Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012"

Transkript

1

2 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická 2

3 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTER VÝZKUMU Dotazník Cílová skupina dotazníku VÝSLEDKY VÝZKUMU Počet a struktura respondentů Vyhodnocení dílčích otázek Účast na konferenci Účast na jiné konferenci barcamp Jak se dozvěděli o konferenci Spokojenost s průběhem konference Očekávání od konference Videa k pozdějšímu zhlédnutí Neúčast na konferenci Barcamp Brno Připomínky a komentáře Testování hypotéz SOUHRN A ZÁVĚR

4 1. ÚVOD Dotazník byl stejně jako v roce 2011 vytvořen za účelem získání zpětné reakce na konferenci Barcamp Brno. 2. CHARAKTER VÝZKUMU Ke sběru dat byl opět použit nástroj Survio (dříve Ana Survey), díky kterému bylo možno připravit dotazník s velkým počtem otázek i logickými přeskoky dle vybraných odpovědí respondentů. Oproti roku 2011 byli respondenti požádáni o vyplnění dotazníku prostřednictvím webového portálu srazy.cz, přes který probíhalo zjišťování zájmu o konferenci a přihlašování na ni. S žádostí o vyplnění dotazníku tedy byli osloveni všichni, jež o konferenci projevili zájem (v dokumentu dále také označování jako příznivci konference). V důsledku této skutečnosti a počtu získaných dat jsem si dovolila vybrané výsledky zobecněnit na všechny příznivce či účastníky konference Barcamp Brno. 2.1 Dotazník Sběr dat proběhl v termínu od (den konání konference) do Dotazník se skládal z 9 zjišťovacích otázek, týkajících se konference, prostoru pro připomínky, 2 otázek partnerů akce a 6 identifikačních otázek. Celkem bylo sebráno 279 odpovědí ke dni ukončení sběru dat, po jejich první kontrole a analýze bylo vyřazeno 8 formulářů. 2.2 Cílová skupina dotazníku Cílovou skupinou pro dotazník byli účastníci konference Barcamp Brno 2012 (celkem 800 zúčastněných) a 330 příznivců této konference, kteří projevili zájem o účast na ní, případně se i přihlásili, ale nakonec se nezúčastnili. Důvody neúčasti byly v rámci dotazníkového šetření zjišťovány. Vyhodnocení byly podrobeny odpovědi od celkem 271 respondentů, 247 těch, kteří se zúčastnili konference, a 24 těch, kteří se konference nezúčastnili. 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU Vyhodnocovány byly nejprve, stejně jako v roce 2011, dílčí otázky; následně byly zjišťovány závislosti mezi vybranými proměnnými. 3.1 Počet a struktura respondentů Celkový počet všech respondentů, kteří se do výzkumu zapojili, byl 271; z toho 247 respondentů se zúčastnilo konference a 24 se na konferenci přihlásilo, ale z nějakého důvodu se jí nezúčastnili. Podrobněji o jednotlivých důvodech dále v dokumentu. 4

5 Většina respondentů byli muži, celých 87 % (236 osob), zbylých 13 % (35 osob) pak byly ženy. Průměrný věk respondentů byl o 1 rok vyšší než v roce let oproti 25 rokům. Typickým věkem příznivce konference bylo 23 let. Nejmladší příznivec konference měl 16 let, nejstarší 53. Více o věkové struktuře příznivců konference Barcamp Brno přibližuje graf č. 1 níže. Graf č. 1: Věková struktura příznivců konference Barcamp Brno 5% 7% 15% 31% 42% Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Příznivci konference měli nejčastěji střední vzdělání s maturitou (39 %), dále pak základní (26 %) a vysokoškolské vzdělání s titulem Ing./Mgr. (25 %). Nejméně bylo respondentů se středním vzděláním s výučním listem, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. Ve všech případech se jednalo o 2 % z celkového počtu respondentů. Více ilustruje graf č. 2. S rizikem 0,05 můžeme tvrdit, že bez ohledu na to, jak velké skupiny příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude mít středoškolské vzdělání s maturitou minimálně 33 % a maximálně 45 % z nich. 5

6 Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání příznivců konference Barcamp Brno 4% 2% 2% 25% 26% 39% Základní vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. Vysokoškolské doktorské Vysokoškolské Ing., Mgr. 2% Příznivci konference byli nejčastěji studenti (35 %) a OSVČ/podnikatelé (34 %). 30 % respondentů byli zaměstnanci a pouze 1 % respondentů bylo ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní, na mateřské dovolené apod.). Z grafu č. 3 je možné si povšimnout, že 75 % respondentů se středním vzděláním s výučním listem podniká, respondenti se základním vzděláním z 83 % dále studují a respondenti s vyšším odborným vzděláním (60 %), vysokoškolským vzděláním a titulem Ph.D. (80 %) a Ing./Mgr. (57 %) pracují jako zaměstnanci. Graf č. 3: Ekonomická aktivita respondentů Počet respondetů ZŠ SŠ s výučním listem SŠ s maturito u VOŠ VŠ Bc. VŠ Ph.D. VŠ Ing./Mgr. Zaměstnanec 25% % 8 57% OSVČ, podnikatel 17% 75% 32% 2 35% 2 38% Student 83% 47% 2 46% 4% Jinak ekonomicky neaktivní 1% 1% 6

7 S pravděpodobností 95 % lze říci, že bez ohledu na to, kolika příznivců konference se zeptáme, bude nejméně 29 % z nich studentů, maximálně pak 41 %. Stejně jako v roce 2011 byla většina respondentů z Jihomoravského kraje (51 % v roce 2012 oproti 47 % v roce 2011), Moravskoslezského kraje (10 % oproti 13 % v roce 2011) a Prahy (13 % oproti 11 % v roce 2011). Nejmenší počet respondentů byl z Královéhradeckého kraje (pouze 1 respondent). Více o místě bydliště respondentů ilustruje graf č. 4. Graf č. 4: Místo bydliště příznivců konference 2% 1% 2% 6% 1% Jihočeský Jihomoravský Jiné 13% Kralovehradecky Moravskoslezský 1% 3% 4% 51% Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha 1 Středočeský 1% 5% Ústecký Vysočina S rizikem 5 % bude počet příznivců konference vždy minimálně ve 49 % z Jihomoravského kraje, maximálně pak v 53 %. Nejčastější obor zájmu/práce/podnikání je obor IT, který vybralo 65 % respondentů. Druhým a třetím nejčastějším oborem zájmu/práce/podnikání jsou marketing, média a PR (17 %) a grafika (6 %). Hodnoty jsou téměř totožné s hodnotami v roce 2011 rozdíl 2 %, 2 % a -1 %. 7

8 Graf č. 5: Hlavní obor zájmu/práce/podnikání 17% 1% 6% 5% 2% 2% 2% 65% IT Marketing, Média, PR Obchod, podnikání Administrativa Grafika HR Kultura projektový manažment v IT Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné Nejméně byly jako hlavní obor zájmu/práce/podnikání vybrány obory HR, kultura a strojírenství po jednom respondentovi u každého oboru. V roce 2011 se jednalo o obor administrativa. Obor IT bude s 95 % pravděpodobností hlavním oborem zájmu u nejméně 59 % příznivců konference, nejvíce pak u 71 % bez ohledu na to, kolika příznivců se zeptáme. 3.2 Vyhodnocení dílčích otázek V této kapitole budou vyhodnoceny dílčí otázky ohledně konference Barcamp Brno a partnerské otázky pro rok Účast na konferenci Dotazník byl vyplněn 271 respondenty, z toho 91 % z nich se zúčastnilo konference. Nebyl zjištěn žádný výrazný rozdíl mezi strukturou účastníků konference a strukturou jejích příznivců, kteří se konference z nějakého důvodu nezúčastnili. V obou případech se jednalo většinou o muže (87 % zúčastněných, 89 % nezúčastněných) se středoškolským vzděláním s maturitou (40 % zúčastněných, 41 % nezúčastněných) a dále studující (35 % v případě zúčastněných i nezúčastněných). Průměrný věk byl v obou případech 26 let. Typický věk se lišil o jeden rok, kdy v případě účastníka konference byl nejčastější věk 23 let, v případě respondenta, který se konference nezúčastnil, 22 let. 8

9 3.2.2 Účast na jiné konferenci barcamp Oproti roku 2011 došlo ke snížení počtu těch, kteří se ještě nezúčastnili žádné barcamp konference (53 % oproti 59 % v roku 2011) a došlo k nárůstu těch, kteří se obdobného typu konference zúčastnili více než jednou (28 % oproti 22 % v roce 2011). Graf č. 6: Účast na jiné barcamp konferenci 19% Ano, jednou. 53% 28% Ano, více než jednou. Ne. Zjištěna byla jen velmi malá závislost mezi věkem respondentů a počtem jejich účastní na barcamp konferencích. Blíže jednotlivé proměnné ilustruje graf č. 7. Graf č. 7: Účast na jiné barcamp konferenci s ohledem na věk respondentů Počer respondentů v % Méně než 20 <20-25) <25-30) <30-35) 35 a více Ano, jednou. 32% 19% 19% 17% 14% Ano, více než jednou. 21% 25% 25% 39% 36% Ne. 47% 55% 55% 44% 5 V grafu je možné si povšimnout, že počet těch, kteří se zúčastnili konference typu barcamp pouze jednou s narůstajícím věkem klesá, naopak počet těch, kteří se konference typu barcamp zúčastnili více než jednou, s narůstajícím věkem roste. 9

10 3.2.3 Jak se dozvěděli o konferenci Respondenti se stejně jako v roce 2011 dozvěděli o konferenci zejména prostřednictvím sociálních sítí, jejich počet se však snížil z 65 % v roce 2011 na 48 % v roce 2012; 35 % respondentů uvedlo, že se o konání dané akce dozvědělo osobně od svých známých a blízkých. Webové stránky, ať již přímo stránky Barcamp Brno či jiné, byly hlavním informačním kanálem v souvislosti s konáním konference v pouhých 15 % odpovědí oproti 26 % v roce Více o informačních kanálech v souvislosti s konferencí Barcamp Brno ukazuje graf č. 8. Graf č. 8: Hlavní informační kanál o konání konference 1% 35% 7% 9% 48% Z webových stránek projektu Barcamp. Z jiných webových stránek než stránek projektu Barcamp. Ze sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn...). Osobně od známých, přátel či kolegů ze zaměstnání. Jiné Sociální sítě byly hlavním informačním kanálem bez ohledu na ekonomickou aktivitu respondentů a jejich věk kromě těch ve věku od 25 do 30. Respondenti v této věkové kategorii se o konferenci dozvěděli nejčastěji osobně od svých blízkých a známých (47 % z nich). Mezi ekonomickou aktivitou a způsobem, jakým se respondenti o konferenci dozvěděli, byla zjištěna jen mírná závislost, stejně jako mezi hlavním informačním kanálem a vzděláním respondentů. Bez ohledu na to, kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, budou s rizikem 0,05 hlavním informačním kanálem o konání konference sociální sítě nejméně u 42 % z nich, nejvíce pak u 54 % Spokojenost s průběhem konference Účastníci byli s průběhem konference spokojeni. Přihlašování shledalo snadným 93 % všech respondentů, tedy včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili, ale nezúčastnili se jí. 74 % z nich uvedlo, že přihlašování na konferenci bylo snadné, 18 % pak, že bylo spíše snadné. Pouze 3 % respondentů uvedlo, že přihlašování bylo spíše nesnadné. Viz graf č

11 Graf č. 9: Přihlašování na konferenci bylo snadné 3% 5% 18% 74% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Neuvedeno Přihlašování na konferenci považovali respondenti za snadné bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Avšak oproti roku 2011, kdy za nejsnadnější považovali přihlášení respondenti s oborem zájmu/práce/podnikání administrativa, byli v letošním roce právě oni ti nejméně nespokojení (50 % spíše snadné, 50 % spíše nesnadné), viz graf č. 10. Graf č. 10: Přihlašování na konferenci bylo snadné 10 8 Počet odpovědí v 6 % 4 2 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/ne týká se Administrativa Grafika 92.31% % HR IT 77.22% 17.09% % 3.16% Kultura Marketing, Média, PR 73.33% 22.22% 2.22% % Obchod, podnikání 72.73% 18.18% 9.09% Strojírenství Věda a výzkum Vzdělání Jiné

12 Mezi tím, jak respondenti hodnotili obtížnost přihlašování na konferenci, a oborem studia byla zjištěna mírná závislost. Obor studia tak jen velmi malý vliv na to, jak obtížné či naopak snadné bylo přihlašování na konferenci pro jednotlivé respondenty. Bez ohledu na to kolika příznivců konference Barcamp Brno se zeptáme, bude s rizikem 0,05 počet těch, kterým připadalo přihlášení na konference snadné, nejméně 68 % z nich, nejvíce pak 78 %. Spokojenost s dopravní dostupností místa konání, prostorami konání konference, technickým vybavením, délkou prezentace, prostorem pro diskusi a občerstvením přibližují grafy v tabulce č. 1. Z jednotlivých grafů vyplývá, že účastníci konference byli, stejně jako v roce 2011, s danými atribut y konference spokojeni. 12

13 Tabulka č. 1: Tabulka grafů hodnotících spokojenost s průběhem konference Barcamp Brno Místo konání bylo dobře dopravně dostupné Prostory byly vhodné 3% 21% Ano Spíše ano 6% Ano Spíše ano Spíše ne 76% 94% Technické vybavení bylo vyhovující 2% 13% 85% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1% 35% Délka prezentací byla přijatelná 8% 1% 55% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím/netýká se Prostor pro diskusi byl dostatečný Občerstvení bylo vyhovující 3% 1% 18% 38% Ano Spíše ano 7% 16% 7% 4 Ano Spíše ano Spíše ne 4 Spíše ne 3 Ne Nevím/netýká se Nespokojenost s délkou prezentace projevilo 24 respondentů, kteří se konference zúčastnili, z toho 21 uvedlo, že je nespokojeno spíše, 3 pak byli nespokojeni zcela. Nejméně byli spokojeni respondenti ve věku 25 až 30, kdy se pro možnost Spíše jsem nebyl/a spokojena vyjádřilo 11 % z nich; nejvíce spokojeni pak byli respondenti ve věku 30 až 35 let. Mezi věkem a spokojeností s délkou prezentace nebyla zjištěná žádná závislost. 13

14 S prostorem k diskusi byli nejméně spokojeni respondenti ve věku 30 až 35 a starší 35 let (vždy 50 %). Jako nejvíce dostačující pak prostor pro diskusi připadal účastníkům ve věku 20 až 25, kdy se pro možnost Ano a Spíše ano přiklonilo celých 55 % respondentů. S pravděpodobností 95 % bude nejméně 49 % účastníků konference zcela spokojeno s délkou prezentace, nejvíce pak 61 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference se zeptáme Očekávání od konference Nejčastěji účastníci konference očekávali získání nových poznatků ze svého oboru zájmu (40 %), dále pak setkání se zajímavými lidmi networking (25 %) a motivaci pro další rozvoj (22 %), viz graf č. 11. Graf č. 11: Hlavní očekávání od konference 25% 4 Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Motivaci pro můj další rozvoj 22% 13% Setkání se zajímavými lidmi - networking Jiné Získání nových poznatků v oboru zájmu bylo hlavním očekáváním u účastníků konference ve věku do 30 let. U starších respondentů bylo hlavním očekáváním setkání se zajímavými lidmi. Nové poznatky byly hlavním očekáváním respondentů také ve většině oborů zájmu/podnikání/studia. Nebylo tomu tak pouze v případě těch respondentů, kteří při výběru oboru zájmu/podnikání/studia vybrali možnost Jiné. S rizikem 0,05 bude počet těch, kteří očekávali zejména nové poznatky ze svého oboru, minimálně 34 %, maximálně 46 %, a to bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Nové poznatky byly také hlavním očekáváním u všech úrovní vzdělání respondentů kromě těch vysokoškolsky vzdělaných s titulem Ph.D. Pro ty bylo hlavním očekáváním setkání s novými lidmi, kdy se pro danou odpověď rozhodlo 50 % z nich (graf č. 12). 14

15 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Graf č. 12: Očekávání od konference s ohledem na vzdělání respondentů Nové poznatky z mého oboru zájmu Nové poznatky z jiných oborů než je můj obor zájmu Setkání se zajímavými lidmi - networking Motivaci pro můj další rozvoj Základní vzdělání 43% 29% 29% Střední vzdělání s výučním listem 5 25% 25% Střední vzdělání s maturitou 49% 8% 2 22% Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské Bc. 4 13% 28% 18% Vysokoškolské Ing., Mgr. 29% 19% 24% 26% 2% Vysokoškolské doktorské 25% 5 25% Jiné Mezi vzděláním a očekáváním od konference byla zjištěna jen velmi malá závislost. Konference splnila očekávání účastníků konference z 80 %, nesplnila je v 19 %, což ukazuje podrobněji graf č. 13. Graf č. 13: Splnění hlavních očekávání od konference 4% 2% 15% 32% Ano Spíš ano Spíše ne Ne Nevím, nedokáži určít 47% Očekávání byla splněna téměř ve všech případech bez ohledu na to, co bylo daným očekáváním. V rámci každého očekávání bylo vždy minimálně 70 % respondentů spokojeno. 15

16 S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37% bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali Videa k pozdějšímu zhlédnutí Videa k pozdějšímu zhlédnutí vítá 98 % všech respondentů, včetně těch, kteří se na konferenci přihlásili nebo o ni projevili zájem, nakonec se jí však z jistých důvodů nezúčastnili (graf č. 14). Graf č. 14: Jak videa potěší příznivce konference, kteří se nemohli zúčastnit 1% 1% 9% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 89% Neúčast na konferenci Nejčastějším důvodem pro neúčast na konferenci bylo selhání dopravy, kdy 33 % respondentů uvedlo, že se na konferenci nemělo jak dopravit, 21 % respondentů mělo v daném termínu jinou, pro ně zajímavější či důležitější akci a 17 % přiznalo, že se jim nechtělo. Podrobněji jednotlivé důvody neúčasti na konferenci přibližuje graf č. 15. Graf č. 15: Důvody neúčasti na konferenci 8% 13% 21% Konference kolidovala s jinou, pro mě zajímavější akcí. Nechtělo se mi. 8% 17% Neměl/a jsem se jak dopravit. Nevešel/a jsem se do kapacity. 33% Témata přednášek, výběr přednášejících mě nezaujal. Jiné 16

17 Respondenty to, že se konference nezúčastnili, ve většině případů nemrzelo bez ohledu na věk, vzdělání či ekonomickou aktivitu. Byla však zjištěna střední závislost mezi věkem respondentů a tím, zda je neúčast na konferenci mrzela či nikoliv. Jednotlivé proměnné přibližuje graf č. 16. Graf č. 16: Koho a jak mrzelo, že se nemohl účastnit s ohledem na věk 10 8 Počet odpovědív % Velmi Spíše ano Průměrně Spíše ne Ne Méně než <20-25) <25-30) 25% 25% 5 <30-35) a více 33% 33% 33% Barcamp Brno 2012 Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu těch, kteří uvedli, že pokud budou moci, tak se zúčastní příští Barcamp konference (93 % v roce 2012 oproti 76 % v roce 2011). Možnost účasti na příští Barcamp konferenci zavrhlo pouze 5 % respondentů, viz graf č. 17. S rizikem 5 % by účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo nejméně 63 %, maximálně pak 75 % všech příznivců konference bez ohledu na to, kolika bychom se zeptali. Graf č. 17: Účast na příští konferenci Barcamp Brno 1% 2% 4% 24% 69% Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 17

18 Počet odpovědí v % Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno Respondenti, kteří se konference zúčastnili, uvedli oproti těm, jež se jí nezúčastnili, v celých 15 % více, že se příští konference Barcamp Brno rádi zúčastní, pokud to bude možné. S účastí na příští konference Barcamp Brno počítají zejména příznivci se středoškolským vzděláním s výučním listem, se středoškolským vzděláním a maturitou a s vysokoškolským vzděláním a titulem Bc. Mezi tím, zda se respondenti plánují zúčastnit příští konference Barcamp Brno, a tím, jaké je jejich nejvyšší dosažené vzdělání, byla zjištěna pouze mírná závislost oproti střední závislosti v roce Více graf č. 18. Graf č. 18: Přislíbení účasti na příští Barcamp konferenci s ohledem na vzdělání Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím Základní vzdělání 67% 17% 17% Střední vzdělání s výučním listem 75% 25% Střední vzdělání s maturitou 73% 2 3% 1% 3% Vyšší odborné vzdělání 4 6 Vysokoškolské Bc. 69% 27% 3% 1% Vysokoškolské Ing., Mgr. 68% 25% 4% 3% Vysokoškolské doktorské Do budoucna by respondenty zajímalo zejména téma technologie (24 % respondentů), obchod/podnikání (19 %) a marketing (19 %). Zájem o tyto i další témata ilustruje graf č. 19. Graf č. 19: Témata, která by respondenty nejvíce zajímala 3 25% 24% 2 19% 19% 15% 1 8% 1 8% 5% 5% 4% 3% 18

19 3.2.9 Připomínky a komentáře Připomínky a komentáře se týkaly následujícího: Přidat označení pro koho je přednáška určena pro jakou úroveň znalostí. Zvážit zavedení vstupného, jakožto jednu z možností jak snížit velký počet propagačních přednášek. Lépe informovat o změně programu. Chybějící přednášky by mohly být nahrazeny jinými. Nebylo možné sehnat vodu a kávu. Chybělo závěrečné slovo, projev, které by uzavřel celou akci. Přednášky by mohly být kratší, případně by mohly být delší přednášky proloženy několika kratšími. Některé přednášky by naopak mohly být delší než 45 minut. Možnost stažení slidů z jednotlivých přednášek. 3.3 Testování hypotéz a) 60 % příznivců Barcamp Brno se již v minulosti účastnilo konference typu barcamp. Hypotéza je zároveň nulovou hypotézou a při hladině významnosti 5 % ji zamítáme. Výsledek testování: Počet příznivců konference Barcamp Brno, kteří se v minulosti účastnili již nějaké konference typu barcamp, je jiný než 60 %. b) Více jak 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Nulová hypotéza: 60 % příznivců konference Barcamp Brno se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí. Výsledek testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu, platí tedy, že o konferenci Barcamp Brno se dozvědělo ze sociálních sítí více jak 60 % jejich příznivců. c) Více jak 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Nulová hypotéza: 60 % návštěvníků konference očekávalo nové poznatky ze svého oboru. Výsledky testování: Při hladině významnosti 5 % zamítáme nulovou hypotézu. Platí tedy alternativní hypotéza, a to, že nové poznatky ze svého oboru očekávalo od konference více než 60 % jejích účastníků. 4. SOUHRN A ZÁVĚR Typickým účastníkem konference Barcamp Brno 2012 je stejný jako v roce 2011, tedy: pohlaví: muž, věk: 23, vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomická aktivita: student, obor zájmu: IT, místo bydliště: Jihomoravský kraj. 19

20 53 % respondentů se doposud neúčastnilo žádné konference typu barcamp (oproti 59 % z roku 2011), 28 % se konference typu barcamp zúčastnilo již více než jednou (oproti 22 % z rou 2011). 48 % respondentů se o konferenci dozvědělo ze sociálních sítí (47 % OSVČ a podnikatelů, 49 % zaměstnanců, 47 % studentů a 100 % jinak ekonomicky neaktivních respondentů) a 35 % od známých, kamarádů či kolegů ze zaměstnání. S průběhem konference byla většina respondentů spokojena, ať už se jednalo o přihlašování na ni, dopravní dostupnost místa jejího konání, technického vybavení, délky prezentací a prostoru na diskusi či občerstvení. Stejně jako v roce 2011, tak také letos očekávali účastníci konference nejčastěji nové poznatky ze svého oboru zájmu (40 % oproti 41 % v roce 2011) a setkání se zajímavými lidmi networking (25 % oproti 23 % v roce 2011). Třetím nejčastějším očekáváním však oproti Novým poznatkům v jiných oborech než obor zájmu roku 2011 byla Motivace pro další rozvoj (22 %). Očekávání byla splněna zcela či spíše u 79 % respondentů, což je pokles o 11 % oproti roku V roce 2011 tak 42 % respondentů uvedlo, že jejich očekávání byla zcela uspokojena, v roce 2012 jich bylo již pouze 32 %. V případě těch, u kterých byla očekávání splněna spíše, byl rozdíl 1 % (48 % v roce 2011 oproti 47 % v roce 2012). S pravděpodobností 95 % bude počet těch účastníků konference, jejichž očekávání byla zcela uspokojena, nejméně 27 %, nejvíce 37 % bez ohledu na to, kolika účastníků konference bychom se zeptali. Videa k pozdějšímu zhlédnutí potěší 96 % respondentů, což je stejný počet jako v roce 2011, došlo však k nárůstu těch, které videa potěší zcela určitě z 80 % v roce 2011 na 89 % v roce Účast na příští konferenci Barcamp Brno přislíbilo 93 % respondentů, což je o 17 % více než v roce 2011, a uvítali by zejména přednášky týkající se IT, obchodu/podnikání a marketingu, médií a PR (stejně jako v roce 2011). Jako nejčastěji využívané způsoby při hledání zaměstnání byly respondenty vybrány pracovní portály (36 % respondentů), doporučení známých (31 %) a kariérní stránky firem (17 %). O soutěži o ipad Kentico neslyšelo 60 % respondentů a ti, kteří o ní slyšeli, ji v 52 % shledali jako ucházející, 27 % z nich se soutěž líbila. 20

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Sociodemografické údaje auditorů

Sociodemografické údaje auditorů Sociodemografické údaje auditorů Pohlaví Údaje v tabulce Pohlaví Absolutní Relativní f 1793 54,09 % m 1522 45,91 % Údaje v grafech 26. 10. 2015 3 z 20 2014 RA Copyright reklamni-auditor.cz Věk Údaje v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

171 hod. nízká. celý dotazník najednou

171 hod. nízká. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Zavedení odloženého školného" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 23. 06. 2010-30. 06. 2010 Délka průzkumu: 171 hod Počet respondentů: 77 Vypovídací hodnota:

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Členové APPS info@apps.cz O APPS Poskytuje poradenství členům, předává informací z oblasti agenturního zaměstnávání, přímého vyhledávání a legislativy ze zahraničí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Cholesterol 2016

Cholesterol 2016 8.3.2016 Cholesterol 2016 METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK. Terénní sběr dat: 26. 2. 3. 3. 2016 Cílová skupina: populace

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 229 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 777 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 589 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 tel: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://cvvm.soc.cas.cz/ Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Závěrečná

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 336 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 861 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 678 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2014 na VUT v Brně

Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2014 na VUT v Brně Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2014 na VUT v Brně Úvod Podkladem pro tento dokument bylo téměř 650 vyplněných dotazníků od návštěvníků a samozřejmě i dotazníky od Vás vystavovatelů. Následující údaje

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Prostředky přímé komunikace

Prostředky přímé komunikace Prostředky přímé komunikace Závěrečná zpráva Červenec 2015 Hlavní zjištění Respondenti výrazně častěji čtou osobní formy komunikace, osobní dopis a osobní e-mail. Osobní dopis si vždy přečtou přibližně

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016)

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: REPREZENTATIVITA: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice ve věku 18+ Reprezenta)vní vzorek

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Pozice piva v české společnosti v roce 2015

Pozice piva v české společnosti v roce 2015 Pozice piva v české společnosti v roce 2015 Tisková konference Českého svazu pivovarů a sladoven a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 24. Listopad 2015 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice 1 3 1 2 2 1 1 4 3 4 8 8 81% 8 9 Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Analýza Češi ovládají většinu zjišťovaných internetových dovedností častěji než Češky. Jedinou sledovanou dovedností,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

ČTYŘI V TOM ČT Čtyři v tom

ČTYŘI V TOM ČT Čtyři v tom Rok 2013 odstartovala Česká televize uvedením dokumentárního seriálu o nastávajících maminkách. Od 13. ledna do 17. února 2013 měli diváci každou neděli od 20:00 na kanálu ČT2 možnost prožívat se čtyřmi

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Co Češi skutečně vědí o očkování? , Praha, CZ/PHCA/0033/16

Co Češi skutečně vědí o očkování? , Praha, CZ/PHCA/0033/16 Co Češi skutečně vědí o očkování? 23. 11. 2016, Praha, CZ/PHCA/0033/16 METODOLOGIE Sběr dat byl realizován prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agenturou STEM/MARK Terénní

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více