Aleš Keprt Univerzita Palackého v Olomouci listopad 2008, listopad 2009 PARALLEL FX A PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ.NET 4.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aleš Keprt Univerzita Palackého v Olomouci listopad 2008, listopad 2009 PARALLEL FX A PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ.NET 4.0"

Transkript

1 Aleš Keprt Univerzita Palackého v Olomouci listopad 2008, listopad 2009 PARALLEL FX A PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ.NET 4.0

2 AKTUÁLNÍ TRENDY V procesorech nám přibývá jader Na serverech, desktopech i noteboocích Software je ve využívání jader pozadu Většina programů není vůbec paralelní Vícevláknové programy jsou výsledkem těžké práce programátorů Metody pro pohodlné paralelní programování existují Zůstávají však v oblasti vědeckých pokusů, alternativních programovacích jazyků či výukových nástrojů 2/31

3 O ČEM BUDE ŘEČ 1. Shrnutí prostředků pro paralelní programování ve stávající verzi.netu (3.5) 2. Představení nových možností příští verze.netu (4.0) Dříve k dispozici jako CTP Parallel FX Nyní Visual Studio 2010 a.net Framework 4.0 beta 2 3/31

4 PROCESY, APLIKAČNÍ DOMÉNY A VLÁKNA.NET přebírá vlákna a procesy z Windows Navíc je zde prvek aplikační doména Je to de facto podproces Knihovna BCL obsahuje řadu souvisejících tříd Synchronizace Komunikace Nástroje pro asynchronní programování 4/31

5 SYSTÉMOVÉ PRVKY.NET přebírá synchronizační a komunikační prvky z operačního systému (tj. z Windows) Např. systém čekatelných objektů, mutexy, semafory, vláknová afinita, signály, časovače, roury, blokované (interlocked) operace Jsou to všechno objektové prvky Jsou ale nízkoúrovňové při jejich používání lze udělat spoustu programátorských chyb Není možno sdílet paměť mezi procesy.net nepracuje s pojmem paměť nebo adresa 5/31

6 MONITORY A SIGNÁLY.NETU Monitor nejpoužívanější synchronizační prvek Je na vyšší úrovni abstrakce Má širokou funkcionalitu, používá se snadno Nejčastěji jako jednoduchý zámek či signál Menší riziko programátorských chyb C# a Visual Basic mají pro monitory i syntaktickou podporu Je to syntaktický cukr 6/31

7 DALŠÍ NÁSTROJE ASYNCHRONNÍHO PROGRAMOVÁNÍ Fond vláken (thread pool) Každý proces v.netu má fond vláken Odpadá časově náročné založení a zrušení vlákna Jednodušší použití než pracovat přímo s třídou Thread Zámek pro čtenáře a písaře Umožňuje souběh při čtení.net nabízí dokonce dvě různé implementace Asynchronní programový model (APM) Zobecnění (nevláknové) práce se soubory na pozadí APM definuje rozhraní pro asynchronní operace Řada tříd BCL přímo APM používá/podporuje 7/31

8 DALŠÍ NÁSTROJE ASYNCHRONNÍHO PROGRAMOVÁNÍ (2.) Asynchronní aktualizace GUI GUI může být obsluhováno jen jedním vláknem.net umožňuje volat metody okna i jiným vláknům Je to systémová podpora, vnitřně je to implementováno pomocí systémové fronty zpráv Oknu je poslána zpráva s údajem, kterou metodu má zavolat Při doručení zprávy okno samo svým vláknem zavolá požadovanou metodu Background worker (vlákno na pozadí) Vlákno, které umí komunikovat s vláknem okna Definuje mezivláknové události 8/31

9 PARALLEL EXTENSIONS TO THE.NET FRAMEWORK Sada nových tříd v.net Frameworku 4.0 Zatím ve verzi beta 2 říjen 2009 Umožňuje programování na vyšší úrovni abstrakce Tři různé způsoby paralelizace: Deklarativní paralelizace dat Imperativní paralelizace dat Imperativní paralelizace úloh PFX používá vlastní řízení běhu, nasazuje vlákna dle volných jader CPU Nepoužívá tedy klasický fond vláken.netu 9/31

10 DEKLARATIVNÍ PARALELIZACE DAT PLINQ PLINQ = paralelní LINQ Implementováno jako rozšíření System.Linq Deklarativní = deklarujeme, co chceme spočítat Neřešíme ale, jak to chceme paralelizovat Rozšiřující metoda IEnumerable.AsParallel() Převede kolekci na typ IParallelEnumerable Dále používáme PLINQ stejně jako LINQ 10/31

11 PLINQ PŘÍKLAD Vyfiltrujeme z kolekce slov jen ta obsahující písmeno 'a' a převedeme je na velká písmena var aslova = from d in slova.asparallel() where d.contains("a") select d.toupper(); Důkaz paralelního zpracování: jiné pořadí slov Modifikátor AsOrdered() zachová pořadí prvků Sníží výkon paralelního výpočtu Modifikátor AsUnordered() opak Modifikátor AsSequential() zpět na IEnumerable 11/31

12 PLINQ POD POKLIČKOU LINQ je implementován ve třídě Enumerable Je to sada rozšiřujících metod nad IEnumerable/<T> PLINQ je ve třídě ParallelEnumerable Je to sada rozšiřujících metod nad IParallelEnumerable/<T> Třída ParallelQuery definuje As modifikátory PLINQ není vhodný ve všech situacích Např. výpočty s vedlejším efektem, práce s GUI, práce se soubory (limitovány diskem, ne rychlostí CPU) 12/31

13 IMPERATIVNÍ PARALELIZACE TASK PARALLEL LIBRARY Třída Parallel Metody pro paralelní For, ForEach, Invoke Třídy Task a Future<T> High level obdoby třídy Thread 13/31

14 TŘÍDA PARALLEL PŘÍKLADY Parallel.For(0, 100, i => results[i] = Compute(i)); Naplní pole o 100 prvcích výsledky volání funkce Compute s příslušným indexem do pole Parallel.ForEach(data, c => Compute(c)); Volá funkci Compute pro každý prvek kolekce data ForEach je méně efektivní než For, kromě kolekcí typu IList<T> Funkce pro rekurzivní průchod binárním stromem: static void WalkTree<T>(Tree<T> tree, Action<T> func) { if (tree == null) return; Parallel.Invoke( () => WalkTree(tree.Left, func), () => WalkTree(tree.Right, func), () => func(tree.data)); } 14/31

15 TŘÍDA TASK - ÚLOHA Statická metoda Task.Create(delegát) vytvoří úlohu Je to obdobné jako u fondu vláken, ale vrací objekt úlohy typu Task, který máme dál k dispozici Pozor! Voláním Create() nevzniká přímo vlákno, ale úloha Metoda Wait() čeká na dokončení úlohy Lze čekat i na více úloh najednou Metoda Cancel() zruší úlohu čekající na spuštění Běžící úlohy lze zrušit také, ale jen kooperativně Toto chování je stejné jako u třídy BackgroundWorker Systém si pamatuje vztah rodič potomek Výpočet úlohy není považován za dokončený, dokud nejsou dokončeny výpočty všech jejích potomků 15/31

16 TŘÍDA FUTURE<T> Úloha s návratovou hodnotou (výsledkem výpočtu) Je to specializace (potomek) třídy Task Vytvoření pomocí Create stejně jako u třídy Task Property Value vrací výslednou hodnotu Je blokující, pokud hodnota ještě není k dispozici 16/31

17 FUTURE<T> PŘÍKLAD Zjištění počtu uzlů v binárním stromu: int CountNodes(Tree<T> node) { if (node == null) return 0; var left = Future.Create(() => CountNodes(node.Left)); int right = CountNodes(node.Right); return 1 + left.value + right; } 17/31

18 CONTINUEWITH Třídy Task a Future<T> mají metodu ContinueWith Umožňuje určit pokračování, tj. co se má dít po skončení této úlohy Vrací opět objekt Task nebo Future<T> Takže pokračování lze takto i řetězit Při volání ContinueWith lze nastavit řadu detailů (je to už nad rámec této prezentace) 18/31

19 NOVÉ SYNCHRONIZAČNÍ PRVKY.NET 4.0 Jsou to prvky na vyšší úrovni abstrakce CountDownEvent LazyInit<T> ManualResetEventSlim, SemaphoreSlim SpinLock, SpinWait WriteOnce<T> Jsou nezávislé na implementaci paralelizmu Čili použitelné všude (Thread, PLINQ, Task, atd.) 19/31

20 COUNTDOWNEVENT Zobecnění události ManualResetEvent Je třeba vícekrát signalizovat, než se aktivuje Metody Decrement() a Increment() Vhodné ve scénářích typu fork join Pro implementaci bariéry Poznámka: Stejně jako ManualResetEvent zde není zaručeno doručení signálu při příliš rychlém resetu 20/31

21 LAZYINIT<T> Vláknově bezpečný způsob opožděné inicializace proměnné Proměnnou inicializujeme až při prvním použití if(hodnota == null) hodnota = new Třída(); return hodnota; Vlákna mohou o inicializaci soupeřit Tj. více vláken provede výpočet, ale jen jedno dosadí hodnotu do proměnné Toto chování ale může vadit, lze jej naštěstí zakázat Proměnnou lze také označit jako thread local Potom má každé vlákno svou instanci 21/31

22 MANUALRESETEVENTSLIM, SEMAPHORESLIM Jsou to slim alternativy k systémovým třídám ManualResetEvent a Semaphore Jsou rychlejší, běží většinou v user módu Nejsou čekatelné (pochopitelně) Můžeme na ně sice čekat, ale nedědí ze třídy Waitable 22/31

23 SPINLOCK, SPINWAIT SpinLock je zámek s aktivním čekáním Je to jako zámek Monitoru, ale s aktivním čekáním SpinWait implementuje spin pro SpinLock Jde o vyčlenění algoritmu do samostatné třídy Metoda SpinOnce() provede jeden spin Sama rozhodne, zda se ihned vrátí, nebo předá řízení systému (a potažmo jinému vláknu) 23/31

24 WRITEONCE<T> Implementuje jedinkrát zapsatelnou proměnnou Má property Value a HasValue Vyhodí výjimku při pokusu o: Opakovaný zápis Čtení před zápisem 24/31

25 VLÁKNOVĚ BEZPEČNÉ KOLEKCE ConcurrentQueue<T> a ConcurrentStack<T> Vláknově bezpečná fronta a zásobník Vkládání jako tradičně: Enqueue / Push Vybírání prvků pomocí TryDequeue / TryPop Načtenou hodnotu vrací pomocí out parametru 25/31

26 BLOCKINGCOLLECTION<T> BLOKUJÍCÍ KOLEKCE Pro scénáře typu dodavatel odběratel Není to přímo kolekce, ale jen wrapper na kolekci (wrapper = obálka) Vyžaduje IConcurrentCollection<T> Tomu vyhovují například ConcurrentQueue<T> a ConcurrentStack<T> V konstruktoru lze nastavit maximální kapacitu Volání Add() na plné kolekci je blokující operace Volání Remove() na prázdné kolekci je blokující Dodavatel může pomocí CompleteAdding() oznámit konec dodávek Volání Remove() pak už není blokující, ale vyhodí výjimku Property IsAddingCompleted signalizuje konec dodávek Property IsCompleted signalizuje konec dodávek i zpracování 26/31

27 BLOCKINGCOLLECTION<T> BLOKUJÍCÍ KOLEKCE (2.) Poskytuje také sadu metod pro přidávání a odebírání prvků ze skupiny kolekcí Ve stylu vlož kamkoliv / odeber odkudkoliv Vhodné při větší zátěži Použitím více kolekcí současně se vyhneme celé řadě zamykání a získáme tak vyšší celkový výkon Metoda GetConsumingEnumerable() Vrací standardní enumerátor typu IEnumerable<T> Odběratele pak můžeme implementovat pomocí obyčejného foreach a výrazně tak zjednodušit paralelní program MSDN nevysvětluje, jak je toto implementováno Enumerátor má zřejmě blokující operaci MoveNext, díky čemuž může kontrolovat prázdnost kolekce i skončení dodávek 27/31

28 VÝJIMKY V PARALELNÍM PROGRAMU Každé vlákno musí zachytávat své výjimky Jak to ale řešit při implicitním vytváření vláken? Máme pořád k dispozici klasické try finally catch Při neošetřené výjimce v implicitním vlákně je tato předána do hlavního vlákna Hlavní = to, které zahájilo paralelní výpočet Před předáním výjimky do hlavního vlákna jsou zastavena všechna související implicitní vlákna Nastane-li více výjimek současně, jsou předány všechny dohromady v kontejneru AggregateException 28/31

29 VÝJIMKY POZNÁMKA K PLINQ LINQ i PLINQ odkládají vyhodnocení dotazu až na procházení kolekce Výjimka proto nenastane na řádku použití PLINQ, ale až při procházení výsledné kolekce Do try catch bloku tedy musíme uzavřít až foreach, ne volání PLINQ 29/31

30 PARALLEL FX ZHODNOCENÍ Je to jistě zajímavé rozšíření.netu Je již přislíbeno jeho obsažení v.netu 4.0 Bude se ještě řešit vnitřní implementace třídy Task Je to velmi důležité a složité téma Užívání přímo třídy Thread je jako šití na míru Můžeme tím dosáhnout nejlepšího výsledku Musíme ale umět velmi dobře šít Je to pracné a časově náročné Parallel FX nabízí přesný opak jednoduché nenáročné a ne tolik optimalizované paralelní programování 30/31

31 REFERENCE 1. Keprt A. Systémové programování v jazyce C#. Studijní text pro distanční vzdělávání (e-book), Univerzita Palackého, Olomouc, Microsoft Parallel Extensions to the.net Framework 3.5 June 2008 Community Technology Preview (CTP). chm nápověda, dostupná ze serveru 3. Toub S. Useful Abstractions Enabled with ContinueWith. V blogu: Parallel Programming in.net. 4. Duffy J. Professional.NET Framework 2.0. Wrox Press, ISBN , ISBN-13: Troelsen A. Pro C# 2008 and the.net 3.5 Platform, 4.vydání. Apress, pp., ISBN , /31

32 Mgr. Aleš Keprt, Ph.D., 2008, 2009 Vytvořeno pro potřeby přednášky na UP Olomouc. Tento text není určen pro samostudium, ale jen jako vodítko pro přednášku, takže jeho obsah se může čtenáři zdát stručný, nekompletní či možná i chybný. Použití je povoleno dle vlastní libosti, ale jen na vlastní nebezpečí. V případě dalšího šíření je NUTNO uvádět původního autora a odkaz na původní dokument. Komentáře můžete posílat em autorovi (adresu najdete přes Google). Vytvořeno podle původní publikace: Keprt A. Parallel FX a paralelní programování na platformě.net. In proceedings of Objekty Žilinská Univerzita, Žilina, 2008, pp , ISBN /31

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Jádro systému Windows

Jádro systému Windows Martin Dráb Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Computer Press, a. s. Brno 2011 Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Martin Dráb Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.

Více

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com

Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari. Jakub Kottnauer. Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Překlad Threading in C# od Josepha Albahari Jakub Kottnauer Z původního seriálu vydaného na Programujte.com Vlákna v C# Joseph Albahari Copyright Jakub Kottnauer, 2008 1. vydání Překlad: Jakub

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Softwarové platformy pro jazyk Java Bakalářská práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 4 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

1 Rozdělení OS, architektura a komponenty OS, základní funkce OS

1 Rozdělení OS, architektura a komponenty OS, základní funkce OS Základy operačních systémů 1 Rozdělení OS, architektura a komponenty OS, základní funkce OS Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti

Více

Funkcionální programování

Funkcionální programování Funkcionální programování Scheme ale i trochu C#, Boo, Perlu, Smalltalku apod. Jiří Fišer MMVIII Funkcionální paradigma funkcionální paradigma je jedním z klasických paradigmat programování (podobně jako

Více

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation...

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation... 1 Obsah 1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7 2. Úvod do problematiky, motivace... 8 3. Popis technologie Workflow Foundation... 9 3.1 Sekvenční workflow... 9 3.2 Stavové workflow... 9 4.

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 Jedná se o přepracované poznámky z fi.muny.cz doplněné/opravené podle slajdů doc. Staudka xvoda@mail.muni.cz Lecture_01 Principy_HW OS je program, který

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Jednotný elektronický podpis v e-mailu pro Microsoft SMTP server Jan Salajka Vedoucí práce: Ing Daniel Staněk Studijní program:

Více

Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET

Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET obalka.qxd 1.10.2004 13:28 Page 2 Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET http://msdn.microsoft.com/net/upgrading Přecházíme na platformu Microsoft.NET Microsoft Corporation POZNÁMKA PRO

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. XXXI. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXXI. konference Sborník příspěvků Jiřičná u Petrovic 21. 24. října 2007 Programový výbor Rudolf Vladimír,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Editor PDF souborů 2012 Lukáš Gaál Anotace Práce se zabývá vytvořením počítačového programu pro manipulaci s PDF soubory.

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více