Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze"

Transkript

1 Návrh žádosti děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Petr Slavíček Pracoviště: Pro obor: Návrh písemně podpořili: Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Fyzikální chemie 1. Prof. Brigitte Pouilly, Univerzita v Lille 2. Prof. Michal Otyepka, Univerzita Palackého, Olomouc 3. Prof. Todd J. Martínez, Stanford University 4. Prof. Hans Lischka, Texas Tech University Lubbock Ke svému návrhu přikládám (podle 74, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v písemné a elektronické formě: 1. Soubor v nerozebíratelné úpravě obsahující a) životopis, b) přehled pedagogické a odborné činnosti, včetně výsledků dosažených při výchově vědeckých pracovníků, c) přehled vědeckých a odborných prací, vynálezecké a realizační činnosti, odborně-společenské aktivity, mezinárodní spolupráce, domácích a zahraničních stáží a nejvýznamnějších tvůrčích aktivit, d) stručný pedagogický projekt. 2. Dále ke svému návrhu přikládám * : a) doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, b) doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností, c) doklad o habilitačním řízení. Datum: Podpis: * Doklady se předkládají na děkanát fakulty k nahlédnutí v originále či jako úředně ověřené kopie a vracejí se zpět uchazeči. 1

2 Obsah 1. Životopis Vzdělání Průběh praxe Pedagogická činnost Přehled Vedení studentů Další aktivity spojené s pedagogickým působením Inovační přínos pro pedagogickou práci Pedagogický projekt Vědecká aktivita Přehled vědecko-výzkumných a inovačních aktivit Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Odpovědný řešitel zahraničních grantů Odpovědný řešitel domácích grantů Spoluřešitel zahraničních grantů Spoluřešitel domácích grantů Technická a realizační činnost Udělené evropské nebo mezinárodní patenty (EPO, WIPO), patenty USA a Japonska Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány na základě platné licenční smlouvy Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány jen vlastníkem patentu, nebo nejsou využívány Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Poloprovozy, ověřené technologie Užitné a průmyslové vzory, prototypy, funkční vzorky, software Expertizní činnost Organizační a odborně-společenská činnost s oborem související Členství a funkce v mezinárodních a národních odborných společnostech Členství v odborných komisích a poradních orgánech Členství a funkce v redakčních radách odborných časopisů Členství a funkce v organizačních výborech konferencí Členství a funkce v oborových radách grantových agentur Ocenění výzkumné a vývojové práce Zahraniční spolupráce a pobyty v zahraničí Nejvýznamnější tvůrčí aktivity

3 7.1. Nový mechanismus přenosu energie a náboje po ionizaci rentgenovým zářením Solvatovaný elektron a nanokrystalizace Ionizace nukleových kyselin Fotostabilita glycinu v meziplanetárním prostoru Chemie a fotochemie helikálních sloučenin Fotochemie atmosféry: nově navržený mechanismus uvolňování chlorových radikálů do stratosféry Nová metoda výpočtu elektronových spekter solvatovaných systémů Vývoj efektivních metod pro popis fotodynamiky Kvantová solvatace Redoxní a fotochemická stabilita nově identifikované sulfiliminové vazby

4 1. Životopis Jméno: Rodné příjmení: Datum narození: Místo narození: Petr Slavíček Rodinný stav: Bydliště: 1.1. Vzdělání 2009 Obhajoba habilitační práce: Bringing Photodynamics to Condensed Phase: Methods and Applications na Vysoké škole chemicko-technologické Postdoktorandská pozice, Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana Champaign, Prof. Todd Martínez Doktorské studium (obor fyzika molekulárních a biologických struktur) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Doc. Pavla Jungwirtha z ÚFCH JH AV ČR, dizertační práce: Structure and Dynamics of Chromophores in a Cryogenic Environment Studium chemie (ukončeno bakalářskou zkouškou 1997) a fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, diplomové práce: Fotodisociace malých molekul v kryogenních klastrech vzácných plynů vypracované pod vedením Doc. Pavla Jungwirtha (ÚFCH JH AV ČR), Mgr. (promoce cum laude) Gymnázium Šternberk 1.2. Průběh praxe 2010-nyní 2006-nyní Docent, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vědecký pracovník ÚFCH JH AV ČR Odborný asistent, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Postdoktorandská pozice, Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana- Champaign, Prof. Todd J. Martínez 2003 Vědecký pracovník ÚFCH JH AV ČR 2003 Středoškolský profesor (částečný úvazek), Gymnázium Buďánka 4

5 2. Pedagogická činnost 2.1. Přehled Předmět (typ studia- magisterské, bakalářské, doktorské) Rozsah (hod/týden) Počet semestrů Druh (P, C, L) Fyzikální chemie I 2 2 C Fyzikální chemie II 2 2 C Laboratoř z fyzikální chemie 8 6 L Zkoušeno studentů * Teoretická chemická kinetika 2/1 2 P/C 5 Chemická kinetika 2/1 7 P/C 45 Teoretická chemie 3/1 7 P/C 45 Fyzikální chemie A+B 2x3 ** 2x6 ** P 120 Počítačová chemie 2 5 P 100 Kvantová mechanika pro chemiky: pokročilý kurz 2/1 1 P/C 6 Úvod do chemie 1 1 C * Počty zkoušených studentů představují pouze hrubé odhady, není uváděn podíl na zkouškách ve formě testů či zkoušení studentů v laboratořích. ** Fyzikální chemie A+B představuje dvousemestrální kurz zakončený jedinou zkouškou Vedení studentů Obhájené bakalářské práce: 7+4 plánované na rok 2013 Obhájené diplomové práce: 5+3 odevzdané 2013 Obhájené doktorské dizertační práce: Současné doktorské dizertační práce: Milan Ončák, Study of photochemical processes by the ab initio methods and ab initio molecular dynamics, obhájená 2013 Lukáš Šištík, téma Fotochemické reakce v molekulových klastrech; Ondřej Svoboda, téma: Výpočetní chemie atmosféry. Dále se podílím jako školitel-konzultant na doktorské práci Tomáše Šolomka (MU Brno). Studenti z mé laboratoře se pravidelně umisťují na čelných místech v rámci soutěží SVOČ, získávají Votočkovo stipendium a jsou oceňování i mimo VŠCHT (například diplomová práce Milana Ončáka byla oceněna Hlávkovou cenou, jeho práce dizertační pak Cenou ministra školství) Další aktivity spojené s pedagogickým působením Členství ve zkušebních komisích bakalářského, magisterského a doktorandského studia, členství ve zkušební komisi pro studijní obor chemie. Oponentní činnost pro doktorské práce (MFF UK, MU Brno, UP Olomouc). 5

6 Vedení odborných prací SŠ studentů (Lukáš Severa: v roce 2006 úspěšně obhájená práce SOČ Kvantově-chemické výpočty vlastností některých azoniahelicenů (Cena učené společnosti, 2006, 2. místo na celostátní přehlídce SOČ). Autorství či spoluautorství publikací o chemii 1. Malijevská, A. Malijevský, J. P. Novák, P. Slavíček; Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie; VŠCHT: Praha, P. Holzhauser, P. Slavíček; Klíč k chemii; Albatros: Praha, Spoluautorství skript: J. Novák; a kol. Fyzikální chemie magisterský kurz; VŠCHT: Praha, P. Slavíček, E. Mrázková; Atmosféra Země jak ji vidí fyzikální chemie (přípravný text pro chemickou olympiádu); IDM MŠMT ČR: Praha, 2002, ISBN P. Slavíček; Termodynamika chemických reakcí (Studijní texty k úlohám chemické olympiády); IDM MŠMT ČR: Praha, 2000, ISBN Překlad knihy P. Atkins; Physical Chemistry, kapitola 7. a 8.; VŠCHT: Praha, Popularizační články a veřejná vystoupení: 1. Umělé Slunce (ABC, ). 2. Půjčte vědcům playstation (ABC, ). 3. Horký život fyzika nízkých teplot (ABC, ). 4. Od fotbalu k atomu (ABC, ). 5. Chemik, vlastenec, válečný zločinec, emigrant (ABC, ). 6. Atomová bomba: 60 let poté (ABC, ). 7. Seriál chemických pokusů Za tajemstvím molekul (ABC, čísla 1-24 v ročníku 2004). 8. Studená fúze (Zázrak se nekonal) (ABC, červen 2006). 9. Teoretická chemie: jak daleko kulhá za experimentem (příspěvek do sborníku 20. letní školy pro středoškolské učitele chemie, fyziky a matematiky konané v roce 2006). 10. Ununbium a jeho chemie (Vesmír, 86, 616, 2007) ročník Mezinárodní chemické olympiády , Moskva, Rusko. Chemické listy, 2007, roč. 101, s (spolu s P. Holzhauserem). 12. Rozhovor v radiu ČRo-Leonardo o mezinárodní chemické olympiádě, červenece Kdy je voda nejtěžší a kdy nejlehčí (Vesmír, duben, 2008). 14. Vzpomínka na da Vinciho české chemie. Chemické listy, 2008, roč. 102, str Televizní vystoupení (série chemických pokusů spolu s P. Holzhauserem) dne v pořadu Slavní slavným, předávání cen Česká hlava. 16. Počítačovými hrami k občanské vědě (Vesmír, 88, 365, 2009). 17. Létající nanolaboratoře, kvantové tečky a pinzety na molekuly. Pohled fyzikálního chemika na proces proměn vtahů, tvaru a celé reality, přednáška v Centru současného umění DOX, Praha-Holešovice, Jak fyzikální chemie změnila nanotechnologie a nanotechnologie fyzikální chemii experimentem (spolu s Milanem Ončákem, příspěvek do sborníku 23. letní školy pro 6

7 středoškolské učitele chemie, fyziky a matematiky konané v roce 2009, ISBN ). 19. Atomy a molekuly po 200 letech. Seminář středoškolských pedagogů, Západočeská univerzita, Plzeň, Kratochvílné rozprávění o chemii a světle. Den otevřených dveří, VŠCHT, leden Chemie a světlo. Seminář projektu POPUCH, červen Atom a molekula: Jak to bylo, jak to je? Kurz fyziky pro SŠ učitele, Centrum AV ČR Nové Hrady, srpen Mezinárodní rok chemie. Rozhovor v pořadu Vstupte, ČRo Leonardo, Mentiony na VŠCHT. Natnamada, časopis VŠCHT, prosinec Aceny: Molekuly pro nanoelektroniku s českými kořeny. Vesmír, leden Chemie a světlo. Seminář k projektu POPUCH, leden Nesprávné myšlenky v chemii. Seminář SŠ učitelů, Plzeň, prosinec Noc v Nanopolis. Vystoupení na nové scéně Národního divadla, listopad a prosinec Chemie, světlo a čas. P. Slavíček, M. Ončák, Sborník 25. Letní školy SŠ učitelů, VŠCHT Praha 2011, ISBN Chemie, světlo a čas. P. Slavíček, 25. Letní škola SŠ učitelů, Praha, přednáška. 31. Výbušniny pohledem fyzikální chemie. Kurzy pro učitele Otevřená věda III, listopad Inovační přínos pro pedagogickou práci 1. Vytvoření předmětu Teoretická chemie. Po mém příchodu na VŠCHT jsem spolu s prof. Jiřím Kolafou vytvořil tento předmět volitelný pro studenty šestého semestru bakalářských oborů. Předmět v sobě spojuje oblast kvantové teorie molekul se statistickou termodynamikou a molekulárními simulacemi. Cílem je seznámit studenty nejrůznějších oborů se základy teoretických technik používaných pro modelování chemických systémů a pro pochopení teoretických základů spektroskopických technik. Nedílnou součástí předmětu jsou počítačové laboratoře z kvantové chemie a molekulových simulací. Ve spolupráci se svými doktorandy jsem vytvářel příručku počítačové chemie pro tento předmět (podpořeno grantem FRVŠ). Více, viz www stránka předmětu 2. Vytvoření předmětu Počítačová chemie. Tento předmět v rozsahu 2/0 byl součástí studijních plánů oboru Chemie. Od počátku je přednášen kolektivem pracovníků Petr Slavíček/Jiří Kolafa/Daniel Svozil/Pavel Chuchvalec. Cílem předmětu je poskytnout praktickou znalost počítačových metod v chemii. Více, viz www stránka předmětu 3. Vytvoření konceptu předmětu Chemická kinetika. Předmět jsem převzal v roce 2006 od doc. Lidmily Bartovské, přičemž jsem výrazným způsobem pozměnil jeho obsahové zaměření, jak u předsnášek, tak u cvičení. Součástí kurzu se staly počítačově orientované úlohy. Více, viz www stránka předmětu 4. Vytvoření přednášek Fyzikální chemie A a Fyzikální chemie B. Tyto předměty jsou plánovány jako dvousemestrální přednášky pro studijní obory Chemie. Rozsah přednášené látky je větší než u předmětů Fyzikální chemie I a Fyzikální chemie II, přičemž je důraz kladen na pochopení molekulární podstaty studovaných jevů. Předmět byl v roce 2012 modifikován v rámci projektu OPPA. 7

8 5. Vytvoření předmětu Kvantová mechanika pro chemiky: pokročilý kurz. Jde o předmět určený pro magisterské studenty a doktorandy, jehož smyslem je položit solidní základy kvantové mechaniky pro studenty, kteří se s kvantovou mechanikou budou setkávat na hlubší než uživatelské úrovni (teoretici, spektroskopici). 6. Spoluautorství projektu Hodina moderní chemie zaměřená na popularizaci chemie na středních školách. Od roku 2006 jsme v rámci tohoto projektu absolovoval více než 60 přednášek na středních školách. Projekt nadále v modifikované formě pokračuje. 7. Odborný garant a člen rady projektu POPUCH ( ). 8. Aktivní účast v organizaci chemické olympiády (autorství úloh fyzikálně-chemické části ChO 2000, 2002, 2004, 2008, autorství přípravných textů, recenze úloh, příprava studentů na Mezinárodní chemickou olympiádu, pedagogický doprovod na MChO 2002 Holandsko a 2007 Rusko, podíl na organizaci celostátních kol chemických olympiád). 9. Každoroční přednášky na Letním odborném soustředění Běstvina (www.bestvina.cz). Tato aktivita byla v roce 2012 oceněna Cenou učené společnosti. 10. Přednášky na Letní škole SŠ učitelů, na kurzech Otevřená věda, na seminářích SŠ učitelů v Plzni, na Kurzech fyziky pro SŠ učitele v Nových Hradech. 11. Tvorba učebních textů. Učební a didaktické texty jsem vytvářel již před příchodem na VŠCHT v roce 2006 a v této aktivitě pokračuji. Náleží sem spoluautorství skript Fyzikální chemie magisterský kurz (J. Novák; a kol. VŠCHT: Praha, 2008), spoluautorství knihy Klíč k chemii (Albatros: Praha, 2006, spolu s Petrem Holzhauserem), spoluautorství knihy Záhady, klíče a zajímavosti očima fyzikální chemie (hlavní autor I. Malijevská; VŠCHT: Praha, 2013), autorství či spoluautorství didaktických textů Chemické olympiády ( Termodynamika chemických reakcí, IDM MŠMT ČR: Praha 2000, ISBN a Atmosféra Země jak ji vidí fyzikální chemie (přípravný text pro chemickou olympiádu), IDM MŠMT ČR: Praha, 2002, ISBN , spolu s Evou Mrázkovou) Pedagogický projekt Hlavní úkol, který mne očekává v následujícím období, bude souviset s implementací předmětů v rámci nové akreditace magisterského studia fyzikální chemie. Cílem změn ve studijních plánech bylo získat absolventa s univerzálním profilem, který bude kromě znalostí fyzikální chemie a moderních instrumentálních metod schopen také modelovat (nejen) chemické děje pomocí matematických technik. Jako garant či přednášející se budu podílet na předmětech: 1. Kvantová chemie. Předmět bude navazovat na předmět nyní přednášený Ing. Burešem. Bude určen nejen studentům fyzikální chemie, ale také studentům oboru Molekulární inženýrství a Analytické chemie. 2. Praktikum z kvantové chemie bude navazovat na kurz kvantové chemie se zaměřením na praktické použití. 3. Matematické metody pro fyzikální chemii. Jde o zcela nový předmět koncipovaný jako úvodní kurz magisterského studia poskytující studentovi přehled o základních technikách využívaných ve fyzikální chemii. U těchto předmětů bude třeba vytvořit jejich náplň a připravit si přednášky. Kromě toho plánuji pokračovat v pedagogických aktivitách zmíněných výše. Plánuji také pokračovat ve všech aktivitách směřovaných na práci se SŠ studenty. V roce 2012 jsem se stal metodikem projektu OPPA STEP, v rámci kterého koordinuji tvorbu elektronických materiálů pro SŠ studenty. 8

9 3. Vědecká aktivita 3.1. Přehled vědecko-výzkumných a inovačních aktivit Přehled publikačních aktivit, účasti na konferencích, grantových projektech, udělených patentech a technické realizační činnosti: Aktivita Počet Z toho ve světovém jazyce SCI* Suma IF 1. Vědecké práce v impaktovaných časopisech ,81 2. Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících CELKEM ,81 *Science Citation Index suma citací bez autocitací. Aktivita Počet 5. Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na mezinárodních konferencích 10+ několik desítek prezentací studentů 7. Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na národních konferencích Nevím CELKEM prezenta ce studentů 9. Odpovědný řešitel zahraničních grantů Odpovědný řešitel domácích grantů Spoluřešitel zahraničních grantů Spoluřešitel domácích grantů 4 CELKEM Udělené evropské nebo mezinárodní patenty (EPO, WIPO), patenty USA a Japonska Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány na základě platné licenční smlouvy 0 9

10 Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány jen vlastníkem patentu, nebo nejsou využívány Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Poloprovozy, ověřené technologie Užitné a průmyslové vzory, prototypy, funkční vzorky, software 0 CELKEM Vědecké práce v impaktovaných časopisech Uveden je seznam prací spolu s pracemi, které příslušné publikace citují dle WoS, s vyloučením autocitací. 1. On the Nature and Origin of a Reactive Molecular Species Formed in Liquid Water upon X-ray Irradiation S. Thürmer, M. Ončák, N. Ottosson, R. Seidel, U. Hergenhahn, S. E. Bradforth, P. Slavíček, B. Winter, Nature Chemistry, přijato k publikaci. IF 20,524, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 2. Nucleation of Mixed Nitric Acid Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO 3 Molecule. J. Lengyel, A. Pysanenko, J. Kočišek, V. Poterya, C. C. Pradzynski, T. Zeuch, P. Slavíček, M. Fárník, J. Phys. Chem. Lett. 3 (2012) IF 6,213, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 3. Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photo-ionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water. E. Pluhařová, M. Ončák, R. Seidel, C. Schroeder, W. Schroeder, B. Winter, S. E. Bradforth, P. Jungwirth, P. Slavíček, J. Phys. Chem. B 116 (2012) IF 3,696, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 5. A Fully Size-Resolved Perspective on the Crystallization of Water Clusters. C. Pradzynski, R. Forck, T. Zeuch, P. Slavíček, U. Buck, Science 337 (2012) IF 31,201, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/5 Title: Heat capacities of mass selected deprotonated water clusters ; Author(s): Zamith, Sebastien; Labastie, Pierre; L'Hermite, Jean-Marc; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 3 Article Number: DOI: / Published: JAN Title: Water ice nanoparticles: size and temperature effects on the mid-infrared spectrum ; Author(s): Medcraft, Chris; McNaughton, Don; Thompson, Chris D.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 15 Issue: 10 Pages: DOI: /c3cp43974g Published: 2013 Title: Quantum Calculations of Intramolecular IR Spectra of Ice Models Using Ab Initio Potential and Dipole Moment Surfaces ; Author(s): Liu, Hanchao; Wang, Yimin; Bowman, Joel M.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 24 Pages: DOI: /jz Published: DEC Title: Nucleation of Mixed Nitric Acid-Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO3 Molecule ; Author(s): Lengyel, Jozef; Pysanenko, Andriy; Kocisek, 10

11 Jaroslav; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 21 Pages: DOI: /jz Published: NOV Title: Experiments with Size-Selected Clusters: From Condensation in Molecular Beams to Dust Particles in the Enceladus Plume ; Author(s): Buck, U.; Source: 28TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RAREFIED GAS DYNAMICS 2012, VOLS. 1 AND 2 Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1501 Pages: DOI: / Published: Chiral Dicationic [8]Circulenoid: Photochemical Origin of Circulene-Like Species and its Facile Thermal Conversion into Helicene Congener. L. Severa, M. Ončák, D. Koval, R. Pohl, D. Šaman, I. Císařová, P. E. Reyes-Gutierrez, P. Sázelova, V. Kašicka, F. Teplý, P. Slavíček, Angew. Chem. Int. Ed. 48 (2012) IF 13,455, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 2/2 Title: Facile, Efficient, and Diastereoselective Synthesis of Heterohelicene-like Molecules ; Author(s): Lin, Wei; Dou, Guo-Lan; Hu, Ming-Hua; et al.; Source: ORGANIC LETTERS Volume: 15 Issue: 6 Pages: DOI: /ol400154j Published: MAR Title: Assembly of Helicene-Capped N,P,N,P,N-Helicands within CuI Helicates: Impacting Chiroptical Properties by Ligand-Ligand Charge Transfer ; Author(s): Vreshch, Volodimir; Moussa, Mehdi El Sayed; Nohra, Brigitte; et al.; Source: ANGEWANDTE CHEMIE- INTERNATIONAL EDITION Volume: 52 Issue: 7 Pages: DOI: /anie Published: Short Review on Acetylene Photochemistry in Clusters: Photofragment Caging and Reactivity. M. Fárník, V. Poterya, J. Kočíšek, J. Fedor. P. Slavíček, Mol. Phys. 110 (2012) IF 1,819, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 1/1 Title: Ionization of large homogeneous and heterogeneous clusters generated in acetylene-ar expansions: Cluster ion polymerization ; Author(s): Kocisek, J.; Lengyel, J.; Farnik, M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Fotodynamika vody vyvolaná ionizujícím zářením: molekulární pohled. D. Hollas, O. Svoboda, J. Chmela, P. Slavíček, Chem. Listy 106 (2012) 936. IF 0,52, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 10. Avogadrova konstanta: 201 let počítáni molekul. P. Slavíček, Chem. Listy 106 (2012) IF 0,529, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 11. Hydrogen bond dynamics in the excited states: Photodissociation of phenol in clusters. V. Poterya, L. Šištík, P. Slavíček, M. Fárník, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) IF 3,573, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 1/1 Title: General discussion ; Author(s): Gruebele; Bradforth; Neumark; et al.; Source: FARADAY DISCUSSIONS Volume: 157 Pages: Published: Adiabatic Triplet State Tautomerization of p-hydroxyacetophenone in Aqueous Solution. J. Phys. Chem A Klicova, L. Klíčová, P. Šebej, T. Šolomek, B. Hellrung, P. Slavíček; P. Klán, D. Heger, J. Wirz, J. Phys. Chem A 116 (2012) IF 2,946, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 3/3 11

12 Title: A Photo-Favorskii Ring Contraction Reaction: The Effect of Ring Size; Author(s): Kammath, Viju Balachandran; Solomek, Tomas; Ngoy, Bokolombe Pitchou; et al.; Source: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Volume: 78 Issue: 5 Pages: DOI: /jo300850a Published: MAR Title: Photoremovable Protecting Groups in Chemistry and Biology: Reaction Mechanisms and Efficacy; Author(s): Klan, Petr; Solomek, Tomas; Bochet, Christian G.; et al.; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 113 Issue: 1 Pages: DOI: /cr300177k Published: JAN 2013 Title: 2-Hydroxyphenacyl ester: a new photoremovable protecting group; Author(s): Ngoy, Bokolombe Pitchou; Sebej, Peter; Solomek, Tomas; et al.; Source: PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES Volume: 11 Issue: 9 Pages: DOI: /c2pp25133g Published: Electron Transfer Triggers Fast Dimer/Monomer Switching of Pyridinium and Quinolinium Cations. F. Teplý, M. Čížková, P. Slavíček, V. Kolivoška, J. Tarábek, M. Hromadová, L. Pospíšil, J. Phys. Chem. C 116 (2012) IF 4,805, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 15. Size resolved infrared spectroscopy of Na(CH 3 OH) n (n=4-7) clusters in the OH stretching region: unravelling the interaction of methanol clusters with a sodium atom and the emergence of the solvated electron. R. M. Forck, C. C. Pradzynski, S. Wolff, M. Ončák, P. Slavíček, T. Zeuch, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) IF 3,573, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 4/3 Title: Ionization of large homogeneous and heterogeneous clusters generated in acetylene-ar expansions: Cluster ion polymerization; Author(s): Kocisek, J.; Lengyel, J.; Farnik, M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Title: A Fully Size-Resolved Perspective on the Crystallization of Water Clusters; Author(s): Pradzynski, Christoph C.; Forck, Richard M.; Zeuch, Thomas; et al.; Source: SCIENCE Volume: 337 Issue: 6101 Pages: DOI: /science Published: SEP Title: Experiments with Size-Selected Clusters: From Condensation in Molecular Beams to Dust Particles in the Enceladus Plume; Author(s): Buck, U.; Source: 28TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RAREFIED GAS DYNAMICS 2012, VOLS. 1 AND 2 Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1501 Pages: DOI: / Published: 2012 Title: Structural diversity in sodium doped water trimers; Author(s): Forck, Richard M.; Dieterich, Johannes M.; Pradzynski, Christoph C.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 25 Pages: DOI: /c2cp41066d Published: Novel Covalent Bond in Proteins: Calculations on Model Systems Question the Bond Stability. M. Ončák, K. Berka, P. Slavíček, Chem.Phys.Chem. 12 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 17. Simulation of Photoelectron Spectra Using the Reflection Principle in Combination with Unrestricted Excitation ADC(2) to Assess the Accuracy of Excited-State Calculations. S. Knippenberg, P. Eisenbrandt, P, L. Šištík, P. Slavíček, A. Dreuw, Chem.Phys.Chem. 12 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 12

13 18. Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. II. Photoionization O. Svoboda, M. Ončák, P. Slavíček, J. Chem. Phys. 135 (2011) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/2 Title: A velocity map imaging photoelectron spectrometer for the study of ultrafine aerosols with a table-top VUV laser and Na-doping for particle sizing applied to dimethyl ether condensation ; Author(s): Yoder, Bruce L.; West, Adam H. C.; Schlaeppi, Bernhard; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 4 Article Number: DOI: / Published: JAN Title: Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photoionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water ; Author(s): Pluharova, Eva; Oncak, Milan; Seidel, Robert; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 44 Pages: DOI: /jp306348b Published: NOV Title: Ab initio determination of the ionization potentials of water clusters (H2O)(n) (n=2-6) ; Author(s): Segarra-Marti, Javier; Merchan, Manuela; Roca-Sanjuan, Daniel; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 136 Issue: 24 Article Number: DOI: / Published: JUN Title: Photodynamics of Water Elicited by Ionizing Radiation: a Molecular View ; Author(s): Hollas, Daniel; Svoboda, Ondrej; Chmela, Jiri; et al.; Source: CHEMICKE LISTY Volume: 106 Issue: 10 Pages: Published: Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. I. Photoabsorption. O. Svoboda, M. Ončák, P. Slavíček, J. Chem. Phys., 135 (2011) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 4/3 Title: Insights into the ultraviolet spectrum of liquid water from model calculations: The different roles of donor and acceptor hydrogen bonds in water pentamers ; Author(s): do Couto, Paulo Cabral; Chipman, Daniel M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 137 Issue: 18 Article Number: DOI: / Published: NOV Title: Ab initio determination of the ionization potentials of water clusters (H2O)(n) (n=2-6) ; Author(s): Segarra-Marti, Javier; Merchan, Manuela; Roca-Sanjuan, Daniel; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 136 Issue: 24 Article Number: DOI: / Published: JUN Title: Spectrum simulation and decomposition with nuclear ensemble: formal derivation and application to benzene, furan and 2-phenylfuran ; Author(s): Crespo-Otero, Rachel; Barbatti, Mario; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 6 Article Number: 1237 DOI: /s Published: JUN 2012 Title: Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. II. Photoionization ; Author(s): Svoboda, Ondrej; Oncak, Milan; Slavicek, Petr; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 135 Issue: 15 Article Number: DOI: / Published: OCT Photochemistry of Hydrogen Bonded Heterocycles Probed by Photodissociation experiments and ab initio methods. P. Slavíček, M. Fárník, Phys. Chem. Chem. Phys. 26 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/4 Title: Communication: A new ab initio potential energy surface for HCl-H2O, diffusion Monte Carlo calculations of D-0 and a delocalized zero-point wavefunction ; Author(s): Mancini, John S.; Bowman, Joel M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR

14 Title: Nucleation of Mixed Nitric Acid-Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO3 Molecule ; Author(s): Lengyel, Jozef; Pysanenko, Andriy; Kocisek, Jaroslav; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 21 Pages: DOI: /jz Published: NOV Title: Photodynamics of Water Elicited by Ionizing Radiation: a Molecular View ; Author(s): Hollas, Daniel; Svoboda, Ondrej; Chmela, Jiri; et al.; Source: CHEMICKE LISTY Volume: 106 Issue: 10 Pages: Published: 2012 Title: Hydrogen bond dynamics in the excited states: Photodissociation of phenol in clusters ; Author(s): Poterya, Viktoriya; Sistik, Lukas; Slavicek, Petr; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 25 Pages: DOI: /c2cp40471k Published: Simulations of Photoemission and Equilibrium Redox Processes of Ionic Liquids: The Role of Ion Pairing and Long-range Polarization. L. Šištík, M. Ončák, P. Slavíček, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 3/2 Title: Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photoionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water ; Author(s): Pluharova, Eva; Oncak, Milan; Seidel, Robert; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 44 Pages: DOI: /jp306348b Published: NOV Title: The vapour of imidazolium-based ionic liquids: a mass spectrometry study ; Author(s): Deyko, A.; Lovelock, K. R. J.; Licence, P.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 37 Pages: DOI: /c1cp21821b Published: 2011 Title: Theoretical reconstruction and elementwise analysis of photoelectron spectra for imidazolium-based ionic liquids ; Author(s): Reinmoeller, Markus; Ulbrich, Angela; Ikari, Tomonori; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 43 Pages: DOI: /c1cp22152c Published: Flexible H 2 O 2 in Water: Electronic Structure from Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations. S. Thürmer, R. Seidel, B. Winter, M. Ončák, P. Slavíček, J. Phys. Chem. A 115 (2011) IF 2,946, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 4/0 23. Photochemistry of Hydrogen Halides on Water Clusters: Simulations of Electronic Spectra and Photodynamics and Comparison with Photodissociation Experiments. M. Ončák, P. Slavíček, M. Fárník, U. Buck, J. Phys. Chem. A 115 (2011) IF 2,946, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/2 Title: Communication: A new ab initio potential energy surface for HCl-H2O, diffusion Monte Carlo calculations of D-0 and a delocalized zero-point wavefunction; Author(s): Mancini, John S.; Bowman, Joel M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Title: On the nature and signatures of the solvated electron in water; Author(s): Abel, B.; Buck, U.; Sobolewski, A. L.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 Pages: DOI: /c1cp21803d Published: Ionization of Purine Tautomers in Nucleobases, Nucleosides, and Nucleotides: From the Gas Phase to the Aqueous Environment. E. Pluhařová, P. Jungwirth, S. E. Bradforth, P. Slavíček, J. Phys. Chem. B 115 (2011) IF 3,696, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 11/7 14

15 Title: Mechanism for Repair of Thymine Dimers by Photoexcitation of Proximal 8-Oxo-7,8- dihydroguanine ; Author(s): Anusiewicz, Iwona; Swierszcz, Iwona; Skurski, Piotr; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 117 Issue: 6 Pages: DOI: /jp305561u Published: FEB Title: Four Bases Score a Run: Ab Initio Calculations Quantify a Cooperative Effect of H- Bonding and pi-stacking on the Ionization Energy of Adenine in the AATT Tetramer ; Author(s): Bravaya, Ksenia B.; Epifanovsky, Evgeny; Krylov, Anna I.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 18 Pages: DOI: /jz Published: SEP Title: Chemical reactivity analysis of deoxyribonucleosides and deoxyribonucleoside analogues (NRTIs): a first-principles density functional approach ; Author(s): Kumar, Vipin; Kishor, Shyam; Ramaniah, Lavanya M.; Source: JOURNAL OF MOLECULAR MODELING Volume: 18 Issue: 8 Pages: DOI: /s Published: AUG 2012 Title: Crystallographic Signatures of N-6-Methoxyadenine Imino Tautomer-Silver Complexes ; Author(s): Khanna, Shruti; Verma, Sandeep; Source: CRYSTAL GROWTH & DESIGN Volume: 12 Issue: 6 Pages: DOI: /cg300231r Published: JUN 2012 Title: Atmospheric pressure photoionization mass spectrometry of guanine using tunable synchrotron VUV radiation ; Author(s): Allegrand, Julie; Touboul, David; Giuliani, Alexandre; et al.; Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 321 Pages: DOI: /j.ijms Published: MAY Title: Ion interaction with biomolecular systems and the effect of the environment ; Author(s): Domaracka, Alicja; Capron, Michael; Maclot, Sylvain; et al.; Source: 1ST NANO-IBCT CONFERENCE RADIATION DAMAGE OF BIOMOLECULAR SYSTEMS: NANOSCALE INSIGHTS INTO ION BEAM CANCER THERAPY Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 373 Article Number: DOI: / /373/1/ Published: Direct Observation of Triple Ions in Aqueous Solutions of Nickel(II) Sulfate: A Link Between the Gas Phase and Bulk Behavior. D. Schröder, L. Ducháčková, J. Tarábek, M. Karwowska, K. Fijalkowski, M. Ončák, P. Slavíček, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) IF 9,907, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 12/12 Title: Complexation of malic acid with cadmium(ii) probed by electrospray ionization mass spectrometry ; Author(s): Dytrtova, Jana Jaklova; Jakl, Michal; Schroeder, Detlef; Source: TALANTA Volume: 90 Pages: DOI: /j.talanta Published: FEB Title: Microhydrated cobalt-nitrate cations [Co(NO3)(H2O)(n)](+) (n=2, 3) studied by infrared spectroscopy in the gas phase ; Author(s): Shaffer, Christopher J.; Schroeder, Detlef; Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 311 Pages: DOI: /j.ijms Published: FEB Title: Tetraalkylcuprates(III): Formation, Association, and Intrinsic Reactivity ; Author(s): Putau, Aliaksei; Brand, Harald; Koszinowski, Konrad; Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 134 Issue: 1 Pages: DOI: /ja209433j Published: JAN Title: Can Hindered Intramolecular Vibrational Energy Redistribution Lead to Non-Ergodic Behavior of Medium-Sized Ion Pairs? ; Author(s): Shaffer, Christopher J.; Revesz, Agnes; Schroeder, Detlef; et al.; Source: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 51 Issue: 40 Pages: DOI: /anie Published: 2012 Title: Ion clustering in electrospray mass spectrometry of brine and other electrolyte solutions ; Author(s): Schroeder, Detlef; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 15

16 Volume: 14 Issue: 18 Pages: DOI: /c2cp40586e Published: 2012 Title: Stable prenucleation mineral clusters are liquid-like ionic polymers ; Author(s): Demichelis, Raffaella; Raiteri, Paolo; Gale, Julian D.; et al.; Source: NATURE COMMUNICATIONS Volume: 2 Article Number: 590 DOI: /ncomms1604 Published: DEC 2011 Title: Anion Binding by Bambus[6]uril Probed in the Gas Phase and in Solution ; Author(s): Revesz, Agnes; Schroeder, Detlef; Svec, Jan; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 41 Pages: DOI: /jp205218k Published: OCT Title: On the Mechanism of the Copper-Mediated C-S Bond Formation in the Intramolecular Disproportionation of Imine Disulfides ; Author(s): Rokob, Tibor Andras; Rulisek, Lubomir; Srogl, Jiri; et al.; Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 50 Issue: 20 Pages: DOI: /ic200442s Published: OCT Title: Association and Dissociation of Lithium Cyanocuprates in Ethereal Solvents ; Author(s): Putau, Aliaksei; Koszinowski, Konrad; Source: ORGANOMETALLICS Volume: 30 Issue: 17 Pages: DOI: /om200625z Published: SEP Title: Microhydration of the Magnesium(II) Acetate Cation in the Gas Phase ; Author(s): Paterova, Jana; Heyda, Jan; Jungwirth, Pavel; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 25 Special Issue: SI Pages: DOI: /jp110463b Published: JUN Title: Clustering of palladium(ii) chloride in acetonitrile solution investigated by electrospray mass spectrometry ; Author(s): Sadek, Vojtech; Schroeder, Detlef; Tsierkezos, Nikos G.; Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 304 Issue: 1 Pages: 9-14 DOI: /j.ijms Published: JUN Title: ION-MOBILITY MASS SPECTROMETRY OF COMPLEXES OF NICKEL AND ACETONITRILE ; Author(s): Schroeder, Detlef; Source: COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 76 Issue: 5 Pages: DOI: /cccc Published: Photochemistry of HI on argon and water nanoparticles: Hydronium radical generation. V. Poterya, J. Fedor, A. Pysanenko, O. Tkáč, J. Lengyel, M. Ončák, P. Slavíček, M. Fárník, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 9/5 Title: Structure, Dynamics, and Reactivity of Hydrated Electrons by Ab Initio Molecular Dynamics ; Author(s): Marsalek, Ondrej; Uhlig, Frank; Vandevondele, Joost; et al.; Source: ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Volume: 45 Issue: 1 Special Issue: SI Pages: DOI: /ar200062m Published: JAN 2012 Title: On the nature and signatures of the solvated electron in water ; Author(s): Abel, B.; Buck, U.; Sobolewski, A. L.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 Pages: DOI: /c1cp21803d Published: 2012 Title: Cluster cross sections from pickup measurements: Are the established methods consistent? ; Author(s): Fedor, J.; Poterya, V.; Pysanenko, A.; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 135 Issue: 10 Article Number: DOI: / Published: SEP Title: Velocity map imaging of HBr photodissociation in large rare gas clusters ; Author(s): Fedor, J.; Kocisek, J.; Poterya, V.; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 134 Issue: 15 Article Number: DOI: / Published: APR Title: From a localized H3O radical to a delocalized H3O+center dot center dot center dot e(- 16

17 ) solvent-separated pair by sequential hydration ; Author(s): Uhlig, Frank; Marsalek, Ondrej; Jungwirth, Pavel; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 31 Pages: DOI: /c1cp20764d Published: Can theory quantitatively model stratospheric photolysis? Ab initio estimate of absolute absorption cross sections of ClOOCl. M. Ončák, L. Šištík, P. Slavíček, J. Chem. Phys. 133 (2010) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 11/3 Title: Molecular dynamics investigations of chlorine peroxide dissociation on a neural network ab initio potential energy surface ; Author(s): Le, Anh T. H.; Vu, Nam H.; Dinh, Thach S.; et al.; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 3 Article Number: 1158 DOI: /s Published: MAR 2012 Title: Multiconfigurational study on the synchronous mechanisms of the ClO self-reaction leading to Cl or Cl-2 ; Author(s): Meng, Qingyong; Dong, Hua; Huang, Ming-Bao; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 3 Article Number: 1194 DOI: /s y Published: MAR 2012 Title: UV Photolysis of ClOOCl and the Ozone Hole ; Author(s): Lin, Jim J.; Chen, Andrew F.; Lee, Yuan T.; Source: CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL Volume: 6 Issue: 7 Special Issue: SI Pages: DOI: /asia Published: JUL Reversal of Hofmeister ordering for pairing of NH4+ vs alkylated ammonium cations with halide anions in water. J. Heyda, M. Lund, M. Ončák, P. Slavíček, P. Jungwirth, J. Phys. Chem. B 114 (2010) IF 3,696, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 12/12 Title: Study of tetrabutylammonium bromide in aqueous solution by neutron scattering ; Author(s): Bhowmik, D.; Malikova, N.; Teixeira, J.; et al.; Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS Volume: 213 Issue: 1 Pages: DOI: /epjst/e y Published: NOV 2012 Title: Electrical Conductivity Studies of Tetraalkylammonium Bromides in Aqueous Solutions at Several Temperatures ; Author(s): Salamanca, Yina P.; Blanco, Luis H.; Buchner, Richard; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 57 Issue: 8 Pages: DOI: /je101043c Published: AUG 2012 Title: Thermodynamic Modeling of Aqueous Ionic Liquid Solutions Using PC-SAFT Equation of State ; Author(s): Shahriari, Reza; Dehghani, Mohammad Reza; Behzadi, Bahman; Source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 51 Issue: 30 Pages: DOI: /ie Published: AUG Title: Why continuum electrostatics theories cannot explain biological structure, polyelectrolytes or ionic strength effects in ion-protein interactions ; Author(s): Collins, Kim D.; Source: BIOPHYSICAL CHEMISTRY Volume: 167 Pages: DOI: /j.bpc Published: JUN 2012 Title: Revisiting the self-aggregation behavior of cetyltrimethylammonium bromide in aqueous sodium salt solution with varied anions ; Author(s): Naskar, Bappaditya; Dan, Abhijit; Ghosh, Soumen; et al.; Source: JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Volume: 170 Pages: 1-10 DOI: /j.molliq Published: JUN 2012 Title: Hofmeister Phenomena: An Update on Ion Specificity in Biology ; Author(s): Lo Nostro, Pierandrea; Ninham, Barry W.; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 4 Pages: DOI: /cr200271j Published: APR 2012 Title: Molecular Dynamics Simulation Studies of the Interactions between Ionic Liquids and Amino Acids in Aqueous Solution ; Author(s): Tome, Luciana I. N.; Jorge, Miguel; Gomes, Jose R. B.; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 6 Pages: DOI: /jp209625e Published: FEB

18 Title: Sizeable Increase of Kinetic Isotope Effects and Tunnelling in Coupled Electron-Proton Transfers in Presence of the Quaternary Ions. PCET Processes and Hydrogen Tunnelling as a "Probe" for Structuring and Dynamical Phenomena in Water Solution ; Author(s): Brala, Cvijeta Jakobusic; Karkovic, Ana; Sajenko, Ivana; et al.; Source: ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS Volume: 226 Issue: 1 Pages: DOI: /zpch Published: 2012 Title: Effects of Anions on Nanostructuring of Cationic Amphiphilic Peptides ; Author(s): Cao, Meiwen; Wang, Yuming; Ge, Xin; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 115 Issue: 41 Pages: DOI: /jp205987w Published: OCT Title: Effects of Hofmeister Anions on the Aggregation Behavior of PEO-PPO-PEO Triblock Copolymers ; Author(s): Deyerle, Branden A.; Zhang, Yanjie; Source: LANGMUIR Volume: 27 Issue: 15 Pages: DOI: /la201463g Published: AUG Title: Specific Ion Effects on Adsorption at the Solid/Electrolyte Interface: A Probe into the Concentration Limit ; Author(s): Borah, Jayanta M.; Mahiuddin, Sekh; Sarma, Namrata; et al.; Source: LANGMUIR Volume: 27 Issue: 14 Pages: DOI: /la Published: JUL Title: Hofmeister effects: interplay of hydration, nonelectrostatic potentials, and ion size ; Author(s): Parsons, Drew F.; Bostroem, Mathias; Lo Nostro, Pierandrea; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 27 Pages: DOI: /c1cp20538b Published: Ab initio floating occupation molecular orbital-complete active space configuration interaction (FOMO-CASCI): An efficient approximation to CASSCF. P. Slavíček, T. J. Martínez, J. Chem. Phys. 132 (2010) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 6/6 Title: Interpolated Mechanics-Molecular Mechanics Study of Internal Rotation Dynamics of the Chromophore Unit in Blue Fluorescent Protein and Its Variants ; Author(s): Park, Jae Woo; Rhee, Young Min; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 36 Pages: DOI: /jp306257t Published: SEP Title: Progress and Challenges in the Calculation of Electronic Excited States ; Author(s): Gonzalez, Leticia; Escudero, Daniel; Serrano-Andres, Luis; Source: CHEMPHYSCHEM Volume: 13 Issue: 1 Pages: DOI: /cphc Published: JAN Title: Electronically excited states and photodynamics: a continuing challenge ; Author(s): Plasser, Felix; Barbatti, Mario; Aquino, Adelia J. A.; et al.; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 1 Article Number: 1073 DOI: /s y Published: JAN 2012 Title: Quantum Chemistry Studies of Electronically Excited Nitrobenzene, TNA, and TNT ; Author(s): Quenneville, Jason; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 44 Pages: DOI: /jp204104j Published: NOV Title: Gradients for Configuration Interaction Energies with Spin-Orbit Coupling in a Semiempirical Framework ; Author(s): Granucci, Giovanni; Persico, Maurizio; Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 32 Issue: 12 Pages: DOI: /jcc Published: SEP 2011 Title: Prediction of electronic structure of organic radicaloid anions using efficient, economical multireference gradient approach ; Author(s): Chattopadhyay, Sudip; Chaudhuri, Rajat K.; Freed, Karl F.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 16 Pages: DOI: /c0cp02106g Published:

19 31. Observation of two classes of isomers of hydrated electrons in sodium-water clusters.r. M. Forck, I. Dauster, Y. Schieweck, T. Yeuch, U. Buck. M. Ončák, P. Slavíček, J. Chem. Phys. 132 (2010) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 15/10 Title: Dynamics of Solvated Electrons in Clusters ; Author(s): Young, Ryan M.; Neumark, Daniel M.; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 11 Pages: DOI: /cr300042h Published: NOV 2012 Title: The solvation of two electrons in the gaseous clusters of Na-(NH3)(n) and Li-(NH3)(n) ; Author(s): Zhang, Han; Liu, Zhi-Feng; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 136 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Title: Reactions of Solvated Electrons Initiated by Sodium Atom Ionization at the Vacuum- Liquid Interface ; Author(s): Alexander, William A.; Wiens, Justin P.; Minton, Timothy K.; et al.; Source: SCIENCE Volume: 335 Issue: 6072 Pages: DOI: /science Published: MAR Title: Structural diversity in sodium doped water trimers ; Author(s): Forck, Richard M.; Dieterich, Johannes M.; Pradzynski, Christoph C.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 25 Pages: DOI: /c2cp41066d Published: 2012 Title: Photoionization and ab initio study of Ba(H2O)(n) ( n=1-4) clustersw ; Author(s): Cabanillas-Vidosa, Ivan; Rossa, Maximiliano; Pino, Gustavo A.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 12 Pages: DOI: /c2cp23510b Published: 2012 Title: Size resolved infrared spectroscopy of Na(CH3OH)(n) (n=4-7) clusters in the OH stretching region: unravelling the interaction of methanol clusters with a sodium atom and the emergence of the solvated electron ; Author(s): Forck, Richard M.; Pradzynski, Christoph C.; Wolff, Sabine; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 9 Pages: DOI: /c2cp23301k Published: 2012 Title: On the nature and signatures of the solvated electron in water ; Author(s): Abel, B.; Buck, U.; Sobolewski, A. L.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 Pages: DOI: /c1cp21803d Published: 2012 Title: The identification of a solvated electron pair in the gaseous clusters of Na-(H2O)(n) and Li-(H2O)(n) ; Author(s): Zhang, Han; Liu, Zhi-Feng; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 135 Issue: 6 Article Number: DOI: / Published: AUG Title: Solvation Structure and Stability of [(CH3)(2)NH](m)(NH3)(n)-H Hypervalent Clusters: Ionization Potentials and Switching of Hydrogen-Atom Localized Site ; Author(s): Yamada, Yuji; Ishikawa, Haruki; Fuke, Kiyokazu; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 30 Pages: DOI: /jp204331q Published: AUG Title: Dielectron Attachment and Hydrogen Evolution Reaction in Water Clusters ; Author(s): Barnett, Robert N.; Giniger, Rina; Cheshnovsky, Ori; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 25 Special Issue: SI Pages: DOI: /jp201560n Published: JUN Resolution of configurationally stable [5]helquat. Enantiocomposition analysis of a helicene congener by capillary electrophoresis. L. Severa, D. Koval, P. Novotná, M. Ončák, P. Sázelová, D. Šaman, P. Slavíček, M. Urbanová, V. Kašička, F. Teplý, New. J. Chem. 34 (2010) IF 2,605, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 12/11 Title: Search for Conglomerate in Set of [7]Helquat Salts: Multigram Resolution of Helicene- Viologen Hybrid by Preferential Crystallization ; Author(s): Vavra, Jan; Severa, Lukas; Cisarova, Ivana; et al.; Source: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Volume: 78 Issue: 19

20 4 Pages: DOI: /jo301615k Published: FEB Title: Synthesis and fluorescence properties of DMCX+-a stable oxygen-bridged [4]helicenium dye ; Author(s): Sorensen, Thomas Just; Madsen, Anders O.; Laursen, Bo W.; Source: TETRAHEDRON LETTERS Volume: 54 Issue: 6 Pages: DOI: /j.tetlet Published: FEB Title: Helquat-Induced Chiroselective Aggregation of Au NPs ; Author(s): Balogh, Dora; Zhang, Zhanxia; Cecconello, Alessandro; et al.; Source: NANO LETTERS Volume: 12 Issue: 11 Pages: DOI: /nl303179s Published: NOV 2012 Title: Counterion-Induced Inversion of Conformer Stability of a [5]Helquat Dication ; Author(s): Severa, Lukas; Jirasek, Michael; Svec, Pavel; et al.; Source: CHEMPLUSCHEM Volume: 77 Issue: 8 Special Issue: SI Pages: DOI: /cplu Published: AUG 2012 Title: Helicenes: Synthesis and Applications ; Author(s): Shen, Yun; Chen, Chuan-Feng; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 3 Pages: DOI: /cr200087r Published: MAR 2012 Title: Preferential Crystallization of a Helicene-Viologen Hybrid - An Efficient Method to Resolve [5]Helquat Enantiomers on a 20 g Scale ; Author(s): Vavra, Jan; Severa, Lukas; Svec, Pavel; et al.; Source: EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Issue: 3 Pages: DOI: /ejoc Published: JAN 2012 Title: Chiral analysis of helquats by capillary electrophoresis: Resolution of helical N- heteroaromatic dications using randomly sulfated cyclodextrins ; Author(s): Koval, Dusan; Severa, Lukas; Adriaenssens, Louis; et al.; Source: ELECTROPHORESIS Volume: 32 Issue: 19 Special Issue: SI Pages: DOI: /elps Published: OCT 2011 Title: [6]Saddlequat: a [6]helquat captured on its racemization pathway ; Author(s): Adriaenssens, Louis; Severa, Lukas; Koval, Dusan; et al.; Source: CHEMICAL SCIENCE Volume: 2 Issue: 12 Pages: DOI: /c1sc00468a Published: 2011 Title: Helquats: Helicene-Viologen Hybrids as a Novel Object of Chemical Research ; Author(s): Teply, Filip; Source: CHEMICKE LISTY Volume: 105 Issue: 7 Pages: Published: 2011 Title: ENANTIOSELECTIVE [2+2+2] CYCLOISOMERISATION OF ALKYNES IN THE SYNTHESIS OF HELICENES: THE SEARCH FOR EFFECTIVE CHIRAL LIGANDS ; Author(s): Stara, Irena G.; Andronova, Angelina; Kollarovic, Adrian; et al.; Source: COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 76 Issue: 12 Pages: DOI: /cccc Published: 2011 Title: Nitrogen heteroaromatic cations by [2+2+2] cycloaddition ; Author(s): Cizkova, Martina; Kolivoska, Viliam; Cisarova, Ivana; et al.; Source: ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 2 Pages: DOI: /c0ob00507j Published: Theoretical Study of Microhydration of Mono- and Dinuclear Uranium(IV) Species Derived from Solvolysis of Uranyl Nitrate in Water. M. Ončák, D. Schröder, P. Slavíček, J. Comp. Chem. 31 (2010) IF 4,583, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 10/10 Title: Gas-Phase Uranyl, Neptunyl, and Plutonyl: Hydration and Oxidation Studied by Experiment and Theory ; Author(s): Rios, Daniel; Michelini, Maria C.; Lucena, Ana F.; et al.; Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 12 Pages: DOI: /ic Published: JUN Title: How Amidoximate Binds the Uranyl Cation ; Author(s): Vukovic, Sinisa; Watson, Lori A.; Kang, Sung Ok; et al.; Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 6 Pages: DOI: /ic300062s Published: MAR

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Osnovy CHEMIE PORG Ostrava

Osnovy CHEMIE PORG Ostrava Osnovy CHEMIE PORG Ostrava Chemii vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Chemii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Seznam publikací. a) Recenzované časopisy s IF

Seznam publikací. a) Recenzované časopisy s IF Seznam publikací a) Recenzované časopisy s IF 1. M. Veverka, P. Veverka, O. Kaman, A. Lancok, K. Zaveta, E. Pollert, K. Knizek, J. Bohacek, M. Benes, P. Kaspar, E. Duguet, and S. Vasseur, Magnetic heating

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria pro habilitační řízení Obsah Stručný pracovní životopis... 2 Autoevaluační kritéria... 4 Upřesnění k jednotlivým položkám autoevaluačních kritérií...

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

Interakce iontů s proteiny Ion-Protein Interactions

Interakce iontů s proteiny Ion-Protein Interactions Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Modelování

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent Ing. Stanislav Novotný 19. 6. 1976 Studium: 1991 1995 studium na gymnáziu v Příbrami, obor zaměřený na přírodní vědy 1999 2005 studium na fakultě dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, obor

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. V. Teoretická chemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. V. Teoretická chemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH V. Teoretická chemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Metody teoretické chemie in silico Kvantová chemie Molekulové

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure)

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8 Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) ELI: projekt nejintenzivnějšího laseru na světě Světeln telné pulsy s energií ~kj a délced

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK)

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2012 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v Praze a v 11 odborných

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Inovace studijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č.

Více

Roman Maršálek. Narozen 25.5. 1974 v Ostravě Ženatý (1995, žena Radka), dva synové Michal (1997), Jan (2003)

Roman Maršálek. Narozen 25.5. 1974 v Ostravě Ženatý (1995, žena Radka), dva synové Michal (1997), Jan (2003) Roman Maršálek Narozen 25.5. 1974 v Ostravě Ženatý (1995, žena Radka), dva synové Michal (1997), Jan (2003) Vzdělání 1997 (Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

Web & Propagace EJČF WEJČF 2013. M. Křelina

Web & Propagace EJČF WEJČF 2013. M. Křelina Web & Propagace EJČF WEJČF 2013 M. Křelina Interní Web Původní interní web EJČF se transformoval na katederní web Způsoby přihlašování, informace a funkčnost zůstala Hlavní adresa physics.fjfi.cvut.cz

Více

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost Představení hlavních směrů vývoje výzkumu Fakulty informatiky a managementu

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2011 2015 Předkládá prof.

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Práce na projektu probíhala podle navrženého plánu a nedošlo k žádným mimořádným

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová Kdo pracuje v oblasti přírodních věd, dá mi zapravdu, že zajistit informační zdroje pro tuto oblast není jednoduché.

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více