ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills"

Transkript

1 příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Oprávněná osoba: Ing. Michal Dřevo, jednatel Kontaktní osoba zadavatele: Renata Dobešová, Kontaktní osoba: článek 2 Základní údaje o kontaktní osobě pověřené výkonem zadavatelských činností Renata Dobešová, vedoucí projektu Barbora Kylarová, asistentka projektu Sídlo: Vídeňská 172, Jesenice u Prahy Kontaktní osoba: Jana Šenková telefon, fax: , Druh výběrového řízení: Předpokládaná cena: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: článek 3 Základní údaje o výběrovém řízení výběrové řízení na služby ,-- Kč bez DPH Vzdělávání v EKOBAL, spol. s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/ Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 4 Předmět plnění zakázky technické podmínky 1. Zadavatel bude v rámci projektu realizovat nákup komplexní služby od dodavatele, který zajistí kompletní vzdělávání v oblasti Soft skills a hard skills pro celkem 44 účastníků ze skupiny zaměstnanců zadavatele (společnost EKOBAL, spol. s.r.o.) a to v rozdělení dle následujících blocích: 1.1 nejvyšší management 1.2. střední management 1.3. obchodníci 1.4. ekonomové, účetní a administrativní pracovníci 1.5. pracovníci skladového hospodářství Účelem vzdělávacích bloků je zvýšení a prohloubení kvalifikace u klíčových zaměstnanců a umožnit jejich přístup k celoživotnímu vzdělávání. Podrobný popis a specifikace požadavků a rozsah je uveden v Příloze 1 této zadávací dokumentace. Podrobný návrh obsahu kurzů a formy a metody jeho realizace jsou předmětem hodnocení, přičemž zaměření návrhu kurzů musí respektovat podmínky a požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci. Nabízené kurzy - jejich obsah a forma - však mohou obsahovat návrhy dalších vzdělávacích aktivit rozšiřujících či upravujících tento obsahový požadavek, pokud tyto budou lépe naplňovat dosažení uvedeného cíle. Realizace bude probíhat formou kurzů pro jednotlivé bloky ve

2 skupinách. Dodavatel zajistí při realizaci vzdělávacích akcí veškeré výukové pomůcky, přičemž tyto náklady budou hrazeny zadavatelem. Náklady na pronájem školicích místností budou hrazeny zadavatelem a nejsou zahrnuty v ceně za realizaci zakázky. Dodavatel poskytne zadavateli školící pomůcky pro jednotlivé bloky školení za účelem zajištění kontinuity vzdělávání, a to k časově neomezenému využívání. Personální zajištění realizace jednotlivých kurzů bude zajištěno kvalifikovanými lektory, které uchazeč uvede v nabídce, přičemž případné změny v realizačním týmu vybraného uchazeče oproti nabídce budou zadavatelem umožněny pouze s písemným souhlasem zadavatele. 2. Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti a architektonického řešení. Při použití jiných řešení musí být toto řešení řádně a podrobně vyspecifikováno a dokladováno v nabídkovém položkovém rozpočtu případně v dokladové části nabídky. článek 5 Místo a doba plnění předmětu zakázky 1. Místem plnění kurzů budou prostory zadavatele (Vestec-hl.provozovna zadavatele), přičemž zadavatel v těchto případech bude hradit také vzniklé náklady spojené s nájmem školicích prostor. Veškeré didaktické vybavení a audiovizuální technika bude zajištěna zadavatelem. 2. Doba plnění celé zakázky je stanovena nejpozději do , předpokládaný termín zahájení realizace je od prosinec 2009, pokud nebude zadavatelem stanoveno jinak. Jednotlivé kurzy budou realizovány v termínech navržených zadavatelem. 1. Zadavatel zálohy neposkytuje. článek 6 Hlavní podmínky financování a platební podmínky 2. Splatnost daňových dokladů je do 60 dní ode dne jejich doručení zadavateli. 3. Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách zadavatele (Požadavky na obsah smlouvy), a to včetně podmínek, při jejichž splnění je možné nabídkovou cenu změnit. článek 7 Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy 1. Zadavatel pro plnění předmětu zakázky stanovuje obchodní podmínky ( 273 odst. 1 obchodního zákoníku v platném zněné) ve formě Požadavků na obsah smlouvy uvedené v příloze této zadávací dokumentace. 2. Dodavatel je povinen Požadavky na obsah smlouvy akceptovat. Zadavatel jejich změny neumožňuje, pokud není v Obchodních podmínkách zadavatele stanoveno jinak.

3 článek 8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění s DPH, DPH a bez DPH a to podle technické specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 2. Nabídkovou cenu v průběhu plnění předmětu zakázky je možné změnit pouze v případech uvedených v Požadavcích na obsah smlouvy. 3. Nabídková cena se dále člení na dílčí ceny za dílčí plnění zakázky publikace/školící materiály a realizace jednotlivých kurzů specifikovaných v Příloze 1, maximální ceny publikace/školící materiály a za realizaci jednotlivých kurzů jsou: Publikace/školící materiály, 44 x... Kč x bez DPH 1.1 nejvyšší management. hodin (škol.dnů) x... Kč bez DPH 1.2. střední management management. hodin (škol.dnů) x... Kč bez DPH 1.3. obchodníci management. hodin (škol.dnů) x... Kč bez DPH 1.4. ekonomové, účetní a admin.pracovníci management. hodin (škol.dnů) x... Kč bez DPH 1.5. pracovníci skladového hospodářství management. hodin (škol.dnů) x... Kč bez DPH Uchazeč ve své nabídce doplní ceny dle požadavku uvedeného výše. Varianty nabídky nejsou přípustné. článek 9 Požadavky na varianty nabídek článek 10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Dále popsané požadavky považuje veřejný zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele (uchazeče) bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek. 1. Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (uchazeče). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu zakázky, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 3. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, a to včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace. Požadavky na splnění kvalifikace jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

4 článek 11 Podání nabídky Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být podána v českém jazyce. článek 12 Doručování 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného výběrového řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace apod.) budou zasílány na adresu osoby kontaktní osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti: Renata Dobešová Vídeňská 172, Jesenice u Prahy Fax: , 2. Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. 1. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel i (dodavatel) uchazeč povinni toto písemně oznámit druhé smluvní straně. článek 15 Kritéria pro zadání zakázky 1. Základním kritériem hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. 2. Jednotlivým dílčím kritériím uvedeným níže jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro předmětné zadávací řízení tak, že jejich součet je Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil tato dílčí kritéria: Kritérium č. 1: Celková výše nabídkové ceny bez DPH váha 30 % Kritérium č. 2: Obsah a komplexnost navrhovaných témat kurzů 30% Kritérium č. 3: Způsob řízení realizace zakázky 25% Kritérium č. 4: Evaluace efektivity vzdělávání 15% V rámci tohoto kritéria bude zadavatel posuzovat kvalitu lektorského zajištění (seznam lektorů, podrobný popis funkce na plnění předmětu veřejné zakázky, dosažené vzdělání, celková doba profesní praxe vztahující se k předmětu plnění), metody výuky, popis studijních materiálů (skripta, učebnice, pracovní texty) a pomůcek poskytnutých účastníkům kurzu, popis nabídky nadstandardních služeb nad rámec výuky 4. Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Při hodnocení nabídek použije dílčí kritéria uvedená výše. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise budovací stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vahou příslušného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých hodnocených nabídek hodnotící

5 komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější (nejvhodnější) je stanovena taková nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 5. Bude-li hodnota jiného kritéria než je nabídková cena považována za zjevně nepřiměřenou (ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky), bude takové nabídce v rámci daného kritéria přiřazeno 0 bodů. Tento postup je však komise pro posouzení a hodnocení nabídek povinna odůvodnit ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 6. Výpočtové vzorce: Dílčí hodnocení kritérií: počet bodů kritéria = 100 x (hodnota posuzované nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky) u kritérií hodnocení, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (např. výše smluvní pokuty) počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota posuzované nabídky) u kritérií hodnocení, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (např. cena, termín plnění ad.) Celkové hodnocení: 1. bodová hodnocení dílčích kriterií je vynásobena vahou daného kritéria 2. všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny 3. nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů, je nejúspěšnější nabídkou 8. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. článek 16 Další informace k zadávacímu řízení 1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu. 2. Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 3. Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. 4. V souladu s ust. 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato skutečnost bude uvedena v předloženém návrhu smlouvy o dílo všech účastníků shora citovaného výběrového řízení.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je: Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 Zadavatel, společnost Cukrovary a lihovary TTD,

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více