VITAMINY A MIKROELEMENTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VITAMINY A MIKROELEMENTY"

Transkript

1 VITAMINY A MIKROELEMENTY Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA karenční stavy mikronutrienty stopové prvky vitaminy KEYWORDS deficiency stats micronutrients trace elements vitamins SOUHRN Suplementace přiměřenými dávkami vitaminů a stopových prvků je zcela nezbytná k prevenci rozvoje karenčních stavů. Nepřiměřený přívod může vést k závažným jevům (poruchy metabolismu, poškození volnými radikály, zpomalená reparace tkání atd.). Odpovídající příjem vitaminů je nutný jak u běžné populace, tak u rizikových skupin (děti, starší věkové skupiny) a u vážně nemocných, hospitalizovaných pacientů se zvýšenou spotřebou proteinů a energie. Všechny mikronutrienty (s výjimkou některých ve vodě rozpustných vitaminů) mohou být při vysokém příjmu toxické a neměly by být užívány bez indikace. ABSTRACT Provision of adequate amounts of vitamins and trace elements is indispensable for prevention of clinical deficiency states and simultaneously inadequate supply may lead to the important effects (metabolic disturbances, free radical damage, insufficient repair of tissue etc.). Adequate intake of vitamins and trace elements is necessary in general healthy population as well as in groups at the risk (elderly individuals, children) and in seriously ill patients in hospital with increased requirements for protein and energy. All essential micronutrients (except of the some water soluble vitamins) could be toxic at high levels of intake and patients or healthy subjects should not take nutrient supplements unless they are clinically indicated. VITAMINY RIBOFLAVIN VITAMIN B 6 VITAMINY THIAMIN VITAMIN B 12 VITAMINY Stárnutí je postupný a většinou dlouhodobý a zčásti ireverzibilní proces, který vede k výrazným změnám morfologie i funkce orgánových systémů. Populace ve stáří je mnohem různorodější než ostatní věkové skupiny a při stejném kalendářním věku bývá biologické stáří jednotlivců v mnoha případech velmi odlišné. Potřeba energie i proteinů se vzrůstajícím věkem lehce klesá a existují experimentální studie, které prokazují, že dieta s omezením příjmu energie a tuků zpomaluje proces stárnutí a prodlužuje život. Přitom však nesmí vzniknout výrazný deficit vitaminů a mikroelementů, jejichž potřeba ve stáří převážně stoupá. Například zvýšený přívod antioxidantů v dietě (kyselina askorbová, alfa tokoferol) může alespoň částečně potlačit nepříznivý účinek aktivních forem kyslíku (kyslíkových radikálů). Tento jev může zpomalit proces stárnutí a snížit frekvenci výskytu onemocnění vázaných na vysokou koncentraci aktivních forem kyslíku. Vlivem sníženého příjmu potravy je obvykle saturace starších jedinců vitaminy snížena, a navíc se v některých případech vyskytuje ve stáří zvýšená potřeba vitaminů, která nemusí být při sníženém příjmu potravy starších jedinců v dostatečném množství kryta. Potřeba vitaminů ve stáří vzhledem k hodnotě RDA (Recommended Dietary Allowances) vyjadřuje tab. 1. SPECIFICKÉ PROBLÉMY POTØEBY VITAMINÙ THIAMIN Pro starší věkovou populaci se potřeba thiaminu pohybuje kolem 1,2 mg na den pro muže a 1 mg pro ženy. Tato dávka však musí být korigována na energetickou potřebu, zejména pokud je kryta sacharidy. Na 1000 kcal je nutné, aby přívod thiaminu byl nejméně 0,5 mg na den. Ve stáří stoupá aktivita transketolázy v erytrocytech, což může ovlivnit potřebu thiaminu. Deficit thiaminu podporuje zvýšený příjem alkoholu. Ten se podílí jednak na zvýšené potřebě thiaminu, jednak velmi často způsobuje nedostatečný přívod thiaminu v dietě celkově zhoršeným stavem výživy alkoholiků. RIBOFLAVIN Deficit riboflavinu se projevuje změnou aktivity glutathionreduktázy v erytrocytech a snížením vylučování riboflavinu do moči. Znalosti o absorpci riboflavinu jsou velmi omezené. Denní potřeba riboflavinu pro starší jedince nad 50 let je 1,4 1,2 mg na den pro muže i pro ženy. VITAMIN B 6 (PYRIDOXIN) Vitamin B 6 je obsažen v mnoha potravinách, a proto je obtížné kalkulovat přesně jeho příjem. Z těchto důvodů mohou být odhady pro jeho potřebu nižší než skutečnost. Předpokládá se, že potřeba vitaminu B6 ve stáří se pohybuje kolem 2 mg na den pro muže a 1,6 mg na den pro ženy. U jedinců nad 70 let se ukazuje, že při poklesu přívodu vitaminu B6 pod 2 mg na den dochází k vzestupu plazmatických hladin homocysteinu jako ukazatele deficitu vitaminu B 6. VITAMIN B 12 Plazmatické hladiny vitaminu B 12 jsou ve stáří sníženy z důvodů malých zásob ve tkáních, především 12 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

2 TAB. 1. VITAMIN RDA PRO VÌK >50 LET PØÍÈINA ZMÌNÌNÉ POTØEBY Vitamin A µg zvýšená resorpce ve střevě snížené vychytání v játrech Vitamin D 5 µg snížená expozice slunci snížený počet receptorů ve střevní sliznici Vitamin E 8 10 mg snížená endogenní syntéza Vitamin K µg Thiamin 1 1,5 mg Riboflavin 1,2 1,4 mg Niacin mg Vitamin B6 1,6 2 mg vzestup homocysteinu při poklesu B6 pod 2,0 µg/den Kyselina listová µg vzestup homocysteinu při poklesu folátů pod 400 µg/den Vitamin B12 2 µg atrofická gastritis, dysmikrobie ve střevě Kyselina askorbová 60 mg Biotin µg Pantothenová kys. 4 7 mg v játrech. Příjem vitaminu B 12 z potravy je limitován jednak zhoršenou absorpcí živin, a tedy i vitaminů z gastrointestinálního traktu při atrofii žaludeční i střevní sliznice a snížené sekreci trávicích š áv. Dále se uplatňuje přerůstání bakterií v tenkém střevě, které je způsobeno změnou bakteriální flóry střeva při atrofické gastritidě. Přerůstající bakteriální flóra v tenkém střevě spotřebovává velkou část vitaminu B 12 a důsledkem je jeho snížená absorpce. Mimoto při atrofické gastritidě může být zčásti deficit B 12 způsoben nedostatkem vnitřního (intrinsic) faktoru. Dávka vitaminu B 12 pro osoby bez atrofické gastritidy se pohybuje kolem 2 µg na den, avšak toto množství může být nedostatečné u pacientů s dysmikrobií, atrofickou gastritidou a celkovými projevy malnutrice s dlouhodobým snížením zásob B 12. KYSELINA LISTOVÁ Staří jedinci žijící mimo ošetřovatelské ústavy zřídka trpí deficitem kyseliny listové. Dokonce i u jedinců trpících atrofickou gastritidou, která zhoršuje resorpci kyseliny listové z důvodů nízké acidity není výskyt deficitu kyseliny listové zcela běžný, protože přebujelá bakteriální flóra ve střevě produkuje kyselinu listovou, která je vstřebávána v tenkém střevě. RDA u starých jedinců je 200 µg kyseliny listové pro muže a 180 µg pro ženy. Jestliže dojde k poklesu kyseliny listové v dietě, dochází k vzestupu plazmatické hladiny homocysteinu. NIACIN (NIKOTINAMID) Hodnoty RDA pro niacin u starých jedinců se málo liší od mladé a střední generace. Potřeba se pohybuje kolem 15 mg na den pro muže a 13 mg na den pro ženy. Snížená exkrece methylnikotinamidu jako známka sníženého přívodu niacinu se objevuje většinou bu u velmi starých jedinců (starších 90 let) a dále u velmi těžce nemocných. Definovaná závislost zvýšené potřeby niacinu se stoupajícím věkem nebyla spolehlivě prokázána. KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C) Deficit vitaminu C ve stáří je způsoben spíše všeobecně zhoršenou nutriční situací starých jedinců, sníženým příjmem potravy a nevhodným výběrem potravin, zejména snížením příjmu ovoce a zeleniny ve stáří. Uplatňuje se především důsledek velmi monotónního stravování starých a osaměle žijících jedinců. Nedostatek vitaminu C je zvýrazněn i vlivy zvyšujícími jeho spotřebu, jako je kouření, polypragmatická medikace, emoční stres, vliv toxických účinků zevního prostředí. Udržení koncentrace kyseliny askorbové v plazmě v normálních mezích vyžaduje denní přívod 75 mg kyseliny askorbové pro ženy a 150 mg na den pro muže. Hypovitaminóza C má pro staré jedince často žijící osaměle ve špatné finanční situaci nepříznivé důsledky. Vede k vyšší frekvenci vzniku infekcí a zhoršené rekonvalescenci po úrazech. Deficit kyseliny askorbové je spojován s předčasným vznikem šedého zákalu. VITAMIN A Vitamin A není příliš rozšířen v potravě, avšak jeho provitaminy beta-karoten a další karotenoidy jsou v mnoha potravinách obsaženy ve značném množství. Obsah karotenoidů v potravě však ještě neznamená, že příjem těchto potravin vhodně suplementuje potřebu vitaminu A. V některých potravinách, například v mrkvi je obsah karotenu vysoký, ale využitelnost u starých jedinců může být snížena. Ve stáří dochází spíše k riziku přetížení vitaminem A, které je způsobeno zpomaleným odsunem lipoproteinů bohatých na karotenoidy a retinylestery do jater. VITAMIN D Deficit vitaminu D ve stáří může mít více příčin. Je to jednak nedostatek slunečního záření u pacientů žijících v ústavních podmínkách ošetřovatelských ústavů, dále dieta osob staršího věku bývá chudá na zdroje vitaminu D a mimoto resorpce vitaminu D z gastrointestinálního traktu s věkem klesá (pokles počtu VITAMIN C KYSELINA LISTOVÁ VITAMIN A NIACIN VITAMIN D ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 VITAMIN E KALCIUM VITAMIN K ELEZO MIKROELEMENTY ZINEK receptorů pro vitamin D v gastrointestinálním traktu s postupujícím věkem). Nedostatek vitaminu D u starých jedinců lze zčásti odhalit změnami v kostní denzitě. U pacientů, kteří jsou málo pohybliví nebo nepohybliví a nejsou exponováni slunečnímu světlu se doporučuje dávka 10 µg vitaminu D (40 IU) na den. Podle novějších dat se doporučuje ve stáří suplementovat 10 µg cholekalciferolu pro osoby mezi 50 a 70 lety věku a 15 µg pro osoby starší. VITAMIN E (ALFA TOKOFEROL) Vitamin E je transportován v lipoproteinech, především ve frakci VLDL (Very Low Density Lipoproteins) a LDL (Low Density Lipoproteins). Z těchto důvodů je nezbytné pro přesnost vyjadřovat plazmatické hladiny tokoferolu v poměru k cholesterolu. Změny resorpce vitaminu E z diety se pravděpodobně s věkem významně nemění. Přísun vitaminu E může být ve stáří ovlivněn změnou dietních zvyklostí, omezením příjmu tuku v dietě i omezením některých dražších potravin obsahujících vitamin E. Denní potřeba, která je 10 mg alfa tokoferolu, se proto neliší od potřeby mladší populace. VITAMIN K Plazmatické hladiny fylochinonů jsou výrazně závislé na funkčním stavu organismu, pohlaví, věku a plazmatické hladině lipidů. Se stoupajícím věkem plazmatická hladina fylochinonů vztažená na 1 mmol triacylglycerolů klesá. Zatím není k dispozici uspokojivé vysvětlení tohoto jevu. Deplece vitaminu K vede k poruchám fluidokoagulační rovnováhy, které se vyvíjejí v této situaci mnohem snadněji u mladých jedinců, než u pacientů vyššího věku. Funkčně je fylochinon nezbytný pro karboxylaci proteinů a nové biochemické metody umožňují měřit i karboxylaci proteinů v kosti. Z těchto důvodů funkční test karboxylace vitamin K dependentního proteinu může být mnohem citlivější a spolehlivější pro diagnózu deficitu vitaminu K, než pouhé stanovení plazmatické hladiny fylochinonu v séru. Podle posledních studií potřeba vitaminu K ve stáří je 80 µg na den pro muže a 65 µg na den pro ženy. MIKROELEMENTY Stopové prvky mikroelementy látky minerálního charakteru jsou ve velmi malých množstvích nepostradatelné pro funkci některých enzymů a dalších biologických procesů. Dělí se na klasické mikroelementy, mezi něž patří například jód, železo, selen a další, a tzv. ultramikroelementy, jejichž úloha není dosud spolehlivě a jednoznačně prozkoumána, ale které v dávkách často menších než několik desítek nanogramů na gram diety jsou nezbytné pro normální životní funkce. Mezi ultramikroelementy patří arzén, bór, fluor, mangan, molybden, nikl, křemík, vanad. Další ultramikroelementy, jejichž role je z velké části založena zatím na teoretických úvahách, jsou aluminium, bróm, kadmium, germanium, lithium, rubidium a cín. Vzhledem k tomu, že ve stáří se velmi významně mění resorpce mnohých živin, celkový příjem potravy a u části starých jedinců se mění i složení stravy a dietní zvyklosti (někdy z důvodu změny chu ových vjemů, jindy ze sociálních a ekonomických důvodů), dá se předpokládat, že poruchy metabolismu mikroelementů a ultramikroelementů jsou u této skupiny pacientů časté. KALCIUM Přívod a rovnováha kalcia patří mezi zásadní vlivy, které ve stáří působí v patogenezi rozvoje osteoporózy. U mužů i u žen se absorpce kalcia snižuje s věkem a je ovlivněna jednak změnou přívodu vápníku změněnou dietou, dále zhoršenou absorpcí vápníku ve stáří při rozvoji achlorhydrie. Ve stáří také chybí schopnost adaptovat se metabolicky na snížený přívod vápníku dietou. Snížení absorpce a retence vápníku je výrazně ovlivněna nejen nedostatečným přívodem vápníku, ale též deficitem vitaminu D. Data z několika studií ukazují, že u osob s příjmem vápníku vyšším než 1 g za den se při srovnání s populací s nízkým příjmem vápníku (méně než 500 mg na den) nacházejí stejné hodnoty kostní denzity, ale počet fraktur, zejména krčku stehenní kosti, byl u jedinců s vysokým příjmem vápníku signifikantně nižší. Podle současných doporučení je optimální přívod vápníku pro dospělé muže a ženy před menopauzou mg kalcia na den a pro muže starší 65 let a postmenopauzální ženy mg na den. Doporučená dávka kalcia však nezaručuje jeho dostatečnou absorpci, která může být výrazně snížena interferencí s ostatními minerály, vlákninou a dalšími komponentami diety. ELEZO Deficit železa ve stáří patří mezi časté jevy. Příčinou bývá nedostatečný přívod železa, ztráta železa drobnými krevními ztrátami, například při chronickém používání analgetik a nesteroidních revmatik při revmatických onemocněních a artrózách. Další příčinou je sekundární zhoršení absorpce železa při hypochlorhydrii a achlorhydrii při atrofické gastritidě. Nedostatečná žaludeční sekrece, anacidita a atrofie žaludeční sliznice má za následek i změnu diety, například odmítání masa a masových výrobků, které působí nemocnému subjektivní obtíže. Tím se zhoršuje složení diety z hlediska obsahu železa v dietě. Doporučená denní dávka železa je 14 mg pro muže a 10 mg pro ženy. Ve vyšším věku může docházet k akumulaci železa v organismu, které se projevuje zvýšeným sérovým feritinem. Přetížení železem se nachází ve stáří asi u 0,2 % populace. ZINEK Absorpce zinku z potravy je zprostředkována pomocí specifických vazných proteinů, z nichž hlavní roli před- 14 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2003

4 TAB. 2. MINERÁL RDA PRO VÌK >50 LET DÙVOD PRO ZMÌNU RDA (DENNÍ DÁVKA) Kalcium 800 mg snížená absorpce ve stáří, snížení fraktur Železo 10 mg Zinek mg Mě 1,5 3 mg Selen mg Hořčík mg nízký přívod nevede k deficitu Chrom mg ve stáří potřeba snížena stavuje metalothionein. Jde o saturovatelný mechanismus, který je společný i pro další stopové prvky, například mě. Zvýšením přívodu zinku při podávání potravních doplňků obsahujících zinek, může dojít ke kompetici zinku s mědí. Důsledkem je nedostatečná absorpce mědi z potravy a časem se může vyvinout deplece zásob mědi v organismu. Zinek je nepostradatelnou složkou pro funkci celé řady enzymů, zvláště v proteosyntéze, může ovlivňovat imunitní reakce, hojení a reparaci tkání. Absorpce zinku podle izotopových studií klesá s věkem. Průkaz deficitu zinku je však obtížný, protože plazmatické koncentrace zinku neodrážejí jeho celotělové zásoby. Doporučená denní dávka zinku pro staré jedince činí 15 mg pro muže a 12 mg pro ženy. MÌÏ Absorpce a rovnováha mědi v organismu se ve stáří podstatně nemění. Účinnost absorpce mědi z diety je silně ovlivněna přítomností dalších mikroelementů, především zinku, ale také některých dalších komponent výživy, jako jsou fytáty a oxaláty. Deficit mědi se projevuje cupriprivní anémií, která nereaguje na přívod železa a kyseliny listové. Přívodem vyšších dávek železa se dokonce může tento typ anémie zhoršit. Dalšími projevy deficitu mědi je šedivění a změna struktury vlasů. Bilanční a izotopové studie ve stáří potvrzují, že denní doporučená dávka mědi ve stáří je 2 3 mg denně pro muže i ženy. SELEN Metabolická úloha selenu je soustředěna v ochranném antioxidačním systému. Je nezbytný pro regeneraci glutathionu a chrání polynesaturované mastné kyseliny před lipoperoxidací. Deficit selenu se vyvíjí endemicky a oblasti chudé na selen obvykle postrádají i dostatečné množství jódu. Denní doporučená dávka selenu pro dospělé je 70 µg na den pro muže, 55 µg na den pro ženy a s věkem tuto dávku není nutné zvyšovat. CHROM Funkce chromu se soustře uje na zvýšení aktivity inzulinu, zlepšení glukózové tolerance a ovlivňuje metabolismus lipoproteinů, především vzestup HDL cholesterolu. Tyto změny však nejsou specificky vyjádřeny v závislosti na věku a nejsou ve stáří výraznější. Současné nutriční studie navíc prokazují, že zlepšení parametrů metabolismu cukru a lipoproteinů je možné zaznamenat pouze u jedinců, kteří před suplementací chromu trpěli jeho karencí. Přesnější data o obsahu chromu v potravě chybějí, podle dostupných měření však přívod chromu ve stáří je s velkou pravděpodobností hluboko pod oficiálně doporučeným rozmezím. Doporučená denní dávka příjmu chromu je µg na den a toto množství by vyžadovalo příjem potravy relevantní kcal na den. Doporučená denní dávka chromu je pravděpodobně pro celou populaci a především pro starší věkové skupiny příliš vysoká a v budoucnu bude nutné ji revidovat. HOØÈÍK Deficit hořčíku je v průmyslově vyspělých zemích častým jevem u střední i starší populace. Dosud však není dostatek spolehlivých informací o vlivu věku na absorpci a metabolismus hořčíku. Denní doporučená dávka hořčíku pro obě pohlaví a bez závislosti na věku je 4,5 mg na kg tělesné hmotnosti. Nejnovější dostupná data však doporučují zvýšit RDA o 40 mg na den pro ženy a o 70 mg na den pro muže u populace starší než 51 roků. Přehled doporučených dávek RDA pro osoby starší 50 let uvádí tab. 2. ZÁVÌR Deficit vitaminů a stopových prvků ve stáří je častým fenoménem, která se vyskytuje u starších jedinců žijících osamoceně a ve špatných sociálních a finančních podmínkách. Projevy malnutrice a karence vitaminů se však objevují ve stáří i u populace, která žije v dobrých socio ekonomických podmínkách a bez finančních omezení. Nutriční konzultace s odborníkem a vzdělanou dietní sestrou je u jedinců starších věkových skupin nezbytnou součástí péče o jejich zdravotní stav, umožňuje zabránit vzniku četných komplikací spojených se stářím (infekce, cévní příhody, degenerativní onemocnění, katarakta). Zlepšení nutričního stavu a zejména odstranění vitaminových karencí a karencí mikroelementů tedy patří z hlediska cost effectivnes i z hlediska medicinského a etického k opatřením s vysokou medicinskou i ekonomickou hodnotou. LITERATURA 1. Bjornson LK, Kayden HJ, Miller E, Moshell AN. J Lipid Res 1976; 17: HOØÈÍK MÌÏ SELEN CHROM LITERATURA ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 2. Bunker VW, Lawson MS, Stansfield MF et al. Br J Nutr 1988; 59: Ferland G, Sadowski JA, O Brien ME. T Clin Invest 1993; 91: 1761 S. 4. Horwitt MK, Harvey CC, Hills OW et al. J Nutr 1950; 41: Knox TA, Kassar Z, Dawson Hughes B et al. Am J Clin Nutr 1991; 53: Marx JJM. Blood 1979; 53: Selhub J, Jacques PF, Wilson PWF. JAMA 1993; 270: Wood RJ, Suter PM, Russell RM. Am J Clin Nutr 1995; 62: PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. KLINIKA GERONTOLOGICKÁ A METABOLICKÁ, FN HRADCI KRÁLOVÉ PØEDNOSTA PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. V roce 1961 promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a poté pracoval do roku 1966 jako vojenský lékař ve Vojenských nemocnicích v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Od roku 1966 do roku 1971 studoval při zaměstnání na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, od roku 1967 do roku 1970 pracoval ve výzkumné izotopové laboratoři VLA v Hradci Králové. V roce 1970 nastoupil jako asistent na II. interní kliniku FN v Hradci Králové a na Katedru válečného vnitřního lékařství VLA v Hradci Králové, kde působil do roku V tomto roce začal na II. interní klinice zastávat místo samostatně pracujícího lékaře a vedoucího metabolické jednotky intenzivní péče. Od roku 1991 je přednostou nově vzniklé Kliniky gerontologické a metabolické FN HK. V roce 1994 byl jmenován profesorem, téma profesorské přednášky znělo Nutriční substráty s farmakologickým účinkem. Je členem tuzemských i zahraničních odborných společností, od roku 1986 do roku 2002 byl předsedou České společnosti parenterální a enterální výživy, je současným čestným předsedou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. V letech 1989 až 1994 byl členem Evropské společnosti parenterální a enterální výživy, v letech 1989 až 1995 členem výboru Evropské společnosti parenterální a enterální výživy a výboru České internistické společnosti, je členem výboru České společnosti pro aterosklerózu, pro rok 2000 až 2004 je Key Member Evropské společnosti parenterální a enterální výživy. Je členem redakčních rad domácích i zahraničních odborných titulů, např. Clinical nutrition London, Nutrition New York, je řešitelem četných grantů, stálým členem konzilia prezidenta republiky. Publikuje v domácím i zahraničním tisku, nejnovější publikací je Umělá výživa v intenzivní péči u nakladatelství Grada.

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi

Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi 23 Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi Tereza Hendrychová 1, 2, Josef Malý 1, 3 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů

9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů 9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Cílem přednášky je seznámit studenty s rozdělením vitamínů a jejich obecnou charakteristikou.

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

TÉMA: JÁTRA, MECHANISMUS DETOXIKACE A PODPŮRNÉ NUTRIENTY

TÉMA: JÁTRA, MECHANISMUS DETOXIKACE A PODPŮRNÉ NUTRIENTY TÉMA: JÁTRA, MECHANISMUS DETOXIKACE A PODPŮRNÉ NUTRIENTY Játra jsou komplexním orgánem, který hraje klíčovou roli v mnoha metabolických procesech a detoxikaci. Jako jeden z hlavních eliminačních a detoxikačních

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů

Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA KLINICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ Bakalářská práce Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

VADEMECUM. Kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi

VADEMECUM. Kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi Vademecum Poděkování Velkou zásluhu na vysoké kvalitě tohoto Vademeca má skutečnost, že využívá nejnovějších informací z oblasti výživy publikovaných v knize Basics in Clinical Nutrition (ESPEN, 2004),

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

90 tablet. zdraví a vitalita

90 tablet. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 90 tablet» pro zdravé kosti a zuby» podporuje růst a výživu vlasů a nehtů» udržuje mladistvý vzhled kůže, její pružnost a hebkost» podporuje tvorbu kolagenu a elastinu» urychluje hojení

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA KLÍÈOVÁ SLOVA křehkost vyššího věku pohyb cvičení ve vyšším věku KEY WORDS frailty sarcopenia

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin produktová dokumentace B!OMULTIvitamin Platnost od 1. března 2008 Obsah produktová dokumentace b!omultivitamin Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky

Více