Test internetových obchodů 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test internetových obchodů 2006"

Transkript

1 SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY Consumers Defence Association of the Czech Republic Novákových 8, Praha 8 Poradenská linka tel.: (8 Kč/min) fax: Test internetových obchodů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Průzkum internetových obchodů byl realizován za podpory Evropské unie v rámci programu Transition Facility spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme za podporu. Registrováno: Ministerstvem vnitra ČR IČ: Bankovní spojení: ebanka, a. s. dne pod č. VSC/ /93-R DIČ: CZ č. účtu: /2400

2 1. Úvod Sdružení obrany spotřebitelů ČR provedlo další ze série pravidelných Testů internetových obchodů. Průzkum realizovaný v průběhu října letošního roku byl zaměřen především na plnění základních předběžných informačních povinností internetových obchodů ve vztahu ke spotřebiteli v souladu s 53 a 53a občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb, v platném znění OZ) a požadavky zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), dále poskytnutí správné informace o délce záruční doby v souladu s 620 a 626 občanského zákoníku a také na průzkum obchodníky poskytovaných informací o některých spotřebitelských právech souvisejících s reklamacemi vad, jako je uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle 616 OZ, nebo bezplatné vyřízení reklamace. Sdružení obrany spotřebitelů již tradičně provádí průzkumy plnění informačních povinností internetovými obchody, neboť při tomto způsobu nakupování je spotřebitel do značné míry odkázán na informace poskytnuté obchodníkem. I s ohledem na povahu nákupu přes internet, kdy spotřebitel nemá před uzavřením smlouvy možnost výrobek skutečně vidět nebo se ujistit o charakteru poskytované služby, musí obchodník zákazníkovi poskytnout některé povinné informace. I s přispěním tohoto testu internetových obchodů bychom rádi rozšířili mezi spotřebitele a obchodníky povědomí o dosud ne zcela zažitých specifikách nákupu přes internet a přispěli tak ke zvýšení důvěry veřejnosti k tomuto způsobu nakupování. V jeho rámci bychom také rádi upozornili jak spotřebitele, tak prodávající na některá práva a povinnosti spojené s reklamacemi vad zboží, u nichž často bývá v praxi uplatňován nesprávný postup. SOS, podobně jako v předchozích letech, testovalo plnění vybraných informačních povinností vyplývajících ze zákona č. 367/2000 Sb., který implementuje ustanovení evropské směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Povinné informace, které musí spotřebitel obdržet ještě před uzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. přes internet, teleshopping, katalog, reklamu v tisku s objednávkovým tiskopisem aj.) jsou v občanském zákoníku vymezeny zejména v 53 odst. 4. V testu jsme se zaměřili na ty vybrané informace, o kterých se domníváme, že mají z hlediska spotřebitele největší praktický význam. Testovali jsme, zda obchody chybně neinformují o délce záruční doby, která s účinností od musí být podle zákona č. 136/2002 Sb. na všechno spotřební zboží minimálně 24 měsíců. V rámci naší činnosti se nezřídka setkáváme s některými podmínkami, které v rozporu 627 odst. 3 občanského zákoníku omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady, a které jdou nad rámec zákonné úpravy. Mezi takové podmínky patří například i požadavek na zpoplatnění vyřízení reklamace paušální nebo pohyblivou částkou v případě jejího zamítnutí. Na základě těchto zkušeností bylo do našeho testu zařazeno kritérium bezplatného vyřízení reklamace. Dále bylo předmětem tohoto průzkumu poskytnutí správné informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle 616 OZ, který je taktéž výsledkem implementace evropského práva, a to směrnice 99/44/ES (o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží). Možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou významně posiluje postavení spotřebitele v prvních 6 měsících záruční doby, kdy je právě jemu v případě reklamace vady poskytnuta volba mezi opravou, nebo výměnou zboží (pokud prodávající neprokáže, že rozpor s kupní smlouvou neexistoval při převzetí věci kupujícím). Správnost informace o podmínkách uplatnění odpovědnosti za vady, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou je rovněž předmětem kontrolní činnosti České obchodní inspekce a příslušných živnostenských úřadů. Uvedená povinnost řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění rozporu s kupní smlouvou je prodávajícímu uložena naším právním řádem poměrně nově, k jejímu explicitnímu začlenění mezi 2

3 informační povinnosti stanovené 13 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) došlo teprve v tomto roce, a to zákonem č. 229/2006 Sb., s účinností od Proto bylo toto kriterium posuzováno odděleně od ostatních a nemělo vliv na celkový výsledek testu. 2. Metodika testu 2.1. Výběr testovaných obchodů Celkem bylo testováno 100 internetových obchodů. Jejich výběr byl v letošním testu ovlivněn požadavkem srovnání obchodů, které jsou členy Asociace pro elektronickou komerci APEK a obchodů, které jejími členy nejsou. V kategorii členů APEK bylo otestováno 25 obchodů různých oborů, s tím, že byly testovány pouze takové obchody, které nejsou zařazeny do programu kvality - Certifikovaný obchod. Dalších 75 obchodů bylo rozděleno do 15 kategorií podle oboru jejich činnosti: Auto-moto Dětské zboží Domácí spotřebiče a elektro Foto-kino Klenoty a hodinky Mobilní telefony Oděvy a obuv Sportovní potřeby Výpočetní technika Knihy CD a DVD Drogerie a kosmetika Nábytek Železářství nářadí Ostatní Z každé uvedené kategorie bylo vybráno 5 internetových obchodů v sekci Obchody katalogu portálu Seznam.cz. Výběr se blížil v nejvyšší možné míře běžnému spotřebitelskému výběru zohledněn byl název obchodu, atraktivnost popisku obchodu a jeho domény. Pokud bylo zřejmé, že obchod je určen jen k velkoobchodnímu prodeji, nebyl testován. Od každého obchodníka byl testován maximálně jeden obchod Zaměření testu Test byl zaměřen na obsah internetových stránek (zejm. kontaktní údaje, obchodní podmínky či reklamační řády) vybraných dodavatelů ve smyslu 52 odst. 2 OZ (osob, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) nabízejících zboží či služby prostřednictvím internetu. Internetové stránky těchto podnikatelů byly podrobeny zkoumání z hlediska čtyř základních kritérií: Nejprve bylo sledováno splnění informační povinnosti, týkající se identifikace dodavatele. Ten je povinen na stránkách internetového obchodu spotřebitele seznámit před uzavřením smlouvy s následujícími informacemi: obchodní firma (příp. jméno a příjmení), sídlo event. bydliště, identifikační číslo a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo. 3

4 Dále bylo posuzováno, zda není obchodníkem v rozporu s 620 občanského zákoníku a 13 zákona o ochraně spotřebitele zveřejňována kratší záruční doba na spotřební zboží než 24 měsíců. Již tradičním kriteriem se stalo splnění informační povinnosti dodavatele, spočívající v poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (dle 53 odst. 7 OZ), včetně podmínek, za kterých toho právo lze uplatnit. Test byl dále zaměřen na práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady, a to ze dvou hledisek: - je-li reklamace vyřízena bezplatně, a to zejména v případě, že je zamítnuta - je-li spotřebitel řádně informován o podmínkách uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle 616 OZ. Toto kriterium bylo však z výše uvedených důvodů hodnoceno zvlášť jako nepovinné Průběh testu Realizátoři testu procházeli internetové stránky obchodu a vyhledávali vybrané informace (kontaktní údaje, obchodní podmínky, reklamační řády, aj.). Procházení stránek každého obchodu bylo věnováno maximálně 15 minut pro zohlednění toho, že běžný spotřebitel obvykle není připraven prohledávat celý obsah stránek, aby zjistil určitou informaci (při rozsáhlosti některých obchodů to ani není prakticky možné.). Zároveň je nutné, aby poskytnuté informace byly spotřebiteli sděleny jasnou a srozumitelnou formou. Výsledky testu každého obchodu byly zaneseny do tabulky v tabulkovém kalkulátoru, včetně stručného odůvodnění v případě nesplnění některého kriteria. Testovaná kritéria byla považována za splněná, pokud spotřebitel měl možnost získat informace ještě před odesláním objednávky v plném rozsahu a v souladu se zákonem (zejména 53 odst. 4 OZ). Scházel-li některý z povinných údajů o totožnosti podnikatele (např. sídlo, identifikační číslo), bylo-li zákonné právo na odstoupení od smlouvy, či uplatnění odpovědnosti za vady omezováno dodatečnými podmínkami, pokud byly informace sděleny až po odeslání objednávky či informace nebyly sděleny vůbec, bylo to hodnoceno jako nesplnění kritéria. Pokud testovaný obchod uváděl ve svých podmínkách kratší záruční dobu u spotřebního zboží než 24 měsíců, bylo toto kritérium hodnoceno rovněž jako nesplněné, stejně tak byla-li záruční doba omezena v případě výměny zboží po uplatnění vady. Neuváděl-li obchodník žádnou konkrétní informaci o délce záruční doby, což bylo časté, bylo to hodnoceno jako splnění kritéria. V tomto případě se nejedná o informaci obchodníkem povinně poskytovanou, postupuje se automaticky dle ustanovení občanského zákoníku o délce záruční doby ( 620, 626 odst. 3 OZ) Použitá kritéria a způsob jejich hodnocení A před odesláním objednávky měl spotřebitel možnost se na stránkách obchodu seznámit s informací o totožnosti dodavatele (podnikatele) obchodní firma, případně jméno a příjmení podnikatele, adresa jeho sídla, případně bydliště, identifikační číslo. Přesto, že ze zákona pro dodavatele vyplývá povinnost uvést i údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci (živnostenský rejstřík), včetně spisové značky, nemělo její nesplnění vliv na posuzování tohoto kritéria, pouze bylo na tuto skutečnost poukázáno. 4

5 B na internetových stránkách obchodu nebyla uvedena u spotřebního zboží záruční doba kratší než 24 měsíců. U tohoto kritéria byly posouzeny jako vyhovující i stránky, které informaci o délce záruční doby neuváděly, případně odkazovaly na znění platného občanského zákoníku (informování o délce záruční doby na internetových stránkách není povinné). Za nesplnění tohoto kriteria však byla považována i ustanovení obchodních podmínek, která vylučovala novou záruční dobu v případě výměny zboží po uplatnění jeho vady ( 627 odst. 2 OZ). C před odesláním objednávky byl spotřebitel správně poučen o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez stanovení omezujících či vylučujících podmínek nad rámec zákona; zde správně informovali všichni podnikatelé, kteří v souladu s 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku poskytli na svých stránkách informaci o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V souvislosti s touto informační povinností, není možné právo na odstoupení od smlouvy podnikatelem zkracovat stanovením dodatečných podmínek, které odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele mají omezit či vyloučit (nejčastěji požadavek na vrácení zboží v neporušeném obalu, vyloučení odstoupení od smlouvy v případě osobního odběru zboží, nebo v případě koupě tzv. spotřebního zboží apod.). Současně upozorňujeme na skutečnost, že spotřebitel se ani souhlasem s obchodními podmínkami podnikatele, které neinformují vůbec či informují nesprávně, nemůže zbavit svých práv garantovaných ustanoveními OZ. Je-li uvedena informace, že od smlouvy je možné minimálně do 14 dnů odstoupit a není-li to v rozporu se zákonem nějak omezeno, je uvedeno ano; při existenci protizákonných omezení je uvedeno ne. Totéž platí, není-li informace o odstoupení uvedena vůbec. D nezpoplatnění vyřízení reklamace. Spotřebitel má právo na uplatnění reklamace vady, kdy prodávající je povinen ji vyřídit (bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů) a nelze toto jeho právo omezovat tím, že by v případě zamítnuté reklamace byl povinen hradit prodávajícímu jakékoliv náklady. Taková podmínka hraje významnou roli při rozhodování spotřebitele, zda k reklamaci vady vůbec přikročí má tedy odrazující účinek. Za splnění tohoto kriteria bylo považováno i neuvedení žádné informace o reklamacích zboží, příp. pouhý odkaz na příslušné právní předpisy. Za jeho nesplnění pak jakékoliv ustanovení, které vyřízení reklamace zpoplatňuje. X na stránkách obchodu byla uvedena správná informace o možnosti a postupu při uplatnění tzv. rozporu s kupní smlouvou podle 616 občanského zákoníku. Konkrétně to znamená, že spotřebitel by měl být informován o skutečnosti, že v prvních šesti měsících po převzetí zboží se má za to, že vzniklá vada nebo jiný nesoulad s kupní smlouvou existoval již při koupi zboží. Důkazní břemeno ohledně prokázání rozporu s kupní smlouvou leží po dobu prvních šesti měsících na prodejci, následně přechází na spotřebitele. V této souvislosti spotřebitel může při vyřízení reklamace zvolit mezi opravou nebo výměnou věci a pokud by to nebylo možné, může požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Vzhledem k tomu, že tato informace většinou na internetových stránkách obchodů chybí, byla jako vyhovující posouzena i informace neúplná a na tuto skutečnost bylo opět poukázáno. Povinnost řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění rozporu s kupní smlouvou je prodávajícímu uložena naším právním řádem poměrně nově, k jejímu začlenění mezi informační povinnosti stanovené 13 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) došlo teprve v tomto roce, a to zákonem č. 229/2006 Sb., s účinností od Proto bylo toto kriterium posuzováno odděleně od ostatních a nemělo vliv na celkový výsledek testu. 5

6 3. Výsledky testu 3.1. Výsledky jednotlivých testovaných obchodů V následující tabulce jsou uvedeny výsledky všech 100 obchodů tak, jak splňovaly v době realizace testu (říjen 2006) kritéria uvedená výše v metodice testu. Tato kritéria jsou v následující tabulce označena jako A, B, C, D, X. V pořadí prvních 25 obchodů jsou členové Asociace pro elektronickou komerci APEK, následují obchody po 5 z každé výše uvedené kategorie podle oboru činnosti. č. Obchod A B C D X 1 ANO ANO ANO ANO ANO 2 ANO ANO ANO ANO NE 3 ANO ANO NE NE NE 4 ANO NE NE ANO NE 5 ANO ANO ANO ANO NE 6 ANO* ANO ANO ANO NE 7 ANO* ANO ANO ANO NE 8 ANO* ANO ANO ANO NE 9 NE ANO NE ANO NE 10 ANO* NE ANO ANO NE 11 ANO ANO NE ANO NE 12 ANO ANO ANO ANO NE 13 NE ANO ANO ANO NE 14 ANO ANO ANO ANO NE 15 ANO NE NE ANO ANO 16 ANO ANO ANO ANO NE 17 ANO* ANO NE ANO NE 18 ANO* ANO NE ANO NE 19 ANO ANO ANO NE ANO** 20 ANO ANO NE ANO NE 21 ANO* ANO ANO ANO NE 22 ANO ANO NE NE NE 23 ANO NE ANO NE NE 24 ANO* ANO NE NE NE 25 ANO ANO ANO ANO NE 26 ANO* ANO ANO ANO NE 27 ANO ANO ANO ANO NE 28 ANO* ANO ANO ANO NE 29 NE ANO NE ANO NE 30 ANO* ANO ANO ANO NE 31 NE ANO ANO ANO NE 32 ANO* ANO ANO ANO NE 33 ANO* ANO ANO ANO NE 34 ANO* NE ANO ANO NE 35 ANO* ANO ANO ANO NE 36 ANO ANO ANO ANO ANO 37 ANO* ANO NE ANO ANO 38 ANO ANO NE ANO NE 39 ANO ANO NE NE NE 40 NE NE ANO NE NE 6

7 41 ANO* ANO ANO ANO NE 42 ANO NE ANO NE NE 43 NE ANO NE NE NE 44 ANO NE NE NE ANO** 45 ANO* ANO NE ANO NE 46 ANO* NE ANO ANO NE 47 ANO ANO ANO ANO NE 48 ANO* ANO NE ANO NE 49 ANO* ANO ANO ANO NE 50 ANO* ANO ANO ANO NE 51 ANO* ANO NE ANO NE 52 ANO ANO ANO ANO ANO 53 ANO ANO NE NE NE 54 ANO ANO NE NE NE 55 ANO ANO NE ANO NE 56 ANO* ANO ANO ANO NE 57 ANO ANO ANO ANO NE 58 ANO* ANO NE ANO NE 59 ANO* NE ANO ANO NE 60 ANO* ANO NE ANO ANO 61 ANO* ANO ANO ANO NE 62 ANO* NE ANO ANO NE 63 ANO* NE ANO NE NE 64 ANO ANO NE ANO NE 65 ANO* ANO NE ANO NE 66 ANO ANO NE ANO NE 67 ANO ANO NE ANO NE 68 ANO* NE ANO NE NE 69 ANO* NE NE NE NE 70 ANO NE NE NE NE 71 ANO ANO ANO ANO NE 72 NE ANO NE ANO NE 73 ANO* ANO ANO ANO NE 74 ANO* ANO ANO ANO NE 75 ANO* NE NE ANO NE 76 ANO* ANO NE ANO NE 77 ANO* ANO NE ANO NE 78 NE ANO ANO ANO NE 79 ANO* ANO NE ANO NE 80 ANO* NE ANO ANO NE 81 ANO ANO NE ANO NE 82 ANO* ANO ANO ANO NE 83 ANO* ANO ANO ANO NE 84 ANO NE NE NE NE 85 ANO* ANO ANO ANO NE 86 ANO* NE ANO ANO NE 87 ANO* ANO ANO ANO NE 88 ANO* ANO NE NE ANO** 89 ANO* ANO NE NE NE 90 ANO ANO ANO NE ANO** 91 ANO* ANO NE ANO NE 7

8 92 NE ANO NE ANO NE 93 ANO* ANO NE ANO NE 94 ANO* ANO ANO ANO NE 95 ANO* ANO NE ANO NE 96 ANO* ANO NE ANO NE 97 ANO* ANO ANO ANO NE 98 ANO* ANO NE ANO NE 99 ANO NE NE NE NE 100 ANO ANO ANO ANO NE * Chybí údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci. ** Informace je zveřejněna, ale není zcela bezchybná Celkové výsledky Kriterium A řádné informace o totožnosti dodavatele splnilo 91% testovaných internetových obchodů. Kriterium B poskytnutí zákonné 24 měsíční záruční lhůty, bez jakýchkoli omezujících podmínek splnilo 80% testovaných internetových obchodů. Kriterium C správná informace o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu splnilo 54% testovaných internetových obchodů. Správné informování o tomto právu spotřebitele tudíž i nadále zůstává velice problematickým, přestože tuto povinnost prodávající mají již od roku 2001, kdy byl realizován první průzkum. Kriterium D nezpoplatnění vyřízení reklamace, zejména v případě jejího zamítnutí splnilo 79% testovaných internetových obchodů. Kriterium X správná informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle 616 občanského zákoníku splnilo 10% testovaných internetových obchodů V případě tohoto kritéria jde o novinku v zákoně o ochraně spotřebitele, kam povinné informování bylo zaneseno až v letošním roce a lze předpokládat, že v jiných sektorech by výsledek byl podobně tristní. Průměrný výsledek všech obchodů v testu bez započítání kriteria X je 76% splněných kriterií. Průměrný výsledek všech obchodů v testu se započítáním kriteria X je 63% splněných kriterií. Do testu bylo zařazeno pro srovnání úrovně ochrany spotřebitelských práv a plnění zákonných informačních povinností 25 internetových obchodů, které jsou členy Asociace pro elektronickou komerci - APEK, nejedná se ovšem o obchody vedené touto asociací v rámci programu Certifikovaný obchod. Průměrný výsledek obchodů členů APEK bez započítání kriteria X je 79% splněných kriterií, zatímco u obchodů, které členem APEK nejsou je tento výsledek 75%. Průměrný výsledek obchodů členů APEK včetně kriteria X je 66% splněných kriterií, zatímco u obchodů, které členem APEK nejsou je tento výsledek 62% Statistika Ze 100 testovaných obchodů jsme nezaznamenali ani jeden, který by nesplnil žádné z kriterií. Bez započítání kriteria X Včetně kriteria X 8

9 Výsledek počet obchodů výsledek počet obchodů 100% % 3 75% 37 80% 38 50% 19 60% 35 25% 7 40% 18 0% 0 20% 6 0% 0 Všechna 4 kriteria splnilo celkem 37% testovaných internetových obchodů. Včetně kriteria X ovšem uspěly na 100% pouze 3 obchody. Abychom předešli možným problémům podnikatelů v důsledku pro nás ukryté informace na stránkách obchodu, či vinou lidského faktoru při zpracování testu, byly všechny testované obchody před zveřejněním výsledků testu osloveny k získání vyjádření s výzvou k případné opravné reakci. Celkem se k výsledkům testu vyjádřilo 37 obchodů, z nichž 16 k dnešnímu dni již provedlo buď dílčí nebo celkové úpravy svých obchodních podmínek a dalších sekcí svých internetových stránek tak, aby vyhovovaly kriteriím tohoto testu. Ostatní obchody takovéto změny přislíbily, nebo alespoň zůstávají v komunikaci s naším sdružením ohledně výsledků provedeného testu. Ve stanovené lhůtě reagovaly tyto obchody, se kterými byla zahájena diskuze o úpravě jimi zveřejňovaných informací

10 4. Výsledky SOS dříve realizovaných testů internetových obchodů V březnu 2001 Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) provedlo komplexní test internetových obchodů. V jeho rámci bylo v 27 elektronických obchodech zakoupeno zboží, které bylo následně vráceno. Test byl zaměřen zejména na plnění informační povinnosti podnikatelů a současně na využití možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V rámci tohoto testu byly zjištěny zásadní nedostatky zejména v plnění zákonných informačních povinností obchodů na internetu celých 96 % internetových obchodů v březnu 2001 neplnilo svou informační povinnost v souladu s 53 OZ. V rámci následného testu provedeného v září 2001 bylo otestováno 80 obchodů již jen na plnění základní informační povinnosti poskytnutí identifikačních údajů (adresa a IČ) a poučení spotřebitele o jeho právu na odstoupení. Své povinnosti zde nesplnilo 79 % obchodů. V červenci 2003 byl proveden další test zaměřený na plnění informační povinnosti, ve kterém bylo využito poněkud odlišné metodiky výběru testovaných obchodů. Ty byly vybírány na principu náhodných čísel ze všech obchodů zaregistrovaných v katalogu Seznam.cz. Tudíž byla testována i řada nepříliš udržovaných obchodů, přesto nabízejících své služby spotřebitelům. Výsledkem bylo, že uspělo pouze 11 % z testovaných obchodů. V březnu 2004 bylo dle popularity spotřebitelů vybráno a testováno 100 internetových obchodů. Test byl zaměřený zejména na označení podnikatele, plnění informační povinnosti o odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (dle 53 odst. 7 OZ) a dále na poskytování správné informace o délce záruční doby, po novele OZ účinné od Ve všech sledovaných kritériích zde uspělo 44% obchodů. Zatím poslední test internetových obchodů proběhl v srpnu roku 2005, s obdobným zaměřením jako test předchozí. 100 obchodů bylo testováno na plnění informační povinnosti zejména totožnost podnikatele, jeho identifikační číslo, informování o možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a správná informace o délce záruční doby. Samostatně bylo posuzováno, není-li právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu vyloučeno při osobním odběru zboží. Všem kriteriím vyhovělo 29% testovaných obchodů. Bližší informace o testech internetových obchodů realizovaných SOS v minulosti jsou k dispozici na webových stránkách SOS 5. Závěr Letošní test internetových obchodů potvrdil, že nejproblematičtější otázkou spojenou s nákupem přes internet je stále právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů. V tomto kriteriu dopadl test nejméně úspěšně a tendence ze strany prodejců toto spotřebitelské právo určitým způsobem zužovat stále trvá. Ve srovnání s minulým testem z r je ale v této oblasti patrné zlepšení. Z výsledku testu je zřejmé, že aktuálním problémem je nově zavedená povinnost všech (a to nejen internetových) prodejců řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. V zásadě se dá tento test shrnout jako pozitivní, neboť celkové výsledky byly opět příznivější než v loňském roce (byť s ohledem na částečně upravená kritéria není možné provést přímé srovnání). Sdružení obrany spotřebitelů bude i nadále působit v této oblasti směrem ke zvýšení důvěryhodnosti a odstranění obav z tohoto způsobu nakupování. 10

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Nejčastější problémy související s výkladem občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele

Nejčastější problémy související s výkladem občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele Nejčastější problémy související s výkladem občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele 1. kdy je nárok na výměnu zboží podle 616 občanského zákoníku (dále OZ) hypotetická situace: spotřebitel

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.knihkupec.com provozovaném Fyzickou osobou podnikající - Miloslava

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 1. Úvodní ustanovení 2. Uzavření Kupní smlouvy 3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy 4. Platební podmínky a cena zboží 5. Dodací podmínky 6. Odstoupení

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní řád platný do 31.12. 2013 naleznete zde Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Netretail,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

1. Kontaktní údaje prodávajícího

1. Kontaktní údaje prodávajícího 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: NET-MARKET.CZ s.r.o. Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249 Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 Telefon:

Více

Elektronický obchod (eshop, internetový obchod nebo online obchod). E-shop je speciální webová aplikace ke zprostředkování obchodních transakcí na

Elektronický obchod (eshop, internetový obchod nebo online obchod). E-shop je speciální webová aplikace ke zprostředkování obchodních transakcí na Elektronický obchod (eshop, internetový obchod nebo online obchod). E-shop je speciální webová aplikace ke zprostředkování obchodních transakcí na internetu (B2B nebo B2C). Slouží k nabídce zboží, služeb,

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více