Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze"

Transkript

1 Návrh žádosti děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Petr Slavíček Pracoviště: Pro obor: Návrh písemně podpořili: Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Fyzikální chemie 1. Prof. Brigitte Pouilly, Univerzita v Lille 2. Prof. Michal Otyepka, Univerzita Palackého, Olomouc 3. Prof. Todd J. Martínez, Stanford University 4. Prof. Hans Lischka, Texas Tech University Lubbock Ke svému návrhu přikládám (podle 74, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v písemné a elektronické formě: 1. Soubor v nerozebíratelné úpravě obsahující a) životopis, b) přehled pedagogické a odborné činnosti, včetně výsledků dosažených při výchově vědeckých pracovníků, c) přehled vědeckých a odborných prací, vynálezecké a realizační činnosti, odborně-společenské aktivity, mezinárodní spolupráce, domácích a zahraničních stáží a nejvýznamnějších tvůrčích aktivit, d) stručný pedagogický projekt. 2. Dále ke svému návrhu přikládám * : a) doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, b) doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností, c) doklad o habilitačním řízení. Datum: Podpis: * Doklady se předkládají na děkanát fakulty k nahlédnutí v originále či jako úředně ověřené kopie a vracejí se zpět uchazeči. 1

2 Obsah 1. Životopis Vzdělání Průběh praxe Pedagogická činnost Přehled Vedení studentů Další aktivity spojené s pedagogickým působením Inovační přínos pro pedagogickou práci Pedagogický projekt Vědecká aktivita Přehled vědecko-výzkumných a inovačních aktivit Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Odpovědný řešitel zahraničních grantů Odpovědný řešitel domácích grantů Spoluřešitel zahraničních grantů Spoluřešitel domácích grantů Technická a realizační činnost Udělené evropské nebo mezinárodní patenty (EPO, WIPO), patenty USA a Japonska Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány na základě platné licenční smlouvy Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány jen vlastníkem patentu, nebo nejsou využívány Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Poloprovozy, ověřené technologie Užitné a průmyslové vzory, prototypy, funkční vzorky, software Expertizní činnost Organizační a odborně-společenská činnost s oborem související Členství a funkce v mezinárodních a národních odborných společnostech Členství v odborných komisích a poradních orgánech Členství a funkce v redakčních radách odborných časopisů Členství a funkce v organizačních výborech konferencí Členství a funkce v oborových radách grantových agentur Ocenění výzkumné a vývojové práce Zahraniční spolupráce a pobyty v zahraničí Nejvýznamnější tvůrčí aktivity

3 7.1. Nový mechanismus přenosu energie a náboje po ionizaci rentgenovým zářením Solvatovaný elektron a nanokrystalizace Ionizace nukleových kyselin Fotostabilita glycinu v meziplanetárním prostoru Chemie a fotochemie helikálních sloučenin Fotochemie atmosféry: nově navržený mechanismus uvolňování chlorových radikálů do stratosféry Nová metoda výpočtu elektronových spekter solvatovaných systémů Vývoj efektivních metod pro popis fotodynamiky Kvantová solvatace Redoxní a fotochemická stabilita nově identifikované sulfiliminové vazby

4 1. Životopis Jméno: Rodné příjmení: Datum narození: Místo narození: Petr Slavíček Rodinný stav: Bydliště: 1.1. Vzdělání 2009 Obhajoba habilitační práce: Bringing Photodynamics to Condensed Phase: Methods and Applications na Vysoké škole chemicko-technologické Postdoktorandská pozice, Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana Champaign, Prof. Todd Martínez Doktorské studium (obor fyzika molekulárních a biologických struktur) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Doc. Pavla Jungwirtha z ÚFCH JH AV ČR, dizertační práce: Structure and Dynamics of Chromophores in a Cryogenic Environment Studium chemie (ukončeno bakalářskou zkouškou 1997) a fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, diplomové práce: Fotodisociace malých molekul v kryogenních klastrech vzácných plynů vypracované pod vedením Doc. Pavla Jungwirtha (ÚFCH JH AV ČR), Mgr. (promoce cum laude) Gymnázium Šternberk 1.2. Průběh praxe 2010-nyní 2006-nyní Docent, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vědecký pracovník ÚFCH JH AV ČR Odborný asistent, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Postdoktorandská pozice, Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana- Champaign, Prof. Todd J. Martínez 2003 Vědecký pracovník ÚFCH JH AV ČR 2003 Středoškolský profesor (částečný úvazek), Gymnázium Buďánka 4

5 2. Pedagogická činnost 2.1. Přehled Předmět (typ studia- magisterské, bakalářské, doktorské) Rozsah (hod/týden) Počet semestrů Druh (P, C, L) Fyzikální chemie I 2 2 C Fyzikální chemie II 2 2 C Laboratoř z fyzikální chemie 8 6 L Zkoušeno studentů * Teoretická chemická kinetika 2/1 2 P/C 5 Chemická kinetika 2/1 7 P/C 45 Teoretická chemie 3/1 7 P/C 45 Fyzikální chemie A+B 2x3 ** 2x6 ** P 120 Počítačová chemie 2 5 P 100 Kvantová mechanika pro chemiky: pokročilý kurz 2/1 1 P/C 6 Úvod do chemie 1 1 C * Počty zkoušených studentů představují pouze hrubé odhady, není uváděn podíl na zkouškách ve formě testů či zkoušení studentů v laboratořích. ** Fyzikální chemie A+B představuje dvousemestrální kurz zakončený jedinou zkouškou Vedení studentů Obhájené bakalářské práce: 7+4 plánované na rok 2013 Obhájené diplomové práce: 5+3 odevzdané 2013 Obhájené doktorské dizertační práce: Současné doktorské dizertační práce: Milan Ončák, Study of photochemical processes by the ab initio methods and ab initio molecular dynamics, obhájená 2013 Lukáš Šištík, téma Fotochemické reakce v molekulových klastrech; Ondřej Svoboda, téma: Výpočetní chemie atmosféry. Dále se podílím jako školitel-konzultant na doktorské práci Tomáše Šolomka (MU Brno). Studenti z mé laboratoře se pravidelně umisťují na čelných místech v rámci soutěží SVOČ, získávají Votočkovo stipendium a jsou oceňování i mimo VŠCHT (například diplomová práce Milana Ončáka byla oceněna Hlávkovou cenou, jeho práce dizertační pak Cenou ministra školství) Další aktivity spojené s pedagogickým působením Členství ve zkušebních komisích bakalářského, magisterského a doktorandského studia, členství ve zkušební komisi pro studijní obor chemie. Oponentní činnost pro doktorské práce (MFF UK, MU Brno, UP Olomouc). 5

6 Vedení odborných prací SŠ studentů (Lukáš Severa: v roce 2006 úspěšně obhájená práce SOČ Kvantově-chemické výpočty vlastností některých azoniahelicenů (Cena učené společnosti, 2006, 2. místo na celostátní přehlídce SOČ). Autorství či spoluautorství publikací o chemii 1. Malijevská, A. Malijevský, J. P. Novák, P. Slavíček; Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie; VŠCHT: Praha, P. Holzhauser, P. Slavíček; Klíč k chemii; Albatros: Praha, Spoluautorství skript: J. Novák; a kol. Fyzikální chemie magisterský kurz; VŠCHT: Praha, P. Slavíček, E. Mrázková; Atmosféra Země jak ji vidí fyzikální chemie (přípravný text pro chemickou olympiádu); IDM MŠMT ČR: Praha, 2002, ISBN P. Slavíček; Termodynamika chemických reakcí (Studijní texty k úlohám chemické olympiády); IDM MŠMT ČR: Praha, 2000, ISBN Překlad knihy P. Atkins; Physical Chemistry, kapitola 7. a 8.; VŠCHT: Praha, Popularizační články a veřejná vystoupení: 1. Umělé Slunce (ABC, ). 2. Půjčte vědcům playstation (ABC, ). 3. Horký život fyzika nízkých teplot (ABC, ). 4. Od fotbalu k atomu (ABC, ). 5. Chemik, vlastenec, válečný zločinec, emigrant (ABC, ). 6. Atomová bomba: 60 let poté (ABC, ). 7. Seriál chemických pokusů Za tajemstvím molekul (ABC, čísla 1-24 v ročníku 2004). 8. Studená fúze (Zázrak se nekonal) (ABC, červen 2006). 9. Teoretická chemie: jak daleko kulhá za experimentem (příspěvek do sborníku 20. letní školy pro středoškolské učitele chemie, fyziky a matematiky konané v roce 2006). 10. Ununbium a jeho chemie (Vesmír, 86, 616, 2007) ročník Mezinárodní chemické olympiády , Moskva, Rusko. Chemické listy, 2007, roč. 101, s (spolu s P. Holzhauserem). 12. Rozhovor v radiu ČRo-Leonardo o mezinárodní chemické olympiádě, červenece Kdy je voda nejtěžší a kdy nejlehčí (Vesmír, duben, 2008). 14. Vzpomínka na da Vinciho české chemie. Chemické listy, 2008, roč. 102, str Televizní vystoupení (série chemických pokusů spolu s P. Holzhauserem) dne v pořadu Slavní slavným, předávání cen Česká hlava. 16. Počítačovými hrami k občanské vědě (Vesmír, 88, 365, 2009). 17. Létající nanolaboratoře, kvantové tečky a pinzety na molekuly. Pohled fyzikálního chemika na proces proměn vtahů, tvaru a celé reality, přednáška v Centru současného umění DOX, Praha-Holešovice, Jak fyzikální chemie změnila nanotechnologie a nanotechnologie fyzikální chemii experimentem (spolu s Milanem Ončákem, příspěvek do sborníku 23. letní školy pro 6

7 středoškolské učitele chemie, fyziky a matematiky konané v roce 2009, ISBN ). 19. Atomy a molekuly po 200 letech. Seminář středoškolských pedagogů, Západočeská univerzita, Plzeň, Kratochvílné rozprávění o chemii a světle. Den otevřených dveří, VŠCHT, leden Chemie a světlo. Seminář projektu POPUCH, červen Atom a molekula: Jak to bylo, jak to je? Kurz fyziky pro SŠ učitele, Centrum AV ČR Nové Hrady, srpen Mezinárodní rok chemie. Rozhovor v pořadu Vstupte, ČRo Leonardo, Mentiony na VŠCHT. Natnamada, časopis VŠCHT, prosinec Aceny: Molekuly pro nanoelektroniku s českými kořeny. Vesmír, leden Chemie a světlo. Seminář k projektu POPUCH, leden Nesprávné myšlenky v chemii. Seminář SŠ učitelů, Plzeň, prosinec Noc v Nanopolis. Vystoupení na nové scéně Národního divadla, listopad a prosinec Chemie, světlo a čas. P. Slavíček, M. Ončák, Sborník 25. Letní školy SŠ učitelů, VŠCHT Praha 2011, ISBN Chemie, světlo a čas. P. Slavíček, 25. Letní škola SŠ učitelů, Praha, přednáška. 31. Výbušniny pohledem fyzikální chemie. Kurzy pro učitele Otevřená věda III, listopad Inovační přínos pro pedagogickou práci 1. Vytvoření předmětu Teoretická chemie. Po mém příchodu na VŠCHT jsem spolu s prof. Jiřím Kolafou vytvořil tento předmět volitelný pro studenty šestého semestru bakalářských oborů. Předmět v sobě spojuje oblast kvantové teorie molekul se statistickou termodynamikou a molekulárními simulacemi. Cílem je seznámit studenty nejrůznějších oborů se základy teoretických technik používaných pro modelování chemických systémů a pro pochopení teoretických základů spektroskopických technik. Nedílnou součástí předmětu jsou počítačové laboratoře z kvantové chemie a molekulových simulací. Ve spolupráci se svými doktorandy jsem vytvářel příručku počítačové chemie pro tento předmět (podpořeno grantem FRVŠ). Více, viz www stránka předmětu 2. Vytvoření předmětu Počítačová chemie. Tento předmět v rozsahu 2/0 byl součástí studijních plánů oboru Chemie. Od počátku je přednášen kolektivem pracovníků Petr Slavíček/Jiří Kolafa/Daniel Svozil/Pavel Chuchvalec. Cílem předmětu je poskytnout praktickou znalost počítačových metod v chemii. Více, viz www stránka předmětu 3. Vytvoření konceptu předmětu Chemická kinetika. Předmět jsem převzal v roce 2006 od doc. Lidmily Bartovské, přičemž jsem výrazným způsobem pozměnil jeho obsahové zaměření, jak u předsnášek, tak u cvičení. Součástí kurzu se staly počítačově orientované úlohy. Více, viz www stránka předmětu 4. Vytvoření přednášek Fyzikální chemie A a Fyzikální chemie B. Tyto předměty jsou plánovány jako dvousemestrální přednášky pro studijní obory Chemie. Rozsah přednášené látky je větší než u předmětů Fyzikální chemie I a Fyzikální chemie II, přičemž je důraz kladen na pochopení molekulární podstaty studovaných jevů. Předmět byl v roce 2012 modifikován v rámci projektu OPPA. 7

8 5. Vytvoření předmětu Kvantová mechanika pro chemiky: pokročilý kurz. Jde o předmět určený pro magisterské studenty a doktorandy, jehož smyslem je položit solidní základy kvantové mechaniky pro studenty, kteří se s kvantovou mechanikou budou setkávat na hlubší než uživatelské úrovni (teoretici, spektroskopici). 6. Spoluautorství projektu Hodina moderní chemie zaměřená na popularizaci chemie na středních školách. Od roku 2006 jsme v rámci tohoto projektu absolovoval více než 60 přednášek na středních školách. Projekt nadále v modifikované formě pokračuje. 7. Odborný garant a člen rady projektu POPUCH ( ). 8. Aktivní účast v organizaci chemické olympiády (autorství úloh fyzikálně-chemické části ChO 2000, 2002, 2004, 2008, autorství přípravných textů, recenze úloh, příprava studentů na Mezinárodní chemickou olympiádu, pedagogický doprovod na MChO 2002 Holandsko a 2007 Rusko, podíl na organizaci celostátních kol chemických olympiád). 9. Každoroční přednášky na Letním odborném soustředění Běstvina (www.bestvina.cz). Tato aktivita byla v roce 2012 oceněna Cenou učené společnosti. 10. Přednášky na Letní škole SŠ učitelů, na kurzech Otevřená věda, na seminářích SŠ učitelů v Plzni, na Kurzech fyziky pro SŠ učitele v Nových Hradech. 11. Tvorba učebních textů. Učební a didaktické texty jsem vytvářel již před příchodem na VŠCHT v roce 2006 a v této aktivitě pokračuji. Náleží sem spoluautorství skript Fyzikální chemie magisterský kurz (J. Novák; a kol. VŠCHT: Praha, 2008), spoluautorství knihy Klíč k chemii (Albatros: Praha, 2006, spolu s Petrem Holzhauserem), spoluautorství knihy Záhady, klíče a zajímavosti očima fyzikální chemie (hlavní autor I. Malijevská; VŠCHT: Praha, 2013), autorství či spoluautorství didaktických textů Chemické olympiády ( Termodynamika chemických reakcí, IDM MŠMT ČR: Praha 2000, ISBN a Atmosféra Země jak ji vidí fyzikální chemie (přípravný text pro chemickou olympiádu), IDM MŠMT ČR: Praha, 2002, ISBN , spolu s Evou Mrázkovou) Pedagogický projekt Hlavní úkol, který mne očekává v následujícím období, bude souviset s implementací předmětů v rámci nové akreditace magisterského studia fyzikální chemie. Cílem změn ve studijních plánech bylo získat absolventa s univerzálním profilem, který bude kromě znalostí fyzikální chemie a moderních instrumentálních metod schopen také modelovat (nejen) chemické děje pomocí matematických technik. Jako garant či přednášející se budu podílet na předmětech: 1. Kvantová chemie. Předmět bude navazovat na předmět nyní přednášený Ing. Burešem. Bude určen nejen studentům fyzikální chemie, ale také studentům oboru Molekulární inženýrství a Analytické chemie. 2. Praktikum z kvantové chemie bude navazovat na kurz kvantové chemie se zaměřením na praktické použití. 3. Matematické metody pro fyzikální chemii. Jde o zcela nový předmět koncipovaný jako úvodní kurz magisterského studia poskytující studentovi přehled o základních technikách využívaných ve fyzikální chemii. U těchto předmětů bude třeba vytvořit jejich náplň a připravit si přednášky. Kromě toho plánuji pokračovat v pedagogických aktivitách zmíněných výše. Plánuji také pokračovat ve všech aktivitách směřovaných na práci se SŠ studenty. V roce 2012 jsem se stal metodikem projektu OPPA STEP, v rámci kterého koordinuji tvorbu elektronických materiálů pro SŠ studenty. 8

9 3. Vědecká aktivita 3.1. Přehled vědecko-výzkumných a inovačních aktivit Přehled publikačních aktivit, účasti na konferencích, grantových projektech, udělených patentech a technické realizační činnosti: Aktivita Počet Z toho ve světovém jazyce SCI* Suma IF 1. Vědecké práce v impaktovaných časopisech ,81 2. Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících CELKEM ,81 *Science Citation Index suma citací bez autocitací. Aktivita Počet 5. Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na mezinárodních konferencích 10+ několik desítek prezentací studentů 7. Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na národních konferencích Nevím CELKEM prezenta ce studentů 9. Odpovědný řešitel zahraničních grantů Odpovědný řešitel domácích grantů Spoluřešitel zahraničních grantů Spoluřešitel domácích grantů 4 CELKEM Udělené evropské nebo mezinárodní patenty (EPO, WIPO), patenty USA a Japonska Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány na základě platné licenční smlouvy 0 9

10 Udělené české nebo jiné národní patenty, které jsou využívány jen vlastníkem patentu, nebo nejsou využívány Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Poloprovozy, ověřené technologie Užitné a průmyslové vzory, prototypy, funkční vzorky, software 0 CELKEM Vědecké práce v impaktovaných časopisech Uveden je seznam prací spolu s pracemi, které příslušné publikace citují dle WoS, s vyloučením autocitací. 1. On the Nature and Origin of a Reactive Molecular Species Formed in Liquid Water upon X-ray Irradiation S. Thürmer, M. Ončák, N. Ottosson, R. Seidel, U. Hergenhahn, S. E. Bradforth, P. Slavíček, B. Winter, Nature Chemistry, přijato k publikaci. IF 20,524, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 2. Nucleation of Mixed Nitric Acid Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO 3 Molecule. J. Lengyel, A. Pysanenko, J. Kočišek, V. Poterya, C. C. Pradzynski, T. Zeuch, P. Slavíček, M. Fárník, J. Phys. Chem. Lett. 3 (2012) IF 6,213, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 3. Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photo-ionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water. E. Pluhařová, M. Ončák, R. Seidel, C. Schroeder, W. Schroeder, B. Winter, S. E. Bradforth, P. Jungwirth, P. Slavíček, J. Phys. Chem. B 116 (2012) IF 3,696, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 5. A Fully Size-Resolved Perspective on the Crystallization of Water Clusters. C. Pradzynski, R. Forck, T. Zeuch, P. Slavíček, U. Buck, Science 337 (2012) IF 31,201, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/5 Title: Heat capacities of mass selected deprotonated water clusters ; Author(s): Zamith, Sebastien; Labastie, Pierre; L'Hermite, Jean-Marc; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 3 Article Number: DOI: / Published: JAN Title: Water ice nanoparticles: size and temperature effects on the mid-infrared spectrum ; Author(s): Medcraft, Chris; McNaughton, Don; Thompson, Chris D.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 15 Issue: 10 Pages: DOI: /c3cp43974g Published: 2013 Title: Quantum Calculations of Intramolecular IR Spectra of Ice Models Using Ab Initio Potential and Dipole Moment Surfaces ; Author(s): Liu, Hanchao; Wang, Yimin; Bowman, Joel M.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 24 Pages: DOI: /jz Published: DEC Title: Nucleation of Mixed Nitric Acid-Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO3 Molecule ; Author(s): Lengyel, Jozef; Pysanenko, Andriy; Kocisek, 10

11 Jaroslav; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 21 Pages: DOI: /jz Published: NOV Title: Experiments with Size-Selected Clusters: From Condensation in Molecular Beams to Dust Particles in the Enceladus Plume ; Author(s): Buck, U.; Source: 28TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RAREFIED GAS DYNAMICS 2012, VOLS. 1 AND 2 Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1501 Pages: DOI: / Published: Chiral Dicationic [8]Circulenoid: Photochemical Origin of Circulene-Like Species and its Facile Thermal Conversion into Helicene Congener. L. Severa, M. Ončák, D. Koval, R. Pohl, D. Šaman, I. Císařová, P. E. Reyes-Gutierrez, P. Sázelova, V. Kašicka, F. Teplý, P. Slavíček, Angew. Chem. Int. Ed. 48 (2012) IF 13,455, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 2/2 Title: Facile, Efficient, and Diastereoselective Synthesis of Heterohelicene-like Molecules ; Author(s): Lin, Wei; Dou, Guo-Lan; Hu, Ming-Hua; et al.; Source: ORGANIC LETTERS Volume: 15 Issue: 6 Pages: DOI: /ol400154j Published: MAR Title: Assembly of Helicene-Capped N,P,N,P,N-Helicands within CuI Helicates: Impacting Chiroptical Properties by Ligand-Ligand Charge Transfer ; Author(s): Vreshch, Volodimir; Moussa, Mehdi El Sayed; Nohra, Brigitte; et al.; Source: ANGEWANDTE CHEMIE- INTERNATIONAL EDITION Volume: 52 Issue: 7 Pages: DOI: /anie Published: Short Review on Acetylene Photochemistry in Clusters: Photofragment Caging and Reactivity. M. Fárník, V. Poterya, J. Kočíšek, J. Fedor. P. Slavíček, Mol. Phys. 110 (2012) IF 1,819, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 1/1 Title: Ionization of large homogeneous and heterogeneous clusters generated in acetylene-ar expansions: Cluster ion polymerization ; Author(s): Kocisek, J.; Lengyel, J.; Farnik, M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Fotodynamika vody vyvolaná ionizujícím zářením: molekulární pohled. D. Hollas, O. Svoboda, J. Chmela, P. Slavíček, Chem. Listy 106 (2012) 936. IF 0,52, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 10. Avogadrova konstanta: 201 let počítáni molekul. P. Slavíček, Chem. Listy 106 (2012) IF 0,529, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 11. Hydrogen bond dynamics in the excited states: Photodissociation of phenol in clusters. V. Poterya, L. Šištík, P. Slavíček, M. Fárník, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) IF 3,573, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 1/1 Title: General discussion ; Author(s): Gruebele; Bradforth; Neumark; et al.; Source: FARADAY DISCUSSIONS Volume: 157 Pages: Published: Adiabatic Triplet State Tautomerization of p-hydroxyacetophenone in Aqueous Solution. J. Phys. Chem A Klicova, L. Klíčová, P. Šebej, T. Šolomek, B. Hellrung, P. Slavíček; P. Klán, D. Heger, J. Wirz, J. Phys. Chem A 116 (2012) IF 2,946, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 3/3 11

12 Title: A Photo-Favorskii Ring Contraction Reaction: The Effect of Ring Size; Author(s): Kammath, Viju Balachandran; Solomek, Tomas; Ngoy, Bokolombe Pitchou; et al.; Source: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Volume: 78 Issue: 5 Pages: DOI: /jo300850a Published: MAR Title: Photoremovable Protecting Groups in Chemistry and Biology: Reaction Mechanisms and Efficacy; Author(s): Klan, Petr; Solomek, Tomas; Bochet, Christian G.; et al.; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 113 Issue: 1 Pages: DOI: /cr300177k Published: JAN 2013 Title: 2-Hydroxyphenacyl ester: a new photoremovable protecting group; Author(s): Ngoy, Bokolombe Pitchou; Sebej, Peter; Solomek, Tomas; et al.; Source: PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES Volume: 11 Issue: 9 Pages: DOI: /c2pp25133g Published: Electron Transfer Triggers Fast Dimer/Monomer Switching of Pyridinium and Quinolinium Cations. F. Teplý, M. Čížková, P. Slavíček, V. Kolivoška, J. Tarábek, M. Hromadová, L. Pospíšil, J. Phys. Chem. C 116 (2012) IF 4,805, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 15. Size resolved infrared spectroscopy of Na(CH 3 OH) n (n=4-7) clusters in the OH stretching region: unravelling the interaction of methanol clusters with a sodium atom and the emergence of the solvated electron. R. M. Forck, C. C. Pradzynski, S. Wolff, M. Ončák, P. Slavíček, T. Zeuch, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) IF 3,573, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 4/3 Title: Ionization of large homogeneous and heterogeneous clusters generated in acetylene-ar expansions: Cluster ion polymerization; Author(s): Kocisek, J.; Lengyel, J.; Farnik, M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Title: A Fully Size-Resolved Perspective on the Crystallization of Water Clusters; Author(s): Pradzynski, Christoph C.; Forck, Richard M.; Zeuch, Thomas; et al.; Source: SCIENCE Volume: 337 Issue: 6101 Pages: DOI: /science Published: SEP Title: Experiments with Size-Selected Clusters: From Condensation in Molecular Beams to Dust Particles in the Enceladus Plume; Author(s): Buck, U.; Source: 28TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RAREFIED GAS DYNAMICS 2012, VOLS. 1 AND 2 Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1501 Pages: DOI: / Published: 2012 Title: Structural diversity in sodium doped water trimers; Author(s): Forck, Richard M.; Dieterich, Johannes M.; Pradzynski, Christoph C.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 25 Pages: DOI: /c2cp41066d Published: Novel Covalent Bond in Proteins: Calculations on Model Systems Question the Bond Stability. M. Ončák, K. Berka, P. Slavíček, Chem.Phys.Chem. 12 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 17. Simulation of Photoelectron Spectra Using the Reflection Principle in Combination with Unrestricted Excitation ADC(2) to Assess the Accuracy of Excited-State Calculations. S. Knippenberg, P. Eisenbrandt, P, L. Šištík, P. Slavíček, A. Dreuw, Chem.Phys.Chem. 12 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 0/0 12

13 18. Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. II. Photoionization O. Svoboda, M. Ončák, P. Slavíček, J. Chem. Phys. 135 (2011) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/2 Title: A velocity map imaging photoelectron spectrometer for the study of ultrafine aerosols with a table-top VUV laser and Na-doping for particle sizing applied to dimethyl ether condensation ; Author(s): Yoder, Bruce L.; West, Adam H. C.; Schlaeppi, Bernhard; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 4 Article Number: DOI: / Published: JAN Title: Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photoionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water ; Author(s): Pluharova, Eva; Oncak, Milan; Seidel, Robert; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 44 Pages: DOI: /jp306348b Published: NOV Title: Ab initio determination of the ionization potentials of water clusters (H2O)(n) (n=2-6) ; Author(s): Segarra-Marti, Javier; Merchan, Manuela; Roca-Sanjuan, Daniel; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 136 Issue: 24 Article Number: DOI: / Published: JUN Title: Photodynamics of Water Elicited by Ionizing Radiation: a Molecular View ; Author(s): Hollas, Daniel; Svoboda, Ondrej; Chmela, Jiri; et al.; Source: CHEMICKE LISTY Volume: 106 Issue: 10 Pages: Published: Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. I. Photoabsorption. O. Svoboda, M. Ončák, P. Slavíček, J. Chem. Phys., 135 (2011) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 4/3 Title: Insights into the ultraviolet spectrum of liquid water from model calculations: The different roles of donor and acceptor hydrogen bonds in water pentamers ; Author(s): do Couto, Paulo Cabral; Chipman, Daniel M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 137 Issue: 18 Article Number: DOI: / Published: NOV Title: Ab initio determination of the ionization potentials of water clusters (H2O)(n) (n=2-6) ; Author(s): Segarra-Marti, Javier; Merchan, Manuela; Roca-Sanjuan, Daniel; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 136 Issue: 24 Article Number: DOI: / Published: JUN Title: Spectrum simulation and decomposition with nuclear ensemble: formal derivation and application to benzene, furan and 2-phenylfuran ; Author(s): Crespo-Otero, Rachel; Barbatti, Mario; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 6 Article Number: 1237 DOI: /s Published: JUN 2012 Title: Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. II. Photoionization ; Author(s): Svoboda, Ondrej; Oncak, Milan; Slavicek, Petr; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 135 Issue: 15 Article Number: DOI: / Published: OCT Photochemistry of Hydrogen Bonded Heterocycles Probed by Photodissociation experiments and ab initio methods. P. Slavíček, M. Fárník, Phys. Chem. Chem. Phys. 26 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/4 Title: Communication: A new ab initio potential energy surface for HCl-H2O, diffusion Monte Carlo calculations of D-0 and a delocalized zero-point wavefunction ; Author(s): Mancini, John S.; Bowman, Joel M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR

14 Title: Nucleation of Mixed Nitric Acid-Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO3 Molecule ; Author(s): Lengyel, Jozef; Pysanenko, Andriy; Kocisek, Jaroslav; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 21 Pages: DOI: /jz Published: NOV Title: Photodynamics of Water Elicited by Ionizing Radiation: a Molecular View ; Author(s): Hollas, Daniel; Svoboda, Ondrej; Chmela, Jiri; et al.; Source: CHEMICKE LISTY Volume: 106 Issue: 10 Pages: Published: 2012 Title: Hydrogen bond dynamics in the excited states: Photodissociation of phenol in clusters ; Author(s): Poterya, Viktoriya; Sistik, Lukas; Slavicek, Petr; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 25 Pages: DOI: /c2cp40471k Published: Simulations of Photoemission and Equilibrium Redox Processes of Ionic Liquids: The Role of Ion Pairing and Long-range Polarization. L. Šištík, M. Ončák, P. Slavíček, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 3/2 Title: Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photoionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water ; Author(s): Pluharova, Eva; Oncak, Milan; Seidel, Robert; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 44 Pages: DOI: /jp306348b Published: NOV Title: The vapour of imidazolium-based ionic liquids: a mass spectrometry study ; Author(s): Deyko, A.; Lovelock, K. R. J.; Licence, P.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 37 Pages: DOI: /c1cp21821b Published: 2011 Title: Theoretical reconstruction and elementwise analysis of photoelectron spectra for imidazolium-based ionic liquids ; Author(s): Reinmoeller, Markus; Ulbrich, Angela; Ikari, Tomonori; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 43 Pages: DOI: /c1cp22152c Published: Flexible H 2 O 2 in Water: Electronic Structure from Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations. S. Thürmer, R. Seidel, B. Winter, M. Ončák, P. Slavíček, J. Phys. Chem. A 115 (2011) IF 2,946, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 4/0 23. Photochemistry of Hydrogen Halides on Water Clusters: Simulations of Electronic Spectra and Photodynamics and Comparison with Photodissociation Experiments. M. Ončák, P. Slavíček, M. Fárník, U. Buck, J. Phys. Chem. A 115 (2011) IF 2,946, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 5/2 Title: Communication: A new ab initio potential energy surface for HCl-H2O, diffusion Monte Carlo calculations of D-0 and a delocalized zero-point wavefunction; Author(s): Mancini, John S.; Bowman, Joel M.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 138 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Title: On the nature and signatures of the solvated electron in water; Author(s): Abel, B.; Buck, U.; Sobolewski, A. L.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 Pages: DOI: /c1cp21803d Published: Ionization of Purine Tautomers in Nucleobases, Nucleosides, and Nucleotides: From the Gas Phase to the Aqueous Environment. E. Pluhařová, P. Jungwirth, S. E. Bradforth, P. Slavíček, J. Phys. Chem. B 115 (2011) IF 3,696, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 11/7 14

15 Title: Mechanism for Repair of Thymine Dimers by Photoexcitation of Proximal 8-Oxo-7,8- dihydroguanine ; Author(s): Anusiewicz, Iwona; Swierszcz, Iwona; Skurski, Piotr; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 117 Issue: 6 Pages: DOI: /jp305561u Published: FEB Title: Four Bases Score a Run: Ab Initio Calculations Quantify a Cooperative Effect of H- Bonding and pi-stacking on the Ionization Energy of Adenine in the AATT Tetramer ; Author(s): Bravaya, Ksenia B.; Epifanovsky, Evgeny; Krylov, Anna I.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 3 Issue: 18 Pages: DOI: /jz Published: SEP Title: Chemical reactivity analysis of deoxyribonucleosides and deoxyribonucleoside analogues (NRTIs): a first-principles density functional approach ; Author(s): Kumar, Vipin; Kishor, Shyam; Ramaniah, Lavanya M.; Source: JOURNAL OF MOLECULAR MODELING Volume: 18 Issue: 8 Pages: DOI: /s Published: AUG 2012 Title: Crystallographic Signatures of N-6-Methoxyadenine Imino Tautomer-Silver Complexes ; Author(s): Khanna, Shruti; Verma, Sandeep; Source: CRYSTAL GROWTH & DESIGN Volume: 12 Issue: 6 Pages: DOI: /cg300231r Published: JUN 2012 Title: Atmospheric pressure photoionization mass spectrometry of guanine using tunable synchrotron VUV radiation ; Author(s): Allegrand, Julie; Touboul, David; Giuliani, Alexandre; et al.; Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 321 Pages: DOI: /j.ijms Published: MAY Title: Ion interaction with biomolecular systems and the effect of the environment ; Author(s): Domaracka, Alicja; Capron, Michael; Maclot, Sylvain; et al.; Source: 1ST NANO-IBCT CONFERENCE RADIATION DAMAGE OF BIOMOLECULAR SYSTEMS: NANOSCALE INSIGHTS INTO ION BEAM CANCER THERAPY Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 373 Article Number: DOI: / /373/1/ Published: Direct Observation of Triple Ions in Aqueous Solutions of Nickel(II) Sulfate: A Link Between the Gas Phase and Bulk Behavior. D. Schröder, L. Ducháčková, J. Tarábek, M. Karwowska, K. Fijalkowski, M. Ončák, P. Slavíček, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) IF 9,907, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 12/12 Title: Complexation of malic acid with cadmium(ii) probed by electrospray ionization mass spectrometry ; Author(s): Dytrtova, Jana Jaklova; Jakl, Michal; Schroeder, Detlef; Source: TALANTA Volume: 90 Pages: DOI: /j.talanta Published: FEB Title: Microhydrated cobalt-nitrate cations [Co(NO3)(H2O)(n)](+) (n=2, 3) studied by infrared spectroscopy in the gas phase ; Author(s): Shaffer, Christopher J.; Schroeder, Detlef; Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 311 Pages: DOI: /j.ijms Published: FEB Title: Tetraalkylcuprates(III): Formation, Association, and Intrinsic Reactivity ; Author(s): Putau, Aliaksei; Brand, Harald; Koszinowski, Konrad; Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 134 Issue: 1 Pages: DOI: /ja209433j Published: JAN Title: Can Hindered Intramolecular Vibrational Energy Redistribution Lead to Non-Ergodic Behavior of Medium-Sized Ion Pairs? ; Author(s): Shaffer, Christopher J.; Revesz, Agnes; Schroeder, Detlef; et al.; Source: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 51 Issue: 40 Pages: DOI: /anie Published: 2012 Title: Ion clustering in electrospray mass spectrometry of brine and other electrolyte solutions ; Author(s): Schroeder, Detlef; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 15

16 Volume: 14 Issue: 18 Pages: DOI: /c2cp40586e Published: 2012 Title: Stable prenucleation mineral clusters are liquid-like ionic polymers ; Author(s): Demichelis, Raffaella; Raiteri, Paolo; Gale, Julian D.; et al.; Source: NATURE COMMUNICATIONS Volume: 2 Article Number: 590 DOI: /ncomms1604 Published: DEC 2011 Title: Anion Binding by Bambus[6]uril Probed in the Gas Phase and in Solution ; Author(s): Revesz, Agnes; Schroeder, Detlef; Svec, Jan; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 41 Pages: DOI: /jp205218k Published: OCT Title: On the Mechanism of the Copper-Mediated C-S Bond Formation in the Intramolecular Disproportionation of Imine Disulfides ; Author(s): Rokob, Tibor Andras; Rulisek, Lubomir; Srogl, Jiri; et al.; Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 50 Issue: 20 Pages: DOI: /ic200442s Published: OCT Title: Association and Dissociation of Lithium Cyanocuprates in Ethereal Solvents ; Author(s): Putau, Aliaksei; Koszinowski, Konrad; Source: ORGANOMETALLICS Volume: 30 Issue: 17 Pages: DOI: /om200625z Published: SEP Title: Microhydration of the Magnesium(II) Acetate Cation in the Gas Phase ; Author(s): Paterova, Jana; Heyda, Jan; Jungwirth, Pavel; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 25 Special Issue: SI Pages: DOI: /jp110463b Published: JUN Title: Clustering of palladium(ii) chloride in acetonitrile solution investigated by electrospray mass spectrometry ; Author(s): Sadek, Vojtech; Schroeder, Detlef; Tsierkezos, Nikos G.; Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 304 Issue: 1 Pages: 9-14 DOI: /j.ijms Published: JUN Title: ION-MOBILITY MASS SPECTROMETRY OF COMPLEXES OF NICKEL AND ACETONITRILE ; Author(s): Schroeder, Detlef; Source: COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 76 Issue: 5 Pages: DOI: /cccc Published: Photochemistry of HI on argon and water nanoparticles: Hydronium radical generation. V. Poterya, J. Fedor, A. Pysanenko, O. Tkáč, J. Lengyel, M. Ončák, P. Slavíček, M. Fárník, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) IF 3,412, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 9/5 Title: Structure, Dynamics, and Reactivity of Hydrated Electrons by Ab Initio Molecular Dynamics ; Author(s): Marsalek, Ondrej; Uhlig, Frank; Vandevondele, Joost; et al.; Source: ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Volume: 45 Issue: 1 Special Issue: SI Pages: DOI: /ar200062m Published: JAN 2012 Title: On the nature and signatures of the solvated electron in water ; Author(s): Abel, B.; Buck, U.; Sobolewski, A. L.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 Pages: DOI: /c1cp21803d Published: 2012 Title: Cluster cross sections from pickup measurements: Are the established methods consistent? ; Author(s): Fedor, J.; Poterya, V.; Pysanenko, A.; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 135 Issue: 10 Article Number: DOI: / Published: SEP Title: Velocity map imaging of HBr photodissociation in large rare gas clusters ; Author(s): Fedor, J.; Kocisek, J.; Poterya, V.; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 134 Issue: 15 Article Number: DOI: / Published: APR Title: From a localized H3O radical to a delocalized H3O+center dot center dot center dot e(- 16

17 ) solvent-separated pair by sequential hydration ; Author(s): Uhlig, Frank; Marsalek, Ondrej; Jungwirth, Pavel; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 31 Pages: DOI: /c1cp20764d Published: Can theory quantitatively model stratospheric photolysis? Ab initio estimate of absolute absorption cross sections of ClOOCl. M. Ončák, L. Šištík, P. Slavíček, J. Chem. Phys. 133 (2010) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 11/3 Title: Molecular dynamics investigations of chlorine peroxide dissociation on a neural network ab initio potential energy surface ; Author(s): Le, Anh T. H.; Vu, Nam H.; Dinh, Thach S.; et al.; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 3 Article Number: 1158 DOI: /s Published: MAR 2012 Title: Multiconfigurational study on the synchronous mechanisms of the ClO self-reaction leading to Cl or Cl-2 ; Author(s): Meng, Qingyong; Dong, Hua; Huang, Ming-Bao; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 3 Article Number: 1194 DOI: /s y Published: MAR 2012 Title: UV Photolysis of ClOOCl and the Ozone Hole ; Author(s): Lin, Jim J.; Chen, Andrew F.; Lee, Yuan T.; Source: CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL Volume: 6 Issue: 7 Special Issue: SI Pages: DOI: /asia Published: JUL Reversal of Hofmeister ordering for pairing of NH4+ vs alkylated ammonium cations with halide anions in water. J. Heyda, M. Lund, M. Ončák, P. Slavíček, P. Jungwirth, J. Phys. Chem. B 114 (2010) IF 3,696, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 12/12 Title: Study of tetrabutylammonium bromide in aqueous solution by neutron scattering ; Author(s): Bhowmik, D.; Malikova, N.; Teixeira, J.; et al.; Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS Volume: 213 Issue: 1 Pages: DOI: /epjst/e y Published: NOV 2012 Title: Electrical Conductivity Studies of Tetraalkylammonium Bromides in Aqueous Solutions at Several Temperatures ; Author(s): Salamanca, Yina P.; Blanco, Luis H.; Buchner, Richard; et al.; Source: JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 57 Issue: 8 Pages: DOI: /je101043c Published: AUG 2012 Title: Thermodynamic Modeling of Aqueous Ionic Liquid Solutions Using PC-SAFT Equation of State ; Author(s): Shahriari, Reza; Dehghani, Mohammad Reza; Behzadi, Bahman; Source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 51 Issue: 30 Pages: DOI: /ie Published: AUG Title: Why continuum electrostatics theories cannot explain biological structure, polyelectrolytes or ionic strength effects in ion-protein interactions ; Author(s): Collins, Kim D.; Source: BIOPHYSICAL CHEMISTRY Volume: 167 Pages: DOI: /j.bpc Published: JUN 2012 Title: Revisiting the self-aggregation behavior of cetyltrimethylammonium bromide in aqueous sodium salt solution with varied anions ; Author(s): Naskar, Bappaditya; Dan, Abhijit; Ghosh, Soumen; et al.; Source: JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Volume: 170 Pages: 1-10 DOI: /j.molliq Published: JUN 2012 Title: Hofmeister Phenomena: An Update on Ion Specificity in Biology ; Author(s): Lo Nostro, Pierandrea; Ninham, Barry W.; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 4 Pages: DOI: /cr200271j Published: APR 2012 Title: Molecular Dynamics Simulation Studies of the Interactions between Ionic Liquids and Amino Acids in Aqueous Solution ; Author(s): Tome, Luciana I. N.; Jorge, Miguel; Gomes, Jose R. B.; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 6 Pages: DOI: /jp209625e Published: FEB

18 Title: Sizeable Increase of Kinetic Isotope Effects and Tunnelling in Coupled Electron-Proton Transfers in Presence of the Quaternary Ions. PCET Processes and Hydrogen Tunnelling as a "Probe" for Structuring and Dynamical Phenomena in Water Solution ; Author(s): Brala, Cvijeta Jakobusic; Karkovic, Ana; Sajenko, Ivana; et al.; Source: ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS Volume: 226 Issue: 1 Pages: DOI: /zpch Published: 2012 Title: Effects of Anions on Nanostructuring of Cationic Amphiphilic Peptides ; Author(s): Cao, Meiwen; Wang, Yuming; Ge, Xin; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 115 Issue: 41 Pages: DOI: /jp205987w Published: OCT Title: Effects of Hofmeister Anions on the Aggregation Behavior of PEO-PPO-PEO Triblock Copolymers ; Author(s): Deyerle, Branden A.; Zhang, Yanjie; Source: LANGMUIR Volume: 27 Issue: 15 Pages: DOI: /la201463g Published: AUG Title: Specific Ion Effects on Adsorption at the Solid/Electrolyte Interface: A Probe into the Concentration Limit ; Author(s): Borah, Jayanta M.; Mahiuddin, Sekh; Sarma, Namrata; et al.; Source: LANGMUIR Volume: 27 Issue: 14 Pages: DOI: /la Published: JUL Title: Hofmeister effects: interplay of hydration, nonelectrostatic potentials, and ion size ; Author(s): Parsons, Drew F.; Bostroem, Mathias; Lo Nostro, Pierandrea; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 27 Pages: DOI: /c1cp20538b Published: Ab initio floating occupation molecular orbital-complete active space configuration interaction (FOMO-CASCI): An efficient approximation to CASSCF. P. Slavíček, T. J. Martínez, J. Chem. Phys. 132 (2010) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 6/6 Title: Interpolated Mechanics-Molecular Mechanics Study of Internal Rotation Dynamics of the Chromophore Unit in Blue Fluorescent Protein and Its Variants ; Author(s): Park, Jae Woo; Rhee, Young Min; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 116 Issue: 36 Pages: DOI: /jp306257t Published: SEP Title: Progress and Challenges in the Calculation of Electronic Excited States ; Author(s): Gonzalez, Leticia; Escudero, Daniel; Serrano-Andres, Luis; Source: CHEMPHYSCHEM Volume: 13 Issue: 1 Pages: DOI: /cphc Published: JAN Title: Electronically excited states and photodynamics: a continuing challenge ; Author(s): Plasser, Felix; Barbatti, Mario; Aquino, Adelia J. A.; et al.; Source: THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 131 Issue: 1 Article Number: 1073 DOI: /s y Published: JAN 2012 Title: Quantum Chemistry Studies of Electronically Excited Nitrobenzene, TNA, and TNT ; Author(s): Quenneville, Jason; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 44 Pages: DOI: /jp204104j Published: NOV Title: Gradients for Configuration Interaction Energies with Spin-Orbit Coupling in a Semiempirical Framework ; Author(s): Granucci, Giovanni; Persico, Maurizio; Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 32 Issue: 12 Pages: DOI: /jcc Published: SEP 2011 Title: Prediction of electronic structure of organic radicaloid anions using efficient, economical multireference gradient approach ; Author(s): Chattopadhyay, Sudip; Chaudhuri, Rajat K.; Freed, Karl F.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 16 Pages: DOI: /c0cp02106g Published:

19 31. Observation of two classes of isomers of hydrated electrons in sodium-water clusters.r. M. Forck, I. Dauster, Y. Schieweck, T. Yeuch, U. Buck. M. Ončák, P. Slavíček, J. Chem. Phys. 132 (2010) IF 3,333, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 15/10 Title: Dynamics of Solvated Electrons in Clusters ; Author(s): Young, Ryan M.; Neumark, Daniel M.; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 11 Pages: DOI: /cr300042h Published: NOV 2012 Title: The solvation of two electrons in the gaseous clusters of Na-(NH3)(n) and Li-(NH3)(n) ; Author(s): Zhang, Han; Liu, Zhi-Feng; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 136 Issue: 12 Article Number: DOI: / Published: MAR Title: Reactions of Solvated Electrons Initiated by Sodium Atom Ionization at the Vacuum- Liquid Interface ; Author(s): Alexander, William A.; Wiens, Justin P.; Minton, Timothy K.; et al.; Source: SCIENCE Volume: 335 Issue: 6072 Pages: DOI: /science Published: MAR Title: Structural diversity in sodium doped water trimers ; Author(s): Forck, Richard M.; Dieterich, Johannes M.; Pradzynski, Christoph C.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 25 Pages: DOI: /c2cp41066d Published: 2012 Title: Photoionization and ab initio study of Ba(H2O)(n) ( n=1-4) clustersw ; Author(s): Cabanillas-Vidosa, Ivan; Rossa, Maximiliano; Pino, Gustavo A.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 12 Pages: DOI: /c2cp23510b Published: 2012 Title: Size resolved infrared spectroscopy of Na(CH3OH)(n) (n=4-7) clusters in the OH stretching region: unravelling the interaction of methanol clusters with a sodium atom and the emergence of the solvated electron ; Author(s): Forck, Richard M.; Pradzynski, Christoph C.; Wolff, Sabine; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 9 Pages: DOI: /c2cp23301k Published: 2012 Title: On the nature and signatures of the solvated electron in water ; Author(s): Abel, B.; Buck, U.; Sobolewski, A. L.; et al.; Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 1 Pages: DOI: /c1cp21803d Published: 2012 Title: The identification of a solvated electron pair in the gaseous clusters of Na-(H2O)(n) and Li-(H2O)(n) ; Author(s): Zhang, Han; Liu, Zhi-Feng; Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 135 Issue: 6 Article Number: DOI: / Published: AUG Title: Solvation Structure and Stability of [(CH3)(2)NH](m)(NH3)(n)-H Hypervalent Clusters: Ionization Potentials and Switching of Hydrogen-Atom Localized Site ; Author(s): Yamada, Yuji; Ishikawa, Haruki; Fuke, Kiyokazu; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 30 Pages: DOI: /jp204331q Published: AUG Title: Dielectron Attachment and Hydrogen Evolution Reaction in Water Clusters ; Author(s): Barnett, Robert N.; Giniger, Rina; Cheshnovsky, Ori; et al.; Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 115 Issue: 25 Special Issue: SI Pages: DOI: /jp201560n Published: JUN Resolution of configurationally stable [5]helquat. Enantiocomposition analysis of a helicene congener by capillary electrophoresis. L. Severa, D. Koval, P. Novotná, M. Ončák, P. Sázelová, D. Šaman, P. Slavíček, M. Urbanová, V. Kašička, F. Teplý, New. J. Chem. 34 (2010) IF 2,605, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 12/11 Title: Search for Conglomerate in Set of [7]Helquat Salts: Multigram Resolution of Helicene- Viologen Hybrid by Preferential Crystallization ; Author(s): Vavra, Jan; Severa, Lukas; Cisarova, Ivana; et al.; Source: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Volume: 78 Issue: 19

20 4 Pages: DOI: /jo301615k Published: FEB Title: Synthesis and fluorescence properties of DMCX+-a stable oxygen-bridged [4]helicenium dye ; Author(s): Sorensen, Thomas Just; Madsen, Anders O.; Laursen, Bo W.; Source: TETRAHEDRON LETTERS Volume: 54 Issue: 6 Pages: DOI: /j.tetlet Published: FEB Title: Helquat-Induced Chiroselective Aggregation of Au NPs ; Author(s): Balogh, Dora; Zhang, Zhanxia; Cecconello, Alessandro; et al.; Source: NANO LETTERS Volume: 12 Issue: 11 Pages: DOI: /nl303179s Published: NOV 2012 Title: Counterion-Induced Inversion of Conformer Stability of a [5]Helquat Dication ; Author(s): Severa, Lukas; Jirasek, Michael; Svec, Pavel; et al.; Source: CHEMPLUSCHEM Volume: 77 Issue: 8 Special Issue: SI Pages: DOI: /cplu Published: AUG 2012 Title: Helicenes: Synthesis and Applications ; Author(s): Shen, Yun; Chen, Chuan-Feng; Source: CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 3 Pages: DOI: /cr200087r Published: MAR 2012 Title: Preferential Crystallization of a Helicene-Viologen Hybrid - An Efficient Method to Resolve [5]Helquat Enantiomers on a 20 g Scale ; Author(s): Vavra, Jan; Severa, Lukas; Svec, Pavel; et al.; Source: EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Issue: 3 Pages: DOI: /ejoc Published: JAN 2012 Title: Chiral analysis of helquats by capillary electrophoresis: Resolution of helical N- heteroaromatic dications using randomly sulfated cyclodextrins ; Author(s): Koval, Dusan; Severa, Lukas; Adriaenssens, Louis; et al.; Source: ELECTROPHORESIS Volume: 32 Issue: 19 Special Issue: SI Pages: DOI: /elps Published: OCT 2011 Title: [6]Saddlequat: a [6]helquat captured on its racemization pathway ; Author(s): Adriaenssens, Louis; Severa, Lukas; Koval, Dusan; et al.; Source: CHEMICAL SCIENCE Volume: 2 Issue: 12 Pages: DOI: /c1sc00468a Published: 2011 Title: Helquats: Helicene-Viologen Hybrids as a Novel Object of Chemical Research ; Author(s): Teply, Filip; Source: CHEMICKE LISTY Volume: 105 Issue: 7 Pages: Published: 2011 Title: ENANTIOSELECTIVE [2+2+2] CYCLOISOMERISATION OF ALKYNES IN THE SYNTHESIS OF HELICENES: THE SEARCH FOR EFFECTIVE CHIRAL LIGANDS ; Author(s): Stara, Irena G.; Andronova, Angelina; Kollarovic, Adrian; et al.; Source: COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 76 Issue: 12 Pages: DOI: /cccc Published: 2011 Title: Nitrogen heteroaromatic cations by [2+2+2] cycloaddition ; Author(s): Cizkova, Martina; Kolivoska, Viliam; Cisarova, Ivana; et al.; Source: ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 2 Pages: DOI: /c0ob00507j Published: Theoretical Study of Microhydration of Mono- and Dinuclear Uranium(IV) Species Derived from Solvolysis of Uranyl Nitrate in Water. M. Ončák, D. Schröder, P. Slavíček, J. Comp. Chem. 31 (2010) IF 4,583, počet citací (počet citací s vyloučením autocitací): 10/10 Title: Gas-Phase Uranyl, Neptunyl, and Plutonyl: Hydration and Oxidation Studied by Experiment and Theory ; Author(s): Rios, Daniel; Michelini, Maria C.; Lucena, Ana F.; et al.; Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 12 Pages: DOI: /ic Published: JUN Title: How Amidoximate Binds the Uranyl Cation ; Author(s): Vukovic, Sinisa; Watson, Lori A.; Kang, Sung Ok; et al.; Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 51 Issue: 6 Pages: DOI: /ic300062s Published: MAR

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Práce na projektu probíhala podle navrženého plánu a nedošlo k žádným mimořádným

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Přehled splňených cílů a konkrétní využití výsledků (Centrum jako celek) Práce na

Více

Interakce iontů s proteiny Ion-Protein Interactions

Interakce iontů s proteiny Ion-Protein Interactions Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Modelování

Více

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Návrh žádosti děkanovi Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 ÚOCHB AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 11. června 2011 Radou pracoviště

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Číslo 130 prosinec 2005 http://www.spektroskopie.cz e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343 80.

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii Motto konference: MOZKY BUDOUCNOSTI aneb budoucí vývoj a výzvy technického vzdělání a jeho vazba na průmysl v EU Sborník příspěvků 19. 20.9. 2013,

Více

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická

Více

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Číslo 158 únor 2013

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI. Číslo 158 únor 2013 Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2008, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2008 60. JUBILEJNÍ SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Olomouc

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1. 2 obsah str. Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.5 Poradní orgány vedení fakulty 9 2. Studijní a pedagogická

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI enerálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 40 Číslo 3 H 2 C H 3 C N OH HO N CH 3 CH 2 H 3 C HOOC N NH CH 3 COOH Obsah Chemické listy 2009, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2009 ÚVODNÍK 371 ZAHRADA Fotoelektronová

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.vscht.cz TOMISLAV BARTH - VÝKONNÝ

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014

Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014 Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. IČ: 68378289 Sídlo: Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 Dozorčí radou ÚFA AV ČR, v. v. i., projednána dne 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985840 Sídlo: Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne... 2012 Radou pracoviště schválena

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

PODKLADY K ŽIADOSTI O ZAHÁJENIE KONANIE NA HABILITÁCIU DOCENTA

PODKLADY K ŽIADOSTI O ZAHÁJENIE KONANIE NA HABILITÁCIU DOCENTA PODKLADY K ŽIADOSTI O ZAHÁJENIE KONANIE NA HABILITÁCIU DOCENTA ŠO 5.2.26 materiály Ing. Jan Rybníček, PhD. 2014 Životopis VZDĚLÁNÍ 2001-2007 Doktorské studium Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní,

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 2013 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 24.

Více

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na ROâNÍK 39 (2011), âíslo 1 Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na registrace@csbmb.cz 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 yourfavoritegene Save time searching

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze Součást vysoké školy Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Název studijního programu

Více