Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012"

Transkript

1

2 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická 2

3 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTER VÝZKUMU Dotazník Cílová skupina dotazníku VÝSLEDKY VÝZKUMU Počet a struktura respondentů Vyhodnocení dílčích otázek Účast na konferenci Účast na jiné konferenci barcamp Jak se dozvěděli o konferenci Spokojenost s průběhem konference Očekávání od konference Videa k pozdějšímu zhlédnutí Neúčast na konferenci Barcamp Brno Připomínky a komentáře Testování hypotéz SOUHRN A ZÁVĚR

4 1. ÚVOD Dotazník byl stejně jako v roce 2011 vytvořen za účelem získání zpětné reakce na konferenci Barcamp Brno. 2. CHARAKTER VÝZKUMU Ke sběru dat byl opět použit nástroj Survio (dříve Ana Survey), díky kterému bylo možno připravit dotazník s velkým počtem otázek i logickými přeskoky dle vybraných odpovědí respondentů. Oproti roku 2011 byli respondenti požádáni o vyplnění dotazníku prostřednictvím webového portálu srazy.cz, přes který probíhalo zjišťování zájmu o konferenci a přihlašování na ni. S žádostí o vyplnění dotazníku tedy byli osloveni všichni, jež o konferenci projevili zájem (v dokumentu dále také označování jako příznivci konference). V důsledku této skutečnosti a počtu získaných dat jsem si dovolila vybrané výsledky zobecněnit na všechny příznivce či účastníky konference Barcamp Brno. 2.1 Dotazník Sběr dat proběhl v termínu od (den konání konference) do Dotazník se skládal z 9 zjišťovacích otázek, týkajících se konference, prostoru pro připomínky, 2 otázek partnerů akce a 6 identifikačních otázek. Celkem bylo sebráno 279 odpovědí ke dni ukončení sběru dat, po jejich první kontrole a analýze bylo vyřazeno 8 formulářů. 2.2 Cílová skupina dotazníku Cílovou skupinou pro dotazník byli účastníci konference Barcamp Brno 2012 (celkem 800 zúčastněných) a 330 příznivců této konference, kteří projevili zájem o účast na ní, případně se i přihlásili, ale nakonec se nezúčastnili. Důvody neúčasti byly v rámci dotazníkového šetření zjišťovány. Vyhodnocení byly podrobeny odpovědi od celkem 271 respondentů, 247 těch, kteří se zúčastnili konference, a 24 těch, kteří se konference nezúčastnili. 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU Vyhodnocovány byly nejprve, stejně jako v roce 2011, dílčí otázky; následně byly zjišťovány závislosti mezi vybranými proměnnými. 3.1 Počet a struktura respondentů Celkový počet všech respondentů, kteří se do výzkumu zapojili, byl 271; z toho 247 respondentů se zúčastnilo konference a 24 se na konferenci přihlásilo, ale z nějakého důvodu se jí nezúčastnili. Podrobněji o jednotlivých důvodech dále v dokumentu. 4

5 Většina respondentů byli muži, celých 87 % (236 osob), zbylých 13 % (35 osob) pak byly ženy. Průměrný věk respondentů byl o 1 rok vyšší než v roce let oproti 25 rokům. Typickým věkem příznivce konference bylo 23 let. Nejmladší příznivec konference měl 16 let, nejstarší 53. Více o věkové struktuře příznivců konference Barcamp Brno přibližuje graf č. 1 níže. Graf č. 1: Věková struktura příznivců konference Barcamp Brno 5% 7% 15% 31% 42% Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Příznivci konference měli nejčastěji střední vzdělání s maturitou (39 %), dále pak základní (26 %) a vysokoškolské vzdělání s titulem Ing./Mgr. (25 %). Nejméně bylo respondentů se středním vzděláním s výučním listem, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. Ve všech případech se jednalo o 2 % z celkového počtu respondentů. Více ilustruje graf č. 2. S rizikem 0,05 můžeme tvrdit, že bez ohledu na to, jak velké skupiny příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude mít středoškolské vzdělání s maturitou minimálně 33 % a maximálně 45 % z nich. 5

6 Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání příznivců konference Barcamp Brno 4% 2% 2% 25% 26% 39% Základní vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. Vysokoškolské doktorské Vysokoškolské Ing., Mgr. 2% Příznivci konference byli nejčastěji studenti (35 %) a OSVČ/podnikatelé (34 %). 30 % respondentů byli zaměstnanci a pouze 1 % respondentů bylo ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní, na mateřské dovolené apod.). Z grafu č. 3 je možné si povšimnout, že 75 % respondentů se středním vzděláním s výučním listem podniká, respondenti se základním vzděláním z 83 % dále studují a respondenti s vyšším odborným vzděláním (60 %), vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. (80 %) a Ing./Mgr. (57 %) pracují jako zaměstnanci. Graf č. 3: Ekonomická aktivita respondentů Počet respondetů ZŠ SŠ s výučním listem SŠ s maturito u VOŠ VŠ Bc. VŠ Ph.D. VŠ Ing./Mgr. Zaměstnanec 25% % 8 57% OSVČ, podnikatel 17% 75% 32% 2 35% 2 38% Student 83% 47% 2 46% 4% Jinak ekonomicky neaktivní 1% 1% 6

7 S pravděpodobností 95 % lze říci, že bez ohledu na to, kolika příznivců konference se zeptáme, bude nejméně 29 % z nich studentů, maximálně pak 41 %. Stejně jako v roce 2011 byla většina respondentů z Jihomoravského kraje (51 % v roce 2012 oproti 47 % v roce 2011), Moravskoslezského kraje (10 % oproti 13 % v roce 2011) a Prahy (13 % oproti 11 % v roce 2011). Nejmenší počet respondentů byl z Královéhradeckého kraje (pouze 1 respondent). Více o místě bydliště respondentů ilustruje graf č. 4. Graf č. 4: Místo bydliště příznivců konference 2% 1% 2% 6% 1% Jihočeský Jihomoravský Jiné 13% Kralovehradecky Moravskoslezský 1% 3% 4% 51% Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha 1 Středočeský 1% 5% Ústecký Vysočina S rizikem 5 % bude počet příznivců konference vždy minimálně ve 49 % z Jihomoravského kraje, maximálně pak v 53 %. Nejčastější obor zájmu/práce/podnikání je obor IT, který vybralo 65 % respondentů. Druhým a třetím nejčastějším oborem zájmu/práce/podnikání jsou marketing, média a PR (17 %) a grafika (6 %). Hodnoty jsou téměř totožné s hodnotami v roce 2011 rozdíl 2 %, 2 % a -1 %. 7

8 Graf č. 5: Hlavní obor zájmu/práce/podnikání 17% 1% 6% 5% 2% 2% 2% 65% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa Grafika HR Kultura projektový manažment v IT Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné Nejméně byly jako hlavní obor zájmu/práce/podnikání vybrány obory HR, kultura a strojírenství po jednom respondentovi u každého oboru. V roce 2011 se jednalo o obor administrativa. Obor IT bude s 95 % pravděpodobností hlavním oborem zájmu u nejméně 59 % příznivců konference, nejvíce pak u 71 % bez ohledu na to, kolika příznivců se zeptáme. 3.2 Vyhodnocení dílčích otázek V této kapitole budou vyhodnoceny dílčí otázky ohledně konference Barcamp Brno a partnerské otázky pro rok Účast na konferenci Dotazník byl vyplněn 271 respondenty, z toho 91 % z nich se zúčastnilo konference. Nebyl zjištěn žádný výrazný rozdíl mezi strukturou účastníků konference a strukturou jejích příznivců, kteří se konference z nějakého důvodu nezúčastnili. V obou případech se jednalo většinou o muže (87 % zúčastněných, 89 % nezúčastněných) se středoškolským vzděláním s maturitou (40 % zúčastněných, 41 % nezúčastněných) a dále studující (35 % v případě zúčastněných i nezúčastněných). Průměrný věk byl v obou případech 26 let. Typický věk se lišil o jeden rok, kdy v případě účastníka konference byl nejčastější věk 23 let, v případě respondenta, který se konference nezúčastnil, 22 let. 8

9 3.2.2 Účast na jiné konferenci barcamp Oproti roku 2011 došlo ke snížení počtu těch, kteří se ještě nezúčastnili žádné barcamp konference (53 % oproti 59 % v roku 2011) a došlo k nárůstu těch, kteří se obdobného typu konference zúčastnili více než jednou (28 % oproti 22 % v roce 2011). Graf č. 6: Účast na jiné barcamp konferenci 19% Ano, jednou. 53% 28% Ano, více než jednou. Ne. Zjištěna byla jen velmi malá závislost mezi věkem respondentů a počtem jejich účastní na barcamp konferencích. Blíže jednotlivé proměnné ilustruje graf č. 7. Graf č. 7: Účast na jiné barcamp konferenci s ohledem na věk respondentů Počer respondentů v % Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Ano, jednou. 32% 19% 19% 17% 14% Ano, více než jednou. 21% 25% 25% 39% 36% Ne. 47% 55% 55% 44% 5 V grafu je možné si povšimnout, že počet těch, kteří se zúčastnili konference typu barcamp pouze jednou s narůstajícím věkem klesá, naopak počet těch, kteří se konference typu barcamp zúčastnili více než jednou, s narůstajícím věkem roste. 9

10 3.2.3 Jak se dozvěděli o konferenci Respondenti se stejně jako v roce 2011 dozvěděli o konferenci zejména prostřednictvím sociálních sítí, jejich počet se však snížil z 65 % v roce 2011 na 48 % v roce 2012; 35 % respondentů uvedlo, že se o konání dané akce dozvědělo osobně od svých známých a blízkých. Webové stránky, ať již přímo stránky Barcamp Brno či jiné, byly hlavním informačním kanálem v souvislosti s konáním konference v pouhých 15 % odpovědí oproti 26 % v roce Více o informačních kanálech v souvislosti s konferencí Barcamp Brno ukazuje graf č. 8. Graf č. 8: Hlavní informační kanál o konání konference 1% 35% 7% 9% 48% Z webových stránek projektu Barcamp. Z jiných webových stránek než stránek projektu Barcamp. Ze sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn...). Osobně od známých, přátel či kolegů ze zaměstnání. Jiné Sociální sítě byly hlavním informačním kanálem bez ohledu na ekonomickou aktivitu respondentů a jejich věk kromě těch ve věku od 25 do 30. Respondenti v této věkové kategorii se o konferenci dozvěděli nejčastěji osobně od svých blízkých a známých (47 % z nich). Mezi ekonomickou aktivitou a způsobem, jakým se respondenti o konferenci dozvěděli, byla zjištěna jen mírná závislost, stejně jako mezi hlavním informačním kanálem a vzděláním respondentů. Bez ohledu na to, kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, budou s rizikem 0,05 hlavním informačním kanálem o konání konference sociální sítě nejméně u 42 % z nich, nejvíce pak u 54 % Spokojenost s průběhem konference Účastníci byli s průběhem konference spokojeni. Přihlašování shledalo snadným 93 % všech respondentů, tedy včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí. 74 % z nich uvedlo, že přihlašování na konferenci bylo snadné, 18 % pak, že bylo spíše snadné. Pouze 3 % respondentů uvedlo, že přihlašování bylo spíše nesnadné. Viz graf č

11 Graf č. 9: Přihlašování na konferenci bylo snadné 3% 5% 18% 74% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Neuvedeno Přihlašování na konferenci považovali respondenti za snadné bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Avšak oproti roku 2011, kdy za nejsnadnější považovali přihlášení respondenti s oborem zájmu/práce/podnikání administrativa, byli v letošním roce právě oni ti nejméně nespokojení (50 % spíše snadné, 50 % spíše nesnadné), viz graf č. 10. Graf č. 10: Přihlašování na konferenci bylo snadné 10 8 Počet odpovědí v 6 % 4 2 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/ne týká se Administrativa Grafika 92.31% % HR IT 77.22% 17.09% % 3.16% Kultura Marketing, Média, PR 73.33% 22.22% 2.22% % Obchod, podnikání 72.73% 18.18% 9.09% Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné

12 Mezi tím, jak respondenti hodnotili obtížnost přihlašování na konferenci, a oborem studia byla zjištěna mírná závislost. Obor studia tak jen velmi malý vliv na to, jak obtížné či naopak snadné bylo přihlašování na konferenci pro jednotlivé respondenty. Bez ohledu na to kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude s rizikem 0,05 počet těch, kterým připadalo přihlášení na konference snadné, nejméně 68 % z nich, nejvíce pak 78 %. Spokojenost s dopravní dostupností místa konání, prostorami konání konference, technickým vybavením, délkou prezentace, prostorem pro diskusi a občerstvením přibližují grafy v tabulce č. 1. Z jednotlivých grafů vyplývá, že účastníci konference byli, stejně jako v roce 2011, s danými atribut y konference spokojeni. 12

13 Tabulka č. 1: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s průběhem konference Barcamp Brno Místo konání bylo dobře dopravně dostupné Prostory byly vhodné 3% 21% Ano Spíše ano 6% Ano Spíše ano Spíše ne 76% 94% Technické vybavení bylo vyhovující 2% 13% 85% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1% 35% Délka prezentací byla přijatelná 8% 1% 55% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Prostor pro diskusi byl dostatečný Občerstvení bylo vyhovující 3% 1% 18% 38% Ano Spíše ano 7% 16% 7% 4 Ano Spíše ano Spíše ne 4 Spíše ne 3 Ne Nevím/netýká se Nespokojenost s délkou prezentace projevilo 24 respondentů, kteří se konference zúčastnili, z toho 21 uvedlo, že je nespokojeno spíše, 3 pak byli nespokojeni zcela. Nejméně byli spokojeni respondenti ve věku 25 až 30, kdy se pro možnost Spíše jsem nebyl/a spokojena vyjádřilo 11 % z nich; nejvíce spokojeni pak byli respondenti ve věku 30 až 35 let. Mezi věkem a spokojeností s délkou prezentace nebyla zjištěná žádná závislost. 13

14 S prostorem k diskusi byli nejméně spokojeni respondenti ve věku 30 až 35 a starší 35 let (vždy 50 %). Jako nejvíce dostačující pak prostor pro diskusi připadal účastníkům ve věku 20 až 25, kdy se pro možnost Ano a Spíše ano přiklonilo celých 55 % respondentů. S pravděpodobností 95 % bude nejméně 49 % účastníků konference zcela spokojeno s délkou prezentace, nejvíce pak 61 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference se zeptáme Očekávání od konference Nejčastěji účastníci konference očekávali získání nových poznatků ze svého oboru zájmu (40 %), dále pak setkání se zajímavými lidmi networking (25 %) a motivaci pro další rozvoj (22 %), viz graf č. 11. Graf č. 11: Hlavní očekávání od konference 25% 4 Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 22% 13% Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné Získání nových poznatků v oboru zájmu bylo hlavním očekáváním u účastníků konference ve věku do 30 let. U starších respondentů bylo hlavním očekáváním setkání se zajímavými lidmi. Nové poznatky byly hlavním očekáváním respondentů také ve většině oborů zájmu/podnikání/studia. Nebylo tomu tak pouze v případě těch respondentů, kteří při výběru oboru zájmu/podnikání/studia vybrali možnost Jiné. S rizikem 0,05 bude počet těch, kteří očekávali zejména nové poznatky ze svého oboru, minimálně 34 %, maximálně 46 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Nové poznatky byly také hlavním očekáváním u všech úrovní vzdělání respondentů kromě těch vysokoškolsky vzdělaných s titulem Ph.D. Pro ty bylo hlavním očekáváním setkání s novými lidmi, kdy se pro danou odpověď rozhodlo 50 % z nich (graf č. 12). 14

15 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Graf č. 12: Očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Setkání se zajímavými lidmi - networking Motivaci pro můj další rozvoj Základní vzdělání 43% 29% 29% Střední vzdělání s výučním listem 5 25% 25% Střední vzdělání s maturitou 49% 8% 2 22% Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. 4 13% 28% 18% Vysokoškolské Ing., Mgr. 29% 19% 24% 26% 2% Vysokoškolské doktorské 25% 5 25% Jiné Mezi vzděláním a očekáváním od konference byla zjištěna jen velmi malá závislost. Konference splnila očekávání účastníků konference z 80 %, nesplnila je v 19 %, což ukazuje podrobněji graf č. 13. Graf č. 13: Splnění hlavních očekávání od konference 4% 2% 15% 32% Ano Spíš ano Spíše ne Ne Nevím, nedokáži určít 47% Očekávání byla splněna téměř ve všech případech bez ohledu na to, co bylo daným očekáváním. V rámci každého očekávání bylo vždy minimálně 70 % respondentů spokojeno. 15

16 S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37% bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali Videa k pozdějšímu zhlédnutí Videa k pozdějšímu zhlédnutí vítá 98 % všech respondentů, včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili nebo o ni projevili zájem, nakonec se jí však z jistých důvodů nezúčastnili (graf č. 14). Graf č. 14: Jak videa potěší příznivce konference, kteří se nemohli zúčastnit 1% 1% 9% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 89% Neúčast na konferenci Nejčastějším důvodem pro neúčast na konferenci bylo selhání dopravy, kdy 33 % respondentů uvedlo, že se na konferenci nemělo jak dopravit, 21 % respondentů mělo v daném termínu jinou, pro ně zajímavější či důležitější akci a 17 % přiznalo, že se jim nechtělo. Podrobněji jednotlivé důvody neúčasti na konferenci přibližuje graf č. 15. Graf č. 15: Důvody neúčasti na konferenci 8% 13% 21% Konference kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí. Nechtělo se mi. 8% 17% Neměl/a jsem se jak dopravit. Nevešel/a jsem se do kapacity. 33% Témata přednášek, výběr přednášejících mě nezaujal. Jiné 16

17 Respondenty to, že se konference nezúčastnili, ve většině případů nemrzelo bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Byla však zjištěna střední závislost mezi věkem respondentů a tím, zda je neúčast na konferenci mrzela či nikoliv. Jednotlivé proměnné přibližuje graf č. 16. Graf č. 16: Koho a jak mrzelo, že se nemohl účastnit s ohledem na věk 10 8 Počet odpovědív % Velmi Spíše ano Průměrně Spíše ne Ne Méně než <20-25) <25-30) 25% 25% 5 <30-35) a více 33% 33% 33% Barcamp Brno 2012 Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu těch, kteří uvedli, že pokud budou moci, tak se zúčastní příští Barcamp konference (93 % v roce 2012 oproti 76 % v roce 2011). Možnost účasti na příští Barcamp konferenci zavrhlo pouze 5 % respondentů, viz graf č. 17. S rizikem 5 % by účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo nejméně 63 %, maximálně pak 75 % všech příznivců konference bez ohledu na to, kolika bychom se zeptali. Graf č. 17: Účast na příští konferenci Barcamp Brno 1% 2% 4% 24% 69% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 17

18 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Respondenti, kteří se konference zúčastnili, uvedli oproti těm, jež se jí nezúčastnili, v celých 15 % více, že se příští konference Barcamp Brno rádi zúčastní, pokud to bude možné. S účastí na příští konference Barcamp Brno počítají zejména příznivci se středoškolským vzděláním s výučním listem, se středoškolským vzděláním a maturitou a s vysokoškolským vzděláním a titulem Bc. Mezi tím, zda se respondenti plánují zúčastnit příští konference Barcamp Brno, a tím, jaké je jejich nejvyšší dosažené vzdělání, byla zjištěna pouze mírná závislost oproti střední závislosti v roce Více graf č. 18. Graf č. 18: Přislíbení účasti na příští Barcamp konferenci s ohledem na vzdělání Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím Základní vzdělání 67% 17% 17% Střední vzdělání s výučním listem 75% 25% Střední vzdělání s maturitou 73% 2 3% 1% 3% Vyšší odborné vzdělání 4 6 Vysokoškolské Bc. 69% 27% 3% 1% Vysokoškolské Ing., Mgr. 68% 25% 4% 3% Vysokoškolské doktorské Do budoucna by respondenty zajímalo zejména téma technologie (24 % respondentů), obchod/podnikání (19 %) a marketing (19 %). Zájem o tyto i další témata ilustruje graf č. 19. Graf č. 19: Témata, která by respondenty nejvíce zajímala 3 25% 24% 2 19% 19% 15% 1 8% 1 8% 5% 5% 4% 3% 18

19 3.2.9 Připomínky a komentáře Připomínky a komentáře se týkaly následujícího: Přidat označení pro koho je přednáška určena pro jakou úroveň znalostí. Zvážit zavedení vstupného, jakožto jednu z možností jak snížit velký počet propagačních přednášek. Lépe informovat o změně programu. Chybějící přednášky by mohly být nahrazeny jinými. Nebylo možné sehnat vodu a kávu. Chybělo závěrečné slovo, projev, které by uzavřel celou akci. Přednášky by mohly být kratší, případně by mohly být delší přednášky proloženy několika kratšími. Některé přednášky by naopak mohly být delší než 45 minut. Možnost stažení slidů z jednotlivých přednášek. 3.3 Testování hypotéz a) 60 % příznivců Barcamp Brno se již v minulosti účastnilo konference typu barcamp. Hypotéza je zároveň nulovou hypotézou a při hladině významnosti 5 % ji zamítáme. Výsledek testování: Počet příznivců konference Barcamp Brno, kteří se v minulosti účastnili již nějaké konference typu barcamp, je jiný než 60 %. b) Více jak 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Nulová hypotéza: 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Výsledek testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu, platí tedy, že o konferenci Barcamp Brno se dozvědělo ze sociálních sítí více jak 60 % jejich příznivců. c) Více jak 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Nulová hypotéza: 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Výsledky testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu. Platí tedy alternativní hypotéza, a to, že nové poznatky ze svého oboru očekávalo od konference více než 60 % jejích účastníků. 4. SOUHRN A ZÁVĚR Typickým účastníkem konference Barcamp Brno 2012 je stejný jako v roce 2011, tedy: pohlaví: muž, věk: 23, vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomická aktivita: student, obor zájmu: IT, místo bydliště: Jihomoravský kraj. 19

20 53 % respondentů se doposud neúčastnilo žádné konference typu barcamp (oproti 59 % z roku 2011), 28 % se konference typu barcamp zúčastnilo již více než jednou (oproti 22 % z rou 2011). 48 % respondentů se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí (47 % OSVČ a podnikatelů, 49 % zaměstnanců, 47 % studentů a 100 % jinak ekonomicky neaktivních respondentů) a 35 % od známých, kamarádů či kolegů ze zaměstnání. S průběhem konference byla většina respondentů spokojena, ať už se jednalo o přihlašování na ni, dopravní dostupnost místa jejího konání, technického vybavení, délky prezentací a prostoru na diskusi či občerstvení. Stejně jako v roce 2011, tak také letos očekávali účastníci konference nejčastěji nové poznatky ze svého oboru zájmu (40 % oproti 41 % v roce 2011) a setkání se zajímavými lidmi networking (25 % oproti 23 % v roce 2011). Třetím nejčastějším očekáváním však oproti Novým poznatkům v jiných oborech než obor zájmu roku 2011 byla Motivace pro další rozvoj (22 %). Očekávání byla splněna zcela či spíše u 79 % respondentů, což je pokles o 11 % oproti roku V roce 2011 tak 42 % respondentů uvedlo, že jejich očekávání byla zcela uspokojena, v roce 2012 jich bylo již pouze 32 %. V případě těch, u kterých byla očekávání splněna spíše, byl rozdíl 1 % (48 % v roce 2011 oproti 47 % v roce 2012). S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37 % bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Videa k pozdějšímu zhlédnutí potěší 96 % respondentů, což je stejný počet jako v roce 2011, došlo však k nárůstu těch, které videa potěší zcela určitě z 80 % v roce 2011 na 89 % v roce Účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo 93 % respondentů, což je o 17 % více než v roce 2011, a uvítali by zejména přednášky týkající se IT, obchodu/podnikání a marketingu, médií a PR (stejně jako v roce 2011). Jako nejčastěji využívané způsoby při hledání zaměstnání byly respondenty vybrány pracovní portály (36 % respondentů), doporučení známých (31 %) a kariérní stránky firem (17 %). O soutěži o ipad Kentico neslyšelo 60 % respondentů a ti, kteří o ní slyšeli, ji v 52 % shledali jako ucházející, 27 % z nich se soutěž líbila. 20

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2014 na VUT v Brně

Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2014 na VUT v Brně Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2014 na VUT v Brně Úvod Podkladem pro tento dokument bylo téměř 650 vyplněných dotazníků od návštěvníků a samozřejmě i dotazníky od Vás vystavovatelů. Následující údaje

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR

Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Rozdíly v pohledu na vlastní praxi NelZP ČR a SR Lenka Šnajdrová www.osetrovatelstvi.info Centrum zdravotních pomůcek Rybná 11, 1 00 Praha 1 www.pomucky.com Centrum zdravotních pomůcek a vzdělávání Filipova

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky 27. 10. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů Celostátní reprezentativní volně prodejná studie 10/2014, vypracoval: Tomáš Balcar METODIKA kvantitativní reprezentativní výzkum reprezentativní vzorek české

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení

Aktivita A 0803. Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Aktivita A 0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení 1/62 Aktivita A0803 Zmapování a analýza disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení Datum

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více