Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012"

Transkript

1

2 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická 2

3 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTER VÝZKUMU Dotazník Cílová skupina dotazníku VÝSLEDKY VÝZKUMU Počet a struktura respondentů Vyhodnocení dílčích otázek Účast na konferenci Účast na jiné konferenci barcamp Jak se dozvěděli o konferenci Spokojenost s průběhem konference Očekávání od konference Videa k pozdějšímu zhlédnutí Neúčast na konferenci Barcamp Brno Připomínky a komentáře Testování hypotéz SOUHRN A ZÁVĚR

4 1. ÚVOD Dotazník byl stejně jako v roce 2011 vytvořen za účelem získání zpětné reakce na konferenci Barcamp Brno. 2. CHARAKTER VÝZKUMU Ke sběru dat byl opět použit nástroj Survio (dříve Ana Survey), díky kterému bylo možno připravit dotazník s velkým počtem otázek i logickými přeskoky dle vybraných odpovědí respondentů. Oproti roku 2011 byli respondenti požádáni o vyplnění dotazníku prostřednictvím webového portálu srazy.cz, přes který probíhalo zjišťování zájmu o konferenci a přihlašování na ni. S žádostí o vyplnění dotazníku tedy byli osloveni všichni, jež o konferenci projevili zájem (v dokumentu dále také označování jako příznivci konference). V důsledku této skutečnosti a počtu získaných dat jsem si dovolila vybrané výsledky zobecněnit na všechny příznivce či účastníky konference Barcamp Brno. 2.1 Dotazník Sběr dat proběhl v termínu od (den konání konference) do Dotazník se skládal z 9 zjišťovacích otázek, týkajících se konference, prostoru pro připomínky, 2 otázek partnerů akce a 6 identifikačních otázek. Celkem bylo sebráno 279 odpovědí ke dni ukončení sběru dat, po jejich první kontrole a analýze bylo vyřazeno 8 formulářů. 2.2 Cílová skupina dotazníku Cílovou skupinou pro dotazník byli účastníci konference Barcamp Brno 2012 (celkem 800 zúčastněných) a 330 příznivců této konference, kteří projevili zájem o účast na ní, případně se i přihlásili, ale nakonec se nezúčastnili. Důvody neúčasti byly v rámci dotazníkového šetření zjišťovány. Vyhodnocení byly podrobeny odpovědi od celkem 271 respondentů, 247 těch, kteří se zúčastnili konference, a 24 těch, kteří se konference nezúčastnili. 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU Vyhodnocovány byly nejprve, stejně jako v roce 2011, dílčí otázky; následně byly zjišťovány závislosti mezi vybranými proměnnými. 3.1 Počet a struktura respondentů Celkový počet všech respondentů, kteří se do výzkumu zapojili, byl 271; z toho 247 respondentů se zúčastnilo konference a 24 se na konferenci přihlásilo, ale z nějakého důvodu se jí nezúčastnili. Podrobněji o jednotlivých důvodech dále v dokumentu. 4

5 Většina respondentů byli muži, celých 87 % (236 osob), zbylých 13 % (35 osob) pak byly ženy. Průměrný věk respondentů byl o 1 rok vyšší než v roce let oproti 25 rokům. Typickým věkem příznivce konference bylo 23 let. Nejmladší příznivec konference měl 16 let, nejstarší 53. Více o věkové struktuře příznivců konference Barcamp Brno přibližuje graf č. 1 níže. Graf č. 1: Věková struktura příznivců konference Barcamp Brno 5% 7% 15% 31% 42% Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Příznivci konference měli nejčastěji střední vzdělání s maturitou (39 %), dále pak základní (26 %) a vysokoškolské vzdělání s titulem Ing./Mgr. (25 %). Nejméně bylo respondentů se středním vzděláním s výučním listem, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. Ve všech případech se jednalo o 2 % z celkového počtu respondentů. Více ilustruje graf č. 2. S rizikem 0,05 můžeme tvrdit, že bez ohledu na to, jak velké skupiny příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude mít středoškolské vzdělání s maturitou minimálně 33 % a maximálně 45 % z nich. 5

6 Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání příznivců konference Barcamp Brno 4% 2% 2% 25% 26% 39% Základní vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. Vysokoškolské doktorské Vysokoškolské Ing., Mgr. 2% Příznivci konference byli nejčastěji studenti (35 %) a OSVČ/podnikatelé (34 %). 30 % respondentů byli zaměstnanci a pouze 1 % respondentů bylo ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní, na mateřské dovolené apod.). Z grafu č. 3 je možné si povšimnout, že 75 % respondentů se středním vzděláním s výučním listem podniká, respondenti se základním vzděláním z 83 % dále studují a respondenti s vyšším odborným vzděláním (60 %), vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. (80 %) a Ing./Mgr. (57 %) pracují jako zaměstnanci. Graf č. 3: Ekonomická aktivita respondentů Počet respondetů ZŠ SŠ s výučním listem SŠ s maturito u VOŠ VŠ Bc. VŠ Ph.D. VŠ Ing./Mgr. Zaměstnanec 25% % 8 57% OSVČ, podnikatel 17% 75% 32% 2 35% 2 38% Student 83% 47% 2 46% 4% Jinak ekonomicky neaktivní 1% 1% 6

7 S pravděpodobností 95 % lze říci, že bez ohledu na to, kolika příznivců konference se zeptáme, bude nejméně 29 % z nich studentů, maximálně pak 41 %. Stejně jako v roce 2011 byla většina respondentů z Jihomoravského kraje (51 % v roce 2012 oproti 47 % v roce 2011), Moravskoslezského kraje (10 % oproti 13 % v roce 2011) a Prahy (13 % oproti 11 % v roce 2011). Nejmenší počet respondentů byl z Královéhradeckého kraje (pouze 1 respondent). Více o místě bydliště respondentů ilustruje graf č. 4. Graf č. 4: Místo bydliště příznivců konference 2% 1% 2% 6% 1% Jihočeský Jihomoravský Jiné 13% Kralovehradecky Moravskoslezský 1% 3% 4% 51% Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha 1 Středočeský 1% 5% Ústecký Vysočina S rizikem 5 % bude počet příznivců konference vždy minimálně ve 49 % z Jihomoravského kraje, maximálně pak v 53 %. Nejčastější obor zájmu/práce/podnikání je obor IT, který vybralo 65 % respondentů. Druhým a třetím nejčastějším oborem zájmu/práce/podnikání jsou marketing, média a PR (17 %) a grafika (6 %). Hodnoty jsou téměř totožné s hodnotami v roce 2011 rozdíl 2 %, 2 % a -1 %. 7

8 Graf č. 5: Hlavní obor zájmu/práce/podnikání 17% 1% 6% 5% 2% 2% 2% 65% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa Grafika HR Kultura projektový manažment v IT Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné Nejméně byly jako hlavní obor zájmu/práce/podnikání vybrány obory HR, kultura a strojírenství po jednom respondentovi u každého oboru. V roce 2011 se jednalo o obor administrativa. Obor IT bude s 95 % pravděpodobností hlavním oborem zájmu u nejméně 59 % příznivců konference, nejvíce pak u 71 % bez ohledu na to, kolika příznivců se zeptáme. 3.2 Vyhodnocení dílčích otázek V této kapitole budou vyhodnoceny dílčí otázky ohledně konference Barcamp Brno a partnerské otázky pro rok Účast na konferenci Dotazník byl vyplněn 271 respondenty, z toho 91 % z nich se zúčastnilo konference. Nebyl zjištěn žádný výrazný rozdíl mezi strukturou účastníků konference a strukturou jejích příznivců, kteří se konference z nějakého důvodu nezúčastnili. V obou případech se jednalo většinou o muže (87 % zúčastněných, 89 % nezúčastněných) se středoškolským vzděláním s maturitou (40 % zúčastněných, 41 % nezúčastněných) a dále studující (35 % v případě zúčastněných i nezúčastněných). Průměrný věk byl v obou případech 26 let. Typický věk se lišil o jeden rok, kdy v případě účastníka konference byl nejčastější věk 23 let, v případě respondenta, který se konference nezúčastnil, 22 let. 8

9 3.2.2 Účast na jiné konferenci barcamp Oproti roku 2011 došlo ke snížení počtu těch, kteří se ještě nezúčastnili žádné barcamp konference (53 % oproti 59 % v roku 2011) a došlo k nárůstu těch, kteří se obdobného typu konference zúčastnili více než jednou (28 % oproti 22 % v roce 2011). Graf č. 6: Účast na jiné barcamp konferenci 19% Ano, jednou. 53% 28% Ano, více než jednou. Ne. Zjištěna byla jen velmi malá závislost mezi věkem respondentů a počtem jejich účastní na barcamp konferencích. Blíže jednotlivé proměnné ilustruje graf č. 7. Graf č. 7: Účast na jiné barcamp konferenci s ohledem na věk respondentů Počer respondentů v % Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Ano, jednou. 32% 19% 19% 17% 14% Ano, více než jednou. 21% 25% 25% 39% 36% Ne. 47% 55% 55% 44% 5 V grafu je možné si povšimnout, že počet těch, kteří se zúčastnili konference typu barcamp pouze jednou s narůstajícím věkem klesá, naopak počet těch, kteří se konference typu barcamp zúčastnili více než jednou, s narůstajícím věkem roste. 9

10 3.2.3 Jak se dozvěděli o konferenci Respondenti se stejně jako v roce 2011 dozvěděli o konferenci zejména prostřednictvím sociálních sítí, jejich počet se však snížil z 65 % v roce 2011 na 48 % v roce 2012; 35 % respondentů uvedlo, že se o konání dané akce dozvědělo osobně od svých známých a blízkých. Webové stránky, ať již přímo stránky Barcamp Brno či jiné, byly hlavním informačním kanálem v souvislosti s konáním konference v pouhých 15 % odpovědí oproti 26 % v roce Více o informačních kanálech v souvislosti s konferencí Barcamp Brno ukazuje graf č. 8. Graf č. 8: Hlavní informační kanál o konání konference 1% 35% 7% 9% 48% Z webových stránek projektu Barcamp. Z jiných webových stránek než stránek projektu Barcamp. Ze sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn...). Osobně od známých, přátel či kolegů ze zaměstnání. Jiné Sociální sítě byly hlavním informačním kanálem bez ohledu na ekonomickou aktivitu respondentů a jejich věk kromě těch ve věku od 25 do 30. Respondenti v této věkové kategorii se o konferenci dozvěděli nejčastěji osobně od svých blízkých a známých (47 % z nich). Mezi ekonomickou aktivitou a způsobem, jakým se respondenti o konferenci dozvěděli, byla zjištěna jen mírná závislost, stejně jako mezi hlavním informačním kanálem a vzděláním respondentů. Bez ohledu na to, kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, budou s rizikem 0,05 hlavním informačním kanálem o konání konference sociální sítě nejméně u 42 % z nich, nejvíce pak u 54 % Spokojenost s průběhem konference Účastníci byli s průběhem konference spokojeni. Přihlašování shledalo snadným 93 % všech respondentů, tedy včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí. 74 % z nich uvedlo, že přihlašování na konferenci bylo snadné, 18 % pak, že bylo spíše snadné. Pouze 3 % respondentů uvedlo, že přihlašování bylo spíše nesnadné. Viz graf č

11 Graf č. 9: Přihlašování na konferenci bylo snadné 3% 5% 18% 74% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Neuvedeno Přihlašování na konferenci považovali respondenti za snadné bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Avšak oproti roku 2011, kdy za nejsnadnější považovali přihlášení respondenti s oborem zájmu/práce/podnikání administrativa, byli v letošním roce právě oni ti nejméně nespokojení (50 % spíše snadné, 50 % spíše nesnadné), viz graf č. 10. Graf č. 10: Přihlašování na konferenci bylo snadné 10 8 Počet odpovědí v 6 % 4 2 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/ne týká se Administrativa Grafika 92.31% % HR IT 77.22% 17.09% % 3.16% Kultura Marketing, Média, PR 73.33% 22.22% 2.22% % Obchod, podnikání 72.73% 18.18% 9.09% Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné

12 Mezi tím, jak respondenti hodnotili obtížnost přihlašování na konferenci, a oborem studia byla zjištěna mírná závislost. Obor studia tak jen velmi malý vliv na to, jak obtížné či naopak snadné bylo přihlašování na konferenci pro jednotlivé respondenty. Bez ohledu na to kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude s rizikem 0,05 počet těch, kterým připadalo přihlášení na konference snadné, nejméně 68 % z nich, nejvíce pak 78 %. Spokojenost s dopravní dostupností místa konání, prostorami konání konference, technickým vybavením, délkou prezentace, prostorem pro diskusi a občerstvením přibližují grafy v tabulce č. 1. Z jednotlivých grafů vyplývá, že účastníci konference byli, stejně jako v roce 2011, s danými atribut y konference spokojeni. 12

13 Tabulka č. 1: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s průběhem konference Barcamp Brno Místo konání bylo dobře dopravně dostupné Prostory byly vhodné 3% 21% Ano Spíše ano 6% Ano Spíše ano Spíše ne 76% 94% Technické vybavení bylo vyhovující 2% 13% 85% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1% 35% Délka prezentací byla přijatelná 8% 1% 55% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Prostor pro diskusi byl dostatečný Občerstvení bylo vyhovující 3% 1% 18% 38% Ano Spíše ano 7% 16% 7% 4 Ano Spíše ano Spíše ne 4 Spíše ne 3 Ne Nevím/netýká se Nespokojenost s délkou prezentace projevilo 24 respondentů, kteří se konference zúčastnili, z toho 21 uvedlo, že je nespokojeno spíše, 3 pak byli nespokojeni zcela. Nejméně byli spokojeni respondenti ve věku 25 až 30, kdy se pro možnost Spíše jsem nebyl/a spokojena vyjádřilo 11 % z nich; nejvíce spokojeni pak byli respondenti ve věku 30 až 35 let. Mezi věkem a spokojeností s délkou prezentace nebyla zjištěná žádná závislost. 13

14 S prostorem k diskusi byli nejméně spokojeni respondenti ve věku 30 až 35 a starší 35 let (vždy 50 %). Jako nejvíce dostačující pak prostor pro diskusi připadal účastníkům ve věku 20 až 25, kdy se pro možnost Ano a Spíše ano přiklonilo celých 55 % respondentů. S pravděpodobností 95 % bude nejméně 49 % účastníků konference zcela spokojeno s délkou prezentace, nejvíce pak 61 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference se zeptáme Očekávání od konference Nejčastěji účastníci konference očekávali získání nových poznatků ze svého oboru zájmu (40 %), dále pak setkání se zajímavými lidmi networking (25 %) a motivaci pro další rozvoj (22 %), viz graf č. 11. Graf č. 11: Hlavní očekávání od konference 25% 4 Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 22% 13% Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné Získání nových poznatků v oboru zájmu bylo hlavním očekáváním u účastníků konference ve věku do 30 let. U starších respondentů bylo hlavním očekáváním setkání se zajímavými lidmi. Nové poznatky byly hlavním očekáváním respondentů také ve většině oborů zájmu/podnikání/studia. Nebylo tomu tak pouze v případě těch respondentů, kteří při výběru oboru zájmu/podnikání/studia vybrali možnost Jiné. S rizikem 0,05 bude počet těch, kteří očekávali zejména nové poznatky ze svého oboru, minimálně 34 %, maximálně 46 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Nové poznatky byly také hlavním očekáváním u všech úrovní vzdělání respondentů kromě těch vysokoškolsky vzdělaných s titulem Ph.D. Pro ty bylo hlavním očekáváním setkání s novými lidmi, kdy se pro danou odpověď rozhodlo 50 % z nich (graf č. 12). 14

15 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Graf č. 12: Očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Setkání se zajímavými lidmi - networking Motivaci pro můj další rozvoj Základní vzdělání 43% 29% 29% Střední vzdělání s výučním listem 5 25% 25% Střední vzdělání s maturitou 49% 8% 2 22% Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. 4 13% 28% 18% Vysokoškolské Ing., Mgr. 29% 19% 24% 26% 2% Vysokoškolské doktorské 25% 5 25% Jiné Mezi vzděláním a očekáváním od konference byla zjištěna jen velmi malá závislost. Konference splnila očekávání účastníků konference z 80 %, nesplnila je v 19 %, což ukazuje podrobněji graf č. 13. Graf č. 13: Splnění hlavních očekávání od konference 4% 2% 15% 32% Ano Spíš ano Spíše ne Ne Nevím, nedokáži určít 47% Očekávání byla splněna téměř ve všech případech bez ohledu na to, co bylo daným očekáváním. V rámci každého očekávání bylo vždy minimálně 70 % respondentů spokojeno. 15

16 S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37% bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali Videa k pozdějšímu zhlédnutí Videa k pozdějšímu zhlédnutí vítá 98 % všech respondentů, včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili nebo o ni projevili zájem, nakonec se jí však z jistých důvodů nezúčastnili (graf č. 14). Graf č. 14: Jak videa potěší příznivce konference, kteří se nemohli zúčastnit 1% 1% 9% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 89% Neúčast na konferenci Nejčastějším důvodem pro neúčast na konferenci bylo selhání dopravy, kdy 33 % respondentů uvedlo, že se na konferenci nemělo jak dopravit, 21 % respondentů mělo v daném termínu jinou, pro ně zajímavější či důležitější akci a 17 % přiznalo, že se jim nechtělo. Podrobněji jednotlivé důvody neúčasti na konferenci přibližuje graf č. 15. Graf č. 15: Důvody neúčasti na konferenci 8% 13% 21% Konference kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí. Nechtělo se mi. 8% 17% Neměl/a jsem se jak dopravit. Nevešel/a jsem se do kapacity. 33% Témata přednášek, výběr přednášejících mě nezaujal. Jiné 16

17 Respondenty to, že se konference nezúčastnili, ve většině případů nemrzelo bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Byla však zjištěna střední závislost mezi věkem respondentů a tím, zda je neúčast na konferenci mrzela či nikoliv. Jednotlivé proměnné přibližuje graf č. 16. Graf č. 16: Koho a jak mrzelo, že se nemohl účastnit s ohledem na věk 10 8 Počet odpovědív % Velmi Spíše ano Průměrně Spíše ne Ne Méně než <20-25) <25-30) 25% 25% 5 <30-35) a více 33% 33% 33% Barcamp Brno 2012 Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu těch, kteří uvedli, že pokud budou moci, tak se zúčastní příští Barcamp konference (93 % v roce 2012 oproti 76 % v roce 2011). Možnost účasti na příští Barcamp konferenci zavrhlo pouze 5 % respondentů, viz graf č. 17. S rizikem 5 % by účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo nejméně 63 %, maximálně pak 75 % všech příznivců konference bez ohledu na to, kolika bychom se zeptali. Graf č. 17: Účast na příští konferenci Barcamp Brno 1% 2% 4% 24% 69% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 17

18 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Respondenti, kteří se konference zúčastnili, uvedli oproti těm, jež se jí nezúčastnili, v celých 15 % více, že se příští konference Barcamp Brno rádi zúčastní, pokud to bude možné. S účastí na příští konference Barcamp Brno počítají zejména příznivci se středoškolským vzděláním s výučním listem, se středoškolským vzděláním a maturitou a s vysokoškolským vzděláním a titulem Bc. Mezi tím, zda se respondenti plánují zúčastnit příští konference Barcamp Brno, a tím, jaké je jejich nejvyšší dosažené vzdělání, byla zjištěna pouze mírná závislost oproti střední závislosti v roce Více graf č. 18. Graf č. 18: Přislíbení účasti na příští Barcamp konferenci s ohledem na vzdělání Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím Základní vzdělání 67% 17% 17% Střední vzdělání s výučním listem 75% 25% Střední vzdělání s maturitou 73% 2 3% 1% 3% Vyšší odborné vzdělání 4 6 Vysokoškolské Bc. 69% 27% 3% 1% Vysokoškolské Ing., Mgr. 68% 25% 4% 3% Vysokoškolské doktorské Do budoucna by respondenty zajímalo zejména téma technologie (24 % respondentů), obchod/podnikání (19 %) a marketing (19 %). Zájem o tyto i další témata ilustruje graf č. 19. Graf č. 19: Témata, která by respondenty nejvíce zajímala 3 25% 24% 2 19% 19% 15% 1 8% 1 8% 5% 5% 4% 3% 18

19 3.2.9 Připomínky a komentáře Připomínky a komentáře se týkaly následujícího: Přidat označení pro koho je přednáška určena pro jakou úroveň znalostí. Zvážit zavedení vstupného, jakožto jednu z možností jak snížit velký počet propagačních přednášek. Lépe informovat o změně programu. Chybějící přednášky by mohly být nahrazeny jinými. Nebylo možné sehnat vodu a kávu. Chybělo závěrečné slovo, projev, které by uzavřel celou akci. Přednášky by mohly být kratší, případně by mohly být delší přednášky proloženy několika kratšími. Některé přednášky by naopak mohly být delší než 45 minut. Možnost stažení slidů z jednotlivých přednášek. 3.3 Testování hypotéz a) 60 % příznivců Barcamp Brno se již v minulosti účastnilo konference typu barcamp. Hypotéza je zároveň nulovou hypotézou a při hladině významnosti 5 % ji zamítáme. Výsledek testování: Počet příznivců konference Barcamp Brno, kteří se v minulosti účastnili již nějaké konference typu barcamp, je jiný než 60 %. b) Více jak 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Nulová hypotéza: 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Výsledek testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu, platí tedy, že o konferenci Barcamp Brno se dozvědělo ze sociálních sítí více jak 60 % jejich příznivců. c) Více jak 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Nulová hypotéza: 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Výsledky testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu. Platí tedy alternativní hypotéza, a to, že nové poznatky ze svého oboru očekávalo od konference více než 60 % jejích účastníků. 4. SOUHRN A ZÁVĚR Typickým účastníkem konference Barcamp Brno 2012 je stejný jako v roce 2011, tedy: pohlaví: muž, věk: 23, vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomická aktivita: student, obor zájmu: IT, místo bydliště: Jihomoravský kraj. 19

20 53 % respondentů se doposud neúčastnilo žádné konference typu barcamp (oproti 59 % z roku 2011), 28 % se konference typu barcamp zúčastnilo již více než jednou (oproti 22 % z rou 2011). 48 % respondentů se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí (47 % OSVČ a podnikatelů, 49 % zaměstnanců, 47 % studentů a 100 % jinak ekonomicky neaktivních respondentů) a 35 % od známých, kamarádů či kolegů ze zaměstnání. S průběhem konference byla většina respondentů spokojena, ať už se jednalo o přihlašování na ni, dopravní dostupnost místa jejího konání, technického vybavení, délky prezentací a prostoru na diskusi či občerstvení. Stejně jako v roce 2011, tak také letos očekávali účastníci konference nejčastěji nové poznatky ze svého oboru zájmu (40 % oproti 41 % v roce 2011) a setkání se zajímavými lidmi networking (25 % oproti 23 % v roce 2011). Třetím nejčastějším očekáváním však oproti Novým poznatkům v jiných oborech než obor zájmu roku 2011 byla Motivace pro další rozvoj (22 %). Očekávání byla splněna zcela či spíše u 79 % respondentů, což je pokles o 11 % oproti roku V roce 2011 tak 42 % respondentů uvedlo, že jejich očekávání byla zcela uspokojena, v roce 2012 jich bylo již pouze 32 %. V případě těch, u kterých byla očekávání splněna spíše, byl rozdíl 1 % (48 % v roce 2011 oproti 47 % v roce 2012). S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37 % bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Videa k pozdějšímu zhlédnutí potěší 96 % respondentů, což je stejný počet jako v roce 2011, došlo však k nárůstu těch, které videa potěší zcela určitě z 80 % v roce 2011 na 89 % v roce Účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo 93 % respondentů, což je o 17 % více než v roce 2011, a uvítali by zejména přednášky týkající se IT, obchodu/podnikání a marketingu, médií a PR (stejně jako v roce 2011). Jako nejčastěji využívané způsoby při hledání zaměstnání byly respondenty vybrány pracovní portály (36 % respondentů), doporučení známých (31 %) a kariérní stránky firem (17 %). O soutěži o ipad Kentico neslyšelo 60 % respondentů a ti, kteří o ní slyšeli, ji v 52 % shledali jako ucházející, 27 % z nich se soutěž líbila. 20

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Podnikavost studentů UTB

Podnikavost studentů UTB Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: 20. 12. 2011, ve Zlíně Metodika: Šetření bylo

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ..07/.3.00/9.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Vychovatelství a Pedagoga volného času ÚVOD... 5 Vyhodnocení

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Terénní šetření

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Markéta Rolčíková, Yveta Tomášková, Alena Straková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: 102-126

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více