PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002"

Transkript

1 1. Sociolog Georg Simmel je představitelem: a) formální sociologie b) pozitivní sociologie c) behaviorální sociologie d) evolucionistické sociologie 2. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh osob nebo dokonce jedinec. Mezi podobu, které mohou tyto vlády mít, nepatří: a) aristokracie b) plutokracie c) polikracie d) oligarchie 3. Mezi filozofické disciplíny nepatří: a) logika b) estetika c) filozofická antropologie d) numizmatika 4. Prevence, která zahrnuje všechny aktivity vedoucí k tomu, aby drogový problém vůbec nevznikl, se označuje jako: a) primární prevence b) sekundární prevence c) terciární prevence d) terciální prevence 5. Podle Sigmunda Freuda se oblast, která není aktuálně v centru pozornosti, ale můžeme si z ní kdykoli vybavit některé informace, nazývá: a) nevědomí b) vědomí c) předvědomí d) změněný stav vědomí 6. Focus-groups souvisí: a) se studiem společenských tříd b) socializací c) se skupinovou diskuzí užívanou v kvalitativním sociologickém výzkumu d) se studiem mýtů a magie 7. Prvním českým zvoleným panovníkem bez ohledu na ujednání či dynastický původ byl: a) Přemysl Otakar I. b) Karel IV. c) Václav IV. d) Jiří z Poděbrad 8. Představitelem pragmatismu a též významným pedagogem byl: a) John Dewey b) Jan Amos Komenský c) Jean Jacques Rousseau d) John Locke 1

2 9. Akademický titul PaedDr. znamená: a) doktor teologie b) doktor pedagogiky c) doktor medicíny d) doktor umění 10. Dlouhodobá paměť, která zahrnuje pamatování si činností, dovedností, např. jízdu na kole, se nazývá: a) deklarativní b) sémantická c) procedurální d) epizodická 11. Vyberte správnou dvojici představitele a sociologického směru: a) Robert K. Merton a fenomenologie b) Robert K. Merton a funkcionalismus c) Robert K. Merton a psychologie davu d) Robert K. Merton a teorie konfliktu 12. Volby do Senátu PČR se konají v: a) 81 volebních obvodech b) 85 volebních obvodech c) 91 volebních obvodech d) 95 volebních obvodech 13. Dílo Obrana Sokratova napsal: a) Sokrates b) Aristoteles c) Platon d) Solon 14. Kde vznikla YMCA (Young Men s Christian Association Křesťanské sdružení mládeže): a) ve Spojených státech amerických b) v Anglii c) v Německu d) v Polsku 15. Aplikování obecných tvrzení (zákonitostí) na konkrétní příklady je myšlenkovou operací: a) dedukce b) analýza c) abstrakce d) indukce 16. Vyberte správnou dvojici představitele a sociologického směru: a) Herbert Spencer a teorie davového chování b) Herbert Spencer a teorie sociální směny c) Herbert Spencer a evoluční teorie d) Herbert Spencer a teorie sociálních hnutí 2

3 17. Veřejný ochránce práv je volen Poslaneckou sněmovnou PČR na období: a) 3 roky b) 4 roky c) 5 let d) 6 let 18. Filozofický směr vzniklý v 2. pol. 19. stol. v USA se nazývá: a) pragmatismus b) globalismus c) anachronismus d) pozitivismus 19. Pro kmenová, rodová náboženství je typický totemismus, což znamená: a) víru v kouzelnou moc předmět talismanů a amuletů b) víru v duchy a duši c) uctívání předka kmene d) uctívání duší zemřelých 20. V jakém období života člověka se podle Teorie osmi věků člověka objevuje psychosociální krize IDENTITA X ZMATENÍ ROLÍ: a) 1 3 roky b) let c) let d) 6 12 let 21. Charismatická moc (panství) je termín spojený se jménem: a) Karla Marxe b) Talcotta Parsonse c) Niklase Luhmanna d) Maxe Webera 22. Mezi čtyři základní stadia legislativního procesu nepatří: a) podepsání zákona prezidentem republiky b) zákonodárná iniciativa c) projednání návrhu zákona d) schválení návrhu zákona 23. Nekritické lpění na určitém názoru či nauce, se nazývá: a) ultimatismus b) dogmatismus c) utilitarismus d) iracionalismus 24. Jako teorie vzdělávání a vyučování se označuje: a) obecná pedagogika b) teorie výchovy c) obecná didaktika d) srovnávací pedagogika 3

4 25. Stabilní introvert, který je pečlivý, pasivní, rozvážný, mírumilovný, spolehlivý a téměř za všech okolností klidný, je podle psychologických typologií nazýván: a) sangvinik b) cholerik c) melancholik d) flegmatik 26. Co je to kazuistika: a) případ u soudu b) kázání kněze c) případová studie d) přikázaný oděv 27. Normativní právní akty mají různou právní sílu. Na posledním (nejnižším) stupni právní síly jsou: a) nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, nařízení a obecně závazné vyhlášky obcí a krajů b) ústavní zákony c) ústava d) zákony 28. Tzv. peripatetická škola byla založena: a) Platonem b) Sokratem c) Aristotelem d) Senecou 29. Akademický titul PhDr. znamená: a) doktor medicíny b) doktor umění c) doktor pedagogiky d) doktor filozofie 30. Vnímání v psychologii řadíme k: a) poznávacím procesům b) autoregulačním psychickým procesům c) emocionálním procesům d) behaviorálním procesům 31. Enkulturace je: a) vliv elektronických médií na kulturu b) osvojování si kultury c) odmítání kultury d) kulturní mezera 32. O svěření dítěte do náhradní rodinné péče rozhoduje zásadně: a) orgány sociálně právní ochrany dětí b) rodiče nezletilého dítěte c) soud d) státní zastupitelství 4

5 33. Základní vlastnost jsoucna, skrze niž je jsoucnem, se nazývá: a) bytí b) jsoucno c) kosmos d) logos 34. Lateralitou rozumíme: a) zkřížení orgánů b) četnost výskytu poruch psaní c) přednostní užívání jednoho z párových orgánů d) diagnostika párových orgánů 35. Vyvozování obecného závěru z jednotlivých dílčích případů je metoda: a) indukce b) dedukce c) analýza d) abstrakce 36. Termín dysfunkční znamená: a) souhlasný b) jednoduchý c) neúčelový d) zautomatizovaný 37. Trest smrti byl v Československu ústavně zrušen v roce: a) 1989 b) 1990 c) 1991 d) Hlavní postavou vrcholné scholastiky byl: a) Tomáš Akvinský b) Seneca c) Aristotelés d) Jan Amos Komenský 39. S myšlenkou, že lidské vlastnosti lze za příznivých okolností úspěšně rozvíjet, přišel: a) pedagogický optimismus b) pedagogický pesimismus c) pedagogický realismus d) pedagogický utopismus 40. Období batolete je podle vývojové psychologie obdobím: a) od narození do 6 týdnů života b) od narození do 1 roku c) od 3 do 6 let d) od 1 do 3 let 5

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Obsah Psychologie Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny) Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie,

Více

4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent

4. Vrozené, biologické předpoklady pro utváření schopností, se nazývají: a) genialita b) nadání c) vlohy d) talent verze [2 B] 004 1. Prvním útvarem na našem území, který je možné označit jako ranou formu státu, je: a) Franská říše b) Velkomoravská říše c) Přemyslovský stát d) Sámova říše 2. Vlastnosti, které souvisí

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009 1. Studijní program B7701 Psychologie Kombinace 4573 Ps-Zsv bakalářský-prezenční

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková ZÁKLADY SOCIOLOGIE Mgr. Michaela Valášková Obor: Sociální práce, regionální rozvoj, společenské vědy, základy humanitní vzdělanosti, politologie, historie, kulturně historická regionalistika, učitelství

Více

VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce

VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: VY_32_INOVACE_SP_14 Člověk jako občan v demokratickém státě Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. PŘEDMĚT STUDIA PSYCHOLOGIE psyché duše logos rozum, věda specializované oblasti v psychologii biologická, experimentální, vývojová = ontogenetická,

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Vývoj české muzikoterapie

Vývoj české muzikoterapie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Matulíková Michaela III.ročník bakalářské studium Obor studia: Speciální pedagogika pro 2.st.ZŠ a SŠ Hudební kultura

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr.

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. Markéta Křivánková Autorky děkují psychologům, pedagogům

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11

OBSAH. Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 OBSAH Úvodem k 1. vydání 9 Autoři 11 /. Obecná část 1. STÁTOVĚDAJAKO UČENÍ O STÁTU 15 1.1 Úvodem 15 1.2 Státověda jako učení, jako nauka 16 1.3 Státověda a jiné humanitní vědy 18 1.4 Státověda a mezinárodní

Více