DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ DŮCHODOVÉ PODPORA DÁVKY SSP PŘÍSP. NA SPZ ZÁVISÍ NA VÝŠI PŘÍJMU (3) POMOC DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE OSTATNÍ (2) PnP DÁVKY PRO OZP

8

9 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů (příspěvek na péči, stupeň závislosti) Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Vyhláška č. 388/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

10 25 odst. 1 zákona o sociálních službách 1. leden 2011 Krajská pobočka úřadu práce provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí

11 World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II) Subjektivní hodnocení kvality života Verze 12, 24, 36 otázek Verze - k použití odborným testujícím, osobami blízkými, samotným respondentem Základní doporučená verze dotazníku 36 Subjektivní stanovení stupně disability důležité pro klinika, pracovníka ve výzkumu i pro státní správu

12 WHODAS II 1) Subjektivní zjištění kvality života, limitu aktivit a restrikce participace 2) Standardizace 3) Statisticky zpracovatelná data 4) Klinické zkušenosti s aplikací 5) Kompatibilní s ICF /5 stupňová hodnotící škála/ SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ PRO SZ 1) Subjektivní zjištění kvality života, limitu aktivit a restrikce participace 2) Klientsky a uživatelsky přátelské 3) Kapacitně/administrativně vyhovující (140 tis. soc. šetření/rok) 4) Dvouleté zkušenost 5) Zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí

13 WHODAS II 1. leden 2011 Okruhy sociálního šetření 1. Schopnost péče o vlastní osobu 2. Výdělečná činnost/školní povinnosti 3. Rodinné vztahy 4. Sociální vztahový rámec 5. Domácnost 6. Prostředí CHARAKTERISTIKA POSUZOVÁNÍ STUPNĚ ZÁVISLOTI ADL /ICF 1. leden 2012 Lékařské posouzení SZ: a) Sociální šetření b) Zdravotní stav + funkční poruchy c) Hodnocení základních životních potřeb: 1. Mobilita 2. Orientace 3. Komunikace 4. Stravování 5. Oblékání a obouvání 6. Tělesná hygiena 7. Výkon fyziologické potřeby 8. Péče o zdraví 9. Osobní aktivity 10. Péče o domácnost

14 ADL: BADL + IADL Bazální ADL sebeobsluha: Přemísťování ( přesun z lůžka do křesla, chůze kolem lůžka) Kontinence Používání toalety Koupání Schopnost samostatně jíst, Schopnost samostatně se oblékat Instrumentální ADL - soběstačnost: Nakupování Vaření Běžný úklid Vedení domácnosti Používání dopravních prostředků Nakládání s penězi

15 Biopsychosociální model MKF zdravotní problém (porucha zdraví nebo nemoc) tělesné funkce a struktury aktivity participace faktory prostředí fyzické sociální postojové osobní faktory věk, pohlaví motivace životní styl

16 Modely zdravotního postižení Staré paradigma tzv. medicínský model Založen primárně na postižení a patologii Předjímá závislost člověka s postižením na rozhodnutí jiných Princip rozhodování z pohledu patogeneze Nové paradigma (disability) - sociální model 1980 ICIDH: Impairment Disability Handicap 2001 ICF: Impairment Activity - Participation Akcentace celkového fungování jedince v jeho prostředí Disabilita : Produkt interakce charakteristik jedince ( zdravotní stav, kvalita osobnosti a sociálního prostředí architektonického a kulturního) Jak může člověk s postižením (I) provádět činnosti (A) vedoucí k zapojení do životní účasti (P)

17 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) Citace: 431/2009 Sb. Částka: 137/2009 Sb. Na straně (od-do): 7034 Rozeslána dne: 8. prosince 2009 Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Český statistický úřad Datum přijetí: 18. listopadu 2009 Datum účinnosti od: 8. prosince 2009 Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: Hesla rejstříku: (budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů) Vydáno na základě: 89/1995 Sb. Předpis mění: Předpis ruší: Text předpisu: 431 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 18. listopadu 2009 o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. července 2010 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen "klasifikace MKF"). Klasifikace MKF (v anglickém originále International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF) je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni.

18 HLAVA II ZÁKON Č. 372/2011 SB. O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ 53 odst.2 písm. f) ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje: f) klasifikaci pacienta, jehož stav vykazuje určitý stupeň částečného nebo úplného omezení či znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí, které bude dlouhodobého nebo trvalého charakteru, podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví vydané a oznámené Českým statistickým úřadem podle zákona upravujícího státní statistickou službu. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, 1 odst.1) písm. k)

19 Zákon č.66/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 13. V 53 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

20 Nové paradigma posuzování LPS ( ADL + principy ICF) Základní životní potřeba Klasifikace MKF/ICF aktivace/participace doména d ICF 1. mobilita/pohyblivost kap 4 pohyblivost např. d 450 chůze, d 460, d orientace kap 1 učení se a aplikace znalostí např. kódy d komunikace kap 3 komunikace d 310 d stravování kap 5 péče o sebe, jídlo a pití d oblékání a obouvání kap 5 péče o sebe d tělesná hygiena kap 5 péče o sebe d výkon fyziologické potřeby kap 5 péče o sebe d péče o zdraví kap 5 péče o sebe d 570, kap 2 všeobecné úkoly a požadavky např. d osobní aktivity kap 8 hlavní oblasti života např. d , kap 9 život komunitní, sociální a občanský např. d péče o domácnost (+18 let) kap 6 život v domácnosti např. d

21 8 principů posuzování SZ 1) Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí funkční dopad DNZS na schopnost zvládat základní životní potřeby; přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 2) Schopnost zvládat základní životní potřebu péče o zdraví se hodnotí ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem. 3) Schopnost zvládat základní životní potřebu péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let věku (Čevela, 2010)

22 8 principů posuzování SZ 4) Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu DNZS a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. 5) Funkční schopnosti se hodnotí s využíváním zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využíváním běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení v domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku.

23 8 principů posuzování SZ 6) U osob do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby a při hodnocení potřeby mimořádné péče se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. 7) Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje 8) Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

24 12 zásad posuzování funkčního dopadu DNZS 1) Hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby obsahuje hodnocení jednotlivých aktivit, které jsou vymezeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 2) Hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby 3) Hodnocení tělesných struktur a tělesných funkcí ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností (duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, apod.) (Čevela, 2010)

25 12 zásad posuzování funkčního dopadu DNZS 4) Vymezení neschopnosti zvládání základní životní potřeby jako stavu, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání facilitačních pomůcek a prostředků nelze zvládnout životní potřeby v přijatelném standardu 5) Stanovení, že za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu. 6) Hodnocení zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby

26 12 zásad posuzování funkčního dopadu DNZS 7) Hodnocení, zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby 8) Přihlížení, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení 9) Hodnocení stavů u nichž průběžně dochází ke zhoršování a zlepšování, kdy funkční schopnost zvládat základní životní potřebu se stanoví tak, aby odpovídala převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období

27 12 zásad posuzování funkčního dopadu DNZS 10) Stanovení, že neschopnost zvládat aspoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní životní potřebu vymezena v příloze vyhlášky, zakládá neschopnost zvládat příslušnou základní životní potřebu, a to bez ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 11) Stanovení odchylek v postupu u osob 1-18 let věku 12) Při hodnocení základních životních potřeb pro účely stanovení stupně závislosti se základní životní potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat, sčítají.

28 Počet vydaných posudků SZ pro účely PnP

29 Proces posuzování stupně závislosti objektivní POSUZOVANÝ/ŽADATEL subjektivní OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK MKN - 10 WHO DAS II LÉKAŘSKÉ NÁLEZY SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ POSUDKOVÝ LÉKAŘ ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY POSUDEK (Čevela, 2010) STUPEŇ ZÁVISLOSTI ROZHODNUTÍ: PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

30

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2011 Motto: Člověka je třeba si vážit pro poklad, jejž v sobě chrání, jako si vážíme sami sebe. (A. de Saint-Exupery) Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Sociální reforma od 1. 1. 2012 zásadně změní systém poskytování příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany a také oblast zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 a k t u á l n ě... ROLNIČKA NABÍRÁ NOVÉ ŽÁKY 12.3.2010, Mladá fronta DNES Rolnička nabírá nové žáky praktické školy Středisko Rolnička nabízí pro žáky s těžším stupněm zdravotního

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

ZÁKON. ze dne..2013,

ZÁKON. ze dne..2013, ZÁKON ze dne..2013, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více