Humanitární pomoc a civilní ochrana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humanitární pomoc a civilní ochrana"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Pomoc obětem přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů a ochrana ohrožených skupin obyvatelstva Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropská humanitární pomoc má nepochybně obrovský význam pro životy tisíců lidí na celém světě. Ti si dobře uvědomují, že Evropa se zasazuje o univerzální hodnoty, bez nichž není možné změnit svět k lepšímu. Kristalina Georgievová, evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí

2 Obsah Smysl humanitární pomoci a politiky civilní ochrany prevence utrpení a záchrana životů... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Jak EU postupuje reakce na konkrétní potřeby... 7 Co EU dělá plnění závazků...10 Další směřování politiky naplnění potřeb...15 Další informace...16 Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v únoru 2014 Fotografie na obálce a na straně 2: Jupiterimages 16 s ,7 cm ISBN doi: /30298 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 3 Smysl humanitární pomoci a politiky civilní ochrany Prevence utrpení a záchrana životů Zprávy o nejrůznějších katastrofách a konfliktech plní den co den titulní strany novin i televizní obrazovky. Obětem takovýchto neštěstí se Evropská unie snaží co nejrychleji pomoci. V tom jí pomáhá Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), které poskytuje pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou či ozbrojeným konfliktem kdekoli na světě a zároveň se snaží podobným humanitárním krizím předejít. Toto úsilí patří k prioritám EU. V souladu se základními hodnotami EU, jimiž jsou solidarita, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a tolerance, Unie přispívá k ochraně lidských životů, k prevenci či zmírnění lidského utrpení a k ochraně důstojnosti života lidí v krizových situacích. Evropská unie se humanitární činnosti věnuje v krizových oblastech po celém světě například v Sýrii, Afghánistánu, okupovaném palestinském území, v regionu Sahelu a mnohých jiných částech Afriky, ve Střední a Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Zároveň pomáhá v oblastech dlouhotrvajících, pozapomenutých krizí a poskytuje pomoc při obnovování stability zemí po válečném konfliktu. Pomáhat těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel je pro mezinárodní společenství morální povinností a Evropská komise pomoc obětem krizových situací považuje za svůj dlouhodobý závazek. Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) poskytuje pomoc přímo těm, kteří se v důsledku humanitární krize ocitli v krajní životní situaci. Neohlíží se přitom na státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ těchto obětí. vypracovat vhodnou strategii při ukončování pomoci, která po skončení operace zajistí, aby byla postižená komunita bez problémů schopna převzít odpovědnost za řešení následků krize, posílit celkovou odolnost obyvatel, například provázáním záchranných akcí s nástroji pro dlouhodobou obnovu a rozvoj. EU zřídila mechanismus civilní ochrany, s jehož pomocí mohou země katastrofám předcházet, náležitě se na krizové situace připravit a sdílet snáze zdroje, které budou postiženým zemím k dispozici. Na rozdíl od humanitární pomoci EU, která je zaměřena na země mimo Unii, mohou být prostředky z uvedeného mechanismu civilní ochrany uvolněny v případě nouzové situace bez ohledu na to, kde nastala. Díky tomuto mechanismu dochází v otázkách civilní ochrany k prohloubení evropské spolupráce. Mechanismus podporuje snahy členských zemí na celostátní, regionální i místní úrovni tím, že jim dává k dispozici nástroje, s jejichž pomocí je možné přírodním či člověkem způsobeným katastrofám efektivně předcházet, připravit se na ně a případně na ně i náležitě reagovat. Činnost Evropské komise se neomezuje pouze na řešení bezprostředních důsledků přírodních katastrof či konfliktů. Věnuje se všem fázím katastrofy: od prevence přes připravenost, až po reakci a obnovu. Znamená to, že kromě samotné reakce na humanitární katastrofy musíme vyvíjet řadu dalších aktivit s cílem: snížit riziko vzniku katastrof, například prostřednictvím opatření v oblasti změny klimatu, zlepšit naši připravenost na katastrofy, například vytvářením systémů včasného varování, ACTED V Indii financuje EU humanitární pomoc od roku 1996.

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 Společné úsilí Evropská unie patří k největším poskytovatelům humanitární pomoci na světě. Ta má pro postižené oblasti bez pochyby obrovský význam. Jen v roce 2012 pomohla EU 122 milionům lidí ve více než 90 nečlenských zemích. Ročně jde o více než 1 miliardu eur, která přispívá k pokrytí potřeb lidí v krizových situacích, a to díky účinné koordinaci na evropské úrovni. Jedná se přitom pouze o zlomek výdajů Unie: méně než 1 % ročního rozpočtu. Tato pomoc výrazně zlepšila životní situaci mnoha lidem nacházejícím se v postižených oblastech, ať již šlo o stabilizační operace na Haiti po zemětřesení v roce 2010, o ochranu civilistů po konfliktu v Libyi v roce 2011, o pomoc milionům hladovějících v oblasti Sahelu v roce 2012 či o snahu pomoci stovkám tisíců syrských uprchlíků, kteří chtějí uniknout eskalujícímu konfliktu v jejich zemi. Chceme li být schopni čelit novým globálním výzvám, je potřeba stávající rámec humanitární pomoci měnícím se podmínkám neustále přizpůsobovat. Za účelem efektivnější reakce na krizové situace se EU v roce 2010 rozhodla obě oblasti tedy humanitární pomoc a civilní ochranu spojit do jedné. Tentýž rok byla Kristalina Georgievová jmenována první evropskou komisařkou pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí. Tento sjednocený rámec umožňuje reakci členských zemí EU efektivněji koordinovat a lépe využívat zdroje. Solidarita společná hodnota Z průzkumu uskutečněného v roce 2012 vyplynulo, že s financováním humanitární pomoci EU souhlasí 90 % občanů EU. Tak tomu je i přes dopady hospodářské krize, což poukazuje na silné odhodlání Evropy se v této oblasti angažovat. Přes 80 % Evropanů navíc souhlasí s tím, že koordinované úsilí jednotlivých států EU v oblasti civilní ochrany a řešení krizí je mnohem účinnější, než kdyby země jednaly samostatně. Odpovědnost za poskytování humanitární pomoci tak členské země sdílejí s orgány EU, přičemž konkrétní pomoc je zprostředkována za spolupráce s mezinárodními a místními aktéry. Úloha EU pak spočívá v podpoře činností členských zemí v oblasti civilní ochrany, jejich koordinaci a případném doplnění. Díky této koordinační roli má Unie širší perspektivu a může využívat společných prostředků i know how. Tím se podařilo zvýšit pozitivní dopad humanitární pomoci a zajistit, že veškeré zásahy v krizí postižených oblastech vykazují vysoký standard kvality. Unie je tak schopna efektivně zareagovat i na krizi tak nebývalého rozsahu, jako byly záplavy v důsledku monzunových dešťů v Pákistánu v roce Ke zvládání dlouhodobého dopadu katastrof a zlepšení preventivních opatření a připravenosti musí být humanitární pomoc a zásahy v krizové situaci doplněny o činnosti v ostatních oblastech, jako je rozvojová spolupráce a ochrana životního prostředí. Koordinace těchto činností na úrovni EU je vzhledem k výše uvedenému požadavku naprosto nezbytná. Evropská unie Tato vysídlená rodina z Burundi se mohla díky podpoře EU vrátit domů.

5 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 5 Proč je třeba posilovat odolnost zranitelných skupin obyvatelstva? Každoročně trpí následkem sucha, záplav, sesuvů půdy, cyklonů, zemětřesení, tsunami, požárů a jiných katastrof miliony lidí. Odhaduje se, že k 97 % úmrtí v důsledku přírodních katastrof dochází v rozvojových zemích, přičemž obyvatelé těchto zemí se navíc musí vypořádávat s obrovskou ztrátou příležitostí k zajištění obživy. Jen v samotné Africe postihly od roku 2010 krize 31 milionů lidí v oblasti Afrického rohu a Sahelu. Proto musíme usilovat o zvýšení odolnosti zranitelných skupin obyvatelstva v rozvojových zemích, aby těmto situacím uměly lépe čelit. Jakou pomoc nabízí EU? Posilování odolnosti obyvatel spočívá v kombinaci humanitární a rozvojové pomoci. Evropská komise si tuto skutečnost plně uvědomila a zohlednila ji ve svém návrhu nové politiky, který předložila Evropskému parlamentu a Radě v roce V něm zdůrazňuje potřebu přizpůsobit rozvojovou a humanitární pomoc tak, aby dokázala zvyšovat odolnost lidí postižených katastrofami a snížit jejich zranitelnost. Tento návrh rovněž hovoří o deseti krocích, k nimž patří podpora zemí, u nichž existuje vyšší riziko katastrof, při vytváření jejich vlastních strategií pro odolnost, plánů řízení krizových situací vznikajících v důsledku katastrof a efektivních systémů včasného varování, a dále zavedení inovativních přístupů k řízení rizik (ve spolupráci se sektorem pojišťovnictví). Tato politika se opírá o slibné výsledky iniciativ na podporu odolnosti obyvatel, které Komise uplatňuje v oblasti Sahelu a Afrického rohu v souvislosti s krizí způsobenou extrémním suchem. Tyto iniciativy (tj. AGIR Sahel a SHARE) mají za cíl prolomit začarovaný kruh sucha, hladomoru a chudoby tím, že identifikují možné synergické účinky a prohlubují koordinaci mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Na iniciativu SHARE v oblasti Afrického rohu hodlá Evropská komise v letech věnovat 270 milionů eur. V případě iniciativy AGIR Sahel se v průběhu tří let počítá s mobilizací 750 milionů eur. Svou činností na podporu odolnosti obyvatel chce Evropská komise zachránit více životů, přispět ke snížení chudoby a zlepšit efektivitu vynakládaných prostředků a tím tak v konečném důsledku zvýšit účinek pomoci a podpořit udržitelný rozvoj. Společná reakce na stoupající počet hrozeb Evropská unie Děti na Vanuatu pomáhají vytvořit model sopky Mount Gharat, která je současně největší místní hrozbou. Rozsah i četnost humanitárních krizí ve světě každým rokem vzrůstá. Pouze počet přírodních katastrof stoupl ze 78 v roce 1975 na téměř 400 v roce Hlavními příčinami tohoto jevu jsou změna klimatu, růst světové populace a související tlak na přírodní zdroje, dále urbanizace, průmyslová činnost a zhoršující se stav životního prostředí. Problematický je kromě toho i rostoucí počet zemí, jimž hrozí nestabilita nebo v nichž probíhá občanská válka. Nemalý dopad má i hrozba teroristických útoků.

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 Evropská unie se vždy snaží svou reakci uzpůsobit konkrétní rizikové situaci. Toto je nezbytné vzhledem k různé úrovni rozvoje zemí postižených krizí a rovněž z důvodu omezených zdrojů v důsledku současné finanční krize. Od roku 1992 Unie několikrát prokázala, že je schopna se s novými humanitárními výzvami vyrovnat. Její zásah ve válkou zmítané bývalé Jugoslávii v roce 1992 představoval největší humanitární operaci, kterou do té doby mezinárodní organizace na jednom území uskutečnila. Od vzniku mechanismu civilní ochrany EU v roce 2001 se za největší humanitární operaci považuje pomoc obětem tsunami v jihovýchodní Asii v roce Nejhorším rokem posledních několika desetiletí, co se přírodních katastrof týče, byl rok Evropská unie tehdy musela zmobilizovat i některé své nouzové rezervy. Tento trend pokračoval i v letech 2011 a Kapacity EU v oblasti humanitární pomoci se stále rozšiřují, aby bylo možné adekvátně reagovat na rostoucí nároky. Přizpůsobovat se měnící se situaci budou i nadále. Zmírňování následků katastrof souvisejících se změnou klimatu: případ souostroví Vanuatu Souostroví Vanuatu v Tichém oceánu, jedna z nejméně rozvinutých zemí na světě, je v důsledku klimatických změn častěji obětí přírodních katastrof, jako jsou cyklony a záplavy. Evropská unie místním obyvatelům pomáhá se s následky těchto přírodních jevů vyrovnat a snaží se je na podobné situace lépe připravit např. hodnocením rizik vzniku katastrof, plánováním nouzových zásahů a výstavbou krytů chránících před cyklony. V období bylo na opatření ke zvýšení připravenosti vynaloženo celkem 4,3 milionu eur a na pomoc postiženým komunitám v západním Tichomoří celkem 2,3 milionu eur. Trendy ve výskytu katastrof a jejich obětí Počet obětí (v milionech)* Počet hlášených katastrof Počet hlášených obětí (v milionech)* Počet hlášených katastrof *Oběti: Počet úmrtí a celkový počet zasažených osob. Zdroj: Středisko pro výzkum příčin vzniku a šíření katastrof (CRED).

7 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 7 Jak EU postupuje Reakce na konkrétní potřeby Evropská unie vyvinula strategie, s jejichž pomocí efektivně distribuuje své finanční zdroje obyvatelům zemí nacházejícím se v závažné humanitární krizi. Finanční prostředky EU pocházejí mimo jiné z příspěvků evropských daňových poplatníků. Před tím, než EU o financování rozhodne, danou situaci analyzuje, aby zjistila, jaký typ humanitární pomoci a v jakém objemu je třeba poskytnout. Tak zajistí správné přidělení pomoci ve správný čas. Za tímto účelem byly vyvinuty různé nástroje a k posouzení rozsahu potřebného humanitárního zásahu byla stanovena kritéria. Hodnotí se rozsah katastrofy a situace zasažených zemí a regionů. Evropská unie se věnuje zvláště těm krizovým situacím, od nichž se již často odvrátila pozornost mezinárodních médií a poskytovatelů pomoci, přestože ji postižené země stále potřebují. Za tímto účelem se u takových oblastí provádí zvláštní posouzení potřeb. Spíše než na přímé zásahy v terénu poskytuje EU finanční prostředky přibližně 200 partnerským organizacím, k nimž patří specializované agentury OSN, nevládní organizace, agentury a organizace členských zemí EU (např. Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže a společnosti Červeného půlměsíce). Peníze jsou poskytovány na základě návrhů partnerských organizací ohledně toho, jak uspokojit humanitární potřeby oblastí postižených katastrofou. EU zavedla různé mechanismy, jimiž zajišťuje koordinaci využití finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu EU a peněz, jež daly k dispozici samy členské země a ostatní humanitární aktéři. V souvislosti s tím, že potřeba humanitární pomoci v současné době stoupá rychleji, než dostupnost zdrojů, zahájila EU iniciativu dobrovolné humanitární činnosti s názvem EU Aid Volunteers, jež má podporovat a doplňovat stávající mechanismy. Pomoc ve správný čas na správném místě Ze samé podstaty humanitární pomoci a civilní obrany vyplývá, že tyto zásahy se provádí za krajních okolností: pomoc se musí k lidem dostat velmi rychle a musí odpovídat jejich konkrétním potřebám. Dodání pomoci do krizové oblasti navíc často komplikují logistické a bezpečnostní problémy. Evropská unie má proto k dispozici několik monitorovacích a koordinačních systémů. Vytvořila síť specializovaných humanitárních pracovišť po celém světě. Ty pak v případě krize poskytují technickou podporu operacím financovaným Unií, monitorují zásahy a pomáhají koordinovat poskytování pomoci na místní úrovni. Zároveň se podílejí na vytváření intervenčních strategií a politik. V roce 2012 mělo ECHO po celém světě 44 takových pracovišť, v nichž bylo celkem zaměstnáno 145 odborníků na humanitární otázky a 293 místních pracovníků. Základní společné hodnoty Partneři EU v oblasti humanitární pomoci musí vyznávat základní humanitární zásady, jež jsou základem veškerých operací EU: Lidskost: utrpení si vyžaduje pomoc bez ohledu na to, kde k němu dochází, a pomáhat je třeba především těm nejzranitelnějším. Neutralita: pomoc se nesmí poskytovat přednostně některé skupině obyvatel. Nestrannost: při poskytování pomoci se musí vycházet pouze z potřeb, bez jakékoli diskriminace. Nezávislost: jediným důvodem pro poskytování humanitární pomoci je snížit utrpení lidí. Nesmí sloužit politickým, hospodářským či vojenským účelům.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 V terénu Účelem humanitární pomoci financované EU je pokrýt základní potřeby obětí katastrofy a přispět k ochraně prostředků obživy postižené komunity. Konkrétní podoba pomoci však může mít různou formu v závislosti na typu krizové situace a daných okolností obecně. Potravinová pomoc: poskytování základních potravin lidem v oblastech zasažených katastrofou, nebo finanční hotovost či poukázky, vysoce výživné potraviny pro akutně podvyživené děti, nebo osivo a hnojivo pro zemědělce v krizových oblastech. Zdravotní pomoc: například očkovací kampaně k prevenci epidemií, ošetření zraněných a zřízení klinik primární péče. Ostatní pomoc: dodání léků a nemocničního zařízení, vyškolení personálu, základní zdravotní péče se zaměřením na zranitelné skupiny osob, jako jsou těhotné ženy a děti. Další prioritou bývá zajistit v zasažených oblastech pitnou vodu a hygienická zařízení, aby nedocházelo k šíření nemocí. V rámci humanitární pomoci se Humanitární pomoc EU v roce 2012 (v milionech eur) Region/země Částka % Afrika Súdán a Čad 207 Střední Afrika 92 Africký roh 162 Jižní Afrika, Indický oceán 32 Západní Afrika 188 Střední východ, Středomoří Blízký a Střední východ 255 Středomořská oblast 10 Asie a Tichomoří Střední a jihozápadní Asie 110 Střední jižní Asie 32 Jihovýchodní Asie a Tichomoří 56 Latinská Amerika a Karibská oblast 68 5 Latinská Amerika 30 Karibská oblast 38 Světové katastrofy 19 1 Civilní ochrana 27 2 V rámci EU 21 Mimo EU 6 Celosvětová pomoc 86 6 CELKEM v takových případech například budují studny, vrty, latríny, vodovody, kanalizace, popř. se provádí osvěta v otázkách hygieny. Lidem, kteří přišli v důsledku katastrofy o střechu nad hlavou, je zajištěno alternativní obydlí, například stan či jiný typ přístřeší. Další pomoc může spočívat v opravě infrastruktury, odminování, zajištění psychologické pomoci a školní výuky apod. V rámci humanitárních operací je rovněž možné připravit místní obyvatele na další případnou krizovou situaci a naučit je, jak v takových případech jednat a jak snížit dopad daného neštěstí na danou komunitu. Zlepšení globální připravenosti na krize a katastrofy program DIPECHO Některá rizika či katastrofy nelze předvídat nebo jim zabránit. Proto je nezbytné obyvatelstvo na takové situace lépe připravit a zavést mechanismy, jimiž by bylo možné na krizové situace včas a odpovídajícím způsobem zareagovat. Právě tak lze často snížit jejich dopad. K tomuto účelu slouží program EU s názvem DIPECHO. Projekty, které jsou v jeho rámci realizovány, se zaměřují na školení, budování kapacit, zvyšování informovanosti obyvatel, zavádění nebo optimalizaci místních systémů včasného varování a na pohotovostní plánování. Jedná se tedy o jednoduchá přípravná opatření, která mohou být často realizována místními obyvateli bez vnější pomoci. Ti se ve většině případů na činnosti v rámci programu DIPECHO aktivně podílejí. Tyto projekty realizují agentury humanitární pomoci sídlící v Evropě a agentury OSN ve spolupráci s místními nevládními organizacemi a orgány. Program DIPECHO je určen pro osm rizikových regionů: Karibskou oblast, Střední Ameriku, Jižní Ameriku, střední Asii, jižní Asii, jihovýchodní Asii, jihovýchodní Afriku a oblast jihozápadního Indického oceánu a Tichomoří. Zdroj: Evropská komise.

9 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 9 Společné řešení krizí v EU i mimo ni Evropský mechanismus civilní ochrany se zaměřuje na celý průběh krizové události od prevence a připravenosti až po samotnou reakci. V současné době se mechanismu účastní 32 zemí: 28 členských zemí EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. O pomoc z tohoto mechanismu může zažádat kterákoli země, jež byla zasažena přírodní katastrofou nebo se nachází v krizové situaci, kterou není schopna sama zvládnout, a to bez ohledu na to, zda je členskou zemí EU či nikoli. Katastrofickými událostmi se míní záplavy, lesní požáry, zemětřesení, tropické bouře, tsunami, ale rovněž teroristické útoky, technické havárie, jako např. únik radiace, a ekologické katastrofy, jako např. znečištění moře. Jakmile země o pomoc požádá, Středisko EU pro koordinaci reakce na mimořádné situace (ERCC) sdělí její specifické potřeby všem zemím, které jsou členy mechanismu civilní ochrany. Zúčastněné země poté nabídnou materiální či odbornou pomoc, jež se použije k řešení nouzové situace přímo na místě. Může se jednat o poskytnutí záchranných týmů a zdravotního personálu, dodání čističek vody, vysokokapacitních čerpadel a jiných zařízení tohoto typu. Jedním z úkolů Střediska ERCC je podporovat koordinaci evropské pomoci. Shromažďuje proto žádosti o pomoc i nabídky pomoci, dále usnadňuje a často spolufinancuje přepravu humanitární pomoci a v případě potřeby vysílá pracovníky, kteří situaci monitorují. Středisko ERCC je otevřeno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Mechanismus civilní ochrany EU rovněž usiluje o lepší připravenost obyvatel zúčastněných zemí na krizové situace pořádá teoretická i praktická školení a zprostředkovává výměnu odborných pracovníků mezi jednotlivými zeměmi. Všechny tyto iniciativy tak pro pracovníky v oblasti civilní ochrany ze zúčastněných zemí představují příležitost získat nové znalosti a zkušenosti. Zároveň se tím urychluje a koordinuje poskytování pomoci, podporuje se sdílení znalostí a vznik sítí pro spolupráci. Finanční prostředky se rovněž poskytují na projekty v oblasti prevence a připravenosti. Jedná se například o podporu výzkumu přírodních katastrof, posílení systémů včasného varování či podporu organizace informačních kampaní pro širokou veřejnost. Mechanismus civilní obrany EU se zaměřuje na oblasti, kde může být společný evropský přístup obzvlášť přínosný, a propojuje civilní ochranu s ostatními oblastmi evropské politiky s cílem maximalizovat její účinek. Testování připravenosti V rámci cvičení Carpathex organizovaných v roce 2011 v Polsku proběhla simulace srážky mezi vlakem převážejícím fotbalové fanoušky a vlakem převážejícím nebezpečné látky. Díky tomuto cvičení měly záchranné týmy možnost připravit se na případnou reálnou krizovou situaci: testovalo se, jak by záchranáři byli schopni reagovat v případě, že by k podobné krizové situaci došlo během událostí, jako bylo například fotbalové mistrovství Evropy UEFA v roce Akceschopnost záchranných týmů se rovněž sledovala při simulaci lesního požáru způsobeného jiskrami, které odskočily od brzd vlaku, nebo při simulované záplavě vesnice v důsledku prolomení hráze nedaleké vodní nádrže. Cvičení tohoto typu jsou organizována každoročně za finančního přispění Evropské unie. Evropská unie Školení skupin dobrovolníků pro reakce na mimořádné situace v Tádžikistánu v rámci programu DIPECHO.

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 Co EU dělá Plnění závazků Od roku 1992 již EU poskytla pomoc milionům obětí přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů po celém světě. Na zmírnění následků katastrof se jí za tu dobu podařilo zmobilizovat více než 15 miliard eur pro více než 140 zemí. Na podporu nejzranitelnějších skupin obyvatel po celém světě nyní EU poskytuje v průměru více než 1 miliardu eur ročně. Spolu s finančními prostředky, které poskytují jednotlivé členské země Unie, tak EU drží světové prvenství v poskytování humanitární pomoci na veškeré oficiální humanitární pomoci, která je ve světě poskytnuta, se podílí více než 50 %. Jen v roce 2012 obdrželo humanitární pomoc z EU přibližně 122 milionů lidí v 92 nečlenských zemích. Mechanismus civilní ochrany EU na pomoc v krizových situacích v EU i mimo ni byl při tom daný rok využit 21krát. Výsledky však nelze měřit pouze podle statistik akceschopnosti: úspěch, jehož se dosáhlo ve zvýšení připravenosti na krizové situace a v oblasti prevence, je sice méně viditelný, ale hraje při posuzování politiky humanitární pomoci a civilní ochrany EU stejně důležitou roli. Stávající rámec umožňuje zemím EU na těchto otázkách účinně spolupracovat a prosazovat dodržování mezinárodního humanitárního práva. Díky tomu bude v příštích letech možné dosahovat při prevenci lidského utrpení ještě lepších výsledků. Dvě desetiletí solidarity V roce 2012 oslavilo Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) své 20. výročí. Od svého vzniku ušlo velký kus cesty. O jeho založení rozhodlo 12 zemí, které byly v té době členy Unie, jelikož se ukazovalo, že vzhledem ke vzrůstajícímu rozsahu a stále větší rozmanitosti humanitárních krizí, k nimž v té době docházelo, není Evropa dostatečně schopná na krizové situace reagovat. Katastrofy obrovského rozsahu, jako byl válečný konflikt v bývalé Jugoslávii, cyklón v Bangladéši a hladomor v Somálsku, poukazovaly na potřebu zasáhnout rychleji a účinněji, a tudíž na nutnost zlepšit koordinaci na evropské úrovni. ECHO zpočátku zaměstnávalo přibližně 40 pracovníků, dnes je jich kolem 300 v bruselském ústředí a dalších více než 400 odborníků na humanitární pomoc pracuje ve 44 kancelářích, jež jsou umístěny v těch zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které se nacházejí v nejzávažnější krizové situaci. EU svůj rámec pro humanitární činnost neustále upravuje, včetně jeho lidských a finančních zdrojů, aby odpovídal současným výzvám. V roce 2007 přijaly orgány EU spolu s 27 členskými zeměmi klíčový dokument této politiky s názvem Evropský konsensus o humanitární pomoci. Jeho vydáním se zdůraznilo, že humanitární pomoc EU není pouze politickým nástrojem. Znovu také potvrdil zásady humanitární pomoci (neutralita, lidskost, nezávislost a nestrannost). V dokumentu jsou dále jasně stanoveny role různých humanitárních aktérů v krizových oblastech, což posílilo akceschopnost EU. Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. prosince roku 2009, získala humanitární pomoc EU i politika civilní ochrany právní základ. Smlouva Evropská unie Místní obyvatelé v Afghánistánu s nástroji, které dostali v rámci humanitární pomoci financované GŘ ECHO. Oblast postihlo katastrofální sucho, které vyústilo v hladomor a rozsáhlé přesuny obyvatelstva.

11 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 11 vymezuje roli, kterou EU sehrává v úsilí o zlepšení ochrany obyvatel před přírodními i jinými katastrofami a při jejich předcházení. Dále uvádí, že EU musí uplatňovat mezinárodní humanitární právo, včetně zásad nestrannosti a nediskriminace. Stále však v této oblasti existuje prostor ke zlepšení. V současné době se uvažuje o sestavení plánu k optimalizaci řízení reakcí EU v případě krizových situací. V těchto plánech se hovoří o přechodu od koordinace ad hoc k předvídatelnějšímu systému. Rychlá a účinná reakce Evropská unie již poskytla pomoc obrovskému počtu obětí mnoha katastrof v mnoha různých částech světa. Zde uvádíme výběr klíčových operací EU. Válka v bývalé Jugoslávii v roce 1992 po sobě zanechala stovky tisíců traumatizovaných lidí trpících hladem a bez možnosti návratu domů. EU těmto lidem zajistila tun potravin a další materiální pomoc (pokrývky, matrace, toaletní potřeby). Lidé prchající ze svých domovů po genocidě ve Rwandě v roce 1994 obdrželi od EU pomoc ve formě lékařské péče (rehydratace, očkování dětí). Ti, kteří se rozhodli se do zničených vesnic vrátit, získali materiální pomoc, která jim pomohla se opět usadit a začít znovu. Na devastující následky hurikánu Mitch ve státech Střední Ameriky v roce 1998 EU reagovala dodávkami pitné vody a opatřeními, jimiž se zabránilo šíření nemocí přenášených vodou. Od pádu talibanského režimu v Afghánistánu v roce 2001 poskytla EU na pokrytí základních potřeb místních obyvatel přes 483 milionů eur. Tsunami v Indickém oceánu způsobila v roce 2004 smrt více než lidí. Zprvu se EU soustředila na záchranné akce a omezení počtu obětí této katastrofy. Dlouhodobé projekty pak zahrnovaly výstavbu táborů pro lidi bez přístřeší, financování zdravotní péče a zakoupení rybářských lodí. Rekordní objem humanitární pomoci byl přidělen během v roce 2010 na operace v Súdánu a Pákistánu. Do Súdánu pomohla EU dodat humanitární pomoc 6 milionům lidí, kteří strádali v důsledku válečného konfliktu a sezónních záplav. V Pákistánu zajistila 12,5 milionu lidí postiženým záplavami střechu nad hlavou, potraviny, pitnou vodu, zdravotní péči a hygienická zařízení. Do Japonska dodala EU po devastujícím zemětřesení a tsunami v březnu 2011 téměř 400 tun materiální pomoci. Kromě toho do země vyslala tým evropských odborníků civilní ochrany se specializací na logistiku a radiologii. Finanční pomoc z EU se zaměřila na rodiny v nejvíce postižených provinciích. Ochranu a pomoc poskytla EU rovněž tisícům civilistů během konfliktu v Libyi v roce V roce 2012 pomohla Unie milionům hladovějících v oblasti Sahelu a humanitární pomoc poskytla i stovkám tisíců syrských uprchlíků, kteří se snažili utéci před konfliktem probíhajícím v jejich zemi. Lepší prevence zachraňuje životy Díky činnostem EU zaměřeným na předcházení katastrof a případnou minimalizaci jejich dopadů se podařilo zásadním způsobem zabránit lidskému utrpení i úmrtím. Tyto aktivity EU vyvíjí na svém území i v nečlenských zemích a jejich výsledkem je například efektivní společná koordinace činností jednotlivých členských zemí na úrovni EU či úspěšná školení místních odborníků v jiných částech světa. Od spuštění programu DIPECHO v roce 1996 EU investovala do zvyšování připravenosti na krizové situace celosvětově přes 255 milionů eur. Díky projektům financovaným v rámci tohoto programu se napomohlo omezit způsobené škody, zachránit lidské životy a zachovat příležitosti k obživě v dané komunitě. Od roku 2007 se EU zúčastnila spuštění několika systémů včasného varování, včetně on line platformy Meteoalarm a systému pro nepřetržité shromažďování údajů a zasílání upozornění s názvem Globální systém pro varování v případě katastrof a koordinaci souvisejících činností (Global Disaster Alerts and Coordination System). Unie rovněž investovala do systémů varování před záplavami, lesními požáry a tsunami. Na základě investic EU do technologií pro prevenci katastrof a zmírňování jejich dopadu a koordinace činností s ostatními partnery se podařilo spustit Evropský systém informací o lesních požárech a Evropský systém varování před povodněmi. Jen v roce 2010 se 873 osob zúčastnilo kurzů odborné přípravy pořádaných vybranými organizacemi civilní ochrany. V témže roce úspěšně proběhla čtyři cvičení, při nichž se testovala akceschopnost záchranných týmů v případě záplav, zemětřesení, úniku nebezpečných látek a teroristického útoku.

12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 12 PŘÍPADOVÁ STUDIE Haiti: od záchranných akcí k obnově V lednu 2010 postihlo Haiti zemětřesení nebývalého rozsahu, jemuž padlo za oběť lidí a v jehož důsledku zůstalo bez střechy nad hlavou téměř 1,7 milionu osob. Evropská unie poskytuje pomoc Haiti i na dále a podílí se tak na všech fázích obnovy. Krátce po zemětřesení uvolnila Unie přes 100 milionů eur na záchranné akce. Všech 25 států EU navíc poskytlo obyvatelům Haiti prostřednictvím mechanismu civilní ochrany materiální pomoc. V této fázi mělo z evropské podpory užitek kolem pěti milionů lidí. Pomoc byla využita na výstavbu obydlí, latrín a sprch, dále na zajištění pitné vody, potravin a jiných nezbytných potřeb, jako např. přikrývek, kuchyňských a hygienických potřeb. Zároveň se z ní financovala pomoc pro vysídlené osoby, které hledaly útočiště v jiných částech země. V důsledku nefungujícího zdravotnictví a nedostatečného přístupu k čisté vodě propukla na Haiti v roce 2010 epidemie cholery. Na léčbu cholery a prevence jejího šíření EU následně přispěla 22 miliony eur. Tyto prostředky pomohly přibližně třem milionům lidí. Během následujících dvou let Unie postupně začala zavádět opatření s cílem pomoci Haiti postavit se opět na vlastní nohy. Dlouhodobější pomoc jde ruku v ruce se strukturálními opatřeními, které se zaměřují na obnovu sociálních služeb a infrastruktury a efektivnější snižování rizika katastrof. Spojuje tak humanitární a rozvojovou pomoc. EU působí na Haiti jako největší poskytovatel humanitární pomoci doposud za tímto účelem vyčlenilo celkem miliard eur, které pocházejí z rozpočtů Evropské komise, členských zemí EU a Evropské investiční banky. EU hodlá Haiti v obnově a rozvoji výrazně pomáhat i v následujících letech. Evropská unie Na Haiti financovala EU v malých obcích, jako je Petit Goave, opravu základní infrastruktury vodovodní a kanalizační sítě.

13 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 13 PŘÍPADOVÁ STUDIE Pákistán: paralelní krize a reakce na ně V roce 2010 postihly Pákistán jedny z nejhorších záplav způsobených monzunovými dešti za posledních 80 let. V jejich důsledku přišlo o život více než osob a dopad měly na dalších 18 milionů lidí. Následující rok navíc propukly další záplavy. Situace byla o to horší, jelikož vinou ozbrojeného konfliktu v roce 2009 došlo k vysídlení téměř 3 milionů lidí. Zásah EU zahrnoval humanitární pomoc i opatření civilní ochrany a díky němu se podařilo zmírnit dopady této složité krizové situace, jež neměla v historii země obdoby. Evropská unie poskytla humanitární pomoc ve výši 150 milionů eur na pokrytí bezprostředních potřeb postiženého obyvatelstva. Dalších 70 milionů eur bylo vyčleněno na pomoc vysídleným osobám žijícím v táborech nebo hostitelských rodinách. Vzhledem k místním podmínkám se vyskytly problémy s vlastním dodáním pomoci. Evropské unii se nicméně podařilo situaci rychle a efektivně vyřešit díky tomu, že do operace včas zapojila odborníky na humanitární pomoc a poté tým civilní ochrany z EU. Ten byl do Pákistánu vyslán, aby zprostředkoval koordinaci dodávané pomoci a spolupráci s místními úřady a týmy OSN. Pákistánské úřady požádaly o pomoc prostřednictvím Střediska pro koordinaci reakce na mimořádné situace. Země účastnící se mechanismu civilní ochrany přispěly finančními prostředky o celkovém objemu 271 milionů eur. Dále byla poskytnuta materiální pomoc v podobě zařízení na čištění vody, přístřeší a zdravotních potřeb. Evropská unie rovněž spolufinancovala přepravu humanitární pomoci do Pákistánu. Riziko vzniku přírodních katastrof je v Pákistánu vysoké a nedávná krize zdůraznila potřebu zabývat se v rámci politiky humanitární pomoci i snižováním tohoto rizika. EU i nadále pomáhá při snižování zranitelnosti obyvatelstva a zvyšování jeho schopnosti se s podobnými neštěstími vyrovnat. Evropská unie Poskytování humanitární pomoci obyvatelům Pákistánu, jež v roce 2010 postihly záplavy v důsledku monzunových dešťů, bylo znesnadněno poničenou infrastrukturou.

14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 14 PŘÍPADOVÁ STUDIE Sahel: obrátit pozornost světa k pozapomenuté krizi Oblast Sahelu se rozprostírá od západu na východ severní Afriky a patří k těm nejchudším regionům světa. V důsledku období sucha, pokulhávajícího rozvoje a z něho vyplývajících slabin v dodávce potravin mohou v této oblasti hladovět miliony lidí. EU na prohlubování této humanitární krize reaguje a zajišťuje pomoc. Od začátku roku 2012 se její objem zvýšil na 337 milionů eur. V rámci své činnosti v této oblasti se EU snaží posilovat odolnost obyvatel a zároveň poskytovat okamžitou pomoc v období nedostatku potravin a poté pracovat na obnově regionu. Díky humanitárním opatřením se podařilo zachránit mnoho lidských životů a snížil se i dopad krize na místní hospodářství. EU se rovněž zasadila o to, že se o krizové situaci v Sahelu opět začala zajímat mezinárodní média. Kromě poskytování nouzové pomoci se Unie rovněž snaží upozornit na to, že nedostatečné zajištění potravin je strukturální problém a že hraje klíčovou roli při potlačování chudoby. Za účelem potlačování hladomoru v oblasti Sahelu byla zorganizována kampaň s názvem Football against hunger, jíž se účastní fotbalové hvězdy Raúl González a Patrick Vieira. Jejím cílem je získat pro boj s hladomorem více politické vůle. Hladovění a podvýživa jsou problémy, jejichž výskyt na celém světě roste. V roce 2010 trpěla nedostatkem potravin ve světě více než 1 miliarda lidí. Období sucha v Sahelu a Africkém rohu zapříčinila akutní nedostatek potravin u milionů lidí. Nicméně podobně jsou na tom určité skupiny obyvatel i v jiných zemích, například Pákistánu a Jemenu. Potravinová pomoc tak zaujímá největší podíl v rozpočtu EU věnovaném na humanitární pomoc. V roce 2011 vynaložila EU v rámci humanitární potravinové pomoci celkem 509 milionů eur. FAO Fotbalista Raúl González na návštěvě Čadu v rámci kampaně Football against Hunger.

15 H u m a n i t á r n í p o m o c a c i v i l n í o c h r a n a 15 Další směřování politiky Naplnění potřeb Je nezbytné, aby zavedené mechanismy pro řešení mimořádných situací odpovídaly naléhavosti, s jakou na nás doléhají problémy současného stále zranitelnějšího světa. Evropská unie v současné době pracuje na systému, který bude spolehlivější a umožní krizové situace lépe předvídat. Tato plánovaná iniciativa Evropská kapacita pro reakci by zvýšila účinnost a soudržnost reakcí EU na mimořádné události tím, že by postupovala na základě předběžného plánování. Stejně tak je třeba dále zdokonalovat prevenci katastrof a řízení rizik. V praxi by se to projevilo tak, že by byl k dispozici dobrovolný sbor specializovaných týmů s náležitým vybavením, který by bylo možno v případě krize okamžitě povolat. Cílem iniciativy je také zefektivnit ustanovení o přepravě na místo určení, aby se pomoc EU dostala na místo co nejdříve. V rámci plánování reakcí na katastrofy mají být sestaveny referenční scénáře, zmapovány použitelné prostředky, jimiž členské státy EU disponují, a vypracovány pohotovostní plány. Dále se počítá se zvýšením investic do společných vzdělávacích akcí a přeshraničních cvičení, jakož i s vytvořením celoevropského přehledu rizik. Řízení nového systému bude svěřeno Středisku pro koordinaci reakce na mimořádné situace, které Unie buduje s cílem zefektivnit koordinaci činností zemí EU v případě mimořádných událostí. Středisko bude zajišťovat nepřetržitou službu a optimální tok informací. V rámci diskuse o budoucím financování Unie chce EU do své rozvojové politiky důsledněji začlenit připravenost a přechod od humanitární k rozvojové pomoci. Z rozpočtu EU na období budou podporována opatření na urychlení reakcí na krizové situace, na schopnost je lépe předvídat a na hladší přechod na rozvojovou činnost v dlouhodobějším horizontu následně po katastrofách. Iniciativa EU Aid Volunteers Evropská unie zřídila Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, aby se mohli ke snahám EU v humanitární oblasti připojit i jednotlivci. Iniciativa Evropská unie Diana Toneaová z Rumunska, která na Haiti pracuje jako členka dobrovolnického sboru humanitární pomoci, o své zkušenosti říká, že je náročná a zároveň naplňující. EU Aid Volunteers je zakotvena v Lisabonské smlouvě. Dodává přidanou hodnotu humanitární pomoci ze strany EU a doplňuje její existující programy. V září 2012 Evropská komise předložila plány, které umožní zhruba jednotlivců zúčastnit se v období dobrovolné činnosti během humanitárních akcí po celém světě. Účastníky programu mohou být mladí lidé, kteří se následně hodlají tomuto oboru dále věnovat, nebo odborníci z humanitární oblasti. Dobrovolnický sbor zajistí, aby se dobrovolníci vysílali tam, kde je jich nejvíce zapotřebí a kde přispějí k posílení místních kapacit a dobrovolníků. Hlavní prioritou je při tom bezpečnost dobrovolníků. V rámci první řady pilotních projektů bylo již vysláno přes 200 Evropanů do více než 30 zemí, např. na Haiti, do Indonésie, Mosambiku nebo Tádžikistánu. Před odjezdem se dobrovolníci v rámci přípravy na práci v terénu účastní teoretických i praktických školení. Program bude v nadcházejících letech dále rozvíjen, a pokud bude mít úspěch, pomůže vychovat další generaci humanitárních odborníků na humanitární pomoc a zároveň dá mladým Evropanům příležitost projevit solidaritu s lidmi v nouzi.

16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E EU věnuje prostředky získané v rámci Nobelovy ceny míru za rok 2012 na podporu nejmladších obětí konfliktů Evropské unii byla 10. prosince 2012 udělena Nobelova cenu míru. Její součástí je finanční částka 8 milionů švédských korun, tedy přibližně eur. EU tuto částku navýšila na 2 miliony eur. Nobelova cena míru je symbolem myšlenky celosvětového smíření. Finanční prostředky, které EU v rámci Nobelovy ceny získala, by měly posloužit na pomoc obětem ozbrojených konfliktů, a to nejen konfliktů budoucích, ale i současných a minulých konkrétně na pomoc dětem, kterým bylo v důsledku konfliktů a válek znemožněno vyrůstat v míru a naplnit příležitosti, které život nabízí. 16 V této souvislosti Evropská komise vyzvala partnerské humanitární organizace a agentury k tomu, aby předložily návrhy projektů, které by bylo záhodno financovat. Výsledkem bylo rozhodnutí, že peníze získané jako součást Nobelovy ceny půjdou na čtyři projekty v rámci iniciativy EU Children of Peace. Pomoc v podobě základního vzdělání a prostor vhodných pro děti získá v rámci těchto čtyř projektů více než dětí z Kolumbie, Demokratické republiky Kongo, Ekvádoru, Etiopie, Iráku a Pákistánu. Díky ní se jim poskytne ochrana a zajistí lepší vyhlídky do budoucna. NA CS-C V roce 2012 činili 90 % obětí konfliktů civilisté, z toho polovina byly děti. V důsledku konfliktů se 7 milionů dětí stalo uprchlíky a 12,4 milionu dětí postihl osud vysídlenců v rámci své vlastní země. Jedním z nejlepších způsobů, jak dětem sužovaným násilnými konflikty pomoci a ochránit je, je dát jim příležitost vrátit se do školy a získat vzdělání, protože v opačném případě bude jejich budoucnost ještě obtížnější. Z přibližně 75 milionů dětí (z toho 20 milionů dívek), které na celém světě nechodí do školy, se více než polovina nalézá v oblastech zasažených konfliktem. Díky škole mohou děti v krizových oblastech na válečný konflikt na chvíli zapomenout a být zase dětmi. EU za bezpečnost dětí ohrožených konflikty (http://ec.europa.eu/echo/eu4children/ index_en.htm) Další informace XX Humanitární pomoc a civilní ochrana EU: XX EU Aid Volunteers dobrovolníci EU: XX EU za bezpečnost dětí ohrožených konflikty XX Máte nějaké dotazy ohledně EU? Kontaktujte službu Europe Direct: ISBN doi: /30298

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1 REZOLUCE PŘIJATÉ ENVIRONMENTÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍM SPOJENÝCH NÁRODŮ PŘI PROGRAMU OSN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA JEDNÁNÍ XX. ROČNÍKU PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU OD 6. DO 9. BŘEZNA 2015 Obsah Rezoluce Titul

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.054 Listopad 2006 2 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO ENERGETICKÉ

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4.

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. 2005 PŘEDLOHA ZPRÁVY k návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více