Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová"

Transkript

1 Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014

2

3 *

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou fibrózou a možnosti jejich seberealizace, jelikož každá dlouhodobá nemoc dítěte výrazně zasáhne do života matky a její rodiny a ovlivňuje celou řadu oblastí běžného života. Cystická fibróza má, stejně jako ostatní vzácná onemocnění, svoje specifika a jedna z oblastí, která je výrazně ovlivněna touto životní událostí, je právě pracovní a volnočasová oblast. Proto se v práci zabýváme popisem příznaků cystické fibrózy, domácími léčebnými procedurami a také pomocí, která se matkám nabízí. Věnujeme se důležitosti práce pro člověka a potřebě volnočasových aktivit. Cílem práce je poukázat na podmínky, za jakých je seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou možná a nakolik je ovlivněna vážnou nemocí, jakou cystická fibróza bezesporu je. Čím více se dozvíme o problémech, které tyto matky mají, tím lépe dokážeme reagovat na jejich potřeby a zajistit dostatečnou podporu, kterou matky dětí s cystickou fibrózou potřebují. Klíčová slova: seberealizace, cystická fibróza, dítě s cystickou fibrózou, péče o dítě s cystickou fibrózou, volný čas matek, klub cystické fibrózy, potřeba práce ABSTRACT This bachelors thesis focuses on mothers who are looking after a child suffering from cystic fibrosis, especially the possibility of their self-realization. Every long-term disease of a child has a deep impact on the mother s life and the life of the whole family, and it influences many spheres of everyday life. Cystic fibrosis, as well as other serious diseases, has particularities and it significantly influences exactly work and free-time of the mother. Hence, we describe the symptoms of cystic fibrosis here, home healing procedures, as well as help that comes forward to these mothers. We emphasize the importance of working for people and the need for free-time activities. Our goal is to show conditions under which the self-realization of these mothers is possible, and to what extent this process is influenced by a severe disease like cystic fibrosis. The more we learn of problems these mothers deal

7 with, the better we can respond to their needs and the better we can provide sufficient support that mothers of children suffering from cystic fibrosis require. Keywords: Self-realization, Cystic fibrosis, Children with cystic fibrosis, Care a child with cystic fibrosis, Free time of mothers, Club for ill cystic fibrosis, Need of work

8 Velmi ráda bych chtěla poděkovat mé vedoucí práce PhDr. Ivaně Maráškové, za její čas a velmi milý, zodpovědný a profesionální přístup. Dále bych ráda poděkovala svým dětem za trpělivost, kterou se mnou při studiu měly a za pochopení, které se mi od nich dostávalo. V neposlední řadě bych chtěla za podporu a pomoc poděkovat svým přátelům, kteří mi dodávali odvahu a sílu k dokončení studia. A také matkám za ochotu a vstřícnost, díky nimž jsem mohla celý výzkum realizovat. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Motto Lidské osudy jsou individuální a jedinečné. Můžeme nalézt stovky shodných znaků, které pečující osoby budou na jejich cestě potkávat, nikdy však nemůžeme vystihnout vše, co člověka čeká, čemu se může a někdy nemůže vyhnout. (Michalík, 2010, str. 126)

9 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST CYSTICKÁ FIBRÓZA HISTORIE CYSTICKÉ FIBRÓZY GENETIKA A CYSTICKÁ FIBRÓZA Stanovení diagnózy cystické fibrózy PŘÍZNAKY CYSTICKÉ FIBRÓZY Postižení dýchacího a trávicího ústrojí u nemocných cystickou fibrózou Cukrovka vázaná na cystickou fibrózu a potní žlázy NÁROKY KLADENÉ NA RODIČE PŘI LÉČBĚ A PÉČI O DÍTĚ S CYSTICKOU FIBRÓZOU ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST RODIČŮ DĚTÍ S CYSTICKOU FIBRÓZOU Výživa a hygienická pravidla dětí s cystickou fibrózou Inhalační léčba a preventivní opatření u dětí s cystickou fibrózou LÉČBA CYSTICKÉ FIBRÓZY PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ DÍTĚ A STRES Klub nemocných cystickou fibrózou MATKY A JEJICH SEBEREALIZACE PŘI PÉČI O DÍTĚ S CYSTICKOU FIBRÓZOU SEBEREALIZACE JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍ NÁPLNĚ MATEK DĚTÍ S CYSTICKOU FIBRÓZOU VÝZNAM PRÁCE A VOLNÉHO ČASU PRO PEČUJÍCÍ MATKY Volný čas jako prostor pro vlastní potenciál pečujících matek DŮLEŽITOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ MATEK DĚTÍ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM II PRAKTICKÁ ČÁST PŘÍPRAVNÁ FÁZE VÝZKUMU VÝZKUMNÝ PROBLÉM A CÍL VÝZKUMU METODA SBĚRU DAT POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU REALIZACE VÝZKUMU PŘEDVÝZKUM PRŮBĚH VÝZKUMU METODY ANALÝZY DAT VÝSLEDKY VÝZKUMU Analýza rozhovorů s využitím metody trsů Analýza rozhovorů s využitím metody otevřeného kódování Vztahová souvislost mezi kategoriemi SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY... 66

10 6.1 NÁROKY NA PÉČI O DÍTĚ S CYSTICKOU FIBRÓZOU VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU MATEK PEČUJÍCÍ O DÍTĚ S CYSTICKOU FIBRÓZOU POMOC PRO MATKY DĚTÍ S CYSTICKOU FIBRÓZOU MOŽNOSTI VLASTNÍ SEBEREALIZACE ZÁVĚRY VÝZKUMU DOPORUČENÍ PRO PRAXI DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 83

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 ÚVOD Téma bakalářské práce je zaměřeno na matky dětí s cystickou fibrózou a možnostmi jejich seberealizace. Pozornost věnujeme matkám s dětmi ve věku od 2 do 8 let. Přestože se jedná o nejrozšířenější genetické onemocnění, mnoho publikací na toto téma napsáno nebylo. Nejčastěji se tomuto tématu věnuje Vávrová a výzkumy týkající se kvality života osob pečující o dlouhodobě nemocné, provádí převážně doc. Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci. Náročnost péče, která spočívá v omezení dětí s cystickou fibrózou v běžném životě, na jejichž dodržení musí matky dohlížet, mnohdy častá hospitalizace, jejich nízký průměrný věk dožití, každodenní léčebné domácí procedury, které matky musí dodržovat a v neposlední řadě vydatná strava, na kterou musí matky dbát, to vše mělo vliv na výběr tématu naší bakalářské práce. Přestože je tato nemoc léčitelná, v současné době bohužel je i nevyléčitelná. Děti s cystickou fibrózou se však nijak neliší od svých zdravých sourozenců a vrstevníků. Na první pohled by nikdo nedokázal odhadnout, jak vážnou diagnózu tyto děti mají. Jak už jsme se zmínili, součástí léčby jsou i jistá omezení, týkající se venkovního a domácího prostředí. Zdravotní ohrožení pro ně může znamenat i kolektiv, a proto se nedoporučuje nástup do mateřské školy dříve, jak v posledním předškolním roce. A i v tomto případě hraje velkou roli zdravotní stav dětí s CF. Zajímalo nás tedy, jestli při těchto omezeních a náročné péči o dítě s cystickou fibrózou mají matky čas na svoje koníčky, jaké pomoci se jim dostává a zdali je dostatečná. Jaké vidí možnosti nástupu do práce a jaké okolnosti by jim mohly v nástupu do práce zabránit. Myslíme si, že možnosti vlastní seberealizace pomáhají lépe zvládat stresové situace a dojít tak k pocitu naplnění, který je v našem životě velmi důležitý. Jaké možnosti vlastní seberealizace ale mají matky pečující o dlouhodobě nemocné, v našem případě matky dětí s cystickou fibrózou? Jsou na tom podobně jako matky jiných dětí? Nebo vzhledem k náročné péči jsou jejich možnosti vlastní seberealizace limitovány a mají složitější postavení při rozhodování ohledně svých zájmů, sebevzdělávání nebo návratu na trh práce? V souvislosti s těmito otázkami se proto snažíme v teoretické části popsat příznaky a průběh cystické fibrózy, spolu se zdravotní péčí a následnou domácí léčbou takto nemocných dětí. Zajímáme se o náročnost péče a omezení související s diagnózou cystická fibróza, která z převážné části leží na rodičích, kdy bez dodržení těchto pravidel by se zdravotní stav dětí mohl výrazně zhoršit. Osídlení plic některými bakteriemi pro tyto děti znamená

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 dlouhodobé léčení antibiotiky, a proto se děti s touto nemocí nestýkají, aby nedošlo k případnému vzájemnému přenosu bakterií. I vyšetření u praktického lékaře, v případě zhoršení zdravotního stavu, probíhá mimo hlavní ordinační hodiny, aby nepřicházely do styku s jinými nemocnými, jelikož jsou více náchylní k onemocnění a následná léčba je mnohem náročnější a delší, než u zdravých dětí. I tahle okolnost vede k složitější pozici matek dětí s cystickou fibrózou. Další část navazuje na nezbytnou spolupráci matek při léčbě dětí s CF, tzn. správnému naučení technik inhalace a dodržování pravidelnosti a vydatnosti stravy, která je při léčbě této nemoci velmi důležitá. Dále je to také rozpoznání příznaků zhoršeného zdravotního stavu a v neposlední řadě dodržování zásad a omezení v domácím i venkovním prostředí, které se týkají dětí s cystickou fibrózou a na kterou musí rodiče takto nemocných dětí dbát. Další část je věnována samotné seberealizaci a její důležitosti v procesu vlastního růstu a pocitu naplnění. Je zde popsána potřeba společenského styku a změny prostředí, která hraje důležitou roli v potřebách člověka a má velký vliv na naši psychickou pohodu a výkonnost. Naším cílem bude proto snaha poukázat na to, zdali seberealizace matek ať se týká volnočasových aktivit, sebevzdělávání, či návratu do zaměstnání, při péči o dítě s cystickou fibrózou, se kterou se pojí náročná domácí léčba, dodržování zásad správné výživy, hygieny a nutných opatření je možná a pokud ano, tak za jakých podmínek. Cílenou sondou do praktického života matek dětí s cystickou fibrózou bychom chtěli zjistit možnosti, které matky v rámci vlastní seberealizace mají, nebo poukázat na komplikace v této oblasti. Osobní setkání s těmito matkami nás jen utvrdilo v tom, že ony si naši pozornost rozhodně zaslouží.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 I. TEORETICKÁ ČÁST

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 1 CYSTICKÁ FIBRÓZA Cystická fibróza je jednou z nejčastějších vrozených dědičných onemocnění. Je to nemoc chronická, v současné době dosud nevyléčitelná, ale léčitelná (Vávrová, 2009, str. 9). Příznaky cystické fibrózy se mohou objevit kdykoli během průběhu života, nejčastěji však v jeho prvním roce. Onemocnět může pouze člověk, který zdědí geny této nemoci od každého z rodičů. Jiná forma přenosu není možná. Toto onemocnění provází častá infekce dýchacích cest, zhoršené přibývání na váze, vysoký obsah solí v potu a u dospělých mužů z 98% i neplodnost. Cystická fibróza může být provázena také projevy dalších nemocí, které mohou průběh léčby komplikovat. Důležitá je spolupráce s celým týmem odborníků a součástí celkové péče je i genetické poradenství. (Vávrová, 2009, str. 9) Cystická fibróza se vyskytuje u jednoho z narozených dětí. Příčinou onemocnění je mutace genu pro transmembránový regulátor vodivosti (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene CFTR gene), který je uložen na dlouhém raménku 7. chromozomu (lokus 7q31.2). Tento gen je odpovědný za tvorbu proteinu cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). (Jakubec, 2006, str. 7) CFTR protein má za úkol regulovat průchod iontů chloru (Cl), sodíku (Na) a bikarbonátu (HCO3) obalem buněk. Právě tato porucha funkce CFTR bílkoviny způsobuje omezené vylučování Cl a zvýšení vstřebávání Na, která se projeví na všech sliznicích u nemocných CF v dýchacích cestách, ve slinivce, v játrech a v pohlavním ústrojí. (Vávrová 2009, str. 10) Jakubec (2006, str. 5) uvádí, že délka života nemocných cystickou fibrózou je mezi lety. Vávrová (2009, str. 147) ve své knize poukazuje na obrovský pokrok v léčbě cystické fibrózy, kdy v 60. letech se většina dětí s touto nemocí nedožila školního věku a v současné době, děti narozené v roce 2000 a později, mají 50% naději, že budou žít déle jak 50 let. 1.1 Historie cystické fibrózy Zmínka o dětech se slaným potem, které brzy umíraly, se objevuje již ve středověku. V roce 1595 Pieter Pauw, profesor z univerzity v Leidenu, vydal první lékařskou zprávu o dívce s vážným postižením slinivky břišní. Přesný název cystická fibróza pankreatu ale poprvé použila až v roce 1938 americká patoložka Dorothy Andersenová, která popsala i příznaky této nemoci. (Jakubec 2006, str. 5) Pak se přišlo na to, že mnohem závažněji se na nemoci podepisují změny v dýchacím ústrojí a název byl zkrácen na označení cystická

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 15 fibróza. (Vávrová, 2009, str. 9) Také Vávrová (2006, str. 17) se zmiňuje o Dorothy Andersenové ve spojitosti s prvním popisem příznaků cystické fibrózy. Zároveň dodává, že více informací o lidech s nedostatečnou funkcí slinivky břišní a plicním onemocněním se objevují až po druhé světové válce. Z důvodu upozornění na vazkost hlenu a nejen na problémy se slinivkou břišní, zavedl S. Farber také označení mukoviscidósis, který se v některých zemích používá dodnes. V roce 1952 utrpěly, v době veder, šok z horka děti, které trpěly cystickou fibrózou. Bylo to způsobeno rozvratem tělního metabolismu z důvodu úbytku soli. (Vávrová, 2009, str. 13) Jakubec (2006, str. 5) upřesňuje, že v r vedlo spojení cystické fibrózy a vysokého obsahu soli v potu Gibsona a Cooka k vypracování potního testu, který byl používán k diagnostice cystické fibrózy. Velkým úspěchem v roce 1989 bylo odhalení genu, který je zodpovědný za projevy cystické fibrózy. Do roka se objevil nápad s genovou terapií, kdy buňky cystické fibrózy, kultivované ve zkumavce, bylo možno normalizovat oslabeným virem, který nesl normální gen. Bohužel k tomu, aby léčba genovou terapií byla úspěšná a hlavně bezpečná, je zapotřebí zodpovědět ještě mnoho otázek. (Vávrová, 2009, str. 13) 1.2 Genetika a cystická fibróza Geny fungují jako sada instrukcí, které kontrolují růst, vývoj a funkci našeho těla. (Vávrová, 2009, str. 15) Geny určují barvu očí, výšku, krevní skupinu a další charakteristické vlastnosti jedince. Tyto informace jsou uloženy v chromozomech a dědíme je jak od otce, tak od matky. Pokud dojde k mutaci genů, tzn. narušení normální funkce genů, výsledkem jsou různá dědičná onemocnění, kam patří i cystická fibróza. Cystická fibróza patří mezi nejčastější genetická onemocnění a projeví se pouze tehdy, pokud gen pro cystickou fibrózu od matky i gen od otce nese mutaci a tím znemožní jeho normální funkci. Rodiče dítěte nemocného cystickou fibrózou jsou nosiči pouze jednoho zmutovaného genu, a proto se u nich nemoc neprojeví. Jsou zdravými nosiči. V takovém partnerství je 25% možnost, že se narodí dítě s cystickou fibrózou a stejné procento má naděje, že se narodí dítě zcela zdravé. Zbylých 50% tvoří šance, že dítě bude zdravým nosičem stejně tak jako jeho rodiče. (Vávrová, 2009, str. 15)

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 16 Přesto, že asi každé 676. manželství je zatíženo mutací genu CF, může se stát, že rodiče, zdraví nosiči této mutace, mají zdravé děti a pokud se dříve nemoc v rodině nevyskytla, nemusí mít o tomto riziku žádné vědomí (Vávrová, 2006, str. 22). Tento fakt potvrzuje i naše zkušenost z praxe, kdy při setkání s matkami dětí s CF několik z nich uvádělo, že o tomto riziku neměly žádné povědomí a dokonce, jak jedna z matek uváděla, přestože se v jejich rodině již vyskytla cystická fibróza, příbuzní o tomto důležitém zdravotním ohrožení nikoho neinformovali. Obrázek č. 1: Dědičnost mutace CFTR genu z rodičů na děti. (Vávrová, 2009, str. 16) Mutací genu pro cystickou fibrózu bylo nalezeno již přes 1600, některé formy jsou mírné a proto i průběh nemoci bývá lehčí. V České republice je nejčastěji se vyskytující mutace v CFTR genu F508del. (Vávrová, 2009, str. 17) Stanovení diagnózy cystické fibrózy Pokud se v rodině vyskytne cystická fibróza, jsou všichni pokrevní příbuzní na tuto nemoc vyšetřeni pomocí molekulárně genetického vyšetření. V případě pozitivního nálezu se podrobí vyšetření na nejčastější mutace i partner a v těhotenství se žena nejen sleduje, ale také má možnost využít prenatální genetické diagnostiky, aby se minimalizovalo riziko narození dítěte s touto nemocí. (Vávrová, 2000, str. 15)

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 17 Existuje několik laboratorních vyšetření, která jsou nedílnou součástí diagnostiky nemocných cystickou fibrózou. Jsou to: 1. Potní test při něm je vyšetřována koncentrace chloridů v potu, kdy hraniční hodnota je 30-60mmol/l. Při vyšším výsledku je potvrzena diagnóza cystické fibrózy. Vyšetření se provádí pomocí pilokarpinové iontoforézy, při které dochází k stimulaci pocení a následně ke sběru potu a jeho vyšetření. 2. Molekulárně genetické vyšetření provádí se vyšetření DNA ze vzorku krve, kde se zjišťuje přítomnost mutace genů. V případě mutace obou genů je vyšetření pozitivní. Pokud existuje podezření na cystickou fibrózu, či výskyt v rodině, měli by být touto metodou vyšetřeni i rodiče, sourozenci a pokrevní příbuzní. 3. Transepiteliální rozdíl potenciálů vyšetření se provádí v nosní či rektální sliznici a jeho hodnotu udává složení tekutin na povrchu sliznice. Hodnoty 0 až 30 mv jsou v normálu, u pacientů s cystickou fibrózou jsou hodnoty nižší a to 34 až - 60 mv. (Jakubec, 2006, str. 12) Podezření na cystickou fibrózu může také vzniknout při ultrazvukovém vyšetření v týdnu gravidity, pokud je nalezena zvýšená echogenita v břišní krajině plodu svědčící pro mekoniový ileus. (Jakubec, 2006, str. 13) Mekoniový ileus je vážný stav vyžadující okamžité řešení. Příznaky se objevují brzy po porodu a projevují se ucpáním dolní části tenkého střeva, kdy je smolka natolik vazká, že ji není možno vyloučit normálním pohybem střev. Tento stav se řeší operativní cestou. Někdy se hustá smolka dokáže odhalit i pomocí ultrazvuku při těhotenském vyšetření a na tomto základě může už velmi brzy vniknout podezření na onemocnění cystickou fibrózou i v rodině, kde cystická fibróza zatím prokázána nebyla. (Vávrová, 2009, str. 50) Vávrová (2009, str ) se šířeji zmiňuje ještě o novorozeneckém screeningu, jako o významné možnosti včasného odhalení cystické fibrózy. Z kapky krve se provádí vyšetření odhalující cystickou fibrózu a některé další vrozené nemoci. U nás se novorozenecký screening na cystickou fibrózu začal provádět od r Zařazení cystické fibrózy do programu plošného vyšetření, má velký význam v léčbě dětí s cystickou fibrózou. Včasné podchycení nemoci a zahájení léčby, ještě před objevením komplikací, je jistý předpoklad poměrně dobrého vývoje nemoci i v budoucích letech.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Příznaky cystické fibrózy Klinické podezření je prvním krokem k stanovení diagnózy CF. V různých věkových obdobích jsou příznaky upozorňující na CF různé (Vávrová, 2003, str. 27). U všech nemocných cystickou fibrózou se opakovaně objevují infekce dýchacích cest, které se mohou projevit kdykoli během života. U 85% nemocných se projevují poruchy trávení, které způsobuje nedostatečné vylučování bikarbonátu a enzymů ze slinivky břišní. Závažným projevem nemoci je u % novorozenců s cystickou fibrózou mekoniový ileus, což je ucpání střev hustým sekretem. Postižení dýchacích cest velmi úzce souvisí s postižením zažívacího ústrojí. Nemocný, jehož tělo nemá dostatek vitaminů a další zdroje výživy, se hůře vyrovnává s infekcemi a stejně tak respirační potíže způsobují nechuť k jídlu a tím úbytek na váze. Špatná funkce slinivky břišní způsobuje horší přibývání na váze, i když přísun potravy je na první pohled dostatečný. Typický je pro děti s CF nápadně slaný pot. (Skalická, 2010) Stručně by se daly příznaky cystické fibrózy rozdělit následovně: 1. Dýchací ústrojí: Vyskytuje se kašel, ztížené či zrychlené dýchání, dušnost, ucpaný nos, zastřený hlas, paličkovité prsty, soudkovitý hrudník. Dýchací cesty jsou často postihnuty opakovanými záněty vedlejších nosních dutin, průdušek a plic. Objevují se nosní polypy. 2. Trávicí ústrojí: I při normální chuti k jídlu děti neprospívají, příznakem cystické fibrózy může být velké bříško a poměrně tenké končetiny, děti mohou být menšího vzrůstu, mají objemné, páchnoucí stolice, trápí je plynatost, bolesti břicha atd. Součástí příznaků je porucha zevní sekrece slinivky břišní, opakované záněty a diabetes mellitus (cukrovka). U novorozenců se objevuje už zmíněný mekoniový ileus. Dalším přidruženou nemocí může být jaterní cirhóza a žlučníkové kameny. 3. Ostatní ústrojí: Patří sem reprodukční ústrojí, které je postiženo sníženou plodností a dalším projevem je výrazně slaný pot, kdy při vysoké ztrátě soli hrozí nebezpečí metabolického rozvratu. (Vávrová, 2000, str ) Postižení dýchacího a trávicího ústrojí u nemocných cystickou fibrózou U osob nemocných cystickou fibrózou je nejvíce poznamenáno trávicí a dýchací ústrojí, i když můžeme říct, že kromě CNS nemoc zasahuje do všech systémů organismu. Porucha

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19 transportu iontů chloridovými kanály způsobuje tvorbu hustého hlenu, kde se dobře daří bakteriím, přičemž některé z nich souvisí jen s nemocí cystická fibróza např. Burkholderia cepacia nebo Pseudomonas aeruginosa. (Skalická, 2010) Právě hustý hlen, který se tvoří v dýchacích cestách nemocných, brání přirozenému pohybu řasinek a tím znemožňuje samočistící funkci dýchacích cest. Hustý hlen, který se u nemocných s cystickou fibrózou na sliznici hromadí, je místem, kde se snadno usídlí a rozmnožují bakterie. Tím dochází k infekci a v důsledku toho k zánětu, který způsobuje zarudnutí, zduření sliznice a tím i zúžení dýchacích cest. (Vávrová, 2009, str. 33) Obrázek č. 2: Transport vody a solí v dýchacích cestách zdravého člověka a pacienta s cystickou fibrózou (Vávrová, 2009) Přirozenou obranou a samočistící funkcí dýchacích cest je kašel. Zabraňuje nahromadění hlenu v dýchacích cestách a udržuje jejich průchodnost. Ovšem usilovný kašel má za následek další zúžení dýchacích cest, kdy dochází ke zhoršenému, rychlejšímu dýchání. Zintenzivnění kašle je varováním, že se v dýchacích cestách objevila infekce a tím i více hlenu. (Vávrová, 2000, str. 33) Viry (např. chřipka) patří mezi první spouštěče zánětlivého onemocnění. V narušené sliznici se pak snadno usídlují bakterie, které mají na svědomí infekci a následný zánět. (Vávrová, 2009, str ) Infekce dýchacích cest mají zásadní vliv na budoucí vývoj nemoci a jsou hlavní příčinou úmrtí pacientů s CF, jelikož mají nepříznivý vliv na funkci plic a způsobují na plicích trvalé změny. Mezi bakterie, které nej-

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 častěji ohrožují nemocné cystickou fibrózou, patří Staphylococcus aureus, Haemophilusinfluenzae, Pseudomonas aeruginosa a Burkholderia cepacia. Nejproblematičtější jsou poslední z uvedených druhů, které ovlivňují délku a kvalitu života a mohou se přenášet mezi pacienty s CF. To je hlavní příčinou, proč se pacienti osídlení různými typy bakterií nemohou mezi sebou stýkat. Jak P. aeruginosa, tak B. cepacia vyžadují dlouhodobou a agresivní léčbu antibiotiky. (Dřevínek, 2008) Trávicí ústrojí u nemocných s cystickou fibrózou může být postiženo v několika ohledech. Postižení se může týkat jícnu, slinivky břišní, tlustého i tenkého střeva, jater a žlučových cest. Asi nejvíce je spojován s cystickou fibrózou proces narušení štěpení potravy v důsledku porušení zevní funkce slinivky břišní. Enzymy, které vylučuje slinivka břišní, se kvůli hustému hlenu nedostává do střeva, kde by měla jednotlivé složky potravy natrávit. Tělo si tak nemůže vzít z potravy všechny potřebné složky a dítě, i při normální chuti k jídlu neprospívá. (Vávrová, 2000, str ) Další možnou komplikací u nemocných cystickou fibrózou je postižení jater a žlučových cest, vyskytující se asi u 20% nemocných. Příčina spočívá v tom, že v důsledku mutací genu způsobujícího CF se více zahušťuje žluč ve žlučovodech, což vede k městnání žluči a druhotnému zánětu jaterních buněk a k vazivové přestavbě jaterní tkáně někdy až s rozvojem jaterní cirhózy ( tvrdnutí jater) asi u 4% nemocných. (Vávrová, 2009, str. 52) Cukrovka vázaná na cystickou fibrózu a potní žlázy Další z možných komplikací, která za včasného rozpoznání má vliv na život nemocných s CF, je cukrovka (Cystic fibrosis retated diabetes = CFRD). Cukrovka vázaná na cystickou fibrózu bývá odlišné povahy, než má klasická cukrovka. Příznaky se projevují zvýšenou potřebou tekutin, častým močením, ztrátou chuti k jídlu a úbytkem na váze. Projevy jsou nenápadné a objevují se pozvolna, proto mohou být i hůř identifikovatelné (Vávrová, 2003, str. 97, 99) Základní příčinou CFRD (cystic fibrosis related diabetes) je postupná vazivová přeměna slinivky břišní, k níž dochází při defektu CFTR proteinu. Důsledkem této přeměny je to, že ve slinivce ubývá tzv. beta-buněk, jež jsou zodpovědné za tvorbu hormonu inzulínu, který pomáhá k využití glukózy v organismu a tím snižuje hladinu tohoto cukru v krvi. Pro CFRD je proto typické postupné snižování produkce inzulínu (inzulinopenie). (Vávrová, 2009, str. 63) U dětí s cystickou fibrózou se do 10 let objevuje jen vzácně, ale se

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 21 stoupajícím věkem přibývá počet nemocných. Po 18. roce se počet nemocných zvyšuje na 12-34% a po 30. roce se objevuje u téměř 50% nemocných. Rozvoj této nemoci je pomalý a k odhalení nemoci nevedou příznaky cukrovky, ale laboratorní vyšetření. Odhalení nemoci může předcházet zhoršování plicních funkcí bez zjevných příčin a neprospívání, přestože kalorický příjem obsažený ve stravě je v pořádku, opožděná puberta či stagnace růstu. (Koloušková, 2008) Jak uvádí Vávrová (2009, str. 10) mají nemocní cystickou fibrózou vysokou koncentraci soli v potu. Je to až 5x více jak u zdravých jedinců. Při větším pocení se objevují dokonce na čele nemocných krystalky soli a při větším úbytku je tělo ohroženo ztrátami soli a může následovat šok. Tento stav je způsoben poruchou vstřebávání chloridů. Na tom se shodují spolu s Jakubcem (2006, str. 22), který upozorňuje na ohrožení nemocných velkými ztrátami soli. Nemocní cystickou fibrózou mají zakázáno navštěvovat sauny a pracovat v horkém prostředí. V teplých ročních obdobích, je nutné zvyšovat příjem soli, aby se vyrovnal její úbytek. Jak už tu několikrát zaznělo, cystická fibróza je nemoc, která ovlivňuje funkci celé řady systémů lidského těla. Proto péče o dítě s touto diagnózou musí být komplexní a nesmí se zanedbat žádný z výše zmíněných příznaků. Intenzita nemoci bývá u různých dětí různá, přesto je nutné dodržovat stanovené léčebné postupy, i když se zdravotní stav dítěte jeví jako dobrý.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 2 NÁROKY KLADENÉ NA RODIČE PŘI LÉČBĚ A PÉČI O DÍTĚ S CYSTICKOU FIBRÓZOU Jsme přesvědčeni, že léčba cystické fibrózy není záležitostí jen lékařů. Jde o náročnost kladenou převážně na rodiče, protože cystická fibróza vyžaduje intenzívní péči spojenou s důslednou domácí léčbou tak, aby se zachoval co nejlepší zdravotní stav v rámci stanovené diagnózy. Přesto, že se specialisté na cystickou fibrózu snaží o stále větší informovanost veřejnosti, většina rodičů se s ní poprvé setkává až v případě stanovení diagnózy u jejich dítěte. Vzdělání a výchova rodičů, ohledně celkové péče o dítě s cystickou fibrózou, musí být komplexní a děje se tak jak na úrovni lékařské, tak např. rehabilitační či dietologické. (Vávrová, 2006, str. 459, 460) Samozřejmostí je informovanost rodičů jak o nemoci, tak o možnostech léčby. Jedná se o dechová cvičení a inhalaci léků, které pomáhají k ředění hlenů usazených v dýchacích cestách a nedílnou součástí je i pohybová terapie. Rodiče musí dodržovat stravovací návyky u dětí a vydatnost stravy, protože pokud dítě dobře prospívá, dokáže jeho organismus lépe bojovat s nemocí. Samostatnou kapitolou jsou pak hygienická pravidla, týkající se venkovního i domácího prostředí, která zabraňují osídlení plic dětí s CF bakterií zvanou Pseudomonáda. Tahle bakterie je pro zdravého jedince zcela neškodná, ne tak u dětí s cystickou fibrózou. Velmi důležité je včasné rozpoznání dalších komplikací, jako je diabetes mellitus vázaný na CF, osteoporóza či postižení jater. (Zemková, 2008) Cystická fibróza je závažné onemocnění, které klade vysoké nároky jak na nemocného, tak na celou rodinu. Je důležité hledat řešení problémů a hovořit o nich jak s lékařem, tak i s dalšími odborníky, kteří by mohli pomoci. Užitečný je také kontakt s jinými rodinami, ve kterých se vyskytla cystická fibróza, protože předávání zkušeností a vědomí, že nejsou v téhle situaci sami, může pomoci v překonávání zátěže, které onemocnění dítěte přináší. (Vávrová, 2000, str. 107) 2.1 Zdravotní gramotnost rodičů dětí s cystickou fibrózou Pro rodiče je velmi důležitá spolupráce s celým týmem lékařů, kteří se podílí na léčbě cystické fibrózy. Vzhledem k mnoha dalším komplikacím provázejících tuto nemoc je spolupráce spojena nejen se sestrami a lékaři specializujícími se na cystickou fibrózu, ale také s antropology, fyzioterapeuty, dietology, psychology a sociálními pracovníky. Důležitou

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 součástí léčby je také genová terapie. V důsledku izolace od okolního světa a ekonomického útlumu se tato moderní léčba cystické fibrózy plně rozvinula až po roce (Zemková, 2008) Součástí léčby nemocných CF je roční kontrola, na které probíhá hodnocení průběhu nemoci a celkového zdravotního stavu. Rodiče by měli znát, jestli je jejich dítě infikováno stafylokoky, Pseudomonádami nebo Burkholderií a měli by lékaře informovat o jakýchkoliv změnách, které se v průběhu roku udály. V případě, že dítě hůře prospívá, měli by předložit jídelníček, aby mohlo dojít k úpravě stravování. K vyšetření se nosí sputum, které dítě vykašle a v případě potřeby také moč a stolici. Důležité jsou informace o onemocněních, které dítě prodělalo a jaké léky užívalo. Rozhovor s lékařem je součástí prohlídky a může mu předcházet vyšetření u fyzioterapeuta, antropologa či kontrola na spirometrii. Vyšetření jednou ročně však nestačí a kontrola jejich zdravotního stavu probíhá i průběžně během roku v Centrech CF. Zdravotní stav a prospívání dítěte sleduje také jeho obvodní lékař, kam rodiče s dítětem dochází v případě běžných nemocí, či výkyvu od běžného stavu. Jednou měsíčně by se mělo provádět vyšetření sputa, aby se včas zachytilo osídlení Pseudomonádou, zlatým stafylokokem či Haemofilem, které jsou nejčastější příčinou vzniku infekcí. (Vávrová, 2000, str ) Rodiče by měli přiměřenou formou a s ohledem na věk informovat o vyšetření také své dítě. Měli by znát průběh vyšetření a pravdivě je dítěti popsat. V případě neočekávaného zákroku by se strach dítěte z dalšího vyšetření mohl prohloubit a důvěra k rodiči by mohla být ohrožena. (Lamellová, 2005) Výživa a hygienická pravidla dětí s cystickou fibrózou Nedílnou součástí léčby, na kterou musí rodiče dohlížet, je nutnost vydatné stravy. Slinivka břišní má za úkol tvořit enzymy potřebné ke štěpení potravy. Nemocní cystickou fibrózou mají narušenou zevní funkci slinivky břišní, kdy hustý hlen zamezí přístupu enzymů do střev a potrava nemůže být dostatečně využita. Proto je před každý jídlem podávána pankreatická substituce nahrazující chybějící enzymy, které pomáhají štěpit potravu. Tuky jsou nejhůře trávenou složkou potravy, a proto je nezbytné, aby rodiče dohlíželi na přísun vitaminů rozpustných v tucích a to vitaminů A, D, E a K. (Vávrová, 2009, str ) Zanedbání výživy se rychle odrazí na celkové funkci a stavu plic a může vést až k rozvoji chronické infekce. Je proto důležité dohlížet na příjem potravy, protože dobrý stav

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka správného přístupu a to nejen z lékařského hlediska,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím?

Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím? 1 Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím? Obsah: Částice Příklady velikosti částic Jak dlouho zůstávají částice v ovzduší? Přirozená obrana našeho organismu Na všechno přirozená obrana těla

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Příloha č. 1: Tabulka 31 PŘÍZNAKY. U dětí nepřibírání na váze a pomalý růst, hubnutí, apatie, únava a neklid. Celkové

Příloha č. 1: Tabulka 31 PŘÍZNAKY. U dětí nepřibírání na váze a pomalý růst, hubnutí, apatie, únava a neklid. Celkové Příloha č. 1: Tabulka 31 PŘÍZNAKY Celkové Interní U dětí nepřibírání na váze a pomalý růst, hubnutí, apatie, únava a neklid. Anémie z nedostatku železa, nadýmání, nevolnost, bolest břicha, krvácivost,

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření SLG ČLS JEP verze 2.1. /22. 5. 2013 Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává v souvislosti s přijetím zákonů 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách a 372/2011 Sb. o zdravotních službách aktualizaci

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více