PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI"

Transkript

1 PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením PERCHTA KAZI PÁTÁ

2 V lednu 2012 vešla v platnost novela zákona o sociálních službách. Jak se v praxi ukazuje, novela bohužel neumožňuje objektivní způsob posouzení nároku na příspěvek na péči. Stovky příjemců se propadly do nižších kategorií a přišly třeba i o třetinu příspěvku, aniž by se změnila jejich situace. Některým byl příspěvek odebrán úplně.

3 Důvodem je zjednodušení posuzování nároku, kdy se nově hodnotí 10 oblastí základních životních potřeb místo 36 úkonů soběstačnosti a péče o vlastní osobu. Dalším problémem je i snížení počtu úředníků a nekompetentnost některých z nich.

4 Úprava posuzování nároku, nezhoršila situaci jen v rodinách autistů, ale pochopitelně v celém spektru všech, kdo byli a jsou příjemci příspěvku.

5 Novela zákona o sociálních službách neumožňuje objektivní způsob posouzení. A jedná se zde o možné hromadné porušování 25 Úmluvy.

6 Příspěvek na péči Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

7 Výše příspěvku na péči - Stupeň závislosti Do 18 let věku I.Lehká II.Středně těžká III.Těžká IV. Úplná Kč za kalendářní měsíc KČ za kalendářní měsíc Kč za kalendářní měsíc Kč za kalendářní měsíc A vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

8 Nad 18 let I. Lehká 800 Kč za kalendářní měsíc II.Středně těžká III.Těžká IV.Úplná Kč za kalendářní měsíc Kč za kalendářní měsíc Kč za kalendářní měsíc A vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

9 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 S.b.

10 Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby : a) Mobilita b) Orientace c) Komunikace d) Stravování f) Oblékání a obouvání g) Tělesná hygiena h) Výkon fyziologické potřeby i) Péče o zdraví j) Osobní aktivity k) Péče o domácnost

11 Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby, přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

12 Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č.1 k této vyhlášce.

13 V Praze, toho času je 7 posudkových lékařů na 1, obyvatel. V celé republice pak cca 170. U posudků na PNP je to žádostí ročně. Česká správa sociálního zabezpečení angažuje smluvní lékaře. Tito smluvní lékaři, kteří dělají posuzování jako externisti, mají za jeden posudek 5000 CZK, přičemž jejich kvalifikace na posuzování je diskutabilní. Toto je také jednou z příčin proč je kvalita posudků tak špatná. UPŘESNĚNÍ: dle RIA k SZ pro VVZPO a NRZP

14 Je třeba si uvědomit, že posuzování stupně závislosti představuje každoročně cca posudků, a tím i značné zatížení lékařské posudkové služby (dále jen LPS ). Časová i odborná náročnost zpracování posudku pro účely řízení o příspěvek na péči (cca 2 hod./1 posudek) vede i přes doposud učiněná personální a organizačně administrativní opatření k cca nevyřízených případů po lhůtě.

15 Zajistit efektivní činnost lékařské posudkové služby je v tomto prostředí přinejmenším složité, zejména za situace, kdy se dlouhodobě České správě sociálního zabezpečení nedaří naplnit cca sto volných lékařských míst, kdy průměrný věk posudkového lékaře je 59,6 let a cca více než třetina posudkových lékařů je ve věku nároku na starobní důchod.

16 Vzhledem k tomu že se posudky posuzují medicínsky, je chybný celý zákon 108/2006. Místo původních 36 úkonů se měl systém zlepšit současnými 10 úkony. To se nestalo. Chyby, které byly v minulém systému špatně, se novým systémem ještě prohloubily.

17 Další chybou jsou 4 stupně závislosti, které jsou adresně plošné. Lidé mají buď zbytečně mnoho peněz nebo extrémně málo. Mělo by se posuzovat adresně tak, aby to bylo lineární. Při adresném/podrobném posouzení by se daly vystihnout nuance v chování. Např. někdy je potřeba dvou lidí (asistentů) k jednomu úkonu...a pod.

18 Plné znění článku 3 Úmluvy o právech dítěte

19 Článek 3 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.

20 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná správní opatření.

21 3. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standardům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého personálu, jakož i kompetentního dozoru.

22 Úmluvy, plnění doporučení Výboru OSN pro práva dítěte České republice z 21. června 2011

23 Článek 25 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte, které bylo svěřeno příslušnými orgány do péče, ochrany nebo léčení tělesného či duševního zdraví náhradnímu zařízení, na pravidelné hodnocení zacházení s dítětem a všech dalších okolností spojených s jeho umístěním.

24 Článek Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo každého dítěte na výhody sociálního zabezpečení včetně sociálního pojištění a činí nezbytná opatření k dosažení plného uskutečňování tohoto práva v souladu s vnitrostátním právem. 2. Tyto výhody se podle situace poskytují s ohledem na zdroje a možnosti dítěte a osob, které se o ně starají, jakož i s ohledem na veškerá další hlediska, která jsou spojena se žádostí o poskytnutí těchto výhod, podanou dítětem nebo ve prospěch dítěte.

25 V případě ČR nedochází k dosažení plného uskutečňování tohoto práva v souladu s vnitrostátním právem.

26 Rodiny, které jsou už bez tak ekonomicky slabé, nemají oporu ve státě. Plnou péči o postižené dítě přebírá jeden z rodičů a ten druhý je pracující. V lepším případě má tedy rodina alespoň jeden příjem. V situaci, kdy jde o matku samoživitelku, tomu tak není.

27 Smutnou pravdou je, že 70 % otců rodiny opouští díky postiženému dítěti. Matka tak celodenně pečuje o postižené zaměstnání téměř není. dítě a možnost

28 Jediný příjem, který taková matka má: Příspěvek na bydlení PNP- příspěvek na péči Výživné- (Pokud nějaké má. Soudní systém ČR nechrání matku s dítětem. A tak je stále více matek, které výživné na své dítě nikdy neviděly.)

29 Ve vyspělých zemích je běžné, že stát funguje jako MATKA. Když nastane kritická situace, tak se zachová mateřsky. ČR i přesto, že se honosí titulem vyspělé země, se chová ke svým postiženým občanům jako MACECHA.

30 Příběh z praxe : Matka samoživitelka starající se o postižené dítě. Otec neplatí výživné. Jednou za 3 měsíce pošle 100 korun. Toto je bráno jako snaha platit. Je tedy nepostižitelný. Matka pobírá příspěvek na bydlení, ze kterého jen tak tak zaplatí nájem malého bytu.

31 Dítě je 11 leté. Mentální věk dítěte je 7 měsíců. Dítě nemluví. Je v plenách. Je potřebná neustálá péče a dohled 24 hodin. Matka má jen velice malé šance na zaměstnání. PNP jí má pomoci a ulehčit život jak její tak postiženého dítěte.

32 Takových matek a rodin, které pečují o postiženého člena rodiny, je mnoho a nacházejí se v těžké finanční situaci.

33 Mnoho z těchto matek zvažuje v této chvíli ústavní péči jako jedinou možnost jak přežít.

34 To nejcennější, co v životě máme, je rodina.

35 Ústavní péče nemůže nahradit dítěti matku ani rodinu. Dítě touto vynucenou separací trpí. Milující matka a rodina bez svého dítěte trpí.

36 Stát vynakládá nemalé výdaje na ústavní péči Kč a více za měsíc na osobu.

37 Vypadá takto domov a šťastné dítě?

38

39

40

41

42

43 Děkuji za pozornost.

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2011 Motto: Člověka je třeba si vážit pro poklad, jejž v sobě chrání, jako si vážíme sami sebe. (A. de Saint-Exupery) Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

Moje vyjádření k reformám

Moje vyjádření k reformám Moje vyjádření k reformám Porodné, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, možnost přivýdělku, příspěvek na péči Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními

Více